Kodeks etyki biznesowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks etyki biznesowej"

Transkrypt

1 Kodeks etyki biznesowej

2 Przegląd fundamentalnej polityki i dyrektyw grupowych kierujących naszymi wzajemnymi stosunkami i stosunkami z naszymi udziałowcami. Dalsze szczegóły i dodatkowe zasady obowiązujące pracowników zatrudnionych na określonych obszarach działalności można znaleźć w Polityce grupowej, Dyrektywach grupowych oraz Instrukcjach grupowych, jak również w lokalnych dyrektywach i instrukcjach. Linki do Polityk grupowych, Dyrektyw grupowych oraz Instrukcji grupowych firmy Ericsson są podane w tym miejscu (http://internal.ericsson.com/book/7982/egms-ericsson-ericsson-group-management-system?unit=glob)

3 Spis treści BYCIE PARTNEREM CIESZĄCYM SIĘ ZAUFANIEM Nasze zasady przewodnie 5 Nasza odpowiedzialność za zgodność 6 Zgłaszanie przypadków naruszenia przepisów 7 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W OPARCIU O ZASADY ZACHOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Nasze zobowiązania jako odpowiedzialnych obywateli 8 Przestrzeganie praw człowieka we wszystkich obszarach działalności firmy 9 BHP 10 Angażowanie się w zrównoważony rozwój 10 Kodeks postępowania 11 KAŻDE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE Zgodność z prawem, zasadami i przepisami 12 Informacja dotycząca komunikacji i finansów 13 Postępowanie w przypadku występowania konfliktów w interesach 14 Ochrona i prawidłowe wykorzystanie zasobów firmowych 15 Ochrona informacji 16 3

4 List od Prezesa I DYREKTORA GENERALNEGO Szanowni współpracownicy, Kodeks etyki biznesowej to zbiór zasad, które determinują prowadzoną przez nas działalność. Jest to także narzędzie, dzięki któremu jesteśmy cały czas postrzegani jako zaufany partner i możemy odpowiedzialnie działać w swojej branży. Przypomina on nam także, że każde podejmowane działanie ma swoje znaczenie. Instrukcje te stanowią podstawę naszej działalności i pomagają nam dbać o zaufanie i wiarygodność, jakimi cieszymy się wśród naszych klientów, partnerów, pracowników, udziałowców i pozostałych akcjonariuszy. Prosimy pamiętać, aby zapoznać się dokładnie z treścią Kodeksu etyki biznesowej. Oczekuję, iż każdy z nas będzie wykonywał swą pracę zgodnie zasadami określonymi w tym dokumencie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za spełnianie tych standardów. Osobiście angażuję się w kwestie związane z odpowiedzialnością, jaka ciąży na firmie Ericsson jako korporacji, a także w prowadzenie naszej działalności w oparciu o zasady zachowania odpowiedzialności. Proszę pokazać nam, że Państwu też na tym zależy. Każde działanie ma znaczenie. Hans Vestberg Prezes oraz Dyrektor Generalny Kwiecień 2014 r. 4

5 BYCIE PARTNEREM CIESZĄCYM SIĘ ZAUFANIEM Nasze zasady przewodnie Integralność, przejrzystość i odpowiedzialność to cechy charakteryzujące sposób prowadzenia naszej firmy. Działanie z silnym poczuciem integralności jest najważniejsze dla uzyskania pozycji zaufanego i wiarygodnego partnera w oczach naszych klientów, partnerów, pracowników, udziałowców i pozostałych akcjonariuszy. Aby zdobyć tę pozycję, musimy prowadzić działalność w przejrzysty i pewny sposób, który pozwala chronić zasoby biznesowe oraz prywatność osób związanych z naszą firmą. Tworzenie środowiska przejrzystości w prowadzeniu firmy stanowi dla nas najważniejszy priorytet. Kodeks etyki biznesowej naszej firmy stanowi obietnicę bezstronnego i uczciwego działania w ramach współpracy biznesowej i w komunikacji prowadzonych na rynku. Oczekujemy, iż działalność firmy będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie. Do przestrzegania tych standardów zobowiązany jest każdy z nas, począwszy od członków Zarządu i Zespołu Wykonawczego do indywidualnego pracownika firmy Ericsson. Kodeks etyki biznesowej stanowi odzwierciedlenie zobowiązania naszej firmy, które polega na odpowiedzialnym prowadzeniu działalności, w tym na: Byciu odpowiedzialnymi obywatelami o statusie korporacji Przestrzeganie praw człowieka we wszystkich obszarach działalności firmy Egzekwowaniu przepisów BHP Motywowaniu do zrównoważonego rozwoju Wspieraniu inicjatywy United Nation Global Compact, która jest przedstawiona w Kodeksie postępowania W Kodeksie opisane są także zasady obowiązujące wszystkie osoby związane z firmą Ericsson stosunkiem pracy, które podlegają kontroli sprawowanej przez tę firmę nad jej pracownikami lub przebywają na terenie tej firmy w charakterze pracownika firmy Ericsson lub podwykonawcy bądź też prywatnego wykonawcy. Wśród tych zasad można wyróżnić m.in.: Zapewnianie ciągłej zgodności z obowiązującym prawem, zasadami i regulacjami Promowanie pełnego, sprawiedliwego, ścisłego, aktualnego i zrozumiałego ujawnienia w raportach finansowych i innej komunikacji publicznej Właściwe postępowanie w przypadku występowania konfliktów w interesach Ochronę zasobów firmowych i ich właściwe wykorzystywanie Ochronę informacji niepublicznych 5

6 Nasza odpowiedzialność za zgodność Każda osoba związana z firmą Ericsson stosunkiem pracy ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem, pomagać firmie wypełniać zobowiązania, które są w nim określone oraz pracować w oparciu o nie, a także przestrzegać wszystkich właściwych przepisów, jak również zasad określonych w Kodeksie, które dotyczą nas samych. Oprócz tego musimy również przestrzegać polityk, dyrektyw i instrukcji grupowych firmy Ericsson, a także dyrektyw i instrukcji obowiązujących na poziomie lokalnym; niezastosowanie się do tych wytycznych może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie i/lub pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Na naszych menadżerów zostały nałożone dodatkowe obowiązki. Poprzez swoje działania powinni oni pokazywać, jak duże znaczenie ma przestrzeganie zasad Kodeksu. Przykładowa postawa stanowi tutaj decydujący element, ponieważ jest ważna dla tych osób, które mają pytania dotyczące spraw etycznych lub pragną poinformować o naruszeniach zasad tego Kodeksu. Menadżerowie muszą wymagać od swoich organizacji respektowania i stosowania niniejszego Kodeksu. Menedżerowie nie mogą przymykać oczu na nieetyczne zachowanie. 6

7 Zgłaszanie przypadków naruszenia przepisów Osoby związane z firmą Ericsson stosunkiem pracy - Osoby pracujące na rzecz firmy Ericsson, które podlegają kontroli sprawowanej przez tę firmę nad jej pracownikami lub przebywają na terenie tej firmy zachęcamy do składania, w dobrej wierze, raportów dotyczących zachowań naruszających przepisy lub Kodeks etyki biznesowej do swojego menedżera lub zgodnie z lokalnie ustaloną procedurą. Jeżeli menedżer jest jest uczestnikiem przedmiotowego zdarzenia lub nie może albo nie posiada możliwości rozwiązania problemu, pracownik powinien zgłosić raport do menedżera wyższego rangą lub zgodnie z lokalnie ustaloną procedurą. Dostawcy, klienci i inni - Dostawcy, klienci i inni partnerzy współpracujący z firmą Ericsson mogą zgłaszać przypadki podejrzenia naruszenia przepisów lub Kodeksu etyki biznesowej do lokalnego menedżera ds. operacyjnych lub zgodnie z lokalnie ustaloną procedurą. Ericsson Reporting Violations - Jeżeli żaden z wyżej wymienionych kanałów raportowania nie jest dostępny lub nie jest właściwy oraz gdy: do domniemanego naruszenia doszło po stronie Grupy lub lokalnej kadry menedżerskiej oraz gdy dotyczy ono korupcji, dyskusyjnej księgowości lub kontroli, lub w jakikolwiek inny sposób na wpływ na podstawowe interesy firmy Ericsson albo bezpieczeństwo i higienę pracy, naruszenie takie można zgłosić za pośrednictwem procesu whistleblower Ericsson Reporting Violations. Zgłoszenia można przetwarzać w ramach procesu, jeżeli są one zgodne z lokalnymi przepisami stosowanymi przypadku zainteresowanych osób. Informacje dotyczące procesu Ericsson Reporting Violations są dostępne w sieci wewnętrznej firmy Ericsson 1 oraz na stronie internetowej firmy 2. Od menadżerów oczekuje się odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania problemu i pracy w celu zapewnienia satysfakcjonującego rozwiązania zgodnie z naszą etyką, naszymi wartościami i procedurami oraz lokalnymi regulacjami lub przepisami prawa. Ericsson nie akceptuje dyskryminacji lub działań polegających na odwecie wśród osób zgłaszających w dobrej wierze domniemane naruszenie zasad

8 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W OPARCIU O ZASADY ZACHOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI zobowiązanie firmy Każda osoba świadcząca pracę na rzecz firmy Ericsson ma obowiązek traktować kwestie związane z odpowiedzialnością, którą ponosimy jako korporacja, w tym prawa człowieka, przepisy BHP oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska w sposób profesjonalny oraz uwzględniać w swojej codziennej pracy zobowiązanie naszej firmy do odpowiedzialnego działania. Zobowiązania, jakie ciążą na nas jako odpowiedzialnych obywatelach korporacyjnych Jesteśmy przekonani, że komunikacja to podstawowa potrzeba człowieka, która ma wpływ na dobrobyt gospodarczy oraz równość społeczną i która dostarcza rozwiązań pozwalających sprostać wielu wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Dążymy do zapewnienia, aby nasza technologia stanowiła już zawsze o sile naszego świata oraz pozwalała minimalizować wszelkie negatywne wpływy. Stanowczo wierzymy, że technologia teleinformatyczna (ICT) jest wyznacznikiem lepszej przejrzystości i zwiększa zakres wielu podstawowych praw, jakie przysługują ludziom, w tym prawa do opieki zdrowotnej, edukacji, wolności zgromadzeń i wolności słowa. obejmują obszary praw człowieka, standardów pracy, zarządzania środowiskowego i antykorupcji. Zasady te są podstawą podejścia, jakie przyjmujemy w kwestii prowadzenia działalności w oparciu o zasady zachowania odpowiedzialności. Ważne jest, że marka Ericsson jest od zawsze kojarzona z poszanowaniem praw człowieka, sprawiedliwością i bezpiecznymi warunkami pracy oraz praktykami biznesowymi, które nie wywołują szkodliwego wpływu na kwestie etyczne i związane z ochroną środowiska. Uwzględnianie kwestii społecznych i etycznych w swoim postępowaniu ma duże znaczenie, dlatego też dążymy do tego, abyśmy byli odpowiedzialnymi członkami społeczeństw, w których prowadzimy swoją działalność. Ludzi, którzy uczestniczą w produkcji i wspierają nasze produkty oraz usługi na całym świecie, a także użytkowników rozwiązań teleinformatycznych otaczamy coraz większą troską. Firma Ericsson wspiera 10 zasad inicjatywy Global Compact stworzonej przez ONZ, które 8

9 Przestrzeganie praw człowieka we wszystkich obszarach działalności firmy Firma Ericsson respektuje wszystkie prawa człowieka, jakie są wprowadzone na arenie międzynarodowej, w tym postanowienia Międzynarodowej Karty Praw Człowieka oraz Deklaracji w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy wydanej przez Międzynarodową Organizację Pracy, w ramach których poruszone są kwestie dotyczące wolności zakładania stowarzyszeń i negocjacji w sprawach umów zbiorowych, pracy przymusowej, zatrudniania nieletnich i unikania dyskryminacji. Zależy nam na wdrażaniu w ramach całej prowadzonej przez nas działalności wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Wystrzegamy się udziału w jakichkolwiek zdarzeniach, w ramach których dochodzi do nadużyć w zakresie praw człowieka. Powinniśmy zawsze i na każdym poziomie poszukiwać sposobów, które zapewnią możliwość postępowania zgodnie z prawami człowieka uznawanymi na arenie międzynarodowej nawet, jeśli staniemy w obliczu sprzecznych wymogów. Jesteśmy świadomi konkretnych wyzwań związanych z pewnymi prawami człowieka, jakie stoją przez społeczeństwem sieciowym. Są to na przykład prawo do wolności słowa oraz zachowania prywatności. Mamy także świadomość, jak wyzwania te wpływają na pozostałe prawa wynikające z ewentualnego wykorzystywania technologii do niewłaściwych celów. Prowadzimy aktywne prace nad zminimalizowaniem ryzyka oraz wyzwań, z jakimi można mieć do czynienia w tym przypadku. Prywatność i bezpieczeństwo są ważnymi elementami produktów i usług oferowanych przez firmę Ericsson. Każdy nasz produkt i proces biznesowy jest odpowiednio dostosowywany pod kątem respektowania w pełnym zakresie, w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz produktów i usług, jakie oferujemy, postanowień związanych z prywatnością i wolnością słowa, które wynikają z praw człowieka. 9

10 BHP Firma Ericsson angażuje się w utrzymywanie solidnej kultury w zakresie BHP, promując świadomość, zapobieganie problemom oraz troskę. Każdego dnia współpracujemy z klientami, dostawcami i pozostałymi akcjonariuszami, dążąc do stworzenia środowiska roboczego, w którym będą przestrzegane przepisy BHP. Na potwierdzenie tych działań wdrożyliśmy w naszej firmie system dokumentowanych kontroli zarządzania, a także podejmujemy niezbędne działania. Dzięki temu jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, któremu zależy na ochronie życia i zdrowa wszystkich swoich pracowników, a także interesu komercyjnego i marki Ericsson oraz naszych klientów. Angażowanie się w zrównoważony rozwój Firma Ericsson angażuje się w zrównoważony rozwój społeczeństwa, który spełnia obecne potrzeby bez ograniczania możliwości do spełniania własnych potrzeb przyszłych pokoleń. Równowaga oznacza dla nas długotrwałą równość społeczną, dobrobyt gospodarczy oraz lepszą ochronę środowiska. Firma Ericsson powinna dążyć do opracowywania, tworzenia i oferowania produktów, usług oraz rozwiązań charakteryzujących się doskonałą równowagą. Powinniśmy starać się ograniczać negatywne wpływy wywoływane przez prowadzoną przez nas działalność oraz maksymalnie zwiększać pozytywne wpływy naszej technologii, umożliwiając w ten sposób społeczeństwu rozwijanie się w sposób zrównoważony. Powinniśmy zwiększać świadomość i wiedzę pracowników na temat równowagi i aktywnie współdziałać z interesariuszami w zakresie działań mających pozytywny wpływ społeczny, środowiskowy i ekonomiczny na ludzi, firmy oraz społeczeństwo. Powinniśmy także zachęcać naszych dostawców do zapewniania odpowiednich standardów równowagi w naszym łańcuchu dostaw. 10

11 Kodeks postępowania W celu zapewnienia respektowana praw człowieka i promowania sprawiedliwych warunków pracy wśród pracowników, bezpieczeństwa pracy, odpowiedzialnego zarządzania problemami środowiskowymi i wysokich standardów etycznych, Kodeks postępowania naszej firmy został oparty na idei Global Compact opracowanej przez ONZ i powinien być stosowany w każdym aspekcie związanym z działalnością firmy Ericsson, która obejmuje produkcję, dostawy i wsparcie produktów i usług naszej firmy na całym świecie. Zgodnie z Kodeksem postępowania: Każdy człowiek powinien móc spokojnie i legalnie tworzyć i przyłączać się lub rezygnować z przyłączenia się do związków zawodowych i dokonywać własnych wyborów. Wszyscy ludzie powinni mieć prawo do wspólnego działania. Firma Ericsson nie akceptuje zatrudniania nieletnich. Żadna osoba nie może być dyskryminowana ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, ciążę, stan rodzicielski, religię, opinię polityczną, narodowość, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, status społeczny, status autochtoniczny, niepełnosprawność, wiek lub przynależność do związków bądź z innego powodu, w zakresie którego osoba ta jest chroniona odnośnymi przepisami. Wszystkie osoby powinny znać podstawowe warunki związane z ich zatrudnieniem, a osoby z tym samym doświadczeniem, wydajnością i kwalifikacjami powinny otrzymywać jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę w odniesieniu do pracowników wykonujących te same zadania w podobnych warunkach roboczych. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy powinno być zawsze sprawą priorytetową. Dotyczy to wszystkich aspektów związanych z warunkami roboczymi. Obowiązkiem każdego pracownika firmy Ericsson jest respektowanie i promowanie Kodeksu postępowania, natomiast obowiązkiem każdej jednostki i firmy należącej do Ericsson, jak również każdego menadżera, jest dopilnowywanie, aby wszyscy pracownicy firmy Ericsson byli traktowani w sposób zgodny z wytycznymi Kodeksu postępowania. Dostawcy i ich podwykonawcy powinni wymagać zgodności z Kodeksem zachowania i weryfikować tę zgodność. 11

12 KAŻDE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE zasady obowiązujące każdą osobę, która jest związana z firmą Ericsson stosunkiem pracy, niezależnie od tego, czy jest ona jej pracownikiem, podwykonawcą, czy też prywatnym wykonawcą Zgodność z prawem, zasadami i przepisami Firma Ericsson powinna przestrzegać wszystkich norm i przepisów, które mają zastosowanie w jej działalności. Każda osoba prowadząca interesy firmy Ericsson w czasie swojej pracy może napotkać na szereg kwestii natury prawniczej. Naruszenia odnośnych norm lub przepisów powodują poważne konsekwencje zarówno dla firmy Ericsson, jak i poszczególnych osób. A zatem pracownik naszej firmy ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać odnośnych norm i przepisów, w tym postanowień określonych poniżej. Międzynarodowe operacje handlowe Określone normy i przepisy mające zastosowanie do uczestnictwa naszej firmy w międzynarodowych sprawach handlowych. Każda osoba uczestnicząca w międzynarodowych transakcjach biznesowych musi znać i przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i zagranicznych norm oraz przepisów dotyczących na przykład eksportu i importu, postanowień antybojkotowych, zakazów handlowych i obowiązujących sankcji. Uczciwa konkurencja Firma Ericsson jest zaangażowana w promowanie uczciwej konkurencji. Uczciwa konkurencja jest podstawą dla rozwoju i innowacji biznesowej. Wszyscy pracownicy firmy Ericsson powinni współzawodniczyć na wolnym rynku tak energicznie i konstruktywnie, jak to tylko możliwe, jednocześnie konsekwentnie przestrzegając prawa antytrustowego obowiązującego w każdym z krajów, w którym firma Ericsson prowadzi interesy. Kwestie podlegające przepisom prawa antytrustowego muszą być rozpatrywane w porozumieniu z Group Function Legal Affairs, która ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i koordynację tych kwestii w ramach firmy oraz w powiązaniu z sądem lub innymi organami. wewnętrznych oraz procesów zapewniających zgodność prowadzonej księgowości i raportów finansowych z prawem, przepisami i wymaganiami. Należy wspierać wysiłki firmy w tej dziedzinie. Bezprawne operacje giełdowe Wszyscy pracownicy firmy Ericsson powinni działać w ścisłej zgodności ze wszystkimi zasadami i przepisami dotyczącymi bezprawnych operacji giełdowych. Pracownik nie ma pozwolenia na bezpośrednią lub pośrednią sprzedaż lub zakup akcji lub papierów wartościowych w żadnej firmie handlowej, łącznie z Ericsson, dopóki jest w posiadaniu wewnętrznych informacji dotyczących takiej firmy lub do ujawniania wewnętrznych informacji osobom trzecim wewnątrz lub na zewnątrz firmy Ericsson łącznie z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami lub innym osobom, dla których takie informacje nie są niezbędne do wykonania swoich obowiązków dla firmy Ericsson. Informacja wewnętrzna jest informacją nie powszechną, która wpływa na cenę handlową akcji lub papierów wartościowych. Prywatność - Firma Ericsson angażuje się w ochronę danych osobowych, takich jak informacje dotyczące pracowników, partnerów, pracowników zewnętrznych, klientów i użytkowników końcowych. Obowiązkiem firmy Ericsson jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Każda osoba uzyskująca dostęp do danych osobowych lub przetwarzająca takie dane musi zapoznać się ze wszystkimi wymogami prawnymi i umownymi, a także musi je spełniać. Księgowość i raporty finansowe Firma Ericsson jest zobligowana do przestrzegania surowych przepisów i standardów dotyczących księgowości, do składania dokładnych i kompletnych sprawozdań dotyczących finansów i do przeprowadzania odpowiednich kontroli 12

13 Informacja dotycząca komunikacji i finansów Ważne jest zrozumienie wydajności finansowej i operacyjnej jednostek w celu zwiększenia zaangażowania w udoskonalenie działań. Musi się to równoważyć z polityką przejrzystości finansowej firmy Ericsson i wymaganiami ustawowymi, określonymi w kompetencjach, takich jak zasady wewnętrzne oraz zasady notowania i raportowania obowiązujące na giełdach i w instytucjach sprawujących nadzór nad papierami wartościowymi. Obowiązkiem firmy Ericsson jest spełnianie wymagań określających sposób, w jaki osoby pracujące na rzecz firmy Ericsson powinny zarządzać ważnymi wiadomościami, które mogą wpłynąć na cenę akcji firmy. Komentarze dotyczące wydajności finansowej i perspektyw na przyszłość mogą być wypowiadane tylko przez rzeczników, którzy zostali do tego upoważnieni w dyrektywie i w połączeniu z czynnościami popartymi przez Group Function Communication. Pracownicy związani z raportami finansowymi powinni zawsze dostarczyć pełne, uczciwe, dokładne, aktualne i zrozumiałe informacje w raportach i dokumentach, które Ericsson przedkłada agencjom rządowym, władzom i innym instytucjom publicznym. Zadaniem upoważnionych rzeczników jest reprezentowanie firmy na zewnątrz i przedstawianie jej stanowiska w zakresie rozmaitych zagadnień. Zachęcamy wszystkich pracowników do przekazywania informacji publicznych dotyczących firmy Ericsson, a tym samym rozmawiania na jej temat. Do komentowania wyników finansowych, kwestii o znaczeniu strategicznym lub niepublicznych informacji związanych z pracownikami są upoważnieni jedynie rzecznicy prasowi firmy. W przypadku wątpliwości pracownicy mogą poprosić Group Function Communications o pomoc. 13

14 Postępowanie w przypadku występowania konfliktu interesów Decyzje biznesowe są podejmowane w oparciu o najlepsze interesy dla grupy, a nie na podstawie osobistych względów, czy też relacji. Konflikt interesów pojawia się wtedy, kiedy jeden z elementów przeszkadza lub wpływa na nasz niezależny osąd w najlepszych interesach Ericsson. Należy unikać sytuacji, w których nasz osobisty interes może spowodować powstanie konfliktu z interesami grupy. Poniżej znajdują się przykładowe sytuacje, których należy być świadomym: Możliwości biznesowe Nie można korzystać z okazji biznesowych dla siebie, które zostały odkryte w trakcie spełniania obowiązków dla Ericsson, jeżeli będzie to niekorzystne dla interesów Ericsson. Nie można również wykorzystywać własności lub informacji firmy Ericsson oraz stanowiska dla własnych zysków. Zatrudnienie w innych firmach - Nie można podejmować zatrudnienia poza firmą Ericsson, za które będzie pobierane wynagrodzenie lub też które będzie miało charakter nieodpłatny, jeżeli zatrudnienie takie ma lub może mieć niekorzystny wpływ na działalność firmy Ericsson bądź może doprowadzić do powstania konfliktu interesów. Nie można prowadzić zewnętrznych interesów handlowych, które odrywają i zabierają czas i uwagę od odpowiedzialności lub pracy w firmie Ericsson. Pracownicy firmy Ericsson powinni unikać wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów poprzez nie przyjmowanie pracy od dowolnej organizacji teleinformatycznej oraz od dostawców, wykonawców, przedstawicieli, klientów lub konkurentów firmy Ericsson. Przynależność do zarządu i innych zewnętrznych organizacji Usługi pracowników firmy Ericsson w zarządzie lub podobnym organie przedsiębiorstwa lub agencji rządowej działających na skalę komercyjną jest zabroniona, jeżeli stwarzają zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów. Wszystkie tego typu prace muszą zostać zatwierdzone z góry przez menedżera. Praca w zarządzie wykonywana nie dla korzyści lub dla organizacji społecznych nie wymaga uzyskania wcześniejszego zezwolenia, chyba że istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu w interesach z firmą Ericsson. Działania polityczne Firma Ericsson nie bierze udziału lub nie opłaca lub w innym przypadku udziela poparcia, bezpośrednio lub pośrednio partiom lub komisjom politycznym lub indywidualnym politykom 3. Pracownik nie może udzielać poparcia w imieniu firmy Ericsson lub wykorzystywać funduszów korporacji lub zasobów do tego celu. Prezenty, korzyści, zwroty i rozrywka Pracownik firmy Ericsson nie może proponować ani przyjmować prezentów, korzyści, zwrotów lub rozrywki dla lub od osoby trzeciej, które stanowiłyby naruszenie prawa lub mogłyby wpłynąć na profesjonalny osąd w wykonywaniu pracy lub obowiązków dla firmy Ericsson lub osoby trzeciej. Łapówki, przywłaszczenia, itd. Żaden z pracowników nie może w sposób bezpośredni lub pośredni żądać lub przyjmować, oferować lub udzielać dowolnego rodzaju łapówki lub innego rodzaju nielegalnych lub nieetycznych korzyści dla pracowników lub innych przedstawicieli lub współpracowników Ericsson lub osoby trzeciej. Każda tego typu oferta lub propozycja musi być natychmiast zgłoszona do Group Function Legal Affairs. Ujawnienie konfliktu interesów Ericsson wymaga, aby pracownicy ujawniali transakcje oraz sytuacje, które mogą wpłynąć na narastanie konfliktu interesów. Jeżeli pracownik podejrzewa, że został uwikłany w transakcje lub dowolnego rodzaju umowy, które reprezentują konflikt interesów lub w inne sprawy, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów, musi zgłosić taką sytuację do swojego menedżera lub do Group Function Legal Affairs. Menedżer i Group Function Legal Affairs rozpocznie pracę nad określeniem czy istnieje zagrożenie wystąpienia takiego konfliktu i jeżeli tak, nad rozwiązaniem go w najlepszy możliwy sposób. Chociaż transakcje lub umowy reprezentujące konflikt interesów nie są automatycznie zabronione, pewne takie transakcje lub umowy mogą być niepożądane i w przypadku niektórych osób, na przykład członków zarządu seniorów, takie transakcje lub umowy mogą wymagać zatwierdzenia przez organ zarządzający, Zarząd lub współudziałowców. 3 Żadne postanowienie zawarte w niniejszym paragrafie nie uniemożliwia stworzenia i prowadzenia oddzielnego funduszu, który jest przewidziany przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych (zwłaszcza 2 U.S.C. 441b(b)(4)(B)) i którego celem jest pobieranie datków wpłacanych dobrowolnie przez pewnych uprawnionych pracowników firmy Ericsson, a także udzielanie wsparcia kandydatom na stanowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych. 14

15 Ochrona i prawidłowe wykorzystanie zasobów firmowych w tym systemów komunikacyjnych i połączeń z Internetem, należy używać do prowadzenia interesów firmy Ericsson lub dla innych marginalnych celów autoryzowanych przez menedżera lub odpowiednie dyrektywy grupowe, które regulują działalność firmy. Pracownik może zostać upoważniony przez kierownictwo lub na podstawie właściwych dokumentów regulujących działalność Grupy do korzystania z zasobów informatycznych firmy Ericsson z użyciem urządzeń i pamięci, które nie zostały udostępnione przez tę firmę. Ericsson posiada dużą ilość zasobów, należą do nich zasoby fizyczne, informacje prawnie zastrzeżone i własność intelektualna. Pracownik jest odpowiedzialny za ochronę powierzonej mu własności firmy Ericsson i za pomoc w celu ochrony zasobów Ericsson. Aby spełnić to zadanie pracownik musi być świadomy i musi zrozumieć dyrektywy dotyczące poufności Ericsson. Należy być czujnym i zgłaszać wszystkie straty lub ryzyka utraty własności firmy do Działu ochrony Ericsson lub menedżera tak szybko jak to zostanie zauważone. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące wewnętrznej i zewnętrznej obsługi informacji, systemów komunikacyjnych i własności intelektualnej. Własność intelektualna Własność intelektualna obejmuje różne własności na przykład programy komputerowe, dokumentację techniczną i wynalazki. Niektóre własności intelektualne są lub mogą podlegać specjalnej ochronie przed kopiowaniem, pogwałceniem praw autorskich, praw patentowych, praw handlowych, itd. Własność intelektualna jest zasobem o największej wartości dla Ericsson i należy obchodzić się z nią z należytą starannością. Należy postępować i w razie wątpliwości odnaleźć instrukcje dotyczące działań mających na celu zabezpieczenie tego wartościowego zasobu. Własność intelektualna, wytworzona przez pracownika w czasie jego zatrudnienia w firmie Ericsson, jest przekazywana i przypisywana firmie Ericsson na drodze prawnej i/lub w ramach umowy o pracę lub innej umowy, z wyjątkami określonymi w konwencjach międzynarodowych, właściwych przepisach prawnych i umowie pracownika z firmą Ericsson. Wykorzystanie zasobów informatycznych firmy Ericsson Zasobów informatycznych firmy Ericsson, W zakresie dopuszczonym przez odnośne przepisy prawa korzystanie ze środowiska informatycznego firmy Ericsson z wykorzystaniem urządzenia lub pamięci (niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez firmę Ericsson) może podlegać kontroli w zakresie zainstalowanego oprogramowania, pamięci USB, zapór, informacji o administratorach, dodatkowych połączeń sieciowych, szyfrowania, oprogramowania i elementów antywirusowych itd. Dla celów związanych z ochroną działalności prowadzonej przez firmę Ericsson oraz wykrywaniem nieakceptowalnych przypadków korzystania z zasobów informatycznych firmy Ericsson, pracownik może zostać poproszony o udzielenie dostępu do wszelkich urządzeń i pamięci, których używa do uzyskiwania dostępu do zasobów informatycznych firmy Ericsson lub przechowywania informacji dotyczących tej firmy. Prośbę taką może wystosować tylko upoważniona osoba pełniąca odpowiednią funkcję, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Prośba ta musi być zgodna z odpowiednimi procesami. Nieakceptowalne przypadki korzystania z zasobów informatycznych firmy Ericsson obejmują: przetwarzanie, wysyłanie, wyszukiwanie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, przechowywanie, drukowanie lub inne rozpowszechnianie materiałów i informacji, które są niezgodne z prawem, niepokojące, zagrażające, nielegalne, dotyczą dyskryminacji rasowej, orientacji seksualnej, nieprzyzwoite, onieśmielające, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z profesjonalnym zachowaniem. Po zakończeniu współpracy z firmą Ericsson Po zakończeniu współpracy z firmą pracownik musi zwrócić wszystkie zasoby Ericsson, łącznie z dokumentacją i wszystkimi nośnikami zawierającymi informacje stanowiące własność Ericsson. Po ustawaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a firmą Ericsson, pracownik jest nadal zobowiązany do nie używania i nie ujawniania informacji będących własnością firmy Ericsson. 15

16 Ochrona informacji Ochrona informacji poufnych, będących własnością firmy Ericsson i należących do naszych klientów, partnerów i dostawców Pracownicy firmy Ericsson mają dostęp do informacji będących własnością firmy Ericsson i w niektórych przypadkach również do informacji należących do osób trzecich. Do takich informacji mogą należeć informacje dotyczące finansów, plany biznesowe, informacje techniczne, informacje dotyczące pracowników i klientów oraz informacje innego rodzaju. Nie autoryzowany dostęp, użycie i ujawnienie może być przyczyną narażenia firmy Ericsson lub osoby trzeciej na szkodę. Z tego powodu dostęp, użycie lub ujawnienie informacji są zabronione, chyba że pracownik został upoważniony do tego celu. Nie autoryzowany dostęp, użycie i ujawnienie może również stanowić naruszenie przepisów, w tym przepisów dotyczących prywatności. W razie wątpliwości dotyczących zezwolenia na wykorzystywanie informacji poufnych, należy poprosić menadżera lub Dział Bezpieczeństwa firmy Ericsson o przekazanie odpowiednich wytycznych. Poniżej wyszczególniono kilka zasad, które pomogą zabezpieczyć informacje niepubliczne, stanowiące własność firmy Ericsson oraz jej klientów, partnerów i dostawców: 1. Nie należy ujawniać innym osobom informacji nieopublikowanych przez firmę Ericsson z wyjątkiem (i) osób pracujących dla firmy Ericsson, którym, ze względu na zakres pełnionych przez nich obowiązków, należy zapewnić dostęp do tego rodzaju informacji i osób, które mają uzasadniony powód do posiadania takich informacji, (ii) dowolnej osoby posiadającej zezwolenie na otrzymywanie takich informacji, które zostało wydane przez firmę Ericsson lub (iii) osób, którym pracowni musi przekazać takie informacje ze względu na pełnione przez siebie obowiązki. 2. Nie należy w sposób pośredni ani bezpośredni uzyskiwać dostępu, kopiować, odtwarzać oraz używać informacji niepublicznych chyba, że wynika to z obowiązków i pracy w firmie Ericsson. Z chwilą ustania stosunku pracy w firmie Ericsson wszelkie upoważnienia do uzyskiwania dostępu do informacji niepublicznych lub korzystania z takich informacji tracą ważność i pracownik musi zwrócić lub usunąć wszystkie informacje, jakie znajdują się w jego posiadaniu. 3. W przypadku wystąpienia każdego nieprawidłowego użycia lub nieprawidłowego traktowania informacji niepublicznych, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie menedżera i współpracować z Ericsson w celu zapewnienia ochrony tych informacji. 4. Nie należy przechowywać informacji niepublicznych na prywatnych komputerach oraz pamięciach, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Ericsson. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania zewnętrznych usług chmurowych lub innych internetowych usług hostingowych do przechowywania informacji niepublicznych, jeżeli zostały one w tym zakresie zatwierdzone przez Dział Bezpieczeństwa Grupy Ericsson. 5. Pozwolenia oraz uprawnienia dostępu, przyznane osobom świadczącym pracę na rzecz Ericsson, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu, dla jakiego zostały przyznane. Nigdy nie należy udostępniać haseł i kodów pin oraz podobnych informacji osobom nieupoważnionym ani nie przekazywać im tych danych do użytku. 16

17 Ericsson SE Stockholm, Sweden Telephone Polityka grupowa Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w

Bardziej szczegółowo

Heinz Kodeks postępowania 2010 2

Heinz Kodeks postępowania 2010 2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA 15222-5448 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada

Bardziej szczegółowo

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Płock, 2013 rok Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP List od Zarządu Szanowni Państwo! Naszą misją jest bycie czołowym wytwórcą i dostawcą produktów i usług

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo