Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka"

Transkrypt

1

2

3 Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim 8 Zarządzanie finansami firm 9 Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw 10 Akademia trenera biznesu NOWOŚĆ! 11 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi 12 Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem aspekty prawne i praktyczne NOWOŚĆ! 13 Zarządzanie produkcją 14 Zarządzanie procesami logistyki NOWOŚĆ! 15 Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym NOWOŚĆ! 16 Transport kolejowy NOWOŚĆ! 17 Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej NOWOŚĆ! 18 Finanse i rachunkowość Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 19 Rachunkowość budżetowa 20 Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji 21 Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości 22 Europejski doradca bankowy 23 Doradca podatkowy 24 Inwestycje i zarządzanie nieruchomościami Wycena nieruchomości 25 Zarządzanie nieruchomościami 26 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 27 Dyplomowany administrator nieruchomości 28 Zdrowie i bzpieczeństwo pracy Zamówienia publiczne 29 Zarządzanie w służbie zdrowia 30 Audiologia praktyczna NOWOŚĆ! 31 Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych NOWOŚĆ! 32 Polityka i administracja ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego NOWOŚĆ! 33 Bezpieczeństwo i higiena pracy 34 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 35 Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 36 Doradztwo zawodowe dwusemestralne studia podyplomowe 37 Doradztwo zawodowe studia kwalifikacyjne 38 Konsultant rozwoju społecznego 39 Mediacje cywilne i karne 40 Socjoterapia 41 Pośrednictwo pracy 42 Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego 43 Profesjonalna profilaktyka w szkole 44 Psychologia biznesu dla menedżerów NOWOŚĆ! 45 Pedagogika Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych studia kwalifikacyjne 46 Przedsiębiorczość dla nauczycieli studia kwalifikacyjne 47 Studia pedagogiczne studia kwalifikacyjne 48 Wiedza o kulturze studia kwalifikacyjne 49 Edukacja medialna studia doskonalące 50 Edukacja przedszkolna studia kwalifikacyjne 51 Edukacja wczesnoszkolna studia kwalifikacyjne 52 Edukacja dla bezpieczeństwa studia kwalifikacyjne 53 Terapia pedagogiczna studia kwalifikacyjne 54 Zarządzanie w oświacie studia kwalifikacyjne 55 Asystent rodziny studia kwalifikacyjne 56 Oligofrenopedagogika NOWOŚĆ! 58 Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna studia kwalifikacyjne 58 Informatyka Bezpieczeństwo systemów informatycznych 59 Grafika komputerowa 60 Administrowanie sieciami komputerowymi 61 Systemy baz danych 62 Studia dofinansowane z EFS Zarządzanie eko innowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle 63 Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych 63 Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii 63 WSEI w rankingach edukacyjnych 64 WSEI w oteczeniu naukowym 65 Innowacyjność szansą na rozwój 66 Baza dydaktyczna WSEI 69 Dlaczego WSEI 70 Oferta dydaktyczna WSEI 72 Spis treści 1

4 dr Michał Jarmuł, prof. WSEI wz. Rektor WSEI mgr Teresa Bogacka Kanclerz WSEI 2Władze Uczelni dr Jan Mojak, prof. WSEI Prorektor ds. nauki i badań WSEI dr Marian Stefański, prof. WSEI Prorektor ds. Studenckich i Współpracy

5 WSEI to WSEI Uczelnia to Uczelnia przyjazna studentom Oferujemy możliwość studiowania na 14 kierunkach studiów I stopnia (na sześciu nadajemy tytuł magistra) oraz na 60 kierunkach studiów podyplomowych. W każdym roku uruchamiane są nowe kierunki. Opracowując programy kształcenia uwzględniamy wymagania instytucji dbających o wysoki poziom nauczania. Wyznacznikiem treści nauczania są potrzeby pracodawców oraz preferencje studentów. Zajęcia w Uczelni prowadzą doskonali, kreatywni wykładowcy, z których większość posiada doświadczenie pracy w gospodarce. Działalność Uczelni koncentruje się na stworzeniu warunków do rozwoju. Podstawą jest przekazywana na najwyższym poziomie wiedza, ale uważamy, że kluczem do sukcesu naszych absolwentów są umiejętności, kwalifikacje i kompetencje. Nasi studenci mają możliwość odbywania praktyk w renomowanych firmach regionu, mogą też odbywać studia i praktyki zagraniczne. Studenci kierunków technicznych uczestniczą w zajęciach CISCO Academy, Microsoft IT Academy, Oracle Academy. Informacje ogólne Staramy się stworzyć studentom możliwość przemieszczania się w trakcie studiów pomiędzy pokrewnymi kierunkami. Student dobiera profil studiów adekwatnie do swoich potrzeb i aspiracji. Władze WSEI kładą duży nacisk na ciągłą modernizację programów oraz technik nauczania. Wykładowcy wykorzystują do prowadzenia zajęć platformę e-learningową, która ułatwia studentom nie tylko dostęp do materiałów dydaktycznych, ale także usprawnia komunikację z samym wykładowcą. Propagujemy języki obce i narzędzia informatyczne. Nasze studia są nastawione na kształcenie praktyczne. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI wz. Rektor WSEI koordynator studiów podyplomowych 3

6 Warunki Ogólne Studiów Warunki ogólne studiów Studia podyplomowe trwają od 1 do 4 semestrów. Zajęcia odbywają się średnio 1 raz w miesiącu w trybie weekendowym, w piątki od godz , soboty i w niedziele od godz lub dwa razy w miesiącu, w miarę potrzeb również w inne dni tygodnia w siedzibie WSEI i Fundacji OIC Poland. Studia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz warsztatów. Podczas zajęć słuchacze uczestniczą w grach decyzyjnych, rozwiązują case studies. Wykładowcy stosują nowoczesne metody zajęć z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych. Słuchacze w ramach opłaty za studia otrzymują kompletne materiały dydaktyczne do zajęć. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i egzaminów, słuchacze zdają egzamin końcowy lub przygotowują pracę dyplomową. Dokumentem ukończenia studiów jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (świadectwo zgodne ze wzorem MEN, rozporządzenie MNiSW Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2009 r. (Pz. U 2009 r. nr. II poz. 61) oraz Dyplom Menedżerski Fundacji OIC Poland. INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie i jej Założyciel (organ prowadzący), Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, prowadzą studia podyplomowe na bazie 22-letniego dorobku Fundacji. W okresie minionych lat Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji i Fundacja OIC Poland, wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom pracodawców, przygotowała 60 kierunków studiów podyplomowych, w których co roku uczestniczy ponad 1500 słuchaczy z terenu całego kraju. Studia kierowane są do kadr gospodarczych, samorządów lokalnych, nauczycieli, pracowników instytucji rynku pracy, ośrodków szkoleniowo-doradczych i Uczelni Wyższych. Przy realizacji studiów WSEI współpracuje z TÜV Nord Akademie (Niemcy), Stowarzyszeniem Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu w Warszawie, Stowarzyszeniem Europejski Instytut Gospodarczy w Warszawie, Fundacją Ośrodek Kształcenia Kadr w Częstochowie, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu. Od 2006 r. studenci niektórych kierunków studiów podyplomowych maja mozliwość otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu studia te są bezpłatne dla słuchaczy. Absolwenci studiów Europejski mendżer jakości po pozytywnym zaliczeniu egzaminów mają możliwość otrzymania 2 uznawanych w całej Europie certyfikatów: Menedżera Jakości i Pełnomocnika Jakości TUV Nord Akademie. Absolwenci studiów Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji mogą otrzymać Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli, Audytu i Kontrolingu oraz wpis na krajową listę kontrolerów wewnętrznych. KADRA DYDAKTYCZNA Kadrę dydaktyczną tworzy zespół ponad 400 doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Trenerami są również wysokiej klasy specjaliści, praktycy życia gospodarczego. Tak doskonały zespół zapewnia i zabezpiecza wysoki poziom nauczania w powiązaniu z realiami gospodarczymi naszego regionu, Polski, Europy i rynkiem globalnym. W ramach umów o pracę Uczelnia zatrudnia obecnie 122 nauczycieli akademickich, w tym 68 samodzielnych pracowników naukowych. W dniu 22 marca 2007r. została podpisana przez Panią Sekretarz Stanu Elżbietę Rafalską umowa licencyjna pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przekazująca następujące programy kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego: Modułowy program kształcenia doradców zawodowych na poziomie trzyletnich studiów licencjackich Modułowy program kształcenia doradców zawodowych na poziomie dwuletnich studiów podyplomowych Modułowy program kształcenia doradców zawodowych na poziomie rocznych studiów podyplomowych. 4

7 Rekrutacja Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń Termin składania dokumentów: zgłoszenia na semestr letni do 28 lutego zgłoszenia na semestr zimowy do 15 września Termin rozpoczęcia zajęć: marzec/październik. Warunki przyjęcia na studia Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, lekarskich, pielęgniarskich, inżynierskich, licencjackich) Dostarczenie dwóch fotografii Złożenie kwestionariusza osobowego oraz podania Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Opłaty na studiach podyplomowych Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi Wartość opłaty rekrutacyjnej: 100 zł Studenci i absolwenci WSEI są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne za semestr należy uiścić przed rozpoczęciem każdego semestru Przy jednorazowej opłacie udzielamy 5% bonifikaty Oferujemy możliwość rozłożenia semestru na 3 raty bez dodatkowych opłat WSEI oferuje bonifikaty rodzinne w opłatach czesnego 20% Wpłat należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie: BRE BANK S.A. o/w Lublinie nr Warunki ukończenia studiów Aktywny udział w zajęciach Pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów Napisanie pracy dyplomowej lub pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego Wniesienie wymaganej opłaty za studia. mgr Ilona Hofman Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych mgr Anna Nowacka Specjalista ds. Projektów Centrum Studiów Podyplomowych Absolwenci wszytskich kierunków studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Dyplom Menedżerski Fundacji OIC Poland lub Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wysokość opłat za studia na Kontakt Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych pok. 219, II piętro Centrum Studiów Podyplomowych pok. 218, II piętro mgr Edyta Czapska Specjalista ds. Projektów Adres Centrum Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4 (dawniej Mełgiewska 7-9), Lublin 5

8 Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) em studiów jest poszerzenie wiedzy zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie profesjonalnego i praktycznego zarządzania projektami europejskimi, a także pełną wiedzę w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki europejskie. Program kształcenia na studiach kładzie nacisk na aspekty praktyczne. Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez praktyków i ekspertów, którzy zapewnią, że uczestnicy będą stosować techniki i narzędzia pracy w projektach na konkretnych przykładach w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Przetrenowana zostanie procedura planowania projektu, procedura aplikacyjna oraz proces zarządzania praktycznego realizacją projektu europejskiego. Uczestnicy zakończą studia opracowaniem kompleksowej pracy praktycznej będącej podstawą do zaliczenia studiów. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 220 godzin Kompetencje menedżera projektu europejskiego Kreowanie kompetencji kierowniczych Zasady budowy zespołu projektowego i kierowanie zespołem Komunikacja i negocjacje z instytucjami Rozwiązywanie konfliktów Zarządzanie funkcjonalne i zasobami ludzkimi w projekcie Project management w praktyce i teorii Metodologia zarządzania projektem w organizacji Procedura realizacji projektu Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie wiedzą i zasobami Project Cycle Management (PCM) Logical Framework Approach (LFA) Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające zarządzanie projektem europejskim Możliwości i źródła finansowania projektów europejskich w latach Projekty dla przedsiębiorstw Projekty infrastrukturalne Projekty badawcze i innowacyjne Projekty społeczne Zasady aplikowania o dofinansowanie Jak skutecznie aplikować o dofinansowanie warsztaty z ekspertami i asesorami oceniającymi i opiniującymi wnioski o dofinansowanie Zarządzanie realizacją projektu europejskiego Procedury implementacyjne Zarządzanie finansowe i rozliczenia Monitoring i sprawozdawczość Ewaluacja projektu europejskiego Warsztaty z praktykami Zamówienia publiczne w projektach Przetargi i umowy na usługi dostawy, roboty inwestycyjne według projektów Unii Europejskiej Unormowania prawne Zasady i tryb ogłaszania Zasady sporządzania umów My first project Konstruowanie i planowanie projektu Kompetencje kreowania i pozycjonowania projektu Opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego projektu europejskiego (jako praca dyplomowa do wyboru) Eksperckie, praktyczne seminarium dyplomowe z elementami doradztwa Project implementation Opracowanie książki procedur wdrożenia przykładowego projektu (jako praca dyplomowa do wyboru) Eksperckie, praktyczne seminarium dyplomowe z elementami doradztwa Biznesplan Opracowanie przykładowego biznesplanu jako podstawy do aplikowania o dofinansowanie i jako element zarządzania. (jako praca dyplomowa do wyboru) Eksperckie, praktyczne seminarium dyplomowe z elementami doradztwa Feasibility study Zasady przygotowania studium wykonalności (jako praca dyplomowa do wyboru) Eksperckie, praktyczne seminarium dyplomowe z elementami doradztwa Seminarium pracy dyplomowej 6

9 Zarządzanie procesem Podstawy procesu Pojęcia i definicje Składniki Łańcuch sieci Rozproszenie Własność Zarządzanie Tworzenie wartości Zadania operatora Pętle regulacji Procesy doskonalenia Reengineering i TQM Postępowanie ze zleceniem Doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez reeingineering i benchmarking Jakość = technika + mentalność EQA Statystyczna regulacja procesu Jakościowe karty regulacji Zarządzanie projektem Nakład Korzyści SZJ Planowanie projektu Przeprowadzenie Zakończenie TQM Filozofia Wprowadzenie Elementy TQM Rola kierownictwa Orientacja na klienta Orientacja na pracownika Orientacja na proces Modele TQM Odpowiedzialność za produkt Obowiązujące ustawodawstwo krajowe Ustawa o ocenie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw Regulacje prawne dostosowawcze Dyrektywy nowego podejścia Zasadnicze wymagania dot. oceny zgodności i procedury oceny zgodności Badania typu EC Deklaracja zgodności, odpowiedzialność za produkt, wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji Siedem narzędzi zarządzania Diagram blokowy, relacji, rozbudowy, matrycowy, portfolio Plan problem-decyzja Just in Time FMEA i QFD Statystyka w zarządzaniu jakością Statystyka Podstawowe pojęcia Przyjęcie i kontrola próby losowej Plany z założeniem zera błędów Kluczowe wielkości statystyczne Rozkład normalny Wpływy systematyczne i przypadkowe Prawo i odpowiedzialność Komunikacja w firmie a system jakości Podstawowe mechanizmy komunikowania się Bariery w procesie komunikacji Komunikowanie werbalne i niewerbalne Udzielanie informacji zwrotnych Wpływ organizacji otoczenia na proces komunikacji Umiejętność wdrażania i przyjmowania ocen oraz domniemanych przekonań Partycypacja Informatyka w zarządzaniu jakością Systemy nadzorujące obieg i generowanie dokumentów zgodnie ze standardami norm ISO 9000; Systemy typu CAD; Wykorzystanie informacji w SPC Koszty jakości rachunek kosztów jakości. Wskaźniki kosztów jakości w międzynarodowych normach ISO Normy Systemu Zarządzania Jakością Norma serii ISO 9000:2000 Porównanie norm poprzedniej edycji z normami nowej edycji Rodzina norm serii ISO Europejski menedżer jakości Przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwach, instytucjach i bankach oraz zdobycie uprawnień zawodowych Menedżera Jakości i Pełnomocnika Jakości TÜV Nord Akademie. Nabycie kwalifikacji menedżerskich dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości w europejskich firmach i innych instytucjach. Możliwość uzyskania europejskich Certyfikatów TÜV Nord Akademie Menedżera Jakości, Pełnomocnika Jakości. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 180 godzin 7

10 Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem w firmie na dowolnym szczeblu, na stanowiskach kierowniczych, odpowiedzialnych za produkcję, sprzedaż, dystrybucję towarów lub usług, promocję i reklamę, zarówno w małych jak i w dużych przedsiębiorstwach. Słuchacze podczas trwania studiów zapoznają się z szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu zarządzania. Należą do nich m.in.: nowoczesne koncepcje zarządzania i teorii organizacji zarządzanie poszczególnymi pionami w firmie zarządzanie kadrami, finansami, produkcją, logistyką informatyczne wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 210 godzin Zarządzanie firmą Organizacja i jej charakterystyka Fazy procesu zarządzania Struktury organizacyjne i kierunki ich zmian Zarządzanie zmianą organizacyjną Zarządzanie procesami pracy Zarządzanie projektami organizacyjnymi Kompetencje menedżerskie a styl zarządzania firmą Umiejętności osobiste menedżera Komunikacja interpersonalna, motywowanie i przywództwo Umiejętności negocjacyjne i zarządzanie konfliktami Budowanie zespołów i delegowanie uprawnień Rozwijanie podwładnych Zarządzanie strategiczne Proces zarządzania strategicznego i jego charakterystyka Narzędzia analizy strategicznej Elementy składowe strategii organizacyjnej Charakterystyka typowych strategii Zarządzanie realizacją strategii Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Proces marketingowy i jego fazy Organizacja służb marketingowych Zarządzanie sprzedażą Marketing a inne obszary zarządzania Zarządzanie logistyką Rola logistyki w procesie tworzenia wartości Strategia logistyczna firmy Efektywność systemów logistycznych Projektowanie kanałów zaopatrzenia i dystrybucji Zarządzanie jakością Amerykańska (Baldrige a) i Europejska Nagroda Jakości i ich filozofie System zarządzania jakością Dokumentacja SZJ Organizacyjne uwarunkowania jakości Zarządzanie produkcją Charakterystyka procesu produkcyjnego Zarządzanie przygotowaniem produkcji Sterowanie przebiegiem produkcji Współczesne systemy zarządzania produkcją Humanizacja procesu produkcyjnego Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Źródła informacji finansowej Analiza finansowa firmy Zasady kredytowania przedsiębiorstw Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Zarządzanie zasobami ludzkimi Rola służb personalnych w zarządzaniu współczesną organizacją Fazy procesu zarządzania zasobami ludzkimi Systemy wynagrodzeń Elementy prawa pracy Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem Charakterystyka informacji zarządczej Standardowe systemy informatyczne zarządzania Wdrażanie systemów informatycznych Seminarium dyplomowe 8

11 Zarządzanie finansowe w działalności przedsiębiorstwa Podstawowe cele zarządzania przedsiębiorstwem Zarządzanie pasywami koszty źródeł finansowania aktywów, optymalna struktura finansowania Zarządzanie aktywami wstęp do zarządzania majątkiem trwałym, zarządzanie majątkiem obrotowym Analiza finansowa Analiza przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Źródła danych dla analizy finansowej i ich wstępna analiza Metody analizy płynności finansowej Metody oceny wykorzystania posiadanego majątku Metody analizy zyskowności przedsiębiorstwa Metody analizy zadłużenia przedsiębiorstwa Całościowe sposoby analizy firmy Zadania analizy finansowej Analiza wskaźnikowa Analiza Du-Ponta i metody dyskryminacyjne Zasady kredytowania przedsiębiorstw Podstawowe pojęcia Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw Metody oceny ryzyka kredytowego Sposoby i narzędzia zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych Wartość przeniesiona w czasie Metody oceny projektów inwestycyjnych Analiza wskaźnikowa Rodzaje projektów inwestycyjnych Zarządzanie rozwojem i wartością przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa pojęcia i definicje Misja zarządu Wycena strumienia gotówki Praktyczne metody wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie ryzykiem Definicja ryzyka Rodzaje ryzyka Pomiar ryzyka Metody zarządzania ryzykiem Rynek kapitałowy i papiery wartościowe Podstawowe pojęcia i definicje Charakterystyka rynku Rynek pieniężny a rynek kapitałowy Budowa papierów wartościowych Wycena papierów wartościowych Charakterystyka podstawowych papierów wartościowych Prawo gospodarcze Podstawowe definicje i pojęcia Zasady zakładania działalności gospodarczej Rodzaje spółek i ich charakterystyka Opodatkowanie przedsiębiorstw Ordynacja podatkowa Podatek od towarów i usług VAT Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Postępowanie karno-skarbowe Seminarium dyplomowe Zarządzanie finansami firm em studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami zarządzania procesami finansowymi w przedsiębiorstwie, ich kontrolą oraz procesami podejmowania decyzji w warunkach szybkiego postępu technicznego i organizacyjnego. Specjalna uwaga zostanie poświęcona światowym trendom w zakresie zarządzania finansami w krótkim i długim okresie czasu. Nabycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych w zakresie strategicznego zarządzania finansami, przewidywania skutków finansowych podejmowanych decyzji, stosowania efektywnych narzędzi w procesie rozwiązywania problemów finansowych firmy. prof. dr hab. Andrzej Cwynar Program studiów obejmuje 200 godzin 9

12 Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw Nabycie wiedzy z zakresu handlu zagranicznego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Poznanie środków regulujących handel UE, zasady prowadzenia negocjacji i zawierania umów z partnerami zagranicznymi. Studia przeznaczone dla przedsiębiorstw i ich pracowników, kadry menedżerskiej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskanie wiedzy i opanowanie technik transakcji handlu zagranicznego co zapewni sprawne i efektywne działanie podmiotom gospodarczym w obrocie międzynarodowym. prof. dr hab. Andrzej Cwynar Program studiów obejmuje 200 godzin Międzynarodowy handel zagraniczny Historyczne uwarunkowania Międzynarodowe narzędzia realizacji handlu zagranicznego Globalizacja gospodarki Integracja w Unii Europejskiej? Prawo Międzynarodowe Instytucje kreujące międzynarodowe porozumienia handlowe Międzynarodowe porozumienia handlowe Międzynarodowe prawo prywatne Rozstrzyganie sporów w międzynarodowym handlu Wybrane aspekty Prawa Dewizowego Podstawowe pojęcia Zakazy i nakazy Prawa Dewizowego Transakcje handlu zagranicznego Uwarunkowania Rodzaje transakcji Ryzyko transakcji handlowych Cykl transakcyjny i realizacja poszczególnych jego faz Dokumenty realizacji transakcji w handlu zagranicznym Korespondencja handlowa Negocjacje w handlu zagranicznym Proces negocjacji Fazy Komunikowanie Najczęstsze błędy Zasady negocjacji Etykieta w biznesie Strategie negocjacyjne Wybrane zagadnienia taktyk i technik negocjacji Marketing w handlu zagranicznym Koncepcja marketingu w eksporcie Podział marketingu Analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych Metody badań Strategie marketingowe Kształtowanie produktu, ceny dystrybucji i promocji Organizacja działu marketingu w przedsiębiorstwie Finansowanie i rozliczanie handlu zagranicznego Zarządzanie finansami Kredyty w handlu zagranicznym Finansowanie zabezpieczeń w handlu Rozliczanie transakcji handlowych Unijne programy transakcji handlu zagranicznego Instytucje rządowe i pozarządowe realizujące programy wsparcia eksporterów Programy i dotacje wspierające eksport Ubezpieczenie transakcji handlu zagranicznego Prawne aspekty ubezpieczeń Ryzyko podlegające ubezpieczeniu Rodzaje ubezpieczeń Logistyka i transport w handlu zagranicznym Logistyka w przedsiębiorstwie Łańcuchy dostaw Transport w systemach logistycznych Procedury celne Taryfy celne Wybrane aspekty kodeksu celnego Tryb postępowania przy odprawach celnych i w obrocie wewnątrzunijnym Handel elektroniczny przez Internet Narzędzia Internetu Istota funkcjonowania platform handlowych Biznes przez internet Seminarium dyplomowe 10

13 Sesja integracyjna grupy Tożsamość i filozofia zawodu trenera, badanie indywidualnych kompetencji zawodowych profesjonalnego trenera biznesu Development Centre Diagnoza indywidualnego potencjału i motywacji uczestnika Stworzenie matrycy rozwojowej Tożsamość zawodu trenera, etyka zawodu Rozwijanie i kształtowanie umiejętności autoprezentacji Techniki i strategie autoprezentacyjne, trening umiejętności wywierania wpływu Techniki aktorskie w prezentacji, praca z ciałem, praca z głosem, praca ze stresem Metodyka pracy z dorosłymi, zarządzanie procesami uczenia się oraz procesem grupowym Psychologiczne mechanizmy uczenia się Style i koncepcja uczenia się przez doświadczenie Techniki szybkiego uczenia Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń Efektywność komunikacyjna w pracy trenera Konstruktywny kontakt z grupą zadaniową i asertywność Trener w roli negocjatora i mediatora trudne sytuacje w pracy z grupą Trening twórczego myślenia, metody efektywnego funkcjonowania na rynku szkoleniowym Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zjawiska przeszkadzania, bierności, oporu, konfrontacji, braku motywacji, idea negocjacji win-win, rozpoznawanie interesów, budowanie problemów negocjacyjnych, wciąganie partnerów do współpracy, poszukiwanie rozwiązań Analiza potrzeb szkoleniowych i zasady przygotowania dobrego szkolenia Logika tworzenia projektów szkoleniowych Zasady doboru narzędzi szkoleniowych zdobycie umiejętności tworzenia dobrych programów szkoleniowych Zasady konstruowania, etapy prowadzenia szkoleń, formułowanie celów i pożądanych efektów Rodzaje narzędzi i metod szkoleniowych Dobór tematów szkoleń Formy i cele działań rozwojowych Zarządzanie projektem szkoleniowym Budowanie projektów szkoleniowych Modele zarządzania projektami Zasady funkcjonowania dobrego zespołu projektowego Czynniki sukcesu projektu Prowadzenie szkolenia metodą warsztatową Warsztat praktycznego projektowania sesji szkoleniowej stworzenie własnego projektu szkoleniowego Projektowanie i budowanie scenariusza warsztatów/konspektu zajęć w oparciu o wiedzę na temat procesu grupowego, czasu i metryki grupy Planowanie czynności, dobór zagadnień, metody, kolejności, wybór i konstruowanie metod/ technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe Prezentacja na forum efektów pracy Informacja zwrotna na temat wykonanej pracy Badanie efektywności szkoleń Koncepcja i techniki badania efektywności szkoleń oraz wdrażania zmian organizacyjnych Trener w roli coacha Metody i definicje coachingu i ich zastosowanie Zasady i rola coachingu i jego wpływ na rozwój organizacji Prowadzenie indywidualnej pracy szkoleniowej/skutecznego coachingu Techniki przygotowywania i przeprowadzania sesji coachingu Własny styl coachingu Prowadzenie coachingu narzędziowego nastawionego na naukę i rozwój konkretnych umiejętności Warsztat podsumowujący superwizja Akademia trenera biznesu em studiów jest dostarczenie słuchaczom tj. osobom występującym w roli szkoleniowców, osobom zarządzającym zespołami, menedżerom odpowiedzialnym za szkolenia pracowników i specjalistom ds. szkoleń i rozwoju personelu, trenerom wewnętrznym, a także zewnętrznym prowadzącym własną działalność a także kandydatom na trenerów, takiej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości na prowadzenie zajęć efektywnych i wysoko ocenianych przez uczestników. Akademia Trenera Biznesu umożliwia: uzyskanie indywidualnej diagnozy potencjalnych kompetencji trenerskich poznanie warsztatu pracy Trenera Biznesu zbudowanie i doskonalenie kompetencji osobistych zdobycie wiedzy dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych i szkoleniowych zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania i wykorzystywania najnowszych form, metod i narzędzi szkoleniowych, a także zarządzania zespołem w procesie szkoleniowym z wykorzystaniem zasobów osób szkolących się poznanie metod rozwiązywania problemów grupowych i stosowania metod aktywizujących w procesie rozwoju i uczenia. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 200 godzin NOWOŚĆ! 11

14 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi Przygotowanie kadry menedżerskiej i specjalistów służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie i rozwiązywania problemów pracowniczych w warunkach globalnej konkurencji. Nabycie niezbędnych kwalifikacji do organizowania i kierowania zespołem pracowniczym, analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników. Organizacja i zarządzanie Podstawy zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej Strategia firmy a polityka kadrowa Public relations kultura i etyka w biznesie Wybrane zagadnienia z marketingu Umiejętności kierownicze i negocjacje Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu kadrami Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Metody i narzędzia zarządzania ludźmi Rekrutacja i selekcja pracowników Planowanie zasobów ludzkich w firmie oraz opis stanowisk, analiza pracy Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania Motywacja Trening interpersonalny rozwiązywanie konfliktów Kierowanie zespołami Szkolenie, doskonalenie i planowanie rozwoju zawodowego Systemy ocen pracowniczych Rynek pracy sposoby wykorzystywania zasobów pracy Systemy zarządzania kadrami w wybranych przedsiębiorstwach Prawo pracy Podstawowe zasady, równe traktowanie w zatrudnieniu, obowiązki pracodawcy i pracownika Prawo pracy zatrudnianie, adaptacja, awans, degradacja i zwalnianie, stosunek pracy Prawo pracy i kształtowanie zbiorowych stosunków pracy na tle doświadczeń europejskich Systemy ubezpieczeń społecznych Bezpieczeństwo i higiena pracy Negocjacje w sprawach pracowniczych Obowiązki pracodawców wobec pracowników w okresie przekształcania przedsiębiorstwa Współpraca z mediami Zasady działań, TV, radio studio radiowe Pisanie tekstów PR, edytorstwo Organizacja spotkań i konferencji prasowych Tworzenie filmu korporacyjnego Nowe media dr Michał Jarmuł, prof. WSEI Program studiów obejmuje 210 godzin Nowoczesne techniki uczenia się Efektywne uczenie się Organizacja efektywnej pracy umysłowej Superpamięć mnemotechniki Trening przyspieszonego czytania Notowanie przestrzenne Gra decyzyjna kierownicza egzamin 12

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI zaprasza do Tarnobrzega na kolejną edycję prestiżowych dwusemestralnych studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Planowane rozpoczęcie zajęć 3 października 2015 r. Zakończenie 30 marca 2016 r. W zajęciach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po Projekt dyplomowy to: Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów iiiiidyplomantów Rozwiązywanie problemu biznesowego lub iiiiispołecznego według standardów PMI Praca pod okiem doświadczonych mentorów Kładziemy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 198 Studia niestacjonarne I stopnia, WIECZOROWE ćwiczeń 30 Rok III laboratoriów 60 Kierunek: Zarządzanie 288 Specjalność: Procesy i projekty logistyczne (PiPL) 1. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje i wymiar praktyk zawodowych

1. Rodzaje i wymiar praktyk zawodowych PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI KIERUNEK: EKONOMIA Specjalności: ekonomia integracji rolnej i regionalnej w UE ekonomika

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 1. Wysokość czesnego zależy od rodzaju i zakresu świadczonej usługi edukacyjnej określonej w zawartej w formie pisemnej Umowie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1. Ekonomika miast i regionów K 7 18 10 E 2. Planowanie przestrzenne K 7 18 10 E 3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania K 5 18

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo