OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto)."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia ; data zamieszczenia r., ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =..złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). 2. Przedmiot zamówienia wykonamy w wymaganym terminie: od dnia podpisania umowy do r., a na wykonane roboty objęte umową udzielamy... m-cy gwarancji 3.Oświadczamy,Ŝe zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty....

2 - 2-4.Oświadczamy,Ŝe czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w SIWZ. 5.Zamówienie zrealizujemy sami. 6. Wadium o wartości... wnieśliśmy w dniu... w formie W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej : a)zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. b) zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przy ul. Sulańskiej, na odbiór osadów z czyszczenia wpustów ściekowych i przykanalików, studni rewizyjnych, kolektorów, zanieczyszczeń pochodzących z utrzymania zieleni oraz innych odpadów powstających podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej ( nie dotyczy odpadów niebezpiecznych). c) zobowiązujemy się do zawarcia umowy z firmą specjalistyczną na wywóz i utylizacje odpadów niebezpiecznych powstających podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej (substancje z czyszczenia separatorów). 8.Załącznikami do niniejszej oferty są: /1/... /2/... /3/... /4/... /5/... /n/... 9.Oferta została złoŝona na...kolejno ponumerowanych i podpisanych zapisanych stronach oferty...dn......

3 ... /nazwa i adres wykonawcy/ Załącznik nr 2 Zestawienie kosztów Nazwa zamówiena: "Utrzymanie, konserwacja i remont bieŝący kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina w 2008r. Utrzymanie i konserwacja NETTO... zł Podatek VAT 7%... zł BRUTTO... zł Remonty bieŝące NETTO... zł Podatek VAT 22%... zł BRUTTO... zł Ogólne zestawienie kosztów NETTO... zł Podatek VAT... zł BRUTTO... zł...

4 ... /nazwa i adres wykonawcy/ Załącznik nr 2a Formularz cenowy Utrzymanie, konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina w 2008 r. Opis robót wg pkt. Nazwa robót Ilość Jednostka Cena jednostkowa Wartość I Utrzymanie i konserwacja 1 Czyszczenie wpustów 3000 szt. 2 Czyszczenie studni 50 szt. 3 Czyszczenie kanałów - SUMA 2800 m 3.1. Czyszczenie kanałów φ m 3.2. Czyszczenie kanałów φ m 3.3. Czyszczenie kanałów φ m 3.4. Czyszczenie kanałów φ m 3.5. Czyszczenie kanałów φ m 3.6. Czyszczenie kanałów φ m 4 Utrzymanie przepompowni przy ul. Leśnej 1 szt. 5 Utrzymanie przepompowni przy ul. Harcerskiej 1 szt. 6 Utrzymanie zbiornika - ul. Leśnej 1 szt. 7 Utrzymanie separatorów 18 szt. 8 Utrzymanie osadników 7 szt. 9 Utrzymanie rowów 1937,6 m 10 Utrzymanie kanału Powa- Topiec 1100 m Utrzymanie zieleni - ul. 11 Nadrzeczna 1,8 ha Suma NETTO Podatek VAT 7% Suma BRUTTO...

5 Załącznik nr 3 /nazwa i adres wykonawcy/ DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, prac w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (min.1) Zleceniodawca (nazwa i adres) Opis wykonanych prac, lokalizacja Wartość prac ( zł) Termin realizacji /rozpoczęcie i zakończenie/ Uwaga: naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe prace te zostały wykonane naleŝycie Miejscowość, data

6 Załącznik nr 4.. (Nazwa i adres wykonawcy) WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z DANYMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Imię i nazwisko Data uzyskania uprawnień Nr. Opis uprawnień Stosunek prawny z wykonawcą (np. umowa o pracę, zlecenie) 1. Kierownik budowy - specjalność instalacyjna w zakresie sieci kanalizacyjnych UWAGA: - do oferty naleŝy przedłoŝyć kserokopie wymaganych uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniami stwierdzającymi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego...

7 ... Załącznik nr 5 /nazwa i adres wykonawcy/ WYKAZ SPRZĘTU MECHANICZNEGO I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Ilość Szt. Specjalistyczny do mechanicznego czyszczenia urządzeń kanalizacji deszczowej (kolektory, studnie rewizyjne, wpusty 1 ściekowe z przykanalikami) z moŝliwością wycinania i usuwania korzeni drzew w kolektorach, Stan posiadania (najem, dzierŝawa, własny) Koparko-ładowarka Pojazdy do wywozu zanieczyszczeń pochodzących z utrzymania obiektów objętych zamówieniem Przewoźny agregat prądotwórczy Pompy do ewentualnego przepompowywania wód deszczowych Urządzenia niezbędne do cięcia i kucia nawierzchni drogowych Uwaga: wymagana minimalna ilość sprzętu mechanicznego i urządzeń określona została w części II pkt. 5 ppkt 5.4 SIWZ...

8 ... /Nazwa i adres wykonawcy/ Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655), tj. : 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Miejscowość, data

9 U M O W A NR.../GK/ W dniu r. pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez: Załącznik nr 7 Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta Konina zwanym dalej w treści umowy Zamawiający, a reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawca - została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WP.... z dnia... r. w trybie przetargu nieograniczonego, następującej treści: 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w zakresie: Utrzymanie, konserwacja i remont bieŝący kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina. Termin realizacji przedmiotu umowy: rozpoczęcie -... zakończenie r Integralną część umowy stanowią: 1. Określenie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 2. Zestawienie kosztów zadania - formularz cenowy, kosztorys ofertowy załącznik nr 2 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w zał. nr 1 5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 1/ Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy własnych pracowników. 2/ Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego w czasie prowadzenia prac objętych umową 3/ Upełnomocnionym przedstawicielem stron w trakcie prowadzonych prac objętych umową są: ze strony Zamawiającego Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej ze strony Wykonawcy -...

10 6. Wynagrodzenie za prace objęte umową wynosi: zł./netto/... zł./vat/... zł./brutto/ (słownie:...) Zapłata naleŝności Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie wystawianych miesięcznych faktur VAT po odbiorze prac przez Zamawiającego, zgodnie z załączonym protokółem odbioru. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania faktury Wykonawca zostanie obciąŝony przez Zamawiającego karą umowna w razie: a/ odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), b/ zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto) za kaŝdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niŝ 20% wynagrodzenia umownego (brutto), c/ zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia (brutto) za kaŝdy dzień zwłoki po uzgodnionym jako termin usunięcia wad. 2. śądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŝeli szkoda przekroczy wartość zastrzeŝonej kary. 3. Ewentualne kary umowne Zamawiającego ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, Miasto Konin moŝe odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 10. Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji za roboty objęte umową licząc od dnia odbioru końcowego. 11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą mieć miejsce wyłączenie na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11 12. W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl/mps MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09

Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09 Grębocice, dnia 13.10.2009r.. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09 1. Zamawiający Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice zaprasza do złoŝenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia: na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo