REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Warszawa, październik 2012 r.

2 Bank państwowy założony w 1924 roku SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Rachunki bankowe... 3 Rozdział 3 Kredyty udostępniane w ofercie Pewny Partner Unijny... 4 Rozdział 4 Gwarancje... 7 Rozdział 5 Postanowienia końcowe... 8

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania i obsługi produktów w ramach oferty Pewny Partner Unijny zwany dalej Regulaminem określa podstawowe zasady i tryb udzielania i obsługi przez Bank Gospodarstwa Krajowego produktów i usług w ramach oferty związanej z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank (lub BGK) Bank Gospodarstwa Krajowego; 2) dofinansowanie bezzwrotna pomoc finansowa ze środków z budżetu UE przeznaczona na realizację Projektu, przekazywana na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu; 3) koszty kwalifikowane wydatki poniesione w trakcie realizacji Projektu, które kwalifikują się do refundacji ze środków z budżetu UE, określone w dokumentach, o których mowa w pkt 6, zgodne z przepisami krajowymi i UE; 4) Klient podmiot korzystający z produktów i usług oferowanych przez Bank w ramach oferty Pewny Partner Unijny, w tym Kredytobiorca; 5) Komunikat Banku informacja podawana do wiadomości Klienta Pakietowego, udostępniona w Oddziałach lub na stronie internetowej Banku pod adresem lub w innej formie uzgodnionej indywidulanie z Klientem; 6) jednostka samorządu terytorialnego gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, miasto na prawach powiatu, samorząd województwa; 7) płatność pośrednia - płatność obejmująca część wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazywaną na rachunek bankowy Klienta po spełnieniu warunków określonych w Umowie o dofinansowaniu Projektu; 8) program operacyjny dokument przyjęty przez Komisję Europejską, określający zasady przyznawania dofinansowania środkami z budżetu UE. Uszczegółowienie zasad przyznawania dofinansowania zawarte jest w uzupełnieniu do każdego programu operacyjnego; 9) Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach działania danego programu operacyjnego, wspierane dofinansowaniem ze środków z budżetu UE; 10) przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej; 11) Regulamin UP - Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego; 12) SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), a także inne dokumenty określające warunki udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych 13) środki z budżetu UE - środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; 14) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK udostępniana Komunikatem Banku; 15) umowa o dofinansowanie Projektu - umowa określająca warunki dofinansowania z budżetu UE części wydatków poniesionych przez Klienta na realizację Projektu, zawarta między Klientem a Instytucją Zarządzającą, Instytucją Wdrażającą albo działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej Instytucją Pośredniczącą; 16) wkład własny środki finansowe lub rzeczowe wniesione przez Wnioskodawcę na realizację Projektu; 17) wniosek o dofinansowanie wniosek o dofinansowanie Projektu składany przez Klienta do 2/9

4 instytucji przyjmującej wnioski właściwej dla danego działania/poddziałania programu operacyjnego; 18) Wnioskodawca przedsiębiorca/jednostka samorządu terytorialnego ubiegający/a się o produkty w ramach oferty Pewny Partner Unijny; 19) zaliczka środki z dotacji UE przekazywane przed realizacją Projektu, wypłacane i rozliczane na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu, 20) zdolność kredytowa zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytu Oferta Pewny Partner Unijny przeznaczona jest dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. 2. Z oferty Pewny Partner Unijny mogą skorzystać inne podmioty, o ile regulaminy produktów i usług udostępnianych przez Bank w ramach tej oferty nie stanowią inaczej W ramach oferty Pewny Partner Unijny Bank udostępnia: 1) rachunki bankowe; 2) produkty kredytowe; 3) gwarancje. 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie Projektu w ramach procedury przetargowej, w tym przewidzianej ustawą o zamówieniach publicznych, dopuszczalne jest udostępnienie w ramach oferty Pewny Partner Unijny innych produktów oferowanych przez Bank. Rozdział 2 Rachunki bankowe W ramach oferty Pewny Partner Unijny Bank otwiera i prowadzi na rzecz Klienta rachunki pomocnicze: 1) rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z Projektem zwany dalej rachunkiem Projektu; 2) rachunek służący jako rachunek docelowy dla dotacji przekazywanych w formie zaliczek oraz płatności pośrednich zwany dalej rachunkiem Zaliczka. 2. Warunki i zasady otwierania i prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego Rachunek Projektu służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z Projektem, w szczególności do: 1) dokonywania płatności związanych z realizowanym Projektem; 2) rozliczania dotacji ze środków UE. 2. Rachunek Projektu jest wskazany przez Klienta jako rachunek docelowy dla dotacji UE przekazywanych po zrealizowaniu Projektu. 3. Środki z dotacji wpływające na rachunek Projektu mogą zostać: 1) zablokowane i oprocentowane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, o którym mowa w 5 ust. 2 oraz wykorzystane do ostatecznej spłaty kredytu/kredytów udzielonych w ramach oferty Pewny Partner Unijny; 2) wykorzystane na wcześniejszą spłatę kredytu/kredytów udzielonych w ramach oferty Pewny Partner Unijny Rachunek Zaliczka jest wskazany przez Klienta jako rachunek docelowy dla dotacji 3/9

5 przekazywanych w formie zaliczek oraz płatności pośrednich. 2. Środki wpływające na rachunek Zaliczka są przeznaczone i przekazywane automatycznie przez Bank, bez odrębnej dyspozycji Klienta, na spłatę kredytu etapowego, o którym mowa w W ramach rachunku Projektu Klient może skorzystać z dodatkowych usług i produktów powiązanych z rachunkiem bankowym. 2. Nabycie usług i produktów dodatkowych do rachunku wymaga zawarcia odrębnych umów pomiędzy Bankiem a Klientem. Rozdział 3 Kredyty udostępniane w ofercie Pewny Partner Unijny W ramach oferty Pewny Partner Unijny Bank udziela następujące produkty kredytowe: 1) kredyt unijny przeznaczony dla przedsiębiorców na finansowanie Projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE: a) pomostowy, b) uzupełniający, c) etapowy; 2) kredyt na finansowanie rozwoju regionalnego ze środków pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonych BGK przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć w sektorach: a) środowisko, b) infrastruktura, c) rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy, d) edukacja, e) zdrowie; 3) kredyt inwestycyjny na finansowanie pomostowe i uzupełniające dla jednostek samorządu terytorialnego; 4) kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie podatku VAT od wartości kredytowanego Projektu. 2. Forma i sposób uruchomienia kredytu obrotowego jest uzależniona od charakteru kredytowanego Projektu. 3. Podstawowe zasady i tryb udzielania przez Bank przedsiębiorcom kredytów obrotowych oraz zasady wykorzystania i spłaty tego kredytu określone są w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek na finansowanie działalności gospodarczej. 4. W przypadku kredytów udzielanych przez Bank jednostkom samorządu terytorialnego zasady i tryb udzielania tych kredytów oraz zasady ich wykorzystania i spłaty ustalane są indywidualnie lub zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 10. Kredyt unijny pomostowy udzielany jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu podlegających dofinansowaniu ze środków z budżetu UE Kredyt unijny uzupełniający udzielany jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych nie objętych dofinansowaniem ze środków z budżetu UE lub kosztów niekwalifikowanych Projektu (wymaganego wkładu własnego na realizację Projektu). 2. Parametry kredytu unijnego uzupełniającego przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych lub niekwalifikowanych projektów miejskich realizowanych w ramach inicjatywy JESSICA są ustalane indywidualnie Kredyt unijny etapowy udzielany jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu 4/9

6 podlegających dofinansowaniu ze środków z budżetu UE w formie zaliczek lub płatności pośrednich. 2. Kredyt unijny etapowy przeznaczony jest wyłącznie dla Wnioskodawców posiadających zawartą umowę o dofinansowanie Projektu Kredyt unijny jest dostępny dla Wnioskodawcy, spełniającego warunki określone w Kredyt unijny udzielany jest jako kredyt w rachunku kredytowym: 1) wypłacany jednorazowo; 2) w linii kredytowej nieodnawialnej wypłacany w transzach; 3) w linii kredytowej odnawialnej do momentu wpływu ostatniej dotacji wypłacanej w formie zaliczki lub płatności pośredniej - w przypadku kredytów etapowych. 14. Warunkiem udzielenia kredytu unijnego jest: 1) posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej; 2) przedstawienie propozycji, zaakceptowanego przez Bank, prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki wraz z odsetkami; 3) zapewnienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w finansowane przedsięwzięcie, z uwzględnieniem postanowień Kwota kredytu unijnego uzależniona jest od potrzeb Wnioskodawcy, zdolności kredytowej oraz proponowanego i zaakceptowanego przez Bank prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, z zastrzeżeniem ust W przypadku kredytu unijnego etapowego kwota kredytu musi uwzględniać maksymalne zapotrzebowanie na środki finansowe obliczone na podstawie wartości netto Projektu pomniejszonej o wkład własny Klienta oraz wpływy z tytułu dotacji wypłacanych w formie zaliczek lub płatności pośrednich. 16. Przy ocenie zdolności kredytowej Wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt unijny etapowy brane jest pod uwagę maksymalne zapotrzebowanie na środki finansowe, o którym mowa w 15 ust Podstawowe zabezpieczenie kredytu unijnego pomostowego i etapowego stanowi cesja wierzytelności z Umowy o dofinansowanie Projektu. 2. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Klient Warunkiem udzielenia kredytu unijnego jest zapewnienie przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ust.2, wkładu własnego w kredytowany Projekt w wysokości : 1) minimum 10% wartości Projektu - w przypadku inwestycji, dla której dofinansowanie unijne wyniesie minimum 50% i okres finansowania nie przekroczy 60 miesięcy; 2) minimum 20% wartości Projektu - w przypadku inwestycji, dla której dofinansowanie unijne wyniesie mniej niż 50% i okres finansowania nie przekroczy 120 miesięcy. 2. W przypadku, gdy Klient ubiega się wyłącznie o kredyt na finansowanie pomostowe nie jest wymagany wkład własny, jeśli źródłem spłaty udzielonego kredytu będzie wpływ z otrzymanej dotacji, po spełnieniu warunków: 1) ryzyko nieukończenia inwestycji jest akceptowalne (tzn. istnieją udokumentowane źródła finansowania inwestycji oraz zawarte umowy z wykonawcą i zaangażowanie w inwestycję potwierdzają wysokie prawdopodobieństwo ukończenia inwestycji), 2) Klient zobowiąże się do przekazywania dotacji na rachunek kredytowy celem spłaty udzielonego kredytu, 5/9

7 3) Klient przedstawi w Banku umowę o dotację oraz ustanowi zabezpieczenie w postaci przelewu wierzytelności z tytułu dotacji wraz z pełnomocnictwem do rachunku i ze wskazaniem rachunku w Banku jako właściwego do dokonywania płatności. 3. Przy ustalaniu kwoty kredytu w stosunku do wartości Projektu przyjmuje się wartość netto kredytowanego Projektu. W przypadku, gdy kredyt unijny jest uruchamiany w transzach, a wkład własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% wartości kredytowanego Projektu, można odstąpić od warunku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego w pełnej wysokości przed udzieleniem kredytu, ze względu na specyfikę finansowanego Projektu. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, dopuszczalne jest wnoszenie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w ratach, przed każdą uruchamianą transzą, proporcjonalnych do kwoty transzy, w wysokości obliczonej według następującego wzoru:(kwota transzy/całkowita kwota kredytu) x całkowity wkład własny. 5. W przypadku kredytu unijnego uruchamianego w transzach postawienie do dyspozycji Klienta każdej następnej transzy kredytu następuje po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania poprzednio uruchomionej transzy kredytu Kredyt unijny może być udzielony w złotych, w walucie wymienialnej lub jako indeksowany kursem waluty. 2. W przypadku kredytów walutowych oraz indeksowanych możliwe jest finansowanie w następujących walutach: 1) dolarach amerykańskich (USD); 2) euro (EUR); 3) frankach szwajcarskich (CHF). 3. W przypadku kredytu w walucie wymienialnej: wpłata prowizji, wypłata oraz spłata kredytu i odsetek następuje w walucie kredytu. 20. Kredyt unijny może być udzielony na okres do 120 miesięcy W przypadku, gdy uzasadnione jest to charakterem finansowanej transakcji, Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu unijnego. 2. Okres karencji w spłacie kapitału kredytu unijnego nie przekracza 12 miesięcy Bank pobiera od Klienta prowizje: 1) z tytułu udzielenia kredytu; 2) w przypadku kredytu unijnego etapowego prowizję z tytułu obsługi linii kredytowej, płatną z góry za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres kredytowania, liczoną od kwoty limitu kredytowego; 3) w przypadku niewykorzystania części lub całości postawionego do dyspozycji Klienta kredytu prowizję z tytułu niewykorzystania kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2; 4) w przypadku rezygnacji z części lub całości kredytu prowizję z tytułu rezygnacji z kredytu; 5) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu ze środków innych niż dotacja UE - prowizję z tytułu spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie; 6) z tytułu każdej zmiany umowy kredytu. 2. Prowizji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie pobiera się w przypadku kredytu unijnego etapowego. 3. Prowizje, o których mowa w ust. 1, od kredytu unijnego udzielonego w walucie wymienialnej płatne są w walucie kredytu. 4. Opłaty i prowizje, ich stawki oraz zasady pobierania określa Taryfa opłat i prowizji Kredyt udzielany jest na wniosek o kredyt, sporządzony na formularzu stosowanym w Banku, 6/9

8 podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. 2. Pracownik Banku wydaje Wnioskodawcy formularz wniosku o kredyt oraz informuje jakie dokumenty powinien załączyć do wniosku o kredyt. 3. Wniosek o kredyt wraz z wykazem załączników, może być udostępniony Wnioskodawcy w formie elektronicznej Na wniosek Wnioskodawcy Bank może wydać promesę udzielenia kredytu. 2. Bank dopuszcza możliwość wystawienia promesy na formularzu obowiązującym dla danego działania programu operacyjnego. 3. Promesa udzielenia kredytu zachowuje ważność, w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy kredytu zawartej na piśmie pomiędzy Bankiem a Klientem. 2. Podpisanie umowy kredytu następuje w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą a w przypadku wydania promesy, podpisanie umowy kredytu następuje w terminie ważności promesy. 3. W przypadku nie podpisania przez Wnioskodawcę umowy kredytu w terminie określonym w ust. 2, decyzja o udzieleniu kredytu traci moc Wykorzystanie kredytu unijnego następuje poprzez realizację przez Bank przedstawionych przez Klienta zleceń płatniczych dotyczących finansowanego Projektu. 2. Okres wykorzystania kredytu unijnego nie powinien być dłuższy niż planowany termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia. 3. W przypadku kredytu unijnego uruchamianego w transzach postawienie do dyspozycji Klienta każdej następnej transzy następuje po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania części kredytu uruchomionej dotychczas. 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do kredytów unijnych stosuje się postanowienia dotyczące kredytów inwestycyjnych zawarte w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek na finansowanie działalności gospodarczej. Rozdział 4 Gwarancje W ramach oferty Pewny Partner Unijny Bank udziela gwarancji: 1) zapłaty należności; 2) dobrego wykonania umowy; 3) zwrotu zaliczki; 4) przetargowych. 2. Gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udzielane przez Bank na zlecenie Klienta. 3. Gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 4, są udzielane na zlecenie podmiotów realizujących Projekt dla Klienta. 4. Warunki udzielenia i obsługi gwarancji są określone w Regulaminie udzielania i obsługi gwarancji bankowych, poręczeń i awali. 29. W ofercie Pewny Partner Unijny, Bank udostępnia szczególny rodzaj gwarancji zabezpieczającej zaliczkę wypłacaną ze środków dotacji UE zwaną dalej gwarancją zaliczkową. 7/9

9 30. Gwarancja zaliczkowa jest pisemnym zobowiązaniem Banku do świadczenia pieniężnego na rzecz Instytucji wypłacającej dotacje w formie zaliczki w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu i odmowy zwrotu zaliczki wraz z odsetkami naliczonymi od dnia jej wypłaty do dnia jej zwrotu. 31. Klient składa w Banku zlecenie udzielenia gwarancji zaliczkowej według wzoru określonego przez Bank wraz z umową o dofinansowanie Projektu oraz wymaganymi przez Bank załącznikami. 32. Gwarancja zaliczkowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie gwarancji zawartej na piśmie pomiędzy Bankiem a Klientem. 33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do gwarancji zaliczkowych stosuje się postanowienia dotyczące gwarancji zwrotu zaliczki zawarte w Regulaminie udzielania i obsługi gwarancji bankowych, poręczeń i awali. Rozdział 5 Postanowienia końcowe Regulamin stanowi integralną część umowy kredytu. W razie jakichkolwiek sprzeczności między Regulaminem a umową, wiążące będą postanowienia umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na finansowanie działalności gospodarczej, Regulamin udzielania i obsługi gwarancji bankowych, poręczeń i awali, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Prawo bankowe i Kodeks cywilny oraz przepisy dotyczące dofinansowania z budżetu UE Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie obowiązywania umowy kredytu, bez wypowiedzenia warunków tej umowy. 2. Bank przekazuje Klientowi informacje o zmianach Regulaminu z podaniem daty wejścia w życie zmian, oraz o uprawnieniu Klienta do zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji wskazując możliwość zapoznania się z treścią zmian oraz pełnym brzmieniem zmienionego Regulaminu. 3. Informacje o zmianach Regulaminu przekazywane są Klientowi w następujący sposób: 1) elektronicznie komunikatem zamieszczonym w systemie bankowości elektronicznej użytkowanym przez Klienta lub przesłanym na wskazany w umowie kredytu adres poczty elektronicznej; 2) komunikatem zamieszczonym na wyciągu bankowym z rachunku bankowego, dostarczanym w sposób uzgodniony w Umowie rachunku bankowego; 3) komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Banku. 4. Treść zmienionych postanowień Regulaminu oraz pełne brzmienie zmienionego Regulaminu wraz z podaniem daty wejścia w życie tych zmian, są udostępniane w formie Komunikatu Banku. 5. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się dzień, w którym komunikat zawierający wyżej wymienione informacje został wyświetlony w systemie bankowości elektronicznej albo informacja ta została przesłana na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 6. Klient jest uprawniony do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o 8/9

10 zmianach postanowień Regulaminu, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje, że zmiany te nie odnoszą skutku wobec Klienta. Niezłożenie sprzeciwu w powyższym terminie oznacza, że Klient wyraża zgodę na zmiany i treść Regulaminu. 7. W przypadku, gdy Klient nie złoży pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 6 zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w przekazanej Klientowi informacji o zmianach Regulaminu. 9/9

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN KONSOLIDACJI SALD W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, grudzień 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo