REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW ZA DOJAZDY NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU. Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. szansa na rozwój zawodowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW ZA DOJAZDY NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU. Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. szansa na rozwój zawodowy."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW ZA DOJAZDY NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zwrotu kosztów za dojazdy uczestnikom biorącym udział w Projekcie: Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy. 2. Projekt realizowany jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, Tarnów. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Okres realizacji projektu od r. do r. 2 Kryteria zwrotu poniesionych kosztów na dojazd na szkolenie 1. Uczestnikom szkolenia przysługuje zwrot poniesionych kosztów na dojazd na szkolenie na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, w dni obejmujące realizację zajęć/zgodnie z harmonogramem. 2. Uczestnikom szkolenia przysługuje zwrot na dojazd i powrót na uroczystość wręczenia dyplomów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się uroczystości. 3. Zwrot kosztów podróży przysługuje do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego, zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości. 4. Zwrot kosztów podróży następuje na podstawie: a) w przypadku korzystania z transportu publicznego: biletów kolejowych II klasy lub biletów autobusowych lub biletów zbiorowej komunikacji prywatnej lub na podstawie zaświadczenia o cenie biletu od przewoźnika. b) w przypadku korzystania z prywatnego środka transportu: na podstawie zaświadczenia o cenie biletu od przewoźnika zał. nr 4 lub oświadczenie zał. nr 3

2 inne zaświadczenie (na innym wzorze określonym przez przewoźnika). Powyższe zaświadczenia muszą zawierać istotne elementy takie jak: cena biletu i trasa przejazdu, na podstawie biletu dokumentującego koszt przejazdu na określonej trasie lub jego kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika Organizatora szkolenia lub na podstawie innych dokumentów np. wydruki ze stron internetowych przewoźników /wydruki i od przewoźników pozwalających stwierdzić/określić cenę biletu na określonej trasie. 5. Jeśli nie istnieją dogodne połączenia środkami transportu zbiorowego lub nastąpiły inne uzasadnione okoliczności o charakterze obiektywnym, Uczestnik/czka szkolenia posiadający prawo jazdy może dojechać prywatnym samochodem (na podstawie Wniosku o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 6 (w przypadku dojazdu na uroczystość wręczenia dyplomów) do niniejszego Regulaminu) na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia/uroczystości wręczenia dyplomów i z powrotem. O zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem może ubiegać się Uczestnik/czka szkolenia zamieszkały poza miejscowością, w której odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne lub uroczystość wręczenia dyplomów. W sytuacji ubiegania się o zwrot kosztów dojazdów samochodem prywatnym należy dołączyć do Wniosku o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu: a) kserokopię prawa jazdy, b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba ubiegająca się o zwrot wydatków na dojazd, c) umowa użyczenia samochodu w przypadku korzystania z pojazdu użyczonego ( załącznik nr 5), d) oświadczenia o dowożeniu Uczestnika/czki szkolenia w przypadku dowożenia przez osobę trzecią. 6. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia u Organizatora szkolenia Wniosku o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu lub Wniosku o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami potwierdzającymi poniesione wydatki za dojazd tj.: np. oryginałami lub kserokopiami biletów PKP, PKS, biletów z kasy fiskalnej (BUS), Zaświadczeniem o cenie biletu od przewoźnika lub innymi dokumentami wymienionymi w 2 pkt. 4b niniejszego Regulaminu. Na każdym bilecie załączonym do Wniosku o zwrot kosztów dojazdu prywatnym lub publicznym środkiem transportu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika/czki szkolenia. Bilety przedstawione do rozliczenia dojazdów powinny być w stanie umożliwiającym stwierdzenie trasy, daty i ceny przejazdu. 7. Dokumentem, na podstawie którego rozlicza się poniesione wydatki jest: a) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu wraz z załącznikami o których mowa w 2 pkt. 5 niniejszego Regulaminu (pkt. a, b, c, d) lub b) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu oraz

3 Zaświadczenie o cenie biletu od przewoźnika lub bilety lub inne dokumenty pozwalające stwierdzić/określić cenę biletu na określonej trasie o których mowa w 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. c) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu na uroczystość wręczenia dyplomów wraz z załącznikami, o których mowa w 2 pkt 5 niniejszego Regulaminu (pkt. a, b, c, d) d) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu na uroczystość wręczenia dyplomów wraz z zaświadczeniem o cenie biletu od przewoźnika lub bilety lub inne dokumenty pozwalające stwierdzić/określić cenę biletu na określonej trasie o których mowa w 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. 8. Wzory ww. dokumentów dot. zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla Uczestnika/czki szkolenia zostaną przekazane Uczestnikom Projektu przez Organizatora szkolenia. 9. Warunkiem uznania wydatku w danym dniu szkolenia jest obecność na zajęciach/obecność na uroczystości wręczenia dyplomów. 10. Ww. dokumenty dot. zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie należy wypełnić, podpisać, dołączyć do nich bilety (podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika/czki) lub Zaświadczenia / Oświadczenia i przekazać Organizatorowi szkolenia: a) na pierwszych zajęciach po zakończonym miesiącu (za dwa poprzednie zjazdy) b) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia ostatniego zjazdu szkoleniowego/ od dnia uroczystości wręczenia dyplomów. 11. Organizator szkolenia dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na dojazd w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z załącznikami, o których mowa w niniejszym Regulaminie na rachunek bankowy Uczestnika Szkolenia wskazany we Wniosku o zwrot kosztów dojazdu, z zastrzeżeniem wystąpienia następujących sytuacji: a) brak złożenia Wniosku o zwrot kosztów dojazdu w wymaganym terminie; b) stwierdzenia przez Organizatora Szkolenia błędów we Wniosku o zwrot kosztów dojazdu; c) w przypadku gdy przedstawiony bilet jest nieczytelny, w stopniu uniemożliwiającym stwierdzenie trasy, daty i ceny przejazdu; d) brak załączników potwierdzających poniesione wydatki; e) wniosek o zwrot kosztów dojazdu został wypełniony niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 12. Organizator szkolenia dokonuje zwrotu poniesionych wydatków za dojazdy na szkolenie w cyklach miesięcznych. 13. Organizator szkolenia informuje Uczestnika/czkę szkolenia o nieprawidłowościach oraz wzywa do niezwłocznego ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia przez Uczestnika/czkę szkolenia nieprawidłowości w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiej informacji, Organizator szkolenia ma prawo odmówić dokonania zwrotu poniesionych kosztów na dojazdy, wpisując stosowne uzasadnienie we Wniosku o zwrot kosztów dojazdu. Uczestnik/czka Projektu jest informowany o odmowie zwrotu lub zwrocie poniesionych wydatków w niepełnej kwocie o jaką wnioskował. 14. Zwrot jest dokonywany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków na dojazd poniesionych przez jednego Uczestnika/czkę szkolenia (kwota na 1 osobę nie może

4 przekroczyć 150,00 zł za jeden zjazd/dojazd i powrót na uroczystość wręczenia dyplomów). W wyjątkowych przypadkach szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych Organizator szkolenia dopuszcza odstępstwo od tej reguły. UWAGA! Nie są zwracane wydatki za: a) dojazd na egzaminy, b) 1 klasę PKP, c) komunikacje miejską w miejscu odbywania kursu/ uroczystości wręczenia dyplomów d) opłaty parkingowe e) płatne odcinki autostrad f) taksówki Wnioski nieczytelne, niekompletne i nie złożone we wskazanych terminach nie będą rozpatrywane. 2. W przypadku odmowy przyznania dofinansowania do kosztów dojazdu Uczestnikowi/czce Projektu odwołanie nie przysługuje. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Załączniki: Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu Załącznik nr 3 - Oświadczenie o cenie biletu Załącznik nr 4 - Zaświadczenie przewoźnika Załącznik nr 5 - Oświadczenie osoby użyczającej pojazd Załącznik nr 6 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu na uroczystość wręczenia dyplomów Załącznik nr 7 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu na uroczystość wręczenia dyplomów

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie w ramach Projektu Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy.. Imię i nazwisko Uczestnika/czki szkolenia Adres zamieszkania Uczestnika/czki szkolenia Wniosek o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu Oświadczam, że z uwagi na brak odpowiednich połączeń komunikacyjnych w okresie trwania szkolenia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy. Podczas: I zjazdu: Od dnia..do dnia. II zjazdu: Od dnia do dnia korzystałam z prywatnego środka transportu, samochód marki.. o numerze rejestracyjnym. i proszę o zwrot kosztów będących równowartością jednego przejazdu tam i z powrotem zgodnie z regulaminem zwrotu kosztów za dojazdy, w wysokości.. x liczba obecności na szkoleniu w danym miesiącu. Łącznie kwota do zapłaty...zł, słownie: Wnioskuję o przekazanie środków finansowych z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na dojazdy na szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w kwocie łącznej zł brutto za miesiąc. słownie:... złotych brutto, na numer rachunku bankowego:. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, a poniesione wydatki na dojazd na szkolenie w pełni uzasadnione i konieczne... (Data i czytelny podpis Uczestnika/czki szkolenia )

6 Potwierdzam, że wyżej wymieniona osoba uczestniczyła w szkoleniu w okresie wskazanym we wniosku... (Data i czytelny podpis Organizatora szkolenia) Przyznana kwota zwrotu wydatków..zł brutto (słownie:... złotych brutto). Uzasadnienie odmowy zwrotu lub dokonania zwrotu w wymiarze niepełnej kwoty wydatków o jaką wnioskował Uczestnik/czka szkolenia:..... (Data i czytelny podpis Organizatora szkolenia) Załączniki: -zaświadczenie od przewoźnika/ oświadczenie uczestnika Projektu/ inne jakie * -umowa użyczenia w przypadku korzystania z pojazdu użyczonego /oświadczenie o dowożeniu uczestnika na szkolenie* - ksero prawo jazdy i dowodu rejestracyjnego * niepotrzebne skreślić

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie w ramach Projektu Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy.. Imię i nazwisko Uczestnika/czki szkolenia.... Adres zamieszkania Uczestnika/czki szkolenia Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu Miejsce realizacji szkolenia. Zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia za miesiąc.. lp Data Środek Koszt Koszt Razem uczestnictwa w transportu( dojazdu na powrotu ze koszty szkoleniu PKP, PKS, szkolenie szkolenia dojazdu BUS, MZK, inne) Ogółem Słownie: Numer rachunku bankowego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.. (Data i czytelny podpis Uczestnika/czki szkolenia )

8 Uwaga! Wniosek jest ważny z zaświadczeniem od przewoźnika o cenie biletu lub biletami zgodnymi z danymi obecności na szkoleniu lub oświadczeniem o cenie biletu. Wypełnia Organizator szkolenia. 1. Czy zestawienie jest zgodne z lista obecności? TAK/NIE/NIE DOTYCZY * 2. Czy dołączono zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu? TAK/NIE/NIE DOTYCZY* 3. Czy dołączono oświadczenie o cenie biletu TAK/NIE/NIE DOTYCZY * 4. Czy dołączono bilety? TAK/NIE/NIE DOTYCZY * a) czy daty na biletach są zgodne z terminami szkoleń? TAK/NIE/NIE DOTYCZY * b) czy bilety są czytelne? TAK/NIE/NIE DOTYCZY * * niepotrzebne skreślić (Data i czytelny podpis Organizatora szkolenia)

9 Załącznik nr 3 do Regulaminu zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie w ramach Projektu Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy... Miejscowość, data OŚWIADCZENIE O CENIE BILETU WYPEŁNIA UCZESTNIK/CZKA SZKOLENIA: Imię i nazwisko Uczestnika/czki szkolenia: Miejsce zamieszkania Uczestnika/czki szkolenia:.... Miejsce odjazdu (miejscowość i ulica): Miejsce realizacji szkolenia:. Na podstawie: -wydruku ze stron internetowych przewoźników *TAK/NIE -wydruki i od przewoźników *TAK/NIE -inne jakie...* TAK/NIE pozwala określić cenę biletu w kwocie. w obie strony/jedną stronę*. *niepotrzebne skreślić. (Data i czytelny podpis Uczestnika/czki szkolenia)

10 Załącznik nr 4 do Regulaminu zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie w ramach Projektu Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA Cena biletu jednorazowego na trasie dojazdu z wyżej wymienionego miejsca zamieszkania Uczestnika/czki szkolenia do wyżej wymienionego miejsca realizacji kursu najtańszym środkiem komunikacji publicznej tj. PKS, PKP,BUS, MZK*** wynosi:......zł Oświadczam również, iż cena biletu jednorazowego na trasie powrotnej wynosi:.....zł Oświadczam, iż w okresie od.... do tj. w okresie realizacji kursu cena biletu nie ulegnie / nie uległa*** zmianie.... (Pieczęć i podpis przewoźnika) *** niepotrzebne skreślić

11 Załącznik nr 5 do Regulaminu zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie w ramach Projektu Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU zawarta dnia.. 20 r. w... pomiędzy Panią/Panem. zamieszkałym/łą w.., zwanym dalej Użyczającym a, Panią/Panem. zamieszkałym/łą w...., zwanym dalej Biorącym Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki.... o numerze rejestracyjnym..., roku produkcji., którego Użyczający jest właścicielem. 2. Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym, posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, oraz zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC na rok Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3 1.Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy

12 4 1.Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić. 5 1.Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania drobnych napraw samochodu oddanego do użyczenia. 6 1.Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w 1 na okres realizacji szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, które będzie realizowane w okresie od dnia..20. do dnia..20..r. Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąży obowiązek zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w 1 niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie. 7 1.W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 1.Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.. Użyczający... Biorący do używania

13 Załącznik nr 6 do Regulaminu zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie w ramach Projektu Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy.. Imię i nazwisko Uczestnika/czki szkolenia Adres zamieszkania Uczestnika/czki szkolenia Wniosek o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu na uroczystość wręczenia dyplomów Oświadczam, że z uwagi na brak odpowiednich połączeń komunikacyjnych na miejsce uroczystości wręczenia dyplomów w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy. W terminie:.. korzystałam z prywatnego środka transportu, samochód marki.. o numerze rejestracyjnym. i proszę o zwrot kosztów będących równowartością jednego przejazdu tam i z powrotem zgodnie z regulaminem zwrotu kosztów za dojazdy. Wnioskuję o przekazanie środków finansowych z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na dojazdy na uroczystość wręczenia dyplomów z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w kwocie łącznej. zł brutto, słownie:... złotych brutto, na numer rachunku bankowego:. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, a poniesione wydatki na dojazd na uroczystość wręczenia dyplomów w pełni uzasadnione i konieczne... (Data i czytelny podpis Uczestnika/czki szkolenia )

14 Potwierdzam, że wyżej wymieniona osoba uczestniczyła w uroczystości wręczenia dyplomów w okresie wskazanym we wniosku... (Data i czytelny podpis Organizatora szkolenia) Przyznana kwota zwrotu wydatków..zł brutto (słownie:... złotych brutto). Uzasadnienie odmowy zwrotu lub dokonania zwrotu w wymiarze niepełnej kwoty wydatków o jaką wnioskował Uczestnik/czka szkolenia:..... (Data i czytelny podpis Organizatora szkolenia) Załączniki: -zaświadczenie od przewoźnika/ oświadczenie uczestnika Projektu/ inne jakie * -umowa użyczenia w przypadku korzystania z pojazdu użyczonego /oświadczenie o dowożeniu uczestnika na szkolenie* - ksero prawo jazdy i dowodu rejestracyjnego * niepotrzebne skreślić

15 Załącznik nr 7 do Regulaminu zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie w ramach Projektu Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy.. Imię i nazwisko Uczestnika/czki szkolenia.... Adres zamieszkania Uczestnika/czki szkolenia Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu na uroczystość wręczenia dyplomów Zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na uroczystość wręczenia dyplomów i z powrotem. Data Środek Koszt Koszt Razem uczestnictwa w transportu( dojazdu na powrotu z koszty uroczystości PKP, PKS, uroczystość uroczystości dojazdu wręczenia BUS, MZK, wręczenia wręczenia dyplomów inne) dyplomów dyplomów Słownie:. Numer rachunku bankowego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.. (Data i czytelny podpis Uczestnika/czki szkolenia )

16 Uwaga! Wniosek jest ważny z zaświadczeniem od przewoźnika o cenie biletu lub biletami zgodnymi z danymi obecności na szkoleniu lub oświadczeniem o cenie biletu. Wypełnia Organizator szkolenia. 1.Czy zestawienie jest zgodne z lista obecności? TAK/NIE/NIE DOTYCZY * 2.Czy dołączono zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu? TAK/NIE/NIE DOTYCZY* 3.Czy dołączono oświadczenie o cenie biletu TAK/NIE/NIE DOTYCZY * 4.Czy dołączono bilety? TAK/NIE/NIE DOTYCZY * a) czy daty na biletach są zgodne z terminem uroczystości? TAK/NIE/NIE DOTYCZY * b) czy bilety są czytelne? TAK/NIE/NIE DOTYCZY * * niepotrzebne skreślić Przyznana kwota zwrotu wydatków..zł brutto (słownie:... złotych brutto). Uzasadnienie odmowy zwrotu lub dokonania zwrotu w wymiarze niepełnej kwoty wydatków o jaką wnioskował Uczestnik/czka szkolenia:..... (Data i czytelny podpis Organizatora szkolenia)

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW ZA DOJAZDY NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU. Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. szansa na rozwój zawodowy

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW ZA DOJAZDY NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU. Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. szansa na rozwój zawodowy REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW ZA DOJAZDY NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny szansa na rozwój zawodowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony dla pielęgniarek/pielęgniarzy REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW NA DOJAZD poniesionych przez Uczestników Projektu odbywających kurs Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1, poz. 6 oraz ZADANIE 2, poz.13

ZADANIE 1, poz. 6 oraz ZADANIE 2, poz.13 Instrukcja dot. wypłaty zwrotu kosztów dojazdu uczestników staży do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STAŻU oferowanym w ramach Projektu: pt. Młodzi zawodowcy wdrożenie wysokiej jakości programów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY. 1 Informacja ogólne

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY. 1 Informacja ogólne REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY 1 Informacja ogólne 1. Projekt Centrala Kultury (zwany dalej: projektem) współfinansowany jest przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO.

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO. Strona1 ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Informacje wstępne 1. Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR /15

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR /15 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 W projekcie Dziś aktywne - jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 Uczestnikom Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ!

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ! REGULAMIN DOTYCZĄCY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ! 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓ NA WARSZTATY KONSULTACYJNE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓ NA WARSZTATY KONSULTACYJNE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓ NA WARSZTATY KONSULTACYJNE W RAMACH PROJEKTU Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU.11.01.00-06-0108/16 1 Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czek Projektu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGU W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGU W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGU W RAMACH PROJEKTU Z nami zdrowiej - kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy dokument, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIE LUB EGZAMIN W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIE LUB EGZAMIN W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIE LUB EGZAMIN W RAMACH PROJEKTU Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1. 1. Uczestnicy/-czki projektu mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w Projekcie Pracownicy 30+. Program aktywizacji mieszkańców obszaru metropolitalnego I

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w Projekcie Pracownicy 30+. Program aktywizacji mieszkańców obszaru metropolitalnego I Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w Projekcie Pracownicy 30+. Program aktywizacji mieszkańców obszaru metropolitalnego I 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czek Projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów na szkolenie/kurs/staż. 1.Oświadczam, że w okresie od dnia... do dnia..., liczba

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów na szkolenie/kurs/staż. 1.Oświadczam, że w okresie od dnia... do dnia..., liczba Miejscowość, dn....... ( nazwisko i imię )... ( adres zamieszkania )... ( nr telefonu) Wniosek o zwrot kosztów dojazdów na szkolenie/kurs/staż I. Informacje ogólne 1.Oświadczam, że w okresie od dnia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu w ramach projektu: Start do kariery

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu w ramach projektu: Start do kariery Regulamin rozliczania kosztów dojazdu w ramach projektu: Start do kariery (POKL.07.02.01-04-074/13) Informacje wstępne Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu Prze(ŁOM)owe wsparcie w zawodowym restarcie nr RPLD.08.03.03-10-0049/16 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czki

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestniczek Projektu Kobieta skuteczny przedsiębiorca! nr RPLB /18

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestniczek Projektu Kobieta skuteczny przedsiębiorca! nr RPLB /18 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestniczek Projektu Kobieta skuteczny przedsiębiorca! nr RPLB.06.03.01-08-0020/18 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestniczki kosztów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego 1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za udział w następujących formach wsparcia w ramach projektu: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Start po pracę! Nr projektu: RPLU /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Start po pracę! Nr projektu: RPLU /16 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Start po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Nowe umiejętności nowe możliwości"

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Nowe umiejętności nowe możliwości" 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Nowe umiejętności nowe możliwości" nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Załącznik nr 11 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Akcja Aktywizacja! Nr projektu: RPLU /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Akcja Aktywizacja! Nr projektu: RPLU /16 Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akcja Aktywizacja! REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Akcja Aktywizacja! Nr projektu: RPLU.09.01.00-06-0005/16 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywni na start REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Aktywni na star Nr projektu: RPLU.09.01.00-06-0046/16 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu WNIOSEK UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ w ramach Projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie

Bardziej szczegółowo

RPWP /16

RPWP /16 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu obowiązujący od dnia 29.08.2018 r. dla Uczestników Projektu Akcja Integracja! nr RPWP.07.01.02-30-0144/16 na poradnictwo/ warsztaty/ inną formę wsparcia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania w projekcie POKL.09.01.02-14-334/13 Staż klucz do rynku pracy Projekt POKL.09.01.02-14-334/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Na fali nr RPPM /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Na fali nr RPPM /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Na fali nr RPPM.05.02.02-22-0058/16 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czki kosztów dojazdu na wsparcie szkoleniowo-doradcze

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Imię i nazwisko Adres Uczestnika Projektu NR wniosku Pole wypełnia kadra projektu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na identyfikację/poradnictwo/szkolenie/pośrednictwo:.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną . Imię i nazwisko Nr wniosku... Adres Uczestnika/Uczestniczki Projektu Pole wypełnia personel projektu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego

Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego 1 W ramach realizowanego projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Imię i nazwisko Adres Uczestnika Projektu NR wniosku Pole wypełnia kadra projektu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na:.., organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KONGRES PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU:

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KONGRES PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KONGRES PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Zmiany na lepsze! kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych nr RPLU.10.02.00-06-0035/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin refundacji kosztów przejazdu w Projekcie Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II

Regulamin refundacji kosztów przejazdu w Projekcie Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II Regulamin refundacji kosztów przejazdu w Projekcie 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czek Projektu kosztów przejazdu w Projekcie Pracownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE dla uczestników projektu Q NOWYM PERSPEKTYWOM, RPMA /17. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE dla uczestników projektu Q NOWYM PERSPEKTYWOM, RPMA /17. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE dla uczestników projektu Q NOWYM PERSPEKTYWOM, RPMA.09.01.00-14-8162/17 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE / STAŻ *) Imię i nazwisko Uczestnika Projektu:

ROZLICZENIE FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE / STAŻ *) Imię i nazwisko Uczestnika Projektu: ROZLICZENIE FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE / STAŻ *) Imię i nazwisko Uczestnika Projektu: W ramach projektu Nowy start wsparcie śląskiej młodzieży z tytułu dojazdu na szkolenie /

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach realizacji projektu Twoja zdolność zatrudnienia Ty na rynku pracy, zwany dalej Regulaminem.

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach realizacji projektu Twoja zdolność zatrudnienia Ty na rynku pracy, zwany dalej Regulaminem. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Twoja zdolność zatrudnienia Ty na rynku pracy nr WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zwrotów kosztów dojazdu Uczestników Projektu nr WND-POWR /15 "Dobry start dla Młodych"

Regulamin rozliczania zwrotów kosztów dojazdu Uczestników Projektu nr WND-POWR /15 Dobry start dla Młodych Regulamin rozliczania zwrotów kosztów dojazdu Uczestników Projektu nr WND-POWR.01.02.02-32-0030/15 "Dobry start dla Młodych" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/staż

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego Niniejszy dokument określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestników/czek w ramach projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE ul. Lidzbarska 27A, Żuromin, tel. (023) , fax wew.34

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE ul. Lidzbarska 27A, Żuromin, tel. (023) , fax wew.34 ... Żuromin, dnia... (adres stały)... (adres tymczasowy) Nr telefonu... PESEL... Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a 09-300 Żuromin Wniosek dotyczący zwrotu kosztów przejazdu Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Uczestnik/czka projektu może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A.

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. 1. Wszyscy uczestnicy projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu (Po)morze nowych możliwości zawodowych. nr RPPM /17

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu (Po)morze nowych możliwości zawodowych. nr RPPM /17 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu (Po)morze nowych możliwości zawodowych. nr RPPM.05.06.00-22-0036/17 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czki

Bardziej szczegółowo

RPMP /18

RPMP /18 Zasady zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu ReWORK - program aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiego RPMP.08.02.00-12-0016/18 1. O zwrot kosztów dojazdu mogą

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I Ó W W P R O J E K C I E

S E M I N A R I Ó W W P R O J E K C I E Z A S A D Y R O Z L I C Z A N I A K O S Z T Ó W D O J A Z D U D L A U C Z E S T N I K Ó W S E M I N A R I Ó W W P R O J E K C I E JAK ZAKTYWIZOWAĆ UKRYTY KAPITAŁ RYNKU PRACY CZYLI MODEL REHABLITACJI KOMPLEKSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/czki Projektu projekt Nowa nadzieja nr projektu: RPWP /17

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/czki Projektu projekt Nowa nadzieja nr projektu: RPWP /17 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/czki Projektu projekt Nowa nadzieja nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0026/17 1 1. Zwrotowi kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu Nowa nadzieja, nr projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu Akademia streetworkingu POWR / Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu Akademia streetworkingu POWR / Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu POWR.02.05-00-00-0212/18-00 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom Projektu 2. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

1.1 1 Postanowienia ogólne

1.1 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGU Z TYTUŁU UCZESTNCITWA W SEMINARIUM ORGANIZOWANYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PARTNERA W PROJEKCIE PN. WDROŻENIE NOWEGO MODELU KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu W projekcie System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy uczestnikom projektu, przysługuje zwrot kosztów dojazdu za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu

Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu Załącznik nr 8 Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu INSTRUKCJA W ZAKRESIE ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA I DORADZTWO w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN DOFINANSOWANIA DOJAZDU NA KURSY OGRANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNCYH W CZĘSTOCHOWIE W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu Nie bądź bierny na rynku pracy!! nr RPLD /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu Nie bądź bierny na rynku pracy!! nr RPLD /16 Strona1 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu nr RPLD.08.02.01-10-0068/16 I) Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: a)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE

PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE do projektu MOJA FIRMA-MOJA SZANSA Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu na doradztwo/staż/szkolenie

Szczegółowe zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu na doradztwo/staż/szkolenie Załącznik Nr 5 do Umowy nr. Szczegółowe zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu na doradztwo/staż/szkolenie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Realizator projektu Małopolskie Aktywne Kobiety Związek

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Pomysł na biznes! nr RPDS /16 na szkolenia/warsztaty

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Pomysł na biznes! nr RPDS /16 na szkolenia/warsztaty Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Pomysł na biznes! nr RPDS.08.03.00-02-0081/16 na szkolenia/warsztaty 1 1. Zwrotowi kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu Pomysł na biznes! podlegają

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Akademia przedsiębiorczości II

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Akademia przedsiębiorczości II Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Akademia przedsiębiorczości II 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Akademia przedsiębiorczości II. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KURSY W RAMACH PROJEKTU. Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej II edycja

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KURSY W RAMACH PROJEKTU. Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej II edycja Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KURSY W RAMACH PROJEKTU Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej II edycja

Bardziej szczegółowo

ul. Żytnia 5 08-500 Ryki tel./fax 81 865 12 97 www.mechanikryki.pl

ul. Żytnia 5 08-500 Ryki tel./fax 81 865 12 97 www.mechanikryki.pl REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W ramach realizacji projektu Szkoła przyszłości nowe możliwości kształcenia młodzieży współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Outplacement dla oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik terminów 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w projekcie. Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w projekcie. Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji 1 1. Zwrotowi kosztów dojazdu na doradztwo na etapie przygotowania Formularza Specyfikacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

I - Postanowienia ogólne

I - Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu Regulamin zwrotu kosztów dojazdu REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU W PROJEKCIE PODNOSIMY KOMPETENCJE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU realizowany przez Michał Drymajło, w ramach Załącznik nr 11 WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko Uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia!

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia! Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Młodzi Ślązacy na ścieżce rozwoju zawodowego - szersze kwalifikacje gwarancją zatrudnienia! 1. O zwrot kosztów dojazdu w ramach projektu mogą ubiegać się Uczestnicy/

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki Projektu Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 na zajęcia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki Projektu Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 na zajęcia Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki Projektu Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 na zajęcia 1 Każdemu uczestnikowi projektu Akademia Młodego Niepełnosprawnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Akademia Kwalifikacji RPDS /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Akademia Kwalifikacji RPDS /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Akademia Kwalifikacji RPDS.08.02.00-02-0057/16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGÓW W RAMACH PROJEKTU PN. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGÓW W RAMACH PROJEKTU PN. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGÓW W RAMACH PROJEKTU PN. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem zwrotu kosztów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KURSY W RAMACH PROJEKTU Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KURSY W RAMACH PROJEKTU Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW NA KURSY W RAMACH PROJEKTU Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej Niniejszy regulamin określa warunki otrzymania wsparcia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 1) Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu jest przedstawienie poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika/czki na doradztwo/szkolenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu niepełnosprawni NA RYNKU PRACY WND-POKL.07.04.00-18-113/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacje ogólne 1. W ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY (DOJAZDU) NA KURSY OGRANIZOWANE PRZEZ POWIŚLAŃSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ W RAMACH PROJEKTU:

REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY (DOJAZDU) NA KURSY OGRANIZOWANE PRZEZ POWIŚLAŃSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ W RAMACH PROJEKTU: REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY (DOJAZDU) NA KURSY OGRANIZOWANE PRZEZ POWIŚLAŃSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ W RAMACH PROJEKTU: 1. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy uczestników, których miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 1. W ramach projektu pt. Nowa jakość kształcenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu.

1 Informacje ogólne. 1. W ramach projektu pt. Nowa jakość kształcenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Nowa jakość kształcenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Informacje ogólne 1. W

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną ... Imię i nazwisko NR wniosku... Pole wypełnia kadra projektu... Adres Uczestnika Projektu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO GRUPOWE / SZKOLENIE /STAŻ ZAWODOWY *) w miesiącu

ROZLICZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO GRUPOWE / SZKOLENIE /STAŻ ZAWODOWY *) w miesiącu Tytuł projektu Numer projektu Priorytet w ramach, którego realizowany jest projekt Działanie w ramach, którego realizowany jest projekt Poddziałanie w ramach, którego realizowany jest projekt W drodze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO PROJEKTU KIERUNEK-WŁASNA FIRMA

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO PROJEKTU KIERUNEK-WŁASNA FIRMA REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO PROJEKTU KIERUNEK-WŁASNA FIRMA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom projektu KIERUNEK WŁASNA FIRMA współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM PROJEKTU ZMIANA Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM PROJEKTU ZMIANA Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM PROJEKTU ZMIANA Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu. Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu. Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU.10.02.00-06-0024/15 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY. SZKOLENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA UZYSKANIE ZATRUDNIENIA!

NOWE PERSPEKTYWY. SZKOLENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA UZYSKANIE ZATRUDNIENIA! Tytuł projektu Numer projektu Priorytet w ramach, którego realizowany jest projekt Działanie w ramach, którego realizowany jest projekt Poddziałanie w ramach, którego realizowany jest projekt NOWE PERSPEKTYWY.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU. 1 Definicje

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU. 1 Definicje REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w ramach projektu Aktywni na nowo realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu POWER do pracy WND-POWR /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu POWER do pracy WND-POWR /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu POWER do pracy WND-POWR.01.02.02-18-0019/15 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom Projektu POWER

Bardziej szczegółowo

CAZ.IRP Żuromin,... (imię i nazwisko) Powiatowy Urząd Pracy... w Żurominie.... (adres tymczasowy)

CAZ.IRP Żuromin,... (imię i nazwisko) Powiatowy Urząd Pracy... w Żurominie.... (adres tymczasowy) Projekt systemowy pt. Lepsza przyszłość w zasięgu twojej ręki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Działanie 6.1., Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU. 2 Warunki zwrotu kosztów przejazdu

1 Informacje ogólne ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU. 2 Warunki zwrotu kosztów przejazdu Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu w projekcie pn. Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie! REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ Załącznik nr 1 (Imię i nazwisko Praktykanta). (Miejscowość, data).. (Adres zamieszkania) Biuro projektu Targi przyszłością regionu ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA PRAKTYKĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu I TY na kursie IT! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Informacje ogólne 1. W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU.09.01.00-06-0020/15 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU UCZESTNIKÓW STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU UCZESTNIKÓW STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU UCZESTNIKÓW STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZASADY ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ KORZYSTANIA Z NOCLEGU I WYŻYWIENIA W RAMACH

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 2. Słownik pojęć PO WER Projekt Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu

1. Postanowienia ogólne 2. Słownik pojęć PO WER Projekt Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGÓW W RAMACH PROJEKTU PN. Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu Droga do samodzielności

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu Droga do samodzielności Załącznik nr 1 do uchwały nr 302/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu Droga do samodzielności W niniejszym Regulaminie określone zostały ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU I Z POWROTEM

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU I Z POWROTEM Załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (I) ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU Załącznik do Uchwały nr 132/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 09.03. 2012 roku REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim Nr POWR /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim Nr POWR /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim Nr POWR.01.02.02-06-0267/15 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czek Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU NOWA DROGA DO ZATRUDNIENIA nr RPPK /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU NOWA DROGA DO ZATRUDNIENIA nr RPPK /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU NOWA DROGA DO ZATRUDNIENIA nr RPPK.07.01.00-18-0017/15 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu za udział w spotkaniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Postaw na rozwój nr POWR /15 na staż/szkolenie/inną formę wsparcia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Postaw na rozwój nr POWR /15 na staż/szkolenie/inną formę wsparcia Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Postaw na rozwój nr POWR.01.02.01-22-0085/15 na staż/szkolenie/inną formę wsparcia 1 Zwrotowi kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu Postaw na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU. Zwracam się z prośbą o zwrot ponoszonych przeze mnie kosztów dojazdu na zajęcia

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU. Zwracam się z prośbą o zwrot ponoszonych przeze mnie kosztów dojazdu na zajęcia Załącznik nr 1 miejscowość, data WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU Imię (imiona) Nazwisko. Adres zamieszkania Zwracam się z prośbą o zwrot ponoszonych przeze mnie kosztów dojazdu na zajęcia...... realizowane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Ja niżej podpisana/y..., legitymująca/y się dowodem osobistym (imię i nazwisko uczestnika szkolenia)

OŚWIADCZENIE. Ja niżej podpisana/y..., legitymująca/y się dowodem osobistym (imię i nazwisko uczestnika szkolenia) Załącznik nr 11: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dla osób dojeżdżających samochodem Projekt Efektywna szkoła wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego (imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE ZAWODOWE w ramach Projektu Aktywność bez barier nr WND-POKL.06.01.01-18-121/13

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE ZAWODOWE w ramach Projektu Aktywność bez barier nr WND-POKL.06.01.01-18-121/13 Załącznik nr 3 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE ZAWODOWE w ramach Projektu Aktywność bez barier nr WND-POKL.06.01.01-18-121/13 Ja niżej podpisany/a. legitymujący/a się nr PESEL.. zamieszkały/a....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU. Program Aktywizacji Młodych nr POWR /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU. Program Aktywizacji Młodych nr POWR /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15 1 Informacje ogólne 1. Regulamin przyznawania i wypłacania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO ZAWODOWE/SZKOLENIE/STAŻ* ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO ZAWODOWE/SZKOLENIE/STAŻ* ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowej ul. Święty Marcin 24/402 61-805 Poznań WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO ZAWODOWE/SZKOLENIE/STAŻ* ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W związku

Bardziej szczegółowo