Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka"

Transkrypt

1

2

3 Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim 8 Zarządzanie finansami firm 9 Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw 10 Akademia trenera biznesu NOWOŚĆ! 11 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi 12 Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem aspekty prawne i praktyczne NOWOŚĆ! 13 Zarządzanie produkcją 14 Zarządzanie procesami logistyki NOWOŚĆ! 15 Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym NOWOŚĆ! 16 Transport kolejowy NOWOŚĆ! 17 Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej NOWOŚĆ! 18 Finanse i rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 19 Rachunkowość budżetowa 20 Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji 21 Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości 22 Europejski doradca bankowy 23 Doradca podatkowy 24 Inwestycje i zarządzanie nieruchomościami Wycena nieruchomości 25 Zarządzanie nieruchomościami 26 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 27 Dyplomowany administrator nieruchomości 28 Zdrowie i bzpieczeństwo pracy Zamówienia publiczne 29 Zarządzanie w służbie zdrowia 30 Audiologia praktyczna NOWOŚĆ! 31 Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych NOWOŚĆ! 32 Polityka i administracja ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego NOWOŚĆ! 33 Bezpieczeństwo i higiena pracy 34 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 35 Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 36 Doradztwo zawodowe dwusemestralne studia podyplomowe 37 Doradztwo zawodowe studia kwalifikacyjne 38 Konsultant rozwoju społecznego 39 Mediacje cywilne i karne 40 Socjoterapia 41 Pośrednictwo pracy 42 Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego 43 Profesjonalna profilaktyka w szkole 44 Psychologia biznesu dla menedżerów NOWOŚĆ! 45 Pedagogika Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych studia kwalifikacyjne 46 Przedsiębiorczość dla nauczycieli studia kwalifikacyjne 47 Studia pedagogiczne studia kwalifikacyjne 48 Wiedza o kulturze studia kwalifikacyjne 49 Edukacja medialna studia doskonalące 50 Edukacja przedszkolna studia kwalifikacyjne 51 Edukacja wczesnoszkolna studia kwalifikacyjne 52 Edukacja dla bezpieczeństwa studia kwalifikacyjne 53 Terapia pedagogiczna studia kwalifikacyjne 54 Zarządzanie w oświacie studia kwalifikacyjne 55 Asystent rodziny studia kwalifikacyjne 56 Oligofrenopedagogika NOWOŚĆ! 58 Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna studia kwalifikacyjne 58 Informatyka Bezpieczeństwo systemów informatycznych 59 Grafika komputerowa 60 Administrowanie sieciami komputerowymi 61 Systemy baz danych 62 Studia dofinansowane z EFS Zarządzanie eko innowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle 63 Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych 63 Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii 63 WSEI w rankingach edukacyjnych 64 WSEI w oteczeniu naukowym 65 Innowacyjność szansą na rozwój 66 Baza dydaktyczna WSEI 69 Dlaczego WSEI 70 Oferta dydaktyczna WSEI 72 Spis treści 1

4 dr Michał Jarmuł, prof. WSEI wz. Rektor WSEI mgr Teresa Bogacka Kanclerz WSEI 2Władze Uczelni dr Jan Mojak, prof. WSEI Prorektor ds. nauki i badań WSEI dr Marian Stefański, prof. WSEI Prorektor ds. Studenckich i Współpracy

5 WSEI to WSEI Uczelnia to Uczelnia przyjazna studentom Oferujemy możliwość studiowania na 14 kierunkach studiów I stopnia (na sześciu nadajemy tytuł magistra) oraz na 60 kierunkach studiów podyplomowych. W każdym roku uruchamiane są nowe kierunki. Opracowując programy kształcenia uwzględniamy wymagania instytucji dbających o wysoki poziom nauczania. Wyznacznikiem treści nauczania są potrzeby pracodawców oraz preferencje studentów. Zajęcia w Uczelni prowadzą doskonali, kreatywni wykładowcy, z których większość posiada doświadczenie pracy w gospodarce. Działalność Uczelni koncentruje się na stworzeniu warunków do rozwoju. Podstawą jest przekazywana na najwyższym poziomie wiedza, ale uważamy, że kluczem do sukcesu naszych absolwentów są umiejętności, kwalifikacje i kompetencje. Nasi studenci mają możliwość odbywania praktyk w renomowanych firmach regionu, mogą też odbywać studia i praktyki zagraniczne. Studenci kierunków technicznych uczestniczą w zajęciach CISCO Academy, Microsoft IT Academy, Oracle Academy. Informacje ogólne Staramy się stworzyć studentom możliwość przemieszczania się w trakcie studiów pomiędzy pokrewnymi kierunkami. Student dobiera profil studiów adekwatnie do swoich potrzeb i aspiracji. Władze WSEI kładą duży nacisk na ciągłą modernizację programów oraz technik nauczania. Wykładowcy wykorzystują do prowadzenia zajęć platformę e-learningową, która ułatwia studentom nie tylko dostęp do materiałów dydaktycznych, ale także usprawnia komunikację z samym wykładowcą. Propagujemy języki obce i narzędzia informatyczne. Nasze studia są nastawione na kształcenie praktyczne. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI wz. Rektor WSEI koordynator studiów podyplomowych 3

6 Warunki Ogólne Studiów Warunki ogólne studiów Studia podyplomowe trwają od 1 do 4 semestrów. Zajęcia odbywają się średnio 1 raz w miesiącu w trybie weekendowym, w piątki od godz , soboty i w niedziele od godz lub dwa razy w miesiącu, w miarę potrzeb również w inne dni tygodnia w siedzibie WSEI i Fundacji OIC Poland. Studia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz warsztatów. Podczas zajęć słuchacze uczestniczą w grach decyzyjnych, rozwiązują case studies. Wykładowcy stosują nowoczesne metody zajęć z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych. Słuchacze w ramach opłaty za studia otrzymują kompletne materiały dydaktyczne do zajęć. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i egzaminów, słuchacze zdają egzamin końcowy lub przygotowują pracę dyplomową. Dokumentem ukończenia studiów jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (świadectwo zgodne ze wzorem MEN, rozporządzenie MNiSW Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2009 r. (Pz. U 2009 r. nr. II poz. 61) oraz Dyplom Menedżerski Fundacji OIC Poland. INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie i jej Założyciel (organ prowadzący), Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, prowadzą studia podyplomowe na bazie 22-letniego dorobku Fundacji. W okresie minionych lat Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji i Fundacja OIC Poland, wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom pracodawców, przygotowała 60 kierunków studiów podyplomowych, w których co roku uczestniczy ponad 1500 słuchaczy z terenu całego kraju. Studia kierowane są do kadr gospodarczych, samorządów lokalnych, nauczycieli, pracowników instytucji rynku pracy, ośrodków szkoleniowo-doradczych i Uczelni Wyższych. Przy realizacji studiów WSEI współpracuje z TÜV Nord Akademie (Niemcy), Stowarzyszeniem Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu w Warszawie, Stowarzyszeniem Europejski Instytut Gospodarczy w Warszawie, Fundacją Ośrodek Kształcenia Kadr w Częstochowie, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu. Od 2006 r. studenci niektórych kierunków studiów podyplomowych maja mozliwość otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu studia te są bezpłatne dla słuchaczy. Absolwenci studiów Europejski mendżer jakości po pozytywnym zaliczeniu egzaminów mają możliwość otrzymania 2 uznawanych w całej Europie certyfikatów: Menedżera Jakości i Pełnomocnika Jakości TUV Nord Akademie. Absolwenci studiów Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji mogą otrzymać Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli, Audytu i Kontrolingu oraz wpis na krajową listę kontrolerów wewnętrznych. KADRA DYDAKTYCZNA Kadrę dydaktyczną tworzy zespół ponad 400 doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Trenerami są również wysokiej klasy specjaliści, praktycy życia gospodarczego. Tak doskonały zespół zapewnia i zabezpiecza wysoki poziom nauczania w powiązaniu z realiami gospodarczymi naszego regionu, Polski, Europy i rynkiem globalnym. W ramach umów o pracę Uczelnia zatrudnia obecnie 122 nauczycieli akademickich, w tym 68 samodzielnych pracowników naukowych. W dniu 22 marca 2007r. została podpisana przez Panią Sekretarz Stanu Elżbietę Rafalską umowa licencyjna pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przekazująca następujące programy kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego: Modułowy program kształcenia doradców zawodowych na poziomie trzyletnich studiów licencjackich Modułowy program kształcenia doradców zawodowych na poziomie dwuletnich studiów podyplomowych Modułowy program kształcenia doradców zawodowych na poziomie rocznych studiów podyplomowych. 4

7 Rekrutacja Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń Termin składania dokumentów: zgłoszenia na semestr letni do 28 lutego zgłoszenia na semestr zimowy do 15 września Termin rozpoczęcia zajęć: marzec/październik. Warunki przyjęcia na studia Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, lekarskich, pielęgniarskich, inżynierskich, licencjackich) Dostarczenie dwóch fotografii Złożenie kwestionariusza osobowego oraz podania Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Opłaty na studiach podyplomowych Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi Wartość opłaty rekrutacyjnej: 100 zł Studenci i absolwenci WSEI są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne za semestr należy uiścić przed rozpoczęciem każdego semestru Przy jednorazowej opłacie udzielamy 5% bonifikaty Oferujemy możliwość rozłożenia semestru na 3 raty bez dodatkowych opłat WSEI oferuje bonifikaty rodzinne w opłatach czesnego 20% Wpłat należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie: BRE BANK S.A. o/w Lublinie nr Warunki ukończenia studiów Aktywny udział w zajęciach Pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów Napisanie pracy dyplomowej lub pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego Wniesienie wymaganej opłaty za studia. mgr Ilona Hofman Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych mgr Anna Nowacka Specjalista ds. Projektów Centrum Studiów Podyplomowych Absolwenci wszytskich kierunków studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Dyplom Menedżerski Fundacji OIC Poland lub Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wysokość opłat za studia na Kontakt Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych pok. 219, II piętro Centrum Studiów Podyplomowych pok. 218, II piętro mgr Edyta Czapska Specjalista ds. Projektów Adres Centrum Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4 (dawniej Mełgiewska 7-9), Lublin 5

8 Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) em studiów jest poszerzenie wiedzy zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie profesjonalnego i praktycznego zarządzania projektami europejskimi, a także pełną wiedzę w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki europejskie. Program kształcenia na studiach kładzie nacisk na aspekty praktyczne. Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez praktyków i ekspertów, którzy zapewnią, że uczestnicy będą stosować techniki i narzędzia pracy w projektach na konkretnych przykładach w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Przetrenowana zostanie procedura planowania projektu, procedura aplikacyjna oraz proces zarządzania praktycznego realizacją projektu europejskiego. Uczestnicy zakończą studia opracowaniem kompleksowej pracy praktycznej będącej podstawą do zaliczenia studiów. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 220 godzin Kompetencje menedżera projektu europejskiego Kreowanie kompetencji kierowniczych Zasady budowy zespołu projektowego i kierowanie zespołem Komunikacja i negocjacje z instytucjami Rozwiązywanie konfliktów Zarządzanie funkcjonalne i zasobami ludzkimi w projekcie Project management w praktyce i teorii Metodologia zarządzania projektem w organizacji Procedura realizacji projektu Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie wiedzą i zasobami Project Cycle Management (PCM) Logical Framework Approach (LFA) Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające zarządzanie projektem europejskim Możliwości i źródła finansowania projektów europejskich w latach Projekty dla przedsiębiorstw Projekty infrastrukturalne Projekty badawcze i innowacyjne Projekty społeczne Zasady aplikowania o dofinansowanie Jak skutecznie aplikować o dofinansowanie warsztaty z ekspertami i asesorami oceniającymi i opiniującymi wnioski o dofinansowanie Zarządzanie realizacją projektu europejskiego Procedury implementacyjne Zarządzanie finansowe i rozliczenia Monitoring i sprawozdawczość Ewaluacja projektu europejskiego Warsztaty z praktykami Zamówienia publiczne w projektach Przetargi i umowy na usługi dostawy, roboty inwestycyjne według projektów Unii Europejskiej Unormowania prawne Zasady i tryb ogłaszania Zasady sporządzania umów My first project Konstruowanie i planowanie projektu Kompetencje kreowania i pozycjonowania projektu Opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego projektu europejskiego (jako praca dyplomowa do wyboru) Eksperckie, praktyczne seminarium dyplomowe z elementami doradztwa Project implementation Opracowanie książki procedur wdrożenia przykładowego projektu (jako praca dyplomowa do wyboru) Eksperckie, praktyczne seminarium dyplomowe z elementami doradztwa Biznesplan Opracowanie przykładowego biznesplanu jako podstawy do aplikowania o dofinansowanie i jako element zarządzania. (jako praca dyplomowa do wyboru) Eksperckie, praktyczne seminarium dyplomowe z elementami doradztwa Feasibility study Zasady przygotowania studium wykonalności (jako praca dyplomowa do wyboru) Eksperckie, praktyczne seminarium dyplomowe z elementami doradztwa Seminarium pracy dyplomowej 6

9 Zarządzanie procesem Podstawy procesu Pojęcia i definicje Składniki Łańcuch sieci Rozproszenie Własność Zarządzanie Tworzenie wartości Zadania operatora Pętle regulacji Procesy doskonalenia Reengineering i TQM Postępowanie ze zleceniem Doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez reeingineering i benchmarking Jakość = technika + mentalność EQA Statystyczna regulacja procesu Jakościowe karty regulacji Zarządzanie projektem Nakład Korzyści SZJ Planowanie projektu Przeprowadzenie Zakończenie TQM Filozofia Wprowadzenie Elementy TQM Rola kierownictwa Orientacja na klienta Orientacja na pracownika Orientacja na proces Modele TQM Odpowiedzialność za produkt Obowiązujące ustawodawstwo krajowe Ustawa o ocenie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw Regulacje prawne dostosowawcze Dyrektywy nowego podejścia Zasadnicze wymagania dot. oceny zgodności i procedury oceny zgodności Badania typu EC Deklaracja zgodności, odpowiedzialność za produkt, wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji Siedem narzędzi zarządzania Diagram blokowy, relacji, rozbudowy, matrycowy, portfolio Plan problem-decyzja Just in Time FMEA i QFD Statystyka w zarządzaniu jakością Statystyka Podstawowe pojęcia Przyjęcie i kontrola próby losowej Plany z założeniem zera błędów Kluczowe wielkości statystyczne Rozkład normalny Wpływy systematyczne i przypadkowe Prawo i odpowiedzialność Komunikacja w firmie a system jakości Podstawowe mechanizmy komunikowania się Bariery w procesie komunikacji Komunikowanie werbalne i niewerbalne Udzielanie informacji zwrotnych Wpływ organizacji otoczenia na proces komunikacji Umiejętność wdrażania i przyjmowania ocen oraz domniemanych przekonań Partycypacja Informatyka w zarządzaniu jakością Systemy nadzorujące obieg i generowanie dokumentów zgodnie ze standardami norm ISO 9000; Systemy typu CAD; Wykorzystanie informacji w SPC Koszty jakości rachunek kosztów jakości. Wskaźniki kosztów jakości w międzynarodowych normach ISO Normy Systemu Zarządzania Jakością Norma serii ISO 9000:2000 Porównanie norm poprzedniej edycji z normami nowej edycji Rodzina norm serii ISO Europejski menedżer jakości Przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwach, instytucjach i bankach oraz zdobycie uprawnień zawodowych Menedżera Jakości i Pełnomocnika Jakości TÜV Nord Akademie. Nabycie kwalifikacji menedżerskich dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości w europejskich firmach i innych instytucjach. Możliwość uzyskania europejskich Certyfikatów TÜV Nord Akademie Menedżera Jakości, Pełnomocnika Jakości. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 180 godzin 7

10 Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem w firmie na dowolnym szczeblu, na stanowiskach kierowniczych, odpowiedzialnych za produkcję, sprzedaż, dystrybucję towarów lub usług, promocję i reklamę, zarówno w małych jak i w dużych przedsiębiorstwach. Słuchacze podczas trwania studiów zapoznają się z szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu zarządzania. Należą do nich m.in.: nowoczesne koncepcje zarządzania i teorii organizacji zarządzanie poszczególnymi pionami w firmie zarządzanie kadrami, finansami, produkcją, logistyką informatyczne wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 210 godzin Zarządzanie firmą Organizacja i jej charakterystyka Fazy procesu zarządzania Struktury organizacyjne i kierunki ich zmian Zarządzanie zmianą organizacyjną Zarządzanie procesami pracy Zarządzanie projektami organizacyjnymi Kompetencje menedżerskie a styl zarządzania firmą Umiejętności osobiste menedżera Komunikacja interpersonalna, motywowanie i przywództwo Umiejętności negocjacyjne i zarządzanie konfliktami Budowanie zespołów i delegowanie uprawnień Rozwijanie podwładnych Zarządzanie strategiczne Proces zarządzania strategicznego i jego charakterystyka Narzędzia analizy strategicznej Elementy składowe strategii organizacyjnej Charakterystyka typowych strategii Zarządzanie realizacją strategii Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Proces marketingowy i jego fazy Organizacja służb marketingowych Zarządzanie sprzedażą Marketing a inne obszary zarządzania Zarządzanie logistyką Rola logistyki w procesie tworzenia wartości Strategia logistyczna firmy Efektywność systemów logistycznych Projektowanie kanałów zaopatrzenia i dystrybucji Zarządzanie jakością Amerykańska (Baldrige a) i Europejska Nagroda Jakości i ich filozofie System zarządzania jakością Dokumentacja SZJ Organizacyjne uwarunkowania jakości Zarządzanie produkcją Charakterystyka procesu produkcyjnego Zarządzanie przygotowaniem produkcji Sterowanie przebiegiem produkcji Współczesne systemy zarządzania produkcją Humanizacja procesu produkcyjnego Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Źródła informacji finansowej Analiza finansowa firmy Zasady kredytowania przedsiębiorstw Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Zarządzanie zasobami ludzkimi Rola służb personalnych w zarządzaniu współczesną organizacją Fazy procesu zarządzania zasobami ludzkimi Systemy wynagrodzeń Elementy prawa pracy Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem Charakterystyka informacji zarządczej Standardowe systemy informatyczne zarządzania Wdrażanie systemów informatycznych Seminarium dyplomowe 8

11 Zarządzanie finansowe w działalności przedsiębiorstwa Podstawowe cele zarządzania przedsiębiorstwem Zarządzanie pasywami koszty źródeł finansowania aktywów, optymalna struktura finansowania Zarządzanie aktywami wstęp do zarządzania majątkiem trwałym, zarządzanie majątkiem obrotowym Analiza finansowa Analiza przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Źródła danych dla analizy finansowej i ich wstępna analiza Metody analizy płynności finansowej Metody oceny wykorzystania posiadanego majątku Metody analizy zyskowności przedsiębiorstwa Metody analizy zadłużenia przedsiębiorstwa Całościowe sposoby analizy firmy Zadania analizy finansowej Analiza wskaźnikowa Analiza Du-Ponta i metody dyskryminacyjne Zasady kredytowania przedsiębiorstw Podstawowe pojęcia Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw Metody oceny ryzyka kredytowego Sposoby i narzędzia zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych Wartość przeniesiona w czasie Metody oceny projektów inwestycyjnych Analiza wskaźnikowa Rodzaje projektów inwestycyjnych Zarządzanie rozwojem i wartością przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa pojęcia i definicje Misja zarządu Wycena strumienia gotówki Praktyczne metody wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie ryzykiem Definicja ryzyka Rodzaje ryzyka Pomiar ryzyka Metody zarządzania ryzykiem Rynek kapitałowy i papiery wartościowe Podstawowe pojęcia i definicje Charakterystyka rynku Rynek pieniężny a rynek kapitałowy Budowa papierów wartościowych Wycena papierów wartościowych Charakterystyka podstawowych papierów wartościowych Prawo gospodarcze Podstawowe definicje i pojęcia Zasady zakładania działalności gospodarczej Rodzaje spółek i ich charakterystyka Opodatkowanie przedsiębiorstw Ordynacja podatkowa Podatek od towarów i usług VAT Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Postępowanie karno-skarbowe Seminarium dyplomowe Zarządzanie finansami firm em studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami zarządzania procesami finansowymi w przedsiębiorstwie, ich kontrolą oraz procesami podejmowania decyzji w warunkach szybkiego postępu technicznego i organizacyjnego. Specjalna uwaga zostanie poświęcona światowym trendom w zakresie zarządzania finansami w krótkim i długim okresie czasu. Nabycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych w zakresie strategicznego zarządzania finansami, przewidywania skutków finansowych podejmowanych decyzji, stosowania efektywnych narzędzi w procesie rozwiązywania problemów finansowych firmy. prof. dr hab. Andrzej Cwynar Program studiów obejmuje 200 godzin 9

12 Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw Nabycie wiedzy z zakresu handlu zagranicznego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Poznanie środków regulujących handel UE, zasady prowadzenia negocjacji i zawierania umów z partnerami zagranicznymi. Studia przeznaczone dla przedsiębiorstw i ich pracowników, kadry menedżerskiej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskanie wiedzy i opanowanie technik transakcji handlu zagranicznego co zapewni sprawne i efektywne działanie podmiotom gospodarczym w obrocie międzynarodowym. prof. dr hab. Andrzej Cwynar Program studiów obejmuje 200 godzin Międzynarodowy handel zagraniczny Historyczne uwarunkowania Międzynarodowe narzędzia realizacji handlu zagranicznego Globalizacja gospodarki Integracja w Unii Europejskiej? Prawo Międzynarodowe Instytucje kreujące międzynarodowe porozumienia handlowe Międzynarodowe porozumienia handlowe Międzynarodowe prawo prywatne Rozstrzyganie sporów w międzynarodowym handlu Wybrane aspekty Prawa Dewizowego Podstawowe pojęcia Zakazy i nakazy Prawa Dewizowego Transakcje handlu zagranicznego Uwarunkowania Rodzaje transakcji Ryzyko transakcji handlowych Cykl transakcyjny i realizacja poszczególnych jego faz Dokumenty realizacji transakcji w handlu zagranicznym Korespondencja handlowa Negocjacje w handlu zagranicznym Proces negocjacji Fazy Komunikowanie Najczęstsze błędy Zasady negocjacji Etykieta w biznesie Strategie negocjacyjne Wybrane zagadnienia taktyk i technik negocjacji Marketing w handlu zagranicznym Koncepcja marketingu w eksporcie Podział marketingu Analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych Metody badań Strategie marketingowe Kształtowanie produktu, ceny dystrybucji i promocji Organizacja działu marketingu w przedsiębiorstwie Finansowanie i rozliczanie handlu zagranicznego Zarządzanie finansami Kredyty w handlu zagranicznym Finansowanie zabezpieczeń w handlu Rozliczanie transakcji handlowych Unijne programy transakcji handlu zagranicznego Instytucje rządowe i pozarządowe realizujące programy wsparcia eksporterów Programy i dotacje wspierające eksport Ubezpieczenie transakcji handlu zagranicznego Prawne aspekty ubezpieczeń Ryzyko podlegające ubezpieczeniu Rodzaje ubezpieczeń Logistyka i transport w handlu zagranicznym Logistyka w przedsiębiorstwie Łańcuchy dostaw Transport w systemach logistycznych Procedury celne Taryfy celne Wybrane aspekty kodeksu celnego Tryb postępowania przy odprawach celnych i w obrocie wewnątrzunijnym Handel elektroniczny przez Internet Narzędzia Internetu Istota funkcjonowania platform handlowych Biznes przez internet Seminarium dyplomowe 10

13 Sesja integracyjna grupy Tożsamość i filozofia zawodu trenera, badanie indywidualnych kompetencji zawodowych profesjonalnego trenera biznesu Development Centre Diagnoza indywidualnego potencjału i motywacji uczestnika Stworzenie matrycy rozwojowej Tożsamość zawodu trenera, etyka zawodu Rozwijanie i kształtowanie umiejętności autoprezentacji Techniki i strategie autoprezentacyjne, trening umiejętności wywierania wpływu Techniki aktorskie w prezentacji, praca z ciałem, praca z głosem, praca ze stresem Metodyka pracy z dorosłymi, zarządzanie procesami uczenia się oraz procesem grupowym Psychologiczne mechanizmy uczenia się Style i koncepcja uczenia się przez doświadczenie Techniki szybkiego uczenia Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń Efektywność komunikacyjna w pracy trenera Konstruktywny kontakt z grupą zadaniową i asertywność Trener w roli negocjatora i mediatora trudne sytuacje w pracy z grupą Trening twórczego myślenia, metody efektywnego funkcjonowania na rynku szkoleniowym Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zjawiska przeszkadzania, bierności, oporu, konfrontacji, braku motywacji, idea negocjacji win-win, rozpoznawanie interesów, budowanie problemów negocjacyjnych, wciąganie partnerów do współpracy, poszukiwanie rozwiązań Analiza potrzeb szkoleniowych i zasady przygotowania dobrego szkolenia Logika tworzenia projektów szkoleniowych Zasady doboru narzędzi szkoleniowych zdobycie umiejętności tworzenia dobrych programów szkoleniowych Zasady konstruowania, etapy prowadzenia szkoleń, formułowanie celów i pożądanych efektów Rodzaje narzędzi i metod szkoleniowych Dobór tematów szkoleń Formy i cele działań rozwojowych Zarządzanie projektem szkoleniowym Budowanie projektów szkoleniowych Modele zarządzania projektami Zasady funkcjonowania dobrego zespołu projektowego Czynniki sukcesu projektu Prowadzenie szkolenia metodą warsztatową Warsztat praktycznego projektowania sesji szkoleniowej stworzenie własnego projektu szkoleniowego Projektowanie i budowanie scenariusza warsztatów/konspektu zajęć w oparciu o wiedzę na temat procesu grupowego, czasu i metryki grupy Planowanie czynności, dobór zagadnień, metody, kolejności, wybór i konstruowanie metod/ technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe Prezentacja na forum efektów pracy Informacja zwrotna na temat wykonanej pracy Badanie efektywności szkoleń Koncepcja i techniki badania efektywności szkoleń oraz wdrażania zmian organizacyjnych Trener w roli coacha Metody i definicje coachingu i ich zastosowanie Zasady i rola coachingu i jego wpływ na rozwój organizacji Prowadzenie indywidualnej pracy szkoleniowej/skutecznego coachingu Techniki przygotowywania i przeprowadzania sesji coachingu Własny styl coachingu Prowadzenie coachingu narzędziowego nastawionego na naukę i rozwój konkretnych umiejętności Warsztat podsumowujący superwizja Akademia trenera biznesu em studiów jest dostarczenie słuchaczom tj. osobom występującym w roli szkoleniowców, osobom zarządzającym zespołami, menedżerom odpowiedzialnym za szkolenia pracowników i specjalistom ds. szkoleń i rozwoju personelu, trenerom wewnętrznym, a także zewnętrznym prowadzącym własną działalność a także kandydatom na trenerów, takiej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości na prowadzenie zajęć efektywnych i wysoko ocenianych przez uczestników. Akademia Trenera Biznesu umożliwia: uzyskanie indywidualnej diagnozy potencjalnych kompetencji trenerskich poznanie warsztatu pracy Trenera Biznesu zbudowanie i doskonalenie kompetencji osobistych zdobycie wiedzy dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych i szkoleniowych zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania i wykorzystywania najnowszych form, metod i narzędzi szkoleniowych, a także zarządzania zespołem w procesie szkoleniowym z wykorzystaniem zasobów osób szkolących się poznanie metod rozwiązywania problemów grupowych i stosowania metod aktywizujących w procesie rozwoju i uczenia. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 200 godzin NOWOŚĆ! 11

14 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi Przygotowanie kadry menedżerskiej i specjalistów służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie i rozwiązywania problemów pracowniczych w warunkach globalnej konkurencji. Nabycie niezbędnych kwalifikacji do organizowania i kierowania zespołem pracowniczym, analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników. Organizacja i zarządzanie Podstawy zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej Strategia firmy a polityka kadrowa Public relations kultura i etyka w biznesie Wybrane zagadnienia z marketingu Umiejętności kierownicze i negocjacje Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu kadrami Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Metody i narzędzia zarządzania ludźmi Rekrutacja i selekcja pracowników Planowanie zasobów ludzkich w firmie oraz opis stanowisk, analiza pracy Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania Motywacja Trening interpersonalny rozwiązywanie konfliktów Kierowanie zespołami Szkolenie, doskonalenie i planowanie rozwoju zawodowego Systemy ocen pracowniczych Rynek pracy sposoby wykorzystywania zasobów pracy Systemy zarządzania kadrami w wybranych przedsiębiorstwach Prawo pracy Podstawowe zasady, równe traktowanie w zatrudnieniu, obowiązki pracodawcy i pracownika Prawo pracy zatrudnianie, adaptacja, awans, degradacja i zwalnianie, stosunek pracy Prawo pracy i kształtowanie zbiorowych stosunków pracy na tle doświadczeń europejskich Systemy ubezpieczeń społecznych Bezpieczeństwo i higiena pracy Negocjacje w sprawach pracowniczych Obowiązki pracodawców wobec pracowników w okresie przekształcania przedsiębiorstwa Współpraca z mediami Zasady działań, TV, radio studio radiowe Pisanie tekstów PR, edytorstwo Organizacja spotkań i konferencji prasowych Tworzenie filmu korporacyjnego Nowe media dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 210 godzin Nowoczesne techniki uczenia się Efektywne uczenie się Organizacja efektywnej pracy umysłowej Superpamięć mnemotechniki Trening przyspieszonego czytania Notowanie przestrzenne Gra decyzyjna kierownicza egzamin 12

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo