Dot.: udzielenia zamówienia na dostawę wycinarki laserowej w trybie zapytania o cenę. Zaproszenie do składania ofert [zapytanie o cenę]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dot.: udzielenia zamówienia na dostawę wycinarki laserowej w trybie zapytania o cenę. Zaproszenie do składania ofert [zapytanie o cenę]"

Transkrypt

1 Rawa Mazowiecka, r Firma: Dot.: udzielenia zamówienia na dostawę wycinarki laserowej w trybie zapytania o cenę Zaproszenie do składania ofert [zapytanie o cenę] W imieniu Zakładu Produkcyjno- Handlowo-Usługowego HAK-POL Sylwester Imioła zapraszam do złoŝenia oferty w ramach postępowania na dostawę wycinarki laserowej, prowadzonego w trybie zapytania o cenę. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w związku z realizacją projektu pn.:,,zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wprowadzenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz środków budŝetu państwa. Zamawiający informuje jednocześnie, Ŝe Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących parametrów technicznych dostarczanego urządzenia, gwarancji, serwisu oraz warunków płatności, zgodnie z warunkami dostawy zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dostępnej równieŝ na stronie internetowej Oferta w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, potwierdzona przez upowaŝnioną osobę, winna być złoŝona do dnia 26 czerwca 2009r godz w siedzibie Zamawiającego: Kowiesy, Chojnata 23A. Oferta przesłana faksem powinna być niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. W imieniu Zamawiającego:. Załącznik: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dostępna równieŝ na stronie internetowej Z P.H.U HAK-POL Sylwester Imioła Biuro projektu: Kowiesy, Chojnata 23A Tel Fax

2 Ogłoszenie z dnia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ocenę na dostawę wycinarki laserowej w związku z realizacją projektu:,,zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wdroŝenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. I. ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 34/7 Zakład Produkcyjny: Kowiesy, Chojnata 23A NIP REGON Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, małe przedsiębiorstwo II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: W związku z realizacją projektu,,zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wprowadzenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz środków BudŜetu Państwa, firma HAK-POL zamierza zakupić wycinarkę laserową, do wykorzystania w produkcji haków holowniczych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa wycinarki laserowej, mającej zostać wykorzystaną do produkcji haków holowniczych. 1

3 Wycinarka laserowa powinna wykorzystywać rozwiązania uznawane za innowacyjne, w szczególności: - oprogramowanie Software o duŝej wydajności, dające moŝliwość równoczesnego programowania większej ilości maszyn i technologii na jednym interfejsie, - być wyposaŝona w nowy komputer przemysłowy (PC BOX) pozwalający na zwiększenie szybkości działania sterowania, szybsze wczytywanie symulacji graficznej, krótszy czas reakcji panelu obsługi, co przełoŝy się na zmniejszenie czasu przestoju maszyny, - być wyposaŝona w złącze USB w celu łatwiejszego transferu danych. Moc wycinarki laserowej - nie mniejsza niŝ 3200W, Dokładność cięcia - 0,001 mm, Gazy tnące wykorzystywane w procesie cięcia - tlen lub azot, Na wyposaŝenie standardowe wycinarki laserowej powinny składać się: - korpus maszyny z prowadnicami, rezonatorem lasera i pulpitem sterującym, - bramowa jednostka ruchoma z głowicą lasera, - ruchoma paleta do umieszczania materiału, - bezobsługowy napęd sterowany cyfrowo, - lustrzany teleskop do prowadzenia promienia lasera wyposaŝony w system chłodzenia, - diody pozycjonujące, - zawór regulujący automatycznie ciśnienie gazów tnących. Maszyna powinna odpowiadać podstawowym warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wytycznych Budowy Maszyn Unii Europejskiej 98/37/UE i być dostarczona ze znakiem CE. Szczegółowy opis, wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki gwarancji, serwisu i szkoleń zostały określone w SIWZ. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Lasery przemysłowe II.1.5) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: Nie II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: Nie II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : do 4 miesięcy. III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Nie dotyczy III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 2

4 działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne podpisane przez upowaŝnioną osobę, 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ), W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia, z którego jednoznacznie wynika, Ŝe zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych. 3. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeŝeń. 4. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy odpowiednio do zakresu własnej oferty, oraz zgodnie z treścią własnej oferty. IV. PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ocenę. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena 100%. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła, Kowiesy, Chojnata 23A 3

5 IV.3.4) Termin składania ofert: , miejsce: Sekretariat firmy HAK-POL, Kowiesy, Chojnata 23A IV.3.5) Termin otwarcia ofert: IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.7) Sposób przygotowania oferty Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem oferty wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp). ZłoŜona przez Wykonawcę oferta zawierać co najmniej następujące dokumenty: - Oferta sporządzona według załączonego wzoru, - Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału. Oferta powinna być napisana na maszynie lub przy wykorzystaniu edytora tekstów (komputerowo) oraz podpisana przez osobę lub osoby naleŝycie upowaŝnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Zaleca się aby wszystkie stronice zawierające informacje były ponumerowane oraz podpisane przez osobę upowaŝnioną. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez Wykonawcę w całości w PLN lub EUR. Oferta powinna zostać zaadresowana: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła Kowiesy, Chojnata 23A i opisana w następujący sposób Oferta na dostawę wycinarki laserowej. Oferta powinna posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy - Wykonawcy IV.3.8) Sposób obliczania ceny Umowa będzie zawarta na całość dostawy określonej w SIWZ, na podstawie kalkulacji przedłoŝonej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisane w SIWZ. W całkowitej cenie ofertowej przedłoŝonej przez Wykonawcę będą zawarte: wszelkie cła, podatki, wszelkie usługi (w tym transport do zakładu produkcyjnego Zamawiającego), instruktaŝ z zakresu obsługi maszyny dla minimum dwóch pracowników Zamawiającego i inne naleŝności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji. Z P.H.U HAK-POL Sylwester Imioła Biuro projektu: Kowiesy, Chojnata 23A Tel Fax

6 Rawa Mazowiecka, dnia 16 czerwca 2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG PROWADZONY W TRYBIE ZAPYTANIA OCENĘ NA DOSTAWĘ WYCINARKI LASEROWEJ 1. Kod CPV Lasery przemysłowe 2. Wartość szacunkowa zamówienia powyŝej euro 3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest: Sylwester Imioła, właściciel firmy HAK-POL Tel I). INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału: W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, podpisane przez upowaŝnioną osobę, 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ), W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1

7 1. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia, z którego jednoznacznie wynika, Ŝe zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych. 3. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeŝeń. 4. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy odpowiednio do zakresu własnej oferty, oraz zgodnie z treścią własnej oferty. Dokumenty złoŝone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Koszty udziału w przetargu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem oferty. 4. Dokumenty przetargowe 4.1. Zawartość dokumentów przetargowych Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w skład której wchodzą: 1.1. Wzór oferty wraz z formularzami 1.2. Ogólne warunki i wzór umowy 1.3. Opis przedmiotu zamówienia Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 7 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, jako wyjaśnienia do treści SIWZ Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający moŝe modyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 2

8 W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający przedłuŝy w miarę potrzeby termin składania ofert. 5. Przygotowanie Ofert 5.1. Język ofert Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp) Dokumenty składające się na Ofertę ZłoŜona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty: - Oferta sporządzona według załączonego wzoru, - Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału zgodnie z pkt Ceny ofertowe Umowa będzie zawarta na całość dostawy określonej w SIWZ, na podstawie kalkulacji przedłoŝonej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisane w SIWZ. W całkowitej cenie ofertowej przedłoŝonej przez Wykonawcę będą zawarte: wszelkie cła, podatki, wszelkie usługi (w tym transport do zakładu produkcyjnego Zamawiającego), instruktaŝ z zakresu obsługi maszyny dla minimum dwóch pracowników Zamawiającego i inne naleŝności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji Waluty oferty Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez Wykonawcę w całości w PLN lub EUR. Zamawiający moŝe w trakcie oceny ofert wymagać od Wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp) W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgodny na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3

9 5.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe PrzedłoŜone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane Forma i podpisanie oferty Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami. Oferta powinna być napisana na maszynie lub przy wykorzystaniu edytora tekstów (komputerowo) oraz podpisana przez osobę lub osoby naleŝycie upowaŝnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Zaleca się aby wszystkie stronice zawierające informacje były ponumerowane oraz podpisane przez osobę upowaŝnioną. 6. Składanie ofert 6.1. Oznaczenie ofert Oferta powinna zostać zaadresowana: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła Kowiesy, Chojnata 23A i opisana w następujący sposób Oferta na dostawę wycinarki laserowej. Oferta powinna posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy - Wykonawcy Termin składania ofert oraz termin realizacji zadania Oferty naleŝy składać nie później niŝ do dnia 26 czerwca 2009 r. godz Zamawiający moŝe przesunąć termin składania ofert, ogłaszając zmianę na stronie internetowej 6.3 Termin realizacji zamówienia do 4 miesięcy od podpisania umowy 7. Otwarcie ofert i ich ocena 7.1. Otwarcie ofert Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26 czerwca 2009 r. po godz , w siedzibie Zamawiającego Kowiesy, Chojnata 23A 4

10 Nazwy i adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny kaŝdej oferty zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert Jawność postępowania Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśniania treści, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty). Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca moŝe skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złoŝonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu m.in. czy oferta została podpisana przez osobę upowaŝnioną oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3) zawiera raŝąco niską cenę; 7.5. Waluty stosowane przy ocenie ofert oraz sposób przeliczania Zamawiający wyraŝa zgodę na podanie ceny ofertowej w walucie PLN lub EUR. W przypadku ofert w walucie EUR i PLN nastąpi przeliczenie ofert z EUR na PLN wg kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień otwarcia ofert 7.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie pkt

11 Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: Cena przedmiotu zamówienia znaczenie 100 % 7.7. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, Ŝe jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a takŝe pozostałych oferentów o dokonanym wyborze. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy. 7.8 Środki ochrony prawnej KaŜdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci: -protestu. 6

12 Załącznik 1 FORMULARZ OFERTOWY.. Adres oferenta OFERTA NA DOSTAWĘ WYCINARKI LASEROWEJ Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę wycinarki laserowej, w związku z realizacją projektu,,zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wprowadzenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz środków budŝetu państwa. Oferujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia za wynagrodzenie (wyraŝone w EUR lub PLN): (netto)... Słownie (netto) :..... (kwota VAT) (brutto) 1. Całość (dostawa) wykonamy w terminie do Na przedmiot zamówienia udzielamy... gwarancji (minimum 12 m-cy) 3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) i wzorem umowy oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty. 8. Oferta została złoŝona na... ponumerowanych i podpisanych stronach. UPEŁNOMOCNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 7

13 Załącznik 2 OŚWIADCZENIE oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj: posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia; posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy; jako wykonawca zagraniczny: - posiadamy oddział lub filię na ternie RP, - posiadamy stały serwis techniczny na terenie RP (potwierdzony stosownym oświadczeniem). Podpis.. (osoba lub osoby upowaŝnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy) Data:. 8

14 UMOWA DOSTAWY/SPRZEDAśY Załącznik 3 projekt umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy Z.P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła Nr.. z siedzibą: Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 34/7 NIP., REGON. zwanym dalej Kupującym/Odbiorcą reprezentowanym przez:.. a reprezentującym.... z siedzibą..., NIP, REGON.. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie:... zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą/Dostawcą, zawarta została umowa o następującej treści : 1 1. Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę Kupujący/Odbiorca zleca, a Sprzedawca/Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony zastał w załączniku nr1 Oferta wykonawcy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Termin realizacji umowy Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie netto w wysokości... PLN lub EUR, słownie:... Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturami opłaconymi po dostawie do punktu odbioru (wg ustaleń między stronami) w n/w sposób: % ceny po upływie.dni od.. i wystawienia faktury %-ceny do dnia.. uwzględniając 14 dniowy termin płatności faktury 9

15 %-ceny po upływie.dni od.i wystawienia faktury 2. Dostawa wycinarki do zakładu produkcyjnego Kupującego/Odbiorcy realizowana będzie transportem Sprzedawcy/Dostawcy na jego koszt. Sprzedawca/Dostawca powiadomi przedstawiciela Kupującego/Odbiorcę którym jest: p. (tel....) - najpóźniej 3 dni wcześniej o terminie dostawy. 3. Wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy/Dostawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze: 4. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej doręczenia do Kupującego/Odbiorcy : 5.Podstawą do zapłaty wynagrodzenia po wykonaniu dostawy będzie załączenie do faktury kompletu dokumentów tj.: - bezusterkowego protokółu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez dwie strony, -oświadczenia Sprzedawcy/Dostawcy, Ŝe dostarczony materiał stanowi jego własność i nie jest obciąŝony roszczeniami osób trzecich, 5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i stanowi pełne koszty dostawy. 6. Rozliczenie prowadzone będzie w PLN / EUR Kupujący/Odbiorca moŝe odstąpić od umowy bez zobowiązania do zapłaty kary umownej na rzecz Sprzedawcy/Dostawcy jeŝeli: 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy/Dostawcy, 2) Sprzedawca/Dostawca dostarcza przedmiot umowy niezgodny ze złoŝoną ofertą. 2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia Kupujący/Odbiorca jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę/Dostawcę o zaistniałych brakach lub wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty ich ujawnienia, natomiast Sprzedawca/Dostawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Kupującego/Odbiorcę. 2. JeŜeli dostarczony przedmiot posiada wady a Sprzedawca/Dostawca uchyla się od ich usunięcia Kupujący/Odbiorca moŝe od umowy odstąpić. 3. JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia lub jest to niemoŝliwe z przyczyn technicznych, Kupujący/Odbiorca moŝe Ŝądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub obniŝenia ceny. 1 Niewłaściwe skreślić. 10

16 5 1. Kupujący/Odbiorca zapłaci Sprzedawcy/Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Sprzedawcy/Dostawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za dostawy. 2. Sprzedawca/Dostawca zapłaci Kupującemu/Odbiorcy karę umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, 2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 3) odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę/Dostawcę z przyczyn zaleŝnych od Sprzedawcy/Dostawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 4) odstąpienia od umowy przez Kupującego/Odbiorcę z przyczyn zaleŝnych od Sprzedawcy/Dostawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych Okres rękojmi na podstawie Kodeksu Cywilnego wynosi jeden rok. Gwarancja będzie udzielona w formie pisemnej i dostarczona najpóźniej w dniu składania faktury. 2. Okres rękojmi i gwarancji liczony jest od daty przekazania przedmiotu umowy Kupującego/Odbiorcy. 3. Kupujący/Odbiorca moŝe korzystać z uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne materiałów niezaleŝnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. 7 Niedopuszczalne jest pod rygorem niewaŝności dokonywanie zmian umowy oraz wprowadzanie do niej zapisów niekorzystnych dla stron umowy powodujących w konsekwencji konieczność dokonania zmiany w treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy/Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji spowodowanych okolicznościami, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 11

17 8 Przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Kupującego/Odbiorcy. 9 Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe sądy według siedziby Kupującego/Odbiorcy. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla kaŝdej ze stron umowy. Sprzedawca/Dostawca. Kupujący/Odbiorca 12

18 II.) Opis przedmiotu zamówienia Opis techniczny,jakościowy i ilościowy przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wycinarkę laserową o następujących parametrach: 1.1 Wycinarka laserowa do płaskiej obróbki blach. 1.2 Promień lasera powinien być przemieszczany w obszarze pracy. Powinna być osiągana duŝa prędkość obróbki niezaleŝnie od cięŝaru arkusza blachy. 1.3 Maszyna powinna mieć moŝliwość cięcia z zachowaniem wąskiej szczeliny cięcia, umoŝliwiającego m.in.: Wycinanie prostych i skomplikowanych konturów wewnętrznych oraz zewnętrznych w blachach cienkich oraz grubych, Produkcję gotowych do montaŝu elementów konstrukcyjnych, Wycinanie otworów o średnicy do 0.4 x grubość blachy, Prawie bezgłośną pracę, Brak zadrapań materiału dzięki obróbce bezdotykowej, Grawerowanie i znakowanie dla potrzeb identyfikacyjnych, Oszczędzającą czas i materiał obróbkę ze wspólną linią cięcia. 1.4 UmoŜliwiającą produkcję krótkich i długich serii z róŝnych materiałów przy niewielkim nakładzie kosztów i w krótkim czasie, 1.5 Krótkie czasy przezbrajania, 1.6 Wysoka dynamika pozycjonowania. 1.7 Posiadającą funkcje umoŝliwiające szybkie cięcie blach cienkich. 1.8 Punkt serwisowy będzie zlokalizowany w odległości nie większej jak 120 km od siedziby Zamawiającego. Dane techniczne 1. Obszar pracy maszyny oś X 3000 mm oś Y 1500 mm oś Z 115 mm 2. Minimalna waga obrabianego arkusza 610 kg 3. Prędkość pozycjonowania równolegle do osi min. 60 m/min symultanicznie (osie X i Y) min. 85 m/min 4. Dokładność Najmniejszy programowalny krok 0,001 mm Uchyb pozycjonowania ± 0,10 mm Średnia odchyłka pozycjonowania ± 0,03 mm 5. Sterowanie CNC Sinumerik 840D lub równowaŝny Pamięć główna RAM min. 64 MB Monitor kolorowy TFT min. 10,4 Pamięć na dysku twardym nie mniejsza niŝ 500 MB 13

19 Platforma PC z Windows NT 6. Moc lasera minimum 3200 W z automatyczną regulacją mocy (programowalna skokowo co 1%) Rezonator CO 2 wzbudzany prądem o wysokiej częstotliwości Moc wiązki laserowej - TEM Grubość ciętej blachy Stal konstrukcyjna (O2) 20 mm Stal szlachetna (N2) 10 mm Stop aluminium (N2) 8 mm 8. ZuŜycie gazów Gazy laserowe CO2 1 l/h N2 6 l/h He 13 l/h 9. ZuŜycie energii elektrycznej kw/h 10. ZuŜycie spręŝonego powietrza 42 Nm3/h 11. Wymiary i cięŝar (w przybliŝeniu) Podstawa (długość x szerokość): 9300 mm x 4600mm Wysokość: 2000 mm CięŜar: kg 12. WyposaŜenie standardowe Zamknięty korpus maszyny z agregatem lasera, Agregat lasera: laser wzbudzany wysoką częstotliwością, bezobsługowa turbina promieniowa, rezonator CO 2 wzbudzany prądem o wysokiej częstotliwości, Teleskop lustrzany, Agregat chłodzący, Układ kontroli soczewki, Manualnie wysuwana paleta obróbcza przystosowana do pracy w trybie palet pomocniczych P, Uchwyty mocujące na palecie (2 sztuki), Napędy: bezobsługowe serwomotory trójfazowe, Funkcje: cięcie wysokociśnieniowe, system wykrywania plazmy, szybka obróbka, wycinanie otworów o małej średnicy, Programowalne ustawianie ciśnienia gazu tnącego, System kontrolno-regulujący stały odstęp od materiału, automatyczne ustawianie ogniska, Głowica tnąca z soczewką 7,5 oraz 3,75, Układ umoŝliwiający szybką wymianę głowicy, Laserowa dioda pozycjonująca, Dziennik zdarzeń pracy lasera, Automatyka wyłączająca, Sterowanie otwarte na bazie PC, pomoc on-line, funkcje diagnostyczne, teleserwis, Oprogramowanie warsztatowe, Bezpieczeństwo: prowadzenie promienia lasera całkowicie zamknięte i przewietrzane, system kontrolny, wielokomorowy system wyciągowy i kompaktowy filtr pyłowy, kabina ochronna, Podłączenie do sieci przez teleserwis, Gniazdo USB, Monitor kolorowy TFT. 14

20 Szczegółowy opis wyposaŝenia maszyny 1. Zwarty korpus maszyny, bramowa jednostka ruchoma z głowicą lasera 2. Napędy: cyfrowo sterowane bezobsługowe o wysokiej dokładności. 3. Prowadzenie promienia: lustrzany teleskop, szczelne połączenie rezonatora z głowicą tnącą. Przewietrzane wielostopniowo filtrowanym spręŝonym powietrzem. Chłodzone wodą lustra zmiany kierunku zapewniające stabilną temperaturowo pracę ciągłą. 4. Nowoczesne funkcje obsługi: - cięcie wysokociśnieniowe dla stali szlachetnej i stopów aluminium, w celu otrzymania krawędzi cięcia wolnej od tlenków i zadziorów. Jako gaz tnący stosowany azot. - funkcja utrzymywania stałego połoŝenia ogniska w całym obszarze pracy - specjalne techniki najazdu przy obróbce grubych blach polegającej na wycinaniu otworów o średnicy znacznie mniejszej niŝ grubość blachy tj. do 0,4 x grubość blachy. - łączenie wyciętego detalu z odpadem punktami spawalniczymi, 5. Laserowa dioda pozycjonująca: umoŝliwiająca optyczne określenie współrzędnych punktu startowego przy przesuwaniu punktu zerowego na obrabianej blasze. 6. Programowalne ciśnienie gazów tnących: zawór regulujący ciśnienie gazów tnących sterowany programowo dla róŝnych materiałów i róŝnych grubości. 7. Automatyka wyłączająca. 8. MoŜliwość w krótkim czasie bezpośrednio na maszynie zaprogramować detale. Strategia obróbki oraz ułoŝenie detali na arkuszu generowane automatycznie. 9. Maszyna wyposaŝona w rezonator CO 2 wzbudzany prądem o wysokiej częstotliwości 10. Wzbudzanie wysoką częstotliwością: najwyŝsza jakość promieniowania przy bezstopniowo regulowanej mocy, brak zuŝycia elektrod, brak zabrudzeń rezonatora i optyki wewnętrznej dzięki umieszczeniu elektrod poza gazem, małe nakłady na konserwację. 11. Teleskop lustrzany. 12. Sterowanie lasera: sterowanie bezpośrednio sprzęgnięte ze sterowaniem maszyny przez magistralę i dostępne w panelu sterowania. Cechy istotne: graficzne przedstawienie przebiegu procesu, moŝliwości diagnostyczne 13. Agregat chłodzący: w zamkniętym układzie chłodzenia chłodzone lustra, korpusy mocujące i system prowadzenia gazów. 14. Konstrukcja umoŝliwiająca szybką wymianę głowicy tnącej (7,5 lub 3,75 ): moŝliwość szybkiej wymiany głowicy bez potrzeby większych regulacji. 15. Cyfrowy, inteligentny system pomiaru odległości - utrzymujący stały odstęp pomiędzy dyszą głowicy a powierzchnią blachy w czasie procesu cięcia, takŝe przy nierównych blachach. Zapobiegający kolizjom między głowicą a obrabianym przedmiotem. Ustalający bezdotykowo połoŝenie arkusza blachy na palecie, dopasowujący program, który ma być wykonywany do połoŝenia arkusza blachy na palecie przez przesunięcie układu współrzędnych. UmoŜliwiający swobodne układanie arkusza blachy na palecie i zapobiegający powstawaniu zadrapań. 16. Sterowanie - zorientowanie na czynności wykonywane przez operatora. 17. Obsługa: prosta i szybka dzięki zastosowaniu standardów charakterystycznych dla Windows (platforma: PC). 18. Podłączenie do sieci: moŝliwość łatwego podłączenia do sieci na bazie systemu Windows w celu transferu danych. 19. Zarządzanie programami: przejrzyste zarządzanie programami 15

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB Kraków, 01 październik 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zgierz dnia 19.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający PROMO PAK Dagmara Tomczak ul. Piątkowska 83i 95-100 Zgierz NIP: 732-181-79-26 REGON: 473159286 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14 ZDP.2020/AZ/80/14 Kłodzko, dnia 12.12.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Al. 3 Maja 12 lok. 510 00-391 Warszawa tel./fax. 022 621-51-65 e-mail: interwencja-prawna@o2.pl www.interwencjaprawna.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 7 kwietnia 2009 r. 1. WYTYCZNE

Bardziej szczegółowo

2. list motywacyjny wraz z informacją o kompetencjach z zakresu prawa

2. list motywacyjny wraz z informacją o kompetencjach z zakresu prawa 1.1. Informacja o zamówieniu 1.1.1. Zamawiający: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na stanowisko koordynator badań nt. praw pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 17.02.2011r. ZDM. 13/ Z /11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE: Przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE: Przetargu nieograniczonego BLOK-BUD F.Krawczykowski i spółka Spółka Jawna Blok Dobryszyce, ul. 40-Lecia PRL 3, 97-505 Dobryszyce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE: Przetargu nieograniczonego Numer postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu: SGI Szymon Gruźlewski Legnica, 01.09.2014 Ul. Złotoryjska 186 59-220 Legnica tel: 509 708 233 mail: info@sgiheating.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

74, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

74, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak ul. Pańska 21 93-427 Łódź NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zapytanie ofertowe 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ekspertyzy oceny stanu technicznego obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Konina OFERTA

Wykonanie ekspertyzy oceny stanu technicznego obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Konina OFERTA Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 44014-2008;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 256320-2007;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A Załącznik nr 1... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:......... O F E R T A W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : PRZYJMOWANIE DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GM. NADARZYN 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. Chmielnik, dn. 19.09.2016r. Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. I. Zamawiający: ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. Zrecze Duże 1A, 26-020 Chmielnik; tel. 41 354 44

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo