Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od 01.09.2011 r."

Transkrypt

1 Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od r.) Definicje: 1. Wycieczka edukacyjna zadanie w projekcie, polegające na organizacji jedno- lub dwudniowych wycieczek tematycznych dla uczestników projektu. 2. Organizator wyjazdu biuro projektu Akademia Młodych Noblistów. Organizator wyjazdu odpowiedziany jest za organizację transportu, pokrycie kosztów wyjazdu. 3. Inicjator wyjazdu szkoła uczestnicząca w projekcie Akademia Młodych Noblistów do której należy, m.in. opracowanie programu, sporządzenia preliminarza wycieczki, karty wycieczki, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdu. 4. Opiekun wyjazdu opiekun Interdyscyplinarnego Szkolnego Ruchu Naukowego lub inna osoba wskazana przez niego. 5. Termin realizacji 01 grudnia 2010 roku do 30 czerwca 2013 roku. Przed wyjazdem: Inicjatorem wyjazdu jest szkoła. W związku z powyższym opiekun ISRN zobowiązany jest do przesłania, na adres Koordynatora Regionalnego, Preliminarza wycieczki (zał. 1) najpóźniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem. WAŻNE: Za organizację transportu odpowiada biuro projektu. Dopuszcza się możliwość realizacji wycieczki edukacyjnej przez podmiot zewnętrzny, np. biuro podróży. W takim przypadku należy uwzględnić w Preliminarzu wycieczki jedynie koszty związane z biletami wstępu, przewodnikiem, wyżywieniem, ewentualnymi noclegami, z wyłączeniem kosztów transportu. Na organizacje wycieczki przez podmiot zewnętrzny wymagana jest zgoda Koordynatora projektu. Przykładowo wypełniona tabela z preliminarza wycieczki: Bilety wstępu Bilet wstępu do planetarium (rozpisać liczbę uczniów x cena biletu) 60 osób x 15 zł = 900 zł Transport Informację dotyczącą transportu uzupełnia (kwota za km x ilość km) pracownik biura projektu.

2 Wyżywienie (kwota za jedną osobę x liczba osób) Ewentualny nocleg (cena za osobę x liczba osób) Całkowity koszt wycieczki (suma wszystkich wydatków) 10 zł x 60 osób = 600 zł 100 zł x 60 osób = 6000 zł zł 1. Szczegóły dotyczące udziału uczniów i zasady finansowania: a) Organizację i program wyjazdów należy dostosować do obszaru tematycznego laboratoriów w ramach projektu. W związku z powyższym wycieczki organizowane w ramach projektu powinny mieć charakter edukacyjny i być powiązane z laboratoriami (matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, języka obcego, geograficznym, ICT). WAŻNE: Wyjazdy edukacyjne mogą być organizowane m.in. do ogrodu botanicznego, oceanarium, obserwatorium, itp. Wyjścia do kina nie mogą być jedynym celem wycieczki. Podczas wycieczki kino powinno być dodatkową atrakcją dla uczestników projektu. Możliwe filmy do wyboru w ramach wycieczek to: dokumentalne, w wersji 3D lub w języku obcym. b) Każdy uczeń powinien mieć możliwość w ramach projektu do bezpłatnego uczestnictwa w 6 jednodniowych wycieczkach (w przypadku organizacji wycieczki dwudniowej jest ona liczona jako dwie wycieczki). c) W wyjeździe mogą uczestniczyć uczniowie z kilku laboratoriów jednocześnie (laboratoria z różnych obszarów tematycznych). d) Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wyjazdach, a organizator wyjazdu powinien zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. e) Uczniowie nieobecni mają obowiązek dostarczenia do opiekuna wycieczki usprawiedliwienia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego. Niewykorzystana z tego tytułu kwota jednostkowa na ucznia nie może być wykorzystana na poczet innych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu. f) Organizacja wycieczki powinna być zgodna z Rozporządzeniami i Ustawami w zakresie Organizowania turystyki młodzieżowej, BHP, i innymi obowiązującymi dotyczącymi organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. g) Maksymalny koszt 6 jednodniowych wycieczek w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 390 zł. h) Szkoła nie otrzymuje gotówki na wyjazd. i) Podczas organizacji wycieczki należy pamiętać, że: Wyjazd zostaje rozliczony przelewem na podstawie faktur VAT z 21-dniowym terminem płatności.

3 Faktury muszą być wystawione z poniższymi danymi: Dane do faktury: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie ul. Pandy 13, Warszawa NIP: REGON: W przypadku braku możliwości rozliczenia przelewem na podstawie faktur VAT z 21-dniowym terminem płatności, istnieje możliwość refinansowania poniesionych kosztów na podstawie faktury VAT opłaconej gotówką, np. przez opiekuna wyjazdu. Fakturę należy opisać zwracając uwagę, aby znalazł się na niej wpis Zapłacono gotówką. Do faktury należy dołączyć Prośbę opiekuna wyjazdu o zwrot poniesionych kosztów na konto prywatne, której wzór stanowi załącznik 2. Opis faktury: Zakup.. (nazwa usługi lub towaru) w ramach wycieczki edukacyjnej do w dniu. dla laboratorium(ów).. dla (liczba osób) osób z (nazwa szkoły).... Czytelny podpis opiekuna wyjazdu j) Nauczyciel biorący udział w wycieczce ma obowiązek wpisać wyjazd w dziennik i potraktować go jako 4 godziny laboratoryjne, z czego nauczyciel zostanie wynagrodzony zgodnie z umową. Po zrealizowaniu wyjazdu: 1. Po zrealizowaniu wyjazdu należy bezzwłocznie przesłać na adres biura projektu: Adres biura projektu: Akademia Młodych Noblistów ul. Sikorskiego Olsztyn a) Kserokopię karty wycieczki potwierdzonej za zgodnością z oryginałem;

4 b) Zestawienie uczniów nieobecnych podczas wycieczki edukacyjnej (zał. 4) Ponadto należy dodatkowo dołączyć: c) Zestawienie faktur (zał. 3); d) Opisane faktury według powyższego przykładu, ewentualną prośbę o zwrot poniesionych kosztów przez opiekuna wycieczki (zał. 2); Olsztyn, r. Zatwierdziła: Alina Marulewska Koordynator Projektu

5 Zał. 1 Preliminarz wycieczki (miejscowość, data) Preliminarz wycieczki w ramach ISRN Nazwa szkoły:.. Laboratorium:... Miejsce, trasa wycieczki:.. Termin:.. Liczba uczestników:. Szacowane wydatki: Bilety wstępu (rozpisać liczbę uczniów x cena biletu) Transport (kwota za km x ilość km) Wyżywienie (kwota za jedną osobę x liczba osób) Ewentualny nocleg (cena za osobę x liczba osób) Całkowity koszt wycieczki (suma wszystkich wydatków) (wypełnia pracownik biura projektu).. (podpis Opiekuna ISRN)

6 Załącznik 2 Prośba opiekuna wyjazdu o zwrot poniesionych kosztów na konto prywatne PROŚBA OPIEKUNA WYJAZDU O ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW Z WYCIECZKI EDUKACYJNEJ.. (imię i nazwisko opiekuna wyjazdu) (miejscowość i data)... (adres zamieszkania) Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie ul. Pandy Warszawa W związku z uiszczeniem opłaty za usługę ze środków prywatnych (zapłata gotówką za fakturę VAT nr.) w dniu. w ramach Wycieczki edukacyjnej Szkoły..., do... proszę o zwrot kwoty.zł (słownie: ) na rachunek bankowy nr:...

7 Załącznik 3 Zestawienie faktur związanych z realizacją Data i podpis opiekuna wyjazdu Zestawienie faktur związanych z realizacją wycieczki edukacyjnej Pieczątka szkoły Wycieczka odbyła się w dniu do... Lp. Numer faktury Wystawiający fakturę Kwota netto Kwota brutto Data wystawienia Data płatności. Czytelny podpis opiekuna wycieczki

8 Załącznik 4 Zestawienie uczniów nieobecnych podczas wycieczki edukacyjnej Pieczątka szkoły Zestawienie uczniów nieobecnych podczas wycieczki edukacyjnej Wycieczka odbyła się w dniu do... Uczniowie nieobecni Lp Imię i nazwisko ucznia Przyczyna nieobecności Czytelny podpis opiekuna wycieczki

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

w ramach programu 1. Przyznaną dotację należy wydatkować w sposób gospodarny i oszczędny.

w ramach programu 1. Przyznaną dotację należy wydatkować w sposób gospodarny i oszczędny. WARUNKI PRZEKAZANIA DOTACJI w ramach programu WOLONTARIAT DLA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program realizowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 IW_421 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Procedury finansowe. obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin

Procedury finansowe. obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin Procedury finansowe obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin Spis treści Wstęp...3 1. Informacje ogólne...4 2. Finanse drużyny...5 Przychody...5 Rozchody...5 Dokumentacja finansowa...5 3. Składki członkowskie...6

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Strona 8 z 28 Strona 9 z 28 Strona 10 z 28 Strona 11 z 28 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI.

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ SPIS TREŚCI Wyszczególnienie Strona I PRZED OBOZEM 2 II REALIZOWANIE 5 III ROZLICZANIE 14 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&searchfield=&period= 2009-2&Delim=,&Language=en

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&searchfield=&period= 2009-2&Delim=,&Language=en ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH AKCJI: KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH ORAZ WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Załącznik nr 3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po dotacjach. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Przewodnik po dotacjach. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Przewodnik po dotacjach Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wersja z 15 lutego 2013 Autorzy tekstów: Katarzyna Kotlarz, Karolina Michalik, Sandra Miecznik, Tatiana Nimirowska, Martyna Regulska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo