Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki. Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki. Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link"

Transkrypt

1 Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Niniejszy dokument definiuje warunki i zasady świadczenia Usług w ramach Programu Akceleracji na rzecz Klientów przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie (00-672) przy ul. Pięknej 68, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod nr (dalej: AIP). Usługi, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług w ramach Programu Akceleracji, świadczone są w związku z realizacją projektu Droga do Polski Przedsiębiorczej w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących Usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Podstawowe definicje - z czego budujemy Twój Pakiet Akceleracji Ilekroć w treści niniejszej umowy mowa jest o poniższych określeniach, chodzi nam o: Budynek którykolwiek z budynków wskazanych w katalogu dostępnym w Systemie informatycznym Części składowe całość wyposażenia oraz mienia wniesionego przez AIP do Lokalu wraz z elementami wykończeniowymi takimi jak: (a) elementy stolarki okiennej i drzwiowej (b) elementy wszelkich instalacji, w tym instalacji elektrycznej, wodnej, cieplnej, klimatyzacyjno wentylacyjnej (c) elementy wykończenia wnętrza, w tym panele ścienne, podłogowe, pokrycia kaflowe podłóg i ścian (d) sufity podwieszane (e) oświetlenie wraz z oprawą elementów świetlnych (f) elementy zdobnicze; Części wspólne części wspólne Budynku oraz Lokalu, takie jak elementy konstrukcyjne, elementy służące użytkowi więcej niż jednego Klienta, w szczególności przeznaczone do wspólnego korzystania przez wszystkich użytkowników Budynku lub Lokalu, np.: (a) klatki schodowe, (b) windy ogólnodostępne, (c) lobby, (d) parkingi podziemne i naziemne, (e) kuchnie, toalety, (f) pomieszczenia techniczne, (g) korytarze i halle w Budynku i Lokalu; Firma prowadzona przez Klienta działalność gospodarcza lub zawiązana z jego udziałem spółka cywilna lub działalność gospodarcza prowadzona przez Klienta w formie spółki prawa handlowego; Klient osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, prowadzące działalność gospodarczą, które zawarły z AIP Umowę; Lokal powierzchnia biurowa, z której AIP korzysta na mocy odrębnych umów zawartych z podmiotami trzecimi udostępniona Klientowi, zlokalizowana w Budynku; Oferta oferta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny złożona przez Klienta, w formie Zamówienia; OWSU niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu art Kodeksu cywilnego; Program akceleracyjny zdefiniowany w Informacji Handlowej zakres i ilość Usług dostępnych za wynagrodzeniem ryczałtowym, dla jednej osoby wskazanej przez Klienta; Regulaminy wewnętrzne zbiory zasad i regulacji wydane przez zarządców powierzchni biurowych, w tym przez podmioty trzecie sprawujące zarząd, opiekę lub serwis w zakresie utrzymania sprawności, poprawności oraz zachowania kondycji technicznej Usług finalnie dostarczonych Klientowi; System informatyczny system informatyczny dostępny poprzez stronę internetową służący do wspomagania sposobu korzystania z Usług o których mowa w OWSU. Szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania Systemu Informatycznego określa dostępny tam regulamin. Umowa Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy AIP a Klientem której integralną częścią jest zaakceptowane przez AIP Zamówienie złożone przez Klienta, niniejsze OWSU, ewentualna Informacja Handlowa, oraz pozostałe regulaminy świadczenia Usług; Usługi Usługi świadczone przez AIP na rzecz Klienta do których zastosowanie mają niniejsze OWSU; Uzgodnienia Indywidualne część dokumentu Zamówienia stwierdzająca treść indywidualnych uzgodnień zawartych pomiędzy AIP a Klientem, wskazujących na modyfikację brzmienia Umowy względem treści OWSU; Wymagania Prawne akty prawne oraz postanowienia umów zawartych przez AIP z podmiotami trzecimi kształtujące zakres i charakter Usług dostarczanych finalnie Klientowi; Zamówienie dokument stwierdzający fakt złożenia przez Klienta wobec AIP, Oferty zawarcia Umowy o treści odpowiadającej zakresowi i warunkom świadczenia Usług wskazanemu w OWSU. Dokument Zamówienia po akceptacji dokonanej przez AIP, w sposób opisany w niniejszy OWSU, stanowi dowód zawarcia Umowy; Zarządca Budynku podmiot będący właścicielem budynku bądź upoważniony przez właściciela budynku

2 do którego zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Budynkiem; Zarządca Lokalu osoba upoważniona przez AIP, do której zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Lokalem; Postanowienia ogólne, tryb zawarcia Umowy - od kiedy startuje Twoja Akceleracja Zawarcie Umowy następuje w momencie zaakceptowania przez AIP, Oferty zawarcia Umowy, złożonej przez Klienta w formie Zamówienia. W przypadku braku pisemnej akceptacji Zamówienia złożonego przez Klienta, Strony uznają umowę za zawartą również w przypadku gdy w odpowiedzi na Zamówienie złożone przez Klienta, AIP przystąpiło do świadczenia Usług określonych w Zamówieniu. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, moment przystąpienia AIP do świadczenia Usług uznaje się za chwilę zawarcia Umowy. Wszelkie, katalogi, prospekty, ogłoszenia i inne informacje handlowe o podobnym charakterze skierowane zarówno do odbiorcy indywidualnego jak i masowego, emitowane przez AIP (dalej: Informacja Handlowa), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zaś Strony poczytywać je będą jako zaproszenie do zawarcia Umowy. Informacje te odpowiadają stanowi rzeczy na dzień ich opublikowania, są aktualne w oznaczonym w ich treści okresie i obowiązują w dniu zawarcia Umowy oraz w okresie jej trwania. Podstawą prowadzonych przez Strony negocjacji w przedmiocie zawarcia Umowy jest Informacja Handlowa określająca rodzaje i zakres Usług świadczonych przez AIP. W szczególności w przypadku gdy zastrzeżenia bądź modyfikacje dokonane zostały jednostronnie przez Klienta, poczytuje się je za niezastrzeżone. W takim przypadku AIP jest uprawnione do przyjęcia Oferty Klienta, tak jakby zastrzeżenie bądź modyfikacje dokonane jednostronnie przez Klienta nie zostały poczynione, bądź do odrzucenia Oferty. Postanowienie pkt. 2.3 nie uchybia możliwości odmiennego uregulowania praw i obowiązków w drodze Uzgodnień Indywidualnych. W każdym przypadku woli Stron zawarcia Umowy, o treści odbiegającej od OWSU, Strony uzgodnią odstępstwa w drodze Uzgodnień Indywidualnych. Odstępstwa od OWSU, wprowadzone w sposób inny niż w drodze Uzgodnień Indywidualnych, poczytuje się za niezastrzeżone. Strony uznają, iż brak odpowiedzi AIP na Ofertę Klienta w żadnym przypadku nie będzie uznany za przyjęcie Oferty, niezależenie od charakteru stosunków łączących Strony. Niniejszym, Strony wyłączają stosowanie art Kodeksu cywilnego. Tym samym jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w każdym przypadku przedłużenia bądź zawarcia nowej Umowy, Klient zobowiązany jest do złożenia nowej Oferty. W przypadku stwierdzonej przez AIP niedostępności świadczenia po dniu złożenia Oferty, uznaje się ją za niewiążącą żadnej ze Stron. AIP w każdym czasie, może zażądać dostarczenia dokumentów lub zapewnień/oświadczeń pochodzących od osób trzecich na okoliczność istnienia faktów mających, w ocenie AIP, istotne znaczenie dla zawarcia lub wykonania Umowy, zaś Klient będzie zobowiązany do ich dostarczenia we wskazanym terminie. Uchybienie przez Klienta zobowiązaniu o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi przyczynę rozwiązania przez AIP Umowy ze skutkiem natychmiastowym. AIP, w każdym czasie może zażądać od Klienta wykazania istnienia stosunku prawnego którego stroną jest Klient, jeżeli istnienie takiego stosunku prawnego w ocenie AIP przedstawia istotne znaczenie dla zawarcia lub wykonania Umowy. Postanowienie pkt. 2.7 powyżej, stosuje się odpowiednio. Stanowiska pracy - Twoje miejsce w najlepszym Akceleratorze Biznesu W ramach usługi najmu dostępnej w Programie Akceleracji, Klient jest uprawniony do korzystania ze stanowiska przeznaczonego do pracy indywidualnej w wybranym przez siebie Lokalu (dalej: Stanowisko pracy), z zachowaniem ograniczeń wprowadzonych treścią umowy, w tym OWSU. Czas korzystania ze Stanowiska pracy jest określony rezerwacją dokonaną przez Klienta zgodnie z pkt. 3.5 poniżej, w tym samy dniu w którym następuje korzystanie ze Stanowiska pracy. Klient zobowiązany jest do dostosowania się do wszelkich wskazówek i wytycznych określonych przez Zarządcę Lokalu. Klient jest uprawniony do korzystania ze stanowiska 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę chyba, że regulamin budynku stanowi inaczej. W ramach usługi najmu dostępnej w Pakiecie klient jest uprawniony do żądania od AIP, oddania do wyłącznego korzystania ze stanowiska pracy, W każdym przypadku gdy Umowa nie stanowi o wszystkich koniecznych elementach umowy najmu, wskazanie pozostałych elementów takich jak oznaczenie Stanowiska pracy, czas trwania najmu i innych, następuje przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego lub poprzez Uzgodnienia Indywidualne. W przypadku niedostępności Systemu

3 Informatycznego czynności o których mowa w zdaniu poprzednim Strony dokonują poprzez uzgodnienia przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem przez Klienta korzystania ze Stanowiska pracy. Szczegółowe informacje na temat standardu, wyposażenia, planów dostępnych Stanowisk pracy dla najmu są dostępne za pośrednictwem Systemu Informatycznego. Strony oznaczą powierzchnię najmowaną poprzez wskazanie jej symbolu lub nazwy, według aktualnej nomenklatury stosowanej w ramach w/w Systemu Informatycznego. Możliwość skorzystania ze Stanowiska pracy w danym dniu wymaga przeprowadzenia przez Klienta wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem Systemu Informatycznego, oraz wskazanie konkretnego Stanowiska pracy i określenia dokładnych godzin wykorzystania Stanowiska pracy. Nie stanowi podstawy obniżenia wynagrodzenia należnego AIP, brak zarezerwowania przez Klienta Stanowiska pracy ze względu na niedostępność miejsc spowodowaną rezerwacjami dokonanymi przez innych Klientów. W przypadku niedokonania rezerwacji możliwość korzystania ze Stanowisk pracy, uzależniona jest od aktualnej dostępności Stanowisk pracy i zgody Zarządcy Lokalu, przy czym nie może ona naruszać pierwszeństwa innego Klienta do korzystania ze Stanowiska pracy wynikającego z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Systemu informatycznego. Klient jest uprawniony do dokonywania rezerwacji wyłącznie jednego Stanowiska pracy w ramach jednego Programu Akceleracji. W przypadku dokonania przez Klienta powtórnej rezerwacji Stanowiska pracy obejmującej okres wykorzystywania zbieżny z okresem objętym wcześniejszą rezerwacją, ważna jest wyłącznie rezerwacja dokonana wcześniej. W przypadku równoczesnego dokonania rezerwacji dwóch lub więcej Stanowisk pracy, wiążąca jest jedynie rezerwacja dokonana najwcześniej. Niewykorzystanie zarezerwowanego Stanowiska pracy, nie skutkuje zwiększeniem uprawnień albo do obniżenia wynagrodzenia należnego AIP, w następnych okresach rozliczeniowych. Nieprzystąpienie do korzystania ze Stanowiska pracy przez okres godziny od upływu wskazanej godziny rozpoczęcia korzystania jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Klienta o wycofaniu rezerwacji Stanowiska pracy. W przypadku pozostawienia przez Klienta na Stanowisku pracy rzeczy pomimo opuszczenia Stanowiska pracy lub upływu czasu rezerwacji, Klient upoważnia AIP do zabrania rzeczy pozostawionych przez Klienta oraz ich składowania na koszt i ryzyko Klienta. Klient upoważnia AIP do zabrania i składowania na swój koszt i ryzyko rzeczy pozostawionych bez opieki w częściach wspólnych albo w obrębie innych części Lokalu niż Stanowisko pracy. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia Stanowiska pracy jedynie w przypadku istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z Stanowiska pracy zgodnie z umówionym przeznaczeniem. Okoliczność zgłoszenia istnienia wad Stanowiska pracy stanowi zobowiązanie Klienta. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania ze Stanowiska pracy, jest równoważne ze złożonym przez niego oświadczeniem o: (a) zbadaniu Stanowiska pracy, (b) zadowalającym wg oceny Klienta stanie Stanowiska pracy, (c) potwierdzeniu zgodności Stanowiska pracy z Umową oraz przydatności Stanowiska pracy do umówionego użytku. Stanowiska pracy są przeznaczone do indywidualnej pracy biurowej Klienta. Poza zakresem dozwolonego korzystania ze Stanowiska pracy leży działalność: (a) wymagająca znacznej częstotliwości odwiedzin gości, w szczególności zmierzająca do powołania placówki której podstawową funkcją jest bezpośrednie oferowanie bliżej nieokreślonej grupie podmiotów trzecich, możliwości nabycia towarów i usług wytworzonych bądź dystrybuowanych przez Klienta; (b) której prowadzenie sprowadza uciążliwe immisje względem osób trzecich znajdujących w Budynku, Lokalu, bądź otoczeniu Budynku; (c) produkcyjna i wytwórcza; (d) z natury, której wynika potrzeba użycia urządzeń lub takiego systemu organizacji pracy, który będzie uciążliwym dla pozostałych Klientów. W razie braku przeciwnych zastrzeżeń, kwoty uzgodnione jako należne AIP z tytułu świadczenia usługi najmu, nie są powiększane o stawki opłat z tytułu korzystania z mediów oraz utrzymania powierzchni wspólnych. Prawa i obowiązki Stron - o współpracy, która procentuje Klient jest uprawniony do niezakłóconego korzystania ze Stanowiska pracy zgodnie z jego przeznaczeniem i ograniczeniami wynikającymi z pozostałych postanowień odrębnych, pod warunkiem prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. Klient jest zobowiązany nie obciążać podłóg w Budynku powyżej 200 (dwieście) kg na 1 (jeden) m2 oraz nie przepełniać powierzchni Lokalu powyżej średnio 1 (jednej) osoby na 10 (dziesięć) m2. Bez zgody Zarządcy Lokalu, Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji oraz zmian substancji wynajmowanego Stanowiska pracy, w szczególności mających nastąpić poprzez montaż dodatkowych elementów wystroju, zmiany aranżacji, kolorystyki bądź innego rodzaju wyposażenia Stanowiska najmu. W każdym przypadku Klient ponosi koszt przywrócenia Lokalu do

4 stanu pierwotnego. Klient zobowiązany jest informować AIP niezwłocznie o wszelkich uszkodzeniach, które wystąpią w obrębie Lokalu, a zwłaszcza Stanowiska pracy, zaś w razie ryzyka powstania szkody, Klient zobowiązany jest podjąć dostępne w zakresie swych możliwości, działania w celu zmniejszenia lub ograniczeniu jej powstania w większym rozmiarze. Klient zobowiązany jest nie przechowywać, zarówno w obrębie Stanowiska pracy, jak i Lokalu: (a) materiałów mogących sprowadzać niebezpieczeństwo naruszenia życia lub zdrowia, lub zagrażać wystąpieniu szkody w mieniu AIP lub innych osób współkorzystających z Lokalu, w szczególności substancji toksycznych, łatwopalnych oraz wybuchowych; (b) materiałów pochodzących z przestępstwa lub których posiadanie jest niezgodne z przepisami prawa. Klient jest uprawniony do korzystania z przeznaczonych do użytku wspólnego pomieszczeń, urządzeń i instalacji, a zwłaszcza: (a) pomieszczenia kuchenne; (b) pomieszczenia toalet;; (c) pomieszczenia strefy wypoczynku; (d) sieć teleinformatyczna wraz z dostępem do sieci Internet; (e) punkty dostępowe poboru energii elektrycznej Klient niniejszym oświadcza, iż jest mu wiadomym fakt, że pomieszczenia przeznaczonego do użytku wspólnego, są oferowane podmiotom trzecim do wyłącznego najmu. Okoliczność zawarcia przez AIP z osobą trzecią umowy, której przedmiotem będzie oddanie do wyłącznego korzystania pomieszczeń wspólnych, nie stanowi naruszenia postanowień Umowy zawartej z Klientem. Ze względu na zawarcie z podmiotem trzecim umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienie Klienta do korzystania z pomieszczeń wspólnych może zostać czasowo ograniczone, co nie stanowi naruszenia postanowień Umowy. Klient nie jest uprawniony do zamieszczenia, w Lokalu lub Budynku, jakichkolwiek oznaczeń, w tym logotypów oraz szyldów, informujących o prowadzonej działalności gospodarczej, bez wcześniejszego uzgodnienia z AIP. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminów wewnętrznych, w tym postanowień regulaminów porządkowych, zaleceń oraz instrukcji wydawanych przez Zarządcę Lokalu lub Zarządcę Budynku. Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie Stanowisk pracy osób trzecich obecnych w Lokalu, wymuszona w szczególności względami komunikacyjnymi. Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie Stanowiska pracy, osób trzecich wykonujących czynności serwisowe, porządkowe, rekonstrukcyjne i tym podobne, powierzone przez AIP bądź właściciela Budynku. Klient oświadcza, iż jest mu wiadome, że Lokal stanowi przedmiot najmu również na rzecz innych podmiotów. W związku z powyższym Klient zobowiązuje się do korzystania ze Stanowiska pracy, a także z udostępnianych do wspólnego użytku pomieszczeń, urządzeń oraz instalacji w sposób nie kolidujący z prawami innych użytkowników Lokalu. Z dniem rozwiązania Umowy, Klient zobowiązany jest do pozostawienia Stanowiska pracy w stanie pierwotnym, w szczególności zobowiązując się do: (a) pozostawienia Stanowiska pracy w ogólnej czystości, pozwalającej na natychmiastowe korzystanie ze Stanowiska pracy przez innego Klienta (b) usunięcia rzeczy i dokumentów, za wyjątkiem przechowywania w przeznaczonej ku temu skrytce (c) demontażu, odinstalowania oraz usunięcia wszelkich dodatkowych elementów bądź zmian wprowadzonych do Stanowiska pracy. Klient opuszczając Stanowisko pracy zobowiązany jest udostępnić go Zarządcy Lokalu co najmniej na pięć minut przed upływem umówionego okresu korzystania ze Stanowiska pracy. W celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz wykonania zarządu nad Lokalem, AIP jest uprawnione do: (a) przejściowego ograniczenia dopływu światła lub świeżego powietrza, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione prowadzonymi przez Zarządcę Budynku lub Zarządcę Lokalu, pracami serwisowymi lub remontowymi; (b) ograniczenie innych warunków korzystania ze Stanowiska pracy, w tym udogodnień przysługujących Klientowi, w związku z korzystaniem ze Stanowiska pracy; (d) wstępu w każdym czasie do pomieszczeń w których są zlokalizowane Stanowiska pracy, w celu wykonania czynności o charakterze technicznym, konserwacyjnym bądź serwisowym. W każdym przypadku AIP, przy dokonywaniu czynności o których mowa w pkt będzie dążyć do sprowadzenia na Klienta jak najmniejszej uciążliwości. W szczególności, w zakresie istniejących możliwości technicznych, organizacyjnych i logistycznych, AIP będzie dokonywać czynności wymienionych w pkt. 4.15, przy opustoszałych pomieszczeniach bądź w sytuacji gdy nie sprowokuje to bezpośredniej przeszkody w korzystaniu przez Klienta z Usługi. Odpowiedzialność Stron, - o współzależności, która procentuje Jeżeli Stanowisko pracy jest nieprzydatne do umówionego użytku, przez okres odpowiadający czwartej części zarezerwowanego przez Klienta okresu korzystania ze stanowiska roboczego, AIP zobowiązana jest zapewnić możliwość skorzystania przez Klienta z porównywalnej Usługi w innym, uzgodnionym, terminie przez okres odpowiedni do okresu nieprzydatności Stanowiska pracy do

5 umówionego użytku. W przypadku sporu Stron, co do okoliczności istnienia stanu nieprzydatności Stanowiska pracy do umówionego użytku, Strony powołają eksperta spośród trzech kandydatów przedstawionych przez AIP. W razie braku wskazania eksperta przez Klienta w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu odpowiedniej kandydatury, AIP jest uprawniona do samodzielnego wyboru eksperta. Opinia wydana przez eksperta wyłonionego w sposób określony w zdaniu poprzednim, będzie wiążąca dla Stron. Uprawnienia Klienta, w zakresie wskazanym w pkt. 5.1 wygasają w razie braku natychmiastowego powiadomienia AIP, o stwierdzonych wadach Stanowiska pracy. AIP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę rzeczy ruchomych wniesionych przez Klienta do Budynku lub Lokalu. AIP nie zapewnia ochrony, w tym nie zapewnia nadzoru nad mieniem Klienta wniesionym do Budynku lub Lokalu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Stanowiska pracy inaczej niż na podstawie zawartej z AIP umowy lub po okresie obowiązywania Umowy, Klient zapłaci na rzecz AIP, opłatę z tytułu bezumownego korzystania ze Stanowiska pracy w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą godzinę korzystania ze Stanowiska pracy. Postanowienia ogólne dotyczące usługi Wirtualnego Adresu - skorzystaj z prestiżowego adresu dla Twojej firmy Usługa Wirtualnego Adresu obejmuje: Udostępnienie Klientowi Adresu w zakresie używania przedmiotowego Adresu jako siedziby Klienta, w tym ujawnienie Adresu w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej bądź sądy powszechne, oraz do posługiwania się przedmiotowym adresem jako adresem korespondencyjnym Firmy, nie dłużej niż na czas trwania Umowy; Udostępnienie na terenie Lokalu indywidualnej skrytki odbiorczej zamykanej na zamek szyfrowy wraz z kodem szyfrowym; Obsługę korespondencji przychodzącej w zakresie przyjmowania przesyłek zaadresowanych na Firmę i umieszczanie odebranej korespondencji w indywidualnej skrytce odbiorczej Klienta. W braku odmiennych postanowień, w przypadku zawarcia przez Klienta z AIP innych umów z których wynikać będzie uprawnienie do zarejestrowania w Lokalu siedziby prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, uprawnienie wynikające z niniejszej umowy zostaje zawieszone na czas obowiązywania uprawnienia wynikającego z tych innych umów. Powyższe nie wpływa na treść pozostałych postanowień OWSU. AIP nie ma obowiązku uzyskiwania zgody, ani też informowania Klienta o nawiązaniu bądź rozwiązaniu umów mających za przedmiot udostępnienie Adresu lub innych umów o korzystanie z Lokalu z innymi podmiotami, jak również nie ma obowiązku przekazywania Klientowi jakichkolwiek danych, indywidualnych czy zbiorczych, w tym zakresie. Jeżeli postanowienia odrębne nie stanowią inaczej, Klient uprawniony jest do korzystania z Adresu jedynie w zakresie działalności gospodarczej Firmy określonej w Umowie. Klient nie jest uprawniony do odstępowania, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego czy faktycznego, Adresu i związanych z nim Usług na rzecz podmiotów trzecich. Z zastrzeżeniem postanowień odrębnych, w szczególności właściwych w przedmiocie Usługi najmu, poza zakresem dozwolonego korzystania z Adresu leży w szczególności: (a) wskazywanie Adresu jako miejsca przyjmowania i obsługi interesantów lub miejsca stałego urzędowania przedstawiciela Klienta; (b) wprowadzenie do Lokalu personelu czy wielkogabarytowych elementów wyposażenia. Odbiór korespondencji - o tym jak będziemy Ci pomagać w obsłudze korespondencji Klient upoważnia AIP do odbioru wszelkiej korespondencji i przesyłek adresowanych na Firmę, a także podjęcia czynności o których mowa w 7.5. oraz 7.9. po ziszczeniu się przesłanek przewidzianych w powołanych postanowieniach. AIP w ramach Usługi Adresu Wirtualnego odbiera, sortuje i umieszcza przesyłki w indywidualnej skrytce odbiorczej Klienta. AIP w ramach Usługi Adresu Wirtualnego odbiera w imieniu Klienta korespondencję, której łączna objętość nie przekracza pojemności skrytek pocztowych znajdujących się w Lokalu. Przesyłki o gabarytach przekraczających wymiary indywidualnej skrytki pocztowej (30 cm x 30 cm) lub wagę powyżej 1 kg przyjmuje i przechowuje się tylko po uprzednim uzgodnieniu przez AIP i Klienta warunków przyjęcia i przechowywania takiej przesyłki. W takiej sytuacji AIP przechowuje przesyłkę do 3 (słownie: trzech) dni od daty jej doręczenia i wzywa Klienta do jej odbioru w tym terminie. Po przekroczeniu terminu przechowywania przesyłki wskazane w zdaniu poprzednim AIP według swego uznania: (a) przechowuje przesyłkę za naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdy dzień dalszego przechowywania nie dłużej jednak niż 1 miesiąc; (b) odsyła całość korespondencji przesyłką zbiorczą na adres zamieszkania Klienta wskazany

6 w Umowie, na koszt i ryzyko Klienta. AIP jest uprawnione do zapoznania się z treścią korespondencji, w tym do naruszenia integralności opakowania przesyłki jeżeli działanie takie jest uzasadnione koniecznością pozyskania dodatkowych informacji wskazujących na adresata, zaś informacje zamieszczone na opakowaniu przesyłki nie dają podstaw do jednoznacznego oznaczenia podmiotu adresata. Klient oświadcza iż działanie takie nie stanowi naruszenia przysługujących mu praw, a w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy korespondencji bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. AIP jest uprawnione do odmowy odbioru przesyłki jeżeli pracownik AIP dokonujący jej odbioru powziął podejrzenie, iż zawartość przesyłki stanowią przedmioty określone w pkt. 8.3 poniżej, przesyłki przekraczającej gabaryty określone w pkt. 7.4 powyżej, przesyłek za pobraniem, przesyłki nie dające dostatecznych informacji dla określenia adresata. AIP zawiadamia Klienta o odebranych przesyłkach zaadresowanych na Firmę, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nieprzekraczającym 2 (słownie: dwa) dni roboczych. Przekazanie Klientowi do korzystania indywidualnej skrytki odbiorczej następuje w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, iż AIP jest w posiadaniu klucza umożliwiającego dostęp do indywidualnej skrytki pocztowej. Skrytka pocztowa może zostać otworzona przez AIP w przypadkach: (a) na wniosek Klienta w przypadku niemożności otworzenia skrytki przy pomocy przekazanego kodu szyfrowego; (b) po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do okazania zawartości skrytki przez Klienta, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, iż w skrytce przechowywane są rzeczy określone w pkt. 8.3 poniżej; (c) w sytuacji, gdy przechowywanie rzeczy w skrytce zagraża bezpieczeństwu osób lub przechowywanych rzeczy, Budynkowi, Lokalowi lub osobom, a tego bezpieczeństwa nie można w inny sposób uniknąć; (d) na wezwanie organów ścigania lub na podstawie prawomocnych decyzji lub orzeczenia organu państwowego. W przypadku niemożności otworzenia indywidualnej skrytki odbiorczej z uwagi na błąd kodu szyfrowego, Klient zgłasza tą okoliczność pracownikowi personelu administracyjnego Lokalu. Pracownik AIP otwiera skrytkę przy użyciu klucza, a następnie wprowadza dla skrytki nowy kod szyfrowy i przekazuje go Klientowi. Prawa i obowiązki Klienta w zakresie usługi Wirtualnego Adresu - jak efektywnie korzystać z usługi adresu dla Twoje Firmy Klient jest uprawniony do niezakłóconego korzystania z Adresu zgodnie z jego przeznaczeniem i ograniczeniami wynikającymi z pozostałych postanowień, pod warunkiem prawidłowego wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy. Klient nie jest uprawniony do podnajmowania ani udostępniania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego Adresu udostępnionego na podstawie zawartej z AIP umowy. Klient jest zobowiązany nie przechowywać w indywidualnej skrytce pocztowej jak i w obrębie Lokalu przesyłek, ani też nie wskazywać Adresu jako adresu do doręczeń dla przesyłek, zawierających: (a) materiały mogące sprowadzać niebezpieczeństwo naruszenia życia lub zdrowia, lub zagrażać wystąpieniu szkody w mieniu AIP lub innych osób współkorzystających z Lokalu, w szczególności substancji toksycznych, łatwopalnych oraz wybuchowych, a także wydzielające intensywną woń; (b) materiały pochodzące z przestępstwa lub których posiadanie jest niezgodne z przepisami prawa; (c) żywe organizmy; (d) przedmioty ulegające łatwemu zepsuciu (np. żywność). Klient jest zobowiązany nie przechowywać w indywidualnej skrytce pocztowej przedmiotów o łącznej wadze ponad 5 kg (słownie: pięć kilogramów). Klient zobowiązany jest do przedstawiania na każde żądanie AIP, raportu dotyczącego rejestrów, w tym w szczególności rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej jak i sądy powszechne, w których został ujawniony przez Klienta Adres jako adres siedziby jego Firmy. Nieprzedstawienie raportu stanowi przesłankę natychmiastowego rozwiązania Umowy. Klient zobowiązany jest na żądanie AIP, Zarządcy Budynku bądź właściciela Budynku do udostępnienia indywidualnej skrytki pocztowej, w szczególności w celu: (a) wykonania czynności sprawdzających w zakresie stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 8.3 i 8.4; (b) wykonania prac naprawczych, serwisowych, konserwatorskich czy rekonstrukcyjnych. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek czynności, które mogą naruszać zasady współżycia społecznego w odniesieniu do sposobu użytkowania Budynku lub Lokalu, mogłyby być szkodliwe lub niebezpieczne dla innych użytkowników Budynku lub Lokalu lub jakiejkolwiek pobliskiej nieruchomości lub właściciela lub użytkownika takiej pobliskiej nieruchomości. Pozostawienie przez Klienta rzeczy w Lokalu, przez okres dłuższy niż 30 dni, po dacie obowiązywania Umowy, Strony uznają za równoważne z porzuceniem rzeczy przez Klienta z zamiarem wyzbycia się ich własności. Wiedza - ucz się od najlepszych

7 W ramach Programu Akceleracji Klient jest uprawniony do skorzystania z usług Wiedza. W przypadku organizacji wydarzeń i spotkań w związku z usługami Wiedza w pomieszczeniach sal konferencyjnych lub sal spotkań, Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. W ramach usługi Wiedza dostępnej w ramach Programu Akceleracji Klient jest uprawniony do skorzystania z zaproponowanego i przygotowanego przez AIP doradztwa z zakresu m.in. zarządzania, innowacji, finansów, prawa, marketingu, rozwoju kapitału ludzkiego, funduszy europejskich, innowacji poprzez udział w następującym cyklu spotkań/warsztatów/szkoleń (lub drogą elektroniczną np. streaming on-line itp.): Business Kick-Off to spotkania z opiekunem Klienta (odbywa się w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, a następnie min. raz na kwartał), których celem jest wsparcie doradcze dla Klienta w uświadomieniu aktualnych potrzeb rozwojowych Klienta oraz ukierunkowanie na źródła ich pozyskiwania; Business Training to cykl warsztatów, wykładów i szkoleń (odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu) które mają na celu przedstawienie Klientowi najlepszych praktyk prowadzenia startupów i rozwoju kompetencji biznesowych; Business Mentoring to spotkania indywidualne (odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu) z najlepszymi specjalistami z wielu branż, które mają na celu dostarczenie Klientowi jakościowych wskazówek i możliwość analizy przypadków problemowych Klienta. Społeczność - daj się poznać i poznaj ludzi z pasją W ramach Programu Akceleracji Klient jest uprawniony do skorzystania z usług Społeczność. W przypadku organizacji wydarzeń i spotkań w związku z usługami Społeczność w pomieszczeniach sal konferencyjnych lub sal spotkań, Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. W ramach usługi Społeczność dostępnej w ramach Programu Akceleracji Klient jest uprawniony do udziału w zaproponowanych przez AIP wydarzeniach integrujących środowisko biznesowe oraz wspierających budowę sieci kontaktów Klienta: Business Mixer to cykl wydarzeń networkingowych (odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu), na które zapraszani są Klienci ze społeczności Business Link oraz goście specjalni (guru biznesu, odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, innowatorzy, prezesi międzynarodowych firm, osoby, które postawą i działaniem reprezentują pasję i niekonwencjonalne podejście do prowadzenia swoich biznesów). Business Cup to cykl wydarzeń sportowych (odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu), które pozwalają Klientom zintegrować się ze sobą i spotkać na nieformalnym gruncie. Informacja o terminach warsztatów, wydarzeń oraz wszystkich realizowanych spotkań opisanych w pkt. 9.3 oraz 10.3, warunkach udziału, sposobie potwierdzania uczestnictwa jest udostępniana na adres mailowy podany przez Klienta lub za pośrednictwem Systemu Informatycznego. AIP nie może ponosić niekorzystnych konsekwencji w przypadku braku korzystania przez Klienta z usług Wiedzy i Społeczności. Przystąpienie przez Klienta do korzystania ze świadczeń dostępnych w ramach usług Wiedza i Społeczność, jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją wszelkich potencjalnych ryzyk oraz konsekwencji wynikających z faktu, iż poszczególne z organizowanych spotkań i wydarzeń w ramach ww. usług mają charakter wyłącznie doradczy. Wszelkie wskazówki, wytyczne, sugestie odnoszące się do uczestnika ww. spotkań i wydarzeń powinny być przedmiotem autonomicznej analizy przeprowadzonej przez Klienta, mającej na celu zweryfikowanie zasadności otrzymanych porad w oparciu o kompleksową ocenę dostępnych Klientowi uwarunkowań towarzyszących danym okolicznościom. Jakiekolwiek skutki wynikające z podjęcia decyzji zgodnej lub inspirowanej poradami uzyskanymi w ramach korzystania z usług Wiedza oraz Społeczność nie mogą być podstawą roszczenia odszkodowawczego lub innego zarzutu uczynionego względem AIP (bądź osób przeprowadzających bezpośrednio poszczególne świadczenia doradcze). Klient zgodnie z treścią zdania poprzedniego nie będzie także rozpowszechniał komunikatów zawierających negatywną ocenę, dla której wydania podstawą byłaby niesprawdzalność otrzymanej porady w ramach usług Wiedza oraz Społeczność Płatności - o wartości Pakietu Akceleracji Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez AIP Usług. Umowa może przewidywać zobowiązania do ponoszenia przez Klienta na rzecz AIP, opłat innego rodzaju, w szczególności opłat kar umownych, opłat należnych za podjęcie czynności w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań pieniężnych, należnych AIP z tytułu wykonania

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS Syrion Sp z o.o. ul. Boczna 10, 44-240 Żory NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo