RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ"

Transkrypt

1 RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ

2

3 Wstęp Grupa ČEZ to dynamiczny, zintegrowany koncern energetyczny z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Azji Zachodniej. Głównym przedmiotem jej działalności gospodarczej jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną oraz wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. znajdują się w obrocie na giełdach w Pradze i w Warszawie, znacząco wpływając na indeksy giełdowe. Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa Republiki Czeskiej. Aktywnie działające spółki należące do Grupy ČEZ mają obecnie swoje siedziby, poza Republiką Czeską, także w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Holandii, Irlandii, Niemczech, na Węgrzech, w Serbii, Albanii, Turcji, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz na Słowacji. Spółki Grupy ČEZ działające w Republice Czeskiej produkują i dystrybuują energię elektryczną i ciepło, prowadzą obrót energią elektryczną oraz wydobycie węgla. W Bułgarii Grupa ČEZ zapewnia dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w zachodniej części kraju i jest właścicielem elektrowni zasilanej węglem, usytuowanej niedaleko czarnomorskiego portu Warna. W Rumunii działają spółki prowadzące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Grupa ČEZ w Rumunii planuje także rozpoczęcie działalności produkcyjnej, w tym celu rozpoczęła budowę największego europejskiego parku elektrowni wiatrowych w miejscowościach nadmorskich Fântânele i Cogealac a także posiada udział w przedsiębiorstwie realizującym budowę dwóch nowych bloków elektrowni jądrowej Cernavodă. W Polsce do Grupy ČEZ należą dwie elektrownie zasilane węglem kamiennym, znajdujące się w pobliżu granicy państwowej z Republiką Czeską. W Albanii Grupa ČEZ stała się właścicielem jedynej spółki dystrybucyjnej w tym kraju. W Turcji Grupa ČEZ razem z miejscowym partnerem zarządza jedną spółką dystrybucyjną. W Niemczech Grupa ČEZ tradycyjnie prowadzi obrót energią elektryczną, ponadto jednak rozpoczęła wydobycie węgla i produkcję energii elektrycznej w formie wspólnego przedsiębiorstwa ze swoim partnerem. W pozostałych krajach działają spółki będące pośrednimi właścicielami innych spółek lub prowadzące działalność finansową (Irlandia, Holandia), spółki handlowe oraz spółki, których zadaniem jest monitoring sytuacji w danym kraju pod kątem możliwości wykorzystania okazji do korzystnych akwizycji. Grupa ČEZ koncentruje swe wysiłki na spełnieniu wizji osiągnięcia pozycji lidera na rynku energii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Wstęp 1

4 Spis treści Odpowiedzialność za Raport półroczny Grupy ČEZ... 3 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ... 4 Najważniejsze wydarzenia... 5 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ... 8 Oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej...19 Bilans energii elektrycznej pozyskanej i dostarczonej przez Grupę ČEZ...20 Działalność Grupy ČEZ w Republice Czeskiej...21 Wydobycie węgla...21 Produkcja energii elektrycznej...22 Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej...25 Pozostałe dziedziny...26 Zmiany w udziałach majątkowych...26 Ustawodawstwo...27 Obrót energią elektryczną i innymi towarami...28 Działalność Grupy ČEZ za granicą...29 Republika Bułgarii...29 Republika Węgierska...31 Rzeczpospolita Polska...31 Rumunia...32 Republika Turcji...33 Republika Albanii...34 Republika Federalna Niemiec...34 Bośnia i Hercegowina...35 Królestwo Niderlandów...35 Irlandia...36 Zmiany w udziałach majątkowych Grupy ČEZ...37 Papiery wartościowe, akcjonariusze i walne zgromadzenie...38 Zmiany w organach spółki ČEZ, a. s...42 Inwestycje Grupy ČEZ...44 Uprawnienia do emisji CO Spory sądowe...46 Odpowiedzialność społeczna...49 Energia dla jutra...51 Wyjaśnienia pojęć i skrótów...53 Kontakty...56 Wykazy księgowe...57 Dane identyfikacyjne spółki akcyjnej ČEZ Spis treści

5

6 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ (dane skonsolidowane opracowane z zastosowaniem metod MSSF) Jednostka I półrocze 2008 r. I półrocze 2009 r. Indeks 2009/2008 % Moc zainstalowana MW ,5 Produkcja energii elektrycznej (brutto) GWh ,6 Sprzedaż energii elektrycznej 1) GWh ,9 Sprzedaż ciepła TJ ,6 Przychody operacyjne mln CZK ,7 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) mln CZK ,2 EBITDA mln CZK ,2 EBIT mln CZK ,6 Zysk po opodatkowaniu mln CZK ,5 Zysk netto na akcję podstawowy CZK na akcję 53,3 59,4 111,3 Zysk netto na akcję rozwodniony CZK na akcję 53,2 59,3 111,5 Dywidenda na akcję ČEZ, a. s. (brutto) 2) CZK na akcję 40,00 50,00 125,0 Koszty inwestycyjne (CAPEX) mln CZK ,8 Rentowność kapitału własnego (ROE) netto 3) % 27,6 28,7 104,0 Zadłużenie netto / EBITDA 3) 1 0,87 0,80 91,6 Zadłużenie ogólne / Kapitał razem % 33,2 39,2 118,1 Rzeczywista liczba pracowników na dzień osób ,3 1) Sprzedaż klientom końcowym + sprzedaż na pokrycie strat w sieci + saldo handlu hurtowego. 2) Uchwalona w danym roku. 3) Za ostatnie 12 miesięcy. Wyniki ekonomiczne Grupy ČEZ (w mld CZK) Razem 90,4 I półrocze 2008 r. 48,8 29,0 95,6 I półrocze 2009 r. 51,8 32,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 przychody operacyjne EBITDA zysk po opodatkowaniu 4 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ

7 Najważniejsze wydarzenia Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2009 r. Styczeń Przedłużono termin płatności kredytu wynikającego z umowy zawartej w styczniu 2008 r. o jeden rok. Kwotę kredytu równocześnie zmniejszono z 600 milionów EUR do 550 milionów EUR (ok. 15,1 mld CZK). Spółce Elektroprivreda Republike Srpske, partnerowi w projekcie Gacko, doręczono żądanie ČEZ, a. s. dotyczące wykorzystania opcji sprzedaży (put) 51 % udziałów w przedsiębiorstwie NERS d.o.o. Luty Marzec Kwiecień Uchwalono strategię długoterminowej eksploatacji elektrowni jądrowej Dukovany i zaakceptowano koncepcję projektu pt. "Zapewnienie licencji i przygotowanie elektrowni jądrowej Dukovany do eksploatacji w okresie od 2015 do 2025 r.". Obniżono kapitał zakładowy spółki ČEZ, a. s. w związku z realizacją odkupu akcji. Podjęto inicjatywę "ČEZ wobec kryzysu, której celem jest złagodzenie oddziaływania kryzysu ekonomicznego na czeską gospodarkę i klientów ČEZ. Spółka Severočeské doly a.s. i Grupa J & T podpisały porozumienie z właścicielami niemieckiej spółki Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh, prowadzącej wydobycie w kopalniach węgla brunatnego, dotyczące zakupu 100 % udziałów w tej spółce. Ofertę usług poszerzono o prace elektryczno-montażowe w ramach modernizacji i budowy sieci dystrybucyjnej, w szczególności w ozdzielniach. Podmiotem świadczącym te usługi jest spółka ČEZ Energetické služby, s.r.o. Rada Zielonej Energii wybrała spośród zgłoszonych projektów 18 najlepszych. Między ich autorów podzieliła ogółem 8,6 miliona CZK. W trzeciej edycji konkursu na granty z Funduszu Zielonej Energii wzięło udział 81 projektów w kategorii edukacji, 14 projektów badawczych oraz 25 projektów w dziedzinie budownictwa. Cofnięto pierwotnie podjętą uchwałę rady Województwa Południowoczeskiego z 2004 r. dotyczącą braku akceptacji dla budowy III i IV bloku elektrowni jądrowej Temelín. Równocześnie rada uchwaliła umowę ramową z ČEZ, na podstawie której zobowiązaliśmy się w następnych 10 latach wyasygnować na kompensacje 4 miliardy CZK, w tym 2,5 miliarda CZK na ewentualne inwestycje związane z rozbudową elektrowni. Podpisano umowę kupna spółki CZECH HEAT a.s., której spółka zależna jest właścicielem źródła wytwarzającego w skojarzeniu energię elektryczną a ciepło w procesie czystego spalania biomasy w mieście Jindřichův Hradec w południowej części Czech. Kierownictwo ČEZ zatwierdziło koncepcję przedsięwzięcia budowy nowej elektrowni parogazowej o mocy zainstalowanej 800 MW w okolicach Mělníka w środkowej części Czech. Najważniejsze wydarzenia 5

8 Uplasowaliśmy się na 336. miejscu w rankingu największych światowych firm Global 2000 ogłaszanym przez czasopismo Forbes. Znaleźliśmy się na drugim miejscu w rankingu 100 najbardziej uznawanych firm Republiki Czeskiej w 2009 r. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce w rankingu Top filantrop firmowy pod względem ilości środków poświęconych na działalność charytatywną. Maj Czerwiec Spółka ČEZ złożyła wniosek o rozpoczęcie postępowania arbitrażowego w związku z projektem Gacko z powodu długotrwałego niewywiązywania się obowiązków wynikających z umowy przez partnerów w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Przedstawiciele spółki ČEZ oraz słowackiej firmy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť podpisali umowę między akcjonariuszami, która będzie podstawą założenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu budowy nowej elektrowni jądrowej w miejscowości Jaslovské Bohunice na Słowacji. Spółka ČEZ, a. s. uplasowała się na 219. miejscu w rankingu 500 największych europejskich spółek z kwotowanymi akcjami opracowywanym przez niemiecki dziennik Handelsblatt. W poprzedniej edycji ČEZ zajął 226. miejsce. Pozyskaliśmy 76 % udziałów w spółce Operatori i Sistemit te Shperndarjes sh. a., która jest jedynym przedsiębiorstwem prowadzącym dystrybucję energii elektrycznej w Albanii. Rozpoczęliśmy inicjatywę FutureMotion - Energia dla jutra obejmującą inwestycje w nowe technologie. Rozpoczęto realizację części dotyczącej wykorzystania samochodów o napędzie elektrycznym. Zawarliśmy umowę zapewniającą dostawy gazu dla planowanej elektrowni parogazowej w Počeradach na okres 15 lat. Według planu jej budowa powinna rozpocząć się w październiku 2010 r. Podpisano umowę kredytu na tys. EUR (ok. 6,8 mld CZK). Kredyt przeznaczony jest do finansowania kontraktu eksportowego z ponadnarodowym dostawcą niemieckiej technologii w ramach budowy projektu elektrowni wiatrowej Fântânele w Rumunii. Uzyskaliśmy nagrodę za największy wkład w rozwój inwestycji w Republice Czeskiej w konkursie branżowym Inwestor Roku 2008 corocznie ogłaszanym przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości i Inwestycji CzechInvest wspólnie ze Stowarzyszeniem ds. Inwestycji Zagranicznych AFI. Uplasowaliśmy się na 2. miejscu w rankingu 100 najważniejszych firm 2008 r., który co roku publikuje stowarzyszenie CZECH TOP 100, oraz na 1. miejscu w branży produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, wody, gazu oraz pary; w branży wydobycia surowców mineralnych spółka Severočeské doly zajęła 2. miejsce. 6 Najważniejsze wydarzenia

9 Główne wydarzenia w lipcu i sierpniu 2009 r. (do dnia zamknięcia Raportu półrocznego) Lipiec Spółka ČEZ zawarła porozumienie z Grupą J & T, która jest nowym właścicielem spółki Pražská teplárenská a.s., o kupnie udziałów w wysokości 48,67 %. Uzyskaliśmy nagrodę (UK and Continental Europe Award) corocznie przyznawaną przez brytyjski IR Magazine za najlepsze procedury w relacjach z inwestorami w Republice Czeskiej. Za najlepszego menedżera relacji z inwestorami w Republice Czeskiej uznano mgr inż. Barbarę Seidlovą z ČEZ, a. s. Najważniejsze wydarzenia 7

10 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ Na dzień r. Grupa ČEZ obejmowała razem ze spółką dominującą ČEZ, a. s. 110 podmiotów gospodarczych, z których 77 miało siedzibę w krajach Europy Środkowej i Zachodniej, w tym 48 w Republice Czeskiej i po 9 spółkach w Holandii i Niemczech (głównie chodzi o jednostki zależne MIBRAGu). W państwach Europy Południowo-Wschodniej oraz w Turcji znajdowały się siedziby 33 spółek, najwięcej spośród nich w Rumunii i Turcji (głównie jednostki zależne firmy Akenerji) w każdym z tych krajów 9 spółek. W dniu r. podatkowa grupa kapitałowa ČEZ obejmowała ogółem 82 spółek włącznie ze spółką dominującą ČEZ, a. s., w tym 69 spółek objętych było konsolidacją pełną, natomiast 13 spółek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw konsolidowano metodą praw własności. Spółki podatkowej grupy kapitałowej ČEZ podzielono na siedem segmentów operacyjnych: Produkcja i Handel EŚ ČEZ, a. s. ALLEWIA leasing s.r.o. CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland GmbH CEZ Finance B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ MH B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. CEZ Silesia B.V. CEZ Slovensko, s.r.o. CEZ Srbija d.o.o. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CZECH HEAT a.s. ČEZ Bohunice a.s. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ Teplárenská, a.s. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. Elektrownia Skawina S.A. Energetické centrum s.r.o. MARTIA a.s. PPC Úžín, a.s. CM European Power International B.V. *) CM European Power International s.r.o. *) Coal Energy, a.s. w likwidacji *) MOL CEZ European Power Hungary Ltd. *) Produkcja i Handel EPW CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD M.W. Team Invest S.R.L. NERS d.o.o. Ovidiu Development S.R.L. TEC Varna EAD Tomis Team S.R.L. Akenerji Elektrik Üretim A.S. *) Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. *) Egemer Elektrik Üretim A.S. *) 8 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

11 Dystrybucja i Sprzedaż EŚ ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Prodej, s.r.o. Dystrybucja i Sprzedaż EPW CEZ Albania Sh.A. CEZ Distributie S.A. CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Razpredelenie Bulgaria AD CEZ Vanzare S.A. Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. Akcez Enerji A.S. *) Sakarya Elektrik Dagitim A.S. *) Wydobycie EŚ CEZ Finance Ireland Ltd. CEZ International Finance B.V. Severočeské doly a.s. JTSD - Braunkohlebergbau GmbH *) LOMY MOŘINA spol. s r.o. *) Mibrag B.V. *) Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh *) Pozostałe EŚ CEZ Polska sp. z o.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. PRODECO, a.s. SD 1.strojírenská, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Kolejová doprava, a.s. SD KOMES, a.s. SD Rekultivace, a.s. STE obchodní služby, spol. s r.o. w likwidacji ŠKODA PRAHA a.s. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Pozostałe EPW CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ Romania S.R.L. CEZ RUS OOO CEZ Servicii S.A. CEZ Ukraine CJSC New Kosovo Energy L.L.C. *) jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsiębiorstwo Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 9

12 Skład podatkowej grupy kapitałowej ČEZ na dzień r. ČEZ, a. s. CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. ČEZ Bohunice a.s. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Deutschland GmbH ČEZ Distribuce, a s. Elektrownia Skawina S.A. CEZ Finance B.V. CEZ Finance Ireland Ltd. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 5,0 % 95,0 % Ovidiu Development S.R.L. *) Tomis Team S.R.L. *) 1 akcja CEZ Hungary Ltd. ČEZ Energetické služby, s.r.o. M.W. Team Invest S.R.L. CEZ International Finance B.V. ČEZ ICT Services, a. s. CEZ Albania Sh.A. CEZ MH B.V. ČEZ Logistika, s.r.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Polska sp. z o.o. ČEZ Měření, s.r.o. CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 51,0 % CEZ Distributie S.A. CEZ Silesia B.V. ČEZ Prodej, s.r.o. 67,0 % CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Chorzow B.V. ČEZ Správa majetku, s.r.o. CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD Elektrociepłownia 75,2 % Chorzów ELCHO sp. z o.o. CEZ Slovensko, s.r.o. ČEZ Teplárenská, a.s. ALLEWIA leasing s.r.o. 67,0 % CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ Razpredelenie Bulgaria AD CEZ Trade Bulgaria EAD MARTIA a.s. CEZ Romania S.R.L. CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. PPC Úžín, a.s. CEZ RUS OOO 51,0 % CEZ Servicii S.A. CEZ Srbija d.o.o. STE obchodní služby, CEZ Ukraine CJSC spol. s r.o. w likwidacji CZECH HEAT a.s. ŠKODA PRAHA a.s. 51,0 % CEZ Vanzare S.A. Energetické centrum s.r.o. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 51,0 % NERS d.o.o. 52,5 % Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. New Kosovo Energy L.L.C. *) ČEZ, a. s. posiada akcji a CEZ Poland Distribution B.V. 1 akcję spośród całkowitych akcji. Udział ČEZ, a. s. wynosi 99, %, udział CEZ Poland Distribution B.V. 0, %. 10 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

13 ČEZ, a. s. 50,0 % CM European Power International B.V. Severočeské doly a.s. 76,0 % Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. CM European Power International s.r.o. SD 1.strojírenská, a.s. TEC Varna EAD MOL CEZ European Power Hungary Ltd. SD Autodoprava, a.s. 37,4 % Akenerji Elektrik Üretim A.S. SD Kolejová doprava, a.s. 99,0 % Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 92,7 % SD Rekultivace, a.s. SD - KOMES, a.s. 99,0 % Egemer Elektrik Üretim A.S. 45,0 % Akcez Enerji A.S. 27,5 % PRODECO, a.s. Sakarya Elektrik Dagitim A.S. 50,0 % JTSD Braunkohlebergbau GmbH Mibrag B.V. 20,0 % 20,0 % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh Coal Energy, a.s. w likwidacji 51,1 % LOMY MOŘINA spol. s r.o. jednostka dominująca jednostka zależna w regionie Europy Środkowej jednostka zależna w regionie Europy Południowo- Wschodniej jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsiębiorstwo % wyraża udział jednostki dominującej w kapitale zakładowym spółki Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 11

14 Wyniki ekonomiczne Grupy ČEZ Kształtowanie się zysku (mld CZK) -1,2 I półrocze 2008 r. -7,8-52,4 2 29,0-0,9 I półrocze 2009 r. -7,9-54,8 1 32,0-80,0-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 koszty operacyjne pozostałe przychody i koszty podatek dochodowy zysk netto Grupa ČEZ wypracowała w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK (o 10,5 %) wyższy zysk netto oraz zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA), który wzrósł o 3,0 miliarda CZK (o 6,2 %). Przychody operacyjne były w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyższe o 5,2 miliarda CZK, w szczególności dzięki zapewnieniu cen energii elektrycznej sprzedawanej na 2009 r. jeszcze w 2008 r., przed spadkiem cen na giełdach towarowych na skutek kryzysu finansowego. Na wyniki II kwartału jednak zaczyna rzutować spadek cen energii elektrycznej, na który zareagowano optymalizując produkcję w źródłach wysokoemisyjnych. Koszty zakupu energii elektrycznej (bez transakcji instrumentami pochodnymi) były wyższe o 3,9 miliarda CZK, natomiast koszty paliwa o 0,5 miliarda CZK. Wzrost kosztów paliwa jest spowodowany w szczególności wzrostem cen węgla w Republice Czeskiej i za granicą w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku kontrakty zawierano już w IV kwartale 2008 r., kiedy ceny były wyższe. Zysk z uprawnień emisyjnych był wyższy o 0,9 miliarda CZK z powodu rozliczenia rezerwy zawiązanej w 2008 r. Nowa rezerwa zostanie zawiązana w 2009 r. a jej wysokość zależna będzie od liczby brakujących uprawnień i ich ceny rynkowej. Zmniejszenie pozostałych przychodów w stosunku do I półrocza ubiegłego roku wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży usług serwisowych, które realizowała spółka I & C Energo sprzedana w czerwcu 2008 r. Pozostałe koszty operacyjne są w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku niższe o 1,8 miliarda CZK obniżyły je głownie przychody z zapewnienia poboru mocy i podłączenia (1,0 mld CZK), które od 2009 r. nie są już rozliczane międzyokresowo i są jednorazowo wykazywane w przychodach. Kolejnym pozytywnym czynnikiem był wzrost aktywacji majątku nabytego w ramach Grupy ČEZ (+0,8 mld CZK). Wyższe koszty napraw i konserwacji wynikają z większej liczby zaplanowanych przerw eksploatacyjnych w elektrowniach zasilanych węglem należących do ČEZ, a. s. Koszty personalne w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku nie zmieniły się. Amortyzacja zwiększyła się o 0,2 miliarda CZK (o 2 %). 12 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

15 Wynik finansowy oraz pozostałe przychody i koszty Pozostałe przychody i koszty i przychody ulepszyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,3 miliarda CZK. Czynnikiem, który w największym stopniu przyczynił się do poprawy tej pozycji, była zmiana zysków i strat kursowych oraz zysków i strat z finansowych instrumentów pochodnych 0,4 miliarda CZK, w tym przeszacowanie wartości opcji związanej z wartością akcji węgierskiej spółki MOL wpłynęło na wzrost zysków i strat z finansowych instrumentów pochodnych o 1,0 miliarda CZK. Emisje nowych obligacji w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększają odsetki zapłacone o 0,2 miliarda CZK. Z drugiej strony miał miejsce wzrost odsetek otrzymanych o 0,3 miliarda CZK. Zmiany kursów w związku z papierami wartościowymi denominowanymi w EUR wnoszą w wynik finansowy 0,2 miliarda CZK, jednak w 2008 r. sprzedano spółkę I & C Energo, co w porównaniu półroczy obniża wynik finansowy o 0,3 miliarda CZK. Podatek dochodowy jest większy o 0,1 miliarda CZK niż w I półroczu ubiegłego roku, przy czym efektywna stawka podatku zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 1,35 punktu procentowego. W obniżeniu efektywnej stawki podatku ma udział zmniejszenie stawki podatku w Republice Czeskiej oraz wzrost pozycji niepodatkowych w 2009 r. Zysk netto wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK, osiągając 32,0 miliarda CZK. Struktura aktywów (mld CZK) 6,3 Aktywa razem na dzień r. 236,6 47,9 55,4 127,0 473,2 6,2 na dzień r. 228,8 61,6 66,3 138,5 501, rzeczowe aktywa trwałe, netto środki trwałe w budowie włącznie z udzielonym i zaliczkam i aktywa obrotowe paliwo jądrowe, netto pozostałe aktywa trwałe Aktywa skonsolidowane Grupy ČEZ wzrosły w porównaniu z końcem 2008 r. o 28,2 miliarda CZK do 501,4 miliarda CZK. Aktywa trwałe zwiększyły się o 16,7 miliarda CZK. Ta wartość obejmuje inwestycje finansowe, które w 2009 r. zwiększyły się o 11,8 miliarda CZK, oraz rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe i inwestycje, które zwiększyły się ogółem o 5,8 miliarda CZK. Aktywa obrotowe w I półroczu 2009 r. zwiększyły się o 11,5 miliarda CZK do 138,4 miliarda CZK, co jest wynikiem kilku czynników o przeciwstawnym kierunku działania. Z jednej strony działa przede wszystkim wzrost środków finansowych na kontach bankowych 17,2 miliarda CZK, wzrost udzielonych pożyczek krótkoterminowych o 6,6 miliarda CZK oraz wzrost należności z instrumentów pochodnych o 5,7 miliarda CZK. Z drugiej strony należności wobec odbiorców zmniejszają się o 13,9 miliarda CZK, środki zainwestowane w papiery wartościowe zmniejszają się o 8,5 miliarda CZK. Pozostałe aktywa obrotowe w porównaniu z końcem 2008 r. zwiększyły się o 4,4 miliarda CZK. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 13

16 Struktura pasywów (mld CZK) Pasywa razem na dzień r. -66,9 59,2 193,1 121,8 14,4 151,6 473,2 na dzień r. -5,4 53,8 140,5 136,4 22,7 153,4 501,4-100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 kapitał zakładowy niepodzielony zysk, fundusze kapitałowe i udziały mniejszościowe odroczone zobowiązanie podatkowe akcje własne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe W 2009 r. kapitał własny włącznie z udziałami mniejszościowymi wzrósł o 3,5 miliarda CZK. Zysk netto wypracowany za I półrocze 2009 r. zwiększa kapitał własny o 32,0 miliarda CZK. Wzrost obniżają przyznane dywidendy w wysokości 26,6 miliarda CZK. Pozostałe pozycje w kapitale własnym zmieniły się tylko w niewielkim stopniu ich całkowita wartość zmniejszyła się o 2 miliardy CZK. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 14,5 miliarda CZK przede wszystkim z powodu nowych emisji obligacji. Odroczone zobowiązania podatkowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyły się o 8,3 miliarda CZK, co w przybliżeniu odpowiada obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z zysku za I półrocze. Nieduży wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 1,9 miliarda CZK jest wynikiem działania kilku czynników o przeciwstawnym wpływie. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie kredytów krótkoterminowych i pożyczek o 7,2 miliarda CZK oraz zmniejszenie zobowiązań handlowych oraz zobowiązań z tytułu nabycia aktywów trwałych o 15,5 miliarda CZK; z drugiej strony wzrosło zobowiązanie z tytułu podziału zysku o 26,6 miliarda CZK. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z końcem 2008 r. w niewielkim stopniu zmniejszyły się o 2,1 miliarda CZK. 14 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

17 Przepływy pieniężne (mld CZK) I półrocze 2008 r. -31,6 1,0 27,3 I półrocze 2009 r. -40,9 9,9 48,2-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 działalność inwestycyjna działalność finansowa włącznie z wpływem różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych działalność operacyjna Zwiększenie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 20,9 miliarda CZK wynika głównie ze wzrostu zysku przed opodatkowaniem o 3,2 miliarda CZK. Na wzrost ten pozytywnie wpłynął spadek należności z tytułu obrotu na giełdzie energii o 13,3 miliarda CZK oraz zmniejszenie środków zainwestowanych w papiery wartościowe o 8,5 miliarda CZK. Z drugiej strony w związku z wyższymi wynikami gospodarczymi wzrósł obowiązek podatkowy o 2,6 miliarda CZK. Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 9,3 miliarda CZK, głównie w wyniku wzrostu inwestycji finansowych oraz pożyczek udzielonych z tytułu realizowanych akwizycji (o 6,0 mld CZK) a także wyższych inwestycji w środki trwałe (o 4,9 mld CZK). W zakresie przepływów pieniężnych z działalności finansowej, łącznie z różnicami kursowymi na środkach pieniężnych, odnotowano wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,9 miliarda CZK. Głównym powodem jest obniżenie wydatków na odkup i sprzedaż akcji (o 12,6 mld CZK) w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku, przy czym największy wpływ na ten wynik miał odkup akcji realizowany w 2008 r. W przeciwnym kierunku oddziaływało na przepływy saldo wykorzystania i spłat kredytów, które w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyło się o 3,1 miliarda CZK. Wpływ różnic kursowych z środków pieniężnych w walutach obcych wynosił -0,5 miliarda CZK. Wynik całościowy Wynik całościowy był w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyższy o 0,4 miliarda CZK, osiągając 30,1 miliarda CZK. Zysk netto wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK, osiągając 32,0 miliarda CZK. Zysk netto jest korygowany o zmiany wartości godziwych i różnice z przeliczeń kursowych w kapitale własnym. Korona czeska w stosunku do euro traciła wartość, co powoduje, że zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne włącznie z wyksięgowaniem do rachunku zysków i strat jest mniejsza o 2,2 miliarda CZK niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozostałe zmiany w zakresie kapitału własnego pomniejszają zysk netto ogółem o 0,5 miliarda CZK. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 15

18 Analiza segmentów Segment Przychody ze Przychody sprzedaży ze sprzedaży oprócz między przychodów segmentami ze sprzedaży między segmentami Przychody razem EBITDA Amortyzacja EBIT Podatek dochodo wy Zysk netto Aktywa razem CAPEX Liczba pracowników na koniec okresu Wydobycie EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Produkcja i Handel EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Dystrybucja i Sprzedaż EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Pozostałe EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Produkcja i Handel JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Dystrybucja i Sprzedaż JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Pozostałe JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Eliminacja I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Skonsolidowano I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r *) W przypadku aktywów wartości porównywane są ze stanem na końcu poprzedniego roku. Taki okres porównawczy jest w przypadku aktywów stosowany standardowo, aczkolwiek różni się od okresu porównawczego dla pozostałych danych w tej tabeli. Wyniki gospodarcze według segmentów EBITDA (mld CZK) Razem 0,0 I półrocze 2008 r. 36,5 4,7 2,6 3,1 1,8 48,8 0,1 0,0 I półrocze 2009 r. 38,5 5,4 2,8 3,1 1,8 51,8 0,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Produkcja i Handel EŚ Dystrybucja i Sprzedaż EŚ Wydobycie EŚ Pozostałe EŚ Produkcja i Handel EPW Dystrybucja i Sprzedaż EPW Pozostałe EPW Na poziomie EBITDA w segmencie Produkcji i Handlu w Europie Środkowej odnotowano wzrost o 5 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten wynika głównie z realizacji sprzedaży energii elektrycznej zakontraktowanej już w 2008 r. przed gwałtownym spadkiem cen na giełdach towarowych w wyniku kryzysu ekonomicznego. Na wynik wpłynęło także rozliczenie rezerwy na uprawnienia emisyjne z końca 2008 r. Produkcja energii elektrycznej w Europie Środkowej zmniejszyła się do 31,9 TWh, co 16 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

19 oznacza spadek o 2,0 TWh (o 6 %), w tym produkcja w Republice Czeskiej zmniejszyła się o 1,8 TWh a w Polsce o 0,2 TWh. Zmniejszenie produkcji w największym stopniu dotyczyło elektrowni zasilanych węglem (o 1,9 TWh), z powodu większej liczby planowanych przerw eksploatacyjnych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz optymalizacji produkcji przy niższych cenach sprzedaży energii elektrycznej ogranicza się produkcję w droższych źródłach i wykorzystuje arbitraż pomiędzy produkcją a sprzedażą uprawnień do emisji CO 2. Nieduży spadek odnotowano także w zakresie produkcji w elektrowniach jądrowych (o 0,1 TWh). Powodem była planowana przerwa eksploatacyjna w III bloku elektrowni jądrowej Dukovany, która trwała prawie przez cały I kwartał i w ramach której zrealizowano wymianę paliwa oraz modyfikację urządzeń w celu zwiększenia ich mocy. W Polsce spadek produkcji o 0,2 TWh (o 17 %) częściowo kompensowało wyrównywanie przychodów do poziomu, jaki osiągałyby w przypadku kontynuowania anulowanych kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej, które rozpoczęło się dopiero w II półroczu 2008 r. Wolumeny obrotu energią elektryczną w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku stale wyraźnie rosną. Całkowita ilość zakupionej energii wzrosła o 23,9 TWh (o 92 %), w tym poza Grupą o 24,3 TWh (o 110 %). Sprzedaż hurtowa rośnie wolniej, o 22,1 TWh (o 40 %), w tym poza Grupą o 23,4 TWh (o 61 %) ze względu na zmniejszenie produkcji we własnych źródłach. Zysk z uprawnień emisyjnych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrósł o 0,9 miliarda CZK, na ten wynik wpływa także rozliczenie rezerwy zawiązanej na końcu 2008 r. Na końcu 2009 r. efekt ten zostanie wyeliminowany poprzez zawiązanie nowej rezerwy, której wysokość będzie zależna od liczby brakujących uprawnień i ich ceny rynkowej na końcu roku. Od marca 2009 r. w obrocie giełdowym znajdują się także uprawnienia CER. Wskaźnik EBITDA w Segmencie Produkcji i Handlu w Europie Południowo-Wschodniej jest o 0,1 miliarda CZK (o 64 %) wyższy niż w I półroczu ubiegłego roku. Elektrownia Varna wyprodukowała 1,3 TWh o 0,1 TWh (o 7 %) więcej aniżeli w I półroczu ubiegłego roku. Pozytywny wpływ na wyniki miało przede wszystkim zwiększenie marży z aktywacji i trzymania zimnych rezerw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, oraz niższe straty z produkcji sprzedawanej obowiązkowo po cenach regulowanych. Wynik pomniejszają koszty operacyjne w wysokości 0,1 miliarda CZK związane z projektem elektrowni wiatrowych Fântânele. EBITDA Segmentu Dystrybucji i Sprzedaży w Europie Środkowej wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,7 miliarda CZK (o 16 %), w szczególności z powodu zmiany metodycznej MSSF, w wyniku której nowo otrzymane udziały z zapewnienia poboru mocy i podłączenia nie są już rozliczane międzyokresowo, ale księgowane są bezpośrednio w przychodach. Na wynik pozytywnie wpływa kształtowanie się przychodów za przekroczenie rezerwowanych mocy oraz przychodów z tytułu niezamówionej energii jałowej. W segmencie małych odbiorców odnotowaliśmy wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej o 0,1 GWh (o 2 %). Spółka ČEZ Prodej sprzedała klientom końcowym poza Grupą ČEZ 12,4 TWh energii elektrycznej - o 1,0 TWh (o 8 %) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z powodu recesji gospodarczej. Spadek dotyczy wyłącznie segmentu dużych odbiorców wynosi 1,0 TWh (16 %). EBITDA w Segmencie Dystrybucji i Sprzedaży w Europie Południowo-Wschodniej wykazuje wzrost o 5%, który wynika głównie z mniejszych zawiązanych rezerw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz z zaksięgowania odpisów aktualizujących wartość należności wobec klientów końcowych w Rumunii oraz z księgowania przychodów z tytułu zapewniania poboru mocy i podłączenia bezpośrednio w przychodach (zgodnie z nową regulacją MSSF). Na wyniki wpływa negatywnie kryzys ekonomiczny. Przedsiębiorstwa w Bułgarii i Rumunii dystrybuowały klientom końcowym ogółem 8,1 TWh energii elektrycznej, co stanowi spadek o 0,6 TWh (o 7 %) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 17

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Prezentacja Grupy ČEZ Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2007 ROK GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2007 ROK GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2007 ROK GRUPA ČEZ PZ2007-obalka_PL.indd 1 2.8.2007 17:11:00 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Zestawienie głównych wskaźników Grupy ČEZ... 4 Główne wydarzenia w Grupie ČEZ w

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ w 2006 roku

Grupa ČEZ w 2006 roku Grupa ČEZ w 2006 roku Grupa ČEZ Energia bez granic Grupa ČEZ jest dynamicznym, zintegrowanym koncernem energetycznym działającym w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej z centralą w Republice

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2008 r.

Raport roczny za 2008 r. Grupa ČEZ Raport roczny za 2008 r. w drodze ku harmonii człowieka z przyrodą Dla przyszłości ważne jest zachowanie równowagi. Kluczowym problemem jest zharmonizowanie relacji między realizacją naszych

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA ROK 2009

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA ROK 2009 KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA ROK 2009 AUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE OPRACOWANE WEDŁUG ZASAD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Praga, 26 lutego 2010

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I - III KWARTAŁ 2010 R.

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I - III KWARTAŁ 2010 R. KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I - III KWARTAŁ 2010 R. NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE OPRACOWANE ZGODNIE ZMIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Praga,

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2006

Grupa ČEZ Raport roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny 2006 Grupa ČEZ w 2006 roku 40,1 zysk operacyjny (mld CZK) 14,9 rentowność kapitału własnego (%) 10,2 ekonomiczna wartość dodana (EVA) (mld CZK) 28,8 zysk netto (mld CZK) 85,7 sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny za 2007 r.

Grupa ČEZ Raport roczny za 2007 r. Grupa ČEZ Raport roczny za 2007 r. Energia bez granic PRZYSZŁOŚĆ ENERGIA Energia jest siłą, źródłem, niezbędnym ogniwem biegu wydarzeń, funkcjonowania przedmiotów i życia ludzkiego. Znajduje się wszędzie

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO, CO ROBIMY, TWORZYMY I CZYM ŻYJEMY, ROBIMY Z ENERGIĄ.

WSZYSTKO, CO ROBIMY, TWORZYMY I CZYM ŻYJEMY, ROBIMY Z ENERGIĄ. GRUPA ČEZ RAPORT ROCZNY ZA 2011 R. WSZYSTKO, CO ROBIMY, TWORZYMY I CZYM ŻYJEMY, ROBIMY Z ENERGIĄ. 51,1 mld CZK koszty inwestycyjne 42,8 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 40,8 mld CZK

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok Sprawozdanie z działalności ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok Indeks do sprawozdania z działalności ELEKTROBUDOWY SA 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA, PODSTAWOWE WIELKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo