Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa NIP: , REGON: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora Barbarę Mizerę a... z siedzibą... NIP:, REGON:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą reprezentowanym przez:... łącznie zwane dalej Stronami 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa artykułów spożywczych w celu organizacji pikników dla uczestników projektu Zainwestuj w siebie Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa oraz dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej, których wykaz stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy Dostawca oświadcza, że: 1) dostarczy produkty objęte przedmiotem umowy bezpośrednio do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, tj.: do siedziby Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej przy Al. Pokoju 13 w Częstochowie - produkty przeznaczone do organizacji pikników; do siedziby Zespołu ds. Obsługi Projektów przy ul. Kilińskiego 13 w Częstochowie - produkty z przeznaczeniem dla Klubu Integracji Społecznej. 2) koszty transportu obciążają Dostawcę, 1/5

2 3) rozładunek wraz z wniesieniem zapewni Dostawca, 4) wszystkie artykuły spożywcze wymienione w Załączniku nr 1 do umowy posiadają na opakowaniu etykietę zawierającą informację o produkcie (kod kreskowy, skład, nazwę i adres producenta, datę przydatności do spożycia i gramaturę) Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację pikników musi zostać wykonana nie później niż na dzień przed planowanym terminem realizacji każdego z wyszczególnionych poniżej zadań: 1) Piknik nr 1 odbędzie się w dniu r., 2) Piknik nr 2 odbędzie się w dniu r. 3) Pikniki nr 3 i nr 4 zostały zaplanowane na miesiąc sierpień 2014 r. Dokładna data zostanie podana Dostawcy na 14 dni przed realizacją każdego z tych zadań. 2. Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej musi zostać wykonana w terminie do dnia r Do czasu dostawy towaru do miejsca przeznaczenia ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Dostawca. 2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków, obniżonej wartości lub jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin. 3. W przypadku ukrytych wad któregokolwiek z dostarczonych produktów, Dostawca zobowiązuje się do bezzwłocznej jego wymiany na nowy w terminie nie przekraczającym 48 godziny od daty zgłoszenia wady ukrytej przez Zamawiającego za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej. 5. Dostawca oświadcza, że*: 1) wykonanie części zamówienia (podać, w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność. 2) całość zamówienia wykona samodzielnie. UWAGA! właściwe zostanie wypełnione na podstawie oświadczenia Dostawcy, zawartego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Strony zgodnie ustalają, że łączna wartość zamówienia wyniesie... zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia... r. (słownie złotych:......), w tym podatek od towarów i usług VAT w kwocie... zł. 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 2/5

3 3. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży artykułów spożywczych objętych przedmiotem umowy według cen obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a przedstawionych w Załączniku nr 1 do umowy. 4. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w planie finansowym projektu pn. Zainwestuj w siebie Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa: dział.../ rozdział.../ Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku środków finansowych na koncie Zamawiającego przeznaczonych na realizację projektu pn. Zainwestuj w siebie Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie transzy środków pieniężnych na realizację projektu na wyodrębniony rachunek projektu, na co Dostawca wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę. 6. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Dostawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności informowania Dostawcy Rozliczenie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę niezwłocznie po zrealizowaniu każdorazowej dostawy. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT o której mowa w ust. 1, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy protokół odbioru, wystawiony po dostarczeniu towaru Zamawiającemu. 3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę w treści faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem 6 ust. 5 niniejszej umowy. 4. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i przedłożenia jej Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia wystawienia protokołu odbioru (bez uwag). 5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Dostawcę faktury VAT niezgodnej z treścią wiążącej strony umowy, zawierającej nieprawidłową ilość zamawianego asortymentu, rodzaj, cenę, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT korygującej zgodnej z umową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wezwania. 8. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji zamówienia W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Dostawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości umowy, określonej w 6 ust. 1 niniejszej umowy. 3/5

4 2. W przypadku opóźnień w terminie wykonania umowy, Dostawca zapłaci za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,5% łącznej wartości umowy, określonej w 6 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Dostawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody Umowa może zostać rozwiązana z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określają w sporządzonym na tą okoliczność protokole. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w oparciu o art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy Dostawca nie realizuje przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego Za niewykonanie umowy uznaje się: 1) niedostarczenie wymaganej ilości artykułów spożywczych w ustalonym terminie, 2) nieusunięcie braków bądź stwierdzonych wad dostawy w terminie określonym w 4 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy. 2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków: 1) dostarczenie artykułów niezgodnych z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 2) niedostarczenie faktury VAT korygującej, o której mowa w 7 ust. 5 niniejszej umowy W przypadku powstania sporu związanego z realizacja umowy, Strona zgłaszająca roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony. 2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od chwili ich zgłoszenia. 3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 4/5

5 13. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana adresu korespondencyjnego Stron nie wymaga aneksu do umowy. 15. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa) egzemplarze otrzyma Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Dostawca. Załączniki: wykaz produktów (Załącznik nr 1) ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: 5/5

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy Strona 1 UMOWA NR: zawarta w dniu.., pomiędzy: Narodowym em Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :...

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :... 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :...... 5 9 JeŜeli Wykonawca nie uzna reklamacji lub się nie

Bardziej szczegółowo