Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12"

Transkrypt

1

2 Nr Kategoria: cel operacyjny/ zadanie/ podzadanie PLAN DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU NA ROK Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 119/ z dnia 21 maja r. Nazwa celu, zadania, Zakres merytoryczny 9 Miernik podzadania 2, 4 Powiązanie ze strategią rozwoju powiatu 5 Powiązanie z Programem Naprawczym dla powiatu 6 Wartość Nazwa 3 docelowa do osiągnięcia Cel operacyjny Poprawa stanu nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz zasobu powiatu 1.1 zadanie Poprawa stanu technicznego Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej, Wydziału KTD w Nowej Rudzie Obszar 1 : MIENIE POWIATU I SKARBU PAŃSTWA Dbałość o stan techniczny posiadanych nieruchomości (w tym remonty, ubezpieczenia, regulacja stanów prawnych nieruchomości, zbywanie nieruchomości zbędnych dla realizacji zadań powiatu) Remonty i inwestycje w obiektach Starostwa w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw w budynku oraz jego wyposażenia, zlecanie remontów obiektów należących do Powiatu i jednostek org., w których wykonano prace remontowe zrealizowanych remontów i inwestycji do planowanych w roku Powiązanie z Polityką Jakości 7 Źródło finanso Wania IV 4, 5 środki dotacje I.4.4 IV 4, 5 Środki Termin realizacji cały rok Komórka/ jednostka odpow. za realizację GN ORG ORG Badanie satysfakcji pracownikówwarunki i organizacja pracy Badanie satysfakcji klientówzadowolenie z warunków lokalowych Skala punktowa Założenie w 3, 4 91%

3 1.1.1 podzadanie Remont Starostwa w Kłodzku Remont klimatyzatora (naprawa wymiennika dwupłytowego, 2 sprężarek oraz uzupełnienie glikolu) Zadanie zrealizowane (protokół odbioru) tak I.4.4 IV 4, 5 środki ORG podzadanie Remont Starostwa w Kłodzku Montaż bezprzewodowych czujek dymu w pomieszczeniach przyziemia z podłączeniem do centralki p/poż. W sekretariacie Zadanie zrealizowane (protokół odbioru) tak I.4.4 IV 4, 5 Środki ORG podzadanie Remont samochodu służbowego Remont samochodu służbowego wg potrzeb Zadanie zrealizowane (zlecenie, faktura) tak brak brak 5 Środki ORG 1.2 zadanie Ubezpieczenie mienia i pojazdów starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu 1.3 zadanie Powierzanie pracownikom odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 1.4 zadanie Racjonalna gospodarka nieruchomościami kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia i pojazdów jednostek organizacyjnych dająca szerszy zakres ubezpieczenia, zdiagnozowany cały majątek jednostek org. powiatu i starostwa Przygotowywanie i aktualizacja oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone mienie, oraz umów o współodpowiedzialności za powierzone mienie, aktualizacja ewidencji środków trwałych i wyposażenia Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości, zbywanie zbędnych nieruchomości, ochrona i zabezpieczenia, regulowanie stanu prawnego, Wartość ubezpieczoneg o mienia w stosunku do wartości księgowej posiadanego mienia sporządzania oświadczeń i umów niezwłocznie zgodnie z kartą obiegową lub dowodem OT Stosunek liczby zagospodarowa nych nieruchomości budynkowych do ogólnej liczby nieruchomości w zasobie powiatu i Skarbu Państwa I.4.4 brak brak Środki brak brak 7 Środki 90% IV.4.1 IV środki dotacje cały rok WFB ORG ORG.AG GN

4 1.4.1 podzadanie Regulacja stanów prawnych nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa Ustanowienie trwałego zarządu, ujawnianie własności nieruchomości w księgach wieczystych, podzadanie Sprzedaż nieruchomości Typowanie i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzanie przetargów, rokowań, zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej nieruchomości powiatu dla których ustanowiono trwały Zarząd w trakcie roku Kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości / plan dochodów budżetu powiatu IV środki, dotacje IV , 11 środki cały rok cały rok GN GN podzadanie Pobieranie dochodów z nieruchomości Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości 1. aktualizacji opłat z tyt. Użytkowania wieczystego w roku / IV.4.1 2, 11 środki, dotacje cały rok GN podzadanie Wywłaszczenia nieruchomości i postępowania odszkodowawcze Prowadzenie postępowań z zakresu wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości 2. nieruchomości dla których naliczono opłaty z tyt. trwałego zarządu postępowań prowadzonych w roku brak IV dotacje cały rok GN podzadanie Zwroty działek rentowych i siedliskowych Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotów działek siedliskowych i rentowych prowadzonych postępowań 15 brak brak 2 dotacje cały rok GN podzadanie Monitoring mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu Kontrola sposobu wykorzystania nieruchomości powiatu oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu Plan kontroli wykorzystania nieruchomości, sporządzony w terminie do tak I.4.4 IV środki cały rok GN

5 końca lutego kontroli przeprowadzon ych w roku podzadanie Przejęcie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości i Skarbu Państwa Przejmowanie nieruchomości zbędnych z punktu widzenia statutowej działalności jednostki przeprowadzon ych postępowań IV.4.3 brak środki, dotacje cały rok GN podzadanie Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Prowadzenie postępowań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzonych postępowań w sprawie przekształceń 30 brak brak 2 środki, dotacje cały rok GN podzadanie Ochrona i zabezpieczenie mienia Zawieranie umów dot. ochrony obiektów będących własnością powiatu i Skarbu Państwa, techniczne zabezpieczanie nieruchomości Podzadanie Utrzymanie nieruchomości w zasobie powiatu oraz Skarbu Państwa Zapewnianie środków w budżecie na podatek od nieruchomości oraz opłaty za wywóz odpadów, zapewnienie środków na utrzymanie nieruchomości powiatu we wspólnotach, składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, składanie deklaracji w zakresie odpadów i ich aktualizacja, reprezentowanie powiatu i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych nieruchomości objętych ubezpieczenie m i zabezpieczenie m / nieruchomości w zasobie ogółem złożenia deklaracji dot. podatku od nieruchomości składania deklaracji dot. odpadów wnoszenia opłat na rzecz brak 2 środki, dotacje brak 2 środki, dotacje cały rok cały rok GN GN

6 Podzadanie Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa Podzadanie Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach Skarbu Państwa i powiatu 1.5 zadanie Planowanie, realizacja i nadzór nad zadaniami remontowo-inwestycyjnymi w SP i jednostkach organizacyjnych powiatu podzadanie Wykonanie dokumentacji adaptacji budynku po SG na cele administracyjne 2 Cel operacyjny 2.1 zadanie Zapewnienie prawidłowej integracji i funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem Zapewnienie kompleksowej i kompetentnej obsługi osób niepełnosprawnych i pomoc w uczestnictwie tych osób we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach i działaniach, podejmowanych na ich rzecz. Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości. Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości Planowanie remontów i inwestycji w SP, przygotowanie dokumentacji remontowo-inwestycyjnej w SP i jedn.org., wnioskowanie o środki do budżetu powiatu na zadania remontowo-inwestycyjne w Starostwie Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wspólnot mieszkaniowyc h nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa na które zawarto umowy nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa na których ustanowiono służebności nadzorowanych zadań remonotowoinwestycyjnych Projekt techniczny IV środki, dotacje IV Środki, dotacje brak 4,5 Środki, dotacje brak 4,5 Środki Obszar: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Poprawa warunków pracy i obsługi klientów, zapewnienie prawidłowej obsługi klienta niepełnosprawnego Wspieranie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, realizowanej przez PCPR i jednostki pomocowe powiatu kłodzkiego, działające na rzecz integracji tych osób ze środowiskiem Współdziałanie z innymi komórkami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami takimi Poziom zadowolenia klientów niepełnospraw nych - podjętych interwencji w sprawach osób niepełnosprawn ych Sprawozdanie z działalności za 93% I.2 brak 1, Środki 56 I.2.3 brak 1 Środki cały rok Cały rok GN GN ORG.NI ORG/NI AON AON

7 jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, PFRON, Urząd Marszałkowski, Spółdzielnie Mieszkaniowe, ZOZ-y, organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programów Kapitał Ludzki- Bądź aktywny, uwierz w siebie, Student II, Sprawny Samorząd, Wyrównywanie różnic między regionami i inne Rozeznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się Włączanie osób niepełnosprawnych w programy instytucji, świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym rok poprzedni złożone w terminie do końca marca podzadanie Współorganizacja spotkań, konferencji poświęconych osobom niepełnosprawnym i i imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, w których uczestniczą osoby dorosłe, dzieci i młodzież niepełnosprawna - Poszukiwanie w Internecie, prasie, instytucjach samorządowych szkoleń,konferencji organizowanych i poświęconych osobom niepełnosprawnym oraz informowanie tych osób o takich spotkaniach -Pozyskiwanie sponsorów i wolontariuszy do organizacji imprez i spotkań, poświęconych osobom niepełnosprawnym, w tym: Styczeń - Integracyjny Dzień dziecka Luty- Integracyjne spotkanie organizacji pozarządowych Kwiecień-Światowy dzień Inwalidy Czerwiec-Integracyjny Dzień Dziecka Lipiec- Turniej warcabowy dla niewidomych Sierpień-Wyścigi rowerowe dla niewidomych i niedowidzących Wrzesień-Skatepiknik Integracyjny Październik-Dzień osób niepełnosprawnych Listopad-Dzień Seniora - imprez - pozyskanych sponsorów brak 1 Środki oraz pozyskan e od sponsoró w AON

8 2.2 Zadanie Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności Grudzień- Wigilia dla niepełnosprawnych -Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych 1.Zapewnienie działania zespołu orzeczniczego i obsługi PZON w celu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 2.Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz wynagrodzenia z działalności gospodarczej lekarzy orzeczników - ustalanie właściwych składów do rozpatrywania poszczególnych wniosków o wydanie decyzji - ustalanie terminów posiedzeń składów orzekających oraz zawiadamianie zainteresowanych stron i uczestników postępowania -zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów - zamawianie pieczęci urzędowych - zapewnienie usług pocztowych - utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach PZON - zakup środków czystości, zapewnienie obsługi sprzątania - zapewnienie właściwej informacji wizualnej dla klientów PZON - zapewnienie łączności telefonicznej, informatycznej, zarezerwowanie środków finansowych w budżecie na pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków. 1. wydanych orzeczeń w terminie 30 dni 2. Ilość odwołań skutecznych w stosunku do wydanych decyzji 3. wydanych orzeczeń w danym roku. 4. wydanych orzeczeń w stosunku do złożonych wniosków 0% % brak brak 2 Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego 2.3 Zadanie Wydawanie legitymacji osobom 1. Zapewnienie działania obsługi 1. brak brak 2 Dotacja z PZON PZON

9 niepełnosprawnych 2.4 Zadanie. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym 2.5 Zadanie Podnoszenie kompetencji pracowników PZON i orzeczników PZON w celu wydania legitymacji os. niepełnosprawnej 2. Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę: - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika PZON - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, pieczęci urzędowych. 1.Zapewnienie działania obsługi PZON w celu wydania karty parkingowej 2.Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę: - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika PZON - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, pieczęci urzędowych. 1. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nowo powołanych członków zespołu na przeszkolenie w WZON celem uzyskania certyfikatu. 2. Szkolenia okresowe orzeczników. 3. Uczestnictwo pracowników PZON w szkoleniach z zakresu: obsługi klienta niepełnosprawnego, ochrony danych osobowych, Instrukcji kancelaryjnej, asertywnej komunikacji w pracy urzędnika, język migowy (poziom średniozaawansowany),k.p.a w procedurze orzeczniczej, archiwizacja dokumentacji. wydanych legitymacji do złożonych wniosków 2. legitymacji ogółem wydanych kart parkingowych do złożonych wniosków kart parkingowych ogółem 1. Ilość osobodni szkoleniowych/ jednego pracownika 2. osób skierowanych na szkolenia 3. szkoleń Urzędu Wojewód zkiego, Środki brak brak 2 Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego I.4.7 VI Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego II półrocze PZON PZON 3 Cel operacyjny Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia Wykonywanie zadań własnych powiatu w zakresie promocji zdrowia finansowanych i współfinansowanych z budżetu powiatu kłodzkiego programów zdrowotnych i imprez promujących zdrowie 4 I.1. brak 1 Środki Cały rok ZPS FB

10 3.1 Zadanie Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej Podzadanie Zapobieganie występowaniu chorób nowotworowych- Nauka samobadania piersi Podzadanie Organizacja imprez w zakresie promocji zdrowia Podzadanie Monitorowanie realizacji programów zdrowotnych : Narodowego Programu Zdrowia, Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Opracowanie uchwały rady Powiatu Kłodzkiego Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok Realizacja programu zdrowotnego MOJE PIERSI-MÓJ PROBLEM Dnia Zdrowia Publicznego, Targów Zdrowej Żywności, Powiatowa Sieć szkół Promujących Zdrowie Współpraca z podmiotami realizującymi programy Podzadanie Wybór lekarzy do stwierdzania zgonów Ogłoszenie konkursu o naborze ofert dla lekarzy do stwierdzania zgonów Podzadanie Wybór firmy transportowej do przewozu zwłok ludzkich z miejsca publicznego 4 Cel operacyjny Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej 4.1. zadanie Monitorowanie realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Przeprowadzenie przetargu na dokonanie wyboru firmy transportowej Planowanie zadań z zakresu polityki społecznej oraz monitorowanie realizacji założeń polityki społecznej w odniesieniu do zadań własnych powiatu Współpraca z PCPR, PUP i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji strategii, współudział w opracowaniu sprawozdania Przygotowanie AZPK Realizacja programu imprez promocji zdrowia sprawozdań dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego 2. Konferencja/ szkolenie dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie Przeprowadzeni e konkursu ofert Przeprowadzeni e przetargu programów I.1.5 brak 1 środki 1 I.1.1 brak 1 środki 3 I.1.1 I brak 1 środki I.1.5 brak 1 środki 2 lekarzy brak brak 2 środki 1 brak brak 2 środki 2 brak brak brak Środki sprawozdanie 1 brak brak brak środki Do końca I kwartału Do końca I kwartału Cały rok Do końca kwietnia ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ORG ZPS ZPS

11 4.2 zadanie Realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kampania w mediach informacyjna dot, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konferencja dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawozdanie roczne z realizacji programu Kampania liczba informacji Konferencja Sprawozdanie za rok poprzedni Co najmniej brak brak brak środki Do końca kiwetnia ZPS 5 Cel operacyjny Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych 5.1 Zadanie Kampania informacyjna dla mieszkańców powiatu kłodzkiego o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych 5.2 Zadanie Nadawanie statutu lub zmian do statutu ZOZ w Kłodzku 5.3 zadanie Zapewnienie dostępu mieszkańców powiatu kłodzkiego do aptek ogólnodostępnych 5.4 zadanie Planowanie i realizacja polityki społecznej powiatu kłodzkiego Monitorowanie profili świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie powiatu kłodzkiego ocena dostępności Zorganizowanie kampanii informacyjnej o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych Aktualizowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez powiatową jednostkę organizacyjną poprzez nadawanie zadań statutowych Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłodzkiego na rok Monitorowanie stanu realizacji założeń polityki społecznej w odniesieniu do zadań własnych oraz zleconych samorządu powiatowego profili medycznych oddziałów szpitalnych w porównaniu do roku poprzednieg o Przeprowadzeni e kampanii informacyjnej 1. Prawomocna uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego 2. profili medycznych w porównaniu do roku poprzedniego Przygotowanie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w planowaniu realizacji zadań I.1.4 brak 1 Środki 1 I.1.4 brak brak środki 1.Brak rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego 2. Brak rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego Udział w spotkaniach, programach i imprezach I.1.9 brak 1 środki, NFZ brak brak 1 środki brak brak brak środki Cały rok ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS, powiatow e jednostki organiza cyjne

12 6 Cel operacyjny Zachowanie płynności finansowej powiatu 6.1 Zadanie Opracowanie projektu budżetu powiatu na podzadanie Opracowanie założeń do projektu budżetu na rok 2015 powiatu w zakresie polityki społecznej Obszar: ZARZĄDZANIE FINANSAMI POWIATU Analizowanie w ciągu roku budżetowego przebiegu realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, weryfikacja wnioskowanych zasileń zgłaszanych przez jednostki organizacyjne powiatu Zasilanie jednostek organizacyjnych powiatu w środki finansowe niezbędne do realizacji powierzonych zadań w terminach zapewniających niepowstawanie zobowiązań wymagalnych Dokonywanie stosownych zmian w budżecie,tworzenie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu powiatu w sprawach dotyczących zmian w budżecie Terminowa realizacja zadłużenia powiatu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji Przedłożenie materiałów planistycznych dot. danego roku budżetowego komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym powiatu kłodzkiego, gromadzenie danych i opracowywanie zbiorczych zestawień do sporządzania załączników do projektu budżetu na dany rok budżetowy, dokonywanie wstępnego bilansowania budżetu, przedkładanie projektu Zarządowi Powiatu Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Zachowanie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Terminowe przekazanie Radzie Powiatu Kłodzkiego projektu budżetu oraz RIO celem zaopiniowania Terminowe sporządzenie i przekazanie do realizacji komórkom org. i jednostkom org Tak brak X 2, 11 Środki i środki zewnętrz ne tak brak , 11 Środki brak , 11 Środki Rok Do Do 30 czerwc a SK WFB.BP1 WFB.BP3 WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP3 WFB.BP1 WFB.BP2 WFB.BP1 WFB.BP3 SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP2 SK

13 6.1.2 podzadanie Złożenie zapotrzebowania na środki w budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na zadania rzeczowe w ramach paragrafów podzadanie Opracowanie projektu budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 1, Wnioski materiały do projektu budżetu na rok 2015 stosownie do przyznanych pozycji budżetu ( merytorycznie do działów, rozdziałów, paragrafów) 2.Wnioski o zaplanowanie zadań (zakupy, usługi itp.) w propozycjach do projektu budżetu składane do Wydziału ORG Zebranie z komórek i jednostek org. materiałów i sporządzenie zbiorczego projektu uchwały wraz z częścią opisową 1. Terminowe przekazanie do 25 sierpnia do WFB 2. Terminowe przekazanie do ORG do 15 sieprnia Terminowe sporządzenie projektu brak , 11 Środki Tak brak , 11 Środki Sierpie ń Do15 listopa da Wszystkie komórki porganizac yjne SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP podzadanie Opracowanie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata Zadanie Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu Starostwa i powiatu Sporządzenie projektu uchwały Analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie na dany rok. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych Terminowe regulowanie zobowiązań w oparciu o dokumenty otrzymane od innych komórek merytorycznych i jednostek organizacyjnych powiatu Obsługa rachunku organu powiatu i rachunków pomocniczych Starostwa w systemie Internet Banking Zakładanie rachunków bankowych adekwatnie do potrzeb i realizowanych zadań, dbałość o zapewnienie sprawnej obsługi bankowej w systemie elektronicznym 6.3 Zadanie Obsługa zadłużenia powiatu kłodzkiego Terminowa spłata kredytów, pożyczek, obligacji Analizowanie na bieżąco oprocentowania wynikającego z zawartych umów kredytowych Kalkulowanie stanu zabezpieczonych w planie finansowym starostwa środków na spłatę zadłużenia Terminowe sporządzenie projektu Kwota wydatków przekraczająca zatwierdzony plan finansowy Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec danego okresu sprawozdawcze go Stosunek wartości spłaconych zobowiązań z kredytów, obligacji i pożyczek do wszystkich Tak brak , 11 Środki 0 0 brak X.1 2, 11 Środki brak X , 11 Środki Do15 listopa da Cały rok Cały rok SK WFB.BP1 SK WFB.GK WFB.WS1 WFB.WS2 WFB.WS3 WFB.DS WFB.DG WFB.SP SK WFB.GK WFB.WS2 WFB.BP1

14 6.4 Zadanie Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej 6.5 Zadanie Windykacja należności powiatowych oraz Skarbu Państwa Dokonywanie niezbędnych zmian w planie finansowym Terminowe i zgodne z prawem sporządzanie sprawozdań budżetowych w systemie Bestia, przesyłanie ich do RIO, DUW oraz do innych podmiotów Wysyłanie wezwań do zapłaty, współdziałanie z pracownikami merytorycznymi i radcami prawnymi, z różnych tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, czynsze, sprzedaż nieruchomości, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z najmu, opłaty geodezyjne, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. Przygotowywanie decyzji Starosty w sprawie udzielania ulg i umorzeń lub odroczeń w spłacie należności wymaganych umowami spłat Ilość terminowo sporządzonych sprawozdań w stos. do ilości sprawozdań ogółem 1) wysłanych wezwań do zapłaty w stos. do liczby dłużników wobec których nie toczy się postępowanie sądowe 2) Skuteczność: stosunek kwoty zwindykowanej do wysokości należności podlegających windykacji 3) Wielkość umorzonych należności z powodu przeterminowan ia w stosunku do należności podlegających brak Środki 70% 5% brak , 11 Środki Dotacja UW Cały rok Na koniec każdeg o m-ca, w termina ch określo ny ok w Rozp. MF Cały rok SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP.4 WFB.GK WFB.DS WFB.SP WFB.DG OP

15 windykacji 6.6 Zadanie Prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa i organu powiatu Prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, umożliwiające terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań oraz Bilansu jednostki i organu na koniec roku budżetowego Aktualizowanie dokumentacji opisującej zasady prowadzenia gospodarki finansowej Pozytywna opinia z badania sprawozdania finansowego przeprowadzon a przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę powiatu Tak brak Środki WFB 7 Cel operacyjny Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej poprzez działania kontrolne Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej Obszar: KONTROLA I NADZÓR Sprawdzenie przestrzegania standardów kontroli zarządczej w kontrolowanyc h obszarach jednostek organizacyjny ch Po 30% standardów w 10 jednostkach podległych brak X Środki AWK

16 7.1 Zadanie Przeprowadzanie kontroli planowych oraz doraźnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, z uwzględnieniem zagadnień finansowych, a także pod kątem rzetelności, legalności, terminowości, celowości i gospodarności podejmowanych działań przez kontrolowane komórki i jednostki organizacyjne i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki. Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu kontroli z uwzględnieniem nazwy jednostki kontrolowanej, rodzaju, przedmiotu oraz przewidywanego miesiąca kontroli. Przeprowadzanie kontroli w oparciu o zasady określone w regulaminie kontroli instytucjonalnej. 7.2 Zadanie Sporządzanie sprawozdań Sporządzenie i przekazanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli 8 Cel operacyjny Wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. 1. Sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu planu kontroli w formie uchwały. 2. Procent przeprowa - dzonych kontroli w stosunku do kontroli ujętych w rocznym planie kontroli na rok Przekazanie Zarządowi Powiatu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w terminie do 20 marca r. Ocena stanu kontroli zarządczej liczba jednostek organizac. 1. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie planu kontroli w terminie do 20 stycznia r. 2. brak Środki Tak brak brak 2 Środki 6 brak Środki AWK AWK AWK

17 8.1 Zadanie Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w formie zadań audytowych zapewniających oraz czynności doradczych i sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami. Opracowanie projektu zarządzenia Starosty w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2015 r. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w oparciu o zasady określone w karcie audytu wewnętrznego i w procedurze. 8.2 Zadanie Sporządzanie sprawozdań Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu w roku 2013 i przekazanie Staroście 8.3 zadanie Upowszechnianie wiedzy o zadaniach i funkcjach audytu wewnętrznego wśród pracowników Starostwa 9 Cel Nadzór nad jednostkami i zadaniami z zakresu transportu drogowego, komunikacji i zarządzania drogami Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu zadań i funkcji audytu wewnętrznego Przekazywanie informacji na naradach kierownictwa Sprawdzanie zgodności wykonywania z przepisami prawnymi uprawnień wynikających z wydanych przez starostę dokumentów. Utrzymanie zgodnego z przepisami prawnymi poziomu szkolenia kierowców, wykonywania badań technicznych pojazdów, świadczenia krajowych usług transportowych oraz organizacji 1. Sporządzenie planu audytów wewnętrznych na 2015 rok. 2. Procent przeprowa - dzonych zadań audytowych w stosunku do zadań ujętych w rocznym planie audytu wewnętrznego przyjętym zarządzeniem Starosty Kłodzkiego na rok Przekazanie Staroście sprawozdania z realizacji planu audytu w terminie do 31 stycznia r. szkoleń informacji Zalecenia pokontrolne kontroli zewnętrznyc h 1. Sporządzenie planu audytu wewnętrznego w terminie do r % brak Środki Tak brak Środki 1 4 brak brak 3 Środki 0 brak brak 2 Środki AWK AWK AWK Cały rok KTD

18 9.1 zadanie Nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych ruchu. Monitorowanie realizacji przekazanych jednostce spraw przekazanych do Starosty Wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Zarządu Starosty lub Etatowego Członka Zarządu przekazywania spraw niezwłocznie) Terminowe przeprowadzeni e czynności kontrolnych w terminie 7 dni od wniosku brak brak 2 Środki KTD 9.2 zadanie Nadzór nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej SA w Kłodzku Monitorowanie realizacji spraw w PKS przekazanych przez Starostę wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Starosty przekazywania spraw niezwłocznie) Terminowe przeprowadzeni e czynności kontrolnych w terminie 7 dni od wniosku brak brak 2 Środki KTD 9.3 Zadanie Sprawowanie nadzoru nad krajowym transportem drogowym, szkoleniem kierowców, badaniami technicznymi Podzadanie Nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów Podzadanie Nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców Podzadanie Kontrola przedsiębiorców posiadających licencję, zezwolenia i zaświadczenia w przewozach drogowych podzadanie Sprawowanie nadzoru nad organizacją ruchu Kontrola stacji kontroli pojazdów, ośrodków kształcenia kierowców, wykładowców, przedsiębiorców realizujących transport drogowy Coroczna kontrola stacji kontroli pojazdów Coroczna kontrola ośrodków szkolenia kierowców.. Kontrola przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia lub zaświadczenia w zakresie spełnienia ustawowych wymogów niezbędnych do posiadania tych dokumentów. Kontrola z wprowadzenia w życie organizacji ruchu, Okresowa (co 6 miesięcy) kontrola organizacji ruchu. kontroli 137 brak brak 2 Środki skontrolowanyc h skp przeprowadzon ych kontroli, przeprowadzon ych kontroli. przeprowadzon ych kontroli w ustawowym 17 brak brak 2 Środki 50 brak brak 2 Środki 10 brak brak 2 Środki 60 brak brak 2 Środki Rok Rok Rok Rok Rok KTD KTD KTD KTD KTD

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo