PROCEDURY POZWALAJĄ CE NA BARDZIEJ EFEKTYWNĄ REALIZACJĘ PROCESU INWESTYCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY POZWALAJĄ CE NA BARDZIEJ EFEKTYWNĄ REALIZACJĘ PROCESU INWESTYCYJNEGO"

Transkrypt

1 Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA JBM Consulting FIDIC Expert Adjudicator. PROCEDURY POZWALAJĄ CE NA BARDZIEJ EFEKTYWNĄ REALIZACJĘ PROCESU INWESTYCYJNEGO Wprowadzenie 1. Proces inwestycyjny stanowi realizowanie zamierzenia i wymaga właściwego kierowania (Project Management), a polega na wykonaniu prac modernizacyjnych bądź budowie od nowa obiektu dla uzyskania potrzebnych mocy produkcyjnych, czy świadczenia usług dla zaspokojenia obserwowanych potrzeb. Realizowany jest w zasadzie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, dla osiągnięcia zysku, za pomocą środków finansowych stanowiących środki własne inwestora, bądź stanowiących rezultat jego usiłowań stworzenia ścież ki finansowania ze środków innych, których częścią są na przykład uzyskane środki pomocowe (np. fundusze PHARE), poż yczki czy kredyty. Te dwa ostatnie zapewniane są mię dzy innymi przez międzynarodowe banki odbudowy i rozwoju jak również banki inwestycyjne w ramach struktur międzynarodowych takich jak ONZ czy UE.. Instytucje te wymagają organizacji procesu inwestycyjnego zgodnie ze swoimi bądź uznanymi przez siebie procedurami, jak również sprawują nadzór nad wykorzystaniem przyznanych środków. 2 Procedury te mają na celu zapewnienie efektywnego sposobu realizacji zamierzenia, co ujmując w skrócie, jest wykonaniem zamierzenia z osiągnięciem zakładanych bądź lepszych charakterystyk eksploatacyjnych, w tym jakości wykonania, niskich kosztów wykonania zamierzenia i najczęściej w krótszym od zakładanego czasie, bez niepotrzebnych złych skutków ubocznych, jak np. niekonieczne niszczenie środowiska, korupcjogennych warunków wykonania czy eksploatacji, oraz łamania istniejącego prawa i przepisów. 3. Te pokrótce przypomniane warunki wykonania zamierzenia wymagają oczywiście istnienia wysokokwalifikowanych specjalistów w zakresie Project Management - organizatorów usług finansowych, usług technicznych w zakresie organizowania procesów projektowania i wykonania robót, utrzymania ich w należ ytym stanie technicznym, oraz specjalizowanych ekonomistów, prawników i innych pokrewnych. Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 178

2 Działające w Polsce systemy inwestycyjne. 1. Należ ymy do układu ONZ, który sytuację w zakresie stosunków międzynarodowych interesującym specjalistów Project Management realizuje przy pomocy uchwał UNCITRAL i prac WTO. Stronę realizacji zamierzeń rekonstrukcji i rozwoju oraz jej obsługi od strony poż yczek czy kredytów prowadzi Grupa Banku Światowego (IBRD Group). Stworzyła ona cały system przepisów dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym przepisy i znormalizowane warunki umowne na zamówienia w zakresie wykonawstwa robót, dostaw i usług. 2. Przepisy te, w zakresie wykonania robót, oparte są na procedurach i warunkach umownych, opracowanych i opublikowanych przez FIDIC - Międzynarodową Federację Inż ynierów Konsultingu, której członkiem jest SIDIR Stowarzyszenie Inż ynierów Doradców i Rzeczoznawców. 3. W układzie europejskim czynimy starania o członkostwo w Unii Europejskiej. Zakres omawianych zamierzeń inwestycyjnych regulowany jest Dyrektywami Dyrektoriatów Generalnych, dotyczącymi usług i zamówień publicznych. Dyrektyw takich jest 7, ich tekst moż na znaleź ć na stronach Urzędu Zamówień publicznych. Środki pomocowe PHARE zarządzane są uchwałą DG 1A, mówiącą, ż e w zasadzie środki PHARE winny być realizowane przy pomocy procedur i warunków umownych FIDIC. 4. PHARE w swych zaproszeniach do przetargów domaga się stosowania przepisów FIDIC, oraz stosowania lokalnego prawa. Jego procedury nasuwają na razie szereg wątpliwości - co zresztą zostało już samokrytycznie przyznane przez EU. 5. W odróż nieniu od obu wymienionych wyż ej banków nie udało się SIDIR owi nawiązać z tą organizacją kontaktu, choć nasi członkowie obsługiwali kontrakty finansowane przez PHARE. Wydane ostatnio przez EBRD przepisy, o ile będą stosowane, usuną z pewnością te wątpliwości. 6. Finansowanie zamierzeń ze środków Unii Europejskiej finansowane jest również przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), według jego własnych przepisów. Tym nie mniej bank ten przyznaje, ż e oparł swe przepisy na przepisach Banku Światowego i uznaje przepisy zarówno tego ostatniego jak i w pewnych zakresach FIDIC. Dotyczy to przede wszystkim Warunków Kontraktowych dla Robót Inż ynieryjno Budowlanych, Warunków Kontraktowych dla Robót Elektrycznych i Mechanicznych jak i Warunków Kontraktu dla Realizacji Projekt i Budowa i Pod Klucz. Krajami działania EBRD są kraje Centralnej i Wschodniej Europy CEE i Kraje Niezależ nej Wspólnoty CIS, a celem - pomoc przy organizacji wolnego rynku. Udziałowcami Banku są kraje z tego rejonu i reszty świata plus kraje Unii Europejskiej i Europejski Bank Inwestycyjny. Bank moż e działać w sektorze publicznym i prywatnym. Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 179

3 7. Celem łatwego zorientowania się w powiązaniach FIDIC - Bank Światowy - EBRD podaję za EBRD tabelę porównawczą FIDIC - IBRD EBRD oraz często stosowanych w UK warunków kontraktowych NEC (New Engineering Contract). Nastę pujące Warunki Kontraktowe bę dą akceptowane przez EBRD dla sytuacji i wymogów wymienionych poniżej : WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC IBRD Okoliczności i wymogi Red Orange NEC Małe roboty Book Book Zadnie Wykonawcy zbudować X X X zaprojektować i zbudować X X X kierowanie budową X- Cena lump sum X X X unit price X X X ostateczna X koszt refundowany X X Nadzó r niezależ ny inż ynier X X przedstawiciel zleceniodawcy X X X Uwagi: X X FIDIC - Federation International des Ingenieurs - Conseils - Lausanne, Switzerland NEC - New Engineering Contract - Institute of Civil Engineers, UK X IBRD - WB - World Bank - Washington - DC - USA Standardowe Dokumenty Przetargowe Banku Ś wiatowego - Zamawianie Robót, Styczeń1995 przyjęły Czerwoną Księgę FIDIC jako Ogólne Warunki Kontraktowe. W przypadku gdy ma zastosowanie Czerwona Księga FIDICu, Bank (EBRD) podkreś la z naciskiem, aby, poza Warunkami Specjalnego Zastosowania i Wskazówkami (guidelines) FIDIC, przy przygotowaniu Specjalnych Warunków Kontraktu EBRD w Dokumentacji Przetargowej uwzględniać Warunki Specjalnego Zastosowania Banku Ś wiatowego do Standardowych Warunków Przetargowych - Zamawianie robót, Styczeń1995. Istnieje już wersja Warunki Kontraktowe, czytane łą cznie z Szczególnymi Warunkami Kontraktowymi (dane Kontraktowe i inne dokumenty tam wymienione) winny stanowić całość dokumentacji, jasno określają cej prawa i obowią zki obu stron. Podczas gdy powyższe dokumenty przetargowe biorą z wielką starannoś cią pod uwagę międzynarodowe procedury zamówień publicznych i swe duże doś wiadczenie w zawieraniu Kontraktów, EBRD nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialnoś ci za to, że formularze dokumentacji przetargowej zawarte w tej Dokumentacji Przetargowej są odpowiednie i kompletne dla jakiegokolwiek pojedynczego kontraktu. Stronom chcą cym zastosować te formularze przetargowe zaleca się szukanie porady prawnej we własnym zakresie Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 180

4 8. Europejski Bank Inwestycyjny, który omawiany jest tu z punktu widzenia jego przepisów realizacji zamierzeń inwestycyjnych, (był np. bankiem finansującym budowę europejskiego systemu autostrad), deklaruje uznanie wszystkich uznanych międzynarodowo przepisów. 9. Z powyż szego omówienia wynika, ż e przepisy federacji FIDIC odgrywają kluczową rolę w tworzeniu formalnych i technicznych zasad realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Podkreśla to również rolę w Polsce stowarzyszenia SIDIR, będącego członkiem rzeczywistym obu federacji niezależ nych inż ynierów konsultingu. SIDIR jest właścicielem praw przekładu opracowań FIDIC, wydawanych w postaci opracowań dwuję zycznych (strona - strona), szeregu opracowań Banku Światowego i EBRD, oraz organizowanych przez swoje firmy członkowskie szkoleń w dziedzinie formalnej i technicznej strony realizacji zamierzeń inwestycyjnych w zakresie usług konsultingowych i wykonawstwa robót. Ponadto na liście ekspertów rozjemców FIDIC, uznawanych przez banki międzynarodowe, znajduje się szereg jego członków. 10. Obowiązująca w Polsce od roku 1994 Ustawa o Zamówieniach Publicznych stanowiła zasadniczy krok w kierunku uporządkowania czynności przygotowania, jak i samej realizacji zamierzeń rekonstrukcyjno rozwojowych finansowanych ze środków publicznych w warunkach wolnego rynku. Posiada jednak szereg wad w stosunku do stosowanych międzynarodowo omówionych wyż ej regulacji prawnych. W chwili obecnej rozpatrywany jest przez Sejm projekt jej nowelizacji, ogłoszony w Zamówieniach Publicznych, moim zdaniem usuwający w znacznym stopniu te wady. Winien on być poprawiony przed uchwaleniem tj. dostosowany do przepisów Unii Europejskiej co usunie jego wady z punktu widzenia UE. 11. Podobnie winny być dostosowane wszelkie przepisy pre-inwestycyjne, projektowe i przetargowe związane z budownictwem (projektowanie i wykonawstwo). 12. Na razie obowiązuje postanowienie w przypadku umów finansowanych przez IBRD, EBRD czy PHARE, ż e w przypadku zamierzeń finansowanych przez te banki czy środki pomocowe, obowiązują ich przepisy, a dopiero w przypadku ich braku - postanowienia Prawa Polskiego. Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 181

5 Nieograniczony Publiczny Jawny Konkurencyjny Przetarg Międzynarodowy 1. Zasadniczym przyjętym międzynarodowo sposobem organizacji zamówień publicznych jest otwarty międzynarodowy publiczny jawny przetarg konkurencyjny. 2. Ma on m.in. za zadanie uzyskanie rzetelnych cen robót i usług, jak również zapobieganie korupcji. 3. Ze względu na potrzebną profilaktykę w walce z korupcją, a nie dopiero tropienie już popełnionych przestępstw, należ ałoby, moim zdaniem, przed ogłoszeniem przetargu dokonywać wstępnych przeglądów podstawowych dokumentów opracowanych przez zamawiających tego procesu przez kompetentne organizacje pań stwowe, czy samorządowe i nadawać klauzule wykonalności tej dokumentacji. Skróciłoby to proces i zmniejszyło znacznie korupcjogenność przy stosowaniu adaptacji jego procedur i przepisów. 4. Zwraca się uwagę na bardzo szeroki już w Polsce zakres uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. Zasadnicze zmiany zakresu usług projektowo - konsultingowych. 1. Jak wszyscy wiemy, głównymi zmianami po przejściu na system wolnorynkowy było wprowadzenie zasad konkurencji i jawności procesu zlecania robót czy usług finansowanych ze środków publicznych, to znaczy - w uproszczeniu - rządowych czy samorządowych. W Europie Zachodniej, po ustaleniu konieczności wykonania zamierzenia, wynikającego ze wzglę dów ekonomicznych, czy koniecznych na skutek waż nych zobowiązań, wynikających najczęściej z umów międzynarodowych, wykonanie usługi, to jest opracowanie dokumentacji przetargowej i nadzór wykonawstwa było zlecane zazwyczaj firmie konsultingowej po przeprowadzeniu procedury selekcyjnej. Dotyczyło to zapewnienia właściwego opracowania strony technicznej, ekonomicznej i formalnej zamierzenia, a następnie egzekwowania jej postanowień. Zakres tych usług, oraz ich porównanie z dotychczasową polską praktyką omówione będzie poniż ej. 2. Zasada konkurencji przewiduje jako podstawę do zlecenia usług konsultingowych, dostaw, czy prac wykonawczych, opracowanie i złożenie przez chętnego oferty na ich wykonanie. Dla celów uczciwej konkurencji należ y złożyć ofertę porównywalną, tj. opracowaną ściśle według wymagań klienta (dokumentacji przetargowej). Jest to czynność nieprzewidywana w poprzedniej praktyce, a zasady i formy opracowania oferty i jej oceny nie są najczęściej polskim biurom projektów i wykonawcom znane. Już samo opracowanie zaproszenia do złożenia oferty, zapewniające wszystkie stosowane w Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 182

6 przetargu wymogi formalno - prawne i techniczne, w tym również zasady oceny oferty, stanowi poważ ne zadanie konsultingowe, nie znane w poprzednim układzie. O ile procedura przetargowa i sposób opracowania ofert jest uregulowany odpowiednimi przepisami, krajowymi czy międzynarodowymi i jest ogólnie znana konsultantom i wykonawcom na wolnym rynku, to sposób opracowania samego meritum oferty, a więc założ eń wykonania usług konsultingowych, jak i wykonawstwa robót z uprzednim opracowaniem technologii działania zamierzenia (Terms of Reference czy Feasibility Study) moż e być uregulowany przepisami jedynie w sposób ramowy. 3. Zakres i sposób korzystania z usług konsultingowych opracowany jest bardzo szczegółowo przez Bank Światowy w wytycznych "Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" (Wybór i zatrudnienie Konsultantów przez Poż yczkobiorców Banku Światowego), poprawioną i wydaną w r. 1999, a zastępującą opracowanie z r Przygotowanie oferty (nazywanej proposal propozycja) na wykonanie usługi konsultingowej dotyczącej realizacji zamierzenia, odpowiadającej krajowym i międzynarodowym wymogom, żąda również od konsultanta czy wykonawcy w przypadku wykonania robót przedstawienia szczegółowych danych, dotyczących oferenta i jego moż liwości. Część ich moż e być już obję ta tzw. Prekwalifikacją, to jest procedurą przed- przetargową, pozwalającą wybrać najbardziej odpowiednich kandydatów spośród deklarujących chęć wzięcia udziału w przetargu, celem stworzenia tzw. Krótkiej listy. 4. Prawidłowe zaproszenie do złożenia oferty winno obejmować przestudiowanie i ew. zgłoszenie przed terminem złożenia oferty zapytań czy uwag do całości dokumentacji przetargowej, a zwłaszcza do Wytycznych Wykonania (Terms of Reference - TOR), i Bidding Data (dane przetargowe), w których zawarta jest takż e m.in. informacja o zamierzeniu i zakres żądanych robót i usług, opracowana przez Zamawiającego, lub na jego zlecenie przez jego Konsultanta i załączonych do Zaproszenia do Złożenia Oferty. Zakres TOR podany jest w cytowanych wyż ej IBRD Selection and Employment of Consultants. 5. Zadaniem TOR jest określenie: 5.1. Celów i zakresu zamierzenia W przypadku Usług Konsultingowych - zakresu i czasu wykonania usług W przypadku Robót - Specifcations (specyfikacje składające się z części ogólnej i specyfikacji branż owych), Bills of Quantities (przedmiarów robót) oraz Drawings (projektu i rysunków, technologii i harmonogramu ich wykonania) Podanie niekiedy cen jednostkowych robót, sprzętu i materiałów oraz dokumentów, które będą dostarczone przez Zleceniodawcę. Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 183

7 5.5. Podanie prawa, któremu podlega zamierzenie i procedury zlecania robót, dostaw i usług. Podane są one w odpowiednich aktach prawnych czy przepisach wymienionych wyż ej. Dokumentacja przetargowa Banku Ś wiatowego 1. Dokumentacja przetargowa na roboty inż ynieryjne najbardziej chyba szczegółowo podana jest w dokumencie Banku Światowego Procurement of Works (Zlecanie Robót) dla robót o wartości powyż ej 10 milionów USD. Wszystkie inne są w zasadzie modyfikacjami tego podstawowego, a pozostałe banki inwestycyjne deklarują gotowość jego przyję cia. Zakładana jest obowiązkowa prekwalifikacja przed ogłoszeniem przetargu i ustalenie tzw. Krótkiej Listy, W Procurement of works omawiane są następujące elementy procedury: Zaproszenia do Przetargu, Instrukcje dla stających do Przetargu Informacja o Przetargu Warunki Kontraktu, oparte na FIDIC (Warunki Kontraktowe dla robót Inż ynieryjno- Budowlanych (Red Book, czwarte wydanie z poprawkami 1992 wraz z Supplementem 1996) Rysunki i Specyfikacje Techniczne Formularz Oferty i Załącznik do Oferty Zabezpieczenie Oferty Przedmiary Robót wraz z instrukcją wypełnienia Formularz Kontraktu Rękojmia Wykonania Bankowa Gwarancja Zaliczki Postkwalifikacja Procedura Rozstrzygania Sporów Kwalifikacje oferentów dla dostawy dóbr, robót i usług w Zamówieniach finansowanych przez Bank..2. Zaproszenie do Przetargu winno już zawierać wstępną ogólną informację o przetargu, mające być zastosowane warunki kontraktowe i sposób oceny oferty. Wstępna Informacja o Przetargu (zestawienie danych z dokumentacji przetargowej) winna być znana przyszłemu oferentowi przed nabyciem dokumentacji przetargowej, co powinno być odnotowane w pokwitowaniu otrzymania dokumentacji..3. Warunki kontraktu. Praktycznie dla usług konsultingowych są to najczęściej wymogi B.Ś, (również EBOR, oparte na B.Ś.) EC PHARE lub FIDIC (te ostatnie są bardziej elastyczne na skutek zasady stosowania niezmiennych Warunków Ogólnych (General Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 184

8 Conditions) i zmiennych Warunków Szczególnych (Conditions of Particular Application) dla konkretnego Zamierzenia. 4. Zasadą jest niezmienność Warunków Ogólnych. Część zmienna Warunków Kontraktu - Warunki Szczególne (Conditions of Particular Application). zawiera zarówno dane dotyczące konkretnego kontraktu, jak i potrzebne zdaniem Zamawiającego zmiany Warunków Ogólnych - poszczególnych klauzul Części I (skreślenia, poprawy, uzupełnienia, czy wprowadzenie nowych klauzul) odbywa się w Części II. 5. FIDIC opracował również tzw. Przewodniki (Guides) do praktycznie wszystkich rodzajów swych Warunków Kontraktowych, komentujące ich sposób zastosowania i wprowadzenia zmian. Istniejące warunki wykonania robó t zamierzenia inwestycyjnego FIDIC 1. Jak już wspomniano wyż ej, przepisy IBRD Zlecanie Robót oparte są na FIDIC Warunkach Kontraktowych dla Robót Inż ynieryjno Budowlanych (Red Book), opartych na systemie realizacji Zleceniodawca Inż ynier Konsultingu (opracowanie dokumentacji technicznej i formalnej oraz nadzór wykonania) Wykonawca (dokumentacja wykonawcza i wykonanie robót) + Podwykonawcy. Na tych samych zasadach wykonania robót oparte były FIDIC Warunki Kontraktowe dla Robót Elektrycznych i Mechanicznych (Yellow Book), które w zasadzie są w polskiej terminologii robotami instalacyjnymi. Dla tych robót miały zastosowanie zasady realizacji Zamawiający Inż ynier Konsultingu Wykonawca + Podwykonawcy. Już tutaj nasuwała się myśl o zawarciu umowy konsorcjalnej typu Joint Venture. Moż na było tu stosować również wprost instrukcje i przepisy IBRD Zamawiania Robót. 2. FIDIC opracował Warunki Umowy Joint Venture, ale dla jednego zamierzenia dla firm konsultingowych. Autor niniejszego komunikatu nawiązał kontakt z ówczesnym Przewodniczącym Komitetu FIDIC do opracowywania potrzebnych Warunków Umownych i przedstawił mu swoją ideę opracowania Warunków Joint Venture dla wykonawców bardziej złożonych i odmiennych technik wykonania robót. Spotkała się ona z aprobatą, ze wskazaniem trudności jej opracowania. Tego rodzaju umowa ma większe zalety w porównaniu z umowami realizowanymi na zasadzie podwykonawstwa. Co prawda Podwykonawca, poza swoimi obowiązkami, wynikającymi z umowy o podwykonawstwie, odpowiada również za wszelkie sprawy dotyczące go w Umowie Wykonawcy, ale jego odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jest pośrednia i nie występuje jasno określony stosunek partnerstwa, współkierowania Wykonaniem Kontraktu i współodpowiedzialności. 3. FIDIC Warunki Kontraktu dla Realizacji Projekt i Budowa i Pod Klucz wymaga już dokonania poważ nej adaptacji dokumentu IBRD Zamawianie Robót, gdyż Bank Światowy, choć popiera ideę projektuj i zbuduj, instrukcji przetargowej, o ile mi wiadomo, nie opracował. O ile poprzednio Wykonawca dysponował określoną i jednakową dla wszystkich dokumentacją techniczną, to tu otrzymywał w Dokumentacji Przetargowej jedynie Wymagania Zamawiającego, obejmujące przedstawienie zakresu Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 185

9 zamierzenia, wymaganych norm, warunków wykonania i program tego wykonania. Obowiązkiem oferenta jest przedstawienie, jako Propozycji Wykonawcy, Projektu Wstępnego zamierzenia już w ofercie, jako elementu konkurencji. Podanie założ eń (TOR) dla tego projektu jest konieczne. 4. Dla sporządzenia oferty należ y przedstawić w Wymaganiach Zamawiającego elementy opracowanego i zatwierdzonego Feasibility Study i określić dokładnie sposób oceny przedłoż onego Projektu Wstępnego. Winna mieć zastosowanie zasada Evaluated Price (ceny przeszacowanej) na skutek spodziewanych dodatkowych zysków, co wynika z zastosowania innych niż założ ono kosztów eksploatacji czy skrócenia żądanego czasu realizacji robót. 5. Jest to zmiana zasadnicza, która powoduje pewne trudności, ale za to moż e znakomicie przyspieszyć czas wykonania zamierzenia, zwiększając efektywność zastosowanych środków finansowych. 6. Zastosowanie modyfikacji dla wykonawców warunków umowy Joint Venture, a nie zasada podwykonawstwa wydaje się najbardziej celowe. Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC 1. Niniejsze opracowanie dotyczy dotychczas stosowanych przy wykonywaniu robót Warunków Kontraktowych FIDIC tj. stosując przyjęte kody tych warunków Red Book (roboty inż ynieryjno budowlane), Yellow Book (roboty elektryczne i mechanizne) oraz Orange Book (kontrakty typu zaprojektuj i wykonaj pod klucz) jako związane ściśle z istniejącymi instrukcjami ich zastosowania banków międzynarodowych i posiadającymi swe polskie tłumaczenia. 2. FIDIC opracował i w roku 1999 opublikował nowe warunki umowne - Warunki Kontraktowe Budowy dla robót inż ynieryjnych i budowlanych zaprojektowanych przez Zamawiającego - Warunki Kontraktowe Wykonanie prac inż ynierskich, dostawy i budowę - zamierzenia Pod Klucz - Warunki Kontraktowe dla Urządzeń Elektrycznych i Mechancznych i Robót Inż ynieryjnych zaprojektowanych przez Wykonawcę. - Uproszczone Warunki Kontraktowe (dla mniejszych kontraktów) 3. Przemysł konsultingowy i budowlany przyswaja sobie te nowe sformułowania warunków kontraktowych. Nie mają one jeszcze odbicia w instrukcjach banków międzynarodwych. Nie stanowią zaprzeczenia przedstawionych tu rozważ ań ale jako niewprowadzone do powszechnego uż ycia nie są tu omawiane. Jerzy B. Madziar SIDIR / FDIC i EFCA, JBM Consulting, FIDIC Expert Adjudicator 186

Zastosowanie umów FIDIC w inwestycjach budowlanych w Polsce

Zastosowanie umów FIDIC w inwestycjach budowlanych w Polsce RYZYKA PRAWNE WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI BUDOWLANE W POLSCE Warszawa, 24 września 2013 r. Warszawa, 24 września 2013 r. Zastosowanie umów FIDIC w inwestycjach budowlanych w Polsce Prof.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, dn. 04.09.2015 r. Zaproszenie do składania ofert. Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie,

Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, dn. 04.09.2015 r. Zaproszenie do składania ofert. Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, dn. 04.09.2015 r. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa Zaproszenie do składania ofert Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

JRP-17/2011 Milicz, 7 listopada 2011r.

JRP-17/2011 Milicz, 7 listopada 2011r. JRP-17/2011 Milicz, 7 listopada 2011r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM O SYGN. JRP-17/2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 1 Aleksander Krupa IPB OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 2 Obserwowane mankamenty w zamówieniach o prace projektowe, między innymi, to: nieprecyzyjne i nieprawidłowe określanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC Wrocław, 15.06.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC edycja 17 organizowanych przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-22 15:57:33

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-22 15:57:33 Czas na zamówienia publiczne 2015-06-22 15:57:33 2 Zamówieniom publicznym w Indonezji podlegają zakupy rządowe m.in. dóbr, robót architektonicznych, konstrukcyjnych, usług konsultingowych. Problemem na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC W PROJEKTACH PPP

ZASTOSOWANIE WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC W PROJEKTACH PPP ZASTOSOWANIE WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC W PROJEKTACH PPP Stowarzyszenie InŜynierów Doradców i Rzeczoznawców (polska krajowa organizacja członkowska FIDIC) ul. Trębacka 4, lok.427-429 IV p. budynek KIG 00-074

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie C-7, p. 801, tel.:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW MRPO

KONTROLA PROJEKTÓW MRPO KONTROLA PROJEKTÓW MRPO BŁĘDY ZAKRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamówienia Publiczne naruszenia w świetle kontroli UKS 1. Wymóg dysponowania potrzeby do realizacji zamówienia sprzętem (urządzeniami lub maszynami)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kalinowski O kontraktach FIDIC

Grzegorz Kalinowski O kontraktach FIDIC Grzegorz Kalinowski O kontraktach FIDIC WSTĘP Określenie FIDIC jest coraz częściej spotykanym dopełnieniem nazwy umów obejmujących realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Skrót ten pochodzi od nazwy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

Sposoby zarządzania projektami realizowanymi ze środków UE przy wykorzystaniu warunków FIDIC

Sposoby zarządzania projektami realizowanymi ze środków UE przy wykorzystaniu warunków FIDIC Sposoby zarządzania projektami realizowanymi ze środków UE przy wykorzystaniu warunków FIDIC WPROWADZENIE FIDIC jest skrótem francuskiej nazwy Międzynarodowej Federacji InŜynierów Konsultantów: Fédération

Bardziej szczegółowo

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM Współpraca Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W RAMACH POIiŚ NA PRZYKŁADZIE POLECENIA ZMIANY Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.729.2015.II DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II.271.729.2015.II DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4710300, faks 22 4710398.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4710300, faks 22 4710398. Warszawa: Modyfikacja portalu Polscy Sprawiedliwi oraz aplikacji Centrum Informacyjnego Numer ogłoszenia: 305868-2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu Niniejsze ogłoszenie służy zapewnieniu dobrowolnej przejrzystości ex ante, o której mowa

Bardziej szczegółowo

ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowy IT zabezpieczenie interesów stron

Umowy IT zabezpieczenie interesów stron Umowy IT zabezpieczenie interesów stron Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Podstawa prawna zawierania umów (KC) Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP 341/56/2/08 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Warszawa: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena najważniejszych problemów

Bardziej szczegółowo

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych U M O W A - projekt w sprawie usług projektowych zawarta w dniu. 2012r. w Łęczycy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

ZASADY OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K U T N I E ZASADY OGÓLNE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie Przedmiot kontroli

Wystąpienie pokontrolne. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie Przedmiot kontroli BK-02.0914-2/09 Kraków, dnia Pan Józef Osuch Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 Al. Skrzyneckiego 12 Kraków Wystąpienie pokontrolne Podmiot kontrolowany Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy ... Załącznik Nr 1. FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy Nr referencyjny nadany sprawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/ Nowa Ruda: Budowa oświetlenie ulicznego ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu... Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe

Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Roczny program współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/ Domaniów: MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 PPUH IZAR Radwanice, 20.08.2012 ul. Grafitowa 6 55-010 Radwanice Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13 Ogłasza Przetarg pisemny niegraniczony na Docieplenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, dn. 23 lutego 2012 r. Zaproszenie do składania ofert Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska JRP/ 62 /BP/2010 Zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Kontraktu (Rozdział 3 Części II SIWZ) Klauzulę 8.7 uzupełnia się poprzez: Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 8,7 dodatkowego akapitu o treści: Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl Radzionków: BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W RADZIONKOWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID:2010-039456 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe oraz techniczne w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aspekty finansowe oraz techniczne w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aspekty finansowe oraz techniczne w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Harmonogram szkolenia DZIEŃ 1 (1.12.2011 r.) Przerwa obiadowa 09:00

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatgliwicki.finn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatgliwicki.finn. 1 z 5 2016-04-15 07:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatgliwicki.finn.pl Gliwice: Przebudowa i remont pomieszczeń WGN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Nr sprawy: BOA.WKS.142.2.30.2015.ig OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Zamawiający: Generalna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne Warszawa: Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 ODCINEK WĘZEŁ ŚWILCZA - LUTORYŻ odc. I: Węzeł Świlcza - węzeł Kielanówka km 5 + 093,00 - km 11 + 400,00

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 ODCINEK WĘZEŁ ŚWILCZA - LUTORYŻ odc. I: Węzeł Świlcza - węzeł Kielanówka km 5 + 093,00 - km 11 + 400,00 ZAMAWIAJĄCY: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. ŻELAZNA 59 00-848 WARSZAWA DO KONTAKTU: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE UL. LEGIONÓW 20 35-959 RZESZÓW BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy. Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy W dniu 2012 r. w Białej pomiędzy Gminą Biała mającą siedzibę w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, zwaną w dalszej części Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Strona 1 z 7 Chorzów: Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych realizowana przez Aptekę szpitalną SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części Numer ogłoszenia: 281300-2010; data

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Rybnik: Wykonanie instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku Numer ogłoszenia: 239107-2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Opublikowane w BZP pod nr 192666-2015 w dniu 29.07.2015 r. Budowa instalacji prosumenckich na budynkach użyteczności publicznej oraz na nieruchomościach należących

Bardziej szczegółowo