PODSUMOWANIE PROSPEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE PROSPEKTU"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE PROSPEKTU Podsumowanie składa się z wymaganych informacji określanych jako Elementy. Elementy zostały oznaczone jako Działy od A do E (A1 - E7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzględnienie w podsumowaniu jest obowiązkowe dla tego typu papierów wartościowych oraz emitenta. Ponieważ niektóre Elementy nie muszą być uwzględnione w przypadku Spółki, możliwe są luki w numeracji kolejności poszczególnych Elementów. W przypadku gdy jakikolwiek Element powinien być uwzględniony w podsumowaniu z uwagi na specyfikę papierów wartościowych lub emitenta, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących tego Elementu. W takim przypadku w podsumowaniu zamieszczony został krótki opis danego Elementu z adnotacją nie dotyczy. DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA A.1 Zastrzeżenia Niniejsze podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie do prospektu. Jakakolwiek decyzja inwestora o inwestycji w akcje zwykłe Hewlett-Packard Company ( Akcje Zwykłe ) powinna być podejmowana w oparciu o prospekt w ujęciu całościowym. W przypadku roszczeń sądowych odnoszących się do informacji zawartych w prospekcie inwestor składający pozew może być zmuszony, według prawa krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( Kraje Członkowskie ), do pokrycia kosztów tłumaczenia niniejszego prospektu przed rozpoczęciem procesu sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie osób, które przygotowały to podsumowanie, włącznie z jego tłumaczeniem, i ubiegały się o jego notyfikację, ale tylko w takim przypadku, gdy podsumowanie to jest znacznym stopniu wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z innymi częściami tego prospektu lub gdy podsumowanie nie przedstawia najważniejszych informacji, które wraz z innymi częściami prospektu mają pomóc inwestorom przy rozważeniu decyzji o inwestycji w Akcje Zwykłe. A.2 Zgoda na wykorzystanie prospektu przez pośredników finansowych Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. 1

2 DZIAŁ B EMITENT B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta Hewlett-Packard Company ( HP, my, nasz lub Spółka ). B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta Krajem siedziby Spółki są Stany Zjednoczone Ameryki, forma prawna spółki to spółka publiczna. Informacje o ustawodawstwie oraz kraju siedziby nie mają zastosowania. Zgodnie z opublikowanymi przez Europejski Urząd Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych ( ESMA ) Pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi prospektów emisyjnych 1, Spółka nie jest zobowiązana do podania takich informacji, ponieważ w opinii ESMA informacje takie są nieistotne w przypadku oferty kierowanej do pracowników. B.3 Czynniki ryzyka związane z działalnością emitenta HP jest wiodącym, ogólnoświatowym dostawcą produktów, technologii, rozwiązań informatycznych i usług dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw ( MiŚP ) oraz dużych przedsiębiorstw, w tym klientów z sektora instytucji rządowych, placówek ochrony zdrowia i szkolnictwa. HP prowadzi działalność międzynarodową, na dzień 31 października 2014 r. łączne zatrudnienie na całym świecie wynosiło ok pracowników, natomiast ok. 65% z wynoszących około milionów USD przychodów netto w roku finansowym 2014 pochodziło z działalności prowadzonej poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Oferta HP obejmuje przede wszystkim następujące produkty i usługi: komputery osobiste i inne narzędzia dostępowe; produkty i usługi związane z drukiem i skanowaniem; biznesowa infrastruktura informatyczna ( IT ), włącznie z technologiami serwerowymi i magazynującymi dane dla przedsiębiorstw, produktami i zasobami sieciowymi oraz technologami wsparcia i utrzymania; obsługa klientów przez wielu dostawców, włącznie z doradztwem w zakresie technologii, outsourcingiem i konserwacją infrastruktury, aplikacji i domen procesów biznesowych; oraz 1 Najczęściej Zadawane Pytania, Prospekty: Wspólne stanowisko uzgodnione przez Członków ESMA, 22. zaktualizowana wersja styczeń 2014 (21 października 2014 ESMA/2014/1279). 2

3 oprogramowanie, produkty i rozwiązania, w tym m.in. testowanie i wdrażanie aplikacji, analiza dużych zbiorów danych, bezpieczeństwo przedsiębiorstw, zarządzanie informacjami, zarządzanie działalnością informatyczną oraz optymalizacja marketingu. Dnia 6 października 2014 r. ogłosiliśmy plany podziału na dwie, niezależne, spółki publiczne: jedną zajmującą się technologią infrastruktury przedsiębiorstw, oprogramowaniem, usługami oraz finansowaniem przedsiębiorstw, która będzie prowadziła działalność pod firmą Hewlett-Packard Enterprise, oraz drugą, która będzie prowadziła działalność w zakresie systemów drukujących i osobistych pod firmą HP Inc. Badanie i Rozwój Oraz Patenty Kluczowymi dla HP kwestiami są wprowadzanie innowacji oraz ochrona tworzonej własności intelektualnej. Spółka koncentruje się na projektowaniu i tworzeniu produktów, usług i rozwiązań, które spełniają nieustannie zmieniające się wymagania i potrzeby klientów oraz są zgodne z pojawiającymi się trendami technologicznymi. Na dzień 31 października 2013 r. HP w swoim portfolio posiada ponad patentów. Spółka zarejestrowała wiele znaków handlowych, nazw domen i praw autorskich w Stanach Zjednoczonych oraz poza ich granicami. HP udzielała już licencji osobom trzecim na część swoich praw do własności intelektualnej, które posiada na własność oraz planuje to również robić w przyszłości. Działalność Międzynarodowa Produkty i usługi HP są dostępne na całym świecie. Spółka uważa, że dywersyfikacja geograficzna pozwala jej sprostać popytowi zarówno wśród konsumentów, jak i klientów korporacyjnych z całego świata oraz korzystać z wiedzy technicznej i biznesowej jej pracowników na całym świecie, zapewnia stabilność naszej działalności, stanowi źródło przychodów zapewniające możliwość zrównoważenia trendów geograficznych w gospodarce, jak również daje jej możliwość dostępu do nowych rynków dla produktów obecnych już na innych rynkach. Ponadto Spóła uważa, że przyszły wzrost zależy w części od jej zdolności tworzenia produktów i modeli sprzedaży przeznaczonych na rynki krajów rozwijających się. W związku z tym Spółka jest zdania, że jej obecność na wielu rynkach geograficznych daje jej solidną podstawę do budowy przyszłego wzrostu. Konkurencja We wszystkich dziedzinach naszej działalności HP ma do czynienia z agresywną konkurencją. HP konkuruje przede 3

4 wszystkim na płaszczyźnie technologii, wydajności, ceny, jakości, niezawodności, marki, renomy, dystrybucji, zakresu produktów i usług, łatwości użytkowania jej produktów, relacji z klientem, szkoleń dla klientów, serwisu i wsparcia, bezpieczeństwa, dostępności oprogramowania oraz oferowanej infrastruktury internetowej. Rynki każdego z segmentów biznesowych Spółki (Systemy Osobiste, Druk, Grupa Przedsiębiorców, Usługi dla Przedsiębiorców, Oprogramowanie i Usługi Finansowe HP) charakteryzują się silną konkurencją pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami o ugruntowanej pozycji a licznymi nowymi i szybko rozwijającymi się firmami. Cykl życia większości produktów jest krótki, dlatego aby utrzymać konkurencyjność musimy rozwijać nowe produkty i usługi, okresowo udoskonalać nasze dotychczasowe produkty i usługi oraz skutecznie konkurować na podstawie ww. czynników. Ponadto HP konkuruje z wieloma jej obecnymi i potencjalnymi partnerami, w tym producentami typu OEM, którzy projektują, wytwarzają oraz często sprzedają produkty pod własnymi markami. Skuteczne zarządzanie przez HP relacjami z tymi konkurującymi partnerami będzie miało kluczowe znaczenie dla naszego przyszłego sukcesu. Ponadto przewidujemy, że będziemy musieli nadal korygować ceny wielu naszych produktów i usług, aby zachować konkurencyjność. B.4a Informacja na temat znaczących tendencji z ostatniego okresu HP w chwili obecnej stara się sprostać wielu wyzwaniom stojącym przed naszą działalnością. Część tych wyzwań dotyczy dynamicznych i szybko zmieniających się trendów rynkowych, takich jak spadek sprzedaży komputerów osobistych, rozwój urządzeń dla różnych architektur systemów korzystających z konkurencyjnych systemów operacyjnych, tendencja do coraz częstszego korzystania z tabletów mobilnych oraz infrastruktur, programów i usług bazujących na chmurze oraz rozwój modeli biznesowych bazujących na wykorzystaniu oprogramowania jako usługi. Inna grupa wyzwań dotyczy zmian wśród konkurentów. Głowni konkurenci HP rozszerzają swoje oferty produktów i usług dodając do nich produkty i usługi zintegrowane; nasi bezpośredni konkurenci wywierają coraz większą presję w wybranych obszarach działalności i poszukują nowych rynków; nowi konkurenci HP wprowadzają nowe technologie i modele biznesowe; a partnerzy strategiczni Spółki w pewnych działalnościach w innych w coraz większym stopniu stają się naszymi konkurentami. Trzecia grupa wyzwań dotyczy modelu biznesowego oraz umiejętności wdrażania nowych produktów i usług. 4

5 Dodatkowo Spółka stoi przed szeregiem wyzwań makroekonomicznych, w tym m.in. osłabieniem w wielu regionach geograficznych, w tym w szczególności w USA, Europie Środkowowschodniej oraz Rosji a także w niektórych krajach i przedsiębiorstwach w Azji. B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta Nie dotyczy. Zgodnie z opublikowanymi przez ESMA Pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi prospektów emisyjnych Spółka nie jest zobowiązana do podania takich informacji, ponieważ w opinii ESMA informacje takie są nieistotne w przypadku oferty kierowanej do pracowników. B.6 Główni akcjonariusze Nie dotyczy. Zgodnie z opublikowanymi przez ESMA Pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi prospektów emisyjnych Spółka nie jest zobowiązana do podania takich informacji, ponieważ w opinii ESMA informacje takie są nieistotne w przypadku oferty kierowanej do pracowników. B.7 Wybrane najważniejsze informacje finansowe Poniższa tabela przedstawia niektóre dane finansowe HP i spółek zależnych, które bez dokonywania znaczących zmian zostały pobrane z zebranych informacji finansowych HP zawartych w Rocznych Sprawozdaniach na Formularzach 10-K, które zostały dołączone przez odniesienie do niniejszego prospektu: Za rok obrotowy kończący się 31 października, z wyjątkiem kwot podanych na jedna akcję, podane są w milionach USD Przychód netto Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11.057) Zysk (strata) netto (12.650) Zysk (strata) netto na akcję: Podstawowy 2,66 2,64 (6,41) Rozwodniony 2,62 2,62 (6,41) Przyznane dywidendy w gotówce na jedną akcję: 0,61 0,55 0,50 Na koniec roku Aktywa ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania ogółem Spadek przychodu netto HP w roku finansowym 2014 spowodowany był odejściem głównych klientów działów ES oraz materiałów do drukowania. Obniżenie przychodu netto zostało częściowo zrównoważone wzrostem sprzedaży Systemów Osobistych. Marża operacyjna HP nie zmieniła się w ciągu całego roku finansowego 2014 w porównaniu do roku finansowego 2013 z uwagi na wzrost marży brutto, zwiększoną wydajność biznesową głównie działów Systemów Drukujących, ES oraz Systemów 5

6 Osobistych, oraz niższą amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych, zrównoważoną wyższymi kosztami restrukturyzacyjnymi, inwestycjami w badania i rozwój oraz wyższymi kosztami sprzedaży, ogólnego zarządu i administracyjnymi. Wzrost kosztów sprzedaży, ogólnego zarządu i administracyjnych został częściowo zrównoważony przychodami ze sprzedaży nieruchomości. Działalność HP nadal generuje znaczące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w roku finansowym 2014 zamknęły się kwotą 12,3 mld USD. Dodatkowo Spółka zainwestowała 3,0 mld w nieruchomości, maszyny i urządzenia bez przychodów ze sprzedaży, odkupiła 2,7 mld akcji zwykłych i wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w kwocie 1,2 mld USD. Na dzień 31 października 2014 r. suma środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych oraz krótko i długoterminowych inwestycji wyniosła 15,5 mld USD, co stanowiło wzrost o ok. 3,0 mld w porównaniu do 31 października 2013 r. W roku finansowym 2014 HP nadal zajmowała się powyższymi wyzwaniami, motywując podejmowanie działań innowacyjnych w celu opracowania nowych produktów o usług odpowiadających na zapotrzebowanie rynku, tendencje rynkowe oraz potrzeby naszych klientów i partnerów. Ponadto HP nadal poprawia działalność operacyjną, a szczególności nasze procesy end-to-end oraz ich wydajność. HP kontynuuje również działania ukierunkowane na optymalizację modeli sprzedaży, dopasowanie mechanizmów motywacyjnego premiowania wyników sprzedaży do celów strategicznych, udoskonalenie działania kanałów sprzedaży, wzmocnienie możliwości w obszarach o strategicznym znaczeniu oraz poszukiwanie i wykorzystanie możliwości rynnowych. HP poniesie koszty podziału spółki na dwie spółki oraz związane z tym zagraniczne obciążenia podatkowe. Koszty te obejmują pozycje dotyczące finansów, IT, koszty doradztwa i obsługi prawnej, koszty z tytułu nieruchomości oraz inne koszty, które mają charakter przyrostowy i jednorazowy. Spółka przewiduje, że łączne koszty z tytułu podziału wyniosą w przybliżeniu 1,3 mld USD za rok finansowy 2015 oraz w przybliżeniu 500 mln USD za rok finansowy Ponadto, HP poniesie koszty z tytułu zagranicznego podatku dochodowego brutto w związku z podziałem zagranicznych podmiotów prawnych, szacowane w przybliżeniu na kwotę 950 mln USD w roku finansowym HP zakłada, że zagraniczne ulgi podatkowe wyniosą około 200 mln USD w roku finansowym 2015, oraz że będzie miała kolejne ulgi w okresie kilku lat. HP zakłada również, że nakłady kapitałowe z tytułu podziału wyniosą w przybliżeniu 300 mln USD w roku finansowym Poniższa tabela przedstawia niektóre dane finansowe HP i spółek zależnych, które bez dokonywania znaczących zmian zostały pobrane z zebranych informacji finansowych HP zawartych w Raporcie Kwartalnym na Formularzu 10-K złożonym 11 marca 2015 r., który został dołączony poprzez odniesienie w niniejszym prospekcie: Za trzy miesiące zakończone 31 stycznia, dane z wyjątkiem kwot na jedną akcję, podane są w milionach USD Przychód netto Zysk z działalności operacyjnej Zyski netto Zyski netto na akcję: Podstawowy 0,75 0,75 Rozwodniony 0,73 0,74 6

7 Przyznane dywidendy w gotówce na jedną akcję: 0,32 0,29 Aktywa ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania ogółem W okresie od 31 stycznia 2015 r. nie nastąpiła znacząca zmiana w pozycji finansowej lub handlowej HP, do końca trzymiesięcznego okresu odnosi się do Raportu Kwartalnego złożonego na Formularzu 10-Q złożonym przez HP w dniu 11 marca 2015 r. B.8 Wybrane informacje finansowe pro forma Nie dotyczy. Spółka nie sporządzała informacji finansowych pro forma. B.9 Prognozy przychodów Nie dotyczy. Spółka nie sporządzała prognozy wyników lub wyników szacunkowych. B.10 Opis zastrzeżeń w raportach z badania historycznych sprawozdań finansowych Nie dotyczy. Zgodnie z opublikowanymi przez ESMA Pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi prospektów emisyjnych Spółka nie jest zobowiązana do podania takich informacji, ponieważ w opinii ESMA informacje takie są nieistotne w przypadku oferty kierowanej do pracowników. B.11 Kapitał obrotowy W ocenie HP, biorąc pod uwagę zdolność zaciągnięcia zobowiązań kredytowych, kapitał obrotowy dostępny dla Grupy HP jest wystarczający do zaspokojenia jej obecnych potrzeb na co najmniej 12 miesięcy od daty niniejszego dokumentu. DZIAŁ C PAPIERY WARTOŚCIOWE C.1 Opis Akcji Zwykłych Łączna liczba akcji wszystkich klas które emisji Spółka ma prawo wyemitować wynosi podzielonych na dwie klasy, z czego jedna klasa to akcje oznaczone jako Akcje Zwykłe reprezentujące akcji o wartości nominalnej 0,01 USD każda, z kolei druga klasa akcji oznaczona jest jako Akcje Uprzywilejowane reprezentujące akcji o wartości nominalnej 0,01 USD każda. Każda Akcja Zwykła wyemitowana na podstawie niniejszego prospektu zostanie oznaczona numerem DTC (stanowiącym amerykański odpowiednik numeru ISIN). 7

8 C.2 Liczba Akcji Zwykłych Na dzień 28 lutego 2014 r., liczba wyemitowanych Akcji Zwykłych wyniosła łącznie HP nie posiada żadnych częściowo opłaconych wyemitowanych Akcji Zwykłych, jak również HP i spółki zależne HP nie posiadały żadnych akcji zwykłych. Wartość nominalna jednej Akcji Zwykłej to 0,01 USD. C.3 Prawa Związane z Akcjami Zwykłymi Akcjonariusze według stanu na odpowiedni dzień rejestracji przysługuje prawo do jednego głosu na akcję we wszystkich sprawach, w których wymagane jest głosowanie akcjonariuszy. Zgodnie z Regulaminem HP oraz prawem stanu Delaware akcjonariusze posiadają łączne prawo głosu w przypadku wyboru dyrektorów HP. Z zastrzeżeniem uprawnień dotyczących akcji uprzywilejowanych będących w obiegu, akcjonariusze są uprawnieni są do otrzymania dywidendy w wysokości, która może zostać od czasu do czasu przyznana przez Radę ze środków, które zgodnie z prawem mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, lub w przypadku rozwiązania lub likwidacji akcjonariusze Spółki uprawnieni są do udziału w aktywach pozostałych po spłacie zobowiązań. Z Akcją Zwykłą nie są związane jakiekolwiek prawa pierwszeństwa lub prawa zamiany, ponadto oraz Akcje Zwykłe nie są przedmiotem dalszych wezwań lub dopłat dokonywanych przez HP lub jakichkolwiek ograniczeń w swobodnym przenoszeniu akcji. Z Akcjami zwykłymi nie są związane jakiekolwiek postanowienia dotyczące funduszy amortyzacyjnych (na umorzenie długów). Istniejące Akcje Zwykłe zostały właściwie wyemitowane, są w pełni opłacone i nie podlegają dopłatom. C.4 Ograniczenia w zbywalności Akcji Zwykłych Nie dotyczy. Nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w zbywalności Akcji Zwykłych. C.5 Dopuszczenie do obrotu Każda z Akcji Zwykłych wyemitowanych na podstawie niniejszego prospektu będzie przedmiotem rejestracji przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ( SEC ) oraz będzie przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (New York Stock Exchange NYSE ). HP nie będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Zwykłych do obrotu na jakimkolwiek z rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) lub jakimkolwiek innym rynku regulowanym EOG. 8

9 C.6 Polityka Dywidendy Posiadacze Akcji Zwykłych są uprawnieni do otrzymania dywidend w razie podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy przez Radę Dyrektorów. Dywidendy są wypłacane kwartalnie. Dywidendy zgłoszone do wypłaty wyniosły 0,61 USD za jedną akcję zwykłą w roku finansowym 2014, 0,55 USD w roku finansowym 2013 i 0,50 USD w roku finansowym W dniu 18 marca 2015 roku Rada Dyrektorów HP zatwierdziła 10% podwyżkę zwykłej, kwartalnej dywidendy gotówkowej płatnej na rzecz zarejestrowanych posiadaczy akcji zwykłych będących w obiegu, w wyniku której wysokość dywidendy wyniesie 0,176 USD za jedną akcję. Podwyższa wejdzie w życie w momencie ogłoszenia przez Radę Dyrektorów kolejnej wypłaty dywidendy HP, co prawdopodobnie nastąpi w maju 2015 roku. Wcześniej ogłoszona dywidenda HP, przypadająca do wypłaty na dzień 1 kwietnia 2015 roku na rzecz zarejestrowanych akcjonariuszy wg. stanu na dzień 11 marca 2015 roku, nie zostanie podwyższona i pozostanie na poziomie 0,16 USD za jedną akcję. W roku finansowym 2014 HP wypłaciła dywidendy w wysokości 0,15 USD za jedną akcję zwykłą. w kwartałach pierwszym i drugim oraz 0,16 USD za jedną akcję zwykłą w kwartałach trzecim i czwartym. Wysokość wypłaconej dywidendy przypadającej na Akcję Zwykłą w roku finansowym 2013, HP wyniosła 0,13 USD w pierwszym i drugim kwartale oraz 0,15 USD w kwartałach trzecim i czwartym. Wysokość wypłaconej dywidendy przypadającej na Akcję Zwykłą w roku finansowym 2012, HP wyniosła 0,12 USD na akcję w pierwszym i drugim kwartale oraz 0,13 USD w kwartałach trzecim i czwartym oraz USD na akcję w trzecim i czwartym kwartale. Prawo akcjonariusza do dywidendy nie wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz przestanie być zarejestrowanym akcjonariuszem Spółki. Nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w prawie do dywidendy dla akcjonariuszy lub specjalne procedury dotyczące wypłaty dywidendy osobom nie będącym rezydentami Stanów Zjednoczonych Ameryki. DZIAŁ D RYZYKO D.1 Kluczowe Czynniki Ryzyka dotyczące Spółki Jeżeli nie uda się na sprostać stojącym przed nami wyzwaniom biznesowym, może mieć to negatywny wpływ na naszą działalność i zdolności inwestycyjne jak również może spowodować, że możliwości 9

10 naszego rozwoju zostaną ograniczone. Presja ze strony konkurencji może mieć negatywny wpływ na nasz dochód, zysk brutto i perspektywy rozwoju. Jeśli nie uda się nam skutecznie zrealizować naszej strategii i dalej projektować, produkować i sprzedawać produktów, usług i rozwiązań spełniających wymagania klientów w dziedzinie jakości i innowacji, nasz dochód i zysk brutto mogą się pogorszyć. Nasz plan podziału na dwie niezależne notowane w obrocie publicznym spółki podlega różnym ryzykom i jest niepewny, oraz może nie być zrealizowany zgodnie z oczekiwanymi planami lub przewidywanym harmonogramem czasowym, i przede wszystkim, będzie wiązał się ze znacznym zaangażowaniem czasowym i znacznymi kosztami, co mogłoby spowodować przerwanie naszej działalności lub mieć na nią negatywny wpływ. Podział może nie doprowadzić do uzyskania niektórych lub wszystkich korzyści. Proponowany podział może spowodować zakłócenia w naszych kontaktach z klientami i innymi naszymi partnerami w interesach, a także mieć na nie negatywny wpływ. Podział mógłby skutkować powstaniem znacznych zobowiązań podatkowych. Słaba sytuacja gospodarcza i niepewność mogą niekorzystnie wpłynąć na nasz dochód, zysk brutto i wydatki. Przychody i zyskowność naszych działań były zmienne w całej naszej historii Spółki, przez co przyszłe wyniki finansowe są mniej przewidywalne. Jeśli nie będziemy odpowiednio zarządzać dystrybucją naszych produktów i usług, może to mieć negatywny wpływ na nasz przychód, zysk brutto i zyskowność. Jesteśmy uzależnieni od niezależnych dostawców, dlatego nasze wyniki finansowe mogą się pogorszyć, jeśli nie uda się nam odpowiednio zarządzać dostawami. Zakłócenia działalności mogą poważnie zaszkodzić naszym przyszłym przychodom i sytuacji finansowej, a także zwiększyć koszty i wydatki. Sposób funkcjonowania naszych cykli sprzedaży 10

11 utrudnia planowanie i zarządzanie zasobami, przez co zmniejsza się przewidywalność przyszłych wyników finansowych. Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności zmiany polityczne, ekonomiczne lub inne czynniki mogą negatywnie wpłynąć na nasze przyszłe przychody, koszty, wydatki oraz sytuację finansową. Problemy w zakresie identyfikacji, zarządzania, dokonywania i integracji zakupów, wychodzenia z inwestycji i innych ważnych transakcji mogą mieć negatywny wpływ na nasze wyniki finansowe, działalność i perspektywy rozwoju, a także koszty, wydatki i inne finansowe i operacyjne skutki związane z zarządzaniem, finalizowaniem i integrowaniem przejęć mogą prowadzić do uzyskania innych wyników finansowych niż przewidywano. Nasz przychód może się zmniejszyć, koszty sprzedaży i wydatki mogą wzrosnąć, jeśli nie będziemy mogli licencjonować i egzekwować praw własności intelektualnej, od których zależy powodzenie naszych działań, lub jeśli osoby trzecie uznają, że naruszamy ich prawa własności intelektualnej. Nasze przychody i zyskowność mogą zmaleć, jeśli nie będziemy prawidłowo zarządzali ryzykiem związanym z naszą działalnością usług IT. Niedostosowanie się do kontraktów z klientami lub rządowych regulacji kontraktowych może negatywnie wpłynąć na nasz przychód i wynik operacyjny. Nieutrzymanie ratingów kredytowych może mieć negatywny wpływ na naszą płynność, pozycję kapitałową, koszty kredytów oraz dostęp do rynków kapitałowych. Przygotowujemy szacunki i założenia w związku z tworzeniem Skonsolidowanych skróconych sprawozdań finansowych HP, dlatego jakiekolwiek zmiany w tych szacunkach i założeniach mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na wyniki naszych działań. Nieprzewidziane zmiany w przepisach podatkowych nas dotyczących, przyjęcie nowych regulacji podatkowych lub konieczność zapłaty dodatkowego podatku mogą mieć wpływ na naszą zyskowność. W celu zapewnienia sukcesu musimy przyciągać, szkolić, zachowywać, motywować, rozwijać i przenosić kluczowych pracowników, ponieważ w przeciwnym 11

12 razie może mieć to negatywny wpływ na naszą działalność. Zagrożenia bezpieczeństwa systemowego, naruszenia ochrony danych, ataki cybernetyczne i problemy z integracją systemów mogą zakłócać wewnętrzne operacje lub usługi informatyczne zapewniane naszym klientom, dlatego jakiekolwiek zakłócenia tego typu mogą zredukować nasze oczekiwane przychody, zwiększyć wydatki, zaszkodzić naszej reputacji oraz niekorzystnie wpłynąć na cenę naszych akcji. Ataki terrorystyczne, konflikty, wojny i brak jasności jeśli chodzi o sytuację geopolityczną mogą w poważny sposób zaszkodzić naszej działalności i przychodom, koszty i wydatki mogą wzrosnąć, sytuacja finansowa pogorszyć się, a cena akcji spaść. Nieprzewidziane koszty związane z ochroną środowiska mogą negatywnie wpłynąć na naszą działalności i wyniki. D.3 Kluczowe Czynniki Ryzyka związane z Akcjami Zwykłymi Ceny akcji HP podlegały i mogą nadal podlegać zmianie, co utrudnia przewidywanie przyszłych cen akcji HP. Nasz Statut i Regulaminy, a także regulacje prawne stanu Delaware, zawierają kilka postanowień, które mogą przeszkodzić w próbach przejęcia. Ponadto proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie związane z Akcjami Zwykłymi: Akcje Zwykłe nie są notowane na regulowanym rynku EOG. Akcje Zwykłe są notowane na NYSE. Oferowanie Akcji Zwykłych w ramach Pracowniczego Programu Nabywania Akcji spółki Hewlett-Packard z 2011 r. ( PPNA ), do którego odnosi się niniejszy prospekt, jest adresowane wyłącznie do określonych pracowników z EOG spółki HP i uczestniczących spółek zależnych ( Uczestniczące Spółki Zależne ). DZIAŁ E OFERTA E.1 Łączne Wpływy Netto i Wydatki Szacuje się, iż wydatki poniesione przez HP w związku ze sporządzeniem niniejszego prospektu oraz w związku z ofertą Akcji Zwykłych w ramach PPNA wyniosą USD, a pracownicy HP nie zostaną obciążeni żadnymi z 12

13 powyższych wydatków. Teoretycznie, jeśli wszyscy pracownicy na całym świecie zrealizowaliby w całości swoje uprawnienie do nabycia Akcji Zwykłych w pełnym zakresie dopuszczalnym przez HP, biorąc pod uwagę cenę Akcji Zwykłych na NYSE z dnia z dnia [17] kwietnia 2015 r. łączne wpływy netto z emisji Akcji Zwykłych w ramach PPNA wyniosłyby do [ ] milionów USD pomniejszone o koszty poniesione w związku z niniejszą ofertą. Jednakże, w rzeczywistości HP nie spodziewa się, iż wyemitowane zostaną wszystkie akcje zwykłe do emisji których HP jest upoważnione w ramach PPNA. Przychody netto z emisji Akcji Zwykłych w trakcie trwania PPNA zależeć będą od poziomu uczestnictwa pracowników oraz wykonania przysługującego Komitetowi prawa do przyznawania uprawnień. E.2a Przyczyny oferty/ wykorzystanie wpływów z oferty/ wpływy netto Program PPNA oferowany jest uprawnionym pracownikom z określonych Uczestniczących Spółek Zależnych w celach motywacyjnych. Środki pozyskane z oferty zostaną wykorzystane przez Spółkę do prowadzenia jej normalnej działalności biznesowej. Teoretycznie, jeśli wszyscy pracownicy na całym świecie zrealizowaliby w całości swoje uprawnienie do nabycia Akcji Zwykłych w pełnym zakresie dopuszczalnym przez HP, biorąc pod uwagę cenę Akcji Zwykłych na NYSE z dnia z dnia [17] kwietnia 2015 r. łączne wpływy netto z emisji Akcji Zwykłych na podstawie PPNA wyniosłyby do [ ] milionów USD pomniejszone o koszty poniesione w związku z niniejszą ofertą. Jednakże, w rzeczywistości HP nie spodziewa się, że wyemituje wszystkie Akcje Zwykłe do emisji których HP jest upoważnione w ramach PPNA. Przychody netto z emisji Akcji Zwykłych w trakcie trwania PPNA zależeć będą od poziomu uczestnictwa pracowników oraz wykonania przysługującego Komitetowi prawa do przyznawania uprawnień. E.3 Warunki Oferty Należy pamiętać, że poniższe objaśnienia są jedynie podsumowaniem postanowień programu i zapoznanie się z nimi nie może być traktowane jako ekwiwalent zapoznania się z wszystkimi dokumentami programu, które zostały dołączone do tego prospektu. PPNA Program PPNA umożliwia pracownikom nabycie Akcji Zwykłych dzięki składkom potrącanym z ich wynagrodzenia. W ciągu jednego roku można wyróżnić dwa sześciomiesięczne okresy ważności oferty. ( Okresy 13

14 Ważności Oferty ). Zaczynają się one pierwszego dnia, w którym na giełdach w Stanach Zjednoczonych można notować akcje ( Dzień Notowań Akcji ) tj. od 1 maja włącznie lub od 1 listopada włącznie (każda z tych dat to Data Rejestracji Akcji ), a kończą się sześć miesięcy później, czyli odpowiednio 31 października i 30 kwietnia. Akcja Zwykła nabywana jest ostatniego Dnia Notowań Akcji dotyczącego każdego Okresu Ważności Oferty ( Data Nabycia ). Pracownicy, którzy pragną wziąć udział w PPNA (każdy z nich nazywany jest Uczestnikiem ) muszą zarejestrować się drogą telefoniczną lub internetową kontaktując się, z Computershare Shareowner Services, administratorem planu. Uczestnicy mogą następnie zdecydować, że będą dokonywać wpłat w drodze potrąceń z otrzymywanego wynagrodzenia, i wybrać wysokość takiego potrącenia wynoszącą 1% - 10% (w procentach całkowitych) ich wynagrodzenia, lub, jeżeli obowiązujące lokalnie przepisy prawa zabraniają dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, w drodze innych wpłat na rzecz PPNA. Przystąpienie do PPNA jest możliwe na około trzy tygodnie przed rozpoczęciem każdego Okresu Ważności Oferty, co określa się mianem okresu przystępowania do programu. W Dacie Nabycia środki uzyskane ze składek potrącanych z wynagrodzenia Uczestnika w Okresie Ważności Oferty są wykorzystywane do nabycia Akcji Zwykłych. Akcje Zwykłe mogą zostać nabywane w ramach PPNA po cenie równej 95% godziwej wartości rynkowej Akcji Zwykłej z ostatniego dnia notowań Okresu Ważności Oferty, przy czym Dział Kadr oraz Komitet ds. Wynagrodzeń rady dyrektorów Spółki ( Rada i Komitet ) może wedle własnego uznania skorygować cenę nabycia w przyszłości pod warunkiem, że nie będzie ona niższa niż 85% godziwej wartości rynkowej Akcji Zwykłej z ostatniego dnia notowań Okresu W ażności Oferty. Godziwa wartość rynkowa oznacza cenę zamknięcia notowań Akcji Zwykłych na NYSE. Akcja Zwykła zakupiona w ramach PPNA jest nowo wyemitowana i nie zostanie zakupiona przez HP na wolnym rynku. W ramach PPNA docelowo możliwa jest emisja do Akcji Zwykłych. Dla bieżącego Okresu Ważności Oferty Uczestnik może zmienić wysokość potrącenia ze swojego wynagrodzenia lub wycofać się z PPNA przed dniem przypadającym na około trzy tygodnie przed końcem Okresu Ważności Oferty, co określa się mianem ostatecznego terminu zmiany warunków uczestnictwa w Programie. Jakakolwiek 14

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r.

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r. Pamapol S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Ruścu i adresem przy ul. Wieluńskiej 2, 97-438 Rusiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 211414) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000028257 niniejsze Memorandum zostało sporządzone w związku z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) zostało sporządzone na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego)

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) ASBISc Enterprises PLC (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) Oferta 21.205.144 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 USD każda Niniejszy dokument został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNET WORKS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postę pu 15 www.fortisbank.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu 1.693.480 Akcji Serii K będzie

Bardziej szczegółowo