Dot.: udzielenia zamówienia na dostawę wycinarki laserowej w trybie zapytania o cenę. Zaproszenie do składania ofert [zapytanie o cenę]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dot.: udzielenia zamówienia na dostawę wycinarki laserowej w trybie zapytania o cenę. Zaproszenie do składania ofert [zapytanie o cenę]"

Transkrypt

1 Rawa Mazowiecka, r Firma: Dot.: udzielenia zamówienia na dostawę wycinarki laserowej w trybie zapytania o cenę Zaproszenie do składania ofert [zapytanie o cenę] W imieniu Zakładu Produkcyjno- Handlowo-Usługowego HAK-POL Sylwester Imioła zapraszam do złoŝenia oferty w ramach postępowania na dostawę wycinarki laserowej, prowadzonego w trybie zapytania o cenę. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w związku z realizacją projektu pn.:,,zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wprowadzenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz środków budŝetu państwa. Zamawiający informuje jednocześnie, Ŝe Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących parametrów technicznych dostarczanego urządzenia, gwarancji, serwisu oraz warunków płatności, zgodnie z warunkami dostawy zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dostępnej równieŝ na stronie internetowej Oferta w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, potwierdzona przez upowaŝnioną osobę, winna być złoŝona do dnia 26 czerwca 2009r godz w siedzibie Zamawiającego: Kowiesy, Chojnata 23A. Oferta przesłana faksem powinna być niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. W imieniu Zamawiającego:. Załącznik: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dostępna równieŝ na stronie internetowej Z P.H.U HAK-POL Sylwester Imioła Biuro projektu: Kowiesy, Chojnata 23A Tel Fax

2 Ogłoszenie z dnia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ocenę na dostawę wycinarki laserowej w związku z realizacją projektu:,,zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wdroŝenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. I. ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 34/7 Zakład Produkcyjny: Kowiesy, Chojnata 23A NIP REGON Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, małe przedsiębiorstwo II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: W związku z realizacją projektu,,zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wprowadzenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz środków BudŜetu Państwa, firma HAK-POL zamierza zakupić wycinarkę laserową, do wykorzystania w produkcji haków holowniczych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa wycinarki laserowej, mającej zostać wykorzystaną do produkcji haków holowniczych. 1

3 Wycinarka laserowa powinna wykorzystywać rozwiązania uznawane za innowacyjne, w szczególności: - oprogramowanie Software o duŝej wydajności, dające moŝliwość równoczesnego programowania większej ilości maszyn i technologii na jednym interfejsie, - być wyposaŝona w nowy komputer przemysłowy (PC BOX) pozwalający na zwiększenie szybkości działania sterowania, szybsze wczytywanie symulacji graficznej, krótszy czas reakcji panelu obsługi, co przełoŝy się na zmniejszenie czasu przestoju maszyny, - być wyposaŝona w złącze USB w celu łatwiejszego transferu danych. Moc wycinarki laserowej - nie mniejsza niŝ 3200W, Dokładność cięcia - 0,001 mm, Gazy tnące wykorzystywane w procesie cięcia - tlen lub azot, Na wyposaŝenie standardowe wycinarki laserowej powinny składać się: - korpus maszyny z prowadnicami, rezonatorem lasera i pulpitem sterującym, - bramowa jednostka ruchoma z głowicą lasera, - ruchoma paleta do umieszczania materiału, - bezobsługowy napęd sterowany cyfrowo, - lustrzany teleskop do prowadzenia promienia lasera wyposaŝony w system chłodzenia, - diody pozycjonujące, - zawór regulujący automatycznie ciśnienie gazów tnących. Maszyna powinna odpowiadać podstawowym warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wytycznych Budowy Maszyn Unii Europejskiej 98/37/UE i być dostarczona ze znakiem CE. Szczegółowy opis, wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki gwarancji, serwisu i szkoleń zostały określone w SIWZ. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Lasery przemysłowe II.1.5) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: Nie II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: Nie II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : do 4 miesięcy. III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Nie dotyczy III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 2

4 działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne podpisane przez upowaŝnioną osobę, 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ), W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia, z którego jednoznacznie wynika, Ŝe zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych. 3. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeŝeń. 4. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy odpowiednio do zakresu własnej oferty, oraz zgodnie z treścią własnej oferty. IV. PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ocenę. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena 100%. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła, Kowiesy, Chojnata 23A 3

5 IV.3.4) Termin składania ofert: , miejsce: Sekretariat firmy HAK-POL, Kowiesy, Chojnata 23A IV.3.5) Termin otwarcia ofert: IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.7) Sposób przygotowania oferty Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem oferty wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp). ZłoŜona przez Wykonawcę oferta zawierać co najmniej następujące dokumenty: - Oferta sporządzona według załączonego wzoru, - Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału. Oferta powinna być napisana na maszynie lub przy wykorzystaniu edytora tekstów (komputerowo) oraz podpisana przez osobę lub osoby naleŝycie upowaŝnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Zaleca się aby wszystkie stronice zawierające informacje były ponumerowane oraz podpisane przez osobę upowaŝnioną. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez Wykonawcę w całości w PLN lub EUR. Oferta powinna zostać zaadresowana: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła Kowiesy, Chojnata 23A i opisana w następujący sposób Oferta na dostawę wycinarki laserowej. Oferta powinna posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy - Wykonawcy IV.3.8) Sposób obliczania ceny Umowa będzie zawarta na całość dostawy określonej w SIWZ, na podstawie kalkulacji przedłoŝonej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisane w SIWZ. W całkowitej cenie ofertowej przedłoŝonej przez Wykonawcę będą zawarte: wszelkie cła, podatki, wszelkie usługi (w tym transport do zakładu produkcyjnego Zamawiającego), instruktaŝ z zakresu obsługi maszyny dla minimum dwóch pracowników Zamawiającego i inne naleŝności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji. Z P.H.U HAK-POL Sylwester Imioła Biuro projektu: Kowiesy, Chojnata 23A Tel Fax

6 Rawa Mazowiecka, dnia 16 czerwca 2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG PROWADZONY W TRYBIE ZAPYTANIA OCENĘ NA DOSTAWĘ WYCINARKI LASEROWEJ 1. Kod CPV Lasery przemysłowe 2. Wartość szacunkowa zamówienia powyŝej euro 3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest: Sylwester Imioła, właściciel firmy HAK-POL Tel I). INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału: W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, podpisane przez upowaŝnioną osobę, 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ), W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1

7 1. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia, z którego jednoznacznie wynika, Ŝe zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych. 3. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeŝeń. 4. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy odpowiednio do zakresu własnej oferty, oraz zgodnie z treścią własnej oferty. Dokumenty złoŝone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Koszty udziału w przetargu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem oferty. 4. Dokumenty przetargowe 4.1. Zawartość dokumentów przetargowych Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w skład której wchodzą: 1.1. Wzór oferty wraz z formularzami 1.2. Ogólne warunki i wzór umowy 1.3. Opis przedmiotu zamówienia Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 7 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, jako wyjaśnienia do treści SIWZ Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający moŝe modyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 2

8 W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający przedłuŝy w miarę potrzeby termin składania ofert. 5. Przygotowanie Ofert 5.1. Język ofert Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp) Dokumenty składające się na Ofertę ZłoŜona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty: - Oferta sporządzona według załączonego wzoru, - Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału zgodnie z pkt Ceny ofertowe Umowa będzie zawarta na całość dostawy określonej w SIWZ, na podstawie kalkulacji przedłoŝonej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisane w SIWZ. W całkowitej cenie ofertowej przedłoŝonej przez Wykonawcę będą zawarte: wszelkie cła, podatki, wszelkie usługi (w tym transport do zakładu produkcyjnego Zamawiającego), instruktaŝ z zakresu obsługi maszyny dla minimum dwóch pracowników Zamawiającego i inne naleŝności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji Waluty oferty Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez Wykonawcę w całości w PLN lub EUR. Zamawiający moŝe w trakcie oceny ofert wymagać od Wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp) W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgodny na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3

9 5.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe PrzedłoŜone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane Forma i podpisanie oferty Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami. Oferta powinna być napisana na maszynie lub przy wykorzystaniu edytora tekstów (komputerowo) oraz podpisana przez osobę lub osoby naleŝycie upowaŝnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Zaleca się aby wszystkie stronice zawierające informacje były ponumerowane oraz podpisane przez osobę upowaŝnioną. 6. Składanie ofert 6.1. Oznaczenie ofert Oferta powinna zostać zaadresowana: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła Kowiesy, Chojnata 23A i opisana w następujący sposób Oferta na dostawę wycinarki laserowej. Oferta powinna posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy - Wykonawcy Termin składania ofert oraz termin realizacji zadania Oferty naleŝy składać nie później niŝ do dnia 26 czerwca 2009 r. godz Zamawiający moŝe przesunąć termin składania ofert, ogłaszając zmianę na stronie internetowej 6.3 Termin realizacji zamówienia do 4 miesięcy od podpisania umowy 7. Otwarcie ofert i ich ocena 7.1. Otwarcie ofert Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26 czerwca 2009 r. po godz , w siedzibie Zamawiającego Kowiesy, Chojnata 23A 4

10 Nazwy i adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny kaŝdej oferty zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert Jawność postępowania Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśniania treści, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty). Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca moŝe skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złoŝonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu m.in. czy oferta została podpisana przez osobę upowaŝnioną oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3) zawiera raŝąco niską cenę; 7.5. Waluty stosowane przy ocenie ofert oraz sposób przeliczania Zamawiający wyraŝa zgodę na podanie ceny ofertowej w walucie PLN lub EUR. W przypadku ofert w walucie EUR i PLN nastąpi przeliczenie ofert z EUR na PLN wg kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień otwarcia ofert 7.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie pkt

11 Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: Cena przedmiotu zamówienia znaczenie 100 % 7.7. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, Ŝe jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a takŝe pozostałych oferentów o dokonanym wyborze. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy. 7.8 Środki ochrony prawnej KaŜdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci: -protestu. 6

12 Załącznik 1 FORMULARZ OFERTOWY.. Adres oferenta OFERTA NA DOSTAWĘ WYCINARKI LASEROWEJ Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę wycinarki laserowej, w związku z realizacją projektu,,zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wprowadzenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz środków budŝetu państwa. Oferujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia za wynagrodzenie (wyraŝone w EUR lub PLN): (netto)... Słownie (netto) :..... (kwota VAT) (brutto) 1. Całość (dostawa) wykonamy w terminie do Na przedmiot zamówienia udzielamy... gwarancji (minimum 12 m-cy) 3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) i wzorem umowy oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty. 8. Oferta została złoŝona na... ponumerowanych i podpisanych stronach. UPEŁNOMOCNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 7

13 Załącznik 2 OŚWIADCZENIE oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj: posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia; posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy; jako wykonawca zagraniczny: - posiadamy oddział lub filię na ternie RP, - posiadamy stały serwis techniczny na terenie RP (potwierdzony stosownym oświadczeniem). Podpis.. (osoba lub osoby upowaŝnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy) Data:. 8

14 UMOWA DOSTAWY/SPRZEDAśY Załącznik 3 projekt umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy Z.P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła Nr.. z siedzibą: Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 34/7 NIP., REGON. zwanym dalej Kupującym/Odbiorcą reprezentowanym przez:.. a reprezentującym.... z siedzibą..., NIP, REGON.. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie:... zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą/Dostawcą, zawarta została umowa o następującej treści : 1 1. Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę Kupujący/Odbiorca zleca, a Sprzedawca/Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony zastał w załączniku nr1 Oferta wykonawcy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Termin realizacji umowy Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie netto w wysokości... PLN lub EUR, słownie:... Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturami opłaconymi po dostawie do punktu odbioru (wg ustaleń między stronami) w n/w sposób: % ceny po upływie.dni od.. i wystawienia faktury %-ceny do dnia.. uwzględniając 14 dniowy termin płatności faktury 9

15 %-ceny po upływie.dni od.i wystawienia faktury 2. Dostawa wycinarki do zakładu produkcyjnego Kupującego/Odbiorcy realizowana będzie transportem Sprzedawcy/Dostawcy na jego koszt. Sprzedawca/Dostawca powiadomi przedstawiciela Kupującego/Odbiorcę którym jest: p. (tel....) - najpóźniej 3 dni wcześniej o terminie dostawy. 3. Wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy/Dostawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze: 4. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej doręczenia do Kupującego/Odbiorcy : 5.Podstawą do zapłaty wynagrodzenia po wykonaniu dostawy będzie załączenie do faktury kompletu dokumentów tj.: - bezusterkowego protokółu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez dwie strony, -oświadczenia Sprzedawcy/Dostawcy, Ŝe dostarczony materiał stanowi jego własność i nie jest obciąŝony roszczeniami osób trzecich, 5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i stanowi pełne koszty dostawy. 6. Rozliczenie prowadzone będzie w PLN / EUR Kupujący/Odbiorca moŝe odstąpić od umowy bez zobowiązania do zapłaty kary umownej na rzecz Sprzedawcy/Dostawcy jeŝeli: 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy/Dostawcy, 2) Sprzedawca/Dostawca dostarcza przedmiot umowy niezgodny ze złoŝoną ofertą. 2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia Kupujący/Odbiorca jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę/Dostawcę o zaistniałych brakach lub wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty ich ujawnienia, natomiast Sprzedawca/Dostawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Kupującego/Odbiorcę. 2. JeŜeli dostarczony przedmiot posiada wady a Sprzedawca/Dostawca uchyla się od ich usunięcia Kupujący/Odbiorca moŝe od umowy odstąpić. 3. JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia lub jest to niemoŝliwe z przyczyn technicznych, Kupujący/Odbiorca moŝe Ŝądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub obniŝenia ceny. 1 Niewłaściwe skreślić. 10

16 5 1. Kupujący/Odbiorca zapłaci Sprzedawcy/Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Sprzedawcy/Dostawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za dostawy. 2. Sprzedawca/Dostawca zapłaci Kupującemu/Odbiorcy karę umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, 2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 3) odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę/Dostawcę z przyczyn zaleŝnych od Sprzedawcy/Dostawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 4) odstąpienia od umowy przez Kupującego/Odbiorcę z przyczyn zaleŝnych od Sprzedawcy/Dostawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych Okres rękojmi na podstawie Kodeksu Cywilnego wynosi jeden rok. Gwarancja będzie udzielona w formie pisemnej i dostarczona najpóźniej w dniu składania faktury. 2. Okres rękojmi i gwarancji liczony jest od daty przekazania przedmiotu umowy Kupującego/Odbiorcy. 3. Kupujący/Odbiorca moŝe korzystać z uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne materiałów niezaleŝnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. 7 Niedopuszczalne jest pod rygorem niewaŝności dokonywanie zmian umowy oraz wprowadzanie do niej zapisów niekorzystnych dla stron umowy powodujących w konsekwencji konieczność dokonania zmiany w treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy/Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji spowodowanych okolicznościami, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 11

17 8 Przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Kupującego/Odbiorcy. 9 Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe sądy według siedziby Kupującego/Odbiorcy. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla kaŝdej ze stron umowy. Sprzedawca/Dostawca. Kupujący/Odbiorca 12

18 II.) Opis przedmiotu zamówienia Opis techniczny,jakościowy i ilościowy przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wycinarkę laserową o następujących parametrach: 1.1 Wycinarka laserowa do płaskiej obróbki blach. 1.2 Promień lasera powinien być przemieszczany w obszarze pracy. Powinna być osiągana duŝa prędkość obróbki niezaleŝnie od cięŝaru arkusza blachy. 1.3 Maszyna powinna mieć moŝliwość cięcia z zachowaniem wąskiej szczeliny cięcia, umoŝliwiającego m.in.: Wycinanie prostych i skomplikowanych konturów wewnętrznych oraz zewnętrznych w blachach cienkich oraz grubych, Produkcję gotowych do montaŝu elementów konstrukcyjnych, Wycinanie otworów o średnicy do 0.4 x grubość blachy, Prawie bezgłośną pracę, Brak zadrapań materiału dzięki obróbce bezdotykowej, Grawerowanie i znakowanie dla potrzeb identyfikacyjnych, Oszczędzającą czas i materiał obróbkę ze wspólną linią cięcia. 1.4 UmoŜliwiającą produkcję krótkich i długich serii z róŝnych materiałów przy niewielkim nakładzie kosztów i w krótkim czasie, 1.5 Krótkie czasy przezbrajania, 1.6 Wysoka dynamika pozycjonowania. 1.7 Posiadającą funkcje umoŝliwiające szybkie cięcie blach cienkich. 1.8 Punkt serwisowy będzie zlokalizowany w odległości nie większej jak 120 km od siedziby Zamawiającego. Dane techniczne 1. Obszar pracy maszyny oś X 3000 mm oś Y 1500 mm oś Z 115 mm 2. Minimalna waga obrabianego arkusza 610 kg 3. Prędkość pozycjonowania równolegle do osi min. 60 m/min symultanicznie (osie X i Y) min. 85 m/min 4. Dokładność Najmniejszy programowalny krok 0,001 mm Uchyb pozycjonowania ± 0,10 mm Średnia odchyłka pozycjonowania ± 0,03 mm 5. Sterowanie CNC Sinumerik 840D lub równowaŝny Pamięć główna RAM min. 64 MB Monitor kolorowy TFT min. 10,4 Pamięć na dysku twardym nie mniejsza niŝ 500 MB 13

19 Platforma PC z Windows NT 6. Moc lasera minimum 3200 W z automatyczną regulacją mocy (programowalna skokowo co 1%) Rezonator CO 2 wzbudzany prądem o wysokiej częstotliwości Moc wiązki laserowej - TEM Grubość ciętej blachy Stal konstrukcyjna (O2) 20 mm Stal szlachetna (N2) 10 mm Stop aluminium (N2) 8 mm 8. ZuŜycie gazów Gazy laserowe CO2 1 l/h N2 6 l/h He 13 l/h 9. ZuŜycie energii elektrycznej kw/h 10. ZuŜycie spręŝonego powietrza 42 Nm3/h 11. Wymiary i cięŝar (w przybliŝeniu) Podstawa (długość x szerokość): 9300 mm x 4600mm Wysokość: 2000 mm CięŜar: kg 12. WyposaŜenie standardowe Zamknięty korpus maszyny z agregatem lasera, Agregat lasera: laser wzbudzany wysoką częstotliwością, bezobsługowa turbina promieniowa, rezonator CO 2 wzbudzany prądem o wysokiej częstotliwości, Teleskop lustrzany, Agregat chłodzący, Układ kontroli soczewki, Manualnie wysuwana paleta obróbcza przystosowana do pracy w trybie palet pomocniczych P, Uchwyty mocujące na palecie (2 sztuki), Napędy: bezobsługowe serwomotory trójfazowe, Funkcje: cięcie wysokociśnieniowe, system wykrywania plazmy, szybka obróbka, wycinanie otworów o małej średnicy, Programowalne ustawianie ciśnienia gazu tnącego, System kontrolno-regulujący stały odstęp od materiału, automatyczne ustawianie ogniska, Głowica tnąca z soczewką 7,5 oraz 3,75, Układ umoŝliwiający szybką wymianę głowicy, Laserowa dioda pozycjonująca, Dziennik zdarzeń pracy lasera, Automatyka wyłączająca, Sterowanie otwarte na bazie PC, pomoc on-line, funkcje diagnostyczne, teleserwis, Oprogramowanie warsztatowe, Bezpieczeństwo: prowadzenie promienia lasera całkowicie zamknięte i przewietrzane, system kontrolny, wielokomorowy system wyciągowy i kompaktowy filtr pyłowy, kabina ochronna, Podłączenie do sieci przez teleserwis, Gniazdo USB, Monitor kolorowy TFT. 14

20 Szczegółowy opis wyposaŝenia maszyny 1. Zwarty korpus maszyny, bramowa jednostka ruchoma z głowicą lasera 2. Napędy: cyfrowo sterowane bezobsługowe o wysokiej dokładności. 3. Prowadzenie promienia: lustrzany teleskop, szczelne połączenie rezonatora z głowicą tnącą. Przewietrzane wielostopniowo filtrowanym spręŝonym powietrzem. Chłodzone wodą lustra zmiany kierunku zapewniające stabilną temperaturowo pracę ciągłą. 4. Nowoczesne funkcje obsługi: - cięcie wysokociśnieniowe dla stali szlachetnej i stopów aluminium, w celu otrzymania krawędzi cięcia wolnej od tlenków i zadziorów. Jako gaz tnący stosowany azot. - funkcja utrzymywania stałego połoŝenia ogniska w całym obszarze pracy - specjalne techniki najazdu przy obróbce grubych blach polegającej na wycinaniu otworów o średnicy znacznie mniejszej niŝ grubość blachy tj. do 0,4 x grubość blachy. - łączenie wyciętego detalu z odpadem punktami spawalniczymi, 5. Laserowa dioda pozycjonująca: umoŝliwiająca optyczne określenie współrzędnych punktu startowego przy przesuwaniu punktu zerowego na obrabianej blasze. 6. Programowalne ciśnienie gazów tnących: zawór regulujący ciśnienie gazów tnących sterowany programowo dla róŝnych materiałów i róŝnych grubości. 7. Automatyka wyłączająca. 8. MoŜliwość w krótkim czasie bezpośrednio na maszynie zaprogramować detale. Strategia obróbki oraz ułoŝenie detali na arkuszu generowane automatycznie. 9. Maszyna wyposaŝona w rezonator CO 2 wzbudzany prądem o wysokiej częstotliwości 10. Wzbudzanie wysoką częstotliwością: najwyŝsza jakość promieniowania przy bezstopniowo regulowanej mocy, brak zuŝycia elektrod, brak zabrudzeń rezonatora i optyki wewnętrznej dzięki umieszczeniu elektrod poza gazem, małe nakłady na konserwację. 11. Teleskop lustrzany. 12. Sterowanie lasera: sterowanie bezpośrednio sprzęgnięte ze sterowaniem maszyny przez magistralę i dostępne w panelu sterowania. Cechy istotne: graficzne przedstawienie przebiegu procesu, moŝliwości diagnostyczne 13. Agregat chłodzący: w zamkniętym układzie chłodzenia chłodzone lustra, korpusy mocujące i system prowadzenia gazów. 14. Konstrukcja umoŝliwiająca szybką wymianę głowicy tnącej (7,5 lub 3,75 ): moŝliwość szybkiej wymiany głowicy bez potrzeby większych regulacji. 15. Cyfrowy, inteligentny system pomiaru odległości - utrzymujący stały odstęp pomiędzy dyszą głowicy a powierzchnią blachy w czasie procesu cięcia, takŝe przy nierównych blachach. Zapobiegający kolizjom między głowicą a obrabianym przedmiotem. Ustalający bezdotykowo połoŝenie arkusza blachy na palecie, dopasowujący program, który ma być wykonywany do połoŝenia arkusza blachy na palecie przez przesunięcie układu współrzędnych. UmoŜliwiający swobodne układanie arkusza blachy na palecie i zapobiegający powstawaniu zadrapań. 16. Sterowanie - zorientowanie na czynności wykonywane przez operatora. 17. Obsługa: prosta i szybka dzięki zastosowaniu standardów charakterystycznych dla Windows (platforma: PC). 18. Podłączenie do sieci: moŝliwość łatwego podłączenia do sieci na bazie systemu Windows w celu transferu danych. 19. Zarządzanie programami: przejrzyste zarządzanie programami 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WdroŜenie innowacyjnej technologii spawania poprzez zakup zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego.

WdroŜenie innowacyjnej technologii spawania poprzez zakup zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego. Ogłoszenie z dnia 2012-06-13 dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do spawania w związku z realizacją projektu:,,podniesienie konkurencyjności firmy HAK-POL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo