Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link"

Transkrypt

1 Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Niniejszy dokument definiuje warunki i zasady świadczenia Usług w ramach Programu Akceleracji na rzecz Klientów przez fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie (00-672) przy ul. Pięknej 68, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr (dalej: AIP). Usługi, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług w ramach Programu Akceleracji, świadczone są w związku z realizacją projektu Droga do Polski Przedsiębiorczej w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących Usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Podstawowe definicje Ilekroć w treści niniejszej umowy mowa jest o poniższych określeniach, chodzi nam o: 1.1 Budynek którykolwiek z budynków wskazanych w katalogu dostępnym w Systemie informatycznym lub Informacji Handlowej; 1.2 Części składowe całość wyposażenia oraz mienia wniesionego przez AIP do Lokalu wraz z elementami wykończeniowymi takimi jak: (a) elementy stolarki okiennej i drzwiowej (b) elementy wszelkich instalacji, w tym instalacji elektrycznej, wodnej, cieplnej, klimatyzacyjno wentylacyjnej (c) elementy wykończenia wnętrza, w tym panele ścienne, podłogowe, pokrycia kaflowe podłóg i ścian (d) sufity podwieszane (e) oświetlenie wraz z oprawą elementów świetlnych (f) elementy zdobnicze; 1.3 Części wspólne części wspólne Budynku oraz Lokalu, takie jak elementy konstrukcyjne, elementy służące użytkowi więcej niż jednemu Klientowi, w szczególności przeznaczone do wspólnego korzystania przez wszystkich użytkowników Budynku lub Lokalu, np.: (a) klatki schodowe, (b) windy ogólnodostępne, (c) lobby, (d) parkingi podziemne i naziemne, (e) kuchnie, toalety, (f) pomieszczenia techniczne, (g) korytarze i hole w Budynku i Lokalu; 1.4 Firma prowadzona przez Klienta działalność gospodarcza lub zawiązana z jego udziałem spółka cywilna lub działalność gospodarcza prowadzona przez Klienta w formie spółki prawa handlowego; 1.5 Klient prowadzące działalność gospodarczą: osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, które zawarły z AIP Umowę; 1.6 Lokal powierzchnia biurowa, z której AIP korzysta na mocy odrębnych umów zawartych z podmiotami trzecimi udostępniona Klientowi, zlokalizowana w Budynku; 1.7 Oferta oferta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny złożona przez Klienta, w formie Zamówienia; 1.8 OWSU niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu art Kodeksu cywilnego; 1.9 Program akceleracji zdefiniowany w Informacji Handlowej zakres i ilość Usług dostępnych za wynagrodzeniem ryczałtowym, dla jednej osoby wskazanej przez Klienta; 1.10 Regulaminy wewnętrzne zbiory zasad i regulacji wydane przez zarządców powierzchni biurowych, w tym przez podmioty trzecie sprawujące zarząd, opiekę lub serwis w zakresie utrzymania sprawności, poprawności oraz zachowania kondycji technicznej Usług finalnie dostarczonych Klientowi; 1.11 System informatyczny system informatyczny dostępny w ramach Programu Akceleracji poprzez stronę internetową służący do wspomagania sposobu korzystania z Usług o których mowa w OWSU wraz z portalem społecznościowym oraz wspierający prowadzenie i zarządzanie przez Klienta firmy. Szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania Systemu Informatycznego określa dostępny tam regulamin Umowa Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy AIP a Klientem w wyniku akceptacji przez AIP złożonego przez Klienta Zamówienia. Integralną częścią Umowy jest zaakceptowane przez AIP Zamówienie złożone przez Klienta, niniejsze OWSU, ewentualna Informacja Handlowa, oraz pozostałe regulaminy świadczenia Usług; 1.13 Usługi Usługi świadczone przez AIP na rzecz Klienta, do których zastosowanie mają niniejsze OWSU; 1.14 Wymagania Prawne akty prawne oraz postanowienia umów zawartych przez AIP z podmiotami trzecimi kształtujące zakres i charakter Usług dostarczanych finalnie Klientowi; 1.15 Zamówienie dokument stwierdzający fakt złożenia przez Klienta wobec AIP, Oferty zawarcia Umowy o treści odpowiadającej zakresowi i warunkom świadczenia Usług wskazanym w OWSU. Dokument

2 Zamówienia po akceptacji dokonanej przez AIP, w sposób opisany w niniejszy OWSU, stanowi dowód zawarcia Umowy; 1.16 Zarządca Budynku podmiot będący właścicielem budynku bądź upoważniony przez właściciela budynku, do którego zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Budynkiem; 1.17 Zarządca Lokalu osoba upoważniona przez AIP, do której zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Lokalem; 2. Postanowienia ogólne, tryb zawarcia Umowy 2.1 Zawarcie Umowy następuje w momencie zaakceptowania przez AIP, Oferty zawarcia Umowy, złożonej przez Klienta w formie Zamówienia. W przypadku braku pisemnej akceptacji Zamówienia złożonego przez Klienta, Strony uznają umowę za zawartą również w przypadku gdy w odpowiedzi na Zamówienie złożone przez Klienta, AIP przystąpiło do świadczenia Usług określonych w Zamówieniu. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, moment przystąpienia AIP do świadczenia Usług uznaje się za chwilę zawarcia Umowy. 2.2 Wszelkie, katalogi, prospekty, ogłoszenia i inne informacje handlowe o podobnym charakterze skierowane zarówno do odbiorcy indywidualnego jak i masowego, emitowane przez AIP (dalej: Informacja Handlowa), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zaś Strony poczytywać je będą jako zaproszenie do zawarcia Umowy. Informacje te odpowiadają stanowi rzeczy na dzień ich opublikowania, są aktualne w oznaczonym w ich treści okresie i obowiązują w dniu zawarcia Umowy oraz w okresie jej trwania. 2.3 AIP uwzględnia jedynie zamówienia składane w formie i treści odpowiadającej aktualnej Informacji Handlowej oraz wzorom formularzy zamówień wprowadzonych przez AIP i aktualnych w dacie składania Zamówienia. 2.4 W przypadku gdy zastrzeżenia bądź modyfikacje dokonane zostały jednostronnie przez Klienta, poczytuje się je za niezastrzeżone. W takim przypadku AIP jest uprawnione do przyjęcia Oferty Klienta, tak jakby zastrzeżenie bądź modyfikacje dokonane jednostronnie przez Klienta nie zostały poczynione, bądź do odrzucenia Oferty. 2.5 Strony uznają, iż brak odpowiedzi AIP na Ofertę Klienta w żadnym przypadku nie będzie uznany za przyjęcie Oferty, niezależenie od charakteru stosunków łączących Strony. Niniejszym, Strony wyłączają stosowanie art Kodeksu cywilnego. Tym samym, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w każdym przypadku przedłużenia bądź zawarcia nowej Umowy, Klient zobowiązany jest do złożenia nowej Oferty. 2.6 W przypadku stwierdzonej przez AIP niedostępności świadczenia po dniu złożenia Oferty przez Klienta, Ofertę uznaje się za niewiążącą żadnej ze Stron. 2.7 AIP w każdym czasie, może zażądać dostarczenia dokumentów lub zapewnień/oświadczeń pochodzących od osób trzecich na okoliczność istnienia faktów mających, w ocenie AIP, istotne znaczenie dla zawarcia lub wykonania Umowy, zaś Klient będzie zobowiązany do ich dostarczenia we wskazanym terminie. Uchybienie przez Klienta zobowiązaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przyczynę rozwiązania przez AIP Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 2.8 AIP, w każdym czasie może zażądać od Klienta wykazania istnienia stosunku prawnego, którego stroną jest Klient, jeżeli istnienie takiego stosunku prawnego w ocenie AIP przedstawia istotne znaczenie dla zawarcia lub wykonania Umowy. Postanowienie pkt. 2.7 powyżej, stosuje się odpowiednio. 3. Stanowiska pracy 3.1 W ramach usługi najmu dostępnej w Programie Akceleracji, Klient jest uprawniony do korzystania ze stanowiska przeznaczonego do pracy indywidualnej w wybranym przez siebie Lokalu wraz z dostępem do systemu skanowania oraz Internetu (za pośrednictwem WiFi) (dalej: Stanowisko pracy), z zachowaniem ograniczeń wprowadzonych treścią umowy, w tym OWSU. Na Stanowisko pracy składa się fotel oraz biurko. W ramach usługi korzystania ze Stanowiska pracy, Klient jest uprawniony do korzystania z podstawowego cateringu (kawa, herbata, dodatki), oraz zaplecza sanitarno kuchennego. 3.2 Klient zobowiązany jest do dostosowania się do wszelkich wskazówek i wytycznych określonych przez Zarządcę Lokalu. Klient jest uprawniony do korzystania ze stanowiska 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę chyba, że regulamin budynku stanowi inaczej. 3.3 W ramach usługi najmu dostępnej w Pakiecie, Klient jest uprawniony do żądania od AIP, oddania do wyłącznego korzystania ze stanowiska pracy. W każdym przypadku, gdy Umowa nie stanowi o wszystkich koniecznych elementach umowy najmu, wskazanie pozostałych elementów takich jak oznaczenie Stanowiska pracy, czas trwania najmu i innych, następuje przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego

3 lub w drodze bieżących ustaleń z Zarządcą Lokalu przeprowadzonych bezpośrednio przed rozpoczęciem przez Klienta korzystania ze Stanowiska pracy. 3.4 Szczegółowe informacje na temat standardu, wyposażenia, planów dostępnych Stanowisk pracy dla najmu są dostępne za pośrednictwem Systemu Informatycznego oraz bezpośrednio u Zarządcy Lokalu. 3.5 Możliwość skorzystania ze Stanowiska pracy w danym dniu uzależniona jest od aktualnej dostępności Stanowisk pracy i zgody Zarządcy Lokalu, przy czym nie może ona naruszać pierwszeństwa innego Klienta do korzystania ze Stanowiska pracy wynikającego z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Systemu informatycznego. Nie stanowi podstawy obniżenia wynagrodzenia należnego AIP, brak zarezerwowania przez Klienta Stanowiska pracy ze względu na niedostępność miejsc spowodowaną rezerwacjami dokonanymi przez innych Klientów. W przypadku niedokonania rezerwacji, możliwość korzystania ze Stanowisk pracy uzależniona jest od aktualnej dostępności Stanowisk pracy i zgody Zarządcy Lokalu, przy czym nie może ona naruszać pierwszeństwa innego Klienta do korzystania ze Stanowiska pracy wynikającego z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Systemu informatycznego. 3.6 Klient jest uprawniony do korzystania wyłącznie z jednego Stanowiska pracy w ramach jednego Programu Akceleracji. W przypadku dokonania przez Klienta powtórnej rezerwacji Stanowiska pracy obejmującej okres wykorzystywania zbieżny z okresem objętym wcześniejszą rezerwacją, ważna jest wyłącznie rezerwacja dokonana wcześniej. W przypadku równoczesnego dokonania rezerwacji dwóch lub więcej Stanowisk pracy, wiążąca jest jedynie rezerwacja dokonana najwcześniej. 3.7 Brak korzystania ze Stanowiska pracy, nie skutkuje zwiększeniem uprawnień albo do obniżenia wynagrodzenia należnego AIP, w następnych okresach rozliczeniowych. 3.8 Nieprzystąpienie do korzystania ze Stanowiska pracy przez okres godziny od upływu wskazanej godziny rozpoczęcia korzystania, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Klienta o wycofaniu rezerwacji Stanowiska pracy. 3.9 W przypadku pozostawienia przez Klienta na Stanowisku pracy rzeczy pomimo opuszczenia Stanowiska pracy lub upływu czasu rezerwacji, Klient upoważnia AIP do zabrania rzeczy pozostawionych przez Klienta oraz ich składowania na koszt i ryzyko Klienta. Klient upoważnia AIP do zabrania i składowania na swój koszt i ryzyko rzeczy pozostawionych bez opieki w częściach wspólnych albo w obrębie innych części Lokalu niż Stanowisko pracy Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia Stanowiska pracy jedynie w przypadku istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z Stanowiska pracy zgodnie z umówionym przeznaczeniem. Okoliczność zgłoszenia istnienia wad Stanowiska pracy stanowi zobowiązanie Klienta Rozpoczęcie przez Klienta korzystania ze Stanowiska pracy, jest równoważne ze złożonym przez niego oświadczeniem o: (a) zbadaniu Stanowiska pracy, (b) zadowalającym wg oceny Klienta stanie Stanowiska pracy, (c) potwierdzeniu zgodności Stanowiska pracy z Umową oraz przydatności Stanowiska pracy do umówionego użytku Stanowiska pracy są przeznaczone do indywidualnej pracy biurowej Klienta Poza zakresem dozwolonego korzystania ze Stanowiska pracy leży działalność: (a) wymagająca znacznej częstotliwości odwiedzin gości, w szczególności zmierzająca do powołania placówki, której podstawową funkcją jest bezpośrednie oferowanie bliżej nieokreślonej grupie podmiotów trzecich, możliwości nabycia towarów i usług wytworzonych bądź dystrybuowanych przez Klienta; (b) której prowadzenie sprowadza uciążliwe immisje względem osób trzecich znajdujących w Budynku, Lokalu, bądź otoczeniu Budynku; (c) produkcyjna i wytwórcza; (d) z natury, której wynika potrzeba użycia urządzeń lub takiego systemu organizacji pracy, który będzie uciążliwy dla pozostałych Klientów Kwoty uzgodnione jako należne AIP z tytułu świadczenia usługi najmu, nie są powiększane o stawki opłat z tytułu korzystania z mediów oraz utrzymania powierzchni wspólnych. 4. Prawa i obowiązki Stron 4.1 Klient jest uprawniony do niezakłóconego korzystania ze Stanowiska pracy zgodnie z jego przeznaczeniem i ograniczeniami wynikającymi z pozostałych postanowień odrębnych, pod warunkiem prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 4.2 Klient jest zobowiązany nie obciążać podłóg w Budynku powyżej 200 (słownie: dwustu) kg na 1 (słownie: jeden) m2 4.3 Bez zgody Zarządcy Lokalu, Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji oraz zmian substancji wynajmowanego Stanowiska pracy, w szczególności mających nastąpić poprzez montaż dodatkowych elementów wystroju, zmiany aranżacji, kolorystyki bądź innego rodzaju wyposażenia Stanowiska pracy. W każdym przypadku Klient ponosi koszt przywrócenia Lokalu do stanu pierwotnego.

4 4.4 Klient zobowiązany jest informować AIP niezwłocznie o wszelkich uszkodzeniach, które wystąpią w obrębie Lokalu, a zwłaszcza Stanowiska pracy, zaś w razie ryzyka powstania szkody, Klient zobowiązany jest podjąć dostępne w zakresie swych możliwości, działania w celu zmniejszenia lub ograniczeniu jej powstania w większym rozmiarze. 4.5 Klient zobowiązany jest nie przechowywać, zarówno w obrębie Stanowiska pracy, jak i Lokalu: (a) materiałów mogących sprowadzać niebezpieczeństwo naruszenia życia lub zdrowia, lub zagrażać wystąpieniu szkody w mieniu AIP lub innych osób współkorzystających z Lokalu, w szczególności substancji toksycznych, łatwopalnych oraz wybuchowych; (b) materiałów pochodzących z przestępstwa lub których posiadanie jest niezgodne z przepisami prawa. 4.6 Klient jest uprawniony do korzystania z przeznaczonych do użytku wspólnego pomieszczeń, urządzeń i instalacji, a zwłaszcza: (a) pomieszczeń kuchennych; (b) pomieszczeń sanitarnych; (c) pomieszczeń stref wypoczynku; (d) sieci teleinformatycznej wraz z dostępem do sieci Internet; (e) punktów dostępowych poboru energii elektrycznej; (f) system skanowania; (g) innych pomieszczeń i urządzeń, które na podstawie decyzji Zarządcy Lokalu zostały przeznaczone do użytku wspólnego. 4.7 Uprawnienie Klienta do korzystania z pomieszczeń wspólnych może zostać czasowo ograniczone, co nie stanowi naruszenia postanowień Umowy. 4.8 Klient nie jest uprawniony do zamieszczenia, w Lokalu lub Budynku, jakichkolwiek oznaczeń, w tym logotypów oraz szyldów, informujących o prowadzonej działalności gospodarczej, bez wcześniejszego uzgodnienia z AIP. 4.9 W każdym przypadku Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminów wewnętrznych, w tym postanowień regulaminów porządkowych, zaleceń oraz instrukcji wydawanych przez Zarządcę Lokalu lub Zarządcę Budynku Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie Stanowisk pracy osób trzecich obecnych w Lokalu, wymuszona w szczególności względami komunikacyjnymi Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie Stanowiska pracy, osób trzecich wykonujących czynności serwisowe, porządkowe, rekonstrukcyjne i tym podobne, powierzone przez AIP bądź właściciela Budynku Klient oświadcza, iż jest mu wiadome, że Lokal stanowi przedmiot najmu również na rzecz innych podmiotów. W związku z powyższym, Klient zobowiązuje się do korzystania ze Stanowiska pracy, a także z udostępnianych do wspólnego użytku pomieszczeń, urządzeń oraz instalacji, w sposób nie kolidujący z prawami innych użytkowników Lokalu Klient zobowiązany jest do pozostawienia Stanowiska pracy w stanie pierwotnym, w szczególności zobowiązując się do: (a) pozostawienia Stanowiska pracy w ogólnej czystości, pozwalającej na natychmiastowe korzystanie ze Stanowiska pracy przez innego Klienta (b) usunięcia rzeczy i dokumentów, za wyjątkiem przechowywania w przeznaczonej ku temu skrytce (c) demontażu, odinstalowania oraz usunięcia wszelkich dodatkowych elementów bądź zmian wprowadzonych do Stanowiska pracy Klient opuszczając Stanowisko pracy zobowiązany jest udostępnić go Zarządcy Lokalu co najmniej na pięć minut przed upływem umówionego okresu korzystania ze Stanowiska pracy W celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz wykonania zarządu nad Lokalem, AIP jest uprawnione do: (a) przejściowego ograniczenia dopływu światła lub świeżego powietrza, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione prowadzonymi przez Zarządcę Budynku lub Zarządcę Lokalu, pracami serwisowymi lub remontowymi; (b) ograniczenie innych warunków korzystania ze Stanowiska pracy, w tym udogodnień przysługujących Klientowi, w związku z korzystaniem ze Stanowiska pracy; (d) wstępu w każdym czasie do pomieszczeń, w których są zlokalizowane Stanowiska pracy, w celu wykonania czynności o charakterze technicznym, konserwacyjnym bądź serwisowym W każdym przypadku AIP, przy dokonywaniu czynności o których mowa w pkt będzie dążyć do sprowadzenia na Klienta jak najmniejszej uciążliwości. W szczególności, w zakresie istniejących możliwości technicznych, organizacyjnych i logistycznych, AIP będzie dokonywać czynności wymienionych w pkt. 4.15, przy opustoszałych pomieszczeniach bądź w sytuacji gdy nie sprowokuje to bezpośredniej przeszkody w korzystaniu przez Klienta z Usługi. 5. Odpowiedzialność Stron 5.1 Jeżeli Stanowisko pracy jest nieprzydatne do umówionego użytku, przez okres odpowiadający czwartej części zarezerwowanego przez Klienta okresu korzystania ze stanowiska roboczego, AIP zobowiązana jest zapewnić możliwość skorzystania przez Klienta z porównywalnej Usługi w innym, uzgodnionym, terminie przez okres odpowiedni do okresu nieprzydatności Stanowiska pracy do umówionego użytku. 5.2 W przypadku sporu Stron, co do okoliczności istnienia stanu nieprzydatności Stanowiska pracy do umówionego użytku, Strony powołają eksperta spośród trzech kandydatów przedstawionych przez AIP. W razie braku wskazania eksperta przez Klienta w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu odpowiedniej

5 kandydatury, AIP jest uprawniona do samodzielnego wyboru eksperta. Opinia wydana przez eksperta wyłonionego w sposób określony w zdaniu poprzednim, będzie wiążąca dla Stron. 5.3 Uprawnienia Klienta, w zakresie wskazanym w pkt. 5.1 wygasają w razie braku natychmiastowego powiadomienia AIP, o stwierdzonych wadach Stanowiska pracy. 5.4 AIP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę rzeczy ruchomych wniesionych przez Klienta do Budynku lub Lokalu. AIP nie zapewnia ochrony, w tym nie zapewnia nadzoru nad mieniem Klienta wniesionym do Budynku lub Lokalu. 5.5 W przypadku korzystania przez Klienta ze Stanowiska pracy inaczej, niż na podstawie zawartej z AIP umowy lub po okresie obowiązywania Umowy, Klient zapłaci na rzecz AIP, opłatę z tytułu bezumownego korzystania ze Stanowiska pracy w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą godzinę korzystania ze Stanowiska pracy. 6. Postanowienia ogólne dotyczące usługi Wirtualnego Adresu Usługa Wirtualnego Adresu obejmuje: 6.1 Udostępnienie Klientowi Adresu w zakresie używania przedmiotowego Adresu jako siedziby Klienta, w tym ujawnienie Adresu w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej bądź sądy powszechne, oraz do posługiwania się przedmiotowym adresem jako adresem korespondencyjnym Firmy, jednakże przedmiotowe udostępnienie Adresu następuje nie dłużej niż na czas trwania Umowy; 6.2 Udostępnienie na terenie Lokalu indywidualnej skrytki odbiorczej zamykanej na zamek szyfrowy wraz z kodem szyfrowym; 6.3 Obsługę korespondencji przychodzącej w zakresie przyjmowania przesyłek zaadresowanych na Firmę i umieszczanie odebranej korespondencji w indywidualnej skrytce odbiorczej Klienta. 6.4 W braku odmiennych postanowień, w przypadku zawarcia przez Klienta z AIP innych umów, z których wynikać będzie uprawnienie do zarejestrowania w Lokalu siedziby prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, uprawnienie wynikające z niniejszej umowy zostaje zawieszone na czas obowiązywania uprawnienia wynikającego z tych innych umów. Powyższe nie wpływa na treść pozostałych postanowień OWSU. 6.5 AIP nie ma obowiązku uzyskiwania zgody, ani też informowania Klienta o nawiązaniu bądź rozwiązaniu umów mających za przedmiot udostępnienie Adresu lub innych umów o korzystanie z Lokalu z innymi podmiotami, jak również nie ma obowiązku przekazywania Klientowi jakichkolwiek danych, indywidualnych czy zbiorczych, w tym zakresie. 6.6 Jeżeli postanowienia odrębne nie stanowią inaczej, Klient uprawniony jest do korzystania z Adresu jedynie w zakresie działalności gospodarczej Firmy określonej w Umowie. 6.7 Klient nie jest uprawniony do odstępowania, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego czy faktycznego, Adresu i związanych z nim Usług na rzecz podmiotów trzecich. 6.8 Z zastrzeżeniem postanowień odrębnych, w szczególności właściwych w przedmiocie Usługi najmu, poza zakresem dozwolonego korzystania z Adresu leży w szczególności: (a) wskazywanie Adresu jako miejsca przyjmowania i obsługi interesantów lub miejsca stałego urzędowania przedstawiciela Klienta; (b) wprowadzenie do Lokalu personelu czy wielkogabarytowych elementów wyposażenia. 7. Odbiór korespondencji 7.1 Klient upoważnia AIP do odbioru wszelkiej korespondencji i przesyłek adresowanych na Firmę, a także podjęcia czynności o których mowa w 7.5. oraz 7.9. po ziszczeniu się przesłanek przewidzianych w powołanych postanowieniach. 7.2 AIP w ramach Usługi Adresu Wirtualnego odbiera, sortuje i umieszcza przesyłki w indywidualnej skrytce odbiorczej Klienta. 7.3 AIP w ramach Usługi Adresu Wirtualnego odbiera w imieniu Klienta korespondencję, której łączna objętość nie przekracza pojemności skrytek pocztowych znajdujących się w Lokalu. 7.4 Przesyłki o gabarytach przekraczających wymiary indywidualnej skrytki pocztowej (30 cm x 30 cm) lub wagę powyżej 1 kg przyjmuje i przechowuje się tylko po uprzednim uzgodnieniu przez AIP i Klienta warunków przyjęcia i przechowywania takiej przesyłki. W takiej sytuacji, AIP przechowuje przesyłkę do 3 (słownie: trzech) dni od daty jej doręczenia i wzywa Klienta do jej odbioru w tym terminie. Po przekroczeniu terminu przechowywania przesyłki wskazanego w zdaniu poprzednim, AIP według swego uznania: (a) przechowuje przesyłkę za naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięciu złotych) za każdy dzień dalszego przechowywania, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc; (b) odsyła całość korespondencji przesyłką zbiorczą na adres zamieszkania Klienta wskazany w Umowie, na koszt i ryzyko Klienta.

6 7.5 AIP jest uprawnione do zapoznania się z treścią korespondencji, w tym do naruszenia integralności opakowania przesyłki jeżeli działanie takie jest uzasadnione koniecznością pozyskania dodatkowych informacji wskazujących na adresata, zaś informacje zamieszczone na opakowaniu przesyłki nie dają podstaw do jednoznacznego oznaczenia podmiotu adresata. Klient oświadcza, iż działanie takie nie stanowi naruszenia przysługujących mu praw, a w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy korespondencji bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. 7.6 AIP jest uprawnione do odmowy odbioru przesyłki jeżeli pracownik AIP dokonujący jej odbioru powziął podejrzenie, iż zawartość przesyłki stanowią przedmioty określone w pkt. 8.3 poniżej, przesyłki przekraczającej gabaryty określone w pkt. 7.4 powyżej, przesyłek za pobraniem, przesyłki nie dające dostatecznych informacji dla określenia adresata. 7.7 AIP zawiadamia Klienta o odebranych przesyłkach zaadresowanych na Firmę, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nieprzekraczającym 2 (słownie: dwóch) dni roboczych. 7.8 Klient przyjmuje do wiadomości, iż AIP jest w posiadaniu klucza umożliwiającego dostęp do indywidualnej skrytki pocztowej. Skrytka pocztowa może zostać otworzona przez AIP w przypadkach: (a) na wniosek Klienta w przypadku niemożności otworzenia skrytki przy pomocy przekazanego kodu szyfrowego; (b) po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do okazania zawartości skrytki przez Klienta, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, iż w skrytce przechowywane są rzeczy określone w pkt. 8.3 poniżej; (c) w sytuacji, gdy przechowywanie rzeczy w skrytce zagraża bezpieczeństwu osób lub przechowywanych rzeczy, Budynkowi, Lokalowi lub osobom, a tego bezpieczeństwa nie można w inny sposób uniknąć; (d) na wezwanie organów ścigania lub na podstawie prawomocnych decyzji lub orzeczenia organu państwowego. 7.9 W przypadku niemożności otworzenia indywidualnej skrytki odbiorczej z uwagi na błąd kodu szyfrowego, Klient zgłasza tą okoliczność pracownikowi personelu administracyjnego Lokalu. Pracownik AIP otwiera skrytkę przy użyciu klucza, a następnie wprowadza dla skrytki nowy kod szyfrowy i przekazuje go Klientowi. 8. Prawa i obowiązki Klienta w zakresie usługi Wirtualnego Adresu 8.1 Klient jest uprawniony do niezakłóconego korzystania z Adresu zgodnie z jego przeznaczeniem i ograniczeniami wynikającymi z pozostałych postanowień, pod warunkiem prawidłowego wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy. 8.2 Klient nie jest uprawniony do podnajmowania ani udostępniania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego Adresu udostępnionego na podstawie zawartej z AIP umowy. 8.3 Klient jest zobowiązany nie przechowywać w indywidualnej skrytce pocztowej jak i w obrębie Lokalu przesyłek, ani też nie wskazywać Adresu jako adresu do doręczeń dla przesyłek, zawierających: (a) materiały mogące sprowadzać niebezpieczeństwo naruszenia życia lub zdrowia, lub zagrażać wystąpieniu szkody w mieniu AIP lub innych osób współkorzystających z Lokalu, w szczególności substancji toksycznych, łatwopalnych oraz wybuchowych, a także wydzielające intensywną woń; (b) materiały pochodzące z przestępstwa lub których posiadanie jest niezgodne z przepisami prawa; (c) żywe organizmy; (d) przedmioty ulegające łatwemu zepsuciu (np. żywność). 8.4 Klient jest zobowiązany nie przechowywać w indywidualnej skrytce pocztowej przedmiotów o łącznej wadze ponad 5 kg (słownie: pięć kilogramów). 8.5 Klient zobowiązany jest do przedstawiania na każde żądanie AIP, raportu dotyczącego rejestrów, w tym w szczególności rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej jak i sądy powszechne, w których został ujawniony przez Klienta Adres jako adres siedziby jego Firmy. Nieprzedstawienie raportu stanowi przesłankę natychmiastowego rozwiązania Umowy. 8.6 Klient zobowiązany jest na żądanie AIP, Zarządcy Budynku bądź właściciela Budynku do udostępnienia indywidualnej skrytki pocztowej, w szczególności w celu: (a) wykonania czynności sprawdzających w zakresie stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 8.3 i 8.4; (b) wykonania prac naprawczych, serwisowych, konserwatorskich czy rekonstrukcyjnych. 8.7 Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek czynności, które mogą naruszać zasady współżycia społecznego w odniesieniu do sposobu użytkowania Budynku lub Lokalu, mogłyby być szkodliwe lub niebezpieczne dla innych użytkowników Budynku lub Lokalu lub jakiejkolwiek pobliskiej nieruchomości lub właściciela lub użytkownika takiej pobliskiej nieruchomości. 8.8 Pozostawienie przez Klienta rzeczy w Lokalu, przez okres dłuższy niż 30 dni, po dacie obowiązywania Umowy, Strony uznają za równoważne z porzuceniem rzeczy przez Klienta z zamiarem wyzbycia się ich własności. 9. Wiedza 9.1 W ramach Programu Akceleracji, Klient jest uprawniony do skorzystania z usług Wiedza.

7 9.2 W przypadku organizacji wydarzeń i spotkań w związku z usługami Wiedza w pomieszczeniach sal konferencyjnych lub sal spotkań, Laboratorium Wiedzy, IT, Multimedialne, Kreatywne oraz Klubu Przedsiębiorcy, Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. 9.3 W ramach usługi Wiedza dostępnej w ramach Programu Akceleracji Klient jest uprawniony do skorzystania z zaproponowanego i przygotowanego przez AIP doradztwa z zakresu m.in. zarządzania,, finansów, prawa, marketingu, rozwoju kapitału ludzkiego, funduszy europejskich, wdrażania innowacji (a w tym m.in. wdrażania nowych lub ulepszonych produktów, metod marketingowych, metod organizacyjnych przy współpracy z innymi podmiotami), innowacji poprzez udział w następującym cyklu spotkań/warsztatów/szkoleń (lub drogą elektroniczną np. streaming on-line itp.): Business Kick-Off to spotkania z opiekunem Klienta (pierwszy Kick-Off odbywa się w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, a następne minimum raz na kwartał), których celem jest wsparcie doradcze dla Klienta w uświadomieniu aktualnych potrzeb rozwojowych Klienta oraz ukierunkowanie na źródła ich pozyskiwania, a w tym m.in. odpowiednie dobranie narzędzi pomagających w promocji, pozyskaniu nowych klientów lub inwestorów oraz wskazaniu partnerów biznesowych ze społeczności AIP Business Link z którymi Klient mógłby nawiązać współpracę lub uzyskać od nich wsparcie w rozwoju i wdrażaniu innowacji; Business Training to cykl warsztatów, wykładów i szkoleń (odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu), które mają na celu przedstawienie Klientowi najlepszych praktyk prowadzenia startupów i rozwoju kompetencji biznesowych; Business Mentoring to spotkania indywidualne (odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu) z najlepszymi specjalistami z wielu branż, które mają na celu dostarczenie Klientowi jakościowych wskazówek i możliwość analizy przypadków problemowych Klienta. 10. Społeczność 10.1 W ramach Programu Akceleracji Klient jest uprawniony do skorzystania z usług Społeczność W przypadku organizacji wydarzeń i spotkań w związku z usługami Społeczność w pomieszczeniach sal konferencyjnych lub sal spotkań, Laboratorium Wiedzy, IT, Multimedialne, Kreatywne oraz Klubu Przedsiębiorcy, Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów W ramach usługi Społeczność dostępnej w ramach Programu Akceleracji, Klient jest uprawniony do udziału w zaproponowanych przez AIP wydarzeniach integrujących środowisko biznesowe oraz wspierających budowę sieci kontaktów Klienta: Business Mixer to cykl wydarzeń networkingowych (odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu), na które zapraszani są Klienci ze społeczności AIP Business Link oraz goście specjalni (guru biznesu, odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, innowatorzy, prezesi międzynarodowych firm, osoby, które postawą i działaniem reprezentują pasję i niekonwencjonalne podejście do prowadzenia swoich biznesów) Business Cup to cykl wydarzeń sportowych (odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu), które pozwalają Klientom zintegrować się ze sobą i spotkać na nieformalnym gruncie Informacja o terminach warsztatów, wydarzeń oraz wszystkich realizowanych spotkań opisanych w pkt. 9.3 oraz 10.3, warunkach udziału, sposobie potwierdzania uczestnictwa jest udostępniana na adres mailowy podany przez Klienta lub za pośrednictwem Systemu Informatycznego AIP nie może ponosić niekorzystnych konsekwencji w przypadku braku korzystania przez Klienta z usług Wiedzy i Społeczności Przystąpienie przez Klienta do korzystania ze świadczeń dostępnych w ramach usług Wiedza i Społeczność, jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją wszelkich potencjalnych ryzyk oraz konsekwencji wynikających z faktu, iż poszczególne z organizowanych spotkań i wydarzeń w ramach ww. usług mają charakter wyłącznie doradczy. Wszelkie wskazówki, wytyczne, sugestie odnoszące się do uczestnika ww. spotkań i wydarzeń powinny być przedmiotem autonomicznej analizy przeprowadzonej przez Klienta, mającej na celu zweryfikowanie zasadności otrzymanych porad w oparciu o kompleksową ocenę dostępnych Klientowi uwarunkowań towarzyszących danym okolicznościom. Jakiekolwiek skutki wynikające z podjęcia decyzji zgodnej lub inspirowanej poradami uzyskanymi w ramach korzystania z usług Wiedza oraz Społeczność nie mogą być podstawą roszczenia odszkodowawczego lub innego zarzutu uczynionego względem AIP (bądź osób przeprowadzających bezpośrednio poszczególne świadczenia doradcze). Klient zgodnie z treścią zdania poprzedniego nie będzie także rozpowszechniał komunikatów zawierających negatywną ocenę, dla której wydania podstawą byłaby niesprawdzalność otrzymanej porady w ramach usług Wiedza oraz Społeczność 11. Płatności

8 11.1 Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez AIP Usług Umowa może przewidywać zobowiązania do ponoszenia przez Klienta na rzecz AIP, opłat innego rodzaju, w szczególności opłat o charakterze sankcyjnym, kar umownych, opłat należnych za podjęcie czynności w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań pieniężnych, należnych AIP z tytułu wykonania zastępczego bądź pokrycia poniesionych przez AIP kosztów w związku z działalnością Klienta, w tym wymienionych w pkt poniżej. Zapłata jakichkolwiek kar umownych bądź opłat dodatkowych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez AIP odszkodowania na zasadach ogólnych W braku przeciwnych zastrzeżeń, wszelkie kwoty należne AIP z tytułu świadczenia Usług zostały podane w wysokościach netto i zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług Wszelkie płatności na rzecz AIP dokonywane będą w złotych polskich Z tytułu usług świadczonych przez AIP w ramach Programu Akceleracji, Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w stałej wysokości określonej w pkt Tabela Opłat. Powyższe nie uchybia postanowieniom odrębnym, w szczególności wprowadzającym obowiązek zapłaty opłat dodatkowych lub kar umownych należnych w sytuacjach opisanych niniejszym OWSU. Wynagrodzenie należne AIP za okres krótszy niż pełen okres rozliczeniowy ustalane jest w odpowiedniej proporcji okresu za który ustalane jest wynagrodzenia do pełnego okresu rozliczeniowego Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, Strony uzgadniają iż wszelkie płatności Klienta na rzecz AIP dokonywane będą z góry za dany miesiąc. Klient uiszcza należną kwotę bez wezwania oraz dopełnienia jakichkolwiek czynności formalnych ze strony AIP, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty doręczenia faktury za okres rozliczeniowy, nie później jednak niż do 12 (słownie: dwunastego) dnia miesiąca kalendarzowego okresu rozliczeniowego, za który płatność jest należna Nie dokonanie przez Klienta płatności zgodnie z terminem określonym w Umowie, skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych od kwoty, co do której płatności Klient opóźnia się Datą dokonania płatności jest dzień uznania na rachunku bankowym AIP Z zastrzeżeniem postanowień odrębnych oraz przepisów prawa, Strony ustalają, iż niezależnie od późniejszych poleceń bądź oświadczeń Klienta, dokonywane przez niego płatności będą zaliczane w następującej kolejności: (a) zaległości z tytułu wykonanych Usług o najdawniejszym terminie wymagalności; (b) kary umowne; (c) inne opłaty dodatkowe (d) pozostałe należności AIP Nie dokonanie płatności w terminie przewidzianym w ust uprawnia AIP do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy dokonane wskutek okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej Umową, jeżeli AIP było gotowe do świadczenia Usługi Zważywszy, iż wszelkie przyszłe Umowy stanowić będą Umowy wzajemne, Strony uzgadniają, iż w przypadku gdy Klient pozostaje w zwłoce z wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umów, AIP jest uprawnione do wstrzymania się od świadczenia którejkolwiek ze świadczonych Klientowi Usług. Wstrzymanie się od świadczenia Usług w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, nie stanowi naruszenia praw Klienta. W szczególności AIP jest uprawnione do dezaktywowania możliwości dostępu do Lokalu, za pomocą posiadanej przez Klienta karty dostępowej Stawki opłat zamieszczone zostały w Tabeli Opłat poniżej. Usługi należne Klientowi w ramach Programu Akceleracji, za zapłatą Abonamentu są określone jako: w cenie programu akceleracji. Wszelkie inne czynności za które należność została podana odrębnie uznaje się jako płatne dodatkowo. Opłata za każdy Program Akceleracji Ile kosztuje Cię Program Akceleracji? Z uwzględnieniem udzielonej pomocy de minimis 500 zł netto (słownie: pięćset złotych) miesięcznie Dlaczego płacę tak mało? Wartość rynkowa świadczeń dostępnych w ramach Programu Akceleracji wynosi 2 461,51 zł miesięcznie, ale ze względu na to, że korzystasz z pomocy de minimis w wysokości 1 961,51 zł płacisz jedynie 500 zł.

9 Usługi w ramach Programu Akceleracji Pakiet usług z zakresu FIRMA - Korzystanie z Stanowiska pracy - Wirtualny Adres - Korzystanie z Systemu informatycznego - Pakiet usług - z zakresu WIEDZA Pakiet usług z zakresu SPOŁECZNOŚĆ w cenie programu akceleracji w cenie programu akceleracji w cenie programu akceleracji Kary umowne należne za niewykonanie zobowiązań przez Klienta Zawiadomienie w formie lub sms o nieopłaceniu w terminie faktury za Usługi Opłata dodatkowa za przechowywanie przesyłek niemieszczących się w skrytce indywidualnej Klienta, ponad termin przewidziany w regulaminie (3 dni) Opłata dodatkowa za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. Opłata dodatkowa za brak zwrotu karty, kluczy do szafek lub innych przedmiotów, do wydania których Klient jest zobowiązany w przypadku rozwiązania Umowy. Opłata dodatkowa z tytułu bezumownego korzystania ze Stanowiska pracy Opłata dodatkowa za niedopełnienie obowiązku wykreślenia Adresu z rejestrów administracyjnych i sądowych, pomimo udzielenia pisemnego wezwania przez AIP po 30 dniach od wezwania do przedstawienia odpowiednich dokumentów 10 zł (słownie: dziesięć złotych) 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdy dzień 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) od monitu 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy niezwrócony przedmiot 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą godzinę korzystania ze Stanowiska pracy zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie 12. Pomoc publiczna de minimis: 12.1 Usługi oferowane na podstawie niniejszej Usługi zostały stworzone w ramach projektu Droga do Polski Przedsiębiorczej w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących Usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W związku z udziałem w w/w projekcie, Klient ma możliwość uzyskania pomocy publicznej de minimis, na zasadach określonych w przepisach prawa Do ubiegania się przez Klienta o pomoc de minimis oraz w zakresie wymogów i warunków udzielenia pomocy de minimis zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z ) i Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z ).

10 12.3 Klient ubiegający się o pomoc de minimis lub o pomoc de minimis w sektorze rolnym jest zobowiązany do przedstawienia AIP tj. podmiotowi udzielającemu pomocy, wszelkich informacji i dokumentów zgodnie z wymogami prawnymi aktualnymi w dacie ubiegania się o pomoc de minimis wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 (słownie: dwóch) poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz innymi wymaganymi przez AIP dokumentami niezbędnymi do udzielenia przez AIP pomocy de minimis AIP udzielając pomocy wydaje Klientowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w sektorze rolnym W przypadku gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.4, AIP, wydaje nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia Pomoc de minimis nie może zostać udzielona Klientowi, który nie spełnia warunków wynikających z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności określonego w rozporządzeniach, o których mowa w ust W przypadku stwierdzenia przez AIP lub inne uprawnione organy nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach, Klient zobowiązany jest usunąć wskazane nieprawidłowości w sposób i w terminie określonym przez uprawnione podmioty pod rygorem obciążenia Klienta kosztami poniesionej przez AIP szkody Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Klient wykorzystał pomoc publiczną de minimis niezgodnie z przeznaczeniem, otrzymał ją nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Klient zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości środków stanowiących kwotę udzielonej pomocy de minimis. Obowiązek zwrotu dotyczy w szczególności przypadku złożenia przez Klienta niezgodnych z prawdą wymaganych oświadczeń lub/i informacji, o których mowa w niniejszym OWSU. 13. Karta dostępowa: 13.1 W celu usprawnienia możliwości korzystania z Usług, AIP wydaje urządzenia dokonujące automatycznej weryfikacji uprawnień Klienta (dalej: karta dostępowa) Przez urządzenia o których mowa w pkt. 13.1, Strony w szczególności rozumieją każdy cyfrowy nośnik informacji umożliwiającej odczyt ilości oraz zakresu Usług dostępnych dla Klienta lub umożliwiający dostęp do Lokalu (dalej Karta) Wszelkie przypadki zgłoszenia zagubienia utracenia kradzieży Karty powinny zostać niezwłocznie zgłoszone AIP AIP nie jest odpowiedzialne za szkody Klienta, powstałe wskutek posługiwania się Karta przez osobę trzecią w sposób nieuprawniony, w odniesieniu do wszelkich przypadków naruszeń zaszłych w czasie przed zgłoszeniem AIP zdarzeń o których mowa w ust Karta podlega zwrotowi w przypadku wygaśnięcia Umowy. 14. Czas obowiązywania Umowy: 14.1 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, wskazany w treści Umowy, przy czym minimalny okres obowiązywania Umowy, to 3 (słownie: trzy) miesiące AIP jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (a) wszczęcie przez właściwe organy postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przez Klienta wykroczenia lub przestępstwa; (b) wysokiego zagrożenia niewypłacalnością, w szczególności potwierdzoną ujawnieniem wpisu o Kliencie w ramach działalności Biura Informacji Gospodarczej prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ujawnienia wpisu o Kliencie, w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nawet bez związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą; (c) wszczęcia przeciwko Klientowi postępowania egzekucyjnego (d) złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Klienta (e) powołania dla Klienta kuratora (f) opóźnieniu w zapłacie opłat należnych AIP, których łączna wysokość jest równa należnościom z tytułu świadczenia Usług w ramach Programu Akceleracji, za co najmniej jeden okres płatności, zaś pomimo powiadomienia Klienta o opóźnieniu, Klient nie uiści całości zaległości w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania AIP; (g) prowadzenia działalności niezgodnie z rodzajem działalności określonym w Umowie, bądź posiadanymi uprawnieniami (h) Klient, lub osoba za którą ponosi odpowiedzialność, niszczy lub zaniedbuje Budynek bądź Lokal powodując szkodę lub sprowadzając zagrożenie wystąpienia szkody (i) wykraczania przez Klienta w sposób uporczywy przeciwko postanowieniom Umowy lub Regulaminów Wewnętrznych, i pomimo zawiadomienia dokonanego przez AIP,

11 nie zaprzestania naruszeń bądź nie usunięcia skutków zaistniałych naruszeń (j) Klient, lub osoba za którą ponosi odpowiedzialność poprzez swe zaniechania lub działania sprowadza zagrożenie dla życia lub zdrowia, bądź innego rodzaju powstania niepowetowanej szkody, niekoniecznie o charakterze materialnym W każdym przypadku Strony są uprawnione do jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wyłącza się możliwość wypowiedzenia przez Klienta Umowy skutkującego wygaśnięciem Umowy przed upływem minimalnego okresu obowiązywania Umowy wskazanego w pkt Postanowienia pkt powyżej nie uchybiają postanowieniom odrębnym przewidzianym w Umowie Z dniem wygaśnięcia Umowy, Klient zobowiązany jest do: (a) usunięcia z indywidualnej skrytki pocztowej wszelkich znajdujących się tam przedmiotów, a zwłaszcza korespondencji i pozostawienie skrytki w ogólnej czystości; (b) przekazania AIP, po opróżnieniu, indywidualnej skrytki pocztowej wraz kodem szyfrującym; (c) zwrotu wszelkich wydanych Klientowi kart (d) zwrotu posiadanych kluczy do szafek oraz innych posiadanych przedmiotów udostępnionych przez AIP (e) wykreślenia Adresu ze wszystkich rejestrów, w których Adres ten został wskazany jako siedziba Firmy (f) jeżeli zachodzi taka potrzeba do przedstawienia AIP w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania wezwania, kopii wniosku o wykreślenie tego adresu z odpowiedniego rejestru wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku do właściwego organu rejestrowego, raportu dotyczącego rejestrów, w tym w szczególności rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej jak i sądy powszechne, w których został ujawniony przez Klienta Adres jako adres siedziby jego Firmy. 15. Reklamacje: 15.1 Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem niniejszej Umowy, zostają przekazane pisemnie na adres siedziby AIP: Centrala AIP Business Link: ul. Piękna 68, Warszawa 15.2 Strony ustalają, iż warunkiem poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego jest brak rozpoznania reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty przekazania jej przez Klienta, bądź jej uprzednie negatywne rozstrzygnięcie Termin na rozpoznanie reklamacji, o którym mowa w pkt może zostać wydłużony, jeżeli dla prawidłowego i kompletnego jej rozpoznania niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z udziałem instytucji oraz organów zewnętrznych Termin o którym mowa w 15.2 zostaje zawieszony na okres, począwszy od dnia zwrócenia się przez AIP do Klienta o udzielenie odpowiednich informacji, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, do czasu ich udzielenia przez Klienta. 16. Siła wyższa: 16.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla celów OWSU zdarzenie siły wyższej oznacza zdarzenie, na które Strony nie mają wpływu, uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub opanować zdarzenia lub jego konsekwencji (Zdarzenie Siły Wyższej). Brak środków finansowych nie jest uważany za Zdarzenie Siły Wyższej Zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej zwalnia Stronę z jej obowiązków wynikających z OWSU przez czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej albo przez okres konieczny do wyeliminowania jego konsekwencji. Powyższe nie dotyczy obowiązku zapłaty kwot, które stały się wymagalne przed zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej. Strona powołująca się na zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o tym zdarzeniu z podaniem jego opisu, jego podstaw oraz konsekwencji i przewidywanego czasu trwania. Ze strony AIP powiadomienie o Zdarzeniu Siły Wyższej nastąpić może za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, wskazany przez Klienta w Umowie Strona nie mogąca wykonać obowiązków wynikających z OWSU wskutek Zdarzenia Siły Wyższej dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania lub opanowania konsekwencji takiego zdarzenia. 17. Odpowiedzialność 17.1 W zakresie najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa, odpowiedzialność AIP za szkody zostaje wyłączona, w tym zarówno w granicach, utraconych korzyści, jak i powstałej wskutek winy nieumyślnej Bez uszczerbku dla postanowienia pkt. 17.1, AIP nie ponosi odpowiedzialności, zarówno deliktowej jak i kontraktowej, za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, za co odpowiedzialność ponoszą

12 podmioty trzecie pozostające poza rozsądnym wpływem AIP (tj. którym AIP nie może się efektywnie przeciwstawić za pomocą środków prawnie dopuszczalnych i nie wymagających niewspółmiernych starań oraz kosztów), w szczególności jeżeli skutkiem tych działań jest przerwa w świadczeniu Usług, ograniczenie dostępności Usługi, opóźnienia w realizacji Umowy. We wszelkich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, działania AIP zostaną ograniczone do ponaglenia takiego podmiotu trzeciego i wzywania do natychmiastowego przywrócenia dostarczanych świadczeń, a w razie braku skuteczności powyższych działań do wyboru innego podmiotu trzeciego jako dostawcy tych Usług. W szczególności AIP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek następujących okoliczności: (a) przerwy w dostawie mediów oraz Usług świadczonych przez podmioty trzecie (b) prac remontowo budowlanych przeprowadzanych w Lokalu oraz jego otoczeniu (c) działania innych osób korzystających z pomieszczeń Lokalu lub Budynku W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko AIP, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), a związanych z działalnością prowadzoną przez Klienta, AIP niezwłocznie powiadomi Klienta o w/w okoliczności. Powiadomienie Klienta przez AIP jest równoważne z wezwaniem Klienta do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Klient udzieli wszelkiej pomocy w zakresie wszczętego postępowania. W szczególności na żądanie AIP, Klient w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Zamawiającego jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Klient zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, poniesione przez osoby o których mowa w zdaniu pierwszym. 18. Działalność konkurencyjna 18.1 Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem AIP, polegającej na oferowaniu najmu powierzchni biurowej AIP do podnajmu lub oddawania do nieodpłatnego korzystania osobom trzecim w przypadkach innych, niż tych uzgodnionych pisemnie z AIP Klient zobowiązuje się nie oddawać Stanowiska pracy do korzystania przez osobę trzecią, ani nie dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody AIP. Do korzystania ze świadczeń jest uprawniona jedynie osoba/osoby wskazana w Umowie. 19. Postanowienia końcowe 19.1 Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw lub zobowiązań wynikających z Umów, bez uzyskania wyraźnej zgodny AIP na takie przeniesienie. Ilekroć z brzmienia lub z charakteru danej usługi świadczonej przez AIP w ramach Programu Akceleracji wynika, że jej odbiorcą może być indywidualna osoba, uznaje się, że jest to osoba wymieniona w Zamówieniu lub wskazana później na piśmie przez Klienta Klient oświadcza i akceptuje fakt, iż niektóre z Usług mogą być świadczone przez AIP przy pomocy podmiotów trzecich. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez AIP podmiotom trzecim informacji dotyczących Klienta, w zakresie który niezbędny będzie do wykonania danej usługi. W każdym przypadku AIP zobowiąże podmiotom którym dane te udostępnia do zapewnienia poszanowania interesów Klienta, w tym do zapewnienia zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanej podmiotom trzecim Z zastrzeżeniem postanowień, przewidujących w sposób wyraźny i niedorozumiany inny sposób zawiadomień oraz formy powiadomienia przewidzianej w przepisach prawa, Strony ustalają iż, wszelkie powiadomienia, oświadczenia woli lub wiedzy Stron, w związku z Umową włączając wzajemne przesyłanie dokumentów sporządzonych przez osoby trzecie będą składane w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie: (a) do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru; (b) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; na następujące adresy: (a) do AIP: adres wskazany w Umowie jako adres do korespondencji (b) do Klienta: adres wskazany w Umowie Wszelkie zmiany OWSU mają moc obowiązującą od daty wskazanej w ich treści, nie wcześniejszej jednak niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ich publikacji Wszelkie zmiany OWSU mają zastosowanie do stosunków prawnych powstałych na mocy Umów, zawartych przed opublikowaniem w/w zmian, z zastrzeżeniem pkt poniżej Informacja o zmianie OWSU wraz z zakresem wprowadzonych zmian udostępniana jest Klientowi przez zastosowanie jednego z następujących kanałów kontaktu: (a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, (b) poprzez publikację na stronie internetowej, (c) pisemnie W przypadku gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian OWSU, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 (słownie: czternasto) dniowego okresu wypowiedzenia.

13 19.8 Uprawnienie przewidziane w ust powyżej, jest wyłączone jeżeli zmiany OWSU wynikają z: (a) konieczności dostosowania postanowień OWSU do zmian wynikających z Wymagań Prawnych, w szczególności wynikających z uchylenia, wprowadzenia bądź zmiany przepisów prawa (b) wydania przez sąd bądź organy administracji publicznej orzeczenia mającego skutek w zakresie działalności prowadzonej przez AIP oraz Usług (c) wprowadzenia nowych Usług (d) poszerzenia dotychczasowych uprawnień Klienta Strony uznają, iż nie złożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przewidzianym na to terminie jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji zmian wprowadzonych do OWSU. Oświadczenie o wypowiedzeniu przez Klienta Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres wskazany w pkt powyżej O zakresie i rodzaju Usług, świadczonych przez AIP decyduje wyłącznie treść Umowy zawartej z Klientem. Jeżeli treść OWSU stoi w sprzeczności z postanowieniami Umowy zawartymi w dokumencie Zamówienia, pierwszeństwo znajdują postanowienia zawarte w dokumencie Zamówienia Tytuły poszczególnych części OWSU mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do dokonywania, w oparciu o ich brzmienie, interpretacji lub wykładni oświadczeń woli Wszelkie spory powstałe w związku z zawartą Umową, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo wg siedziby AIP Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, ich nieważność lub bezskuteczność nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy, jak również na ważność i skuteczność Umowy w całości, chyba że z okoliczności niewątpliwie wynika, iż bez nieważnego lub bezskutecznego postanowienia, Strony nie nawiązałyby stosunku prawnego Niniejsze OWSU obowiązują od dnia 10 sierpnia 2015.

14 Porozumienie o rozwiązaniu umowy zawarte w dniu roku pomiędzy: Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, z siedzibą: Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , posiadająca numer NIP: , reprezentowaną przez: [ ] działającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa zwaną dalej AIP a [firma] [forma prawna], z siedzibą w [siedziba], przy ul. [nazwa ulicy], kod pocztowy [nr kodu], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla [siedziba sądu], [nr wydziału] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS [nr KRS], posiadająca numer NIP [nr NIP], reprezentowaną przez:.. zwane dalej Klientem Strony zgodnie oświadczają, iż w dniu [data] zawarły umowę świadczenia usług w ramach Programu akceleracji Strony zgodnie oświadczają, iż rozwiązują Umowę z dnia [data], nr [jeżeli jest prowadzona ewidencja umów] za zgodnym porozumieniem Stron z dniem [data z którą rozwiązujecie umowę, może być przyszła] r. 3. Niniejsze porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. AIP KLIENT

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne Regulamin porządkowy Niniejszy dokument określa warunki i zasady bezpiecznego korzystania z powierzchni biurowej Business Link.., zarządzanej przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki. Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link

Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki. Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Niniejszy dokument definiuje warunki i zasady świadczenia Usług w ramach

Bardziej szczegółowo

Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki. Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link

Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki. Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Niniejszy dokument definiuje warunki i zasady świadczenia Usług w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy:

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Umowa najmu ID: [ID KLIENTA] Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

www.wroclawski-adres.pl

www.wroclawski-adres.pl Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A.

REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PARR S.A. nr 01/01/2016 z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Przemyśl, 19.01.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. o świadczenie usług pocztowych. zawarta w Karczewie, w dniu 2015 r., pomiędzy:

Umowa Nr. o świadczenie usług pocztowych. zawarta w Karczewie, w dniu 2015 r., pomiędzy: Umowa Nr. o świadczenie usług pocztowych zawarta w Karczewie, w dniu 2015 r., pomiędzy: Gminą Karczew z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19- 62-030, REGON 013269226, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY z dnia 25 maja 2016 roku. 1. Przepisy wstępne

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY z dnia 25 maja 2016 roku. 1. Przepisy wstępne OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY z dnia 25 maja 2016 roku 1. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Dostawy mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy oraz umów sprzedaży towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo