Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 25 stycznia 2018 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) - Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje: Ustala się tryb udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z uwzględnieniem zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania. 2. Dotacji udziela się szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym z terenu powiatu wałeckiego wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wałeckiego. 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) Powiecie lub organie dotującym - należy przez to rozumieć Powiat Wałecki; 2) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, ośrodek, placówkę, o których mowa w art. 15, art. 19 ust. 5, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 ust. 1 i 3, art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wałeckiego; 3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły dla dzieci i młodzieży, ucznia szkoły dla dorosłych, wychowanka, dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 4) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która prowadzi szkołę, ośrodek lub placówkę na terenie powiatu wałeckiego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wałeckiego Niepubliczne szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu Powiatu w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz Niepubliczna szkoła podstawowa specjalna, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu Powiatu dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu. 3. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu. 4. Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Powiatu, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu. 5. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od, o której mowa w ust. 3, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu Powiatu, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu. 6. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu. 7. Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - także przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują, niezależnie od, o której mowa w ust. 8, na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu Powiatu w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu. 8. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Powiatu w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu. 9. Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują niezależnie od, o której mowa w ust. 4, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu Powiatu, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Warunkiem udzielenia jest dokonanie przez osobę prowadzącą następujących czynności: 1) przekazanie organowi dotującemu wniosku o udzielenie obejmującego informację o planowanej liczbie uczniów; 2) przekazanie danych do systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku bazowego; 3) przedstawienie organowi dotującemu zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tą szkołę - w przypadku, o której mowa w 3 ust Osoba prowadząca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, do Starostwa Powiatowego w Wałczu, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego. 3. Osoba prowadząca zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 4. Osoba prowadząca składa odrębny wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla każdej szkoły.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz W przypadku szkół, o których mowa w 3 ust. 1-8, osoba prowadząca zobowiązana jest do składania do Starostwa Powiatowego w Wałczu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji miesięcznej o rzeczywistej liczbie uczniów aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca, a w przypadku szkół, o których mowa w 3 ust. 4, także informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych każdego miesiąca, a którzy zostali wykazani w informacji miesięcznej o rzeczywistej liczbie uczniów na pierwszy dzień poprzedniego miesiąca. 2. Wzór informacji miesięcznej składanej przez osobę prowadzącą szkoły, o których mowa w 3 ust. 1-3 oraz ust. 5-8, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wzór informacji miesięcznej składanej przez osobę prowadzącą szkołę, o której mowa w 3 ust. 4, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 4. Osoba prowadząca składa odrębną informację miesięczną dla każdej szkoły Zarząd Powiatu corocznie, w drodze uchwały, na podstawie danych zawartych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, ustala wysokość stawek na jednego ucznia. 2. W przypadku braku w pierwszych miesiącach roku, danych niezbędnych do ustalenia ostatecznych stawek, dotacje te są wypłacane zaliczkowo w kwotach ustalonych na jednego ucznia w grudniu poprzedniego roku budżetowego. 3. Wypłata według stawek ustalonych na dany rok budżetowy nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną ustalone z uwzględnieniem korekty kwot wypłaconych na podstawie stawek, o których mowa w ust , o których mowa w 3 ust. 1-8, ustalana jest na podstawie aktualnej liczby uczniów zgodnie z przedłożoną przez osobę prowadzącą informacją miesięczną, o której mowa 5 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i Podana w informacji, o której mowa 5 ust. 1, liczba uczniów musi być zgodna ze stanem wykazanym w dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szkołę lub placówkę zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Kwoty dla szkół, o których mowa 3 ust. 4, pomniejsza się o kwotę w wysokości odpowiadającej przekazanej w poprzednim miesiącu na uczniów, których wskaźnik uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, wykazany w informacji, o której mowa w 5 ust. 1, jest niższy niż 50%, z zastrzeżeniem ust Część za miesiąc styczeń nie pomniejsza się o kwotę w wysokości odpowiadającej przekazanej w poprzednim miesiącu na uczniów, o których wskaźnik uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych jest niższy niż 50%. 5. Części wypłacane w miesiącach luty - grudzień naliczane są z uwzględnieniem korekt dotyczących frekwencji uczniów w zajęciach obowiązkowych w miesiącu poprzedzającym wypłatę. 6. W przypadku przekazania w miesiącu grudniu naliczonej na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym miesiącu, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Wałeckiego na zasadach określonych w art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 7. Osoba prowadząca zobowiązana jest w terminie do dnia 24 grudnia danego roku złożyć oświadczenie rozliczenia frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiąc grudzień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały W przypadku, o której mowa w 3 ust. 9, kwota ustalana jest na podstawie danych zawartych w informacji złożonej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, osoba prowadząca szkołę załącza poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy zaświadczeń, o których mowa w 4 ust. 1 pkt Dotacja, o której mowa w ust. 1, wypłacana jest jednorazowo. 9. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków ze środków przyznanej szkole lub placówce powinny zawierać wskazanie źródła finansowania Osoba prowadząca sporządza roczne rozliczenie wykorzystania przyznanej według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, osoba prowadząca składa w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku po roku udzielenia, a w przypadku gdy prowadzona przez dotowanego szkoła kończy swoją działalność, w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej części. 3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz korekty tego rozliczenia. 4. Osoba prowadząca składa rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, odrębnie dla każdej szkoły Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Wałczu pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu mogą dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych. 2. Kontrola obejmuje sprawdzenie: 1) zgodności ze stanem wykazanym w dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami, danych, o których mowa w 5 ust. 1; 2) zgodności ze stanem faktycznym danych wykazanych w rozliczeniu, o którym mowa w 10 ust. 1; 3) prawidłowości wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, określonym w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do szkół lub placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 4. Protokół z prowadzonej kontroli otrzymuje osoba prowadząca oraz Zarząd Powiatu w Wałczu. 5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu osobie prowadzącej przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień. 12. Zasady zwrotu w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości regulują odrębne przepisy Uchwała ma zastosowanie do należnych począwszy od stycznia 2018 r. 2. Do rozliczenia za 2017 r. stosuje się przepisy uchwały Rady Powiatu w Wałczu Nr XXI/146/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 751). 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu. 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 799 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania.... z dnia.... r.. nazwa osoby prowadzącej. adres, siedziba WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Wnoszę o udzielenie na rok... dla: (nazwa i adres szkoły/placówki) 1. REGON szkoły/placówki NIP szkoły/placówki Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: Typ: Forma kształcenia (niewłaściwe skreślić): dla młodzieży/dla dorosłych stacjonarna/zaoczna 7. Nr RSPO: Obowiązek szkolny lub nauki: TAK/NIE 9. Planowana liczba uczniów. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII liczba uczniów 9a. w tym niepełnosprawni (dotyczy szkół specjalnych): I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII liczba uczniów Rodzaj niepełnosprawności:......

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz b. w tym podział na zawody (dotyczy szkół policealnych) zawód I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Planowana liczba uczniów, którzy otrzymają świadectwo dojrzałości Planowana liczba uczniów, którzy otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: ZAWÓD PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW 12.Planowana liczba wychowanków ośrodka rewalidacyjno wychowawczego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII liczba wychowanków 13. Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII liczba dzieci 14. Planowana liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII liczba uczestników 15. Planowana liczba...(inne) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII liczba Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły/placówki. (nazwa banku, numer rachunku bankowego).... (czytelny podpis, pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prowadzącej) Pouczenie: 1. wniosek o udzielenie składa się w terminie do dnia 30 września roku bazowego 2. wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji i innymi decyzjami 3. w przypadku prowadzenia kilku szkół wniosek należy wypełniać odrębnie dla każdej ze szkół.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 799 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania... Miejscowość, data i pieczęć szkoły/placówki INFORMACJA MIESIĘCZNA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW W SZKOŁACH, W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB NAUKI ORAZ W PLACÓWKACH 1. Informacja za miesiąc 2. Nazwa i adres szkoły/placówki na pierwszy dzień miesiąca...roku Rzeczywista liczba uczniów wynosi..., w tym: 3a. Niepełnosprawni (dotyczy szkół specjalnych)... - rodzaj niepełnosprawności Rzeczywista liczba wychowanków ośrodka rewalidacyjno wychowawczego Rzeczywista liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: Rzeczywista liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Rzeczywista liczba... (inne) Osoba sporządzająca Pieczątka i podpis...

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 799 Wypełnia Starostwo Powiatowe w Wałczu Wysokość - za miesiąc rok - kwota na jednego ucznia:... - kwota na jednego ucznia niepełnosprawnego... - kwota na jednego wychowanka ośrodka rewalidacyjno wychowawczego - kwota na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju... - kwota na jednego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - kwota na jednego (inne) wysokość wg wzoru: DOTACJA = A + B + C + D + E + F A - (liczba rzeczywistych uczniów w danym miesiącu x kwota na jednego ucznia) B - (liczba rzeczywistych uczniów niepełnosprawnych x kwota na jednego ucznia niepełnosprawnego) C - (liczba rzeczywistych wychowanków ośrodka rewalidacyjno wychowawczego x kwota na jednego wychowanka ośrodka rewalidacyjno wychowawczego) D - (liczba rzeczywistych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju x kwota na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju) E - (liczba rzeczywistych uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych x kwota na jednego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) F - (liczba rzeczywistych...(inne) x kwota na jednego...(inne)) A.... zł B.... zł C.... zł D.... zł E.... zł F.... zł DOTACJA = A + B + C + D + E + F... zł... pieczątka i podpis, data

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 799 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania.. Miejscowość, data i pieczęć szkoły INFORMACJA MIESIĘCZNA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW W SZKOŁACH, W KTÓRYCH UCZEŃ NIE REALIZUJE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB NAUKI 1. Informacja za miesiąc 2. Nazwa i adres szkoły Rzeczywista liczba uczniów szkoły: na pierwszy dzień miesiąca...roku...wynosi... 3a. Rzeczywista liczba uczniów szkoły z poprzedniego miesiąca nieuczestnicząca w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi... w tym (dotyczy szkół policealnych) 5. Rzeczywista liczba uczniów w zawodach/dzie:......wynosi... 5a. Rzeczywista liczba uczniów z poprzedniego miesiąca nieuczestnicząca w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi Rzeczywista liczba uczniów w zawodach/dzie:......wynosi... 6a. Rzeczywista liczba uczniów z poprzedniego miesiąca nieuczestnicząca w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi Rzeczywista liczba uczniów w zawodach/dzie:......wynosi... 7a. Rzeczywista liczba uczniów z poprzedniego miesiąca nieuczestnicząca w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi... Osoba sporządzająca Pieczątka i podpis

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz za miesiąc rok Wypełnia Starostwo Powiatowe w Wałczu Wysokość - kwota na jednego ucznia:... w szkołach policealnych*: - kwota na jednego ucznia:... w zawodach/dzie kwota na jednego ucznia:... w zawodach/dzie kwota na jednego ucznia:... w zawodach/dzie wysokość wg wzoru: DOTACJA = A* - B* A - (rzeczywista liczba uczniów w danym miesiącu x kwota na jednego ucznia) B- (rzeczywista liczba uczniów z poprzedniego miesiąca nieuczestnicząca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych x kwota na jednego ucznia) A......zł......zł......zł......zł B......zł......zł......zł......zł DOTACJA = A B zł * w szkołach policealnych z uwzględnieniem zawodu... pieczątka i podpis, data

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 799 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania (nazwa i adres szkoły) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE* ROZLICZENIA FREKWENCJI UCZNIÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ W SZKOŁACH, W KTÓRYCH UCZEŃ NIE REALIZUJE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB NAUKI Oświadczam, że w informacji miesięcznej o rzeczywistej liczbie uczniów, w której: rzeczywista liczba uczniów szkoły podana na dzień 1 grudnia wynosiła..., obowiązku minimum 50 % zajęć edukacyjnych w szkole w tym miesiącu nie spełniło... uczniów. W przypadku szkół policealnych z uwzględnieniem zawodu. Oświadczam, że w informacji miesięcznej o rzeczywistej liczbie uczniów, w której: rzeczywista liczba uczniów w zawodzie... podana na dzień 1 grudnia wynosiła...,obowiązku minimum 50 % zajęć edukacyjnych w tym miesiącu nie spełniło... uczniów w tym zawodzie. Oświadczam, że w informacji miesięcznej o rzeczywistej liczbie uczniów, w której: rzeczywista liczba uczniów w zawodzie... podana na dzień 1 grudnia wynosiła...,obowiązku minimum 50 % zajęć edukacyjnych w tym miesiącu nie spełniło... uczniów w tym zawodzie. Oświadczam, że w informacji miesięcznej o rzeczywistej liczbie uczniów, w której: rzeczywista liczba uczniów w zawodzie... podana na dzień 1 grudnia wynosiła...,obowiązku minimum 50 % zajęć edukacyjnych w tym miesiącu nie spełniło... uczniów w tym zawodzie. Nadmiernie pobrana dotacja wynosi:... (ilość uczniów, która nie spełniła obowiązku 50 % zajęć w grudniu x stawka = kwota do zwrotu)** zostanie zwrócona do budżetu powiatu z zastrzeżeniem art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.... (pieczątka i podpis) * składane do 24 grudnia ** w szkołach policealnych z uwzględnieniem zawodów

12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz. 799 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania..... (miejscowość, data, pieczątka osoby prowadzącej) INFORMACJA * Nazwa i adres szkoły UCZNIOWIE, KTÓRZY OTRZYMALI ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA UKOŃCZENIA SZKOŁY UCZNIOWIE, KTÓRZY OTRZYMALI DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE LP. IMIĘ I NAZWISKO Zawód DATA UKOŃCZENIA SZKOŁY Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy szkoły. (nazwa banku, numer rachunku bankowego).... (czytelny podpis, pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prowadzącej) *dla każdej szkoły sporządza się oddzielną informację; UWAGI: Do informacji należy dołączyć: 1. Zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia świadectwa dojrzałości, 2. Zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

13 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz. 799 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania... (miejscowość, data, pieczęć osoby prowadzącej) ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU Nazwa i adres szkoły/placówki: Dane o rzeczywistej liczbie uczniów szkoły i otrzymanych w poszczególnych miesiącach. W przypadku szkół, w których uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub nauki uwzględnia się wymóg uczestnictwa w minimum 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych (różnica rzeczywistej liczby uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz liczby uczniów nieuczestniczącej co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu) : uczniów W przypadku szkół specjalnych dodatkowo dane o rzeczywistej liczbie uczniów niepełnosprawnych i otrzymanych w poszczególnych miesiącach. uczniów W przypadku szkół policealnych dane o rzeczywistej liczbie uczniów i otrzymanych w poszczególnych miesiącach w podziale na zawody z uwzględnieniem uczestnictwa w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (różnica rzeczywistej liczby uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz liczby uczniów nieuczestniczącej co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu) zawód/zawody...

14 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz. 799 uczniów zawód/zawody... uczniów 3. Dane o rzeczywistej liczbie wychowanków ośrodka rewalidacyjno wychowawczego i otrzymanych w poszczególnych miesiącach. wychowa nków 4. Dane o rzeczywistej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i otrzymanych w poszczególnych miesiącach. dzieci 5. Dane o rzeczywistej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i otrzymanych w poszczególnych miesiącach. uczestni ków 6. Dane o rzeczywistej liczbie... (inne) i otrzymanych w poszczególnych miesiącach uczniów Łączna kwota otrzymanej... Łączna kwota wykorzystanej niewykorzystanej podlegającej zwrotowi (czytelny podpis, pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)

Szczecin, dnia 23 października 2013 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXXI/272/13 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 9 października 2013 r.

Szczecin, dnia 23 października 2013 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXXI/272/13 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 października 2013 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXXI/272/13 RADY POWIATU W KOSZALINIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 01 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 01 lutego 2018 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII.244.2018 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia... UCHWAŁA NR... projekt Nr 9 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia... w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/110/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/110/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/110/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 UCHWAŁA Nr XVII/198/12 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1240 UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu Braniewskiego z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu Braniewskiego z dnia r. Uchwała Nr...... 2018 r. PROJEKT w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 1098 UCHWAŁA NR LI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR 533/2018 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/201/2016 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 30 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/201/2016 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 5794 UCHWAŁA NR XXVI/201/2016 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV - 508/2018 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV - 508/2018 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz. 1201 UCHWAŁA NR XLIV - 508/2018 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 724 UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Poznań, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 724 UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 724 UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Id: 60225CBA-2BC4-487E-B1F9-5BFBB84BD26B. Podpisany

Id: 60225CBA-2BC4-487E-B1F9-5BFBB84BD26B. Podpisany UCHWAŁA NR XXXII/230/2013 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łańcuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/288/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/288/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/288/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia środa, 29 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/324/ 2017 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 30 października 2017 r.

Gdańsk, dnia środa, 29 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/324/ 2017 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 30 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia środa, 29 listopada 2017 r. Poz. 4084 UCHWAŁA NR XXXV/324/ 2017 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXVI/163/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 596/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 596/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 596/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu przedszkolom,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 9 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 9 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 lutego 2018 r. Poz. 691 UCHWAŁA NR XLIV/480/18 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 31 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 31 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1654 UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia... 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz. 3184 UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8212 UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 lutego 2018 r. Poz. 1183 UCHWAŁA NR XLVIII/300/2018 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r.

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 11490 UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 25 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz. 1174 UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/154/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/396/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LIII/396/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LIII/396/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXVII/224/2017 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 3 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXVII/224/2017 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXVII/224/2017 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 UCHWAŁA NR XL RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 grudnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 UCHWAŁA NR XL RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 UCHWAŁA NR XL.208.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2017 RADY GMINY TERESIN. z dnia 9 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2017 RADY GMINY TERESIN. z dnia 9 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/206/2017 RADY GMINY TERESIN z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 25 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 25 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 roku UCHWAŁA Nr XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 21 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez...

Projekt. z dnia 21 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... Projekt z dnia 21 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... (2012/101296) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 5245 UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/653/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LII/653/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LII/653/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 4 UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017 RADY GMINY GRABICA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r.

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz. 2662 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY POWIATU W ŚREMIE. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY POWIATU W ŚREMIE. z dnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR RADY POWIATU W ŚREMIE z dnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE. z dnia 14 listopada 2016 r.

Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE. z dnia 14 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 4497 UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/46/15 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/46/15 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2279 UCHWAŁA NR IX/46/15 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXII.123.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2094 UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/164/2016 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/164/2016 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 14 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 4240 UCHWAŁA NR XXX/164/2016 RADY GMINY NIWISKA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/160/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 20 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/160/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 20 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 11823 UCHWAŁA NR XXXIII/160/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/242/2017 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 13 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/242/2017 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 13 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/242/2017 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia.

UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia. projekt UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r. Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/773/2018 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/773/2018 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 15 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXV/773/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez inne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 grudnia 2016 r. uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 28 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 28 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 193 UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 193 UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 193 UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 411/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 411/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 11828 UCHWAŁA NR 411/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/198/09 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

UCHWAŁA NR XXIX/198/09 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM UCHWAŁA NR XXIX/198/09 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/440/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/440/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXVI/440/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz. 4986 UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/145/17 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XIX/145/17 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XIX/145/17 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5594 UCHWAŁA NR XIII/96/15 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/62/15 RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 6 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/62/15 RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 6 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/62/15 RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznch szkół i placówek oświatowych działających na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/202/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/202/16 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY CZERNICHÓW. z dnia 29 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY CZERNICHÓW. z dnia 29 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XXX.254.2016 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/279/2017 RADY GMINY DOBRA. z dnia 23 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/279/2017 RADY GMINY DOBRA. z dnia 23 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1235 UCHWAŁA NR XXI/279/2017 RADY GMINY DOBRA w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA... PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 3661 UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Tarnobrzeg

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia wtorek, 16 stycznia 2018 r. Poz. 165 UCHWAŁA NR XXVIII/160/2018 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Gdańsk, dnia wtorek, 16 stycznia 2018 r. Poz. 165 UCHWAŁA NR XXVIII/160/2018 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO. z dnia 15 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 16 stycznia 2018 r. Poz. 165 UCHWAŁA NR XXVIII/160/2018 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/208/2016 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/208/2016 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz. 1327 UCHWAŁA NR XXXIII/208/2016 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo