Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12"

Transkrypt

1

2 Nr Kategoria: cel operacyjny/ zadanie/ podzadanie PLAN DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU NA ROK Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 119/ z dnia 21 maja r. Nazwa celu, zadania, Zakres merytoryczny 9 Miernik podzadania 2, 4 Powiązanie ze strategią rozwoju powiatu 5 Powiązanie z Programem Naprawczym dla powiatu 6 Wartość Nazwa 3 docelowa do osiągnięcia Cel operacyjny Poprawa stanu nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz zasobu powiatu 1.1 zadanie Poprawa stanu technicznego Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej, Wydziału KTD w Nowej Rudzie Obszar 1 : MIENIE POWIATU I SKARBU PAŃSTWA Dbałość o stan techniczny posiadanych nieruchomości (w tym remonty, ubezpieczenia, regulacja stanów prawnych nieruchomości, zbywanie nieruchomości zbędnych dla realizacji zadań powiatu) Remonty i inwestycje w obiektach Starostwa w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw w budynku oraz jego wyposażenia, zlecanie remontów obiektów należących do Powiatu i jednostek org., w których wykonano prace remontowe zrealizowanych remontów i inwestycji do planowanych w roku Powiązanie z Polityką Jakości 7 Źródło finanso Wania IV 4, 5 środki dotacje I.4.4 IV 4, 5 Środki Termin realizacji cały rok Komórka/ jednostka odpow. za realizację GN ORG ORG Badanie satysfakcji pracownikówwarunki i organizacja pracy Badanie satysfakcji klientówzadowolenie z warunków lokalowych Skala punktowa Założenie w 3, 4 91%

3 1.1.1 podzadanie Remont Starostwa w Kłodzku Remont klimatyzatora (naprawa wymiennika dwupłytowego, 2 sprężarek oraz uzupełnienie glikolu) Zadanie zrealizowane (protokół odbioru) tak I.4.4 IV 4, 5 środki ORG podzadanie Remont Starostwa w Kłodzku Montaż bezprzewodowych czujek dymu w pomieszczeniach przyziemia z podłączeniem do centralki p/poż. W sekretariacie Zadanie zrealizowane (protokół odbioru) tak I.4.4 IV 4, 5 Środki ORG podzadanie Remont samochodu służbowego Remont samochodu służbowego wg potrzeb Zadanie zrealizowane (zlecenie, faktura) tak brak brak 5 Środki ORG 1.2 zadanie Ubezpieczenie mienia i pojazdów starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu 1.3 zadanie Powierzanie pracownikom odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 1.4 zadanie Racjonalna gospodarka nieruchomościami kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia i pojazdów jednostek organizacyjnych dająca szerszy zakres ubezpieczenia, zdiagnozowany cały majątek jednostek org. powiatu i starostwa Przygotowywanie i aktualizacja oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone mienie, oraz umów o współodpowiedzialności za powierzone mienie, aktualizacja ewidencji środków trwałych i wyposażenia Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości, zbywanie zbędnych nieruchomości, ochrona i zabezpieczenia, regulowanie stanu prawnego, Wartość ubezpieczoneg o mienia w stosunku do wartości księgowej posiadanego mienia sporządzania oświadczeń i umów niezwłocznie zgodnie z kartą obiegową lub dowodem OT Stosunek liczby zagospodarowa nych nieruchomości budynkowych do ogólnej liczby nieruchomości w zasobie powiatu i Skarbu Państwa I.4.4 brak brak Środki brak brak 7 Środki 90% IV.4.1 IV środki dotacje cały rok WFB ORG ORG.AG GN

4 1.4.1 podzadanie Regulacja stanów prawnych nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa Ustanowienie trwałego zarządu, ujawnianie własności nieruchomości w księgach wieczystych, podzadanie Sprzedaż nieruchomości Typowanie i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzanie przetargów, rokowań, zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej nieruchomości powiatu dla których ustanowiono trwały Zarząd w trakcie roku Kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości / plan dochodów budżetu powiatu IV środki, dotacje IV , 11 środki cały rok cały rok GN GN podzadanie Pobieranie dochodów z nieruchomości Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości 1. aktualizacji opłat z tyt. Użytkowania wieczystego w roku / IV.4.1 2, 11 środki, dotacje cały rok GN podzadanie Wywłaszczenia nieruchomości i postępowania odszkodowawcze Prowadzenie postępowań z zakresu wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości 2. nieruchomości dla których naliczono opłaty z tyt. trwałego zarządu postępowań prowadzonych w roku brak IV dotacje cały rok GN podzadanie Zwroty działek rentowych i siedliskowych Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotów działek siedliskowych i rentowych prowadzonych postępowań 15 brak brak 2 dotacje cały rok GN podzadanie Monitoring mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu Kontrola sposobu wykorzystania nieruchomości powiatu oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu Plan kontroli wykorzystania nieruchomości, sporządzony w terminie do tak I.4.4 IV środki cały rok GN

5 końca lutego kontroli przeprowadzon ych w roku podzadanie Przejęcie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości i Skarbu Państwa Przejmowanie nieruchomości zbędnych z punktu widzenia statutowej działalności jednostki przeprowadzon ych postępowań IV.4.3 brak środki, dotacje cały rok GN podzadanie Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Prowadzenie postępowań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzonych postępowań w sprawie przekształceń 30 brak brak 2 środki, dotacje cały rok GN podzadanie Ochrona i zabezpieczenie mienia Zawieranie umów dot. ochrony obiektów będących własnością powiatu i Skarbu Państwa, techniczne zabezpieczanie nieruchomości Podzadanie Utrzymanie nieruchomości w zasobie powiatu oraz Skarbu Państwa Zapewnianie środków w budżecie na podatek od nieruchomości oraz opłaty za wywóz odpadów, zapewnienie środków na utrzymanie nieruchomości powiatu we wspólnotach, składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, składanie deklaracji w zakresie odpadów i ich aktualizacja, reprezentowanie powiatu i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych nieruchomości objętych ubezpieczenie m i zabezpieczenie m / nieruchomości w zasobie ogółem złożenia deklaracji dot. podatku od nieruchomości składania deklaracji dot. odpadów wnoszenia opłat na rzecz brak 2 środki, dotacje brak 2 środki, dotacje cały rok cały rok GN GN

6 Podzadanie Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa Podzadanie Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach Skarbu Państwa i powiatu 1.5 zadanie Planowanie, realizacja i nadzór nad zadaniami remontowo-inwestycyjnymi w SP i jednostkach organizacyjnych powiatu podzadanie Wykonanie dokumentacji adaptacji budynku po SG na cele administracyjne 2 Cel operacyjny 2.1 zadanie Zapewnienie prawidłowej integracji i funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem Zapewnienie kompleksowej i kompetentnej obsługi osób niepełnosprawnych i pomoc w uczestnictwie tych osób we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach i działaniach, podejmowanych na ich rzecz. Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości. Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości Planowanie remontów i inwestycji w SP, przygotowanie dokumentacji remontowo-inwestycyjnej w SP i jedn.org., wnioskowanie o środki do budżetu powiatu na zadania remontowo-inwestycyjne w Starostwie Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wspólnot mieszkaniowyc h nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa na które zawarto umowy nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa na których ustanowiono służebności nadzorowanych zadań remonotowoinwestycyjnych Projekt techniczny IV środki, dotacje IV Środki, dotacje brak 4,5 Środki, dotacje brak 4,5 Środki Obszar: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Poprawa warunków pracy i obsługi klientów, zapewnienie prawidłowej obsługi klienta niepełnosprawnego Wspieranie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, realizowanej przez PCPR i jednostki pomocowe powiatu kłodzkiego, działające na rzecz integracji tych osób ze środowiskiem Współdziałanie z innymi komórkami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami takimi Poziom zadowolenia klientów niepełnospraw nych - podjętych interwencji w sprawach osób niepełnosprawn ych Sprawozdanie z działalności za 93% I.2 brak 1, Środki 56 I.2.3 brak 1 Środki cały rok Cały rok GN GN ORG.NI ORG/NI AON AON

7 jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, PFRON, Urząd Marszałkowski, Spółdzielnie Mieszkaniowe, ZOZ-y, organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programów Kapitał Ludzki- Bądź aktywny, uwierz w siebie, Student II, Sprawny Samorząd, Wyrównywanie różnic między regionami i inne Rozeznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się Włączanie osób niepełnosprawnych w programy instytucji, świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym rok poprzedni złożone w terminie do końca marca podzadanie Współorganizacja spotkań, konferencji poświęconych osobom niepełnosprawnym i i imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, w których uczestniczą osoby dorosłe, dzieci i młodzież niepełnosprawna - Poszukiwanie w Internecie, prasie, instytucjach samorządowych szkoleń,konferencji organizowanych i poświęconych osobom niepełnosprawnym oraz informowanie tych osób o takich spotkaniach -Pozyskiwanie sponsorów i wolontariuszy do organizacji imprez i spotkań, poświęconych osobom niepełnosprawnym, w tym: Styczeń - Integracyjny Dzień dziecka Luty- Integracyjne spotkanie organizacji pozarządowych Kwiecień-Światowy dzień Inwalidy Czerwiec-Integracyjny Dzień Dziecka Lipiec- Turniej warcabowy dla niewidomych Sierpień-Wyścigi rowerowe dla niewidomych i niedowidzących Wrzesień-Skatepiknik Integracyjny Październik-Dzień osób niepełnosprawnych Listopad-Dzień Seniora - imprez - pozyskanych sponsorów brak 1 Środki oraz pozyskan e od sponsoró w AON

8 2.2 Zadanie Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności Grudzień- Wigilia dla niepełnosprawnych -Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych 1.Zapewnienie działania zespołu orzeczniczego i obsługi PZON w celu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 2.Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz wynagrodzenia z działalności gospodarczej lekarzy orzeczników - ustalanie właściwych składów do rozpatrywania poszczególnych wniosków o wydanie decyzji - ustalanie terminów posiedzeń składów orzekających oraz zawiadamianie zainteresowanych stron i uczestników postępowania -zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów - zamawianie pieczęci urzędowych - zapewnienie usług pocztowych - utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach PZON - zakup środków czystości, zapewnienie obsługi sprzątania - zapewnienie właściwej informacji wizualnej dla klientów PZON - zapewnienie łączności telefonicznej, informatycznej, zarezerwowanie środków finansowych w budżecie na pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków. 1. wydanych orzeczeń w terminie 30 dni 2. Ilość odwołań skutecznych w stosunku do wydanych decyzji 3. wydanych orzeczeń w danym roku. 4. wydanych orzeczeń w stosunku do złożonych wniosków 0% % brak brak 2 Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego 2.3 Zadanie Wydawanie legitymacji osobom 1. Zapewnienie działania obsługi 1. brak brak 2 Dotacja z PZON PZON

9 niepełnosprawnych 2.4 Zadanie. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym 2.5 Zadanie Podnoszenie kompetencji pracowników PZON i orzeczników PZON w celu wydania legitymacji os. niepełnosprawnej 2. Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę: - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika PZON - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, pieczęci urzędowych. 1.Zapewnienie działania obsługi PZON w celu wydania karty parkingowej 2.Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę: - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika PZON - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, pieczęci urzędowych. 1. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nowo powołanych członków zespołu na przeszkolenie w WZON celem uzyskania certyfikatu. 2. Szkolenia okresowe orzeczników. 3. Uczestnictwo pracowników PZON w szkoleniach z zakresu: obsługi klienta niepełnosprawnego, ochrony danych osobowych, Instrukcji kancelaryjnej, asertywnej komunikacji w pracy urzędnika, język migowy (poziom średniozaawansowany),k.p.a w procedurze orzeczniczej, archiwizacja dokumentacji. wydanych legitymacji do złożonych wniosków 2. legitymacji ogółem wydanych kart parkingowych do złożonych wniosków kart parkingowych ogółem 1. Ilość osobodni szkoleniowych/ jednego pracownika 2. osób skierowanych na szkolenia 3. szkoleń Urzędu Wojewód zkiego, Środki brak brak 2 Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego I.4.7 VI Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego II półrocze PZON PZON 3 Cel operacyjny Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia Wykonywanie zadań własnych powiatu w zakresie promocji zdrowia finansowanych i współfinansowanych z budżetu powiatu kłodzkiego programów zdrowotnych i imprez promujących zdrowie 4 I.1. brak 1 Środki Cały rok ZPS FB

10 3.1 Zadanie Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej Podzadanie Zapobieganie występowaniu chorób nowotworowych- Nauka samobadania piersi Podzadanie Organizacja imprez w zakresie promocji zdrowia Podzadanie Monitorowanie realizacji programów zdrowotnych : Narodowego Programu Zdrowia, Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Opracowanie uchwały rady Powiatu Kłodzkiego Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok Realizacja programu zdrowotnego MOJE PIERSI-MÓJ PROBLEM Dnia Zdrowia Publicznego, Targów Zdrowej Żywności, Powiatowa Sieć szkół Promujących Zdrowie Współpraca z podmiotami realizującymi programy Podzadanie Wybór lekarzy do stwierdzania zgonów Ogłoszenie konkursu o naborze ofert dla lekarzy do stwierdzania zgonów Podzadanie Wybór firmy transportowej do przewozu zwłok ludzkich z miejsca publicznego 4 Cel operacyjny Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej 4.1. zadanie Monitorowanie realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Przeprowadzenie przetargu na dokonanie wyboru firmy transportowej Planowanie zadań z zakresu polityki społecznej oraz monitorowanie realizacji założeń polityki społecznej w odniesieniu do zadań własnych powiatu Współpraca z PCPR, PUP i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji strategii, współudział w opracowaniu sprawozdania Przygotowanie AZPK Realizacja programu imprez promocji zdrowia sprawozdań dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego 2. Konferencja/ szkolenie dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie Przeprowadzeni e konkursu ofert Przeprowadzeni e przetargu programów I.1.5 brak 1 środki 1 I.1.1 brak 1 środki 3 I.1.1 I brak 1 środki I.1.5 brak 1 środki 2 lekarzy brak brak 2 środki 1 brak brak 2 środki 2 brak brak brak Środki sprawozdanie 1 brak brak brak środki Do końca I kwartału Do końca I kwartału Cały rok Do końca kwietnia ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ORG ZPS ZPS

11 4.2 zadanie Realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kampania w mediach informacyjna dot, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konferencja dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawozdanie roczne z realizacji programu Kampania liczba informacji Konferencja Sprawozdanie za rok poprzedni Co najmniej brak brak brak środki Do końca kiwetnia ZPS 5 Cel operacyjny Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych 5.1 Zadanie Kampania informacyjna dla mieszkańców powiatu kłodzkiego o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych 5.2 Zadanie Nadawanie statutu lub zmian do statutu ZOZ w Kłodzku 5.3 zadanie Zapewnienie dostępu mieszkańców powiatu kłodzkiego do aptek ogólnodostępnych 5.4 zadanie Planowanie i realizacja polityki społecznej powiatu kłodzkiego Monitorowanie profili świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie powiatu kłodzkiego ocena dostępności Zorganizowanie kampanii informacyjnej o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych Aktualizowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez powiatową jednostkę organizacyjną poprzez nadawanie zadań statutowych Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłodzkiego na rok Monitorowanie stanu realizacji założeń polityki społecznej w odniesieniu do zadań własnych oraz zleconych samorządu powiatowego profili medycznych oddziałów szpitalnych w porównaniu do roku poprzednieg o Przeprowadzeni e kampanii informacyjnej 1. Prawomocna uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego 2. profili medycznych w porównaniu do roku poprzedniego Przygotowanie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w planowaniu realizacji zadań I.1.4 brak 1 Środki 1 I.1.4 brak brak środki 1.Brak rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego 2. Brak rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego Udział w spotkaniach, programach i imprezach I.1.9 brak 1 środki, NFZ brak brak 1 środki brak brak brak środki Cały rok ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS, powiatow e jednostki organiza cyjne

12 6 Cel operacyjny Zachowanie płynności finansowej powiatu 6.1 Zadanie Opracowanie projektu budżetu powiatu na podzadanie Opracowanie założeń do projektu budżetu na rok 2015 powiatu w zakresie polityki społecznej Obszar: ZARZĄDZANIE FINANSAMI POWIATU Analizowanie w ciągu roku budżetowego przebiegu realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, weryfikacja wnioskowanych zasileń zgłaszanych przez jednostki organizacyjne powiatu Zasilanie jednostek organizacyjnych powiatu w środki finansowe niezbędne do realizacji powierzonych zadań w terminach zapewniających niepowstawanie zobowiązań wymagalnych Dokonywanie stosownych zmian w budżecie,tworzenie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu powiatu w sprawach dotyczących zmian w budżecie Terminowa realizacja zadłużenia powiatu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji Przedłożenie materiałów planistycznych dot. danego roku budżetowego komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym powiatu kłodzkiego, gromadzenie danych i opracowywanie zbiorczych zestawień do sporządzania załączników do projektu budżetu na dany rok budżetowy, dokonywanie wstępnego bilansowania budżetu, przedkładanie projektu Zarządowi Powiatu Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Zachowanie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Terminowe przekazanie Radzie Powiatu Kłodzkiego projektu budżetu oraz RIO celem zaopiniowania Terminowe sporządzenie i przekazanie do realizacji komórkom org. i jednostkom org Tak brak X 2, 11 Środki i środki zewnętrz ne tak brak , 11 Środki brak , 11 Środki Rok Do Do 30 czerwc a SK WFB.BP1 WFB.BP3 WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP3 WFB.BP1 WFB.BP2 WFB.BP1 WFB.BP3 SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP2 SK

13 6.1.2 podzadanie Złożenie zapotrzebowania na środki w budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na zadania rzeczowe w ramach paragrafów podzadanie Opracowanie projektu budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 1, Wnioski materiały do projektu budżetu na rok 2015 stosownie do przyznanych pozycji budżetu ( merytorycznie do działów, rozdziałów, paragrafów) 2.Wnioski o zaplanowanie zadań (zakupy, usługi itp.) w propozycjach do projektu budżetu składane do Wydziału ORG Zebranie z komórek i jednostek org. materiałów i sporządzenie zbiorczego projektu uchwały wraz z częścią opisową 1. Terminowe przekazanie do 25 sierpnia do WFB 2. Terminowe przekazanie do ORG do 15 sieprnia Terminowe sporządzenie projektu brak , 11 Środki Tak brak , 11 Środki Sierpie ń Do15 listopa da Wszystkie komórki porganizac yjne SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP podzadanie Opracowanie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata Zadanie Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu Starostwa i powiatu Sporządzenie projektu uchwały Analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie na dany rok. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych Terminowe regulowanie zobowiązań w oparciu o dokumenty otrzymane od innych komórek merytorycznych i jednostek organizacyjnych powiatu Obsługa rachunku organu powiatu i rachunków pomocniczych Starostwa w systemie Internet Banking Zakładanie rachunków bankowych adekwatnie do potrzeb i realizowanych zadań, dbałość o zapewnienie sprawnej obsługi bankowej w systemie elektronicznym 6.3 Zadanie Obsługa zadłużenia powiatu kłodzkiego Terminowa spłata kredytów, pożyczek, obligacji Analizowanie na bieżąco oprocentowania wynikającego z zawartych umów kredytowych Kalkulowanie stanu zabezpieczonych w planie finansowym starostwa środków na spłatę zadłużenia Terminowe sporządzenie projektu Kwota wydatków przekraczająca zatwierdzony plan finansowy Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec danego okresu sprawozdawcze go Stosunek wartości spłaconych zobowiązań z kredytów, obligacji i pożyczek do wszystkich Tak brak , 11 Środki 0 0 brak X.1 2, 11 Środki brak X , 11 Środki Do15 listopa da Cały rok Cały rok SK WFB.BP1 SK WFB.GK WFB.WS1 WFB.WS2 WFB.WS3 WFB.DS WFB.DG WFB.SP SK WFB.GK WFB.WS2 WFB.BP1

14 6.4 Zadanie Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej 6.5 Zadanie Windykacja należności powiatowych oraz Skarbu Państwa Dokonywanie niezbędnych zmian w planie finansowym Terminowe i zgodne z prawem sporządzanie sprawozdań budżetowych w systemie Bestia, przesyłanie ich do RIO, DUW oraz do innych podmiotów Wysyłanie wezwań do zapłaty, współdziałanie z pracownikami merytorycznymi i radcami prawnymi, z różnych tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, czynsze, sprzedaż nieruchomości, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z najmu, opłaty geodezyjne, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. Przygotowywanie decyzji Starosty w sprawie udzielania ulg i umorzeń lub odroczeń w spłacie należności wymaganych umowami spłat Ilość terminowo sporządzonych sprawozdań w stos. do ilości sprawozdań ogółem 1) wysłanych wezwań do zapłaty w stos. do liczby dłużników wobec których nie toczy się postępowanie sądowe 2) Skuteczność: stosunek kwoty zwindykowanej do wysokości należności podlegających windykacji 3) Wielkość umorzonych należności z powodu przeterminowan ia w stosunku do należności podlegających brak Środki 70% 5% brak , 11 Środki Dotacja UW Cały rok Na koniec każdeg o m-ca, w termina ch określo ny ok w Rozp. MF Cały rok SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP.4 WFB.GK WFB.DS WFB.SP WFB.DG OP

15 windykacji 6.6 Zadanie Prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa i organu powiatu Prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, umożliwiające terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań oraz Bilansu jednostki i organu na koniec roku budżetowego Aktualizowanie dokumentacji opisującej zasady prowadzenia gospodarki finansowej Pozytywna opinia z badania sprawozdania finansowego przeprowadzon a przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę powiatu Tak brak Środki WFB 7 Cel operacyjny Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej poprzez działania kontrolne Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej Obszar: KONTROLA I NADZÓR Sprawdzenie przestrzegania standardów kontroli zarządczej w kontrolowanyc h obszarach jednostek organizacyjny ch Po 30% standardów w 10 jednostkach podległych brak X Środki AWK

16 7.1 Zadanie Przeprowadzanie kontroli planowych oraz doraźnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, z uwzględnieniem zagadnień finansowych, a także pod kątem rzetelności, legalności, terminowości, celowości i gospodarności podejmowanych działań przez kontrolowane komórki i jednostki organizacyjne i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki. Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu kontroli z uwzględnieniem nazwy jednostki kontrolowanej, rodzaju, przedmiotu oraz przewidywanego miesiąca kontroli. Przeprowadzanie kontroli w oparciu o zasady określone w regulaminie kontroli instytucjonalnej. 7.2 Zadanie Sporządzanie sprawozdań Sporządzenie i przekazanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli 8 Cel operacyjny Wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. 1. Sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu planu kontroli w formie uchwały. 2. Procent przeprowa - dzonych kontroli w stosunku do kontroli ujętych w rocznym planie kontroli na rok Przekazanie Zarządowi Powiatu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w terminie do 20 marca r. Ocena stanu kontroli zarządczej liczba jednostek organizac. 1. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie planu kontroli w terminie do 20 stycznia r. 2. brak Środki Tak brak brak 2 Środki 6 brak Środki AWK AWK AWK

17 8.1 Zadanie Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w formie zadań audytowych zapewniających oraz czynności doradczych i sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami. Opracowanie projektu zarządzenia Starosty w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2015 r. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w oparciu o zasady określone w karcie audytu wewnętrznego i w procedurze. 8.2 Zadanie Sporządzanie sprawozdań Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu w roku 2013 i przekazanie Staroście 8.3 zadanie Upowszechnianie wiedzy o zadaniach i funkcjach audytu wewnętrznego wśród pracowników Starostwa 9 Cel Nadzór nad jednostkami i zadaniami z zakresu transportu drogowego, komunikacji i zarządzania drogami Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu zadań i funkcji audytu wewnętrznego Przekazywanie informacji na naradach kierownictwa Sprawdzanie zgodności wykonywania z przepisami prawnymi uprawnień wynikających z wydanych przez starostę dokumentów. Utrzymanie zgodnego z przepisami prawnymi poziomu szkolenia kierowców, wykonywania badań technicznych pojazdów, świadczenia krajowych usług transportowych oraz organizacji 1. Sporządzenie planu audytów wewnętrznych na 2015 rok. 2. Procent przeprowa - dzonych zadań audytowych w stosunku do zadań ujętych w rocznym planie audytu wewnętrznego przyjętym zarządzeniem Starosty Kłodzkiego na rok Przekazanie Staroście sprawozdania z realizacji planu audytu w terminie do 31 stycznia r. szkoleń informacji Zalecenia pokontrolne kontroli zewnętrznyc h 1. Sporządzenie planu audytu wewnętrznego w terminie do r % brak Środki Tak brak Środki 1 4 brak brak 3 Środki 0 brak brak 2 Środki AWK AWK AWK Cały rok KTD

18 9.1 zadanie Nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych ruchu. Monitorowanie realizacji przekazanych jednostce spraw przekazanych do Starosty Wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Zarządu Starosty lub Etatowego Członka Zarządu przekazywania spraw niezwłocznie) Terminowe przeprowadzeni e czynności kontrolnych w terminie 7 dni od wniosku brak brak 2 Środki KTD 9.2 zadanie Nadzór nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej SA w Kłodzku Monitorowanie realizacji spraw w PKS przekazanych przez Starostę wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Starosty przekazywania spraw niezwłocznie) Terminowe przeprowadzeni e czynności kontrolnych w terminie 7 dni od wniosku brak brak 2 Środki KTD 9.3 Zadanie Sprawowanie nadzoru nad krajowym transportem drogowym, szkoleniem kierowców, badaniami technicznymi Podzadanie Nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów Podzadanie Nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców Podzadanie Kontrola przedsiębiorców posiadających licencję, zezwolenia i zaświadczenia w przewozach drogowych podzadanie Sprawowanie nadzoru nad organizacją ruchu Kontrola stacji kontroli pojazdów, ośrodków kształcenia kierowców, wykładowców, przedsiębiorców realizujących transport drogowy Coroczna kontrola stacji kontroli pojazdów Coroczna kontrola ośrodków szkolenia kierowców.. Kontrola przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia lub zaświadczenia w zakresie spełnienia ustawowych wymogów niezbędnych do posiadania tych dokumentów. Kontrola z wprowadzenia w życie organizacji ruchu, Okresowa (co 6 miesięcy) kontrola organizacji ruchu. kontroli 137 brak brak 2 Środki skontrolowanyc h skp przeprowadzon ych kontroli, przeprowadzon ych kontroli. przeprowadzon ych kontroli w ustawowym 17 brak brak 2 Środki 50 brak brak 2 Środki 10 brak brak 2 Środki 60 brak brak 2 Środki Rok Rok Rok Rok Rok KTD KTD KTD KTD KTD

19 10 Cel operacyjny Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi 10.1 Zadanie Nadzór nad szkołami i placówkami, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego Nadzór i kontrola jednostek oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu Kłodzkiego Analiza i weryfikacja arkuszy organizacyjnych, nadzór nad wykorzystaniem subwencji oświatowej Podzadanie Analiza arkuszy organizacyjnych Analiza i weryfikacja projektów arkuszy organizacyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania SIGMA OPTIVUM REPOZYTORIUM zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu podzadanie Sporządzenie analizy sieci szkół pod kątem adekwatności do sytuacji demograficznej i organizacyjnej i finansowej powiatu podzadanie Przeprowadzanie ocen pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych Podzadanie Nadzór nad wykorzystaniem subwencji oświatowej przez placówki i szkoły 10.2 Zadanie Koordynowanie i kontrolowanie spraw związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych Analiza sieci szkół, uwzględnienie danych demograficznych, organizacyjnych, finansowych Przeprowadzanie ocen na wniosek dyrektora lub z inicjatywy Zarządu w terminie 3 m-cy od złożenia wniosku lub decyzji Zarządu, we współpracy z Kuratorium Oświaty Koordynowanie działań dyrektorów szkół w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania placówek Na podstawie Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty terminie. przeprowadz onych kontroli etatów pedagogicznyc h zatwierdzonych arkuszy org. w terminie do 30 maja ark org. ogółem Przedłożona analiza ocen w stosunku do złożonych wniosków ocen planowanych Kwota wydatków ze środków budżetu powiatu przewyższająca subwencję oświatową i dochody jednostek placówek brak 2 Środki Spadek o 2% większy niż spadek liczby oddziałów 16 brak Środki brak Środki tak Środki 2 brak brak 2 Środki 0 brak Środki 9 brak Środki OSW Maj, wrzesie ń Do końca I kwartału OSW OSW OSW OSW AWK i ORG Od 1 marca do końca wrześni a OSW WFB OSW

20 10.3 Zadanie Prowadzenie zbiorczej bazy Systemu Informacji Oświatowej dla Powiatu Kłodzkiego Na podstawie baz przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Kłodzki oraz szkoły i placówki oświatowe niepubliczne sprawozdania wg stanu na 31 marca w terminie do 14 dni brak brak 2 Środki OSW 10.4 zadanie Kontrola niepublicznych placówek oświatowych 10.5 Zadanie Analiza planów finansowych szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem optymalizacji kosztów funkcjonowania 11 Cel operacyjny Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych w zakresie spraw społecznych 11.1 Zadanie Ocena prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Kontrola frekwencji w niepublicznych placówkach w celu racjonalnego wydatkowania subwencji oświatowej Analiza materiałów planistycznych na następny rok budżetowy w porównaniu do zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, zbilansowanie finansów jednostek do źródeł finansowania, przygotowanie i analiza wniosków zmieniających plany finansowe Kontrola i ocena bieżącej działalności ZOZ w Kłodzku w zakresie zgodności z prawem, statutem i regulaminem organizacyjnym Przeprowadzanie analizy gospodarki mieniem i środkami publicznymi w Zespole Opieki Zdrowotnej Wprowadzenie danych w terminie do 7 dni od otrzymania danych ze szkół i placówek kontroli Co najmniej 10 brak Środki Przekazywanie jednostkom decyzji dot. zmian planów w terminie do 10 dni po otrzymaniu decyzji Zarządu rozpatrywani a skarg na działalność ZOZ do 30 dni Przeprowadzanie kontroli i dokonywanie oceny brak Środki brak brak brak Środki 2 razy w roku brak IX.9.1. brak środki Cały Rok cały rok OSW WFB OSW ZPS ZPS AW-K GN Podzadanie Monitoring sposobu wykorzystania nieruchomości przez Zespół Opieki Zdrowotnej podzadanie Kontrola i ocena realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie w obszarze Kontrola sposobu wykorzystania nieruchomości powiatu oddanych do użytkowania przez Zespół Opieki Zdrowotnej Przeprowadzanie analizy prowadzonej działalności zakładu w zakresie nadanych zadań statutowych oraz przeprowadzonyc h kontroli Przeprowadzeni e kontroli i dokonywanie 1 raz w roku brak IV.4.3. brak środki 1 raz w roku I.1.9 brak brak środki IIpółrocz e GN ZPS

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Sk.1431.1.2016 Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 6594 UCHWAŁA NR III/4/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 119/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Książ Wlkp. dla samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej NR XXV/245/12 z dnia 30 marca 2012 r. STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Integracji Społecznej, zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3538 UCHWAŁA NR XXI/162/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i jednostkach organizacyjnych Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 136/2015 z dnia 23.11.2015 r. Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00 Miejska Górka, dnia 22.07.2013 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za I półrocze 2013 roku Instytucja

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/277/2011. Rady Miasta Siedlce. z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/277/2011. Rady Miasta Siedlce. z dnia 28 października 2011 r. identyfikator XIII/277/2011/21 UCHWAŁA NR XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ Ul. TYSIĄCLECIA 10 REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku - Kamiennej SKARŻYSKO KAMIENNA 2012r. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo