Gmina Opatowiec Opatowiec, dn. 10 września 2013 r. ul. Rynek Opatowiec NIP: Zapytanie ofertowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Opatowiec Opatowiec, dn. 10 września 2013 r. ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec NIP: 6050050552. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Gmina Opatowiec Opatowiec, dn. 0 września 203 r. ul. Rynek Opatowiec NIP: Zamawiający Gmina Opatowiec ul. Rynek 3, Opatowiec NIP: Zapytanie ofertowe 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z Zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Przedmiotem zamówienia Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów Mierzymy w stronę gwiazd i Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w podziale na 8 części. 4. Wymagania względem Wykonawcy Do momentu podpisania protokołu zdawczoodbiorczego ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia spoczywa na Dostawcy. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie. Termin gwarancji wyniesie co najmniej 2 lata i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo w terminie 2 dni od dnia przekazania rachunku Zamawiającemu na rachunek wskazany przez Dostawcę.

2 Termin płatności może ulec zmianie w sytuacji, gdy na konto Projektu nie zostanie terminowo przekazana przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wystarczająca suma środków finansowych. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Dostawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 7 dni. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część Dostawa do Zespołu Szkół w Opatowcu pomocy dydaktycznych do języka angielskiego (Lista nr ) niezbędnych do realizacji projektu Mierzymy w stronę gwiazd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 2 Dostawa do Zespołu Szkół w Opatowcu pomocy dydaktycznych do matematyki (Lista nr 2) niezbędnych do realizacji projektu Mierzymy w stronę gwiazd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 3 Dostawa do Zespołu Szkół w Opatowcu pomocy dydaktycznych do nauk przyrodniczych (Lista nr 3) niezbędnych do realizacji projektu Mierzymy w stronę gwiazd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 4 Dostawa do Zespołu Szkół w Opatowcu pomocy dydaktycznych do matematyki (Lista nr 4) niezbędnych do realizacji projektu Mierzymy w stronę gwiazd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 5 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pomocy dydaktycznych do języka angielskiego (Lista nr 5) niezbędnych do realizacji projektu Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 6 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pomocy dydaktycznych do matematyki (Lista nr 6) niezbędnych do realizacji projektu Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

4 Część 7 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie logopedycznych pomocy dydaktycznych (Lista nr 7) niezbędnych do realizacji projektu Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 8 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pomocy dydaktycznych do języka polskiego (Lista nr 8) niezbędnych do realizacji projektu Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 6. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 6 września 203 r. do 26 września 203 r. 7. Opis sposobu przygotowania oferty Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer nip, - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 8. Miejsce oraz termin składania ofert Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: faksem na nr: 4/ , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół

5 w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, Opatowiec do dnia 6 września 203 r. do godz Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 6 września 203 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po zakończeniu oceny ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Ocena ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 00% 0. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji w sprawie części -4 udziela Grzegorz Kozioł pod numerem telefonu 4/ oraz adresem Dodatkowych informacji w sprawie części 5-8 udziela Tomasz Paluch pod numerem telefonu 4/ oraz adresem 2. Załączniki Wzór formularza ofertowego.

6 Lista nr PRZEDMIOT ILOŚĆ J. Dooley, V. Evans Egzamin gimnazjalny Repetytorium 9 sztuk Dictionary 4 sztuk Illustrated History of Britain sztuka Illustrated History of the USA sztuka Zestaw 24 plansz - JĘZYK ANGIELSKI komplet Oxford Advanced sztuka English Explorer komplet Język angielski - zestaw plansz cz. III gramatyka komplet

7 Lista nr 2 PRZEDMIOT Magnetyczne tablicowe przybory geometryczne Zestaw brył do pomiaru objętości Zestaw brył transparentnych Zestaw 20 tablic matematycznych Bryły i siatki -6 częściowy zestaw geometryczny Model do obliczania liczby pi Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa Teodolit Tangramy dla wszystkich zestaw klasowy Decymetr sześcienny kostki do wizualizacji liczby 000 Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych Magnetyczne klamry Termometr klasowy demonstracyjny (75 cm) ILOŚĆ komplet komplet komplet komplet komplet sztuka komplet sztuka komplet sztuka 4 sztuki 0 sztuk sztuka

8 Lista nr 3 PRZEDMIOT Elektronika zestaw pomocy (Moduły z elementami elektronicznymi łączone ze sobą magnetycznie. Można z nich szybko zbudować wiele układów elektronicznych, poznając przy tym zasadę ich działania.) Zestaw do optyki geometrycznej (Zawiera soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą), pryzmaty (prostokątny, trapezowy), płytkę równoległościenną, element do całkowitego wewnętrznego odbicia, zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe, pięciowiązkowy laser.) Zestaw do doświadczeń z elektryczności (zestaw uczniowski do doświadczeń z elektryczności zawiera trzy żarówki, diodę, diodę elektroluminescencyjną, dwa oporniki, zasilacz bateryjny, miernik cyfrowy, magnetyczne elementy połączeniowe). Kompas zamykany Stacja pogodowa (termometr, higrometr, barometr) Model kwiatu z zalążnia i zalążkami Teleskop Celestron AstroMaster 30 EQ N-30/650 Mikroskop 400x z okularem-kamerą cyfrową typ 85 ILOŚĆ komplet komplet 5 kompletów 5 sztuk sztuka sztuka sztuka sztuka

9 Lista nr 4 Tempery Tempery Farby witrażowe Pędzle Tektura falista Papier rysunkowy Brystol kolorowy Kolorowe kartony. Zestaw. Nożyczki wzorki Kwadraty do origami Filc Cekiny mix Cekiny kwiatki Styropian. Styropian. Styropian. Jajko Styropian. Owieczka Styropian. Aniołek Brokat złoty Brokat srebrny Brokat niebieski Brokat czerwony Klej - Pistolet Wkłady kleju do pistoletu Klej do koralików PRZEDMIOT ILOŚĆ 6 sztuk 8 sztuk komplet 2 komplety komplet 250 sztuk 50 sztuk 50 arkuszy 4 sztuki komplet 0 sztuk 4 opakowania 4 opakowania 0 sztuk 20 sztuk 20 sztuk 0 sztuk 0 sztuk opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie sztuka komplet opakowanie

10 Lista nr 5 Przedmiot Facts about Great Britain / Mapa Fizyczna Wysp Brytyjskich - plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane.wymiary: 20x60cm Basic facts about USA- plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane.wymiary: 60x20cm Fakty o Australii i Nowej Zelandii- plansza dwustronna laminowana i oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: 60x20cm Puzzle z serii Zabawy z angielskim - zestaw 6 sztuk /Alfabet zwierząt Liczby, kolory i kształty Owoce i warzywa Pojazdy Zabawki Zawody/ Be, have got, can & Pronouns - plansza jednostronna, oprawiona w listwy metalowe i laminowana. Wymiary: 70x00cm The tenses-active voice/ Mapa Wysp Brytyjskich- plansza dwustronna laminowana i oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: 60x20cm ILOŚĆ Angielski Dla Dzieci - program komputerowy- 3 części (pakiet) /Ja i moja rodzina,mój dom i okolica,świat wokół "Moje nas/ pierwsze słówka" - język angielski-program multimedialny, do tablicy interaktywnej Plansze Interaktywne - Angielski -klasy IV-VI SP,wydawnictwo-WSiP SMARTfiszki. 000 angielskich słów -poziom podstawowy A-B2 z audiokursem i aplikacją czytającą kody obrazkowe The PWN-Oxford English-Polish Polish-English Dictionary-Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford z 2xCD (zestaw) English words - liczby i kształty - Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - colours -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - owoce i warzywa -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - zawody -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - zwierzęta -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. Longman Słownik Podręczny (flexi oprawa)- wydawnictwo Pearson Longman 5 "Grammarway " Student's Book (wersja polska) Wyd Express Publishing- gramatyka, poziom 5 podstawowy. "English with... games and activities" elementary level- zeszyt ćwiczeń 5 "My First English Picture Dictionary - At School" Wydawnictwo ELI- słowniczek obrazkowy, tematyczny 5 "My First English Picture Dictionary - The Town" wydawnictwo ELI- słowniczek obrazkowy, tematyczny 5 Gra językowa Picture Bingo - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa The Number Game - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Time for Dominoes - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Verb Bingo - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Who's Who? - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Just the Job - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Roundtrip of Britain and Ireland - wersja tradycyjna+cd-rom (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Super Bis - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Angielski dla dzieci. Piosenki (książka 32 strony,teksty polskie i ang,uproszczony zapis nutowy + płyta CD, 4 piosenek dla dzieci, 36 minut nagrań)

11 Angielski dla dzieci. Piosenki śpiewajmy dalej (książka 32 strony,teksty polskie i ang,uproszczony zapis nutowy + płyta CD, 4 piosenek dla dzieci) Puzzle z plakatem - Great Britain and Ireland Map (50-elementowe, lakierowanego kartonu (wym. po złożeniu 6 x 88 cm) "Układamy angielskie wyrazy 3-literowe" - Zestaw 6 układanek 3-elementowych - wym. 0,5 x 20 cm 2 "The Biggest Book of Reproducible Books-grades -3" 60 stron A4,szablony do kserowania, Key Education Publishing Company Photo Cards - zestaw zdjęć "Słownictwo podstawowe" (6 kategorii tematycznych,56 kart dwustronnych, laminowanych, o wymiarach 9 x 9 cm) Makatka do sortowania i sekwencji - z materiału o wymiarze 09 x 72 cm + 85 kolorowych kartoników ZESTAW Brogy + Brogy 2 (zestaw dydaktyczny do budowania zdań,2x20 kart podzielonych na 7 grup tematycznych) Grammar Trainer (A-A2) Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia gramatyczne, wyd- ELI Language Trainer (A-A2) + CD audio Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia językowe, wyd- ELI Listening activities + CD audio Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia słuchowe, wyd- ELI Green Series -Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia do nauki słownictwa, wyd- ELI

12 Lista nr 6 Przedmiot ILOŚĆ Bryły geometryczne obrotowe - walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, stożek z płaszczyznami, kula z płaszczyznami i przekątnymi, pólkuła do pisania flamastrami suchościeralnymi. Bryły geometryczne składane 8 brył i 8 siatek - 8 brył z przeźroczystego tworzywa z wyjmowana podstawą, każda bryła ma swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa. Bryły szkieletowe zestaw do budowy - 80 kolorowych kulek o srednicy,6cm z 26 otworami, 80 patyczków o długości od,6cm do 7,5cm. Oprogramowanie do tablic interktywnych matematyka klasy IV - VI - program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Plansze składają się z animacji, dzwiękowych komentarzy i testów. Płyta z teledyskami "Od piosenek nucenia do tabliczki mnożenia" - zestaw 0 śpiewanych przez zwierzęta piosenek inspirowanych tabliczka nożenia. Siatki brył geometrycznych i figury płaskie - duży zestaw magnetyczny umieszczony w teczce służący do demonstracji siatek brył i brył oraz figur płaskich. Zawiera siatki prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów o różnych podstawach, sześcianu. Pola kwadratu, trzpezu, deltoidu, trójkąta, równoległoboku, rombu, koła. Tabliczki demonstracji wzorów. Magnetyczna kolorowa tabliczka mnożenia Tangram magnetyczny - trzy gry, a w każdej 7 figur tangramu. Liczbowe sudoku Matematyka na wesoło. Zadania Tekstowe, cz. 6 Matematyka na wesoło. Zadania Tekstowe, cz.2 6 Matematyka konkretna - symetria, miary, waga, pieniądze (ćwiczenia) 6 Liczmany wielbłądy - liczby 6 Kostka działań matematycznych - kostka do losowania działań matematycznych, wykonana z trwałego materiału pleksi o wymiarach 6,5x6,5X6,5cm o zaokrąglonych rogach. Super matematyk - gra edukacyjna

13 Lista nr 7 Przedmiot ILOŚĆ Rękawiczki lateksowe- komplet 00 szt. Słomki FUN z łącznikami Szpatułki smakowe drewniane ( jednorazowe)- komplet 0szt. x 5 5 Kwestionariusz obrazkowy A. Balejko Logopedyczny zbiór wyrazów J. Wójtowiczowa.WSiP Logo obrazki. Pakiet cz.i,ii,ii. Program komputerowy Księga słów i obrazków, czyli ćwiczenia do słuchania i mówienia Trudne Słowa. Gra logopedyczna. Aleksander cz.i,ii 2 Sylabowe domino. Aleksander. Chrząszcz z Żyrzyna- Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania cz. I,II 2 Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami. Trening słuchu (z płytą CD) Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 4 Różnicowanie trzech szeregów Dlaczego ryba w stawie pływa?... czyli zagadki logopedyczne z głoską R Fiszki logopedyczne I,II,III,IV 4 Kwestionariusz badania mowy G.Bilewicz,B.Zioło Księga rymowanek logopedycznych T.Bogdańska, G.M.Olszewska Logopedyczne opozycje głoskowe E.Szwajkowska, W.Szwajkowski Terapia logopedyczna. Różnicowanie artykulacji głosek sz-s, sz-ś. Scenariusze zajęć Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego Terapia logopedyczna głosek szeregu szumiącego

14 Puzzle edukacyjne-od litery do słowa Trzymaj język za zębami. Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosek zębowych. Piórka 20 szt. Fraszki dla Szymona i Staszki. Zbiór tekstów z lukami do utrwalania

15 Lista nr 8 Przedmiot Poczet wielkich twórców literatury polskiej: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie, literatura wojny, emigracyjna i współczesna pomoce dydaktyczne.info Portrety pisarzy: Miłosz, Szymborska, Herbert, Baczyński, Gałczyński, Tuwim, Słowacki, Mickiewicz, Sienkiewicz, Prus, Rej, Reymont, Orzeszkowa, Kochanowski, Fredro, Staszic, Kołłątaj, Krasicki, Asnyk,, Norwid, Dąbrowska, Konopnicka, Lem, Staff, Żeromski, - portrety z ramką, zafoliowane, 29cmx42cm pomoce dydaktyczne.info ILOŚĆ 25 Polacy sławni w świecie. Galeria 7 portretów w drewnianych ramach. Euroedukacja.net Rodzaje i gatunki literackie - oszklona plansza format 50 x 0 cm Przedstawia podział na rodzaje i gatunki Portrety królów Polski - 40 sztuk w ramkach z tworzywa w kolorze brązowym wymiar 22,5cmx27,5cm

16 Miejscowość, data... (Dane i adres wykonawcy) Gmina Opatowiec ul. Rynek 3, Opatowiec W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów Mierzymy w stronę gwiazd i Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych składamy niniejszą ofertę: Część Przedmiot Cena Ilość Wartość J. Dooley, V. Evans Egzamin gimnazjalny Repetytorium 9 sztuk Student s Dictionary Book +2CD 4 sztuk Illustrated History of Britain sztuka Illustrated History of the USA sztuka Zestaw 24 plansz - JĘZYK ANGIELSKI komplet Oxford Advanced sztuka English Explorer komplet Język angielski - zestaw plansz cz. III gramatyka komplet RAZEM Część 2 Przedmiot Cena Ilość Wartość Magnetyczne tablicowe przybory geometryczne komplet Zestaw brył do pomiaru objętości komplet Zestaw brył transparentnych komplet z Zestaw wysokościami 20 tablic matematycznych komplet Bryły i siatki -6 częściowy zestaw geometryczny komplet Model do obliczania liczby pi sztuka Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa komplet Teodolit sztuka

17 Tangramy dla wszystkich zestaw klasowy Decymetr sześcienny kostki do wizualizacji liczby 000 Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych Magnetyczne klamry Termometr klasowy demonstracyjny (75 cm) Razem komplet sztuka 4 sztuki 0 sztuk sztuka Część 3 Przedmiot Cena Ilość Wartość Elektronika zestaw pomocy (Moduły z elementami elektronicznymi łączone ze sobą magnetycznie. Można z nich szybko zbudować wiele układów elektronicznych, poznając przy tym zasadę ich działania.) komplet Zestaw do optyki geometrycznej (Zawiera soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą), pryzmaty (prostokątny, trapezowy), płytkę równoległościenną, element do całkowitego wewnętrznego odbicia, zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe, pięciowiązkowy laser.) Zestaw do doświadczeń z elektryczności (zestaw uczniowski do doświadczeń z elektryczności zawiera trzy żarówki, diodę, diodę elektroluminescencyjną, dwa oporniki, zasilacz bateryjny, miernik cyfrowy, magnetyczne elementy połączeniowe). Kompas zamykany Stacja pogodowa (termometr, higrometr, barometr) Model kwiatu z zalążnia i zalążkami Teleskop Celestron AstroMaster 30 EQ N-30/650 Mikroskop 400x z okularem-kamerą cyfrową typ 85 Razem komplet 5 kompletów 5 sztuk sztuka sztuka sztuka sztuka Część 4 Tempery Tempery Farby witrażowe Pędzle Tektura falista Papier rysunkowy Brystol kolorowy Kolorowe kartony. Zestaw. Nożyczki wzorki Kwadraty do origami Filc Cekiny mix Cekiny kwiatki Styropian. Przedmiot Cena Ilość Wartość 6 sztuk 8 sztuk komplet 2 komplety komplet 250 sztuk 50 sztuk 50 arkuszy 4 sztuki komplet 0 sztuk 4 opakowania 4 opakowania 0 sztuk

18 Styropian. Styropian. Jajko Styropian. Owieczka Styropian. Aniołek Brokat złoty Brokat srebrny Brokat niebieski Brokat czerwony Klej - Pistolet Wkłady kleju do pistoletu Klej do koralików Razem 20 sztuk 20 sztuk 0 sztuk 0 sztuk opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie sztuka komplet opakowanie Część 5 Przedmiot Wartość Ilość Cena Facts about Great Britain / Mapa Fizyczna Wysp Brytyjskich - plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane.wymiary: 20x60cm Basic facts about USA- plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane.wymiary: 60x20cm Fakty o Australii i Nowej Zelandii- plansza dwustronna laminowana i oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: Puzzle z serii 60x20cm Zabawy z angielskim - zestaw 6 sztuk /Alfabet zwierząt Liczby, kolory i kształty Owoce i warzywa Pojazdy Zabawki Zawody/ Be, have got, can & Pronouns - plansza jednostronna, oprawiona w listwy metalowe i laminowana. Wymiary: 70x00cm The tenses-active voice/ Mapa Wysp Brytyjskich- plansza dwustronna laminowana i oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: 60x20cm Angielski Dla Dzieci - program komputerowy- 3 części (pakiet) /Ja i moja rodzina,mój dom i okolica,świat wokół nas/ "Moje pierwsze słówka" - język angielski-program multimedialny, do tablicy interaktywnej Plansze Interaktywne - Angielski -klasy IV-VI SP,wydawnictwo-WSiP SMARTfiszki. 000 angielskich słów -poziom podstawowy A-B2 z audiokursem i aplikacją czytającą kody obrazkowe The PWN-Oxford English-Polish Polish-English Dictionary-Wielki słownik angielskopolski polsko-angielski PWN-Oxford z 2xCD (zestaw) English words - liczby i kształty - Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - colours -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - owoce i warzywa -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - zawody -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów.

19 English words - zwierzęta -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. Longman Słownik Podręczny (flexi oprawa)- wydawnictwo Pearson Longman 5 "Grammarway " Student's Book (wersja polska) Wyd Express Publishing- 5 gramatyka, "English with... poziom games podstawowy. and activities" elementary level- zeszyt ćwiczeń 5 "My First English Picture Dictionary - At School" Wydawnictwo ELI- słowniczek obrazkowy, "My First English tematyczny Picture Dictionary - The Town" wydawnictwo ELI- słowniczek obrazkowy, Gra językowa tematyczny Picture Bingo - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa The Number Game - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa Gra językowa + interaktywna) Time for Dominoes - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa Gra językowa + interaktywna) Verb Bingo - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Who's Who? - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Just the Job - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Roundtrip of Britain and Ireland - wersja tradycyjna+cd-rom (zestawgra planszowa + interaktywna) Gra językowa Super Bis - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Angielski dla dzieci. Piosenki (książka 32 strony,teksty polskie i ang,uproszczony zapis nutowy + płyta CD, 4 piosenek dla dzieci, 36 minut nagrań) Angielski dla dzieci. Piosenki śpiewajmy dalej (książka 32 strony,teksty polskie i ang,uproszczony zapis nutowy + płyta CD, 4 piosenek dla dzieci) Puzzle z plakatem - Great Britain and Ireland Map (50-elementowe, lakierowanego kartonu (wym. po złożeniu 6 x 88 cm) "Układamy angielskie wyrazy 3-literowe" - Zestaw 6 układanek 3-elementowych - wym. "The Biggest 0,5 x 20 Book cm of Reproducible Books-grades -3" 60 stron A4,szablony do kserowania, Key Education Publishing Company Photo Cards - zestaw zdjęć "Słownictwo podstawowe" (6 kategorii tematycznych,56 kart dwustronnych, laminowanych, o wymiarach 9 x 9 cm) Makatka do sortowania i sekwencji - z materiału o wymiarze 09 x 72 cm + 85 kolorowych ZESTAW Brogy kartoników + Brogy 2 (zestaw dydaktyczny do budowania zdań,2x20 kart podzielonych na 7 grup tematycznych) Grammar Trainer (A-A2) Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia gramatyczne, wyd- ELI Language Trainer (A-A2) + CD audio Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia językowe, wyd- ELI Listening activities + CD audio Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia słuchowe, wyd- ELI Green Series -Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia do nauki słownictwa, wyd- ELI Razem 5 5 2

20 Załącznik 6 Przedmiot Cena Ilość Wartość Bryły geometryczne obrotowe - walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, stożek z płaszczyznami, kula z płaszczyznami i przekątnymi, pólkuła do pisania flamastrami suchościeralnymi. Bryły geometryczne składane 8 brył i 8 siatek - 8 brył z przeźroczystego tworzywa z wyjmowana podstawą, każda bryła ma swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa. Bryły szkieletowe zestaw do budowy - 80 kolorowych kulek o srednicy,6cm z 26 otworami, 80 patyczków o długości od,6cm do 7,5cm. Oprogramowanie do tablic interktywnych matematyka klasy IV - VI - program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Plansze składają się z animacji, dzwiękowych komentarzy i testów. Płyta z teledyskami "Od piosenek nucenia do tabliczki mnożenia" - zestaw 0 śpiewanych przez zwierzęta piosenek inspirowanych tabliczka nożenia. Siatki brył geometrycznych i figury płaskie - duży zestaw magnetyczny umieszczony w teczce służący do demonstracji siatek brył i brył oraz figur płaskich. Zawiera siatki prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów o różnych podstawach, sześcianu. Pola kwadratu, trzpezu, deltoidu, trójkąta, równoległoboku, rombu, koła. Tabliczki demonstracji wzorów. Magnetyczna kolorowa tabliczka mnożenia Tangram magnetyczny - trzy gry, a w każdej 7 figur tangramu. Liczbowe sudoku Matematyka na wesoło. Zadania Tekstowe, cz. 6 Matematyka na wesoło. Zadania Tekstowe, cz.2 6 Matematyka konkretna - symetria, miary, waga, pieniądze (ćwiczenia) 6 Liczmany wielbłądy - liczby 6 Kostka działań matematycznych - kostka do losowania działań matematycznych, wykonana z trwałego materiału pleksi o wymiarach 6,5x6,5X6,5cm o zaokrąglonych rogach. Super matematyk - gra edukacyjna Razem

21 Załącznik 7 Przedmiot Cena Ilość Wartość Rękawiczki lateksowe- komplet 00 szt. Słomki FUN z łącznikami Szpatułki smakowe drewniane ( jednorazowe)- komplet 0szt. x 5 5 Kwestionariusz obrazkowy A. Balejko Logopedyczny zbiór wyrazów J. Wójtowiczowa.WSiP Logo obrazki. Pakiet cz.i,ii,ii. Program komputerowy Księga słów i obrazków, czyli ćwiczenia do słuchania i mówienia Trudne Słowa. Gra logopedyczna. Aleksander cz.i,ii 2 Sylabowe domino. Aleksander. Chrząszcz z Żyrzyna- Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania cz. I,II 2 Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami. Trening słuchu (z płytą CD) Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 4 Różnicowanie trzech szeregów Dlaczego ryba w stawie pływa?... czyli zagadki logopedyczne z głoską R Fiszki logopedyczne I,II,III,IV 4 Kwestionariusz badania mowy G.Bilewicz,B.Zioło Księga rymowanek logopedycznych T.Bogdańska, G.M.Olszewska Logopedyczne opozycje głoskowe E.Szwajkowska, W.Szwajkowski Terapia logopedyczna. Różnicowanie artykulacji głosek sz-s, sz-ś. Scenariusze zajęć Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego Terapia logopedyczna głosek szeregu szumiącego Puzzle edukacyjne-od litery do słowa Trzymaj język za zębami. Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosek zębowych. Piórka 20 szt. Fraszki dla Szymona i Staszki. Zbiór tekstów z lukami do utrwalania Razem Część 8 Przedmiot Cena Ilość Wartość Poczet wielkich twórców literatury polskiej: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie, literatura wojny, emigracyjna i współczesna pomoce dydaktyczne.info Portrety pisarzy: Miłosz, Szymborska, Herbert, Baczyński, Gałczyński, Tuwim, Słowacki, Mickiewicz, Sienkiewicz, Prus, Rej, Reymont, Orzeszkowa, Kochanowski, Fredro, Staszic, Kołłątaj, Krasicki, Asnyk,, Norwid, Dąbrowska, Konopnicka, Lem, Staff, Żeromski, - portrety z ramką, zafoliowane, 29cmx42cm pomoce dydaktyczne.info 25 Polacy sławni w świecie. Galeria 7 portretów w drewnianych ramach. Euroedukacja.net

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Mrozy, 2013-05-13 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Mrozy zaprasza do składania ofert na zakup koszulek bawełnianych w kolorze żółtym z nadrukiem (projekt nadruku stanowi Załącznik nr 1) w ramach

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/2-2014 Kawęczyn, dnia 25.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/2-2014 Kawęczyn, dnia 25.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/2-2014 Kawęczyn, dnia 25.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby realizacji projektu: Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do składania oferty Zgodnie z przepisem art.4 pkt8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY OFERTOWEJ Załącznik nr Formularz ofertowy- szczegółowa kalkulacja oferty SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY OFERTOWEJ Szkoła Podstawowa w ZS im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie Nazwa materiału edukacyjnego/książki/artykułu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy 69.2013-ZP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy 69.2013-ZP zesp_dwojka@poczta.onet.pl www.zs2opolelub.pl Opole Lubelskie, 15 października 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy 69.2013-ZP I. ZAMAWIAJĄCY NIP: 717-125-43-66, REGON: 000583125 zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 26.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/9.1.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.15 października 2012r. Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8 05-317 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/9.1.1/2012 Dotyczące usługi wywołania zdjęć w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/NIP/831

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/NIP/831 Nazwa firmy Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734 29 44 765, REGON: 492840405 Nowy Sącz, 14.12.2016r. Zapytanie ofertowe nr 3/2016/NIP/831 (dotyczy zakupu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/1-2013 Kawęczyn, dnia 23.05.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby realizacji projektu: Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów szkolnych 1.Nazwa i adres Zamawiającego: 2.Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów szkolnych 1.Nazwa i adres Zamawiającego: 2.Opis przedmiotu zamówienia: oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/3-2014 Kawęczyn, dnia 12.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby realizacji projektu: Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok 20.0.201r. Zamawiający: LINGUA Edyta Sylwia Jasińska ul. Niemeńska 12, 1-161 Białystok www.lingua.bialystok.pl Faks: 8 676 1 8 E-mail: biuro@lingua.bialystok.pl Wykonawcy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17 załącznik nr 7 do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia SP nr 1 2 SP nr 3 SP nr 5 SP nr 8 9 10 11 14 15 17 18 20 SP nr 23 SP w ZSSdNiSS SP w SOSW RAZEM część I: pomoce dydaktyczne, oprogramowanie multimedialne,

Bardziej szczegółowo

Franek i Jola chodzą do przedszkola projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Franek i Jola chodzą do przedszkola projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA WIELISZEW ul. Modlińska 1 05-135 Wieliszew Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gdańsk, dnia 04.10.2016r. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23 NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Zakup literatury specjalistycznej

Zakup literatury specjalistycznej Projekt Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pozezdrze, dnia 26 marca 2013r Znak sprawy : Or.042.4.2013 Gmina Pozezdrze/ Zespół Szkół w Pozezdrzu Zapytanie cenowe Dotyczy : zamówienie w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej do kwoty 14

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie rynku na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1-3 lata

Rozpoznanie rynku na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1-3 lata Poznań, 24.01.2014 Dotyczy Projektu: Klub dziecięcy Taaka głowa wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców z Poznania POKL.01.05.00-00-542/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok 03.03.2014r. Zamawiający: LINGUA Edyta Sylwia Jasińska ul. Niemeńska 132, 15-161 Białystok www.lingua.bialystok.pl Faks: 85 676 31 48 E-mail: biuro@lingua.bialystok.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/9.1.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.17 września 2012r. Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8 05-317 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/9.1.1/2012 Dotyczące zakupu mebli do oddziału Przedszkolnego w Jeruzalu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. oferuję/oferujemy dostawę

FORMULARZ OFERTY. oferuję/oferujemy dostawę Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY I. Dane instytucji /osoby składającej ofertę..., dnia..... Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP Regon Telefon e-mail II. Odpowiadając na zapytanie ofertowe Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr GZOS/261/20/11 Załącznik nr 5 CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ NETTO VAT % 2 LONGMAN 10 kpl 0,00 0,00

Postępowanie nr GZOS/261/20/11 Załącznik nr 5 CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ NETTO VAT % 2 LONGMAN 10 kpl 0,00 0,00 Postępowanie nr GZOS/261/20/11 Załącznik nr 5 Wykaz części zamówienia Część 3 zamówienia - Pomoce dydaktyczne - języki obce - Szkoły Podstawowe LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ J.M. CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ NETTO

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 4/POKL/2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 4/POKL/2012 Jeruzal, dn. 27 lutego 2012 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 4/POKL/2012 Na zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu e- Belfer

Bardziej szczegółowo

2. Specyfikacja zamówienia. Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 22111000-1 Podręczniki szkolne

2. Specyfikacja zamówienia. Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 22111000-1 Podręczniki szkolne Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu: EVACO Sp. z o.o. ul. Kapelanka 13/13A, 30-347 Kraków tel. kom.: 501 059 753; tel.: 12 266 80 90, biuro@zielonafirma.

Biuro Projektu: EVACO Sp. z o.o. ul. Kapelanka 13/13A, 30-347 Kraków tel. kom.: 501 059 753; tel.: 12 266 80 90, biuro@zielonafirma. Kraków, dnia 07.10.2013. Pieczęć zamawiającego ROZEZNANIE RYNKU Dotyczy: Przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek szkoleń (segregatory, notesy, materiały dydaktyczne, długopisy,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Starachowice, dn.22-07-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO NAUCZYCIEL/KA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH PROJEKTUWSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄW RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa zł Wartość zł Uwagi. brutto. netto brutto netto. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią Różnicowanie głosek dźwięcznych

Cena jednostkowa zł Wartość zł Uwagi. brutto. netto brutto netto. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią Różnicowanie głosek dźwięcznych Załącznik nr 3 Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne dla PSP Bieliny w ramach programu POKL Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Ulanów współfinansowanego ze środków EFS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/14/2014 Projekt InlinePV z dnia 11.07.2014 roku (dotyczy: artykułów biurowych)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/14/2014 Projekt InlinePV z dnia 11.07.2014 roku (dotyczy: artykułów biurowych) Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/14/2014 Projekt InlinePV z dnia 11.07.2014 roku (dotyczy: artykułów biurowych) I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/POKL W związku z realizacją projektu pt. Kolorowe Przedszkole rośnie w siłę!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego. 19.11.2014r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego

1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego. 19.11.2014r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego Zapytanie ofertowe nr 100.11.2014.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do składania oferty Zgodnie z przepisem art.4 pkt8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter.

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter. Zapytanie ofertowe nr 11.04.2015.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku materiałów szkoleniowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 03 /OF/14

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 03 /OF/14 Zapytanie ofertowe 03 /OF/14 Kłodawa; 02.04.2014 dotyczy projektu, składu i wydruku plakatu i zaproszenia realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/2012 POKL.09.01.02-12-002/11 Buchcice, dnia 30.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/2012 na zakup materiałów pomocnicznych na potrzeby realizacji projektu systemowego Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Pokój, 19.09.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Plecak kluczowych kompetencji w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR SP-5/12

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR SP-5/12 Włostów, dn. 20.09.2012 SP 5/12 ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR SP-5/12 1. Zamawiający: 2. Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły w Zespole Szkół we Włostowie realizujący projekt pod nazwą: Praca u podstaw wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do składania oferty Zgodnie z przepisem art.4 pkt8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Repki 3..204r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 2/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ZASTĘPCY KOORDYNATORA PROJEKTU

OGŁOSZENIE NR 2/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ZASTĘPCY KOORDYNATORA PROJEKTU Jordanów Śląski dn. 11.08.2014r OGŁOSZENIE NR 2/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ZASTĘPCY KOORDYNATORA PROJEKTU Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko zastępcy koordynatora projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw klocków Lego Mindstorms NXT

Zestaw klocków Lego Mindstorms NXT Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 01 lutego 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax 061/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/ZO/10/2011

Zapytanie ofertowe nr 18/ZO/10/2011 ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14..2011r. Zapytanie ofertowe nr 18/ZO//2011 dotyczy dostawy w cz. I materiałów papierniczych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

wykonania usługi dostarczenie pomocy dydaktycznych

wykonania usługi dostarczenie pomocy dydaktycznych Głogów Młp., dnia 1.04.2012........ ZAPYTANIE OFERTOWE, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych Skarżysko Kamienna, dn. 18.10.2012 r. ZAMAWIAJĄCY Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NAKLI ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NAKLI ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY 77-100 Bytów ul. 11. Listopada 1 NIP: 842-15-35-665 Tel. (059) 822 74 02, (059) 821 12 29 Fax. (059) 822 74 02 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa: Kod CPV: Usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 1/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

OGŁOSZENIE NR 1/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU OGŁOSZENIE NR 1/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU Starosta Rybnicki ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko asystenta koordynatora projektu Efektywne wykształcenie- satysfakcjonujące

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 19.05.2015 FORMULARZ OFERTY Na usługi transportowe jednodniowa wycieczka-

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Żukowo. Umowa nr: UDA-POKL /11 MODYFIKACJA SIWZ

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Żukowo. Umowa nr: UDA-POKL /11 MODYFIKACJA SIWZ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Żukowo. Umowa nr: UDA-POKL.09.01.02-22-261/11 Żukowo, dnia 21.05.2012r ZP-28/1/12 MODYFIKACJA SIWZ WYKONAWCY Dot.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/9.1.1/2012

Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.13 września 2012r. Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8 05-317 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/9.1.1/2012 Dotyczące wynajmu transportu do przewozu dzieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2013 z dn. 18.03.2013 r. na kamery cyfrowej wraz z zestawem

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2013 z dn. 18.03.2013 r. na kamery cyfrowej wraz z zestawem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2013 z dn. 18.03.2013 r. na kamery cyfrowej wraz z zestawem W związku z realizacją projektu pn. UCZĘ SIĘ I PRACUJĘ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie:

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie: Wąbrzeźno, 12.08.2013 r. Stowarzyszenie Nasza Gmina ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno Stowarzyszenie Nasza Gmina w związku z realizacją projektu pn."promyczek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto

Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto ZAŁĄCZNIK NR 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia z uczniami przejawiającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto Multimedialny program

Bardziej szczegółowo

POKL.09.06.02-12-270/13-00,

POKL.09.06.02-12-270/13-00, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 z dnia 14.04.2014r. mające na celu wyłonienie kadry szkoleniowej dla Uczestników Projektu Adult English Academy szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców gm Zielonki,

Bardziej szczegółowo

Chorzów, 04.09.2013. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Ul. Wandy 66 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE

Chorzów, 04.09.2013. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Ul. Wandy 66 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE Chorzów, 04.09.2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Ul. Wandy 66 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 10/OF/14

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 10/OF/14 Zapytanie ofertowe 10/OF/14 Kłodawa; 02.04.2014 dotyczy wykonania gadżetów reklamowych realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/09.06.02-06-160/12

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/09.06.02-06-160/12 Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/09.06.02-06-160/12 Lublin, dnia 11.10.2013 W związku z realizacją projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT D.W.04.0.7/ Bolesławiec, dnia 7 lutego 0 r. (znak sprawy) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 0 r., poz. 907 ze zm.) W ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura Nr. POKL..2013 Płoniawy-Bramura, dnia 15.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE opracowanie projektów graficznych i wydruku materiałów promocyjnych do projektu pt.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce do:

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce do: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2012 Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu miasta Ostrów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29; 26-110 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29; 26-110 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 9; 6-0 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość J.M. zabawy logopedyczne. z buzią Zabawy logopedyczne. Magnetyczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Repki, dnia 07.10.2013r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Zapytanie ofertowe 12/POKL//2013 Na zakup sprzętu-instrumentu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ, Nr sprawy: Zp.271.25.2011 Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

Załącznik nr 2 do SIWZ, Nr sprawy: Zp.271.25.2011 Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 2 do SIWZ, Nr sprawy: Zp.271.25.2011 Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Cena

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński, r. Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a Wójtowo tel NIP: , REGON:

Lidzbark Warmiński, r. Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a Wójtowo tel NIP: , REGON: Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a 11-010 Wójtowo tel. 660 541 352 NIP: 739-306-26-44, REGON: 280267341 Lidzbark Warmiński, 08.02.2017r. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 dotyczy zakupu usługi

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL ; , Zapytanie ofertowe 01 /OF/15

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL ; , Zapytanie ofertowe 01 /OF/15 Zapytanie ofertowe 01 /OF/15 Kłodawa; 02.01.2015 dotyczy składu, wydruku oraz dostawy albumu informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Solna Dolina" realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dn. 13.02.2014r. Zapytanie ofertowe 15/POKL//2014 Dotyczące zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.1.2/EDS/2013 z dnia r. prowadzone w trybie konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.1.2/EDS/2013 z dnia r. prowadzone w trybie konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.1.2/EDS/2013 z dnia 02.10.2013 r. prowadzone w trybie konkurencyjności Narodowe Forum Doradztwa Kariery oddział Podlaski składa zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński, r. Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a Wójtowo tel NIP: , REGON:

Lidzbark Warmiński, r. Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a Wójtowo tel NIP: , REGON: Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a 11-010 Wójtowo tel. 660 541 352 NIP: 739-306-26-44, REGON: 280267341 Lidzbark Warmiński, 08.02.2017r. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 dotyczy zakupu usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Chynów dn. 23.08.2012r. Zapytanie ofertowe na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, realizując projekt pn Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 16.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2010 (dotyczy zakupu trzech laptopów)

Zapytanie ofertowe nr 7/2010 (dotyczy zakupu trzech laptopów) Biuro Projektu: Rozwiń skrzydła pod Grunwaldem Gierzwałd, 27.09.2010r. Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Gierzwałd 33 14-107 Gierzwałd tel. 605 87 85 33 Zapytanie ofertowe nr 7/2010 (dotyczy zakupu

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja cenowa. Składając w imieniu:... oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z poniższymi cenami: Oferowany Jednostka miary.

Kalkulacja cenowa. Składając w imieniu:... oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z poniższymi cenami: Oferowany Jednostka miary. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr sprawy SP ND 3201 / 2 / 2013 Kalkulacja cenowa Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

u jego realizatorów: Wydawnictwa Bohdan Orłowski (Lider Projektu) oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Partner Projektu).

u jego realizatorów: Wydawnictwa Bohdan Orłowski (Lider Projektu) oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Partner Projektu). Konstancin Jeziorna, dn.3.04.2013 r. Zapytanie ofertowe Dotyczy przeprowadzenia zewnętrznego audytu finansowego projektu PIKTOGRAFIA Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 10 maja 2013 r. pieczęć firmowa Wykonawcy OFERTA przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów oraz szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice NIP: 951 224 83 92 Tel. 32 601 22 69 Katowice, 1 sierpień2013 Zapytanie ofertowe nr EFZ/PARTNER/01/08/2013 dotyczące

Bardziej szczegółowo

Białystok, ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2.2/2016

Białystok, ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2.2/2016 Białystok, 06.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2.2/2016 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Klub malucha Kraina Montessori nowe miejsca opieki dla dzieci z gminy Czarna Białostocka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014 Zamawiający: Akademia Leona Koźmińskiego Ul. Jagiellońska 59 03-301 Warszawa Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów konferencyjnych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap.

Zakup materiałów konferencyjnych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap. Zapytanie ofertowe nr 07.03.2015.ZK.ORE_II Zakupu materiałów konferencyjnych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego. na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych

ZAPYTANIE OFERTOWE. zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego. na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych Toruń, 22 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE nr 22/EFS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE nr 22/EFS/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE nr 22/EFS/2014 Przedmiotem zapytania ofertowego jest zaopatrzenie w podręczniki do zajęć profilowanych projektu Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Nasza Gmina Wąbrzeźno, 20.03.2015 r. ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno

Stowarzyszenie Nasza Gmina Wąbrzeźno, 20.03.2015 r. ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno Stowarzyszenie Nasza Gmina Wąbrzeźno, 20.03.2015 r. ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno Stowarzyszenie Nasza Gmina w związku z realizacją projektu pn."promyczek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo