Kodeks etyki biznesowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks etyki biznesowej"

Transkrypt

1 Kodeks etyki biznesowej

2 Przegląd fundamentalnej polityki i dyrektyw grupowych kierujących naszymi wzajemnymi stosunkami i stosunkami z naszymi udziałowcami. Dalsze szczegóły i dodatkowe zasady obowiązujące pracowników zatrudnionych na określonych obszarach działalności można znaleźć w Polityce grupowej, Dyrektywach grupowych oraz Instrukcjach grupowych, jak również w lokalnych dyrektywach i instrukcjach. Linki do Polityk grupowych, Dyrektyw grupowych oraz Instrukcji grupowych firmy Ericsson są podane w tym miejscu (

3 Spis treści BYCIE PARTNEREM CIESZĄCYM SIĘ ZAUFANIEM Nasze zasady przewodnie 5 Nasza odpowiedzialność za zgodność 6 Zgłaszanie przypadków naruszenia przepisów 7 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W OPARCIU O ZASADY ZACHOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Nasze zobowiązania jako odpowiedzialnych obywateli 8 Przestrzeganie praw człowieka we wszystkich obszarach działalności firmy 9 BHP 10 Angażowanie się w zrównoważony rozwój 10 Kodeks postępowania 11 KAŻDE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE Zgodność z prawem, zasadami i przepisami 12 Informacja dotycząca komunikacji i finansów 13 Postępowanie w przypadku występowania konfliktów w interesach 14 Ochrona i prawidłowe wykorzystanie zasobów firmowych 15 Ochrona informacji 16 3

4 List od Prezesa I DYREKTORA GENERALNEGO Szanowni współpracownicy, Kodeks etyki biznesowej to zbiór zasad, które determinują prowadzoną przez nas działalność. Jest to także narzędzie, dzięki któremu jesteśmy cały czas postrzegani jako zaufany partner i możemy odpowiedzialnie działać w swojej branży. Przypomina on nam także, że każde podejmowane działanie ma swoje znaczenie. Instrukcje te stanowią podstawę naszej działalności i pomagają nam dbać o zaufanie i wiarygodność, jakimi cieszymy się wśród naszych klientów, partnerów, pracowników, udziałowców i pozostałych akcjonariuszy. Prosimy pamiętać, aby zapoznać się dokładnie z treścią Kodeksu etyki biznesowej. Oczekuję, iż każdy z nas będzie wykonywał swą pracę zgodnie zasadami określonymi w tym dokumencie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za spełnianie tych standardów. Osobiście angażuję się w kwestie związane z odpowiedzialnością, jaka ciąży na firmie Ericsson jako korporacji, a także w prowadzenie naszej działalności w oparciu o zasady zachowania odpowiedzialności. Proszę pokazać nam, że Państwu też na tym zależy. Każde działanie ma znaczenie. Hans Vestberg Prezes oraz Dyrektor Generalny Kwiecień 2014 r. 4

5 BYCIE PARTNEREM CIESZĄCYM SIĘ ZAUFANIEM Nasze zasady przewodnie Integralność, przejrzystość i odpowiedzialność to cechy charakteryzujące sposób prowadzenia naszej firmy. Działanie z silnym poczuciem integralności jest najważniejsze dla uzyskania pozycji zaufanego i wiarygodnego partnera w oczach naszych klientów, partnerów, pracowników, udziałowców i pozostałych akcjonariuszy. Aby zdobyć tę pozycję, musimy prowadzić działalność w przejrzysty i pewny sposób, który pozwala chronić zasoby biznesowe oraz prywatność osób związanych z naszą firmą. Tworzenie środowiska przejrzystości w prowadzeniu firmy stanowi dla nas najważniejszy priorytet. Kodeks etyki biznesowej naszej firmy stanowi obietnicę bezstronnego i uczciwego działania w ramach współpracy biznesowej i w komunikacji prowadzonych na rynku. Oczekujemy, iż działalność firmy będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie. Do przestrzegania tych standardów zobowiązany jest każdy z nas, począwszy od członków Zarządu i Zespołu Wykonawczego do indywidualnego pracownika firmy Ericsson. Kodeks etyki biznesowej stanowi odzwierciedlenie zobowiązania naszej firmy, które polega na odpowiedzialnym prowadzeniu działalności, w tym na: Byciu odpowiedzialnymi obywatelami o statusie korporacji Przestrzeganie praw człowieka we wszystkich obszarach działalności firmy Egzekwowaniu przepisów BHP Motywowaniu do zrównoważonego rozwoju Wspieraniu inicjatywy United Nation Global Compact, która jest przedstawiona w Kodeksie postępowania W Kodeksie opisane są także zasady obowiązujące wszystkie osoby związane z firmą Ericsson stosunkiem pracy, które podlegają kontroli sprawowanej przez tę firmę nad jej pracownikami lub przebywają na terenie tej firmy w charakterze pracownika firmy Ericsson lub podwykonawcy bądź też prywatnego wykonawcy. Wśród tych zasad można wyróżnić m.in.: Zapewnianie ciągłej zgodności z obowiązującym prawem, zasadami i regulacjami Promowanie pełnego, sprawiedliwego, ścisłego, aktualnego i zrozumiałego ujawnienia w raportach finansowych i innej komunikacji publicznej Właściwe postępowanie w przypadku występowania konfliktów w interesach Ochronę zasobów firmowych i ich właściwe wykorzystywanie Ochronę informacji niepublicznych 5

6 Nasza odpowiedzialność za zgodność Każda osoba związana z firmą Ericsson stosunkiem pracy ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem, pomagać firmie wypełniać zobowiązania, które są w nim określone oraz pracować w oparciu o nie, a także przestrzegać wszystkich właściwych przepisów, jak również zasad określonych w Kodeksie, które dotyczą nas samych. Oprócz tego musimy również przestrzegać polityk, dyrektyw i instrukcji grupowych firmy Ericsson, a także dyrektyw i instrukcji obowiązujących na poziomie lokalnym; niezastosowanie się do tych wytycznych może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie i/lub pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Na naszych menadżerów zostały nałożone dodatkowe obowiązki. Poprzez swoje działania powinni oni pokazywać, jak duże znaczenie ma przestrzeganie zasad Kodeksu. Przykładowa postawa stanowi tutaj decydujący element, ponieważ jest ważna dla tych osób, które mają pytania dotyczące spraw etycznych lub pragną poinformować o naruszeniach zasad tego Kodeksu. Menadżerowie muszą wymagać od swoich organizacji respektowania i stosowania niniejszego Kodeksu. Menedżerowie nie mogą przymykać oczu na nieetyczne zachowanie. 6

7 Zgłaszanie przypadków naruszenia przepisów Osoby związane z firmą Ericsson stosunkiem pracy - Osoby pracujące na rzecz firmy Ericsson, które podlegają kontroli sprawowanej przez tę firmę nad jej pracownikami lub przebywają na terenie tej firmy zachęcamy do składania, w dobrej wierze, raportów dotyczących zachowań naruszających przepisy lub Kodeks etyki biznesowej do swojego menedżera lub zgodnie z lokalnie ustaloną procedurą. Jeżeli menedżer jest jest uczestnikiem przedmiotowego zdarzenia lub nie może albo nie posiada możliwości rozwiązania problemu, pracownik powinien zgłosić raport do menedżera wyższego rangą lub zgodnie z lokalnie ustaloną procedurą. Dostawcy, klienci i inni - Dostawcy, klienci i inni partnerzy współpracujący z firmą Ericsson mogą zgłaszać przypadki podejrzenia naruszenia przepisów lub Kodeksu etyki biznesowej do lokalnego menedżera ds. operacyjnych lub zgodnie z lokalnie ustaloną procedurą. Ericsson Reporting Violations - Jeżeli żaden z wyżej wymienionych kanałów raportowania nie jest dostępny lub nie jest właściwy oraz gdy: do domniemanego naruszenia doszło po stronie Grupy lub lokalnej kadry menedżerskiej oraz gdy dotyczy ono korupcji, dyskusyjnej księgowości lub kontroli, lub w jakikolwiek inny sposób na wpływ na podstawowe interesy firmy Ericsson albo bezpieczeństwo i higienę pracy, naruszenie takie można zgłosić za pośrednictwem procesu whistleblower Ericsson Reporting Violations. Zgłoszenia można przetwarzać w ramach procesu, jeżeli są one zgodne z lokalnymi przepisami stosowanymi przypadku zainteresowanych osób. Informacje dotyczące procesu Ericsson Reporting Violations są dostępne w sieci wewnętrznej firmy Ericsson 1 oraz na stronie internetowej firmy 2. Od menadżerów oczekuje się odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania problemu i pracy w celu zapewnienia satysfakcjonującego rozwiązania zgodnie z naszą etyką, naszymi wartościami i procedurami oraz lokalnymi regulacjami lub przepisami prawa. Ericsson nie akceptuje dyskryminacji lub działań polegających na odwecie wśród osób zgłaszających w dobrej wierze domniemane naruszenie zasad

8 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W OPARCIU O ZASADY ZACHOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI zobowiązanie firmy Każda osoba świadcząca pracę na rzecz firmy Ericsson ma obowiązek traktować kwestie związane z odpowiedzialnością, którą ponosimy jako korporacja, w tym prawa człowieka, przepisy BHP oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska w sposób profesjonalny oraz uwzględniać w swojej codziennej pracy zobowiązanie naszej firmy do odpowiedzialnego działania. Zobowiązania, jakie ciążą na nas jako odpowiedzialnych obywatelach korporacyjnych Jesteśmy przekonani, że komunikacja to podstawowa potrzeba człowieka, która ma wpływ na dobrobyt gospodarczy oraz równość społeczną i która dostarcza rozwiązań pozwalających sprostać wielu wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Dążymy do zapewnienia, aby nasza technologia stanowiła już zawsze o sile naszego świata oraz pozwalała minimalizować wszelkie negatywne wpływy. Stanowczo wierzymy, że technologia teleinformatyczna (ICT) jest wyznacznikiem lepszej przejrzystości i zwiększa zakres wielu podstawowych praw, jakie przysługują ludziom, w tym prawa do opieki zdrowotnej, edukacji, wolności zgromadzeń i wolności słowa. obejmują obszary praw człowieka, standardów pracy, zarządzania środowiskowego i antykorupcji. Zasady te są podstawą podejścia, jakie przyjmujemy w kwestii prowadzenia działalności w oparciu o zasady zachowania odpowiedzialności. Ważne jest, że marka Ericsson jest od zawsze kojarzona z poszanowaniem praw człowieka, sprawiedliwością i bezpiecznymi warunkami pracy oraz praktykami biznesowymi, które nie wywołują szkodliwego wpływu na kwestie etyczne i związane z ochroną środowiska. Uwzględnianie kwestii społecznych i etycznych w swoim postępowaniu ma duże znaczenie, dlatego też dążymy do tego, abyśmy byli odpowiedzialnymi członkami społeczeństw, w których prowadzimy swoją działalność. Ludzi, którzy uczestniczą w produkcji i wspierają nasze produkty oraz usługi na całym świecie, a także użytkowników rozwiązań teleinformatycznych otaczamy coraz większą troską. Firma Ericsson wspiera 10 zasad inicjatywy Global Compact stworzonej przez ONZ, które 8

9 Przestrzeganie praw człowieka we wszystkich obszarach działalności firmy Firma Ericsson respektuje wszystkie prawa człowieka, jakie są wprowadzone na arenie międzynarodowej, w tym postanowienia Międzynarodowej Karty Praw Człowieka oraz Deklaracji w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy wydanej przez Międzynarodową Organizację Pracy, w ramach których poruszone są kwestie dotyczące wolności zakładania stowarzyszeń i negocjacji w sprawach umów zbiorowych, pracy przymusowej, zatrudniania nieletnich i unikania dyskryminacji. Zależy nam na wdrażaniu w ramach całej prowadzonej przez nas działalności wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Wystrzegamy się udziału w jakichkolwiek zdarzeniach, w ramach których dochodzi do nadużyć w zakresie praw człowieka. Powinniśmy zawsze i na każdym poziomie poszukiwać sposobów, które zapewnią możliwość postępowania zgodnie z prawami człowieka uznawanymi na arenie międzynarodowej nawet, jeśli staniemy w obliczu sprzecznych wymogów. Jesteśmy świadomi konkretnych wyzwań związanych z pewnymi prawami człowieka, jakie stoją przez społeczeństwem sieciowym. Są to na przykład prawo do wolności słowa oraz zachowania prywatności. Mamy także świadomość, jak wyzwania te wpływają na pozostałe prawa wynikające z ewentualnego wykorzystywania technologii do niewłaściwych celów. Prowadzimy aktywne prace nad zminimalizowaniem ryzyka oraz wyzwań, z jakimi można mieć do czynienia w tym przypadku. Prywatność i bezpieczeństwo są ważnymi elementami produktów i usług oferowanych przez firmę Ericsson. Każdy nasz produkt i proces biznesowy jest odpowiednio dostosowywany pod kątem respektowania w pełnym zakresie, w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz produktów i usług, jakie oferujemy, postanowień związanych z prywatnością i wolnością słowa, które wynikają z praw człowieka. 9

10 BHP Firma Ericsson angażuje się w utrzymywanie solidnej kultury w zakresie BHP, promując świadomość, zapobieganie problemom oraz troskę. Każdego dnia współpracujemy z klientami, dostawcami i pozostałymi akcjonariuszami, dążąc do stworzenia środowiska roboczego, w którym będą przestrzegane przepisy BHP. Na potwierdzenie tych działań wdrożyliśmy w naszej firmie system dokumentowanych kontroli zarządzania, a także podejmujemy niezbędne działania. Dzięki temu jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, któremu zależy na ochronie życia i zdrowa wszystkich swoich pracowników, a także interesu komercyjnego i marki Ericsson oraz naszych klientów. Angażowanie się w zrównoważony rozwój Firma Ericsson angażuje się w zrównoważony rozwój społeczeństwa, który spełnia obecne potrzeby bez ograniczania możliwości do spełniania własnych potrzeb przyszłych pokoleń. Równowaga oznacza dla nas długotrwałą równość społeczną, dobrobyt gospodarczy oraz lepszą ochronę środowiska. Firma Ericsson powinna dążyć do opracowywania, tworzenia i oferowania produktów, usług oraz rozwiązań charakteryzujących się doskonałą równowagą. Powinniśmy starać się ograniczać negatywne wpływy wywoływane przez prowadzoną przez nas działalność oraz maksymalnie zwiększać pozytywne wpływy naszej technologii, umożliwiając w ten sposób społeczeństwu rozwijanie się w sposób zrównoważony. Powinniśmy zwiększać świadomość i wiedzę pracowników na temat równowagi i aktywnie współdziałać z interesariuszami w zakresie działań mających pozytywny wpływ społeczny, środowiskowy i ekonomiczny na ludzi, firmy oraz społeczeństwo. Powinniśmy także zachęcać naszych dostawców do zapewniania odpowiednich standardów równowagi w naszym łańcuchu dostaw. 10

11 Kodeks postępowania W celu zapewnienia respektowana praw człowieka i promowania sprawiedliwych warunków pracy wśród pracowników, bezpieczeństwa pracy, odpowiedzialnego zarządzania problemami środowiskowymi i wysokich standardów etycznych, Kodeks postępowania naszej firmy został oparty na idei Global Compact opracowanej przez ONZ i powinien być stosowany w każdym aspekcie związanym z działalnością firmy Ericsson, która obejmuje produkcję, dostawy i wsparcie produktów i usług naszej firmy na całym świecie. Zgodnie z Kodeksem postępowania: Każdy człowiek powinien móc spokojnie i legalnie tworzyć i przyłączać się lub rezygnować z przyłączenia się do związków zawodowych i dokonywać własnych wyborów. Wszyscy ludzie powinni mieć prawo do wspólnego działania. Firma Ericsson nie akceptuje zatrudniania nieletnich. Żadna osoba nie może być dyskryminowana ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, ciążę, stan rodzicielski, religię, opinię polityczną, narodowość, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, status społeczny, status autochtoniczny, niepełnosprawność, wiek lub przynależność do związków bądź z innego powodu, w zakresie którego osoba ta jest chroniona odnośnymi przepisami. Wszystkie osoby powinny znać podstawowe warunki związane z ich zatrudnieniem, a osoby z tym samym doświadczeniem, wydajnością i kwalifikacjami powinny otrzymywać jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę w odniesieniu do pracowników wykonujących te same zadania w podobnych warunkach roboczych. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy powinno być zawsze sprawą priorytetową. Dotyczy to wszystkich aspektów związanych z warunkami roboczymi. Obowiązkiem każdego pracownika firmy Ericsson jest respektowanie i promowanie Kodeksu postępowania, natomiast obowiązkiem każdej jednostki i firmy należącej do Ericsson, jak również każdego menadżera, jest dopilnowywanie, aby wszyscy pracownicy firmy Ericsson byli traktowani w sposób zgodny z wytycznymi Kodeksu postępowania. Dostawcy i ich podwykonawcy powinni wymagać zgodności z Kodeksem zachowania i weryfikować tę zgodność. 11

12 KAŻDE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE zasady obowiązujące każdą osobę, która jest związana z firmą Ericsson stosunkiem pracy, niezależnie od tego, czy jest ona jej pracownikiem, podwykonawcą, czy też prywatnym wykonawcą Zgodność z prawem, zasadami i przepisami Firma Ericsson powinna przestrzegać wszystkich norm i przepisów, które mają zastosowanie w jej działalności. Każda osoba prowadząca interesy firmy Ericsson w czasie swojej pracy może napotkać na szereg kwestii natury prawniczej. Naruszenia odnośnych norm lub przepisów powodują poważne konsekwencje zarówno dla firmy Ericsson, jak i poszczególnych osób. A zatem pracownik naszej firmy ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać odnośnych norm i przepisów, w tym postanowień określonych poniżej. Międzynarodowe operacje handlowe Określone normy i przepisy mające zastosowanie do uczestnictwa naszej firmy w międzynarodowych sprawach handlowych. Każda osoba uczestnicząca w międzynarodowych transakcjach biznesowych musi znać i przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i zagranicznych norm oraz przepisów dotyczących na przykład eksportu i importu, postanowień antybojkotowych, zakazów handlowych i obowiązujących sankcji. Uczciwa konkurencja Firma Ericsson jest zaangażowana w promowanie uczciwej konkurencji. Uczciwa konkurencja jest podstawą dla rozwoju i innowacji biznesowej. Wszyscy pracownicy firmy Ericsson powinni współzawodniczyć na wolnym rynku tak energicznie i konstruktywnie, jak to tylko możliwe, jednocześnie konsekwentnie przestrzegając prawa antytrustowego obowiązującego w każdym z krajów, w którym firma Ericsson prowadzi interesy. Kwestie podlegające przepisom prawa antytrustowego muszą być rozpatrywane w porozumieniu z Group Function Legal Affairs, która ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i koordynację tych kwestii w ramach firmy oraz w powiązaniu z sądem lub innymi organami. wewnętrznych oraz procesów zapewniających zgodność prowadzonej księgowości i raportów finansowych z prawem, przepisami i wymaganiami. Należy wspierać wysiłki firmy w tej dziedzinie. Bezprawne operacje giełdowe Wszyscy pracownicy firmy Ericsson powinni działać w ścisłej zgodności ze wszystkimi zasadami i przepisami dotyczącymi bezprawnych operacji giełdowych. Pracownik nie ma pozwolenia na bezpośrednią lub pośrednią sprzedaż lub zakup akcji lub papierów wartościowych w żadnej firmie handlowej, łącznie z Ericsson, dopóki jest w posiadaniu wewnętrznych informacji dotyczących takiej firmy lub do ujawniania wewnętrznych informacji osobom trzecim wewnątrz lub na zewnątrz firmy Ericsson łącznie z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami lub innym osobom, dla których takie informacje nie są niezbędne do wykonania swoich obowiązków dla firmy Ericsson. Informacja wewnętrzna jest informacją nie powszechną, która wpływa na cenę handlową akcji lub papierów wartościowych. Prywatność - Firma Ericsson angażuje się w ochronę danych osobowych, takich jak informacje dotyczące pracowników, partnerów, pracowników zewnętrznych, klientów i użytkowników końcowych. Obowiązkiem firmy Ericsson jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Każda osoba uzyskująca dostęp do danych osobowych lub przetwarzająca takie dane musi zapoznać się ze wszystkimi wymogami prawnymi i umownymi, a także musi je spełniać. Księgowość i raporty finansowe Firma Ericsson jest zobligowana do przestrzegania surowych przepisów i standardów dotyczących księgowości, do składania dokładnych i kompletnych sprawozdań dotyczących finansów i do przeprowadzania odpowiednich kontroli 12

13 Informacja dotycząca komunikacji i finansów Ważne jest zrozumienie wydajności finansowej i operacyjnej jednostek w celu zwiększenia zaangażowania w udoskonalenie działań. Musi się to równoważyć z polityką przejrzystości finansowej firmy Ericsson i wymaganiami ustawowymi, określonymi w kompetencjach, takich jak zasady wewnętrzne oraz zasady notowania i raportowania obowiązujące na giełdach i w instytucjach sprawujących nadzór nad papierami wartościowymi. Obowiązkiem firmy Ericsson jest spełnianie wymagań określających sposób, w jaki osoby pracujące na rzecz firmy Ericsson powinny zarządzać ważnymi wiadomościami, które mogą wpłynąć na cenę akcji firmy. Komentarze dotyczące wydajności finansowej i perspektyw na przyszłość mogą być wypowiadane tylko przez rzeczników, którzy zostali do tego upoważnieni w dyrektywie i w połączeniu z czynnościami popartymi przez Group Function Communication. Pracownicy związani z raportami finansowymi powinni zawsze dostarczyć pełne, uczciwe, dokładne, aktualne i zrozumiałe informacje w raportach i dokumentach, które Ericsson przedkłada agencjom rządowym, władzom i innym instytucjom publicznym. Zadaniem upoważnionych rzeczników jest reprezentowanie firmy na zewnątrz i przedstawianie jej stanowiska w zakresie rozmaitych zagadnień. Zachęcamy wszystkich pracowników do przekazywania informacji publicznych dotyczących firmy Ericsson, a tym samym rozmawiania na jej temat. Do komentowania wyników finansowych, kwestii o znaczeniu strategicznym lub niepublicznych informacji związanych z pracownikami są upoważnieni jedynie rzecznicy prasowi firmy. W przypadku wątpliwości pracownicy mogą poprosić Group Function Communications o pomoc. 13

14 Postępowanie w przypadku występowania konfliktu interesów Decyzje biznesowe są podejmowane w oparciu o najlepsze interesy dla grupy, a nie na podstawie osobistych względów, czy też relacji. Konflikt interesów pojawia się wtedy, kiedy jeden z elementów przeszkadza lub wpływa na nasz niezależny osąd w najlepszych interesach Ericsson. Należy unikać sytuacji, w których nasz osobisty interes może spowodować powstanie konfliktu z interesami grupy. Poniżej znajdują się przykładowe sytuacje, których należy być świadomym: Możliwości biznesowe Nie można korzystać z okazji biznesowych dla siebie, które zostały odkryte w trakcie spełniania obowiązków dla Ericsson, jeżeli będzie to niekorzystne dla interesów Ericsson. Nie można również wykorzystywać własności lub informacji firmy Ericsson oraz stanowiska dla własnych zysków. Zatrudnienie w innych firmach - Nie można podejmować zatrudnienia poza firmą Ericsson, za które będzie pobierane wynagrodzenie lub też które będzie miało charakter nieodpłatny, jeżeli zatrudnienie takie ma lub może mieć niekorzystny wpływ na działalność firmy Ericsson bądź może doprowadzić do powstania konfliktu interesów. Nie można prowadzić zewnętrznych interesów handlowych, które odrywają i zabierają czas i uwagę od odpowiedzialności lub pracy w firmie Ericsson. Pracownicy firmy Ericsson powinni unikać wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów poprzez nie przyjmowanie pracy od dowolnej organizacji teleinformatycznej oraz od dostawców, wykonawców, przedstawicieli, klientów lub konkurentów firmy Ericsson. Przynależność do zarządu i innych zewnętrznych organizacji Usługi pracowników firmy Ericsson w zarządzie lub podobnym organie przedsiębiorstwa lub agencji rządowej działających na skalę komercyjną jest zabroniona, jeżeli stwarzają zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów. Wszystkie tego typu prace muszą zostać zatwierdzone z góry przez menedżera. Praca w zarządzie wykonywana nie dla korzyści lub dla organizacji społecznych nie wymaga uzyskania wcześniejszego zezwolenia, chyba że istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu w interesach z firmą Ericsson. Działania polityczne Firma Ericsson nie bierze udziału lub nie opłaca lub w innym przypadku udziela poparcia, bezpośrednio lub pośrednio partiom lub komisjom politycznym lub indywidualnym politykom 3. Pracownik nie może udzielać poparcia w imieniu firmy Ericsson lub wykorzystywać funduszów korporacji lub zasobów do tego celu. Prezenty, korzyści, zwroty i rozrywka Pracownik firmy Ericsson nie może proponować ani przyjmować prezentów, korzyści, zwrotów lub rozrywki dla lub od osoby trzeciej, które stanowiłyby naruszenie prawa lub mogłyby wpłynąć na profesjonalny osąd w wykonywaniu pracy lub obowiązków dla firmy Ericsson lub osoby trzeciej. Łapówki, przywłaszczenia, itd. Żaden z pracowników nie może w sposób bezpośredni lub pośredni żądać lub przyjmować, oferować lub udzielać dowolnego rodzaju łapówki lub innego rodzaju nielegalnych lub nieetycznych korzyści dla pracowników lub innych przedstawicieli lub współpracowników Ericsson lub osoby trzeciej. Każda tego typu oferta lub propozycja musi być natychmiast zgłoszona do Group Function Legal Affairs. Ujawnienie konfliktu interesów Ericsson wymaga, aby pracownicy ujawniali transakcje oraz sytuacje, które mogą wpłynąć na narastanie konfliktu interesów. Jeżeli pracownik podejrzewa, że został uwikłany w transakcje lub dowolnego rodzaju umowy, które reprezentują konflikt interesów lub w inne sprawy, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów, musi zgłosić taką sytuację do swojego menedżera lub do Group Function Legal Affairs. Menedżer i Group Function Legal Affairs rozpocznie pracę nad określeniem czy istnieje zagrożenie wystąpienia takiego konfliktu i jeżeli tak, nad rozwiązaniem go w najlepszy możliwy sposób. Chociaż transakcje lub umowy reprezentujące konflikt interesów nie są automatycznie zabronione, pewne takie transakcje lub umowy mogą być niepożądane i w przypadku niektórych osób, na przykład członków zarządu seniorów, takie transakcje lub umowy mogą wymagać zatwierdzenia przez organ zarządzający, Zarząd lub współudziałowców. 3 Żadne postanowienie zawarte w niniejszym paragrafie nie uniemożliwia stworzenia i prowadzenia oddzielnego funduszu, który jest przewidziany przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych (zwłaszcza 2 U.S.C. 441b(b)(4)(B)) i którego celem jest pobieranie datków wpłacanych dobrowolnie przez pewnych uprawnionych pracowników firmy Ericsson, a także udzielanie wsparcia kandydatom na stanowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych. 14

15 Ochrona i prawidłowe wykorzystanie zasobów firmowych w tym systemów komunikacyjnych i połączeń z Internetem, należy używać do prowadzenia interesów firmy Ericsson lub dla innych marginalnych celów autoryzowanych przez menedżera lub odpowiednie dyrektywy grupowe, które regulują działalność firmy. Pracownik może zostać upoważniony przez kierownictwo lub na podstawie właściwych dokumentów regulujących działalność Grupy do korzystania z zasobów informatycznych firmy Ericsson z użyciem urządzeń i pamięci, które nie zostały udostępnione przez tę firmę. Ericsson posiada dużą ilość zasobów, należą do nich zasoby fizyczne, informacje prawnie zastrzeżone i własność intelektualna. Pracownik jest odpowiedzialny za ochronę powierzonej mu własności firmy Ericsson i za pomoc w celu ochrony zasobów Ericsson. Aby spełnić to zadanie pracownik musi być świadomy i musi zrozumieć dyrektywy dotyczące poufności Ericsson. Należy być czujnym i zgłaszać wszystkie straty lub ryzyka utraty własności firmy do Działu ochrony Ericsson lub menedżera tak szybko jak to zostanie zauważone. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące wewnętrznej i zewnętrznej obsługi informacji, systemów komunikacyjnych i własności intelektualnej. Własność intelektualna Własność intelektualna obejmuje różne własności na przykład programy komputerowe, dokumentację techniczną i wynalazki. Niektóre własności intelektualne są lub mogą podlegać specjalnej ochronie przed kopiowaniem, pogwałceniem praw autorskich, praw patentowych, praw handlowych, itd. Własność intelektualna jest zasobem o największej wartości dla Ericsson i należy obchodzić się z nią z należytą starannością. Należy postępować i w razie wątpliwości odnaleźć instrukcje dotyczące działań mających na celu zabezpieczenie tego wartościowego zasobu. Własność intelektualna, wytworzona przez pracownika w czasie jego zatrudnienia w firmie Ericsson, jest przekazywana i przypisywana firmie Ericsson na drodze prawnej i/lub w ramach umowy o pracę lub innej umowy, z wyjątkami określonymi w konwencjach międzynarodowych, właściwych przepisach prawnych i umowie pracownika z firmą Ericsson. Wykorzystanie zasobów informatycznych firmy Ericsson Zasobów informatycznych firmy Ericsson, W zakresie dopuszczonym przez odnośne przepisy prawa korzystanie ze środowiska informatycznego firmy Ericsson z wykorzystaniem urządzenia lub pamięci (niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez firmę Ericsson) może podlegać kontroli w zakresie zainstalowanego oprogramowania, pamięci USB, zapór, informacji o administratorach, dodatkowych połączeń sieciowych, szyfrowania, oprogramowania i elementów antywirusowych itd. Dla celów związanych z ochroną działalności prowadzonej przez firmę Ericsson oraz wykrywaniem nieakceptowalnych przypadków korzystania z zasobów informatycznych firmy Ericsson, pracownik może zostać poproszony o udzielenie dostępu do wszelkich urządzeń i pamięci, których używa do uzyskiwania dostępu do zasobów informatycznych firmy Ericsson lub przechowywania informacji dotyczących tej firmy. Prośbę taką może wystosować tylko upoważniona osoba pełniąca odpowiednią funkcję, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Prośba ta musi być zgodna z odpowiednimi procesami. Nieakceptowalne przypadki korzystania z zasobów informatycznych firmy Ericsson obejmują: przetwarzanie, wysyłanie, wyszukiwanie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, przechowywanie, drukowanie lub inne rozpowszechnianie materiałów i informacji, które są niezgodne z prawem, niepokojące, zagrażające, nielegalne, dotyczą dyskryminacji rasowej, orientacji seksualnej, nieprzyzwoite, onieśmielające, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z profesjonalnym zachowaniem. Po zakończeniu współpracy z firmą Ericsson Po zakończeniu współpracy z firmą pracownik musi zwrócić wszystkie zasoby Ericsson, łącznie z dokumentacją i wszystkimi nośnikami zawierającymi informacje stanowiące własność Ericsson. Po ustawaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a firmą Ericsson, pracownik jest nadal zobowiązany do nie używania i nie ujawniania informacji będących własnością firmy Ericsson. 15

16 Ochrona informacji Ochrona informacji poufnych, będących własnością firmy Ericsson i należących do naszych klientów, partnerów i dostawców Pracownicy firmy Ericsson mają dostęp do informacji będących własnością firmy Ericsson i w niektórych przypadkach również do informacji należących do osób trzecich. Do takich informacji mogą należeć informacje dotyczące finansów, plany biznesowe, informacje techniczne, informacje dotyczące pracowników i klientów oraz informacje innego rodzaju. Nie autoryzowany dostęp, użycie i ujawnienie może być przyczyną narażenia firmy Ericsson lub osoby trzeciej na szkodę. Z tego powodu dostęp, użycie lub ujawnienie informacji są zabronione, chyba że pracownik został upoważniony do tego celu. Nie autoryzowany dostęp, użycie i ujawnienie może również stanowić naruszenie przepisów, w tym przepisów dotyczących prywatności. W razie wątpliwości dotyczących zezwolenia na wykorzystywanie informacji poufnych, należy poprosić menadżera lub Dział Bezpieczeństwa firmy Ericsson o przekazanie odpowiednich wytycznych. Poniżej wyszczególniono kilka zasad, które pomogą zabezpieczyć informacje niepubliczne, stanowiące własność firmy Ericsson oraz jej klientów, partnerów i dostawców: 1. Nie należy ujawniać innym osobom informacji nieopublikowanych przez firmę Ericsson z wyjątkiem (i) osób pracujących dla firmy Ericsson, którym, ze względu na zakres pełnionych przez nich obowiązków, należy zapewnić dostęp do tego rodzaju informacji i osób, które mają uzasadniony powód do posiadania takich informacji, (ii) dowolnej osoby posiadającej zezwolenie na otrzymywanie takich informacji, które zostało wydane przez firmę Ericsson lub (iii) osób, którym pracowni musi przekazać takie informacje ze względu na pełnione przez siebie obowiązki. 2. Nie należy w sposób pośredni ani bezpośredni uzyskiwać dostępu, kopiować, odtwarzać oraz używać informacji niepublicznych chyba, że wynika to z obowiązków i pracy w firmie Ericsson. Z chwilą ustania stosunku pracy w firmie Ericsson wszelkie upoważnienia do uzyskiwania dostępu do informacji niepublicznych lub korzystania z takich informacji tracą ważność i pracownik musi zwrócić lub usunąć wszystkie informacje, jakie znajdują się w jego posiadaniu. 3. W przypadku wystąpienia każdego nieprawidłowego użycia lub nieprawidłowego traktowania informacji niepublicznych, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie menedżera i współpracować z Ericsson w celu zapewnienia ochrony tych informacji. 4. Nie należy przechowywać informacji niepublicznych na prywatnych komputerach oraz pamięciach, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Ericsson. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania zewnętrznych usług chmurowych lub innych internetowych usług hostingowych do przechowywania informacji niepublicznych, jeżeli zostały one w tym zakresie zatwierdzone przez Dział Bezpieczeństwa Grupy Ericsson. 5. Pozwolenia oraz uprawnienia dostępu, przyznane osobom świadczącym pracę na rzecz Ericsson, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu, dla jakiego zostały przyznane. Nigdy nie należy udostępniać haseł i kodów pin oraz podobnych informacji osobom nieupoważnionym ani nie przekazywać im tych danych do użytku. 16

17 Ericsson SE Stockholm, Sweden Telephone Polityka grupowa Telefonaktiebolaget LM Ericsson

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o.

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o. Warszawa, 17.05.2015 Vario Term Sp. z o.o. ul. Poezji 19, 04 994, Warszawa biuro@varioterm.pl +48 22 872 42 14 +48 22 872 99 61 http://www.varioterm.pl/ REGON: 016214556 NIP: 9521827178 KRS: 0000017444

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług Wersja 8.0 Październik 2016 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE... 3 ZAKRES... 3 POLITYKA...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006)

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Kodeks Etyki Telekomunikacji Polskiej (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Szanowni Państwo, Zaufanie jest niezbędnym elementem w relacjach firmy z otoczeniem i budowaniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE Opracował: AUDYTOR WEWNĘTRZNY Agnieszka Londzin /podpis na oryginale/ Zatwierdził: BURMISTRZ Grzegorz Nowosielski /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6 Dz.U.1998.21.94 (U) Kodeks pracy. zmiany: 1998-09-01 Dz.U.1998.113.717 art. 5 1998-09-11 Dz.U.1996.24.110 art. 1 1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 31 2000-01-01 Dz.U.1999.99.1152 art. 1 2000-04-06 Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Wstęp Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy w ochronie zdrowia Społeczeństwo Najważniejszym motywem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu

1 Przedmiot Regulaminu Wyciąg z Regulaminu Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zasady działania Rady Inwestycyjnej, w tym w szczególności: a) kompetencje i zadania Rady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo