ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-89232-99-1"

Transkrypt

1

2 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na poziomie szkoły podstawowej na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgra Marka Sadowskiego i dra Jacka Stańdo. Numer dopuszczenia: DKOS /07 Wydanie I, maj 2007 Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów, Al. Harcerska 3 C tel.: (032) , (032) fax: (032) Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2007 ISBN

3 SPIS TREŚCI 1. Założenia programu Podstawa programowa Cele kształcenia Treści kształcenia oraz przewidywane osiągnięcia uczniów Realizacja treści kształcenia w poszczególnych klasach Sposoby pomiaru osiągnięć uczniów Informacje o realizacji programu... 30

4 1. Założenia programu Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, a co za tym idzie, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Powinna dążyć do stworzenia uczniom możliwości poznania podstaw elementów informatyki i jej zastosowań oraz przygotowania uczniów do stosowania technologii informacyjnej w życiu codziennym. Ogólnym celem nauczania informatyki w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów ze sprzętem komputerowym i odpowiednim oprogramowaniem oraz przygotowanie do odpowiedzialnego i samodzielnego wykorzystania TI do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Założeniem niniejszego programu jest dążenie do realizacji ogólnego celu nauczania informatyki w szkole podstawowej. Jest on przewidziany do realizacji w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu trzyletnim. Program ten pozwala uczyć w taki sposób, aby uczniowie mogli rozwijać wyobraźnię, aktywność, umiejętność uczenia się i potrafili samodzielnie zdobywać informacje. Realizacja tego programu sprzyja przygotowaniu uczniów do systematycznej nauki technologii informacyjnej w klasach wyższych i korzystania z niej. Treści kształcenia w tym programie zostały ujęte w siedmiu działach: IIII. Bezpieczeństwo i zdrowie wdrażanie uczniów do bezpiecznego i zdrowego korzystania z komputera. IIII. Komputer i system Windows zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami komputera oraz z działaniem systemu Windows. IIII. Edytor tekstu poznanie szerokiego zakresu wykorzystywania edytora tekstu oraz sposobów redagowania i formatowania tekstu, wstawiania grafiki i formatowania tabel w dokumencie. IIV. Programy graficzne tworzenie rysunków w grafice rastrowej i wektorowej za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Wykorzystanie zapisanych rysunków w innych programach. IIV. Internet poznanie zasad wyszukiwania informacji w Internecie, ich gromadzenia i wykorzystywania. Zapoznanie uczniów z komunikatorami oraz sposobami porozumiewania się za pomocą komputera. Nauka zakładania kont pocztowych, wysyłania i odbierania listów pocztą elektroniczną. IVI. Komputerowe obliczenia wykonywanie obliczeń za pomocą kalkulatora. Wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania prostych problemów z życia codziennego. 4

5 VII. Programy multimedialne poznanie multimedialnych źródeł informacji. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych zawierających tekst, grafikę i dźwięk. Na drugim etapie kształcenia poziom wiedzy informatycznej uczniów jest dość zróżnicowany. Część uczniów ma komputer w domu i na co dzień z niego korzysta. Są uczniowie, którzy nie mają własnego komputera, ani też możliwości korzystania z niego poza szkołą. Zdarza się również, że uczniowie posiadający komputer wykorzystują go jedynie do gier i rozmów przez Internet. Są jednak i tacy uczniowie, którym komputer służy do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań oraz zdobywania informacji w Internecie. Realizując program nauczania na lekcjach informatyki musimy dążyć do tego, by uczniowie, którzy nie mają komputerów, mieli możliwość korzystania z nich na terenie szkoły, i zdobyli potrzebną do tego wiedzę. Uczniom, którzy wykorzystują komputer tylko dla rozrywki, należy uświadomić, iż zakres możliwości tego urządzenia jest bogatszy. Trzeba wdrożyć ich do świadomego wykorzystywania tych możliwości. Zaś uczniom, którzy wykazują zainteresowania informatyką i technologią informacyjną, warto przedstawić możliwości poszerzania zainteresowań w tym zakresie. Na lekcjach informatyki, poza wiadomościami teoretycznymi, należy szczególną uwagę zwrócić na ćwiczenia praktyczne, które sprzyjają samodzielnemu zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Dobór ćwiczeń oraz problemów do rozwiązania powinien zachęcać uczniów do samodzielnej pracy, a także do używania narzędzi informatycznych. Podczas realizacji programu trzeba zwrócić szczególną uwagę na spiralny układ materiału. W każdym roku nauki należy wracać do realizowanych wcześniej treści nauczania, poszerzając je o nowe wiadomości i umiejętności oraz utrwalać już zdobyte. Na podstawie niniejszego programu zostały opracowane podręczniki Przygoda z komputerem. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4, 5 i 6. Podręczniki te zapewnią realizację celów i treści zawartych w tym programie. Zawierają one przystępnie podane treści teoretyczne, odpowiednio dobrane do wieku ucznia w poszczególnych klasach, oraz duży wybór ćwiczeń podstawowych i dodatkowych przeznaczonych dla uczniów zdolnych. Zajęcia z informatyki powinny być tak zorganizowane, aby przy jednym stanowisku komputerowym nie pracowało więcej niż dwóch uczniów równocześnie. Przestrzeganie tej zasady umożliwia realizację zadań szkoły określoną w podstawie programowej nauczania informatyki. W przypadku większej liczby uczniów przy jednym stanowisku komputerowym realizacja założeń podstawy programowej może być trudna. 5

6 2. Podstawa programowa Podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie. 1 Podstawa programowa stanowi punkt wyjścia opracowania różnych szkolnych i ogólnopolskich programów nauczania. Sposób realizacji oraz zakres uzyskiwania założonych w podstawie programowej osiągnięć nie jest określony. Podstawa programowa określa cele i zadania kształcenia szkolnego oraz treści nauczania i osiągnięcia. Podstawa programowa dla przedmiotu informatyka na drugim etapie kształcenia brzmi następująco: INFORMATYKA Cele edukacyjne Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Zadania szkoły 1. Umożliwienie uczniom dostępu do komputera. 2. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. 3. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier). Treści nauczania 1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym. 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późniejszymi zmianami. 6

7 3. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy. 5. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych. Osiągnięcia 1. Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym. 2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów. 3. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania. 4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin. 7

8 3. Cele kształcenia Informatyka w szkole podstawowej służy zapoznaniu ucznia ze sprzętem komputerowym i odpowiednim oprogramowaniem i ma przygotować do odpowiedzialnego i samodzielnego wykorzystania TI w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin. Poniższe cele kształcenia zostały opracowane z myślą o tym, by uczeń w drugim etapie kształcenia posiadł odpowiednią wiedzę zgodną z podstawą programową, potrafił bezpiecznie i krytycznie korzystać w uczeniu się i rozrywce z ciągle rozwijającej się TI. Program ten zakłada sześć głównych celów kształcenia: III. Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem. III. Posługiwanie się sprzętem komputerowym. III. Przygotowanie do posługiwania się oprogramowaniem. IV. Poznanie zastosowań komputerów i urządzeń wykorzystujących technikę komputerową. I V. Zdobywanie umiejętności krytycznego wykorzystywania informacji ze źródeł multimedialnych i zasobów sieci Internet. VI. Kształcenie umiejętności kulturalnego komunikowania się za pomocą technologii informacyjnej. Z powyższych celów ogólnych wynikają cele szczegółowe, które zostały przedstawione w tabeli. Lp. Cele ogólne Cele szczegółowe I II Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem. Posługiwanie się sprzętem komputerowym. 1. Znajomość zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. 2. Stosowanie zasad właściwego zachowania się w pracowni komputerowej. 1. Poznanie urządzeń zestawu kom puterowego oraz ich przeznacze nia. 2. Poznanie urządzeń znajdujących się w jednostce centralnej oraz funkcji, jaką pełnią w komputerze. 3. Poznanie i wykorzystywanie nośników pamięci zewnętrznej. 8

9 Lp. Cele ogólne Cele szczegółowe III Przygotowanie do posługiwania się oprogramowaniem. 1. Poznanie sposobów komunikowania się z komputerem. 2. Znajomość roli systemu operacyjnego. 3. Opanowanie umiejętności zapisywania i odczytywania wyników pracy z komputerem na różnych nośnikach danych. 4. Opanowanie umiejętności zarządzania plikami i folderami. 5. Poznanie i wykorzystywanie programów użytkowych (programy graficzne, edytor tekstu, programy multimedialne, arkusz kalkulacyjny). IV Poznanie zastosowań komputerów i urządzeń wykorzystujących technikę komputerową. 1. Poznanie urządzeń wykorzystujących technikę komputerową (telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny. 2. Poznanie zastosowania TI w najbliższym otoczeniu. V Zdobywanie umiejętności krytycznego wykorzystywania informacji ze źródeł multimedialnych i zasobów sieci Internet. 1. Wyszukiwanie informacji na zadany temat w komputerowych słownikach i encyklopediach. 2. Posługiwanie się oprogramowaniem w uczeniu się innych przedmiotów i poznawaniu różnych dziedzin wiedzy. 3. Wykorzystywanie przeglądarki in ternetowej do przeglądania stron WWW. 4. Poznanie zasad korzystania z wyszukiwarki. 5. Poznanie zagrożeń wynikających z korzystania z sieci Internet. 9

10 Lp. Cele ogólne Cele szczegółowe VI Kształtowanie umiejętności kulturalnego komunikowania się za pomocą technologii informacyjnej. 1. Znajomość programów służących do komunikowania się. 2. Korzystanie z wybranych komunikatorów. 3. Umiejętność zakładania kont pocztowych. 4. Umiejętność wysyłania i odbierania listów pocztą elektroniczną. 5. Poznanie i przestrzeganie zasad kulturalnego komunikowania się za pomocą Internetu. 10

11 4. Treści kształcenia oraz przewidywane osiągnięcia uczniów Kolejnymi podstawowymi pojęciami w podstawie programowej po celach edukacyjnych są treści nauczania i osiągnięcia. W treściach nauczania zawarty jest całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu informatyka przewidzianych do opanowania przez uczniów w drugim etapie kształcenia. Osiągnięcia są wynikiem nauczania i uczenia się. Przewidywane osiągnięcia to założenia, co uczeń powinien umieć w wyniku realizacji przyjętych treści. W programie tym treści nauczania oraz osiągnięcia uczniów zostały ujęte w siedmiu działach tematycznych, które mają swoje odzwierciedlenie w wytyczonych celach nauczania. Lp. Treści kształcenia Przewidywane osiągnięcia uczniów BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Znają i stosują regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Znają zasady bezpiecznego użytkowania komputera i innych urządzeń TI oraz programów komputerowych. Wiedzą, jak prawidłowo zorganizować stanowisko pracy przy komputerze. Wiedzą, jakie zagrożenia są związane z nieprzestrzeganiem higieny pracy przy komputerze i niewłaściwie zorganizowanym stanowiskiem pracy. KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Podstawowe elementy komputera i ich funkcje, urządzenia zewnętrzne (wejściowe i wyjściowe). Podstawowe elementy jednostki centralnej. Potrafią wyróżnić i nazwać następujące elementy zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki, oraz wiedzą, do czego służą. Potrafią wymienić oraz wiedzą, jaką rolę odgrywają w komputerze, następu- 11

12 Lp. Treści kształcenia Przewidywane osiągnięcia uczniów jące urządzenia: płyta główna, procesor, pamięć RAM, karty rozszerzeń (graficzna, dźwiękowa), dysk twardy, stacja dyskietek Sposoby komunikowania się użytkownika z komputerem. Zasady pracy z systemem operacyjnym. Uruchamianie programów. Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem na różnych nośnikach danych. Zarządzanie plikami i folderami (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy). Instalowanie programów. Zastosowanie TI w różnych dziedzinach życia. Wykorzystują myszkę oraz klawiaturę w celu wydawania polecenia w systemie Windows. Znają zadania systemu operacyjnego w komputerze. Potrafią skorzystać z podstawowych usług systemu operacyjnego. Samodzielnie uruchamiają wskazany program. Potrafią zapisać wyniki swojej pracy na dysku oraz innych nośnikach (dyskietka, pendrive). Potrafią otworzyć pliki zapisane na dysku lub innym nośniku danych. Tworzą foldery. Kopiują i przenoszą obiekty typu folder i plik. Potrafią usuwać pliki i foldery. Potrafią zainstalować nowe oprogramowanie. Znają podstawowe zastosowania komputera, telefonii komórkowej i cyfrowego aparatu fotograficznego. Znają zastosowania TI w swoim otoczeniu. 12

13 Lp. Treści kształcenia Przewidywane osiągnięcia uczniów EDYTOR TEKSTU Zasady wprowadzania tekstu. Podstawowe operacje na tekście. Redagowanie i formatowanie dokumentów tekstowych. Tworzenie tekstu zawierającego tabele. Wstawianie grafiki do dokumentu tekstowego. Drukowanie dokumentu. Znają zasady wprowadzania tekstu w edytorze tekstu. Potrafią zaznaczyć, skopiować, wkleić, wyciąć oraz usunąć tekst. Wiedzą, jak napisać, zredagować oraz sformatować tekst za pomocą edytora tekstu. Potrafią zamieścić tabelę w dokumencie tekstowym. Wiedzą, jak zmienić obramowanie tabeli, wypełnić komórki tłem i deseniem. Potrafią sformatować tekst znajdujący się w tabeli. Umieją wstawiać rysunki do dokumentu i otaczać je tekstem. Potrafią przygotować dokument do druku. Wiedzą, w jaki sposób wydrukować cały dokument oraz wybraną stronę. PROGRAMY GRAFICZNE Rysowanie, malowanie prostych rysunków. Tworzenie prostych kompozycji graficznych w grafice rastrowej. Wiedzą, jak korzystać z wybranych narzędzi w poznanym programie graficznym. Potrafią stworzyć prosty rysunek za pomocą komputera. Potrafią przekształcać i tworzyć obrazy za pomocą prostego programu graficznego (Paint). 13

14 Lp. Treści kształcenia Przewidywane osiągnięcia uczniów Tworzenie kompozycji graficznych z wykorzystaniem narzędzi programu grafiki wektorowej. Tworzenie obiektów 3D. Potrafią tworzyć i przekształcać obiekty za pomocą programu grafiki wektorowej (Draw). Potrafią wykonać kompozycję graficzną według podanych wskazówek. Tworzą obiekty trójwymiarowe według podanej instrukcji oraz własnego pomysłu. INTERNET Zapoznanie z pojęciem Internet. Przeglądanie stron internetowych, korzystanie z hiperłączy. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet. Komunikowanie się za pomocą komputera, poznanie programów służących do komunikowania się. Wysyłanie i odbieranie listów pocztą elektroniczną. Wiedzą, co to jest Internet. Znają podstawowe usługi sieci internetowej. Wiedzą, jak korzystać z popularnej przeglądarki internetowej. Potrafią poruszać się po stronach WWW. Potrafią korzystać z hiperłączy. Znają zastosowanie wyszukiwarek internetowych. Potrafią posługiwać się wyszukiwarką internetową w celu zdobywania informacji w sieci Web. Znają programy służące do komunikowania się. Potrafią korzystać z wybranych komunikatorów. Potrafią założyć konto pocztowe. Wiedzą, jak wysyłać i odbierać listy z załącznikami. 14

15 Lp. Treści kształcenia Przewidywane osiągnięcia uczniów KOMPUTEROWE OBLICZENIA Kalkulator wykonywanie obliczeń. Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego. Wykonywanie obliczeń, stosowanie formuł. Zasady formatowania komórek. Znają funkcje klawiszy prostego kalkulatora. Wykorzystują pamięć kalkulatora do wykonywania złożonych operacji. Potrafią określić adres komórki i posługiwać się nim. Wiedzą, jak wprowadzać dane do arkusza. Potrafią wykonać proste obliczenia za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Potrafią tworzyć formuły z prostymi funkcjami matematycznymi. Potrafią formatować zawartość komórek. Umieją formatować wygląd komórek. PROGRAMY MULTIMEDIALNE Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji: programów edukacyjnych, encyklopedii, leksykonów i słowników. Rozrywka z komputerem: gry, muzyka, filmy. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Wyszukują informacje na zadany temat w komputerowych słownikach i encyklopediach. Posługują się oprogramowaniem w uczeniu się innych przedmiotów i poznawaniu różnych dziedzin wiedzy. Potrafią uruchomić wybraną grę komputerową i z niej korzystać. Wiedzą, w jaki sposób uruchomić pliki muzyczne oraz film. Znają zastosowanie programu do tworzenia prezentacji. Potrafią przełączać widoki slajdów. Potrafią przygotować prostą prezentację według podanych wskazówek. 15

16 Lp. Treści kształcenia Przewidywane osiągnięcia uczniów Tworzenie slajdów, ustawianie przejść między slajdami. Uatrakcyjnienie prezentacji (animacja, dźwięk). Wiedzą, jak dokładać i usuwać slajdy w prezentacji. Potrafią ustawić przejścia między slajdami. Wiedzą, w jaki sposób dołączyć do slajdu dźwięk i animację. Potrafią zaprezentować przygotowany materiał. 16

17 5. Realizacja treści kształcenia w poszczególnych klasach Treści kształcenia przewidziane do realizacji w drugim etapie kształcenia zostały ujęte w siedmiu działach tematycznych: IVI. Bezpieczeństwo i zdrowie, IIII. Komputer i system Windows, IIII. Edytor tekstu, I IV. Programy graficzne, IIV. Internet, IVI. Komputerowe obliczenia, VII. Programy multimedialne. Niektóre z powyższych działów przewijają się przez trzy lata nauki, inne wprowadzane są dopiero w piątej lub szóstej klasie. Realizacja treści w poszczególnych działach ma charakter wprowadzenia, rozszerzenia lub utrwalenia. Dział Bezpieczeństwo i zdrowie wprowadzony jest w klasie czwartej. W ramach tego działu uczniowie poznają regulamin szkolnej pracowni komputerowej oraz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze. W następnych klasach wiadomości i umiejętności z tego działu są utrwalane. Kolejny dział to Komputer i system Windows. Z zagadnieniami tego działu uczniowie również spotykają się już w klasie czwartej, gdzie poznają podstawowe elementy komputera oraz ich funkcje. Dowiadują się, w jaki sposób użytkownik może komunikować się z komputerem. Poznają sposoby uruchamiania programów oraz zapisywania dokumentów na dysku. W klasie piątej poznają podstawowe elementy jednostki centralnej oraz funkcje, jakie pełnią w komputerze. Zdobywają wiedzę i umiejętności na temat zarządzania plikami i folderami. W klasie szóstej poznają dziedziny życia, w których ma zastosowanie technologia informacyjna. Uczą się instalacji nowego oprogramowania. W ramach tego działu, w klasie czwartej uczniowie są wprowadzani w zagadnienia komputera i systemu Windows, zaś w klasie piątej i szóstej następuje rozszerzenie wiadomości i umiejętności. Zdobywanie wiadomości i umiejętności z zakresu edytora tekstu zostało rozłożone na trzy lata nauki. W klasie czwartej uczniowie zostają wprowadzeni w nowy edytor tekstu. Poznają zasady wprowadzania tekstu, uczą się podstawowych operacji na tekście, redagują i formatują proste dokumenty tekstowe. Uczą się, w jaki sposób przygotować dokument do druku oraz go wydrukować. W klasie piątej poznają sposoby umieszczania w dokumencie tabel i ich formatowania. Zdobywają umiejętność wstawiania grafiki do doku- 17

18 mentu tekstowego. W klasie szóstej uczniowie utrwalają zdobyte w poprzednich klasach wiadomości i umiejętności. Kolejny dział to Programy graficzne. W klasie czwartej uczniowie zdobywają umiejętność rysowania prostych rysunków i wykonywania kompozycji w programie grafiki rastrowej (np. Paint). Poznają również zasady pracy w programie tworzącym grafikę wektorową (proponowany jest tutaj darmowy program Draw z pakietu OpenOffice). W klasie piątej i szóstej ma miejsce rozszerzenie umiejętności pracy w programie grafiki wektorowej. Uczniowie uczą się tworzyć i przekształcać obiekty, poznają zasady pracy z punktami i krzywymi. W klasie szóstej tworzą obiekty trójwymiarowe. Internet źródło wiedzy i rozrywki. Z tym działem uczniowie spotykają się już w klasie czwartej, gdzie poznają przeglądarkę internetową, uczą poruszania się po stronach WWW. Zdobywają wiedzę na temat wyszukiwania informacji w sieci Web. W klasie piątej poznają komunikatory oraz sposoby komunikowania się za pomocą Internetu. W klasie szóstej uczą się zakładania konta pocztowego oraz wysyłania i odbierania listów pocztą elektroniczną. Komputerowe obliczenia. Ten dział wprowadzony jest w klasie piątej, gdzie uczniowie poznają zasady korzystania z systemowego Kalkulatora. Za jego pomocą ćwiczą proste obliczenia matematyczne. W klasie szóstej poznają arkusz kalkulacyjny oraz zasady wprowadzania danych w komórki. Wykonują proste obliczenia, stosują formuły oraz zasady formatowania komórek. Programy multimedialne to dział, z którym uczniowie spotykają się w klasie piątej. Uczą się korzystania z multimedialnych źródeł informacji oraz wyszukiwania informacji w komputerowych słownikach i encyklopediach. W klasie szóstej uczniowie poznają program przeznaczony do tworzenia prezentacji. Dowiadują się, jak przygotować prostą prezentację, w jaki sposób zarządzać slajdami oraz w jaki sposób uatrakcyjnić prezentację dodając do niej dźwięk i animacje. Podejmują pierwsze kroki w tworzeniu własnej prezentacji multimedialnej. Taki rozkład treści kształcenia pozwala na ich realizację w układzie spiralnym. W kolejnych klasach, w przypadku działu wprowadzonego w poprzedniej klasie, uczniowie bazują na wiadomościach wcześniej zdobytych, wiadomości te są utrwalane i rozszerzane. 18

19 Poniższa tabela obrazuje sposób realizacji treści kształcenia z podziałem na klasy. Lp. Dział Klasa IV Klasa V Klasa VI I BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Wprowadzenie Utrwalenie Utrwalenie II KOMPUTER I SYSTEM Wprowadzenie Rozszerzenie Rozszerzenie WINDOWS III EDYTOR TEKSTU Wprowadzenie Rozszerzenie Utrwalenie IV PROGRAMY GRAFICZNE Wprowadzenie Rozszerzenie Rozszerzenie V INTERNET Wprowadzenie Rozszerzenie Rozszerzenie VI KOMPUTEROWE OBLICZENIA Wprowadzenie Wprowadzenie VII PROGRAMY Wprowadzenie Utrwalenie MULTIMEDIALNE 19

20 6. Sposoby pomiaru osiągnięć uczniów Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W dużym stopniu zależą one od środowiska rodzinnego, zdolności ucznia oraz jego aspiracji. Pomiar osiągnięć polega na sprawdzaniu zdobytych przez ucznia wiadomości i umiejętności, które powinien posiąść w wyniku nauczania. Metody pomiaru, proponowane w celu sprawdzenia opanowania wiadomości i umiejętności zagadnień informatycznych przewidzianych do realizacji w niniejszym programie, polegają głównie na obserwacji działań ucznia podczas lekcji, ocenie wykonywanych ćwiczeń oraz przeprowadzaniu testów sprawdzających. W opracowanych podręcznikach Przygoda z komputerem. Klasa 4, 5, 6, przy każdym omawianym zagadnieniu informatycznym znajdują się ćwiczenia z przeznaczeniem do utrwalenia i sprawdzenia opanowania wprowadzanych treści. Na końcu każdego działu zamieszczone są testy sprawdzające wiadomości zdobyte przez uczniów po zakończeniu realizacji zagadnień z danego działu. Lp. Osiągnięcia Propozycja metod pomiaru BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE 1. Znajomość i przestrzeganie regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. 2. Znajomość zasad bezpiecznego użytkowania komputera i innych urządzeń TI oraz programów komputerowych. 3. Prawidłowa organizacja stanowiska pracy przy komputerze. test sprawdzający 4. Znajomość zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem higieny pracy przy komputerze i niewłaściwie zorganizowanym stanowiskiem pracy. test sprawdzający 20

21 Lp. Osiągnięcia Propozycja metod pomiaru KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Umiejętność nazwania oraz znajomość przeznaczenia elementów zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, drukarka, skaner, głośniki. Umiejętność nazwania następujących urządzeń: płyta główna, procesor, pamięć RAM, karty rozszerzeń (graficzna, dźwiękowa), dysk twardy, stacja dyskietek, oraz wiedza na temat roli, jaką odgrywają one w komputerze. Korzystanie z myszy oraz klawiatury w celu wydawania polecenia w systemie Windows. Znajomość zadań systemu operacyjnego w komputerze. Umiejętność korzystania z podstawowych usług systemu operacyjnego. Uruchamianie wskazanych programów. Umiejętność zapisywania wyników swojej pracy na dysku oraz innych nośnikach (dyskietka, pendrive). Umiejętność otwierania plików zapisanych na dysku lub innym nośniku danych. Tworzenie folderów. Kopiowanie i przenoszenie obiektów typu folder, plik. test sprawdzający test sprawdzający test sprawdzający test sprawdzający 21

22 Lp Osiągnięcia Usuwanie plików i folderów. Umiejętność instalowania nowego oprogramowania. Znajomość zastosowania TI w swoim otoczeniu EDYTOR TEKSTU Umiejętność wprowadzania tekstu w edytorze tekstu. Znajomość sposobów kopiowania, wklejania, wycinania oraz usuwania tekstu. Samodzielne pisanie, redagowanie oraz formatowanie tekstu za pomocą edytora. Umiejętność wstawiania tabeli do dokumentu tekstowego. Wykonywanie zmian obramowania tabeli, wypełniania komórek tłem i deseniem. Sprawne formatowanie tekstu znajdującego się w tabeli. Umiejętność wstawiania rysunku do dokumentu i otaczanie go tekstem. Umiejętność przygotowania dokumentu do druku. Znajomość sposobów drukowania całego dokumentu oraz wybranej strony. Propozycja metod pomiaru test sprawdzający 22

23 Lp. Osiągnięcia Propozycja metod pomiaru PROGRAMY GRAFICZNE Umiejętność korzystania z wybranych narzędzi w poznanym programie graficznym. Wykonywanie prostych rysunków za pomocą komputera. Znajomość sposobów przekształcania oraz tworzenia obrazów za pomocą prostego programu graficznego (Paint). Znajomość sposobów przekształcania oraz tworzenia obrazów za pomocą programu grafiki wektorowej (Draw). Umiejętność wykonania kompozycji graficznej według podanych wskazówek. Umiejętność tworzenia obiektów trójwymiarowych według podanej instrukcji oraz własnego pomysłu INTERNET Znajomość podstawowych usług sieci internetowej. Umiejętność korzystania z popularnej przeglądarki internetowej. Umiejętność poruszania się po stronach WWW. Umiejętność korzystania z hiperłączy. Znajomość zastosowania wyszukiwarek internetowych. test sprawdzający test sprawdzający 23

24 Lp Osiągnięcia Umiejętność posługiwania się wyszukiwarką internetową w celu zdobywania informacji w sieci Web. Znajomość programów służących do komunikowania się za pomocą Internetu. Umiejętność korzystania z wybranych komunikatorów. Umiejętność założenia konta pocztowego Umiejętność wysyłania i odbierania listów z załącznikami. Propozycja metod pomiaru test sprawdzający KOMPUTEROWE OBLICZENIA Znajomość funkcji klawiszy prostego kalkulatora. Wykorzystywanie pamięci kalkulatora do wykonywania złożonych operacji. Umiejętność określania adresu komórki i posługiwania się nim. Umiejętność wprowadzania danych do arkusza. Wykonywanie prostych obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie formuł z prostymi funkcjami matematycznymi. Umiejętność formatowania zawartości komórek. test sprawdzający test sprawdzający test sprawdzający test sprawdzający

25 Lp. 50. Osiągnięcia Umiejętność formatowania wyglądu komórek. Propozycja metod pomiaru PROGRAMY MULTIMEDIALNE Umiejętność wyszukiwania informacji na zadany temat w komputerowych słownikach i encyklopediach. Wykorzystywanie oprogramowania multimedialnego w uczeniu się innych przedmiotów i poznawaniu różnych dziedzin wiedzy. Umiejętność uruchamiania i korzystania z wybranych gier komputerowych Znajomość zastosowania programu do tworzenia prezentacji. Umiejętność przygotowania prostej prezentacji według podanych wskazówek. Umiejętność dokładania i usuwania slajdów w prezentacji. Umiejętność ustawiania przejścia między slajdami. Znajomość sposobów dołączania do slajdu dźwięku i animacji. Umiejętność zaprezentowania przygotowanej prezentacji. test sprawdzający test sprawdzający 25

26 Przykładowy test dla klasy 4 sprawdzający wiadomości z działów: Bezpieczeństwo i zdrowie oraz Komputer i system Windows. TEST 1 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi 1. Właściwie urządzone stanowisko komputerowe powinno posiadać: biurko z odpowiednią wysokością, monitor odchylony nieco w górę, krzesło z podstawką, bezprzewodową klawiaturę. ładne biurko, wygodny fotel, duży monitor, bezprzewodową klawiaturę. stabilne biurko, monitor ustawiony ze środkiem ekranu na wysokości naszej brody, krzesło z regulacją wysokości oraz podstawkę w przypadku, kiedy nie sięgamy całymi stopami do podłogi, przed klawiaturą powinno być zostawione miejsce dla rąk. 2. Zestaw komputerowy tworzą: jednostka centralna drukarka klawiatura mysz jednostka centralna monitor klawiatura mysz skaner monitor klawiatura mysz 26

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przygoda z komputerem Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba 1 Spis treści Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba I. Komputery i programy Temat 1. Zastosowania komputerów 1. Bez komputera coraz trudniej 2. Komputer pomaga w pracy i nauce 3.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE Opracowany zgodnie z programem nauczania Lekcje z komputerem numer dopuszczenia przez MEN do uŝytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-049-1. Opinia merytoryczno-dydaktyczna mgr Marzena Oterman Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel informatyki

ISBN 978-83-7835-049-1. Opinia merytoryczno-dydaktyczna mgr Marzena Oterman Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel informatyki VIDEOGRAF Opinia merytoryczno-dydaktyczna mgr Marzena Oterman Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel informatyki Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski

Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski Literka.pl Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski Data dodania: 2012-05-08 18:53:20 Jest to program skierowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; poprawnie obsługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W podstawie programowej w nauczaniu zintegrowanym nie przewiduje się typowej informatyki, czy technologii informacyjnej, charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA Klasa I Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4 Nr tema tu Nr porządko wy lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez tajemnic 2

Bardziej szczegółowo