Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12"

Transkrypt

1

2 Nr Kategoria: cel operacyjny/ zadanie/ podzadanie PLAN DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU NA ROK Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 119/ z dnia 21 maja r. Nazwa celu, zadania, Zakres merytoryczny 9 Miernik podzadania 2, 4 Powiązanie ze strategią rozwoju powiatu 5 Powiązanie z Programem Naprawczym dla powiatu 6 Wartość Nazwa 3 docelowa do osiągnięcia Cel operacyjny Poprawa stanu nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz zasobu powiatu 1.1 zadanie Poprawa stanu technicznego Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej, Wydziału KTD w Nowej Rudzie Obszar 1 : MIENIE POWIATU I SKARBU PAŃSTWA Dbałość o stan techniczny posiadanych nieruchomości (w tym remonty, ubezpieczenia, regulacja stanów prawnych nieruchomości, zbywanie nieruchomości zbędnych dla realizacji zadań powiatu) Remonty i inwestycje w obiektach Starostwa w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw w budynku oraz jego wyposażenia, zlecanie remontów obiektów należących do Powiatu i jednostek org., w których wykonano prace remontowe zrealizowanych remontów i inwestycji do planowanych w roku Powiązanie z Polityką Jakości 7 Źródło finanso Wania IV 4, 5 środki dotacje I.4.4 IV 4, 5 Środki Termin realizacji cały rok Komórka/ jednostka odpow. za realizację GN ORG ORG Badanie satysfakcji pracownikówwarunki i organizacja pracy Badanie satysfakcji klientówzadowolenie z warunków lokalowych Skala punktowa Założenie w 3, 4 91%

3 1.1.1 podzadanie Remont Starostwa w Kłodzku Remont klimatyzatora (naprawa wymiennika dwupłytowego, 2 sprężarek oraz uzupełnienie glikolu) Zadanie zrealizowane (protokół odbioru) tak I.4.4 IV 4, 5 środki ORG podzadanie Remont Starostwa w Kłodzku Montaż bezprzewodowych czujek dymu w pomieszczeniach przyziemia z podłączeniem do centralki p/poż. W sekretariacie Zadanie zrealizowane (protokół odbioru) tak I.4.4 IV 4, 5 Środki ORG podzadanie Remont samochodu służbowego Remont samochodu służbowego wg potrzeb Zadanie zrealizowane (zlecenie, faktura) tak brak brak 5 Środki ORG 1.2 zadanie Ubezpieczenie mienia i pojazdów starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu 1.3 zadanie Powierzanie pracownikom odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 1.4 zadanie Racjonalna gospodarka nieruchomościami kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia i pojazdów jednostek organizacyjnych dająca szerszy zakres ubezpieczenia, zdiagnozowany cały majątek jednostek org. powiatu i starostwa Przygotowywanie i aktualizacja oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone mienie, oraz umów o współodpowiedzialności za powierzone mienie, aktualizacja ewidencji środków trwałych i wyposażenia Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości, zbywanie zbędnych nieruchomości, ochrona i zabezpieczenia, regulowanie stanu prawnego, Wartość ubezpieczoneg o mienia w stosunku do wartości księgowej posiadanego mienia sporządzania oświadczeń i umów niezwłocznie zgodnie z kartą obiegową lub dowodem OT Stosunek liczby zagospodarowa nych nieruchomości budynkowych do ogólnej liczby nieruchomości w zasobie powiatu i Skarbu Państwa I.4.4 brak brak Środki brak brak 7 Środki 90% IV.4.1 IV środki dotacje cały rok WFB ORG ORG.AG GN

4 1.4.1 podzadanie Regulacja stanów prawnych nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa Ustanowienie trwałego zarządu, ujawnianie własności nieruchomości w księgach wieczystych, podzadanie Sprzedaż nieruchomości Typowanie i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzanie przetargów, rokowań, zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej nieruchomości powiatu dla których ustanowiono trwały Zarząd w trakcie roku Kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości / plan dochodów budżetu powiatu IV środki, dotacje IV , 11 środki cały rok cały rok GN GN podzadanie Pobieranie dochodów z nieruchomości Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości 1. aktualizacji opłat z tyt. Użytkowania wieczystego w roku / IV.4.1 2, 11 środki, dotacje cały rok GN podzadanie Wywłaszczenia nieruchomości i postępowania odszkodowawcze Prowadzenie postępowań z zakresu wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości 2. nieruchomości dla których naliczono opłaty z tyt. trwałego zarządu postępowań prowadzonych w roku brak IV dotacje cały rok GN podzadanie Zwroty działek rentowych i siedliskowych Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotów działek siedliskowych i rentowych prowadzonych postępowań 15 brak brak 2 dotacje cały rok GN podzadanie Monitoring mienia oddanego w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu Kontrola sposobu wykorzystania nieruchomości powiatu oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu Plan kontroli wykorzystania nieruchomości, sporządzony w terminie do tak I.4.4 IV środki cały rok GN

5 końca lutego kontroli przeprowadzon ych w roku podzadanie Przejęcie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości i Skarbu Państwa Przejmowanie nieruchomości zbędnych z punktu widzenia statutowej działalności jednostki przeprowadzon ych postępowań IV.4.3 brak środki, dotacje cały rok GN podzadanie Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Prowadzenie postępowań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzonych postępowań w sprawie przekształceń 30 brak brak 2 środki, dotacje cały rok GN podzadanie Ochrona i zabezpieczenie mienia Zawieranie umów dot. ochrony obiektów będących własnością powiatu i Skarbu Państwa, techniczne zabezpieczanie nieruchomości Podzadanie Utrzymanie nieruchomości w zasobie powiatu oraz Skarbu Państwa Zapewnianie środków w budżecie na podatek od nieruchomości oraz opłaty za wywóz odpadów, zapewnienie środków na utrzymanie nieruchomości powiatu we wspólnotach, składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, składanie deklaracji w zakresie odpadów i ich aktualizacja, reprezentowanie powiatu i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych nieruchomości objętych ubezpieczenie m i zabezpieczenie m / nieruchomości w zasobie ogółem złożenia deklaracji dot. podatku od nieruchomości składania deklaracji dot. odpadów wnoszenia opłat na rzecz brak 2 środki, dotacje brak 2 środki, dotacje cały rok cały rok GN GN

6 Podzadanie Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa Podzadanie Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach Skarbu Państwa i powiatu 1.5 zadanie Planowanie, realizacja i nadzór nad zadaniami remontowo-inwestycyjnymi w SP i jednostkach organizacyjnych powiatu podzadanie Wykonanie dokumentacji adaptacji budynku po SG na cele administracyjne 2 Cel operacyjny 2.1 zadanie Zapewnienie prawidłowej integracji i funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem Zapewnienie kompleksowej i kompetentnej obsługi osób niepełnosprawnych i pomoc w uczestnictwie tych osób we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach i działaniach, podejmowanych na ich rzecz. Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości. Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, pobieranie dochodów z nieruchomości Planowanie remontów i inwestycji w SP, przygotowanie dokumentacji remontowo-inwestycyjnej w SP i jedn.org., wnioskowanie o środki do budżetu powiatu na zadania remontowo-inwestycyjne w Starostwie Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wspólnot mieszkaniowyc h nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa na które zawarto umowy nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa na których ustanowiono służebności nadzorowanych zadań remonotowoinwestycyjnych Projekt techniczny IV środki, dotacje IV Środki, dotacje brak 4,5 Środki, dotacje brak 4,5 Środki Obszar: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Poprawa warunków pracy i obsługi klientów, zapewnienie prawidłowej obsługi klienta niepełnosprawnego Wspieranie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, realizowanej przez PCPR i jednostki pomocowe powiatu kłodzkiego, działające na rzecz integracji tych osób ze środowiskiem Współdziałanie z innymi komórkami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami takimi Poziom zadowolenia klientów niepełnospraw nych - podjętych interwencji w sprawach osób niepełnosprawn ych Sprawozdanie z działalności za 93% I.2 brak 1, Środki 56 I.2.3 brak 1 Środki cały rok Cały rok GN GN ORG.NI ORG/NI AON AON

7 jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, PFRON, Urząd Marszałkowski, Spółdzielnie Mieszkaniowe, ZOZ-y, organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programów Kapitał Ludzki- Bądź aktywny, uwierz w siebie, Student II, Sprawny Samorząd, Wyrównywanie różnic między regionami i inne Rozeznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się Włączanie osób niepełnosprawnych w programy instytucji, świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym rok poprzedni złożone w terminie do końca marca podzadanie Współorganizacja spotkań, konferencji poświęconych osobom niepełnosprawnym i i imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, w których uczestniczą osoby dorosłe, dzieci i młodzież niepełnosprawna - Poszukiwanie w Internecie, prasie, instytucjach samorządowych szkoleń,konferencji organizowanych i poświęconych osobom niepełnosprawnym oraz informowanie tych osób o takich spotkaniach -Pozyskiwanie sponsorów i wolontariuszy do organizacji imprez i spotkań, poświęconych osobom niepełnosprawnym, w tym: Styczeń - Integracyjny Dzień dziecka Luty- Integracyjne spotkanie organizacji pozarządowych Kwiecień-Światowy dzień Inwalidy Czerwiec-Integracyjny Dzień Dziecka Lipiec- Turniej warcabowy dla niewidomych Sierpień-Wyścigi rowerowe dla niewidomych i niedowidzących Wrzesień-Skatepiknik Integracyjny Październik-Dzień osób niepełnosprawnych Listopad-Dzień Seniora - imprez - pozyskanych sponsorów brak 1 Środki oraz pozyskan e od sponsoró w AON

8 2.2 Zadanie Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności Grudzień- Wigilia dla niepełnosprawnych -Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych 1.Zapewnienie działania zespołu orzeczniczego i obsługi PZON w celu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 2.Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz wynagrodzenia z działalności gospodarczej lekarzy orzeczników - ustalanie właściwych składów do rozpatrywania poszczególnych wniosków o wydanie decyzji - ustalanie terminów posiedzeń składów orzekających oraz zawiadamianie zainteresowanych stron i uczestników postępowania -zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów - zamawianie pieczęci urzędowych - zapewnienie usług pocztowych - utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach PZON - zakup środków czystości, zapewnienie obsługi sprzątania - zapewnienie właściwej informacji wizualnej dla klientów PZON - zapewnienie łączności telefonicznej, informatycznej, zarezerwowanie środków finansowych w budżecie na pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków. 1. wydanych orzeczeń w terminie 30 dni 2. Ilość odwołań skutecznych w stosunku do wydanych decyzji 3. wydanych orzeczeń w danym roku. 4. wydanych orzeczeń w stosunku do złożonych wniosków 0% % brak brak 2 Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego 2.3 Zadanie Wydawanie legitymacji osobom 1. Zapewnienie działania obsługi 1. brak brak 2 Dotacja z PZON PZON

9 niepełnosprawnych 2.4 Zadanie. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym 2.5 Zadanie Podnoszenie kompetencji pracowników PZON i orzeczników PZON w celu wydania legitymacji os. niepełnosprawnej 2. Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę: - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika PZON - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, pieczęci urzędowych. 1.Zapewnienie działania obsługi PZON w celu wydania karty parkingowej 2.Nadzór nad zapewnieniem narzędzi umożliwiających bieżącą pracę: - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika PZON - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, pieczęci urzędowych. 1. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nowo powołanych członków zespołu na przeszkolenie w WZON celem uzyskania certyfikatu. 2. Szkolenia okresowe orzeczników. 3. Uczestnictwo pracowników PZON w szkoleniach z zakresu: obsługi klienta niepełnosprawnego, ochrony danych osobowych, Instrukcji kancelaryjnej, asertywnej komunikacji w pracy urzędnika, język migowy (poziom średniozaawansowany),k.p.a w procedurze orzeczniczej, archiwizacja dokumentacji. wydanych legitymacji do złożonych wniosków 2. legitymacji ogółem wydanych kart parkingowych do złożonych wniosków kart parkingowych ogółem 1. Ilość osobodni szkoleniowych/ jednego pracownika 2. osób skierowanych na szkolenia 3. szkoleń Urzędu Wojewód zkiego, Środki brak brak 2 Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego I.4.7 VI Dotacja z Urzędu Wojewód zkiego II półrocze PZON PZON 3 Cel operacyjny Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia Wykonywanie zadań własnych powiatu w zakresie promocji zdrowia finansowanych i współfinansowanych z budżetu powiatu kłodzkiego programów zdrowotnych i imprez promujących zdrowie 4 I.1. brak 1 Środki Cały rok ZPS FB

10 3.1 Zadanie Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej Podzadanie Zapobieganie występowaniu chorób nowotworowych- Nauka samobadania piersi Podzadanie Organizacja imprez w zakresie promocji zdrowia Podzadanie Monitorowanie realizacji programów zdrowotnych : Narodowego Programu Zdrowia, Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Opracowanie uchwały rady Powiatu Kłodzkiego Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok Realizacja programu zdrowotnego MOJE PIERSI-MÓJ PROBLEM Dnia Zdrowia Publicznego, Targów Zdrowej Żywności, Powiatowa Sieć szkół Promujących Zdrowie Współpraca z podmiotami realizującymi programy Podzadanie Wybór lekarzy do stwierdzania zgonów Ogłoszenie konkursu o naborze ofert dla lekarzy do stwierdzania zgonów Podzadanie Wybór firmy transportowej do przewozu zwłok ludzkich z miejsca publicznego 4 Cel operacyjny Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej 4.1. zadanie Monitorowanie realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Przeprowadzenie przetargu na dokonanie wyboru firmy transportowej Planowanie zadań z zakresu polityki społecznej oraz monitorowanie realizacji założeń polityki społecznej w odniesieniu do zadań własnych powiatu Współpraca z PCPR, PUP i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji strategii, współudział w opracowaniu sprawozdania Przygotowanie AZPK Realizacja programu imprez promocji zdrowia sprawozdań dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego 2. Konferencja/ szkolenie dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie Przeprowadzeni e konkursu ofert Przeprowadzeni e przetargu programów I.1.5 brak 1 środki 1 I.1.1 brak 1 środki 3 I.1.1 I brak 1 środki I.1.5 brak 1 środki 2 lekarzy brak brak 2 środki 1 brak brak 2 środki 2 brak brak brak Środki sprawozdanie 1 brak brak brak środki Do końca I kwartału Do końca I kwartału Cały rok Do końca kwietnia ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ORG ZPS ZPS

11 4.2 zadanie Realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kampania w mediach informacyjna dot, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konferencja dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawozdanie roczne z realizacji programu Kampania liczba informacji Konferencja Sprawozdanie za rok poprzedni Co najmniej brak brak brak środki Do końca kiwetnia ZPS 5 Cel operacyjny Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych 5.1 Zadanie Kampania informacyjna dla mieszkańców powiatu kłodzkiego o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych 5.2 Zadanie Nadawanie statutu lub zmian do statutu ZOZ w Kłodzku 5.3 zadanie Zapewnienie dostępu mieszkańców powiatu kłodzkiego do aptek ogólnodostępnych 5.4 zadanie Planowanie i realizacja polityki społecznej powiatu kłodzkiego Monitorowanie profili świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie powiatu kłodzkiego ocena dostępności Zorganizowanie kampanii informacyjnej o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych Aktualizowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez powiatową jednostkę organizacyjną poprzez nadawanie zadań statutowych Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłodzkiego na rok Monitorowanie stanu realizacji założeń polityki społecznej w odniesieniu do zadań własnych oraz zleconych samorządu powiatowego profili medycznych oddziałów szpitalnych w porównaniu do roku poprzednieg o Przeprowadzeni e kampanii informacyjnej 1. Prawomocna uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego 2. profili medycznych w porównaniu do roku poprzedniego Przygotowanie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w planowaniu realizacji zadań I.1.4 brak 1 Środki 1 I.1.4 brak brak środki 1.Brak rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego 2. Brak rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego Udział w spotkaniach, programach i imprezach I.1.9 brak 1 środki, NFZ brak brak 1 środki brak brak brak środki Cały rok ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS, powiatow e jednostki organiza cyjne

12 6 Cel operacyjny Zachowanie płynności finansowej powiatu 6.1 Zadanie Opracowanie projektu budżetu powiatu na podzadanie Opracowanie założeń do projektu budżetu na rok 2015 powiatu w zakresie polityki społecznej Obszar: ZARZĄDZANIE FINANSAMI POWIATU Analizowanie w ciągu roku budżetowego przebiegu realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, weryfikacja wnioskowanych zasileń zgłaszanych przez jednostki organizacyjne powiatu Zasilanie jednostek organizacyjnych powiatu w środki finansowe niezbędne do realizacji powierzonych zadań w terminach zapewniających niepowstawanie zobowiązań wymagalnych Dokonywanie stosownych zmian w budżecie,tworzenie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu powiatu w sprawach dotyczących zmian w budżecie Terminowa realizacja zadłużenia powiatu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji Przedłożenie materiałów planistycznych dot. danego roku budżetowego komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym powiatu kłodzkiego, gromadzenie danych i opracowywanie zbiorczych zestawień do sporządzania załączników do projektu budżetu na dany rok budżetowy, dokonywanie wstępnego bilansowania budżetu, przedkładanie projektu Zarządowi Powiatu Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Zachowanie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Terminowe przekazanie Radzie Powiatu Kłodzkiego projektu budżetu oraz RIO celem zaopiniowania Terminowe sporządzenie i przekazanie do realizacji komórkom org. i jednostkom org Tak brak X 2, 11 Środki i środki zewnętrz ne tak brak , 11 Środki brak , 11 Środki Rok Do Do 30 czerwc a SK WFB.BP1 WFB.BP3 WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP3 WFB.BP1 WFB.BP2 WFB.BP1 WFB.BP3 SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP2 SK

13 6.1.2 podzadanie Złożenie zapotrzebowania na środki w budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na zadania rzeczowe w ramach paragrafów podzadanie Opracowanie projektu budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 1, Wnioski materiały do projektu budżetu na rok 2015 stosownie do przyznanych pozycji budżetu ( merytorycznie do działów, rozdziałów, paragrafów) 2.Wnioski o zaplanowanie zadań (zakupy, usługi itp.) w propozycjach do projektu budżetu składane do Wydziału ORG Zebranie z komórek i jednostek org. materiałów i sporządzenie zbiorczego projektu uchwały wraz z częścią opisową 1. Terminowe przekazanie do 25 sierpnia do WFB 2. Terminowe przekazanie do ORG do 15 sieprnia Terminowe sporządzenie projektu brak , 11 Środki Tak brak , 11 Środki Sierpie ń Do15 listopa da Wszystkie komórki porganizac yjne SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP podzadanie Opracowanie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata Zadanie Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu Starostwa i powiatu Sporządzenie projektu uchwały Analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie na dany rok. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych Terminowe regulowanie zobowiązań w oparciu o dokumenty otrzymane od innych komórek merytorycznych i jednostek organizacyjnych powiatu Obsługa rachunku organu powiatu i rachunków pomocniczych Starostwa w systemie Internet Banking Zakładanie rachunków bankowych adekwatnie do potrzeb i realizowanych zadań, dbałość o zapewnienie sprawnej obsługi bankowej w systemie elektronicznym 6.3 Zadanie Obsługa zadłużenia powiatu kłodzkiego Terminowa spłata kredytów, pożyczek, obligacji Analizowanie na bieżąco oprocentowania wynikającego z zawartych umów kredytowych Kalkulowanie stanu zabezpieczonych w planie finansowym starostwa środków na spłatę zadłużenia Terminowe sporządzenie projektu Kwota wydatków przekraczająca zatwierdzony plan finansowy Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec danego okresu sprawozdawcze go Stosunek wartości spłaconych zobowiązań z kredytów, obligacji i pożyczek do wszystkich Tak brak , 11 Środki 0 0 brak X.1 2, 11 Środki brak X , 11 Środki Do15 listopa da Cały rok Cały rok SK WFB.BP1 SK WFB.GK WFB.WS1 WFB.WS2 WFB.WS3 WFB.DS WFB.DG WFB.SP SK WFB.GK WFB.WS2 WFB.BP1

14 6.4 Zadanie Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej 6.5 Zadanie Windykacja należności powiatowych oraz Skarbu Państwa Dokonywanie niezbędnych zmian w planie finansowym Terminowe i zgodne z prawem sporządzanie sprawozdań budżetowych w systemie Bestia, przesyłanie ich do RIO, DUW oraz do innych podmiotów Wysyłanie wezwań do zapłaty, współdziałanie z pracownikami merytorycznymi i radcami prawnymi, z różnych tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, czynsze, sprzedaż nieruchomości, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z najmu, opłaty geodezyjne, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. Przygotowywanie decyzji Starosty w sprawie udzielania ulg i umorzeń lub odroczeń w spłacie należności wymaganych umowami spłat Ilość terminowo sporządzonych sprawozdań w stos. do ilości sprawozdań ogółem 1) wysłanych wezwań do zapłaty w stos. do liczby dłużników wobec których nie toczy się postępowanie sądowe 2) Skuteczność: stosunek kwoty zwindykowanej do wysokości należności podlegających windykacji 3) Wielkość umorzonych należności z powodu przeterminowan ia w stosunku do należności podlegających brak Środki 70% 5% brak , 11 Środki Dotacja UW Cały rok Na koniec każdeg o m-ca, w termina ch określo ny ok w Rozp. MF Cały rok SK WFB.GK WFB.BP1 WFB.BP.4 WFB.GK WFB.DS WFB.SP WFB.DG OP

15 windykacji 6.6 Zadanie Prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa i organu powiatu Prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, umożliwiające terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań oraz Bilansu jednostki i organu na koniec roku budżetowego Aktualizowanie dokumentacji opisującej zasady prowadzenia gospodarki finansowej Pozytywna opinia z badania sprawozdania finansowego przeprowadzon a przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę powiatu Tak brak Środki WFB 7 Cel operacyjny Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej poprzez działania kontrolne Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej Obszar: KONTROLA I NADZÓR Sprawdzenie przestrzegania standardów kontroli zarządczej w kontrolowanyc h obszarach jednostek organizacyjny ch Po 30% standardów w 10 jednostkach podległych brak X Środki AWK

16 7.1 Zadanie Przeprowadzanie kontroli planowych oraz doraźnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, z uwzględnieniem zagadnień finansowych, a także pod kątem rzetelności, legalności, terminowości, celowości i gospodarności podejmowanych działań przez kontrolowane komórki i jednostki organizacyjne i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki. Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu kontroli z uwzględnieniem nazwy jednostki kontrolowanej, rodzaju, przedmiotu oraz przewidywanego miesiąca kontroli. Przeprowadzanie kontroli w oparciu o zasady określone w regulaminie kontroli instytucjonalnej. 7.2 Zadanie Sporządzanie sprawozdań Sporządzenie i przekazanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli 8 Cel operacyjny Wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. 1. Sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu planu kontroli w formie uchwały. 2. Procent przeprowa - dzonych kontroli w stosunku do kontroli ujętych w rocznym planie kontroli na rok Przekazanie Zarządowi Powiatu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w terminie do 20 marca r. Ocena stanu kontroli zarządczej liczba jednostek organizac. 1. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie planu kontroli w terminie do 20 stycznia r. 2. brak Środki Tak brak brak 2 Środki 6 brak Środki AWK AWK AWK

17 8.1 Zadanie Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w formie zadań audytowych zapewniających oraz czynności doradczych i sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami. Opracowanie projektu zarządzenia Starosty w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2015 r. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w oparciu o zasady określone w karcie audytu wewnętrznego i w procedurze. 8.2 Zadanie Sporządzanie sprawozdań Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu w roku 2013 i przekazanie Staroście 8.3 zadanie Upowszechnianie wiedzy o zadaniach i funkcjach audytu wewnętrznego wśród pracowników Starostwa 9 Cel Nadzór nad jednostkami i zadaniami z zakresu transportu drogowego, komunikacji i zarządzania drogami Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu zadań i funkcji audytu wewnętrznego Przekazywanie informacji na naradach kierownictwa Sprawdzanie zgodności wykonywania z przepisami prawnymi uprawnień wynikających z wydanych przez starostę dokumentów. Utrzymanie zgodnego z przepisami prawnymi poziomu szkolenia kierowców, wykonywania badań technicznych pojazdów, świadczenia krajowych usług transportowych oraz organizacji 1. Sporządzenie planu audytów wewnętrznych na 2015 rok. 2. Procent przeprowa - dzonych zadań audytowych w stosunku do zadań ujętych w rocznym planie audytu wewnętrznego przyjętym zarządzeniem Starosty Kłodzkiego na rok Przekazanie Staroście sprawozdania z realizacji planu audytu w terminie do 31 stycznia r. szkoleń informacji Zalecenia pokontrolne kontroli zewnętrznyc h 1. Sporządzenie planu audytu wewnętrznego w terminie do r % brak Środki Tak brak Środki 1 4 brak brak 3 Środki 0 brak brak 2 Środki AWK AWK AWK Cały rok KTD

18 9.1 zadanie Nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych ruchu. Monitorowanie realizacji przekazanych jednostce spraw przekazanych do Starosty Wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Zarządu Starosty lub Etatowego Członka Zarządu przekazywania spraw niezwłocznie) Terminowe przeprowadzeni e czynności kontrolnych w terminie 7 dni od wniosku brak brak 2 Środki KTD 9.2 zadanie Nadzór nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej SA w Kłodzku Monitorowanie realizacji spraw w PKS przekazanych przez Starostę wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Starosty przekazywania spraw niezwłocznie) Terminowe przeprowadzeni e czynności kontrolnych w terminie 7 dni od wniosku brak brak 2 Środki KTD 9.3 Zadanie Sprawowanie nadzoru nad krajowym transportem drogowym, szkoleniem kierowców, badaniami technicznymi Podzadanie Nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów Podzadanie Nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców Podzadanie Kontrola przedsiębiorców posiadających licencję, zezwolenia i zaświadczenia w przewozach drogowych podzadanie Sprawowanie nadzoru nad organizacją ruchu Kontrola stacji kontroli pojazdów, ośrodków kształcenia kierowców, wykładowców, przedsiębiorców realizujących transport drogowy Coroczna kontrola stacji kontroli pojazdów Coroczna kontrola ośrodków szkolenia kierowców.. Kontrola przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia lub zaświadczenia w zakresie spełnienia ustawowych wymogów niezbędnych do posiadania tych dokumentów. Kontrola z wprowadzenia w życie organizacji ruchu, Okresowa (co 6 miesięcy) kontrola organizacji ruchu. kontroli 137 brak brak 2 Środki skontrolowanyc h skp przeprowadzon ych kontroli, przeprowadzon ych kontroli. przeprowadzon ych kontroli w ustawowym 17 brak brak 2 Środki 50 brak brak 2 Środki 10 brak brak 2 Środki 60 brak brak 2 Środki Rok Rok Rok Rok Rok KTD KTD KTD KTD KTD

19 10 Cel operacyjny Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi 10.1 Zadanie Nadzór nad szkołami i placówkami, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego Nadzór i kontrola jednostek oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu Kłodzkiego Analiza i weryfikacja arkuszy organizacyjnych, nadzór nad wykorzystaniem subwencji oświatowej Podzadanie Analiza arkuszy organizacyjnych Analiza i weryfikacja projektów arkuszy organizacyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania SIGMA OPTIVUM REPOZYTORIUM zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu podzadanie Sporządzenie analizy sieci szkół pod kątem adekwatności do sytuacji demograficznej i organizacyjnej i finansowej powiatu podzadanie Przeprowadzanie ocen pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych Podzadanie Nadzór nad wykorzystaniem subwencji oświatowej przez placówki i szkoły 10.2 Zadanie Koordynowanie i kontrolowanie spraw związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych Analiza sieci szkół, uwzględnienie danych demograficznych, organizacyjnych, finansowych Przeprowadzanie ocen na wniosek dyrektora lub z inicjatywy Zarządu w terminie 3 m-cy od złożenia wniosku lub decyzji Zarządu, we współpracy z Kuratorium Oświaty Koordynowanie działań dyrektorów szkół w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania placówek Na podstawie Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty terminie. przeprowadz onych kontroli etatów pedagogicznyc h zatwierdzonych arkuszy org. w terminie do 30 maja ark org. ogółem Przedłożona analiza ocen w stosunku do złożonych wniosków ocen planowanych Kwota wydatków ze środków budżetu powiatu przewyższająca subwencję oświatową i dochody jednostek placówek brak 2 Środki Spadek o 2% większy niż spadek liczby oddziałów 16 brak Środki brak Środki tak Środki 2 brak brak 2 Środki 0 brak Środki 9 brak Środki OSW Maj, wrzesie ń Do końca I kwartału OSW OSW OSW OSW AWK i ORG Od 1 marca do końca wrześni a OSW WFB OSW

20 10.3 Zadanie Prowadzenie zbiorczej bazy Systemu Informacji Oświatowej dla Powiatu Kłodzkiego Na podstawie baz przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Kłodzki oraz szkoły i placówki oświatowe niepubliczne sprawozdania wg stanu na 31 marca w terminie do 14 dni brak brak 2 Środki OSW 10.4 zadanie Kontrola niepublicznych placówek oświatowych 10.5 Zadanie Analiza planów finansowych szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem optymalizacji kosztów funkcjonowania 11 Cel operacyjny Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych w zakresie spraw społecznych 11.1 Zadanie Ocena prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Kontrola frekwencji w niepublicznych placówkach w celu racjonalnego wydatkowania subwencji oświatowej Analiza materiałów planistycznych na następny rok budżetowy w porównaniu do zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, zbilansowanie finansów jednostek do źródeł finansowania, przygotowanie i analiza wniosków zmieniających plany finansowe Kontrola i ocena bieżącej działalności ZOZ w Kłodzku w zakresie zgodności z prawem, statutem i regulaminem organizacyjnym Przeprowadzanie analizy gospodarki mieniem i środkami publicznymi w Zespole Opieki Zdrowotnej Wprowadzenie danych w terminie do 7 dni od otrzymania danych ze szkół i placówek kontroli Co najmniej 10 brak Środki Przekazywanie jednostkom decyzji dot. zmian planów w terminie do 10 dni po otrzymaniu decyzji Zarządu rozpatrywani a skarg na działalność ZOZ do 30 dni Przeprowadzanie kontroli i dokonywanie oceny brak Środki brak brak brak Środki 2 razy w roku brak IX.9.1. brak środki Cały Rok cały rok OSW WFB OSW ZPS ZPS AW-K GN Podzadanie Monitoring sposobu wykorzystania nieruchomości przez Zespół Opieki Zdrowotnej podzadanie Kontrola i ocena realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie w obszarze Kontrola sposobu wykorzystania nieruchomości powiatu oddanych do użytkowania przez Zespół Opieki Zdrowotnej Przeprowadzanie analizy prowadzonej działalności zakładu w zakresie nadanych zadań statutowych oraz przeprowadzonyc h kontroli Przeprowadzeni e kontroli i dokonywanie 1 raz w roku brak IV.4.3. brak środki 1 raz w roku I.1.9 brak brak środki IIpółrocz e GN ZPS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE WOiZ.I.0113 4/09 REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 29 października 2009 roku Nadzór merytoryczny nad pracą wydziału sprawuje Starosta Będziński Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r.

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r. Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ z dnia. r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

UZASADNIENIE. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 524.681,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 453.847,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 269.660,00 zł Rozdział 70005 + 269.660,00

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wersja archiwalna Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Oława, 18.12.2012 r. OKZ.524.4.2012 Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie

Bardziej szczegółowo