Gmina Opatowiec Opatowiec, dn. 10 września 2013 r. ul. Rynek Opatowiec NIP: Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Opatowiec Opatowiec, dn. 10 września 2013 r. ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec NIP: 6050050552. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Gmina Opatowiec Opatowiec, dn. 0 września 203 r. ul. Rynek Opatowiec NIP: Zamawiający Gmina Opatowiec ul. Rynek 3, Opatowiec NIP: Zapytanie ofertowe 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z Zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Przedmiotem zamówienia Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów Mierzymy w stronę gwiazd i Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w podziale na 8 części. 4. Wymagania względem Wykonawcy Do momentu podpisania protokołu zdawczoodbiorczego ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia spoczywa na Dostawcy. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie. Termin gwarancji wyniesie co najmniej 2 lata i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo w terminie 2 dni od dnia przekazania rachunku Zamawiającemu na rachunek wskazany przez Dostawcę.

2 Termin płatności może ulec zmianie w sytuacji, gdy na konto Projektu nie zostanie terminowo przekazana przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wystarczająca suma środków finansowych. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Dostawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 7 dni. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część Dostawa do Zespołu Szkół w Opatowcu pomocy dydaktycznych do języka angielskiego (Lista nr ) niezbędnych do realizacji projektu Mierzymy w stronę gwiazd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 2 Dostawa do Zespołu Szkół w Opatowcu pomocy dydaktycznych do matematyki (Lista nr 2) niezbędnych do realizacji projektu Mierzymy w stronę gwiazd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 3 Dostawa do Zespołu Szkół w Opatowcu pomocy dydaktycznych do nauk przyrodniczych (Lista nr 3) niezbędnych do realizacji projektu Mierzymy w stronę gwiazd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 4 Dostawa do Zespołu Szkół w Opatowcu pomocy dydaktycznych do matematyki (Lista nr 4) niezbędnych do realizacji projektu Mierzymy w stronę gwiazd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 5 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pomocy dydaktycznych do języka angielskiego (Lista nr 5) niezbędnych do realizacji projektu Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 6 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pomocy dydaktycznych do matematyki (Lista nr 6) niezbędnych do realizacji projektu Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

4 Część 7 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie logopedycznych pomocy dydaktycznych (Lista nr 7) niezbędnych do realizacji projektu Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 8 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pomocy dydaktycznych do języka polskiego (Lista nr 8) niezbędnych do realizacji projektu Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 6. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 6 września 203 r. do 26 września 203 r. 7. Opis sposobu przygotowania oferty Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer nip, - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 8. Miejsce oraz termin składania ofert Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: faksem na nr: 4/ , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół

5 w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, Opatowiec do dnia 6 września 203 r. do godz Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 6 września 203 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po zakończeniu oceny ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Ocena ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 00% 0. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji w sprawie części -4 udziela Grzegorz Kozioł pod numerem telefonu 4/ oraz adresem Dodatkowych informacji w sprawie części 5-8 udziela Tomasz Paluch pod numerem telefonu 4/ oraz adresem 2. Załączniki Wzór formularza ofertowego.

6 Lista nr PRZEDMIOT ILOŚĆ J. Dooley, V. Evans Egzamin gimnazjalny Repetytorium 9 sztuk Dictionary 4 sztuk Illustrated History of Britain sztuka Illustrated History of the USA sztuka Zestaw 24 plansz - JĘZYK ANGIELSKI komplet Oxford Advanced sztuka English Explorer komplet Język angielski - zestaw plansz cz. III gramatyka komplet

7 Lista nr 2 PRZEDMIOT Magnetyczne tablicowe przybory geometryczne Zestaw brył do pomiaru objętości Zestaw brył transparentnych Zestaw 20 tablic matematycznych Bryły i siatki -6 częściowy zestaw geometryczny Model do obliczania liczby pi Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa Teodolit Tangramy dla wszystkich zestaw klasowy Decymetr sześcienny kostki do wizualizacji liczby 000 Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych Magnetyczne klamry Termometr klasowy demonstracyjny (75 cm) ILOŚĆ komplet komplet komplet komplet komplet sztuka komplet sztuka komplet sztuka 4 sztuki 0 sztuk sztuka

8 Lista nr 3 PRZEDMIOT Elektronika zestaw pomocy (Moduły z elementami elektronicznymi łączone ze sobą magnetycznie. Można z nich szybko zbudować wiele układów elektronicznych, poznając przy tym zasadę ich działania.) Zestaw do optyki geometrycznej (Zawiera soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą), pryzmaty (prostokątny, trapezowy), płytkę równoległościenną, element do całkowitego wewnętrznego odbicia, zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe, pięciowiązkowy laser.) Zestaw do doświadczeń z elektryczności (zestaw uczniowski do doświadczeń z elektryczności zawiera trzy żarówki, diodę, diodę elektroluminescencyjną, dwa oporniki, zasilacz bateryjny, miernik cyfrowy, magnetyczne elementy połączeniowe). Kompas zamykany Stacja pogodowa (termometr, higrometr, barometr) Model kwiatu z zalążnia i zalążkami Teleskop Celestron AstroMaster 30 EQ N-30/650 Mikroskop 400x z okularem-kamerą cyfrową typ 85 ILOŚĆ komplet komplet 5 kompletów 5 sztuk sztuka sztuka sztuka sztuka

9 Lista nr 4 Tempery Tempery Farby witrażowe Pędzle Tektura falista Papier rysunkowy Brystol kolorowy Kolorowe kartony. Zestaw. Nożyczki wzorki Kwadraty do origami Filc Cekiny mix Cekiny kwiatki Styropian. Styropian. Styropian. Jajko Styropian. Owieczka Styropian. Aniołek Brokat złoty Brokat srebrny Brokat niebieski Brokat czerwony Klej - Pistolet Wkłady kleju do pistoletu Klej do koralików PRZEDMIOT ILOŚĆ 6 sztuk 8 sztuk komplet 2 komplety komplet 250 sztuk 50 sztuk 50 arkuszy 4 sztuki komplet 0 sztuk 4 opakowania 4 opakowania 0 sztuk 20 sztuk 20 sztuk 0 sztuk 0 sztuk opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie sztuka komplet opakowanie

10 Lista nr 5 Przedmiot Facts about Great Britain / Mapa Fizyczna Wysp Brytyjskich - plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane.wymiary: 20x60cm Basic facts about USA- plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane.wymiary: 60x20cm Fakty o Australii i Nowej Zelandii- plansza dwustronna laminowana i oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: 60x20cm Puzzle z serii Zabawy z angielskim - zestaw 6 sztuk /Alfabet zwierząt Liczby, kolory i kształty Owoce i warzywa Pojazdy Zabawki Zawody/ Be, have got, can & Pronouns - plansza jednostronna, oprawiona w listwy metalowe i laminowana. Wymiary: 70x00cm The tenses-active voice/ Mapa Wysp Brytyjskich- plansza dwustronna laminowana i oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: 60x20cm ILOŚĆ Angielski Dla Dzieci - program komputerowy- 3 części (pakiet) /Ja i moja rodzina,mój dom i okolica,świat wokół "Moje nas/ pierwsze słówka" - język angielski-program multimedialny, do tablicy interaktywnej Plansze Interaktywne - Angielski -klasy IV-VI SP,wydawnictwo-WSiP SMARTfiszki. 000 angielskich słów -poziom podstawowy A-B2 z audiokursem i aplikacją czytającą kody obrazkowe The PWN-Oxford English-Polish Polish-English Dictionary-Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford z 2xCD (zestaw) English words - liczby i kształty - Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - colours -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - owoce i warzywa -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - zawody -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - zwierzęta -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. Longman Słownik Podręczny (flexi oprawa)- wydawnictwo Pearson Longman 5 "Grammarway " Student's Book (wersja polska) Wyd Express Publishing- gramatyka, poziom 5 podstawowy. "English with... games and activities" elementary level- zeszyt ćwiczeń 5 "My First English Picture Dictionary - At School" Wydawnictwo ELI- słowniczek obrazkowy, tematyczny 5 "My First English Picture Dictionary - The Town" wydawnictwo ELI- słowniczek obrazkowy, tematyczny 5 Gra językowa Picture Bingo - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa The Number Game - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Time for Dominoes - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Verb Bingo - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Who's Who? - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Just the Job - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Roundtrip of Britain and Ireland - wersja tradycyjna+cd-rom (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Super Bis - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Angielski dla dzieci. Piosenki (książka 32 strony,teksty polskie i ang,uproszczony zapis nutowy + płyta CD, 4 piosenek dla dzieci, 36 minut nagrań)

11 Angielski dla dzieci. Piosenki śpiewajmy dalej (książka 32 strony,teksty polskie i ang,uproszczony zapis nutowy + płyta CD, 4 piosenek dla dzieci) Puzzle z plakatem - Great Britain and Ireland Map (50-elementowe, lakierowanego kartonu (wym. po złożeniu 6 x 88 cm) "Układamy angielskie wyrazy 3-literowe" - Zestaw 6 układanek 3-elementowych - wym. 0,5 x 20 cm 2 "The Biggest Book of Reproducible Books-grades -3" 60 stron A4,szablony do kserowania, Key Education Publishing Company Photo Cards - zestaw zdjęć "Słownictwo podstawowe" (6 kategorii tematycznych,56 kart dwustronnych, laminowanych, o wymiarach 9 x 9 cm) Makatka do sortowania i sekwencji - z materiału o wymiarze 09 x 72 cm + 85 kolorowych kartoników ZESTAW Brogy + Brogy 2 (zestaw dydaktyczny do budowania zdań,2x20 kart podzielonych na 7 grup tematycznych) Grammar Trainer (A-A2) Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia gramatyczne, wyd- ELI Language Trainer (A-A2) + CD audio Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia językowe, wyd- ELI Listening activities + CD audio Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia słuchowe, wyd- ELI Green Series -Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia do nauki słownictwa, wyd- ELI

12 Lista nr 6 Przedmiot ILOŚĆ Bryły geometryczne obrotowe - walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, stożek z płaszczyznami, kula z płaszczyznami i przekątnymi, pólkuła do pisania flamastrami suchościeralnymi. Bryły geometryczne składane 8 brył i 8 siatek - 8 brył z przeźroczystego tworzywa z wyjmowana podstawą, każda bryła ma swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa. Bryły szkieletowe zestaw do budowy - 80 kolorowych kulek o srednicy,6cm z 26 otworami, 80 patyczków o długości od,6cm do 7,5cm. Oprogramowanie do tablic interktywnych matematyka klasy IV - VI - program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Plansze składają się z animacji, dzwiękowych komentarzy i testów. Płyta z teledyskami "Od piosenek nucenia do tabliczki mnożenia" - zestaw 0 śpiewanych przez zwierzęta piosenek inspirowanych tabliczka nożenia. Siatki brył geometrycznych i figury płaskie - duży zestaw magnetyczny umieszczony w teczce służący do demonstracji siatek brył i brył oraz figur płaskich. Zawiera siatki prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów o różnych podstawach, sześcianu. Pola kwadratu, trzpezu, deltoidu, trójkąta, równoległoboku, rombu, koła. Tabliczki demonstracji wzorów. Magnetyczna kolorowa tabliczka mnożenia Tangram magnetyczny - trzy gry, a w każdej 7 figur tangramu. Liczbowe sudoku Matematyka na wesoło. Zadania Tekstowe, cz. 6 Matematyka na wesoło. Zadania Tekstowe, cz.2 6 Matematyka konkretna - symetria, miary, waga, pieniądze (ćwiczenia) 6 Liczmany wielbłądy - liczby 6 Kostka działań matematycznych - kostka do losowania działań matematycznych, wykonana z trwałego materiału pleksi o wymiarach 6,5x6,5X6,5cm o zaokrąglonych rogach. Super matematyk - gra edukacyjna

13 Lista nr 7 Przedmiot ILOŚĆ Rękawiczki lateksowe- komplet 00 szt. Słomki FUN z łącznikami Szpatułki smakowe drewniane ( jednorazowe)- komplet 0szt. x 5 5 Kwestionariusz obrazkowy A. Balejko Logopedyczny zbiór wyrazów J. Wójtowiczowa.WSiP Logo obrazki. Pakiet cz.i,ii,ii. Program komputerowy Księga słów i obrazków, czyli ćwiczenia do słuchania i mówienia Trudne Słowa. Gra logopedyczna. Aleksander cz.i,ii 2 Sylabowe domino. Aleksander. Chrząszcz z Żyrzyna- Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania cz. I,II 2 Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami. Trening słuchu (z płytą CD) Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 4 Różnicowanie trzech szeregów Dlaczego ryba w stawie pływa?... czyli zagadki logopedyczne z głoską R Fiszki logopedyczne I,II,III,IV 4 Kwestionariusz badania mowy G.Bilewicz,B.Zioło Księga rymowanek logopedycznych T.Bogdańska, G.M.Olszewska Logopedyczne opozycje głoskowe E.Szwajkowska, W.Szwajkowski Terapia logopedyczna. Różnicowanie artykulacji głosek sz-s, sz-ś. Scenariusze zajęć Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego Terapia logopedyczna głosek szeregu szumiącego

14 Puzzle edukacyjne-od litery do słowa Trzymaj język za zębami. Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosek zębowych. Piórka 20 szt. Fraszki dla Szymona i Staszki. Zbiór tekstów z lukami do utrwalania

15 Lista nr 8 Przedmiot Poczet wielkich twórców literatury polskiej: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie, literatura wojny, emigracyjna i współczesna pomoce dydaktyczne.info Portrety pisarzy: Miłosz, Szymborska, Herbert, Baczyński, Gałczyński, Tuwim, Słowacki, Mickiewicz, Sienkiewicz, Prus, Rej, Reymont, Orzeszkowa, Kochanowski, Fredro, Staszic, Kołłątaj, Krasicki, Asnyk,, Norwid, Dąbrowska, Konopnicka, Lem, Staff, Żeromski, - portrety z ramką, zafoliowane, 29cmx42cm pomoce dydaktyczne.info ILOŚĆ 25 Polacy sławni w świecie. Galeria 7 portretów w drewnianych ramach. Euroedukacja.net Rodzaje i gatunki literackie - oszklona plansza format 50 x 0 cm Przedstawia podział na rodzaje i gatunki Portrety królów Polski - 40 sztuk w ramkach z tworzywa w kolorze brązowym wymiar 22,5cmx27,5cm

16 Miejscowość, data... (Dane i adres wykonawcy) Gmina Opatowiec ul. Rynek 3, Opatowiec W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów Mierzymy w stronę gwiazd i Z WIEDZĄ DO EUROPY współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych składamy niniejszą ofertę: Część Przedmiot Cena Ilość Wartość J. Dooley, V. Evans Egzamin gimnazjalny Repetytorium 9 sztuk Student s Dictionary Book +2CD 4 sztuk Illustrated History of Britain sztuka Illustrated History of the USA sztuka Zestaw 24 plansz - JĘZYK ANGIELSKI komplet Oxford Advanced sztuka English Explorer komplet Język angielski - zestaw plansz cz. III gramatyka komplet RAZEM Część 2 Przedmiot Cena Ilość Wartość Magnetyczne tablicowe przybory geometryczne komplet Zestaw brył do pomiaru objętości komplet Zestaw brył transparentnych komplet z Zestaw wysokościami 20 tablic matematycznych komplet Bryły i siatki -6 częściowy zestaw geometryczny komplet Model do obliczania liczby pi sztuka Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa komplet Teodolit sztuka

17 Tangramy dla wszystkich zestaw klasowy Decymetr sześcienny kostki do wizualizacji liczby 000 Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych Magnetyczne klamry Termometr klasowy demonstracyjny (75 cm) Razem komplet sztuka 4 sztuki 0 sztuk sztuka Część 3 Przedmiot Cena Ilość Wartość Elektronika zestaw pomocy (Moduły z elementami elektronicznymi łączone ze sobą magnetycznie. Można z nich szybko zbudować wiele układów elektronicznych, poznając przy tym zasadę ich działania.) komplet Zestaw do optyki geometrycznej (Zawiera soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą), pryzmaty (prostokątny, trapezowy), płytkę równoległościenną, element do całkowitego wewnętrznego odbicia, zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe, pięciowiązkowy laser.) Zestaw do doświadczeń z elektryczności (zestaw uczniowski do doświadczeń z elektryczności zawiera trzy żarówki, diodę, diodę elektroluminescencyjną, dwa oporniki, zasilacz bateryjny, miernik cyfrowy, magnetyczne elementy połączeniowe). Kompas zamykany Stacja pogodowa (termometr, higrometr, barometr) Model kwiatu z zalążnia i zalążkami Teleskop Celestron AstroMaster 30 EQ N-30/650 Mikroskop 400x z okularem-kamerą cyfrową typ 85 Razem komplet 5 kompletów 5 sztuk sztuka sztuka sztuka sztuka Część 4 Tempery Tempery Farby witrażowe Pędzle Tektura falista Papier rysunkowy Brystol kolorowy Kolorowe kartony. Zestaw. Nożyczki wzorki Kwadraty do origami Filc Cekiny mix Cekiny kwiatki Styropian. Przedmiot Cena Ilość Wartość 6 sztuk 8 sztuk komplet 2 komplety komplet 250 sztuk 50 sztuk 50 arkuszy 4 sztuki komplet 0 sztuk 4 opakowania 4 opakowania 0 sztuk

18 Styropian. Styropian. Jajko Styropian. Owieczka Styropian. Aniołek Brokat złoty Brokat srebrny Brokat niebieski Brokat czerwony Klej - Pistolet Wkłady kleju do pistoletu Klej do koralików Razem 20 sztuk 20 sztuk 0 sztuk 0 sztuk opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie sztuka komplet opakowanie Część 5 Przedmiot Wartość Ilość Cena Facts about Great Britain / Mapa Fizyczna Wysp Brytyjskich - plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane.wymiary: 20x60cm Basic facts about USA- plansza dwustronna oprawiona w wałki drewniane.wymiary: 60x20cm Fakty o Australii i Nowej Zelandii- plansza dwustronna laminowana i oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: Puzzle z serii 60x20cm Zabawy z angielskim - zestaw 6 sztuk /Alfabet zwierząt Liczby, kolory i kształty Owoce i warzywa Pojazdy Zabawki Zawody/ Be, have got, can & Pronouns - plansza jednostronna, oprawiona w listwy metalowe i laminowana. Wymiary: 70x00cm The tenses-active voice/ Mapa Wysp Brytyjskich- plansza dwustronna laminowana i oprawiona w wałki drewniane. Wymiary: 60x20cm Angielski Dla Dzieci - program komputerowy- 3 części (pakiet) /Ja i moja rodzina,mój dom i okolica,świat wokół nas/ "Moje pierwsze słówka" - język angielski-program multimedialny, do tablicy interaktywnej Plansze Interaktywne - Angielski -klasy IV-VI SP,wydawnictwo-WSiP SMARTfiszki. 000 angielskich słów -poziom podstawowy A-B2 z audiokursem i aplikacją czytającą kody obrazkowe The PWN-Oxford English-Polish Polish-English Dictionary-Wielki słownik angielskopolski polsko-angielski PWN-Oxford z 2xCD (zestaw) English words - liczby i kształty - Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - colours -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - owoce i warzywa -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. English words - zawody -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów.

19 English words - zwierzęta -Zestaw dwuelementowych puzzli, składający się z 60 elementów. Longman Słownik Podręczny (flexi oprawa)- wydawnictwo Pearson Longman 5 "Grammarway " Student's Book (wersja polska) Wyd Express Publishing- 5 gramatyka, "English with... poziom games podstawowy. and activities" elementary level- zeszyt ćwiczeń 5 "My First English Picture Dictionary - At School" Wydawnictwo ELI- słowniczek obrazkowy, "My First English tematyczny Picture Dictionary - The Town" wydawnictwo ELI- słowniczek obrazkowy, Gra językowa tematyczny Picture Bingo - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa The Number Game - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa Gra językowa + interaktywna) Time for Dominoes - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa Gra językowa + interaktywna) Verb Bingo - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Who's Who? - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Just the Job - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Gra językowa Roundtrip of Britain and Ireland - wersja tradycyjna+cd-rom (zestawgra planszowa + interaktywna) Gra językowa Super Bis - wersja tradycyjna + CD-ROM (zestaw- gra planszowa + interaktywna) Angielski dla dzieci. Piosenki (książka 32 strony,teksty polskie i ang,uproszczony zapis nutowy + płyta CD, 4 piosenek dla dzieci, 36 minut nagrań) Angielski dla dzieci. Piosenki śpiewajmy dalej (książka 32 strony,teksty polskie i ang,uproszczony zapis nutowy + płyta CD, 4 piosenek dla dzieci) Puzzle z plakatem - Great Britain and Ireland Map (50-elementowe, lakierowanego kartonu (wym. po złożeniu 6 x 88 cm) "Układamy angielskie wyrazy 3-literowe" - Zestaw 6 układanek 3-elementowych - wym. "The Biggest 0,5 x 20 Book cm of Reproducible Books-grades -3" 60 stron A4,szablony do kserowania, Key Education Publishing Company Photo Cards - zestaw zdjęć "Słownictwo podstawowe" (6 kategorii tematycznych,56 kart dwustronnych, laminowanych, o wymiarach 9 x 9 cm) Makatka do sortowania i sekwencji - z materiału o wymiarze 09 x 72 cm + 85 kolorowych ZESTAW Brogy kartoników + Brogy 2 (zestaw dydaktyczny do budowania zdań,2x20 kart podzielonych na 7 grup tematycznych) Grammar Trainer (A-A2) Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia gramatyczne, wyd- ELI Language Trainer (A-A2) + CD audio Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia językowe, wyd- ELI Listening activities + CD audio Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia słuchowe, wyd- ELI Green Series -Photocopiable Resource Book-materiały do kopiowania, ćwiczenia do nauki słownictwa, wyd- ELI Razem 5 5 2

20 Załącznik 6 Przedmiot Cena Ilość Wartość Bryły geometryczne obrotowe - walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, stożek z płaszczyznami, kula z płaszczyznami i przekątnymi, pólkuła do pisania flamastrami suchościeralnymi. Bryły geometryczne składane 8 brył i 8 siatek - 8 brył z przeźroczystego tworzywa z wyjmowana podstawą, każda bryła ma swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa. Bryły szkieletowe zestaw do budowy - 80 kolorowych kulek o srednicy,6cm z 26 otworami, 80 patyczków o długości od,6cm do 7,5cm. Oprogramowanie do tablic interktywnych matematyka klasy IV - VI - program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Plansze składają się z animacji, dzwiękowych komentarzy i testów. Płyta z teledyskami "Od piosenek nucenia do tabliczki mnożenia" - zestaw 0 śpiewanych przez zwierzęta piosenek inspirowanych tabliczka nożenia. Siatki brył geometrycznych i figury płaskie - duży zestaw magnetyczny umieszczony w teczce służący do demonstracji siatek brył i brył oraz figur płaskich. Zawiera siatki prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów o różnych podstawach, sześcianu. Pola kwadratu, trzpezu, deltoidu, trójkąta, równoległoboku, rombu, koła. Tabliczki demonstracji wzorów. Magnetyczna kolorowa tabliczka mnożenia Tangram magnetyczny - trzy gry, a w każdej 7 figur tangramu. Liczbowe sudoku Matematyka na wesoło. Zadania Tekstowe, cz. 6 Matematyka na wesoło. Zadania Tekstowe, cz.2 6 Matematyka konkretna - symetria, miary, waga, pieniądze (ćwiczenia) 6 Liczmany wielbłądy - liczby 6 Kostka działań matematycznych - kostka do losowania działań matematycznych, wykonana z trwałego materiału pleksi o wymiarach 6,5x6,5X6,5cm o zaokrąglonych rogach. Super matematyk - gra edukacyjna Razem

21 Załącznik 7 Przedmiot Cena Ilość Wartość Rękawiczki lateksowe- komplet 00 szt. Słomki FUN z łącznikami Szpatułki smakowe drewniane ( jednorazowe)- komplet 0szt. x 5 5 Kwestionariusz obrazkowy A. Balejko Logopedyczny zbiór wyrazów J. Wójtowiczowa.WSiP Logo obrazki. Pakiet cz.i,ii,ii. Program komputerowy Księga słów i obrazków, czyli ćwiczenia do słuchania i mówienia Trudne Słowa. Gra logopedyczna. Aleksander cz.i,ii 2 Sylabowe domino. Aleksander. Chrząszcz z Żyrzyna- Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania cz. I,II 2 Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami. Trening słuchu (z płytą CD) Ćwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 4 Różnicowanie trzech szeregów Dlaczego ryba w stawie pływa?... czyli zagadki logopedyczne z głoską R Fiszki logopedyczne I,II,III,IV 4 Kwestionariusz badania mowy G.Bilewicz,B.Zioło Księga rymowanek logopedycznych T.Bogdańska, G.M.Olszewska Logopedyczne opozycje głoskowe E.Szwajkowska, W.Szwajkowski Terapia logopedyczna. Różnicowanie artykulacji głosek sz-s, sz-ś. Scenariusze zajęć Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego Terapia logopedyczna głosek szeregu szumiącego Puzzle edukacyjne-od litery do słowa Trzymaj język za zębami. Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosek zębowych. Piórka 20 szt. Fraszki dla Szymona i Staszki. Zbiór tekstów z lukami do utrwalania Razem Część 8 Przedmiot Cena Ilość Wartość Poczet wielkich twórców literatury polskiej: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie, literatura wojny, emigracyjna i współczesna pomoce dydaktyczne.info Portrety pisarzy: Miłosz, Szymborska, Herbert, Baczyński, Gałczyński, Tuwim, Słowacki, Mickiewicz, Sienkiewicz, Prus, Rej, Reymont, Orzeszkowa, Kochanowski, Fredro, Staszic, Kołłątaj, Krasicki, Asnyk,, Norwid, Dąbrowska, Konopnicka, Lem, Staff, Żeromski, - portrety z ramką, zafoliowane, 29cmx42cm pomoce dydaktyczne.info 25 Polacy sławni w świecie. Galeria 7 portretów w drewnianych ramach. Euroedukacja.net

POKL.09.01.01-24-008/13

POKL.09.01.01-24-008/13 Wrocław, 25.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W sprawie zakupu następującego wyposażenia: pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy, pomoce logopedyczne, materiały plastyczne i związane ze sztuką do Punktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/1-2013 Kawęczyn, dnia 23.05.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby realizacji projektu: Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: SIWZ opublikowana na stronie: www.tluszcz.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych Skarżysko Kamienna, dn. 18.10.2012 r. ZAMAWIAJĄCY Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-50/2013 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/ZO/10/2011

Zapytanie ofertowe nr 18/ZO/10/2011 ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14..2011r. Zapytanie ofertowe nr 18/ZO//2011 dotyczy dostawy w cz. I materiałów papierniczych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

POKL.09.06.02-12-270/13-00,

POKL.09.06.02-12-270/13-00, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 z dnia 14.04.2014r. mające na celu wyłonienie kadry szkoleniowej dla Uczestników Projektu Adult English Academy szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców gm Zielonki,

Bardziej szczegółowo

1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego. 19.11.2014r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego

1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego. 19.11.2014r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego Zapytanie ofertowe nr 100.11.2014.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Białystok, dnia 06.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NKdS/2014 dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć rozwojowych z języka polskiego oraz zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Znak sprawy: RF.271.16.2011 Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Indywidualizacja procesu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 Dziecięca Karuzela

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter.

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter. Zapytanie ofertowe nr 11.04.2015.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku materiałów szkoleniowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych

Załącznik nr 1do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych Załącznik nr do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych Projekt Dodatkowe zajęcia dla klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Szastarka, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/09.06.02-06-160/12

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/09.06.02-06-160/12 Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/09.06.02-06-160/12 Lublin, dnia 11.10.2013 W związku z realizacją projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo