REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Warszawa, październik 2012 r.

2 Bank państwowy założony w 1924 roku SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Rachunki bankowe... 3 Rozdział 3 Kredyty udostępniane w ofercie Pewny Partner Unijny... 4 Rozdział 4 Gwarancje... 7 Rozdział 5 Postanowienia końcowe... 8

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania i obsługi produktów w ramach oferty Pewny Partner Unijny zwany dalej Regulaminem określa podstawowe zasady i tryb udzielania i obsługi przez Bank Gospodarstwa Krajowego produktów i usług w ramach oferty związanej z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank (lub BGK) Bank Gospodarstwa Krajowego; 2) dofinansowanie bezzwrotna pomoc finansowa ze środków z budżetu UE przeznaczona na realizację Projektu, przekazywana na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu; 3) koszty kwalifikowane wydatki poniesione w trakcie realizacji Projektu, które kwalifikują się do refundacji ze środków z budżetu UE, określone w dokumentach, o których mowa w pkt 6, zgodne z przepisami krajowymi i UE; 4) Klient podmiot korzystający z produktów i usług oferowanych przez Bank w ramach oferty Pewny Partner Unijny, w tym Kredytobiorca; 5) Komunikat Banku informacja podawana do wiadomości Klienta Pakietowego, udostępniona w Oddziałach lub na stronie internetowej Banku pod adresem lub w innej formie uzgodnionej indywidulanie z Klientem; 6) jednostka samorządu terytorialnego gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, miasto na prawach powiatu, samorząd województwa; 7) płatność pośrednia - płatność obejmująca część wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazywaną na rachunek bankowy Klienta po spełnieniu warunków określonych w Umowie o dofinansowaniu Projektu; 8) program operacyjny dokument przyjęty przez Komisję Europejską, określający zasady przyznawania dofinansowania środkami z budżetu UE. Uszczegółowienie zasad przyznawania dofinansowania zawarte jest w uzupełnieniu do każdego programu operacyjnego; 9) Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach działania danego programu operacyjnego, wspierane dofinansowaniem ze środków z budżetu UE; 10) przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej; 11) Regulamin UP - Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego; 12) SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), a także inne dokumenty określające warunki udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych 13) środki z budżetu UE - środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; 14) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK udostępniana Komunikatem Banku; 15) umowa o dofinansowanie Projektu - umowa określająca warunki dofinansowania z budżetu UE części wydatków poniesionych przez Klienta na realizację Projektu, zawarta między Klientem a Instytucją Zarządzającą, Instytucją Wdrażającą albo działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej Instytucją Pośredniczącą; 16) wkład własny środki finansowe lub rzeczowe wniesione przez Wnioskodawcę na realizację Projektu; 17) wniosek o dofinansowanie wniosek o dofinansowanie Projektu składany przez Klienta do 2/9

4 instytucji przyjmującej wnioski właściwej dla danego działania/poddziałania programu operacyjnego; 18) Wnioskodawca przedsiębiorca/jednostka samorządu terytorialnego ubiegający/a się o produkty w ramach oferty Pewny Partner Unijny; 19) zaliczka środki z dotacji UE przekazywane przed realizacją Projektu, wypłacane i rozliczane na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu, 20) zdolność kredytowa zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytu Oferta Pewny Partner Unijny przeznaczona jest dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. 2. Z oferty Pewny Partner Unijny mogą skorzystać inne podmioty, o ile regulaminy produktów i usług udostępnianych przez Bank w ramach tej oferty nie stanowią inaczej W ramach oferty Pewny Partner Unijny Bank udostępnia: 1) rachunki bankowe; 2) produkty kredytowe; 3) gwarancje. 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie Projektu w ramach procedury przetargowej, w tym przewidzianej ustawą o zamówieniach publicznych, dopuszczalne jest udostępnienie w ramach oferty Pewny Partner Unijny innych produktów oferowanych przez Bank. Rozdział 2 Rachunki bankowe W ramach oferty Pewny Partner Unijny Bank otwiera i prowadzi na rzecz Klienta rachunki pomocnicze: 1) rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z Projektem zwany dalej rachunkiem Projektu; 2) rachunek służący jako rachunek docelowy dla dotacji przekazywanych w formie zaliczek oraz płatności pośrednich zwany dalej rachunkiem Zaliczka. 2. Warunki i zasady otwierania i prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego Rachunek Projektu służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z Projektem, w szczególności do: 1) dokonywania płatności związanych z realizowanym Projektem; 2) rozliczania dotacji ze środków UE. 2. Rachunek Projektu jest wskazany przez Klienta jako rachunek docelowy dla dotacji UE przekazywanych po zrealizowaniu Projektu. 3. Środki z dotacji wpływające na rachunek Projektu mogą zostać: 1) zablokowane i oprocentowane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, o którym mowa w 5 ust. 2 oraz wykorzystane do ostatecznej spłaty kredytu/kredytów udzielonych w ramach oferty Pewny Partner Unijny; 2) wykorzystane na wcześniejszą spłatę kredytu/kredytów udzielonych w ramach oferty Pewny Partner Unijny Rachunek Zaliczka jest wskazany przez Klienta jako rachunek docelowy dla dotacji 3/9

5 przekazywanych w formie zaliczek oraz płatności pośrednich. 2. Środki wpływające na rachunek Zaliczka są przeznaczone i przekazywane automatycznie przez Bank, bez odrębnej dyspozycji Klienta, na spłatę kredytu etapowego, o którym mowa w W ramach rachunku Projektu Klient może skorzystać z dodatkowych usług i produktów powiązanych z rachunkiem bankowym. 2. Nabycie usług i produktów dodatkowych do rachunku wymaga zawarcia odrębnych umów pomiędzy Bankiem a Klientem. Rozdział 3 Kredyty udostępniane w ofercie Pewny Partner Unijny W ramach oferty Pewny Partner Unijny Bank udziela następujące produkty kredytowe: 1) kredyt unijny przeznaczony dla przedsiębiorców na finansowanie Projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE: a) pomostowy, b) uzupełniający, c) etapowy; 2) kredyt na finansowanie rozwoju regionalnego ze środków pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonych BGK przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć w sektorach: a) środowisko, b) infrastruktura, c) rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy, d) edukacja, e) zdrowie; 3) kredyt inwestycyjny na finansowanie pomostowe i uzupełniające dla jednostek samorządu terytorialnego; 4) kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie podatku VAT od wartości kredytowanego Projektu. 2. Forma i sposób uruchomienia kredytu obrotowego jest uzależniona od charakteru kredytowanego Projektu. 3. Podstawowe zasady i tryb udzielania przez Bank przedsiębiorcom kredytów obrotowych oraz zasady wykorzystania i spłaty tego kredytu określone są w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek na finansowanie działalności gospodarczej. 4. W przypadku kredytów udzielanych przez Bank jednostkom samorządu terytorialnego zasady i tryb udzielania tych kredytów oraz zasady ich wykorzystania i spłaty ustalane są indywidualnie lub zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 10. Kredyt unijny pomostowy udzielany jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu podlegających dofinansowaniu ze środków z budżetu UE Kredyt unijny uzupełniający udzielany jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych nie objętych dofinansowaniem ze środków z budżetu UE lub kosztów niekwalifikowanych Projektu (wymaganego wkładu własnego na realizację Projektu). 2. Parametry kredytu unijnego uzupełniającego przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych lub niekwalifikowanych projektów miejskich realizowanych w ramach inicjatywy JESSICA są ustalane indywidualnie Kredyt unijny etapowy udzielany jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu 4/9

6 podlegających dofinansowaniu ze środków z budżetu UE w formie zaliczek lub płatności pośrednich. 2. Kredyt unijny etapowy przeznaczony jest wyłącznie dla Wnioskodawców posiadających zawartą umowę o dofinansowanie Projektu Kredyt unijny jest dostępny dla Wnioskodawcy, spełniającego warunki określone w Kredyt unijny udzielany jest jako kredyt w rachunku kredytowym: 1) wypłacany jednorazowo; 2) w linii kredytowej nieodnawialnej wypłacany w transzach; 3) w linii kredytowej odnawialnej do momentu wpływu ostatniej dotacji wypłacanej w formie zaliczki lub płatności pośredniej - w przypadku kredytów etapowych. 14. Warunkiem udzielenia kredytu unijnego jest: 1) posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej; 2) przedstawienie propozycji, zaakceptowanego przez Bank, prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki wraz z odsetkami; 3) zapewnienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w finansowane przedsięwzięcie, z uwzględnieniem postanowień Kwota kredytu unijnego uzależniona jest od potrzeb Wnioskodawcy, zdolności kredytowej oraz proponowanego i zaakceptowanego przez Bank prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, z zastrzeżeniem ust W przypadku kredytu unijnego etapowego kwota kredytu musi uwzględniać maksymalne zapotrzebowanie na środki finansowe obliczone na podstawie wartości netto Projektu pomniejszonej o wkład własny Klienta oraz wpływy z tytułu dotacji wypłacanych w formie zaliczek lub płatności pośrednich. 16. Przy ocenie zdolności kredytowej Wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt unijny etapowy brane jest pod uwagę maksymalne zapotrzebowanie na środki finansowe, o którym mowa w 15 ust Podstawowe zabezpieczenie kredytu unijnego pomostowego i etapowego stanowi cesja wierzytelności z Umowy o dofinansowanie Projektu. 2. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Klient Warunkiem udzielenia kredytu unijnego jest zapewnienie przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ust.2, wkładu własnego w kredytowany Projekt w wysokości : 1) minimum 10% wartości Projektu - w przypadku inwestycji, dla której dofinansowanie unijne wyniesie minimum 50% i okres finansowania nie przekroczy 60 miesięcy; 2) minimum 20% wartości Projektu - w przypadku inwestycji, dla której dofinansowanie unijne wyniesie mniej niż 50% i okres finansowania nie przekroczy 120 miesięcy. 2. W przypadku, gdy Klient ubiega się wyłącznie o kredyt na finansowanie pomostowe nie jest wymagany wkład własny, jeśli źródłem spłaty udzielonego kredytu będzie wpływ z otrzymanej dotacji, po spełnieniu warunków: 1) ryzyko nieukończenia inwestycji jest akceptowalne (tzn. istnieją udokumentowane źródła finansowania inwestycji oraz zawarte umowy z wykonawcą i zaangażowanie w inwestycję potwierdzają wysokie prawdopodobieństwo ukończenia inwestycji), 2) Klient zobowiąże się do przekazywania dotacji na rachunek kredytowy celem spłaty udzielonego kredytu, 5/9

7 3) Klient przedstawi w Banku umowę o dotację oraz ustanowi zabezpieczenie w postaci przelewu wierzytelności z tytułu dotacji wraz z pełnomocnictwem do rachunku i ze wskazaniem rachunku w Banku jako właściwego do dokonywania płatności. 3. Przy ustalaniu kwoty kredytu w stosunku do wartości Projektu przyjmuje się wartość netto kredytowanego Projektu. W przypadku, gdy kredyt unijny jest uruchamiany w transzach, a wkład własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% wartości kredytowanego Projektu, można odstąpić od warunku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego w pełnej wysokości przed udzieleniem kredytu, ze względu na specyfikę finansowanego Projektu. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, dopuszczalne jest wnoszenie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w ratach, przed każdą uruchamianą transzą, proporcjonalnych do kwoty transzy, w wysokości obliczonej według następującego wzoru:(kwota transzy/całkowita kwota kredytu) x całkowity wkład własny. 5. W przypadku kredytu unijnego uruchamianego w transzach postawienie do dyspozycji Klienta każdej następnej transzy kredytu następuje po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania poprzednio uruchomionej transzy kredytu Kredyt unijny może być udzielony w złotych, w walucie wymienialnej lub jako indeksowany kursem waluty. 2. W przypadku kredytów walutowych oraz indeksowanych możliwe jest finansowanie w następujących walutach: 1) dolarach amerykańskich (USD); 2) euro (EUR); 3) frankach szwajcarskich (CHF). 3. W przypadku kredytu w walucie wymienialnej: wpłata prowizji, wypłata oraz spłata kredytu i odsetek następuje w walucie kredytu. 20. Kredyt unijny może być udzielony na okres do 120 miesięcy W przypadku, gdy uzasadnione jest to charakterem finansowanej transakcji, Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu unijnego. 2. Okres karencji w spłacie kapitału kredytu unijnego nie przekracza 12 miesięcy Bank pobiera od Klienta prowizje: 1) z tytułu udzielenia kredytu; 2) w przypadku kredytu unijnego etapowego prowizję z tytułu obsługi linii kredytowej, płatną z góry za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres kredytowania, liczoną od kwoty limitu kredytowego; 3) w przypadku niewykorzystania części lub całości postawionego do dyspozycji Klienta kredytu prowizję z tytułu niewykorzystania kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2; 4) w przypadku rezygnacji z części lub całości kredytu prowizję z tytułu rezygnacji z kredytu; 5) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu ze środków innych niż dotacja UE - prowizję z tytułu spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie; 6) z tytułu każdej zmiany umowy kredytu. 2. Prowizji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie pobiera się w przypadku kredytu unijnego etapowego. 3. Prowizje, o których mowa w ust. 1, od kredytu unijnego udzielonego w walucie wymienialnej płatne są w walucie kredytu. 4. Opłaty i prowizje, ich stawki oraz zasady pobierania określa Taryfa opłat i prowizji Kredyt udzielany jest na wniosek o kredyt, sporządzony na formularzu stosowanym w Banku, 6/9

8 podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. 2. Pracownik Banku wydaje Wnioskodawcy formularz wniosku o kredyt oraz informuje jakie dokumenty powinien załączyć do wniosku o kredyt. 3. Wniosek o kredyt wraz z wykazem załączników, może być udostępniony Wnioskodawcy w formie elektronicznej Na wniosek Wnioskodawcy Bank może wydać promesę udzielenia kredytu. 2. Bank dopuszcza możliwość wystawienia promesy na formularzu obowiązującym dla danego działania programu operacyjnego. 3. Promesa udzielenia kredytu zachowuje ważność, w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy kredytu zawartej na piśmie pomiędzy Bankiem a Klientem. 2. Podpisanie umowy kredytu następuje w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą a w przypadku wydania promesy, podpisanie umowy kredytu następuje w terminie ważności promesy. 3. W przypadku nie podpisania przez Wnioskodawcę umowy kredytu w terminie określonym w ust. 2, decyzja o udzieleniu kredytu traci moc Wykorzystanie kredytu unijnego następuje poprzez realizację przez Bank przedstawionych przez Klienta zleceń płatniczych dotyczących finansowanego Projektu. 2. Okres wykorzystania kredytu unijnego nie powinien być dłuższy niż planowany termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia. 3. W przypadku kredytu unijnego uruchamianego w transzach postawienie do dyspozycji Klienta każdej następnej transzy następuje po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania części kredytu uruchomionej dotychczas. 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do kredytów unijnych stosuje się postanowienia dotyczące kredytów inwestycyjnych zawarte w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek na finansowanie działalności gospodarczej. Rozdział 4 Gwarancje W ramach oferty Pewny Partner Unijny Bank udziela gwarancji: 1) zapłaty należności; 2) dobrego wykonania umowy; 3) zwrotu zaliczki; 4) przetargowych. 2. Gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udzielane przez Bank na zlecenie Klienta. 3. Gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 4, są udzielane na zlecenie podmiotów realizujących Projekt dla Klienta. 4. Warunki udzielenia i obsługi gwarancji są określone w Regulaminie udzielania i obsługi gwarancji bankowych, poręczeń i awali. 29. W ofercie Pewny Partner Unijny, Bank udostępnia szczególny rodzaj gwarancji zabezpieczającej zaliczkę wypłacaną ze środków dotacji UE zwaną dalej gwarancją zaliczkową. 7/9

9 30. Gwarancja zaliczkowa jest pisemnym zobowiązaniem Banku do świadczenia pieniężnego na rzecz Instytucji wypłacającej dotacje w formie zaliczki w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu i odmowy zwrotu zaliczki wraz z odsetkami naliczonymi od dnia jej wypłaty do dnia jej zwrotu. 31. Klient składa w Banku zlecenie udzielenia gwarancji zaliczkowej według wzoru określonego przez Bank wraz z umową o dofinansowanie Projektu oraz wymaganymi przez Bank załącznikami. 32. Gwarancja zaliczkowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie gwarancji zawartej na piśmie pomiędzy Bankiem a Klientem. 33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do gwarancji zaliczkowych stosuje się postanowienia dotyczące gwarancji zwrotu zaliczki zawarte w Regulaminie udzielania i obsługi gwarancji bankowych, poręczeń i awali. Rozdział 5 Postanowienia końcowe Regulamin stanowi integralną część umowy kredytu. W razie jakichkolwiek sprzeczności między Regulaminem a umową, wiążące będą postanowienia umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na finansowanie działalności gospodarczej, Regulamin udzielania i obsługi gwarancji bankowych, poręczeń i awali, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Prawo bankowe i Kodeks cywilny oraz przepisy dotyczące dofinansowania z budżetu UE Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie obowiązywania umowy kredytu, bez wypowiedzenia warunków tej umowy. 2. Bank przekazuje Klientowi informacje o zmianach Regulaminu z podaniem daty wejścia w życie zmian, oraz o uprawnieniu Klienta do zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji wskazując możliwość zapoznania się z treścią zmian oraz pełnym brzmieniem zmienionego Regulaminu. 3. Informacje o zmianach Regulaminu przekazywane są Klientowi w następujący sposób: 1) elektronicznie komunikatem zamieszczonym w systemie bankowości elektronicznej użytkowanym przez Klienta lub przesłanym na wskazany w umowie kredytu adres poczty elektronicznej; 2) komunikatem zamieszczonym na wyciągu bankowym z rachunku bankowego, dostarczanym w sposób uzgodniony w Umowie rachunku bankowego; 3) komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Banku. 4. Treść zmienionych postanowień Regulaminu oraz pełne brzmienie zmienionego Regulaminu wraz z podaniem daty wejścia w życie tych zmian, są udostępniane w formie Komunikatu Banku. 5. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się dzień, w którym komunikat zawierający wyżej wymienione informacje został wyświetlony w systemie bankowości elektronicznej albo informacja ta została przesłana na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 6. Klient jest uprawniony do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o 8/9

10 zmianach postanowień Regulaminu, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje, że zmiany te nie odnoszą skutku wobec Klienta. Niezłożenie sprzeciwu w powyższym terminie oznacza, że Klient wyraża zgodę na zmiany i treść Regulaminu. 7. W przypadku, gdy Klient nie złoży pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 6 zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w przekazanej Klientowi informacji o zmianach Regulaminu. 9/9

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki

Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki Dział II. Kredyty gospodarcze i pożyczki oferowane posiadaczom: 1) standardowej oferty pakietowej, 2) pakietów w administrowaniu: BIZNES KOMFORT, BIZNES WALUTA,

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz.U.2017.189

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. za czynności bankowe

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. za czynności bankowe TARYFA OPŁAT I PROWIZJI za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązuje od 1 października 2016 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2016 r.

Warszawa, styczeń 2016 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2016 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady MuiltiKredytu Biznes.......2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł Słoneczny EKOkredyt NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł. Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25.07.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na Wersja archiwalna przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. jednorazowo. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. jednorazowo. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych DZIAŁ III. KREDYTY

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 2 Kodeks Cywilny art. 725-733 Ustawa Prawo Bankowe art. 49-68 3 Przez umowę

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo