Pomiary twardości i mikrotwardości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary twardości i mikrotwardości"

Transkrypt

1 Pomiary twardości i mikrotwardości 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami badania twardości metali oraz nabycie umiejętności w określaniu twardości metodami Brinella, Rockwella i Vickersa. Zapoznanie z budową twardościomierzy używanych do pomiaru twardości. 2. Wiadomości podstawowe Twardość jest jedną z tych właściwości, których nie można jednoznacznie zdefiniować w oparciu o znane wielkości fizyczne. W praktyce inżynierskiej przez twardość rozumie się odporność na odkształcanie plastyczne przy oddziaływaniu skupionego nacisku w postaci ściśle określonego wgłębnika. Pomiary twardości są stosowane w praktyce materiałoznawczej ze względu na prostotę i szybkość pomiaru. Ze względu na znikome odkształcenie oraz możliwość wykonywania pomiarów na gotowych elementach, pomiary twardości są zaliczane do badań nieniszczących. Pomiary twardości są wykorzystywane w: - kontroli wyników procesów technologicznych obróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, - kontroli jednorodności materiału, - szybkiego sortowania gatunków lub stanu materiału, - przybliżonej oceny wytrzymałości na rozciąganie niektórych materiałów. Metody pomiaru twardości ze względu na charakter oporu stawianego przez materiał podczas próby, można podzielić na: - statyczne oparte na statycznym wciskaniu wgłębnika (metody Rockwella, Brinella, Vickersa, Knoopa), - dynamiczne oparte na udarowym działaniu wgłębnika (metoda Poldi, Shore a), - ryskowe twardość jest określana w oparciu o wymiary rysy otrzymywanej w wyniku przesuwania się po powierzchni materiału ostrego i twardego wgłębnika z ściśle określonym dociskiem. Najczęściej rozpowszechnionymi metodami pomiaru twardości są metody statyczne Pomiar twardości metodą Rockwella W metodzie Rockwella miarą twardości jest różnica umownej oraz rzeczywistej głębokości wnikania e w materiał określonego wgłębnika. Pomiar twardości metodą Rockwella polega na dwustopniowym wciskaniu w badany materiał wgłębnika w postaci stożka diamentowego o kącie wierzchołkowym wynoszącym skale A i C lub kulki stalowej o średnicy 1,5875 mm (1/6 ) - skale B i F. Trwały przyrost głębokości odcisku zmierzony czujnikiem, jest miarą twardości w skali C, A - w przypadku stosowania stożka diamentowego oraz w skali B, F w przypadku stosowania kulki. Wielkości obciążeń dla metody Rockwella przedstawiono w tabeli 1. Skala Rodzaj wgłębnika Obciążenie wstępne [N] Obciążenie całkowite [N] HRC Stożek diamentowy HRA HRB Kulka stalowa HRF 1,5875 (1/6 ) 588

2 Zasada pomiaru twardości Pod wpływem obciążenia wstępnego wynoszącego dla czterech głównych skal 98 N wgłębnik wgłębia się w badany materią na głębokość h o. Celem obciążenia wstępnego jest wyeliminowanie błędów wynikających z przylegania nie obciążonego wgłębnika do powierzchni metalu oraz z odkształcenia sprężystego. Po przyłożeniu obciążenia głównego wgłębnik wciskany z siłą F 0 +F 1 zagłębia się na głębokość h. Po upływie określonego okresu czasu (na ogół 2 6 s) następuje odciążenie obciążenia głównego i pozostawienie obciążenia wstępnego F o. Po usunięciu obciążenia głównego F 1, na skutek właściwości sprężystych badanego materiału zmniejsza się trwałe zagłębienie wgłębnika osiągając wartość e. Rys. 1. Schemat pomiaru twardości metodą Rockwella z wykorzystaniem stożka diamentowego Rys. 2. Schemat pomiaru twardości metodą Rockwella z wykorzystaniem kulki Trwały przyrost głębokości odcisku e przyjmuje się do wyznaczenia twardości Rockwella wg wzoru: HR = (K-e)/C gdzie: K wartość stała wynosząca: 0,2 mm dla stożka diamentowego, 0,26 mm dla kulki, e trwały przyrost głębokości odcisku, C - wartość jednostki odczytowej wynosząca 0,002 mm.

3 Wyznaczona w ten sposób wartość twardości jest wielkością niemianowaną. Oznaczenie twardości w metodzie Rockwella składa się: - z liczby określającej wartość twardości, - znaku HR oraz symbolu skali (A, C, D, F). Przykładowe oznaczenie twardości: 38 HRC - dla stożka lub 60 HRB dla kulki. Skalę C i A (stożek diamentowy) stosuje się dla stali węglowych i stopowych w stanie zahartowanym i ulepszonym cieplnie oraz dla innych stopów o twardości HRC oraz HRA, Skalę B i F (kulka) stosuje się dla stali węglowych i stopowych w stanie zmiękczonym lub normalizowanym oraz dla stopów metali nieżelaznych o twardości HRB oraz HRF. Zasady pomiaru twardości metodą Rockwella reguluje norma PN-EN ISO :2002. Metoda Rockwella jest bardzo wygodną do kontroli części hartowanych przy masowej produkcji, ze względu na szybkość pomiaru oraz łatwość odczytu na czujniku. Wadą metody Rockwella jest znaczna liczba skal twardości i ograniczone możliwości ich porównywania. Metoda ta jest bardzo wrażliwa na błędy ustawienia próbki oraz właściwą obsługę twardościomierza Pomiar twardości sposobem Brinella W metodzie Brinella twardość jest to stosunek siły F, działającej prostopadle do badanej próbki i obciążającej stalową lub z węglików spiekanych kulkę, do pola powierzchni odcisku S, jaki ta kulka zostawiła w badanym materiale. Pole powierzchni odcisku określa się mierząc średnicę czaszy kulistej trwałego odcisku. Celem zapewnienia dokładności pomiarów oraz potwierdzenia, że odcisk stanowi sferę kuli, średnicę powstałego odcisku określa się jako średnią z dwu prostopadłych kierunków. Wartość twardości oblicza się ze wzoru: HB = F/S = 2F/D(D-D 2 -d 2 ) Do pomiaru stosowane są kulki o średnicy D - 10, 5, 2,5, 2 i 1 mm. Ze względu na możliwość stosowania kilku kulek oraz różnych wartości siły obciążającej, w celu możliwości porównywalności wartości twardości należy tak dobierać warunki próby aby była spełniona zależność: F = 9,8 KD 2 gdzie: K współczynnik obciążenia wynoszący 1, 2,5, 5, 10, 15, 30. Wartość współczynnika K winna być tak dobierana aby średnica czaszy kulistej trwałego odcisku d mieściła się w zakresie (0,25 0,6)D. Metoda Brinella jest stosowana do określania twardości stopów żelaza i metali nieżelaznych do twardości ok. 650 HB. Oznaczenie twardości Brinella składa się z cyfrowo-literowego ciągu znaków zawierającego: - wartość twardości (trzy cyfry znaczące), - symbol HB lub HBW dla kulek z węglików spiekanych, - indeks wskazujący przyjęte warunki próby, obejmujący; - średnicę kulki w mm, - wartość siły obciążającej w kg, - czas działania siły obciążającej w sekundach (jeśli jest inny niż s).

4 Przykładowe oznaczenie twardości: 350 HBW 10/100/30. Wartości twardości mogą być porównywane między sobą, w przypadku stosowania tej samej wartości współczynnika K. Metoda Brinella znalazła szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej ze względu na dobrą powtarzalność wyników. Stosuje się ją głównie do pomiaru twardości stali w stanie normalizowanym, zmiękczonym, lub ulepszonym cieplnie. Powierzchnia badanego przedmiotu powinna być płaska i gładka, oczyszczona ze zgorzeliny. Zaletą tej metody jest to, że dla wielu materiałów wytrzymałość na rozciąganie jest wprost proporcjonalna do twardości Brinella. Metody tej nie można stosować do pomiarów twardości materiałów o niewielkich wymiarach, warstw powierzchniowych oraz materiałów twardych. Zasady pomiaru twardości metodą Brinella określa norma PN-EN ISO : Pomiar twardości sposobem Vickersa W metodzie Vickersa twardość jest określana jako stosunek obciążenia F do powierzchni S pobocznicy odcisku wgłębnika. Wgłębnikiem jest ostrosłup diamentowy o podstawie kwadratowej i kącie = 136 między przeciwległymi ścianami. Nacisk wywierany, zależnie od rodzaju powierzchni badanej, może być dobierany w zakresie od 9,8 do 981 N (od 1 do 100 kg). Po dokonaniu pomiaru mierzy się długości przekątnych, powstającego odcisku przyjmując do dalszych obliczeń wartość średnią (rys. 3). Rys. 3. Schemat pomiaru twardości metodą Vickersa Twardość w metodzie Vickersa określana jest ze wzoru HV = F/S = 1,854 F/d 2 Zapis twardości obejmuje: - wartość liczbową określającą twardość, - symbol HV, - liczbę określającą siłą obciążającą (w kg) oraz czas działania siły jeśli jest inny niż s. Przykładowe oznaczenie twardości: 780 HV10/20. Zakres pomiaru twardości metodą Vickersa jest bardzo szeroki i umożliwia pomiar twardości zarówno metali miękkich jak i bardzo twardych. W metodzie tej stosuje się jedną skalę dla całego zakresu twardości. Pomiar metodą Vickersa w minimalny sposób uszkadza badany przedmiot, odcisk jest tak nieznaczny, że można tą metodą badać cienkie warstwy utwardzane o wysokiej twardości np. po azotowaniu lub węgloazotowaniu oraz ostrza narzędzi po szlifowaniu.

5 W metodzie tej podobnie jak w metodzie Brinella wartość twardości można powiązać z wytrzymałością na rozciąganie. Zasady pomiaru twardości metodą Vickersa określa norma PN-EN ISO : Pomiar mikrotwardości Bardzo często w badaniach metaloriałoznawczych zachodzi konieczność wyznaczania twardości: - warstw wierzchnich, - cienkich drutów oraz blach, - składników strukturalnych stopów, - ostrzy. W takim przypadku jest to możliwe poprzez stosowanie obciążeń poniżej 10 N oraz stosowanie precyzyjnych układów do pomiaru przekątnych odcisków, otrzymane w tym przypadku wartości twardości noszą nazwę mikrotwardości. Urządzenia pomiarowe umożliwiające realizację tych pomiarów nazywane są mikrotwardościomierzami. Do pomiaru mikrotwardości zasadniczo jest stosowana metoda Vickersa. Zasada pomiaru mikrotwardości jest identyczna jak makrotwardości opisana powyżej. Różnica polega na precyzyjnym wykonaniu wgłębnika, z mniejszymi tolerancjami wymiarowymi. Przy pomiarach mikrotwardości stosuje się możliwie największe obciążenia, gdyż wtedy znacząco ograniczamy błąd przekątnej odcisku. Dokonując pomiaru twardości składników strukturalnych stopów lub poszczególnych ziaren wartość obciążenia winna zapewnić otrzymanie odcisku mieszczącego się wewnątrz badanego obiektu. Do pomiaru mikrotwardości powierzchnie badanego metalu musi być starannie przygotowana; szlifowana na papierach o ziarnistości minimum 600, polerowana, a w przypadku badania składników strukturalnych również wytrawiona. 3. Przebieg ćwiczenia Zapoznać się z budową i zasadą działania twardościomierzy. Pod nadzorem prowadzącego wykonać po 3 pomiary twardości wskazanych materiałów. Pomiary twardości poszczególnych materiałów wykonać co najmniej dwoma metodami Wykonanie pomiaru twardościomierzem Rockwella (Rys. 4) 1) Sprawdzić czy został zamontowany właściwy typ wgłębnika 8 oraz odpowiednie obciążenie 2. 2) Sprawdzić czy dzwignia obciążenia głównego 5 jest w położeniu odciążenia. 3) Położyć próbkę 9 na stoliku 10 śruby, a następnie pokręcając pokrętłem 12 podnieść próbkę aż do zetknięcia się z wgłębnikiem 8. 4) Obracając pokrętłem 12 docisnąć tak do próbki, aby sprężyna 7 oddziaływała na wgłębnik siłą obciążająca F o =98 N. Odpowiada to ustawieniu małej wskazówki czujnika na wyróżnionej cyfrze (4) małej skali. Duża wskazówka powinna być ustawiona w miarę pionowo. Niedopuszczalne jest korygowanie położenia wskazówki przez odciążanie sprężyny (obrót pokrętła 12 w lewo). 5) Dokonać korekcji ustawienia tarczy miernika 6 przez ustawienie wskazówki dużej na cyfrze 0.

6 6) Włączyć obciążenie główne F 1, przyciskając przycisk 5. Duża wskazówka wykonuje wówczas obrót przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara, zajmując przykładowe położenie na cyfrze 30 skali C położenie II - rys. b. 7) Po upływie wymaganego czasu działania obciążenia (4 6s), obrócić korbkę 5a w prawo, aż do zatrzaśnięcia. Wówczas wskazówka duża zmieni położenie względem tarczy z położenia II na III. Wskazywana wartość 65 jest twardością na skali HRC. 8) Obrócić pokrętłem 12 w lewo celem całkowitego odciążenia próbki. 9) Wykonać co najmniej 3 pomiary. 10) Otrzymane wyniki zapisać w sprawozdaniu. Rys. 4. Schemat twardościomierza Rockwella 3.2. Wykonanie pomiaru twardościomierzem Brinella (Rys. 5) 1) Dokonać dobrania kulki oraz stosownego obciążenia. 2) Dobraną kulkę zamocować w oprawce 8, przez wciśnięcie przycisku 11 wybrać stosowne obciążenie. 3) Położyć badaną próbkę na stoliku 18 umocowanym na śrubie 16. 4) Włączyć oświetlenie 19. 5) Pokrętłem 20 podnieść stolik z próbka tak, aby na matówce 7 był widoczny wyraźny obraz powierzchni próbki. 6) Włączyć obciążenie przez przyciśnięcie przycisku zwalniającego 10, w tym momencie nastąpi obrót przegubu i wgłębnik ustawi się w linii działania obciążenia i obciążenie zostanie zadane. 7) Po upływie wymaganego czasu działania obciążenia przycisnąć dzwignię 15 w położenie dolne (początkowe). Wtedy obiektyw 5 ustawi się na linii optycznej i na matówce 7 widoczny jest obraz odcisku. 8) Zmierzyć średnicę odcisku w dwu prostopadłych kierunkach (rys. 6). 9) Odczytać wartość twardości z tablic lub obliczyć ze wzoru. 10) Wykonać co najmniej 3 pomiary. W dysponowanym twardościomierzu układ optyczny do pomiaru odcisku stanowi integralną część twardościomierza. W położeniu odciążonym ślad odcisku jest przenoszony przez układ optyczny na ekran (matówkę), z zaznaczoną podziałką umożliwiającą odczytanie średnicy

7 odcisku. Ruchome poziome skale; dziesiętnych, setnych wraz ze sprzężona z nimi śrubą mikrometryczną umożliwiają precyzyjny odczyt średnicy odcisku z dokładnością 0,001 mm. Rys. 5. Schemat twardościomierza Brinella Rys. 6. Pomiar średnicy odcisku Na przedstawionym rys. 6, ślad odcisku obejmuje: - 12 dużych kresek, między którymi odległość wynosi 0,1 mm, a więc łącznie 1,2 mm, - kreska zerowa znajduje się za czwartą kreską skali wyznaczającej setne części milimetra - 0,04, - wskazania śruby mikrometru wynoszą 3 co daje 0,003 mm, - łącznie średnica odcisku wynosi 1,243 mm Wykonanie pomiaru twardościomierzem Vickersa Pomiar twardości metodą Vickersa realizowany jest w identyczny sposób co pomiar twardości metodą Brinella. W tym przypadku dokonujemy pomiaru przekątnej odcisku. 4. Wytyczne do opracowania sprawozdania W oparciu o przeprowadzone pomiary twardości sporządzić sprawozdanie, w którym należy zawrzeć: - opis stosowanych metod pomiaru twardości, - nazwy oraz dane stosowanych twardościomierzy, - warunki dokonywania pomiarów, - wyniki pomiarów, - wnioski.

8 5. Przykładowe pytania kontrolne 1. Wymienić statyczne oraz dynamiczne metody pomiaru twardości. 2. Omówić pomiar twardości metodą Rockwella oraz podać warunki wykonywania pomiaru. 3. Omówić pomiar twardości metodą Brinella oraz podać warunki wykonywania pomiaru. 4. Omówić pomiar twardości metodą Vickersa oraz podać warunki wykonywania pomiaru. 5. Omówić zalety oraz wady metod pomiaru twardości. 6. Literatura 1. Błażewski S., Mikoszewski J.; Pomiary twardości metali. WNT. Warszawa PN-EN ISO :2002. Pomiar twardości sposobem Brinella. 3. PN-EN ISO :1999. Pomiar twardości sposobem Vickersa. 4. PN-EN ISO :2002. Pomiar twardości sposobem Rockwella.

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Górny Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn

ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn 1. Metrologia informacje podstawowe Zagadnienia dotyczące metrologii określa norma PN-71/N-02050 Metrologia. Nazwy i określenia. Przedmiotem metrologii

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Ćwiczenie Laboratoryjne z przedmiotu INŻYNIERIA WYTWARZANIA Temat: Operacje kształtowania otworów metodami obróbki skrawaniem Spis treści I. Cel i zakres ćwiczenia... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Płytki do kalibracji twardości

Płytki do kalibracji twardości Płytki do kalibracji twardości Współczesne normy dotyczące twardości zalecają, w uzupełnieniu do corocznych kalibracji i wzorcowań, codzienne sprawdzanie twardościomierzy. Dla celów dokumentowania, obliczeń

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej Przedmowa Zeszyt ten jest przeznaczony dla studentów specjalności mechanika i budowa maszyn. Ma ułatwić przebieg zajęć laboratoryjnych z metrologii warsztatowej. Wyczerpująco opisane i bogato ilustrowane

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI i PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD MECHANIKI TECHNICZNEJ Laboratorium Wytrzymałości Materiałów BADANIE METALI NA ZAMĘCZENIE Opracował: Jędrzej

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI Borys STORCH Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM Koszalin SPIS TREŚCI 1. Wiadomości ogólne... 7 1.1. Wstęp... 7 1.2. Podział i określenie obróbki ubytkowej... 8 1.3. Narzędzia... 13 1.3.1. Geometria części roboczej

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Twardościomierze Vickersa Strony 587 do 590. Twardościomierze Rockwell / Rockwell Superficial / Brinell Strony 591 do 594

Twardościomierze Vickersa Strony 587 do 590. Twardościomierze Rockwell / Rockwell Superficial / Brinell Strony 591 do 594 Pomiary twardości Twardościomierze Vickersa Strony 587 do 590 Twardościomierze Rockwell / Rockwell Superficial / Brinell Strony 591 do 594 Twardościomierze przenośne, uderzeniowe Strona 596 Twardościomierze

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zych Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Rozprawa doktorska MODELOWANIE PRZEPŁYWU CIEPŁA PRZEZ POWIERZCHNIĘ KONTAKTU CIAŁ CHROPOWATYCH W PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ mgr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Jerzy Bernasik Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Kraków 2008 Wprowadzenie Fotogrametria - jak wskazuje grecki źródłosłów - oznacza technikę pomiarową opartą o obrazy fotograficzne (zapisane świałem).

Bardziej szczegółowo

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE.

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. 1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i dokonanych w fazie oddania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo