RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ"

Transkrypt

1 RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ

2

3 Wstęp Grupa ČEZ to dynamiczny, zintegrowany koncern energetyczny z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Azji Zachodniej. Głównym przedmiotem jej działalności gospodarczej jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną oraz wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. znajdują się w obrocie na giełdach w Pradze i w Warszawie, znacząco wpływając na indeksy giełdowe. Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa Republiki Czeskiej. Aktywnie działające spółki należące do Grupy ČEZ mają obecnie swoje siedziby, poza Republiką Czeską, także w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Holandii, Irlandii, Niemczech, na Węgrzech, w Serbii, Albanii, Turcji, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz na Słowacji. Spółki Grupy ČEZ działające w Republice Czeskiej produkują i dystrybuują energię elektryczną i ciepło, prowadzą obrót energią elektryczną oraz wydobycie węgla. W Bułgarii Grupa ČEZ zapewnia dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w zachodniej części kraju i jest właścicielem elektrowni zasilanej węglem, usytuowanej niedaleko czarnomorskiego portu Warna. W Rumunii działają spółki prowadzące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Grupa ČEZ w Rumunii planuje także rozpoczęcie działalności produkcyjnej, w tym celu rozpoczęła budowę największego europejskiego parku elektrowni wiatrowych w miejscowościach nadmorskich Fântânele i Cogealac a także posiada udział w przedsiębiorstwie realizującym budowę dwóch nowych bloków elektrowni jądrowej Cernavodă. W Polsce do Grupy ČEZ należą dwie elektrownie zasilane węglem kamiennym, znajdujące się w pobliżu granicy państwowej z Republiką Czeską. W Albanii Grupa ČEZ stała się właścicielem jedynej spółki dystrybucyjnej w tym kraju. W Turcji Grupa ČEZ razem z miejscowym partnerem zarządza jedną spółką dystrybucyjną. W Niemczech Grupa ČEZ tradycyjnie prowadzi obrót energią elektryczną, ponadto jednak rozpoczęła wydobycie węgla i produkcję energii elektrycznej w formie wspólnego przedsiębiorstwa ze swoim partnerem. W pozostałych krajach działają spółki będące pośrednimi właścicielami innych spółek lub prowadzące działalność finansową (Irlandia, Holandia), spółki handlowe oraz spółki, których zadaniem jest monitoring sytuacji w danym kraju pod kątem możliwości wykorzystania okazji do korzystnych akwizycji. Grupa ČEZ koncentruje swe wysiłki na spełnieniu wizji osiągnięcia pozycji lidera na rynku energii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Wstęp 1

4 Spis treści Odpowiedzialność za Raport półroczny Grupy ČEZ... 3 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ... 4 Najważniejsze wydarzenia... 5 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ... 8 Oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej...19 Bilans energii elektrycznej pozyskanej i dostarczonej przez Grupę ČEZ...20 Działalność Grupy ČEZ w Republice Czeskiej...21 Wydobycie węgla...21 Produkcja energii elektrycznej...22 Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej...25 Pozostałe dziedziny...26 Zmiany w udziałach majątkowych...26 Ustawodawstwo...27 Obrót energią elektryczną i innymi towarami...28 Działalność Grupy ČEZ za granicą...29 Republika Bułgarii...29 Republika Węgierska...31 Rzeczpospolita Polska...31 Rumunia...32 Republika Turcji...33 Republika Albanii...34 Republika Federalna Niemiec...34 Bośnia i Hercegowina...35 Królestwo Niderlandów...35 Irlandia...36 Zmiany w udziałach majątkowych Grupy ČEZ...37 Papiery wartościowe, akcjonariusze i walne zgromadzenie...38 Zmiany w organach spółki ČEZ, a. s...42 Inwestycje Grupy ČEZ...44 Uprawnienia do emisji CO Spory sądowe...46 Odpowiedzialność społeczna...49 Energia dla jutra...51 Wyjaśnienia pojęć i skrótów...53 Kontakty...56 Wykazy księgowe...57 Dane identyfikacyjne spółki akcyjnej ČEZ Spis treści

5

6 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ (dane skonsolidowane opracowane z zastosowaniem metod MSSF) Jednostka I półrocze 2008 r. I półrocze 2009 r. Indeks 2009/2008 % Moc zainstalowana MW ,5 Produkcja energii elektrycznej (brutto) GWh ,6 Sprzedaż energii elektrycznej 1) GWh ,9 Sprzedaż ciepła TJ ,6 Przychody operacyjne mln CZK ,7 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) mln CZK ,2 EBITDA mln CZK ,2 EBIT mln CZK ,6 Zysk po opodatkowaniu mln CZK ,5 Zysk netto na akcję podstawowy CZK na akcję 53,3 59,4 111,3 Zysk netto na akcję rozwodniony CZK na akcję 53,2 59,3 111,5 Dywidenda na akcję ČEZ, a. s. (brutto) 2) CZK na akcję 40,00 50,00 125,0 Koszty inwestycyjne (CAPEX) mln CZK ,8 Rentowność kapitału własnego (ROE) netto 3) % 27,6 28,7 104,0 Zadłużenie netto / EBITDA 3) 1 0,87 0,80 91,6 Zadłużenie ogólne / Kapitał razem % 33,2 39,2 118,1 Rzeczywista liczba pracowników na dzień osób ,3 1) Sprzedaż klientom końcowym + sprzedaż na pokrycie strat w sieci + saldo handlu hurtowego. 2) Uchwalona w danym roku. 3) Za ostatnie 12 miesięcy. Wyniki ekonomiczne Grupy ČEZ (w mld CZK) Razem 90,4 I półrocze 2008 r. 48,8 29,0 95,6 I półrocze 2009 r. 51,8 32,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 przychody operacyjne EBITDA zysk po opodatkowaniu 4 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ

7 Najważniejsze wydarzenia Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2009 r. Styczeń Przedłużono termin płatności kredytu wynikającego z umowy zawartej w styczniu 2008 r. o jeden rok. Kwotę kredytu równocześnie zmniejszono z 600 milionów EUR do 550 milionów EUR (ok. 15,1 mld CZK). Spółce Elektroprivreda Republike Srpske, partnerowi w projekcie Gacko, doręczono żądanie ČEZ, a. s. dotyczące wykorzystania opcji sprzedaży (put) 51 % udziałów w przedsiębiorstwie NERS d.o.o. Luty Marzec Kwiecień Uchwalono strategię długoterminowej eksploatacji elektrowni jądrowej Dukovany i zaakceptowano koncepcję projektu pt. "Zapewnienie licencji i przygotowanie elektrowni jądrowej Dukovany do eksploatacji w okresie od 2015 do 2025 r.". Obniżono kapitał zakładowy spółki ČEZ, a. s. w związku z realizacją odkupu akcji. Podjęto inicjatywę "ČEZ wobec kryzysu, której celem jest złagodzenie oddziaływania kryzysu ekonomicznego na czeską gospodarkę i klientów ČEZ. Spółka Severočeské doly a.s. i Grupa J & T podpisały porozumienie z właścicielami niemieckiej spółki Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh, prowadzącej wydobycie w kopalniach węgla brunatnego, dotyczące zakupu 100 % udziałów w tej spółce. Ofertę usług poszerzono o prace elektryczno-montażowe w ramach modernizacji i budowy sieci dystrybucyjnej, w szczególności w ozdzielniach. Podmiotem świadczącym te usługi jest spółka ČEZ Energetické služby, s.r.o. Rada Zielonej Energii wybrała spośród zgłoszonych projektów 18 najlepszych. Między ich autorów podzieliła ogółem 8,6 miliona CZK. W trzeciej edycji konkursu na granty z Funduszu Zielonej Energii wzięło udział 81 projektów w kategorii edukacji, 14 projektów badawczych oraz 25 projektów w dziedzinie budownictwa. Cofnięto pierwotnie podjętą uchwałę rady Województwa Południowoczeskiego z 2004 r. dotyczącą braku akceptacji dla budowy III i IV bloku elektrowni jądrowej Temelín. Równocześnie rada uchwaliła umowę ramową z ČEZ, na podstawie której zobowiązaliśmy się w następnych 10 latach wyasygnować na kompensacje 4 miliardy CZK, w tym 2,5 miliarda CZK na ewentualne inwestycje związane z rozbudową elektrowni. Podpisano umowę kupna spółki CZECH HEAT a.s., której spółka zależna jest właścicielem źródła wytwarzającego w skojarzeniu energię elektryczną a ciepło w procesie czystego spalania biomasy w mieście Jindřichův Hradec w południowej części Czech. Kierownictwo ČEZ zatwierdziło koncepcję przedsięwzięcia budowy nowej elektrowni parogazowej o mocy zainstalowanej 800 MW w okolicach Mělníka w środkowej części Czech. Najważniejsze wydarzenia 5

8 Uplasowaliśmy się na 336. miejscu w rankingu największych światowych firm Global 2000 ogłaszanym przez czasopismo Forbes. Znaleźliśmy się na drugim miejscu w rankingu 100 najbardziej uznawanych firm Republiki Czeskiej w 2009 r. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce w rankingu Top filantrop firmowy pod względem ilości środków poświęconych na działalność charytatywną. Maj Czerwiec Spółka ČEZ złożyła wniosek o rozpoczęcie postępowania arbitrażowego w związku z projektem Gacko z powodu długotrwałego niewywiązywania się obowiązków wynikających z umowy przez partnerów w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Przedstawiciele spółki ČEZ oraz słowackiej firmy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť podpisali umowę między akcjonariuszami, która będzie podstawą założenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu budowy nowej elektrowni jądrowej w miejscowości Jaslovské Bohunice na Słowacji. Spółka ČEZ, a. s. uplasowała się na 219. miejscu w rankingu 500 największych europejskich spółek z kwotowanymi akcjami opracowywanym przez niemiecki dziennik Handelsblatt. W poprzedniej edycji ČEZ zajął 226. miejsce. Pozyskaliśmy 76 % udziałów w spółce Operatori i Sistemit te Shperndarjes sh. a., która jest jedynym przedsiębiorstwem prowadzącym dystrybucję energii elektrycznej w Albanii. Rozpoczęliśmy inicjatywę FutureMotion - Energia dla jutra obejmującą inwestycje w nowe technologie. Rozpoczęto realizację części dotyczącej wykorzystania samochodów o napędzie elektrycznym. Zawarliśmy umowę zapewniającą dostawy gazu dla planowanej elektrowni parogazowej w Počeradach na okres 15 lat. Według planu jej budowa powinna rozpocząć się w październiku 2010 r. Podpisano umowę kredytu na tys. EUR (ok. 6,8 mld CZK). Kredyt przeznaczony jest do finansowania kontraktu eksportowego z ponadnarodowym dostawcą niemieckiej technologii w ramach budowy projektu elektrowni wiatrowej Fântânele w Rumunii. Uzyskaliśmy nagrodę za największy wkład w rozwój inwestycji w Republice Czeskiej w konkursie branżowym Inwestor Roku 2008 corocznie ogłaszanym przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości i Inwestycji CzechInvest wspólnie ze Stowarzyszeniem ds. Inwestycji Zagranicznych AFI. Uplasowaliśmy się na 2. miejscu w rankingu 100 najważniejszych firm 2008 r., który co roku publikuje stowarzyszenie CZECH TOP 100, oraz na 1. miejscu w branży produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, wody, gazu oraz pary; w branży wydobycia surowców mineralnych spółka Severočeské doly zajęła 2. miejsce. 6 Najważniejsze wydarzenia

9 Główne wydarzenia w lipcu i sierpniu 2009 r. (do dnia zamknięcia Raportu półrocznego) Lipiec Spółka ČEZ zawarła porozumienie z Grupą J & T, która jest nowym właścicielem spółki Pražská teplárenská a.s., o kupnie udziałów w wysokości 48,67 %. Uzyskaliśmy nagrodę (UK and Continental Europe Award) corocznie przyznawaną przez brytyjski IR Magazine za najlepsze procedury w relacjach z inwestorami w Republice Czeskiej. Za najlepszego menedżera relacji z inwestorami w Republice Czeskiej uznano mgr inż. Barbarę Seidlovą z ČEZ, a. s. Najważniejsze wydarzenia 7

10 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ Na dzień r. Grupa ČEZ obejmowała razem ze spółką dominującą ČEZ, a. s. 110 podmiotów gospodarczych, z których 77 miało siedzibę w krajach Europy Środkowej i Zachodniej, w tym 48 w Republice Czeskiej i po 9 spółkach w Holandii i Niemczech (głównie chodzi o jednostki zależne MIBRAGu). W państwach Europy Południowo-Wschodniej oraz w Turcji znajdowały się siedziby 33 spółek, najwięcej spośród nich w Rumunii i Turcji (głównie jednostki zależne firmy Akenerji) w każdym z tych krajów 9 spółek. W dniu r. podatkowa grupa kapitałowa ČEZ obejmowała ogółem 82 spółek włącznie ze spółką dominującą ČEZ, a. s., w tym 69 spółek objętych było konsolidacją pełną, natomiast 13 spółek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw konsolidowano metodą praw własności. Spółki podatkowej grupy kapitałowej ČEZ podzielono na siedem segmentów operacyjnych: Produkcja i Handel EŚ ČEZ, a. s. ALLEWIA leasing s.r.o. CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland GmbH CEZ Finance B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ MH B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. CEZ Silesia B.V. CEZ Slovensko, s.r.o. CEZ Srbija d.o.o. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CZECH HEAT a.s. ČEZ Bohunice a.s. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ Teplárenská, a.s. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. Elektrownia Skawina S.A. Energetické centrum s.r.o. MARTIA a.s. PPC Úžín, a.s. CM European Power International B.V. *) CM European Power International s.r.o. *) Coal Energy, a.s. w likwidacji *) MOL CEZ European Power Hungary Ltd. *) Produkcja i Handel EPW CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD M.W. Team Invest S.R.L. NERS d.o.o. Ovidiu Development S.R.L. TEC Varna EAD Tomis Team S.R.L. Akenerji Elektrik Üretim A.S. *) Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. *) Egemer Elektrik Üretim A.S. *) 8 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

11 Dystrybucja i Sprzedaż EŚ ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Prodej, s.r.o. Dystrybucja i Sprzedaż EPW CEZ Albania Sh.A. CEZ Distributie S.A. CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Razpredelenie Bulgaria AD CEZ Vanzare S.A. Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. Akcez Enerji A.S. *) Sakarya Elektrik Dagitim A.S. *) Wydobycie EŚ CEZ Finance Ireland Ltd. CEZ International Finance B.V. Severočeské doly a.s. JTSD - Braunkohlebergbau GmbH *) LOMY MOŘINA spol. s r.o. *) Mibrag B.V. *) Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh *) Pozostałe EŚ CEZ Polska sp. z o.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. PRODECO, a.s. SD 1.strojírenská, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Kolejová doprava, a.s. SD KOMES, a.s. SD Rekultivace, a.s. STE obchodní služby, spol. s r.o. w likwidacji ŠKODA PRAHA a.s. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Pozostałe EPW CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ Romania S.R.L. CEZ RUS OOO CEZ Servicii S.A. CEZ Ukraine CJSC New Kosovo Energy L.L.C. *) jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsiębiorstwo Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 9

12 Skład podatkowej grupy kapitałowej ČEZ na dzień r. ČEZ, a. s. CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. ČEZ Bohunice a.s. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Deutschland GmbH ČEZ Distribuce, a s. Elektrownia Skawina S.A. CEZ Finance B.V. CEZ Finance Ireland Ltd. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 5,0 % 95,0 % Ovidiu Development S.R.L. *) Tomis Team S.R.L. *) 1 akcja CEZ Hungary Ltd. ČEZ Energetické služby, s.r.o. M.W. Team Invest S.R.L. CEZ International Finance B.V. ČEZ ICT Services, a. s. CEZ Albania Sh.A. CEZ MH B.V. ČEZ Logistika, s.r.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Polska sp. z o.o. ČEZ Měření, s.r.o. CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 51,0 % CEZ Distributie S.A. CEZ Silesia B.V. ČEZ Prodej, s.r.o. 67,0 % CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Chorzow B.V. ČEZ Správa majetku, s.r.o. CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD Elektrociepłownia 75,2 % Chorzów ELCHO sp. z o.o. CEZ Slovensko, s.r.o. ČEZ Teplárenská, a.s. ALLEWIA leasing s.r.o. 67,0 % CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ Razpredelenie Bulgaria AD CEZ Trade Bulgaria EAD MARTIA a.s. CEZ Romania S.R.L. CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. PPC Úžín, a.s. CEZ RUS OOO 51,0 % CEZ Servicii S.A. CEZ Srbija d.o.o. STE obchodní služby, CEZ Ukraine CJSC spol. s r.o. w likwidacji CZECH HEAT a.s. ŠKODA PRAHA a.s. 51,0 % CEZ Vanzare S.A. Energetické centrum s.r.o. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 51,0 % NERS d.o.o. 52,5 % Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. New Kosovo Energy L.L.C. *) ČEZ, a. s. posiada akcji a CEZ Poland Distribution B.V. 1 akcję spośród całkowitych akcji. Udział ČEZ, a. s. wynosi 99, %, udział CEZ Poland Distribution B.V. 0, %. 10 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

13 ČEZ, a. s. 50,0 % CM European Power International B.V. Severočeské doly a.s. 76,0 % Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. CM European Power International s.r.o. SD 1.strojírenská, a.s. TEC Varna EAD MOL CEZ European Power Hungary Ltd. SD Autodoprava, a.s. 37,4 % Akenerji Elektrik Üretim A.S. SD Kolejová doprava, a.s. 99,0 % Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 92,7 % SD Rekultivace, a.s. SD - KOMES, a.s. 99,0 % Egemer Elektrik Üretim A.S. 45,0 % Akcez Enerji A.S. 27,5 % PRODECO, a.s. Sakarya Elektrik Dagitim A.S. 50,0 % JTSD Braunkohlebergbau GmbH Mibrag B.V. 20,0 % 20,0 % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh Coal Energy, a.s. w likwidacji 51,1 % LOMY MOŘINA spol. s r.o. jednostka dominująca jednostka zależna w regionie Europy Środkowej jednostka zależna w regionie Europy Południowo- Wschodniej jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsiębiorstwo % wyraża udział jednostki dominującej w kapitale zakładowym spółki Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 11

14 Wyniki ekonomiczne Grupy ČEZ Kształtowanie się zysku (mld CZK) -1,2 I półrocze 2008 r. -7,8-52,4 2 29,0-0,9 I półrocze 2009 r. -7,9-54,8 1 32,0-80,0-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 koszty operacyjne pozostałe przychody i koszty podatek dochodowy zysk netto Grupa ČEZ wypracowała w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK (o 10,5 %) wyższy zysk netto oraz zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA), który wzrósł o 3,0 miliarda CZK (o 6,2 %). Przychody operacyjne były w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyższe o 5,2 miliarda CZK, w szczególności dzięki zapewnieniu cen energii elektrycznej sprzedawanej na 2009 r. jeszcze w 2008 r., przed spadkiem cen na giełdach towarowych na skutek kryzysu finansowego. Na wyniki II kwartału jednak zaczyna rzutować spadek cen energii elektrycznej, na który zareagowano optymalizując produkcję w źródłach wysokoemisyjnych. Koszty zakupu energii elektrycznej (bez transakcji instrumentami pochodnymi) były wyższe o 3,9 miliarda CZK, natomiast koszty paliwa o 0,5 miliarda CZK. Wzrost kosztów paliwa jest spowodowany w szczególności wzrostem cen węgla w Republice Czeskiej i za granicą w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku kontrakty zawierano już w IV kwartale 2008 r., kiedy ceny były wyższe. Zysk z uprawnień emisyjnych był wyższy o 0,9 miliarda CZK z powodu rozliczenia rezerwy zawiązanej w 2008 r. Nowa rezerwa zostanie zawiązana w 2009 r. a jej wysokość zależna będzie od liczby brakujących uprawnień i ich ceny rynkowej. Zmniejszenie pozostałych przychodów w stosunku do I półrocza ubiegłego roku wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży usług serwisowych, które realizowała spółka I & C Energo sprzedana w czerwcu 2008 r. Pozostałe koszty operacyjne są w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku niższe o 1,8 miliarda CZK obniżyły je głownie przychody z zapewnienia poboru mocy i podłączenia (1,0 mld CZK), które od 2009 r. nie są już rozliczane międzyokresowo i są jednorazowo wykazywane w przychodach. Kolejnym pozytywnym czynnikiem był wzrost aktywacji majątku nabytego w ramach Grupy ČEZ (+0,8 mld CZK). Wyższe koszty napraw i konserwacji wynikają z większej liczby zaplanowanych przerw eksploatacyjnych w elektrowniach zasilanych węglem należących do ČEZ, a. s. Koszty personalne w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku nie zmieniły się. Amortyzacja zwiększyła się o 0,2 miliarda CZK (o 2 %). 12 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

15 Wynik finansowy oraz pozostałe przychody i koszty Pozostałe przychody i koszty i przychody ulepszyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,3 miliarda CZK. Czynnikiem, który w największym stopniu przyczynił się do poprawy tej pozycji, była zmiana zysków i strat kursowych oraz zysków i strat z finansowych instrumentów pochodnych 0,4 miliarda CZK, w tym przeszacowanie wartości opcji związanej z wartością akcji węgierskiej spółki MOL wpłynęło na wzrost zysków i strat z finansowych instrumentów pochodnych o 1,0 miliarda CZK. Emisje nowych obligacji w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększają odsetki zapłacone o 0,2 miliarda CZK. Z drugiej strony miał miejsce wzrost odsetek otrzymanych o 0,3 miliarda CZK. Zmiany kursów w związku z papierami wartościowymi denominowanymi w EUR wnoszą w wynik finansowy 0,2 miliarda CZK, jednak w 2008 r. sprzedano spółkę I & C Energo, co w porównaniu półroczy obniża wynik finansowy o 0,3 miliarda CZK. Podatek dochodowy jest większy o 0,1 miliarda CZK niż w I półroczu ubiegłego roku, przy czym efektywna stawka podatku zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 1,35 punktu procentowego. W obniżeniu efektywnej stawki podatku ma udział zmniejszenie stawki podatku w Republice Czeskiej oraz wzrost pozycji niepodatkowych w 2009 r. Zysk netto wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK, osiągając 32,0 miliarda CZK. Struktura aktywów (mld CZK) 6,3 Aktywa razem na dzień r. 236,6 47,9 55,4 127,0 473,2 6,2 na dzień r. 228,8 61,6 66,3 138,5 501, rzeczowe aktywa trwałe, netto środki trwałe w budowie włącznie z udzielonym i zaliczkam i aktywa obrotowe paliwo jądrowe, netto pozostałe aktywa trwałe Aktywa skonsolidowane Grupy ČEZ wzrosły w porównaniu z końcem 2008 r. o 28,2 miliarda CZK do 501,4 miliarda CZK. Aktywa trwałe zwiększyły się o 16,7 miliarda CZK. Ta wartość obejmuje inwestycje finansowe, które w 2009 r. zwiększyły się o 11,8 miliarda CZK, oraz rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe i inwestycje, które zwiększyły się ogółem o 5,8 miliarda CZK. Aktywa obrotowe w I półroczu 2009 r. zwiększyły się o 11,5 miliarda CZK do 138,4 miliarda CZK, co jest wynikiem kilku czynników o przeciwstawnym kierunku działania. Z jednej strony działa przede wszystkim wzrost środków finansowych na kontach bankowych 17,2 miliarda CZK, wzrost udzielonych pożyczek krótkoterminowych o 6,6 miliarda CZK oraz wzrost należności z instrumentów pochodnych o 5,7 miliarda CZK. Z drugiej strony należności wobec odbiorców zmniejszają się o 13,9 miliarda CZK, środki zainwestowane w papiery wartościowe zmniejszają się o 8,5 miliarda CZK. Pozostałe aktywa obrotowe w porównaniu z końcem 2008 r. zwiększyły się o 4,4 miliarda CZK. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 13

16 Struktura pasywów (mld CZK) Pasywa razem na dzień r. -66,9 59,2 193,1 121,8 14,4 151,6 473,2 na dzień r. -5,4 53,8 140,5 136,4 22,7 153,4 501,4-100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 kapitał zakładowy niepodzielony zysk, fundusze kapitałowe i udziały mniejszościowe odroczone zobowiązanie podatkowe akcje własne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe W 2009 r. kapitał własny włącznie z udziałami mniejszościowymi wzrósł o 3,5 miliarda CZK. Zysk netto wypracowany za I półrocze 2009 r. zwiększa kapitał własny o 32,0 miliarda CZK. Wzrost obniżają przyznane dywidendy w wysokości 26,6 miliarda CZK. Pozostałe pozycje w kapitale własnym zmieniły się tylko w niewielkim stopniu ich całkowita wartość zmniejszyła się o 2 miliardy CZK. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 14,5 miliarda CZK przede wszystkim z powodu nowych emisji obligacji. Odroczone zobowiązania podatkowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyły się o 8,3 miliarda CZK, co w przybliżeniu odpowiada obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z zysku za I półrocze. Nieduży wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 1,9 miliarda CZK jest wynikiem działania kilku czynników o przeciwstawnym wpływie. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie kredytów krótkoterminowych i pożyczek o 7,2 miliarda CZK oraz zmniejszenie zobowiązań handlowych oraz zobowiązań z tytułu nabycia aktywów trwałych o 15,5 miliarda CZK; z drugiej strony wzrosło zobowiązanie z tytułu podziału zysku o 26,6 miliarda CZK. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z końcem 2008 r. w niewielkim stopniu zmniejszyły się o 2,1 miliarda CZK. 14 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

17 Przepływy pieniężne (mld CZK) I półrocze 2008 r. -31,6 1,0 27,3 I półrocze 2009 r. -40,9 9,9 48,2-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 działalność inwestycyjna działalność finansowa włącznie z wpływem różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych działalność operacyjna Zwiększenie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 20,9 miliarda CZK wynika głównie ze wzrostu zysku przed opodatkowaniem o 3,2 miliarda CZK. Na wzrost ten pozytywnie wpłynął spadek należności z tytułu obrotu na giełdzie energii o 13,3 miliarda CZK oraz zmniejszenie środków zainwestowanych w papiery wartościowe o 8,5 miliarda CZK. Z drugiej strony w związku z wyższymi wynikami gospodarczymi wzrósł obowiązek podatkowy o 2,6 miliarda CZK. Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 9,3 miliarda CZK, głównie w wyniku wzrostu inwestycji finansowych oraz pożyczek udzielonych z tytułu realizowanych akwizycji (o 6,0 mld CZK) a także wyższych inwestycji w środki trwałe (o 4,9 mld CZK). W zakresie przepływów pieniężnych z działalności finansowej, łącznie z różnicami kursowymi na środkach pieniężnych, odnotowano wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,9 miliarda CZK. Głównym powodem jest obniżenie wydatków na odkup i sprzedaż akcji (o 12,6 mld CZK) w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku, przy czym największy wpływ na ten wynik miał odkup akcji realizowany w 2008 r. W przeciwnym kierunku oddziaływało na przepływy saldo wykorzystania i spłat kredytów, które w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyło się o 3,1 miliarda CZK. Wpływ różnic kursowych z środków pieniężnych w walutach obcych wynosił -0,5 miliarda CZK. Wynik całościowy Wynik całościowy był w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyższy o 0,4 miliarda CZK, osiągając 30,1 miliarda CZK. Zysk netto wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK, osiągając 32,0 miliarda CZK. Zysk netto jest korygowany o zmiany wartości godziwych i różnice z przeliczeń kursowych w kapitale własnym. Korona czeska w stosunku do euro traciła wartość, co powoduje, że zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne włącznie z wyksięgowaniem do rachunku zysków i strat jest mniejsza o 2,2 miliarda CZK niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozostałe zmiany w zakresie kapitału własnego pomniejszają zysk netto ogółem o 0,5 miliarda CZK. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 15

18 Analiza segmentów Segment Przychody ze Przychody sprzedaży ze sprzedaży oprócz między przychodów segmentami ze sprzedaży między segmentami Przychody razem EBITDA Amortyzacja EBIT Podatek dochodo wy Zysk netto Aktywa razem CAPEX Liczba pracowników na koniec okresu Wydobycie EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Produkcja i Handel EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Dystrybucja i Sprzedaż EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Pozostałe EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Produkcja i Handel JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Dystrybucja i Sprzedaż JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Pozostałe JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Eliminacja I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Skonsolidowano I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r *) W przypadku aktywów wartości porównywane są ze stanem na końcu poprzedniego roku. Taki okres porównawczy jest w przypadku aktywów stosowany standardowo, aczkolwiek różni się od okresu porównawczego dla pozostałych danych w tej tabeli. Wyniki gospodarcze według segmentów EBITDA (mld CZK) Razem 0,0 I półrocze 2008 r. 36,5 4,7 2,6 3,1 1,8 48,8 0,1 0,0 I półrocze 2009 r. 38,5 5,4 2,8 3,1 1,8 51,8 0,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Produkcja i Handel EŚ Dystrybucja i Sprzedaż EŚ Wydobycie EŚ Pozostałe EŚ Produkcja i Handel EPW Dystrybucja i Sprzedaż EPW Pozostałe EPW Na poziomie EBITDA w segmencie Produkcji i Handlu w Europie Środkowej odnotowano wzrost o 5 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten wynika głównie z realizacji sprzedaży energii elektrycznej zakontraktowanej już w 2008 r. przed gwałtownym spadkiem cen na giełdach towarowych w wyniku kryzysu ekonomicznego. Na wynik wpłynęło także rozliczenie rezerwy na uprawnienia emisyjne z końca 2008 r. Produkcja energii elektrycznej w Europie Środkowej zmniejszyła się do 31,9 TWh, co 16 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

19 oznacza spadek o 2,0 TWh (o 6 %), w tym produkcja w Republice Czeskiej zmniejszyła się o 1,8 TWh a w Polsce o 0,2 TWh. Zmniejszenie produkcji w największym stopniu dotyczyło elektrowni zasilanych węglem (o 1,9 TWh), z powodu większej liczby planowanych przerw eksploatacyjnych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz optymalizacji produkcji przy niższych cenach sprzedaży energii elektrycznej ogranicza się produkcję w droższych źródłach i wykorzystuje arbitraż pomiędzy produkcją a sprzedażą uprawnień do emisji CO 2. Nieduży spadek odnotowano także w zakresie produkcji w elektrowniach jądrowych (o 0,1 TWh). Powodem była planowana przerwa eksploatacyjna w III bloku elektrowni jądrowej Dukovany, która trwała prawie przez cały I kwartał i w ramach której zrealizowano wymianę paliwa oraz modyfikację urządzeń w celu zwiększenia ich mocy. W Polsce spadek produkcji o 0,2 TWh (o 17 %) częściowo kompensowało wyrównywanie przychodów do poziomu, jaki osiągałyby w przypadku kontynuowania anulowanych kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej, które rozpoczęło się dopiero w II półroczu 2008 r. Wolumeny obrotu energią elektryczną w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku stale wyraźnie rosną. Całkowita ilość zakupionej energii wzrosła o 23,9 TWh (o 92 %), w tym poza Grupą o 24,3 TWh (o 110 %). Sprzedaż hurtowa rośnie wolniej, o 22,1 TWh (o 40 %), w tym poza Grupą o 23,4 TWh (o 61 %) ze względu na zmniejszenie produkcji we własnych źródłach. Zysk z uprawnień emisyjnych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrósł o 0,9 miliarda CZK, na ten wynik wpływa także rozliczenie rezerwy zawiązanej na końcu 2008 r. Na końcu 2009 r. efekt ten zostanie wyeliminowany poprzez zawiązanie nowej rezerwy, której wysokość będzie zależna od liczby brakujących uprawnień i ich ceny rynkowej na końcu roku. Od marca 2009 r. w obrocie giełdowym znajdują się także uprawnienia CER. Wskaźnik EBITDA w Segmencie Produkcji i Handlu w Europie Południowo-Wschodniej jest o 0,1 miliarda CZK (o 64 %) wyższy niż w I półroczu ubiegłego roku. Elektrownia Varna wyprodukowała 1,3 TWh o 0,1 TWh (o 7 %) więcej aniżeli w I półroczu ubiegłego roku. Pozytywny wpływ na wyniki miało przede wszystkim zwiększenie marży z aktywacji i trzymania zimnych rezerw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, oraz niższe straty z produkcji sprzedawanej obowiązkowo po cenach regulowanych. Wynik pomniejszają koszty operacyjne w wysokości 0,1 miliarda CZK związane z projektem elektrowni wiatrowych Fântânele. EBITDA Segmentu Dystrybucji i Sprzedaży w Europie Środkowej wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,7 miliarda CZK (o 16 %), w szczególności z powodu zmiany metodycznej MSSF, w wyniku której nowo otrzymane udziały z zapewnienia poboru mocy i podłączenia nie są już rozliczane międzyokresowo, ale księgowane są bezpośrednio w przychodach. Na wynik pozytywnie wpływa kształtowanie się przychodów za przekroczenie rezerwowanych mocy oraz przychodów z tytułu niezamówionej energii jałowej. W segmencie małych odbiorców odnotowaliśmy wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej o 0,1 GWh (o 2 %). Spółka ČEZ Prodej sprzedała klientom końcowym poza Grupą ČEZ 12,4 TWh energii elektrycznej - o 1,0 TWh (o 8 %) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z powodu recesji gospodarczej. Spadek dotyczy wyłącznie segmentu dużych odbiorców wynosi 1,0 TWh (16 %). EBITDA w Segmencie Dystrybucji i Sprzedaży w Europie Południowo-Wschodniej wykazuje wzrost o 5%, który wynika głównie z mniejszych zawiązanych rezerw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz z zaksięgowania odpisów aktualizujących wartość należności wobec klientów końcowych w Rumunii oraz z księgowania przychodów z tytułu zapewniania poboru mocy i podłączenia bezpośrednio w przychodach (zgodnie z nową regulacją MSSF). Na wyniki wpływa negatywnie kryzys ekonomiczny. Przedsiębiorstwa w Bułgarii i Rumunii dystrybuowały klientom końcowym ogółem 8,1 TWh energii elektrycznej, co stanowi spadek o 0,6 TWh (o 7 %) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 17

20 EBITDA w Segmencie Wydobycie w Europie Środkowej jest w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,2 miliarda CZK (o 9 %) wyższy niż w 2008 r., co wynika przede wszystkim ze wzrostu dostaw dla ČEZ, a. s., kiedy przy spadku produkcji energii elektrycznej stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w niedużym stopniu rośnie udział spółki Severočeské doly, a.s. w całkowitych dostawach węgla dla spółki ČEZ. Kolejnym pozytywnym oddziaływaniem jest wyższa cena węgla sortowanego, przy czym pozostałe koszty są prawie niezmienne. Wyższy udział spółki Severočeské doly, a.s. w dostawach związany jest z planowanymi odstawieniami elektrowni odbierających węgiel kamienny lub brunatny od dostawców zewnętrznych. 18 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK)

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK) Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF 31.12.2007 31.12.2008 30.9.2009 Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: Rzeczowe aktywa trwałe, brutt 479 091 488 956 498 603 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe razem 483 481 467 579

Aktywa trwałe razem 483 481 467 579 GRUPA ČEZ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.9.2012 GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANY BILANS 30.9.2012 w

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe razem 465 575 467 579

Aktywa trwałe razem 465 575 467 579 GRUPA ČEZ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.3.2012 GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANY BILANS 31.3.2012 w

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ Wybrane dane na dzień 31.12.2010 Jednostki stowarzyszone i wspólne (w mln CZK)

GRUPA ČEZ Wybrane dane na dzień 31.12.2010 Jednostki stowarzyszone i wspólne (w mln CZK) GRUPA ČEZ Wybrane dane na dzień 31.12.2010 Jednostki stowarzyszone i wspólne (w mln CZK) Akcez Enerji Aken B.V. Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2010 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2010 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2010 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Wstęp Grupa ČEZ to zintegrowany koncern energetyczny o ustabilizowanej pozycji, działający w szeregu krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R. KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R. NIEAUDYTOWANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI OPRACOWANE Z ZASTOSOWANIEM ZASAD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2011 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2011 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2011 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Wstęp Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w szeregu krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej z centralą w Republice

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2007 ROK GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2007 ROK GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2007 ROK GRUPA ČEZ PZ2007-obalka_PL.indd 1 2.8.2007 17:11:00 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Zestawienie głównych wskaźników Grupy ČEZ... 4 Główne wydarzenia w Grupie ČEZ w

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Prezentacja Grupy ČEZ Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2011 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2011 rok Sprawozdanie finansowe jednostkowe za I kwartał 2012 roku Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2010 r. KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 21 r. NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE OPRACOWANE WEDŁUG ZASAD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Praga, 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT WYNIKÓW EKONOMICZNYCH GRUPY ČEZ ZA 2006 ROK

KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT WYNIKÓW EKONOMICZNYCH GRUPY ČEZ ZA 2006 ROK KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT WYNIKÓW EKONOMICZNYCH GRUPY ČEZ ZA 26 ROK WSTĘPNE WYNIKI SKONSOLIDOWANE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (IFRS) Praga, 22 lutego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 2 Zespół Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT WYNIKÓW GOSPODARCZYCH GRUPY ČEZ ZA I - III KWARTAŁ 2008 r.

KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT WYNIKÓW GOSPODARCZYCH GRUPY ČEZ ZA I - III KWARTAŁ 2008 r. KONFERENCJA PRASOWA NA TEMAT WYNIKÓW GOSPODARCZYCH GRUPY ČEZ ZA I - III KWARTAŁ 28 r. NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo