MAŁGORZATA JAGIELSKA KURPIE MOJA MAŁA OJCZYZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁGORZATA JAGIELSKA KURPIE MOJA MAŁA OJCZYZNA"

Transkrypt

1 MAŁGORZATA JAGIELSKA KURPIE MOJA MAŁA OJCZYZNA KONARZYCE 2002

2 SPIS TREŚCI 1. Spis treści Wstęp PołoŜenie puszczy kurpiowskiej Pochodzenie i historia ludności kurpiowskiej Mowa i słowniczek gwary kurpiowskiej Wieś, zagroda i chata kurpiowska Kurpiowskie stroje ludowe Zwyczaje i obrzędy Kurpiowska muzyka ludowa i tańce regionalne Potrawy kuchni kurpiowskiej Zajęcia ludności kurpiowskiej - sztuka ludowa Gadki kurpiowskie Atrakcje turystyczne Bibliografia

3 WSTĘP...Kto będzie kochał serdeczny swój zakątek, ten Ojczyznę całą równieŝ będzie miłował... Adam Chętnik Kurpiowszczyzna obejmuje powierzchniowo stosunkowo niewielki obszar, ale ze względu na swoją przeszłość stanowi do dziś odrębny region historycznokulturowy. Region ten, a szczególnie Kurpiowska Puszcza Zielona, budził zawsze szczególne zainteresowanie, fascynował wielu ludzi. MoŜna spotkać się z poglądami dopatrującymi się podobieństwa między Kurpiami i góralami. Dziś o regionie kurpiowskim jego mieszkańcy wiedzą niewiele więcej niŝ o innych regionach. Ten stan rzeczy moŝna zmienić poprzez wdraŝanie w szkołach edukacji regionalnej. Warto to robić niezaleŝnie od tego, czy dana szkoła znajduje się w granicach etnicznej Kurpiowszczyzny czy teŝ nieco dalej. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego odbywa się na róŝnych drogach i w róŝnych formach. Jednak szkoła jest tą instytucją, która ma w tym względzie wyjątkową rolę do spełnienia. To właśnie od wysiłków i starań tej najbardziej masowej instytucji, jaką jest szkoła, zaleŝy ocalenie tradycji i w ogóle toŝsamości narodowej. Ogromne pole do działania w tej dziedzinie mają nauczyciele. Regionalizm to nie tylko urok barwnych strojów, pięknych śpiewów i ognistych tańców. Regionalizm to powrót do korzeni, który staje się elementem wychowawczym, to nauka tego co w Ŝyciu daje wsparcie w trudnych chwilach. To równieŝ pewne nawyki, które pozwolą czuć się pewnym siebie i swoich umiejętności. Regionalizm to wartości ponadczasowe, które zostają w kaŝdym człowieku. Warto o tym pamiętać. Edukacja regionalna powinna być oparta na zweryfikowanych systemach wartości, które traktują człowieka integralnie, w nierozdzielnym związku z bliskim mu światem przyrody i ludzi, a takŝe ich dokonaniami materialnymi oraz duchowymi. W ten sposób umoŝliwia kompleksowe ujmowanie procesu nauczania 3

4 i wychowania. Nie moŝna więc jej ograniczać jedynie do przeszłości, gdyŝ dzięki temu, Ŝe jest teŝ ukierunkowana na doskonalenie współczesności i przyszłości regionu, pełni waŝną funkcję wychowawczą w kształtowaniu postaw twórczych i aktywnych, odpowiedzialnych za kontakty społeczne w najbliŝszym środowisku. Właściwie rozumiana edukacja regionalna nie stanowi jakiejś dziedziny wychowania, ale dotyczy całego wychowania. Jest ona bowiem określoną orientacją i zarazem treścią edukacji ogólnej i jako taka powinna być realizowana w całokształcie oddziaływań wychowawczych, podejmowanych przez wszystkich nauczycieli i wszystkie instytucje wychowawcze, jak równieŝ przez inne instytucje, które w sobie właściwy sposób są zaangaŝowane w upowszechnianie idei regionalizmu i pomnaŝanie wartości regionalnych. Realizacja celów edukacji regionalnej wymaga zaangaŝowania się wszystkich osób odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieŝy. Istnieje przy tym pilna potrzeba współpracy rodziny i szkoły w realizacji załoŝeń edukacji regionalnej. W dziedzinie kształtowania toŝsamości regionalnej i postaw odpowiedzialnego uczestnictwa w Ŝyciu regionu podstawową rolę powinna spełniać rodzina, w której dziecko od najmłodszych lat ma moŝliwość poznawania tradycji regionalnych i odkrywania bogactw oraz wielowymiarowości regionalnego dziedzictwa kulturowego. To właśnie do zadań rodziców naleŝy troska o wychowanie dzieci, o poszanowanie dóbr kulturowych będących nośnikiem istotnych wartości. RównieŜ rodzice powinni uczyć dzieci, jak naleŝy obcować z dobrami kultury regionalnej, ukazując zarówno związek kultury regionalnej z człowiekiem, jak i głęboki sens pozytywnego działania na rzecz wspólnoty regionalnej. Współpraca rodziców i szkoły w realizacji załoŝeń edukacji regionalnej pozwala wychowywać nie tylko młode pokolenie, lecz takŝe rodziców w duchu poszanowania regionalnego dziedzictwa kulturowego i świadomego uczestnictwa w Ŝyciu wspólnoty regionalnej. Istnieje więc potrzeba współdziałania rodziny i szkoły w edukacji regionalnej, przy czym rola szkoły jest uzupełniająca i wspierająca. W ten sposób staje się moŝliwa integracja wychowania i pełny rozwój osoby wychowanka. 4

5 POŁOśENIE PUSZCZY KURPIOWSKIEJ Hen, gdzie piaski i moczary, Gdzie zielone zawsze bory, Gdzie zamieszkał ludek stary, Dzielny, bitki, rześki, skory; Gdzie junacze kwitły czasy, Gdzie zwierz błąkał się w gęstwinie, Tam Zielonej Puszczy lasy, A przez puszczę Narew płynie. Adam Chętnik Pieśń o Kurpiach Kraina Puszczy Zielonej graniczy z południową częścią Mazur i stanowi duŝą część północnego Mazowsza. Równina Kurpiowska jest jednym z największych i najciekawszych regionów etnograficznych w Polsce. Puszcza Zielona (znana równieŝ pod nazwą Puszczy Myszynieckiej) stanowi północny fragment Puszczy Kurpiowskiej, rozciągającej się w północno-wschodniej części Niziny Mazowieckiej, nad Narwią i jej dopływami. Nazwę swą wzięła od lasów rosnących na podmokłych gruntach, wśród bagnisk i rozlewisk. DuŜe przestrzenie zajmują łąki i pastwiska. Pól uprawnych jest niewiele. Druga, połoŝona pomiędzy Narwią i Bugiem, część Puszczy Kurpiowskiej, to Puszcza Biała. Nazwa jej wywodzi się od piasku bielejącego wśród lasów. W dziejach Polski waŝną rolę historyczną odegrali Kurpie z Puszczy Zielonej i do dziś utrzymali swą odrębność etnograficzną. Równina Kurpiowska na zachodzie, południu i wschodzie ograniczona jest krawędziami wysoczyzn morenowych, a ku północy przechodzi w Równinę Mazurską. Rzeki, dopływy Narwi, płyną równolegle do siebie, w kierunku 5

6 południowo-wschodnim. Wysokości bezwzględne wynoszą średnio m n.p.m. Od zachodu Równina Kurpiowska ograniczona jest Wysoczyzną Ciechanowską. Jest to falista równina urozmaicona wzgórzami morenowymi. W części północnej teren podnosi się, moreny czołowe zajmują znaczne powierzchnie, a kulminacje ich przekraczają 180 m n.p.m. Od południowego wschodu Równinę Kurpiowską ogranicza dolina Narwi o szerokości od kilku do kilkunastu kilometrów. W olbrzymim zakolu Narwi, między ŁomŜą i Ostrołęką, znajduje się część Międzyrzecza ŁomŜyńskiego, o wysokościach dochodzących nawet do 130 m n.p.m. Od wschodu Równina Kurpiowska graniczy z Wysoczyzną Kolneńską. W okolicach ŁomŜy i Kolna jej wysokość dochodzi do 160 m n.p.m. Wysoczyzny otaczające Równinę mają stosunkowo Ŝyzne gleby intensywnie wykorzystywane rolniczo; lasów tutaj mato. Natomiast Równina Kurpiowska jest mało urodzajna, znaczną część obszaru, głównie wydmy porastają lasy, a obniŝenia zajęte są przez łąki i pastwiska. 6

7 POCHODZENIE I HISTORIA LUDNOŚCI KURPIOWSKIEJ. Do XIV wieku tereny Kurpiowskiej Puszczy Zielonej naleŝały do najsłabiej zaludnionych w ówczesnej Polsce. Zamieszkiwali tam sezonowo mieszkańcy okolicznych ziem, którzy trudnili się myślistwem, bartnictwem i rybołówstwem. Większe zainteresowanie tymi ziemiami pojawiło się w XVI wieku, kiedy Księstwo Mazowieckie przyłączono do Korony, 1 a Hołd Pruski i Unia Litewska zapewniły bezpieczeństwo od północy. Osadnicy chętnie zaczęli się osiedlać, poniewaŝ otrzymywali ziemie i gwarancję wolności osobistej. Pionierami osadnictwa w puszczy byli: bartnicy, rudnicy, smolarze, rybacy i myśliwi. Myślistwo, rybołówstwo, bartnictwo, pędzenie smoły, poszukiwanie rudy darniowej i wytapianie zeń Ŝelaza stanowiły najwaŝniejsze zajęcia ludzi pierwotnie zamieszkujących knieję. Puszcza powoli, ale systematycznie zaludniała się. Działo się to, mimo uchwał sejmików ziemi łomŝyńskiej, zwłaszcza w roku 1666, na mocy których starostowie: łomŝyński i ostrołęcki mieli wyłapywać chroniących się do puszczy zbiegów, a nawet mimo uchwały sejmowej z 1667 r., zgodnie z którą zbiegli do puszcz mieli być wydawani dziedzicom. Nie wszyscy starostowie podporządkowali się tym zarządzeniom, poniewaŝ w ten sposób tracili dodatkowy dochód, jaki czerpali z puszczy dzięki daninom od kaŝdego jej mieszkańca. Pod koniec XVII wieku, w wyniku silnych procesów migracyjnych, związanych w znacznej mierze z wyniszczeniem ziem polskich przez Szwedów oraz z uciskiem, spowodowanym rozwojem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej tak w królewszczyznach, jak i w folwarkach kościelnych i prywatnych, wzmaga się napływ ludności do puszczy. Przybywali więc tutaj przede wszystkim chłopi, ale i drobna szlachta w poszukiwaniu ziemi wolnego Ŝycia. W tym czasie społeczność puszczańska składała się z trzech kategorii ludzi: uczciwych, sławetnych, i szlachetnych, a więc z chłopów, mieszczan i szlachty. 2 Analizując pochodzenie Kurpiów naleŝałoby ich podzielić na trzy części: 1. Pierwsza i najstarsza, to ludność pochodząca z terenów dzisiejszych Mazurów Pruskich, Warmiaków, Słowian GórnołuŜyckich, a takŝe koloniści spośród 1 A. Chętnik: śycie puszczańskie Kurpiów, LSW, Warszawa 1971, s Niedziałkowska: Puszcza Zielona. Bory Ostrołęckie, Warszawa 1981, s

8 starych szczątków Słowian zachodnich lechickich. Grupę tę uwaŝa się za dominującą nad Narwią. To ona wywarła najsilniejsze piętno na ludność tu zamieszkującą. 2. Druga część to Mazurzy z Mazowsza i zbiegowie ze wschodnich i południowych terenów Polski w czasie najazdów kozackich, litewskich czy szwedzkich. 3. Trzecią warstwę stanowią zbiegowie uciekający z dalszych dworków i folwarków szlacheckich. 3 Grupy te tworzyły mniejsze i większe skupiska osadnicze, w których głównym źródłem utrzymania i zajęciem było rolnictwo - praca na roli i hodowla zwierząt domowych. Warunki Ŝycia w Puszczy ukształtowały typ ludności puszczańskiej, miłującej wolność, patriotycznej, ofiarnie walczącej o swą niezaleŝność i prawa. Kurpie od początku swego istnienia brali udział w Ŝyciu politycznym kraju. JuŜ w czasie potopu szwedzkiego samozwance oddziały Kurpiów zagrodziły drogę w głąb kraju wojskom Karola Gustawa. Następnie Kurpie brali udział we wszystkich zrywach narodowo-wyzwoleńczych. Źródła wspominają o ich udziale zarówno w Powstaniu Listopadowym, jak i w Powstaniu Styczniowym. Po powstaniu styczniowym rozpoczyna się rabunkowy okres eksploatacji Puszczy; Kurpiom odebrano broń i zabroniono polowań. Upadło bartnictwo. Nieurodzajne gleby nie mogły zapewnić utrzymania ludności. Wszystko to powoduje masową emigrację, szczególnie do Ameryki. W czasie I wojny światowej ze względu na duŝe znaczenie strategiczne Narwi (szereg umocnień) tereny te stały się linią frontu. W czasie II wojny światowej tereny Puszczy znalazły się pod okupacją niemiecką. Od 1 września 1939 r. polskie ugrupowania armia Modlin i Samodzielna Grupa Operacyjna Narew toczyły tu zacięte i krwawe walki. W czasie okupacji hitlerowcy, tłumacząc pochodzenie miejscowej ludności od rzekomo nordyckich plemion pruskich, zamierzali utworzyć w części Puszczy Zielonej odrębne państwo Kurpiów. Próby te skończyły się jednak niepowodzeniem. Nazwa Kurpie pojawiła się po raz pierwszy w XVIII w., kiedy to mazowieccy i podlascy osadnicy szlacheccy zaczęli ludzi z puszczy Puszczaków nazywać 3 A. Chętnik: Z puszczy zielonej, s

9 Kurp ( Kurpś ). Nazwa ta pochodzi od chodaków plecionych z łyka kurpie ), noszonych przez mieszkańców puszczy. Jako region etnograficzny, Kurpiowszczyzna została wyodrębniona w XIX w. Kurpie dzielą się na dwie zasadnicze grupy: północną i południową. W grupie północnej istnieje następujący podział: 1. Kurpie właściwi puszczyki lud zamieszkujący między Nowogrodem, Myszyńcem, Ostrołęką, Przasnyszem i Chorzelami. 2. Stare Kurpie lud zamieszkujący lewy brzeg Narwi od Nowogrodu i Ostrołęki po ŁomŜę. 3. Kurpie nadrzeczni lud zamieszkujący nad brzegami Narwi i Pisy. 4. Szlachta kurpiowska mieszkająca w Kolneńskiem i w wielu miejscowościach między ŁomŜą a Ostrołęką (bliŝej Narwi). Obszar lasów grupy północnej nazywano Puszczą Zieloną. W grupie południowej mamy: 1. Kurpiów Gociów mieszkających w okolicach Pułtuska. 2. Kurpiów albo Puszczan NadbuŜnych, zwanych teŝ Kurpiami Białymi. 4 W dziejach Polski waŝną rolę historyczną odegrali Kurpie z Puszczy Zielonej i do dziś utrzymali swą odrębność etnograficzną. 4 A. Chętnik: Z puszczy, s

10 MOWA I SŁOWNICZEK GWARY KURPIOWSKIEJ MOWA Mowa kurpiowska jest podobna do mazurskiej. NaleŜy do dialektu mazowieckiego. Posiada wiele właściwości odrębnych i sporą ilość wyrazów nigdzie na ziemiach polskich niespotykanych. Charakterystyczne w mowie kurpiowskiej jest zmiękczanie spółgłosek. Puszczaki nie mówią Kurp, piwo, piasek, ale Kurpś, psiwo, psiasek. Nie powiedzą równieŝ wisi, więcej, ale zisi, wziancej. SŁOWNICZEK GWARY KURPIOWSKIEJ 5 agnuski barwne kubki z uszkami do zawieszania na ścianach lub belkach bogorób stara nazwa rzeźbiarza świątków; po wsiach kurpiowskich znani byli powszechnie chałupy stała miejscowa nazwa chat mieszkalnych cierlica narzędzie do tarcia suchego lnu czy konopi na miękkie włókna, zwykle z drzewa dębowego czółka obrzędowe kołpaki na głowy dziewcząt kurpiowskich z róŝnym przystrojeni dziadowskie błoto sypki piasek na drogach gropa dawny szeroki jakby kociołek z dwoma uchami do gotowania na kominkach na ogniu z drzewa. Gropy odlewano z miejscowego Ŝelaza hostyje (z naciskiem na -yje) wycinanki w kształcie monstrancji kościelnych jelenie pieczone z ciasta pieczywo zwyczajowe lepione i pieczone dawniej na nowy rok kadłub większe naczynie do rzeczy sypkich drąŝone z pni starych sosen, lip itp. dno ma wprawione z deski. wielki kadłub do zboŝa nazywa się tok, zwykle ma dwa dna i leŝy w śpichlerku lub komorze na jednym boku kaganek plecionka z drutu lub roboty kowalskiej do palenia łuczywem na kominku kiedajse dawniejsze kierec ozdoba ze słomek, fasolek, kwiatków z papieru, bursztynów itp. kiepkować Ŝartować ironicznie kosałki (koszałki) przewaŝnie wszelkie plecionki z korzeni czy wikliny do uŝytku domowego krosna wiejski warsztat tkacki kurpiecki kurpiowski (miejsc. kurpsiecki), leluje wycinanki posiadające stylizowany kształt kwiatu ogrodowego, początek bierze od lilii łyŝnik szafka ścienna z nacięciami na półkach, gdzie zakładane są łyŝki. majdan dawna nazwa placu w puszczy, gdzie była smolarnia, węglarnia itp. mlon gładki drąŝek od belki czy ściany pod pułapem; słuŝy do obracania ręcznie kamienia Ŝarnowego przy mieleniu ręcznym zboŝa 5 Kutrzeba-Pojnarowa A. (red): Kurpie Puszcza Zielona. Ossolineum Wrocław

11 nowe latko ozdoba noworoczna u sufitu w kształcie kuli z opłatka, drzewa i papieru (ptaszek), z ciasta (zwierzątka) i inne, np. w kolneńskiem ongiś z małej choinki ołtarzyk jakby mała kapliczka (wys. ok. 1/2 m i więcej) ze świątkami; dawniej bywał w chałupach w izbie gościnnej, na stole pająk ozdoba ze słomek i papieru czy kwiatków, zawieszana u sufitu, w kształcie duŝego pająkaowada pasyja krzyŝ drewniany na ścianę z figurą chrystusa, z malowidłami kwiatów, firaneczkami itp., do zawieszania na czołowej stronie domu podcienie część chaty od zewnątrz, podpartej słupami zamiast ścian popsować popsuć, zniszczyć polica prostej roboty półka na statki w izbie kuchennej pościele barwne (najczęściej w kraty lub w kostkę) nakrycie na łóŝka z lnianej przędzy robione na krosnach przetak odwrotnie do sita; słuŝy do grubszych odsiewów zboŝa w gospodarstwach pułap sufit z tarcic (desek) smaty wszelkie ubranie zawieszane na drąŝkach (grzędach) stateczny powaŝny statki wszelkie drobne narzędzia czy naczynia gospodarskie stępa drąŝone w pniu narzędzie słuŝące do tłuczenia zboŝa na kaszę za pomocą stępora z drzewa. Narzędzie to dawniejsze od Ŝaren domowych. śparogi zakończenie górnej części szczytu u chałup w kształcie rogów, łbów końskich, ptasich itp. tram, trom, strom, tran nazwa potęŝnej płaskiej belki wzdłuŝ izby, na środku górnego belkowania. SłuŜy do zakładania tam chleba w bochenkach, motków lnu, tytoniu itp. zewnątrz ozdabiana wycinankami, kubkami i barwnymi talerzykami wyprawne dawane przez rodziców córkom, wychodzącym za mąŝ. mogą być wyprawne skrzynie, krosna, kilimy itp. wystki nazwa gorsetów barwnych w okolicach Myszyńca na Kurpiach, w pow. ostrołęckim. zydle stołki do siadania, prostej roboty, z drzewa, niekiedy z ozdobami Ŝarna młynek ręczny do mielenia zboŝa na mąkę lub kaszę. w Ŝarnach obrotowych (kręconych) kamień okrągły górny, obracany za pomocą drąŝka, rozciera sypane zboŝe na kamieniu dolnym. SŁOWNICZEK GWARY KURPIOWSKIEJ 6 alkerz - mniejszy pokój w kurpiowskiej chacie arte - ostre bałamucieć - przeszkadzać, zabierać czas 6 CzyŜ L.: Pusco ty moja. ROK, ŁomŜa

12 barciow becoł bełk bzic bzieleć bzitny cało kompanijo chojokani chrzybon chyzy dennica dokozać dysiel fatny fest furała garściujo gembzie gitkow jeglijani jenokse kele cie kele mnie kitel kłonica kokosy krozowato ksyne kukarda kuźnice latoś lepa ligneła łońskego roku muzyka na chrzod nakucyło napałencuł - uli w pniach drzew - płakał - brzuch -bat - tu: malować ściany - waleczny - gromadnie - sosnami - kręgosłup - szybki - część wozu - dorównać - część wozu - ostry - bardzo - fruwała, latała - biją - twarzy - łaskotek - świerkami - inne - koło ciebie, wokół ciebie - obok mnie - spódnica - część wozu - kury - ta, która ma kręcone włosy - trochę - kokarda - mini huty Ŝelaza. Na Kurpiach wytapiano Ŝelazo z limonitu, tzw. rudy darniowej - w tym roku - warga - kopnęła - zeszłego roku - zabawa - po środku - naprzykrzyło - ten, który znalazł się w okolicy przypadkiem; nieproszony gość 12

13 napase napoprzec naroz nazot nie bałamuciuł nie legaciuł sie nie obrusojcie sie nie trosiajo nie udoł niod nołozny obdalim sie ochajtne oddychu odziany oloble omanie orcyk oscegle pamrok parch po łusinie poć no wej podbryknąć poodymajo popodścieniu pośnik przestudzili przyboceć przypowenzieć pugrotki scykutka selenceć sfolgowoł siułecke skorgolały skustować solniok srele - nakarmię - naprzeciw - nagle - z powrotem - nic tracił czasu - nie lenił się - nie obraŝajcie się - nic zdarzają się - nie spodobał - miód - przywykły - nakarmiliśmy bydło i trzodę - tu: wyczyszczę - odpoczynku - ubrany - część wozu - wykiwać, oszukać - część uprzęŝy - tu: kości, Ŝebra - zmierzch - choroba skóry - po czole - choć no tu - podskoczyć - tu: uniosą honorem - pod ścianą - pastwisko - przeziębili - przypomnieć - zabezpieczenie wozu z sianem przy pomocy długiego drąga i łańcuchów - podwórko - czkawka - plątać się, przeszkadzać - przystopował, zwolnił - chwilkę - zdrętwiały - spróbować - worek - kilkuletni chłopcy 13

14 stecki strugow stryjno sykowny ślubanek śmergnoł takzes totez trepkach tretuje uciorciła sie ująć urodnik uśwergnąć wadzieć walny wary weno wej wsendy wtencas wycerkała wyniarkowołem wyolowołem wyrabowali wyśtybować wywalułem z kejsiś z wyglendu za obślegi zachachmencieć zagździły zapanientała zapozietrzyło zawdy zołsnąć zopotka zwady - ścieŝki - strumieni - tu: tyłek - urodziwy, ładny - rodzaj łóŝka, które w ciągu dnia słuŝyło jako miejsce do siedzenia, a w nocy po rozłoŝeniu -do spania - rzucił - tak samo - zatem, więc - sandałach - tu: włazi - ubrudziła się - złapać - przystojny - zmarznąć - kłócić się - duŝy - ciarki - patrzcie no - wszędzie - wtedy, wówczas - wydoiła - zrozumiałem, wydedukowałem - wygoniłem - tu: wyciągnęli - wyprostować - tu: przewróciłem - skądś - na pierwszy rzut oka - za klapy - ukryć, oszukać - oszalały, wpadły w panikę - tu: zauroczyła - zaparło dech w piersiach - zawsze - zerknąć - część zamka u drzwi - zaczepki, kłótnie 14

15 WIEŚ, ZAGRODA I CHATA KURPIOWSKA WIEŚ I ZAGRODA KURPIOWSKA Dawne wioski budowane były wzdłuŝ jednej drogi lub trzech schodzących się do środka, gdzie stała kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena i kilka krzyŝy pięknie wykutych przez miejscowych kowali. Wieś była zabudowana gęsto, chałupa przy chałupie. Kurpiowskim zwyczajem wszystkie były zwrócone szczytem do drogi i oddzielone dziedzińcem od chlewów i stodół. Ściana szczytowa nie dochodziła nigdy do drogi. Poprzedzał ją ogródek z kwiatami, ogrodzony parkanem z Ŝerdek lub plecionym z gałęzi i prętów. Chałupa i świronek w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie 7 Czasami chata odwrócona jest tyłem do gościńca, a wtedy tylna ściana jest upiększana przez stolarzy i malowana. Chałupy z zewnątrz są niebielone i najczęściej w szczycie posiadają dwa okna. Nad i pod oknami znajdują się rzeźbione w drewnie, wycinane lub wyrzynane z desek ozdoby zwane nadokiennikami i podokiennikami. 7 Zamieszczone zdjęcia zostały wykonane przez autorkę w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. 15

16 Okno z nadokiennikiem i podokiennikiem Wszystkie okna posiadają okiennice, niekiedy ozdobnie pomalowane farbami niebieską i czerwoną. Węgły chałupy obijane są deskami i malowane na biało z niebieskimi i czerwonymi ozdobami. Drzwi zwykle są pojedyncze i przewaŝnie ozdobne. Wykładane są wąskimi deseczkami w róŝne desenie (wzory zakopiańskie - ornamenty w kształcie wschodzącego słońca). Od środka zamykane są na drewniane zapory. Niekiedy drzwi są podwójne. Od frontu znajdują się tzw. "półdrzwiczki". Wykorzystywane są one latem. Drzwi całkowite od strony sieni są otwarte, a "półdrzwiczki" nie pozwalają wejść do chałupy trzodzie i innemu dobytkowi. Drzwi z "półdrzwiczkami" 16

17 Dachy są wysokie o kącie ostrym, pokryte słomą. Wierzch dachu nazywa się stropem. DuŜe krańcowe krokwie zakończone są upiększeniem w formie rogów, które nazywają się śparogi. Mogą one mieć najróŝniejsze kształty: łby końskie i psie, węŝe, ptaki, siekiery. Między śparogami pośrodku jest albo ostry szpic, albo rzeźbiony słupek z drąŝkiem i blaszana chorągiewką, albo najczęściej drewniany krzyŝ. Śparogi Najbardziej Kurpie dbają o wygląd szczytu. Jest on zwykle podzielony na dwie połowy. NiŜsza składa się z desek pionowych, a wyŝsza z desek ułoŝonych na krzyŝ lub w róŝne desenie. Belka szczytowa jest rzeźbiona lub wycinana w róŝne wzory. W kurpiowskiej zagrodzie znajduje się równieŝ spichlerz zwany świronkiem i stodoła. Uzupełnienie stanowi Ŝuraw lub studnia. Studnia 17

18 CHATA KURPIOWSKA Do środka domu prowadzi sień z glinianą podłogą. Znajdują się tu sprzęty słuŝące w gospodarstwie: koryto do oprawiania świń, wirówka do miodu, tara do prania. Z sieni na lewo drzwi prowadzą do izby głównej. Izba taka posiada podłogę z desek i bielone ściany. Ściany często były tynkowane i malowane w desenie lub wyklejane papierem o wielkich kwiatach. Pułap wykonany z desek, zwykle nie bielony opiera się na belkach poprzecznych. Pod tymi belkami wzdłuŝ całej chałupy przechodzi belka główna (stram, strom), na której gospodynie ustawiały naczynia, kładły chleb, motki lnu. Uwagę przyciąga święty kąt z pasyją i świętymi obrazami. Na stoliku urządzony jest często ołtarzyk z figurami świętych, ładnym krzyŝem i palmami z papierowych kwiatów. To właśnie miejsce i naklejane na zniszczone ramy obrazów paski bibuły i kolorowego papieru dały początek kurpiowskiej wycinance. 18

19 Święty kąt Przy ścianie stoi ława z przekładanym oparciem (zydel), stół i malowana skrzynia. W kącie znajduje się drewniane łóŝko, starannie zasłane, z białymi poduszkami ułoŝonymi jedna na drugiej. Oczywiście w domu nie mogło zabraknąć kołyski. 19

20 Na ścianie wisi łyŝnik z miskami, talerzami i łyŝkami powtykanymi w specjalne otwory. Ciekawość wzbudzają zabawki: drewniany ptaszek, koń na biegunach, czy chodzik dla małych dzieci. 20

21 W duŝej izbie, w kącie przy drzwiach, jest kuchnia i piec chlebowy, niekiedy malowane w róŝne ornamenty. W tym pomieszczeniu często stał równieŝ warsztat tkacki i kołowrotek. Kuchnia i naczynia Warsztat tkacki 21

22 Pod podłogą jest często piwnica do kartofli. Prowadzi do niej otwór z drzwiczkami w podłodze. Całość wystroju dopełniają bibułkowe firanki w ok- nach i wycinanki z kolorowego papieru, koguty, leluje i tarcze w ładne desenie (kaŝda cześć puszczy ma inne desenie) na ścianach. Ściany i belki często zdobią talerze i garnuszki z białej gliny, malowane w kolorowe kwiaty i pająki podwieszane pod sufitem. Z izby głównej drzwi prowadzą do wąskiego pomieszczenia zwanego alkierzem. Zamieszkiwało w nim najstarsze pokolenie. Przechowywano tu cenniejsze sprzęty i dorobek domowy, przędziwo i samodziały. W alkierzu u pułapu często wisi drąŝek zawieszony na dwóch sznurkach, słuŝący do zawieszania ubrania (szmat.) 22

23 Na wprost sieni mieści się komora, gdzie trzymano niektóre sprzęty i zapasy spiŝarniane. ZboŜe zsypywano do słomianek trzymanych na pułapie (strych). W niektórych domach z komory utworzono małą izbę, w której znajduje się kuchnia z paleniskiem, łyŝnik, szlabanek i ława. Mieszkanie, tak jak i ubiór jest swego rodzaju wizytówką właściciela. Kształt izby kurpiowskiej ustalał się przez kilka dziesiątków lat. Wzrastała liczba elementów dekoracyjnych, nie zmieniał się jednak charakter wnętrza. Ozdoby rozmieszczane były zgodnie z prawami symetrii, proporcji, harmonii kształtów. KaŜdy z elementów wystroju dawnej izby był elementem znaczącym: 8 bibułkowe kwiaty, którymi przystrajano ołtarzyk świadczyły o poboŝności i zręczności wykonawczyń, kierce - dowodziły pracowitości, misterne wycinanki - zdolności i cierpliwości, białe poduszki, ułoŝone jedna na drugiej na starannie zasłanym łóŝku były oznaką schludności i zamoŝności, wiszące na ścianach fajansowe talerze i garnuszki, nie uŝywane wcale lub tylko od święta były równieŝ oznaką zamoŝności, serwetki, obrusy, kapy szykowane na wyprawę świadczyły o pracowitości panny młodej, a takŝe o zamoŝności rodziców, zapowiadały dobrą lub złą gospodynię. 8 Drozd-Piasecka M. (red): Adam Chętnik a współczesne badania kultury wsi kurpiowskiej. LSW, Warszawa

24 KURPIOWSKIE STROJE LUDOWE Stroje ludowe codzienne, jak i świąteczne na Kurpiach były oryginalne i przystosowane do klimatu i zajęcia. Obecnie tylko w niektórych wsiach kurpiowskich spotkać moŝna w dni świąteczne Kurpiów ubranych w stroje regionalne. STRÓJ MĘSKI Kurpiowski ubiór męski był zróŝnicowany w zaleŝności od tego, czy nosił go bartnik, czy rolnik. 24

25 Najbardziej charakterystyczna i rozpowszechniona część odzieŝy męskiej to sukmana. Sukmanę bartników-pszczelarzy szyto z ciemnobrązowego sukna. Sięga poniŝej kolan i jest mocno pofałdowana z tylu, z kieszeniami po bokach. Ilość fałd była oznaką władzy, a niekiedy i zamoŝności. Inny rodzaj sukmany to sukmana strzelców. Sięga do kolan, ma wysoki, wyłoŝony granatowym suknem kołnierz. Starszyzna miała czasami czerwoną obszywkę. Sukmana rolnicza ma kolor siwy i sięga poniŝej kolan. Klapy, kieszenie i kanty obszywano czarną tasiemką, a często granatowym suknem. Kamizelkę, czyli tzw. lejbzik nakładano tylko od święta. Miała kolor czerwony u strzelców lub granatowy u bartników, sięgała tylko do pasa. Obszyta była wzdłuŝ rozcięcia z przodu, u dołu i na rękawach czarną szeroką lamówką. Zapinano ją na guziki, złote lub czerwone, w dwóch rzędach po osiem sztuk. Sukmanę przepasywano pasem czerwonym lub róŝnokolorowym gdańskim. Na głowie noszono niski, twardy, brunatny lub ciemnobrązowy, z małym rondem kapelusz, zwany grzybkiem. Był on przepasany czerwoną, zieloną lub niebieską wstąŝką z bursztynową sprzączką. Strojono go równieŝ w pióra ptaków leśnych, w zaleŝności od władzy i starszeństwa były to pióra wronie, jastrzębie lub czaple. Z czasem zaczęto przypinać równieŝ pióra pawie. Noszono teŝ kapelusze z odpowiednio preparowanych korzeni, rogatywki oraz czarne barankowe czapki kopiaste. Pod sukmanę nakładano białą koszulę lnianą, a pod szyją zawiązywano czerwoną wstąŝkę. Kołnierz koszuli świątecznej był wyszywany czerwoną nitką. Spodnie zwane portkami latem szyto z grubego płótna lnianego, nie zawsze bielonego, a zimą z białego sukna. Ściągano je w pasie pasem zwanym rzemieniem lub zapinano na boku drewnianym knebelkiem. Od kolan do pasa z zewnątrz znajduje się czerwona wypustka. Spodnie u dołu okręcano cienkimi rzemieniami. Na nogach, zawiniętych w płócienną szmatę, noszono plecione z lipowego, wiązowego lub wierzbowego łyka łapcie zwane niekiedy Kurpiami lub sporządzone z łyka lub ze skóry chodaki. W niektórych miejscach wschodniej części puszczy obuwie miało drewniane podeszwy. Ten rodzaj obuwia nazywano kłumniami. Uzupełnienie stroju stanowi torba skórzana, zawieszana z lewego boku na rzemiennym pasie. 25

26 STRÓJ KOBIECY Gimnazjalistki ze Zbójnej Kurpianki noszą szerokie, fałdowane spódnice, zwane kitlami. Wykonano je z wełny lub płótna. Spódnice są róŝnego koloru: jasnozielone, brązowe, wiśniowe lub amarantowe z wąskimi paskami Ŝółtymi, czerwonymi lub zielonymi. Latem spódnice zastępowano dwoma fartuchami z przodu i z tylu związanymi. Koszule były białe, cienkie, wyszywane czerwonym szlaczkiem przy kołnierzu, na ramiączkach i rękawach. Na koszulę nakładano gorset satynowy lub aksamitny koloru zielonego lub szafirowego, a w święta czarnego, obszywany czerwonymi tasiemkami. Zimą zamiast gorsetów letnich noszono gorsety zimowe lub kaftany 26

27 sukienne z rękawami. Były one granatowe lub zielone, z tylu fałdowane, z naszytymi w stanie święcącymi guzikami. Na spódnice nakładano fartuchy zwane zapaskami. Ozdabiano je koronkami z nici lnianych bielonych. Zapaskami grubymi, burymi lub siwymi w barwne paski nakrywały kobiety ramiona. Na nogi wkładano obuwie zwane obuciem, czyli skórzane czarne, sznurowane trzewiki na obcasach, sięgające łydki. Najbardziej charakterystycznym elementem kurpiowskiego stroju ludowego jest wysokie ozdobne czółko, prostokąt z zaokrąglonymi rogami, czyli korona z czarnego aksamitu (masiustu), upiększona koralikami, świecidełkami i pasmanterią. Na boku umieszczano pęk kwiatów zwany wiankiem oraz mnóstwo kolorowych wstąŝek spuszczających się na plecy. MęŜatki nie noszą czółek. Na głowę nakładają sztywno krochmalone chustki. Uzupełnieniem stroju Kurpianki są sznury paciorków bursztynowych, kurpiowskiego wyrobu lub szklane, a takŝe drewniane malowane korale. Kurpianki ze Zbójnej 27

28 28

29 ZWYCZAJE I OBRZĘDY JASEŁKA Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w miastach w okresie BoŜego Narodzenia i Wielkanocy. Przedstawienia wielkanocne zachowały się tylko w nielicznych klasztorach. Natomiast boŝonarodzeniowe rozpowszechniły się szeroko w całym kraju, Ŝe zaś treść ich jest związana z Jezusem złoŝonym w Ŝłóbku, czyli w jasłach, utrwaliła się ich nazwa - jasełka. WaŜną rzeczą było podkreślenie w jasełkach związku z daną okolicą np. przez charakterystyczne pieśni, jak np. kolęda. Najgorzej nie mogli Kurpie przeboleć, Ŝe Pan Jezus urodził się gdzieś tam w Betlejem, a nie u nich na puszczy. śyłoby się tutaj Panu Jezusowi wcale inaczej, jak to mówi stara miejscowa kolęda: U nas w Ostrołańckiem na puscy starostsie Nie bułbyś sie rodził w takowem ubóstsie Mawa izbów ziele I ciepłe pościele Bułbyś leŝał wygodnie. CHODZENIE Z SZOPKĄ Popularne w całej Polsce chodzenie z szopką ma starą tradycję. Według legendy pierwsze szopki w kościołach miał urządzać św. Franciszek w roku 1243 we Włoszech. W Polsce rozpowszechniły się one za pośrednictwem zakonu franciszkanów w końcu XIII w., początkowo jako przedstawienia odgrywane w kościołach. Od roku 1736, gdy biskup Teodor Czartoryski nakazał usunięcie ich z kościołów z powodu zbyt swobodnego zachowywania się publiczności, pojawiły się juŝ świeckie zespoły chodzące z betlejkami, czyli z szopkami, w których występowały kukiełki. Tradycja ta jest coraz mniej kultywowana, poniewaŝ zatraciła swój dawny charakter. 29

TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE

TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE WIELKANOC Wielkanoc, to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Święto ruchome przypadające w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni

Bardziej szczegółowo

1. Uświadomić ministrantom symbolikę szat liturgicznych oraz ich przeznaczenie.

1. Uświadomić ministrantom symbolikę szat liturgicznych oraz ich przeznaczenie. Temat: Strój liturgiczny ministranta Dobrze by było gdyby prowadzący spotkanie miał ze sobą: albę, komżę, cingulum i pelerynkę. Cel spotkania: 1. Uświadomić ministrantom symbolikę szat liturgicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c TADYCJE Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c Spis treści: Szopka... - 3 - Kolędy... - 4 - Opłatek... - 5 - Pierwsza Gwiazda... - 6 - Pasterka... - 7 - Choinka... - 8 - Święty Mikołaj... - 9 - Źródła informacji...-

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Powitanie wiosny i wielkanocne chodzenie z kogucikiem

Powitanie wiosny i wielkanocne chodzenie z kogucikiem Literka.pl - Powitanie wiosny i wielkanocne chodzenie z kogucikiem Powitanie wiosny i wielkanocne chodzenie z kogucikiem Data dodania: 2010-04-02 02:55:18 Autor: Marzena Pieczyńska Inscenizacja powstała

Bardziej szczegółowo

DUCZUŚ. Gazeta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach. Wielkanocne wspomnienia czytaj s.2 i 3. ZACZYTAJ SIĘ NA WIOSNĘ!

DUCZUŚ. Gazeta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach. Wielkanocne wspomnienia czytaj s.2 i 3. ZACZYTAJ SIĘ NA WIOSNĘ! Nr 6, kwiecień 2015 r. DUCZUŚ Gazeta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach Wielkanocne wspomnienia czytaj s.2 i 3 Witamy w kolejnym wydaniu Duczusia. Czujecie wiosnę, tak jak i my? Dlatego ten

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki GRUDZIEŃ 2015 Tydzień pierwszy: ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI Tydzień drugi: SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Tego dnia powstała wspólnota Kościoła Pamiątkę zesłania na apostołów Ducha Świętego

Tego dnia powstała wspólnota Kościoła Pamiątkę zesłania na apostołów Ducha Świętego Zielone Świątki Tego dnia powstała wspólnota Kościoła Zwane też w zależności od regionu Polski Sobótką lub Palinocką i kojarzone z umajonymi zielonymi gałązkami frontami domów lub wyłożonymi tatarakiem

Bardziej szczegółowo

Metody: pogadanka, opowiadanie, metoda zajęć praktycznych, instrukcja, gry dydaktyczne Formy: praca indywidualna, zbiorowa

Metody: pogadanka, opowiadanie, metoda zajęć praktycznych, instrukcja, gry dydaktyczne Formy: praca indywidualna, zbiorowa Lane święta 1. Cele lekcji a. Wiadomości Uczeń: wie, jakie są zwyczaje i obrzędy wielkanocne, zna wydarzenia religijne Wielkiego Tygodnia, zna pochodzenie niektórych zwyczajów wielkanocnych. b. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Gimpress. Witajcie! Zapraszamy do lektury wiosennego wydania gazety Gimpress. W tym numerze wiele uwagi poświęcamy

Gimpress. Witajcie! Zapraszamy do lektury wiosennego wydania gazety Gimpress. W tym numerze wiele uwagi poświęcamy Szkolna gazetka Gimpress Rok 2011, nr 2 29.03.2011 Witajcie! Zapraszamy do lektury wiosennego wydania gazety Gimpress. W tym numerze wiele uwagi poświęcamy tematyce związanej z wiosną, świętami wielkanocnymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Stanisław Kusior. Burmistrz Żabna. Barszcz czerwony, żurek wiejski, święconka i Śmigus Dyngus czyli idą święta

INFORMACJE. Stanisław Kusior. Burmistrz Żabna. Barszcz czerwony, żurek wiejski, święconka i Śmigus Dyngus czyli idą święta INFORMACJE Wielkanoc '2006 W ten czas pokory i nadziei Mieszkańcom naszej gminy życzymy Licznych chwil radości i spokoju Wolnych od trosk, niepokojów. Niech czas ten rodzinnie spędzany Radością i miłością

Bardziej szczegółowo

Średniowieczne stroje kobiece Kinga Pliżga

Średniowieczne stroje kobiece Kinga Pliżga Średniowieczne stroje kobiece Kinga Pliżga Stroje kobiece składały się z dwóch warstw- wierzchniej i spodniej, przy czym szerokość rękawów była oznaką pozycji społecznej kobiety Rękawy sukni- były one

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

ECHA ŚWIETLICY- GRUDZIEŃ 2016

ECHA ŚWIETLICY- GRUDZIEŃ 2016 ECHA ŚWIETLICY- GRUDZIEŃ 2016 MIKOŁAJKI W WIELKOPOLSCE W Polsce imieniny Mikołaja obchodzone są 6 grudnia. Według panującego od dawna zwyczaju, w nocy z 5. na 6. grudnia do grzecznych dzieci przychodzi

Bardziej szczegółowo

Poznajemy tradycje i obrzędy wielkanocne w Polsce

Poznajemy tradycje i obrzędy wielkanocne w Polsce polonistyczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 119, s. 1 1 Poznajemy tradycje i obrzędy wielkanocne w Polsce Odczytaj z mapy nazwy krain geograficznych Polski. Następnie

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Danuta Bezczyńska. Blok tematyczny: Pisanki, kraszanki, jajka malowane. Scenariusz nr 5

Autor scenariusza: Danuta Bezczyńska. Blok tematyczny: Pisanki, kraszanki, jajka malowane. Scenariusz nr 5 Autor scenariusza: Danuta Bezczyńska Blok tematyczny: Pisanki, kraszanki, jajka malowane Scenariusz nr 5 I. Tytuł scenariusza zajęć: Palmy wielkanocne. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/46/2012 WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE ZWYCZAJE W POLSKICH DOMACH

Warszawa, kwiecień 2012 BS/46/2012 WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE ZWYCZAJE W POLSKICH DOMACH Warszawa, kwiecień 2012 BS/46/2012 WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE ZWYCZAJE W POLSKICH DOMACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla rodziców na miesiąc kwiecień 2017

Gazetka dla rodziców na miesiąc kwiecień 2017 Gazetka dla rodziców na miesiąc kwiecień 2017 Szanowni Rodzice! Kolejny miesiąc w naszym przedszkolu- Kwiecień- miesiąc bardzo ważny, gdyż przed nami Święta Wielkanocne- święta pełne zadumy, spokoju, ale

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz.

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. Na końcu Cetyni znajduje się kapliczka z figurą Serca BoŜego. Za Cetynią jest stara

Bardziej szczegółowo

STRÓJ BAMBEREK Z POZNANIA

STRÓJ BAMBEREK Z POZNANIA STRÓJ BAMBEREK Z POZNANIA Do najbardziej wyjątkowych, niespotykanych w innych regionach ubiorów ludności wiejskiej w Wielkopolsce należą uroczyste stroje poznańskich Bamberek. Potomkowie dawnych osadników,

Bardziej szczegółowo

Zapewne każdy z was wie, jak wyglądają tradycyjne Święta Wielkiej Nocy w Polsce. Święcenie jajek w kościele, suto zastawiony stół, na którym króluje

Zapewne każdy z was wie, jak wyglądają tradycyjne Święta Wielkiej Nocy w Polsce. Święcenie jajek w kościele, suto zastawiony stół, na którym króluje Zapewne każdy z was wie, jak wyglądają tradycyjne Święta Wielkiej Nocy w Polsce. Święcenie jajek w kościele, suto zastawiony stół, na którym króluje baranek, zajączek i kurczaczek. Wiele jest w naszej

Bardziej szczegółowo

IDZIE JESIEŃ, CZAS NA WYKOPKI

IDZIE JESIEŃ, CZAS NA WYKOPKI IDZIE JESIEŃ, CZAS NA WYKOPKI Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w okolicach Tłuszcza (50 km od Warszawy). Aktywny kontakt z przyrodą i bliskie obcowanie z naturą jest doskonałym sposobem na edukację,

Bardziej szczegółowo

MINIPISEMKO. KWIECIEŃ 2012r. Zespół redakcyjny kl. 2b w składzie: Kacper Filipczak, Paulina Katyńska, Jula Pacanowska, Ola Tomoń, Zuzia Wdowiak

MINIPISEMKO. KWIECIEŃ 2012r. Zespół redakcyjny kl. 2b w składzie: Kacper Filipczak, Paulina Katyńska, Jula Pacanowska, Ola Tomoń, Zuzia Wdowiak MINIPISEMKO KWIECIEŃ 2012r. Zespół redakcyjny kl. 2b w składzie: Kacper Filipczak, Paulina Katyńska, Jula Pacanowska, Ola Tomoń, Zuzia Wdowiak KWIETNIOWE PRZYSŁOWIA: Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę

Bardziej szczegółowo

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach:

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Msza św. w niedziele i święta o godzinie: 8.00, 10.00, 12.00. W dni powszednie Msza Święta o godzinie 16.00. W okresie Adwentu:

Bardziej szczegółowo

Rytmika 2004/2005 program nauczania w klasach I-III

Rytmika 2004/2005 program nauczania w klasach I-III Zdzisława Wąsacz nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zabratówce Rytmika 2004/2005 program nauczania w klasach I-III Cele nauczania rytmiki: Rozbudzenie i rozwinięcie wrażliwości estetycznej dziecka poprzez

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo. moją kulturą

Dziedzictwo. moją kulturą Dziedzictwo moją kulturą 1. Zwyczaje i obrzędy 2. Ciekawe wydarzenia lokalnej społeczności 3. Ręczne prace ludowe 4. Lokalne Krajobrazy 5. Kapliczki i przydrożne krzyże 6. Kościół w Boguszycach Zwyczaje

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Zabawy w/g Batti Strauss czwartek, 19 czerwca :58 - Poprawiony czwartek, 19 czerwca :24

Zabawy w/g Batti Strauss czwartek, 19 czerwca :58 - Poprawiony czwartek, 19 czerwca :24 Zabawa rozluźniająca całe ciało: Pękające sznureczki Dzieci stoją w rozkroku na obwodzie koła, ciała maja naprężone, ręce uniesione do góry, jakby związane niewidzialnymi sznureczkami, nauczycielka objaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWE. oferta edukacyjna 2013/2014

SZKOŁY PODSTAWOWE. oferta edukacyjna 2013/2014 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Muzeum dla Dzieci im. J. Korczaka Pracownie Etnograficzne, Wystawy SZKOŁY PODSTAWOWE oferta edukacyjna 2013/2014 www.ethnomuseum.pl edukacja działanie inspiracja

Bardziej szczegółowo

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku. Dzieci grają w. Jeżdżą na. Lubią kąpać się w. W sadzie dojrzewają i.

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku. Dzieci grają w. Jeżdżą na. Lubią kąpać się w. W sadzie dojrzewają i. Wakacje to czas zabawy i wypoczynku. Dzieci grają w. Jeżdżą na. Lubią kąpać się w. W sadzie dojrzewają i. "Jedziemy na wakacje Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę. Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę.

Bardziej szczegółowo

Wzory haftów pienińskich. opracowane przez uczestników projektu BEZPIECZNA +

Wzory haftów pienińskich. opracowane przez uczestników projektu BEZPIECZNA + Wzory haftów pienińskich opracowane przez uczestników projektu BEZPIECZNA + STRÓJ GÓRALI PIENIŃSKICH Strój górala pienińskiego składa się z: kapelusza z czarnego filcu ozdobionego w raki, kostki lub paskiem

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 57

SP Klasa VI, temat 57 Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 7. 5. 3. 4. 6. 1. 2. 8. 9. 1. Rozłączenie duszy z ciałem. 2. Najważniejsze święto chrześcijańskie. 3. Kolor szat liturgicznych używany w Wielkim Poście. 4. Cierpienie

Bardziej szczegółowo

Październik. TYDZIEŃ 1.: co nam niesie zmiany w lesie?

Październik. TYDZIEŃ 1.: co nam niesie zmiany w lesie? Październik TYDZIEŃ 1.: co nam niesie zmiany w lesie? Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Sylwia Kustosz, Edukator Froebel.pl) Przebieg spotkania w Porannym kole: PONIEDZIAŁEK: dary lasu 1. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MYŚLENICACH SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW

PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MYŚLENICACH SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MYŚLENICACH SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO LEKTURY I WSPÓŁTWORZENIA NASZEGO PISMA. WYDANIE ŚWIĄTECZNE WIELKANOC 2013 Szanowni Czytelnicy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW "WIEŚ TAŃCZY I ŚPIEWA"

SCENARIUSZ WARSZTATÓW WIEŚ TAŃCZY I ŚPIEWA Dagmara Oleksy SCENARIUSZ WARSZTATÓW "WIEŚ TAŃCZY I ŚPIEWA" Czynności wstępne: 1) przywitanie uczestników, 2) przedstawienie się, 3) rozdanie karteczek z imionami. Wprowadzenie: 1) pytania do uczestników:

Bardziej szczegółowo

WIosenne przebudzenie w Mazurolandii!

WIosenne przebudzenie w Mazurolandii! WIosenne przebudzenie w Mazurolandii! Już od marca Mazurolandia zaprasza na żywą lekcję przyrody. Będziecie mogli zajrzeć do Chaty Leśnego Czarodzieja, gdzie posłuchacie ciekawych opowieści o żyjących

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik ZSP nr 16 w Zabrzu

Miesięcznik ZSP nr 16 w Zabrzu Miesięcznik ZSP nr 16 w Zabrzu Nr 10/2014 czerwiec Gazetkę reda - Dominika Słowińska - Laura Zeidler Opiekun - mgr Ma rza a S wikowska 1 czerwca Dzień dziecka obchodzony jest już od 55 lat. Jest świętem

Bardziej szczegółowo

Izba Pamięci wsi Ręków

Izba Pamięci wsi Ręków Izba Pamięci wsi Ręków Krzysztof Bednarz Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Niedziela Wielkanocna tradycją stoi

Niedziela Wielkanocna tradycją stoi .pl https://www..pl Niedziela Wielkanocna tradycją stoi Autor: Małgorzata Wróblewska-Borek Data: 27 marca 2016 Wielkanoc. Największe i najstarsze święto chrześcijan upamiętniające zmartwychwstanie Chrystusa.

Bardziej szczegółowo

Romowie lub Cyganie są grupą etniczną pochodzenia indyjskiego, której członkowie zamieszkują większość państw świata. Stanowią społeczność wysoce

Romowie lub Cyganie są grupą etniczną pochodzenia indyjskiego, której członkowie zamieszkują większość państw świata. Stanowią społeczność wysoce Romowie lub Cyganie są grupą etniczną pochodzenia indyjskiego, której członkowie zamieszkują większość państw świata. Stanowią społeczność wysoce zróżnicowaną pod względem językowym oraz kulturowym. Mimo

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w ROZOGACH

CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w ROZOGACH Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w ROZOGACH szkoły Ceremoniał wewnątrzszkolny szkoły dla społeczności szkolnej jest

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie:

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Postaw: Uczeń: kształci śmiałość i odwagę, przestrzega zasad współdziałania w grupie

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku. szt 50

FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku. szt 50 FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku Załącznik nr 1 Lp Nazwa przedmiotu Jm Ilość Cena jedn. netto 1 Ubrania robocze letnie drelichowe typu MORO szt 9 Wartość netto Vat Wartość

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami.

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Msza święta z udzielaniem sakramentu bierzmowania Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Zawsze podczas bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście!

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! Szanowni Państwo! Dostojni Goście! Cieszę się, Ŝe mogę być dzisiaj z Wami na uroczystych Powiatowych DoŜynkach. Do gościnnego Bucza przyjechały delegacje z całego Powiatu Wolsztyńskiego i wielu Gości.

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI 6 PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI Zabawki jako pomoce dydaktyczne Proponowane ćwiczenia Budowanie MATEMATYKA: podstawowe pojęcia matematyczne odkrywanie podstawowych cech przedmiotów kolor rozpoznawanie liczby

Bardziej szczegółowo

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach.

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach. Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Wypada, jeśli nie ma diakonów, by ks. Biskupowi towarzyszyło dwóch koncelebransów (proboszcz parafii i dziekan dekanatu, lub inny wyznaczony kapłan, który zgodnie

Bardziej szczegółowo

Muzyczna rodzinka Państwa Ciekawskich

Muzyczna rodzinka Państwa Ciekawskich Zeszyty edukacyjne do audycji słowno-muzycznych: Muzyczna rodzinka Państwa Ciekawskich Rok szkolny 2015/2016 Zeszyt 4 Agencja Artystyczna Bonsai ul. Naramowicka 38 B, 61-622 Poznań biuro@art-bonsai.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY "Krokus" w GM16

PROJEKT EDUKACYJNY Krokus w GM16 Projekt gimnazjalny Krokus ocalić od zapomnienia jest elementem międzynarodowego przedsięwzięcia Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście i Muzeum śydowskiego Galicja w Krakowie, które przekazują

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kaptur ze Skjoldehamn

Kaptur ze Skjoldehamn Kaptur ze Skjoldehamn Kaptur ze Skjoldehamn to jeden z bardzo dobrze zachowanych fragmentów odzieży z obszarów Skandynawii. Znalezisko na wyspie Angoya w miejscowości Skjoldehamn, znajdującej się na cyplu

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III.

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III. Opracowały: Elżbieta Witczak Anna Hajdul Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III. Zabawy i gry ruchowe. Data: 19.11.05r. Czas: 45 min. Klasa: III Ilość uczniów: 20 Prowadzący: Elżbieta Witczak,

Bardziej szczegółowo

Wiosenne przebudzenie w Mazurolandii!

Wiosenne przebudzenie w Mazurolandii! Wiosenne przebudzenie w Mazurolandii! Już od marca Mazurolandia zaprasza na żywą lekcję przyrody. Będziecie mogli zajrzeć do Chaty Leśnego Czarodzieja, gdzie posłuchacie ciekawych opowieści o żyjących

Bardziej szczegółowo

Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne

Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne 1. Święty Mikołaj w przedszkolu - piosenka o Mikołaju Dzyo, dzyo, dzyo Mikołaju Święty z pokazywaniem - malowanie farbami ozdób z

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przyszli my tu po kolędę Igołomia 2016

Konkurs Przyszli my tu po kolędę Igołomia 2016 Załącznik 2 Święta Bożego Narodzenia - kwestionariusz Konkurs Przyszli my tu po kolędę Igołomia 2016 (Uwaga: wywiad powinien dotyczyć tradycyjnych, dawnych zwyczajów wigilijnych - najlepiej z okresu międzywojnia

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Literka.pl Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Data dodania: 2013-04-01 23:57:52 Autor: Anna Helak Gry i zabawy z elementem korekcji wzmacniające krótkie mięsnie stóp GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ SZKOŁY. Święta Jadwiga, pani wspaniała Wielką miłością kraj pokochała. Z marzeń dziewczęcych zrezygnowała I Życie Polsce oddała.

CEREMONIAŁ SZKOŁY. Święta Jadwiga, pani wspaniała Wielką miłością kraj pokochała. Z marzeń dziewczęcych zrezygnowała I Życie Polsce oddała. CEREMONIAŁ SZKOŁY 1. HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W LISIEJ GÓRZE: Święta Jadwiga, pani wspaniała Wielką miłością kraj pokochała. Z marzeń dziewczęcych zrezygnowała I Życie Polsce

Bardziej szczegółowo

Ludowy strój Łemkowski

Ludowy strój Łemkowski Ludowy strój Łemkowski Ludowy strój Łemków, podobnie jak wśród Polaków, był wewnętrznie zróżnicowany i zależny od regionu, lecz posiadał pewne wspólne cechy, które pozwalają go wyodrębnić jako całość.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Temat: Kolorowe zabawy z chustą animacyjną. Ćwiczenia gimnastyczne Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ. Dbamy o higienę. Mieszkańcy zoo

KWIECIEŃ. Dbamy o higienę. Mieszkańcy zoo KWIECIEŃ Dbamy o higienę rozumie konieczność dbania o higienę osobistą porusza się rytmicznie do muzyki wykonuje pracę plastyczną według instrukcji poprawnie stosuje liczebniki porządkowe rozpoznaje i

Bardziej szczegółowo

Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia

Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia 1. Zapalenie świecy. 2. Modlitwa do Ducha Świętego. 3. Wprowadzenie w tematykę spotkania: - wszystkie miejsca, w których

Bardziej szczegółowo

Tutaj przedstawię najprostsze i najwaŝniejsze zarazem węzły. Węzły makramowe

Tutaj przedstawię najprostsze i najwaŝniejsze zarazem węzły. Węzły makramowe Tutaj przedstawię najprostsze i najwaŝniejsze zarazem węzły makramowe. Niektóre są przybrudzone, bo ksiąŝki przez lata się poniszczyły i nie było łatwo oczyścić skany... No i nie są ustawione według łatwości

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY

CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY Wstęp Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Zawiera wykaz stałych uroczystości szkolnych i

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH w II kl. przeprowadzonych dnia 14.12.2004 r. PROWADZĄCY: HALINA TOMKIEWICZ CZAS ZAJĘĆ: 90 minut BLOK TEMATYCZNY: W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU TEMAT DNIA: Poznajemy zwyczaje świąteczne

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy, plon w gospodarza dom aby dobrze plonowało...

Plon niesiemy, plon w gospodarza dom aby dobrze plonowało... Plon niesiemy, plon w gospodarza dom aby dobrze plonowało... Dożynki to największe święto rolników. Jest obchodzone od wieków po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych oraz zebraniu plonów.

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy na śniegu z sankami

Gry i zabawy na śniegu z sankami Gry i zabawy na śniegu z sankami Data: 06.02.2014 r. Czas trwania lekcji - 45 minut Miejsce ćwiczeń - boisko szkolne Liczba ćwiczących - 18 uczniów Cele lekcji Umiejętności: - trafianie śnieżkami do celu

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie

Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie 1.KrzyŜ na placu kościelnym w Dąbkowie Według opowiadań mieszkanki Dąbkowa Stanisławy Tkacza krzyŝ postawiono w 1920 roku ku czci poległej młodzieŝy w walkach

Bardziej szczegółowo

STROJE ŚREDNIOWIECZNE

STROJE ŚREDNIOWIECZNE STROJE ŚREDNIOWIECZNE MODA PRZEZ WIEKI Wojownicy IX XII WIEK NA WYPRAWĘ POTYCZKA GRUPY REKONSTRUKCYJNE STROJE DAMSKIE SUKNIA CODZIENNA Tak jak w innych miejscach Europy, w Polsce również kobiety nosiły

Bardziej szczegółowo

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć Klasa I OCENA CELUJĄCA (6) - systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń - systematycznie odrabia zadania domowe - zawsze jest przygotowany do zajęć - okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom

Bardziej szczegółowo

IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA NOTATNIK LIDERA OSZCZĘDZANIA I KRASNALA ZŁOTÓWECZKI IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 1 KARTA LIDERA OSZCZĘDZANIA W RAMACH DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH Data: 28.03.2014r. Prowadząca: Ewelina Wójcik- Pawlik Klasa: IV a, b, c dziewczęta, 1 chłopiec ZADANIA GŁÓWNE LEKCJI: Tworzenie małych układów tanecznych przy ulubionej

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przewodnika multimedialnego Wirtualny spacer po świątyniach lewobrzeŝnej Warszawy

Instrukcja obsługi przewodnika multimedialnego Wirtualny spacer po świątyniach lewobrzeŝnej Warszawy Instrukcja obsługi przewodnika multimedialnego Wirtualny spacer po świątyniach lewobrzeŝnej Warszawy Spis treści: 1. Strony poszczególnych kościołów... 2 2. Przeglądanie map dekanatów i parafii... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Scenariusz zajęć: Nordic walking - Technika marszu nordic, marsz po najbliższej okolicy. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat*

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Instrukcja przeprowadzenia testu Opis metody: Proponowany test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) składa się

Bardziej szczegółowo

Narkotyki Wielkanoc Tradycje wielkanocne Malowanie jajek Krzyżówka Życzenia... 8

Narkotyki Wielkanoc Tradycje wielkanocne Malowanie jajek Krzyżówka Życzenia... 8 Wielkanoc nr 61 Spis treści: Narkotyki... 3 Wielkanoc... 4 Tradycje wielkanocne... 5 Malowanie jajek... 6 Krzyżówka... 7 Życzenia... 8 Redakcja: pod opieką mgr Bożeny Dobczyńskiej K.M. K.K. J.D. NARKOTYKI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto - wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką - posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dziecko potrafi leżąc na brzuchu na płaskiej powierzchni oderwać nos od materaca, nisko unosi głowę.

Dziecko potrafi leżąc na brzuchu na płaskiej powierzchni oderwać nos od materaca, nisko unosi głowę. Pierwszą sprawnością jaką ćwiczy prawidłowo rozwijające się dziecko, to ruch głowy. RUCH GŁOWY (w poszczególnych miesiącach życia) 1 miesiąc Dziecko potrafi leżąc na brzuchu na płaskiej powierzchni oderwać

Bardziej szczegółowo

Trening orientacji przestrzennej

Trening orientacji przestrzennej Dla rodziców Trening orientacji przestrzennej W procesie zdobywania i przetwarzania wiadomości oraz nabywania różnych umiejętności szkolnych niezwykle ważne miejsce zajmują prawidłowe funkcjonowanie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i wieś mazurska Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli potrzebujesz relaksu, wyciszenia oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki:

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: 1) Rozgrzewka: berek czarodziej jedna lub dwie osoby pełnią role berków, każda złapana przez nich osoba staje nieruchomo na jednej nodze

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

Czyli w co bawili się nasi rodzice i dziadkowie

Czyli w co bawili się nasi rodzice i dziadkowie Czyli w co bawili się nasi rodzice i dziadkowie Ta gra polegała na tym że rysowało się trasę wyścigu i trzeba było pstrykać kapslami tak, by dotrzeć do mety. Ten, kto był najszybciej na mecie ten wygrywał.

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie

Przykładowe wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie Przykładowe wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie Materiały opracowane przez uczestników warsztatów Metody aktywizujące w pracy z uczniami niepełnosprawnymi

Bardziej szczegółowo

W skrócie historia gospodarki mieszkaniowej

W skrócie historia gospodarki mieszkaniowej W skrócie historia gospodarki mieszkaniowej Lekcja Projekt Ekodom Źródło: http://hubpages.com/hub/history-of-housing 23/01/2009 1 Pierwsze schronienia Zanim człowiek nauczył się budować schronienia, mieszkał

Bardziej szczegółowo

KRAKOWIAK. KRAKOWIAK - kategoria I

KRAKOWIAK. KRAKOWIAK - kategoria I 2. "Porębiańska" - figurę tańczy się w ustawieniu przodem do siebie bez ujęcia rąk, tancerz i tancerka tańczą oddzielnie. Całość figury mieści się w ośmiu taktach muzyki i składa się z dwóch czterotaktowych

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

ZARZEW - GMINA RZGÓW

ZARZEW - GMINA RZGÓW ZARZEW - GMINA RZGÓW Powierzchnia sołectwa wynosi 504,75h są one zamieszkiwane przez 260 mieszkańców. Ogólnie gospodarstw w Zarzewie jest 96 w tym 77 powyżej jednego hektara. Teren Sołectwa jest przepięknie

Bardziej szczegółowo