Project Management 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Project Management 2015/2016"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe LUQAM Project Management 2015/2016

2 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Project Management to kierunek, na którym w ciągu 20 dni uczestnicy mają szansę poznać koncepcje zarządzania projektami od najlepszych praktyków pracujących na co dzień w branżach takich jak produkcja seryjna, produkcja jednostkowa, telekomunikacja, budownictwo, IT, administracja. Kierunek wyróżnia doświadczona kadra trenerska, której najważniejszym zadaniem jest przekazanie uczestnikom zajęć knowhow w przystępny, przekładający się na codzienne obowiązki sposób. Cztery bloki tematyczne obejmują metodyki zarządzania projektami, zagadnienia operacyjne dotyczące PM kompetencje miękkie oraz case studies. CEL STUDIÓW Celem studiów jest: pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji mających zastosowanie w każdym aspekcie pracy zawodowej, możliwość sprawdzenia, w jaki sposób prowadzi się projekty w firmach polskich i międzynarodowych z różnych branż, poprawienie kompetencji miękkich i zrozumienie mechanizmów rządzących zespołem projektowym, zwrócenie uwagi na aspekty prowadzenia projektów zgodnie z przyjętymi standardami, zapewnienie odpowiedniej jakości produktu w ramach zarządzania specyficznym zbiorem wymagań klienta, zapoznanie się z metodologią PRINCE2, PMI, TenStep oraz zagadnieniami Six Sigma. ADRESACI Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej: przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, organizacji non-profit, jednostek administracyjnych, osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową. KORZYŚCI DLA FIRMY Pozyskanie wykwalifikowanych Project Managerów, którzy nie obawiają się podjęcia dużych i odpowiedzialnych projektów. Sprawne, efektywne i terminowe realizowanie przedsięwzięć. Wykorzystanie know-how i dobrych praktyk w swojej organizacji.

3 CERTYFIKATY Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, każdy student otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Certyfikat Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym (LUQAM), Certyfikat Six Sigma Yellow Belt (LUQAM). Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów. WAŻNE INFORMACJE Liczba semestrów: 2 Liczba zjazdów: 10 Zajęcia: sobota, niedziela Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca. ZASADY ZALICZENIA Test zaliczeniowy

4 PROGRAM Temat Opis Program I. PROJEKTEM WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PLANOWANIE, STEROWANIE I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTÓW KOSZTAMI PROJEKTU Szkolenie pomoże zrozumieć czym jest projekt oraz jakie ograniczenia projektu są istotne ze względu na właściwe nim zarządzanie. Znajomość podstawowych procesów charakterystycznych dla rożnych etapów realizacji projektów oraz powołanie właściwego zespołu pokaże, że zarządzanie projektem nie musi być trudne. Dobry plan projektu jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. Dobry plan to taki, który nie tylko uwzględnia czas, ale i inne ograniczenia, które mogą wystąpić. Regularna kontrola projektu oraz podejmowanie odpowiednich działań korygujących w stosunku do odchyleń prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Sukces projektu to nie tylko dostarczenie na czas, ale i osiągnięcie zakładanego zysku. Z kolei osiągnięcie zakładanego zysku sprowadza się do tego aby koszty projektu nie przekraczały budżetu. Regularna kontrola kosztów jest integralnym elementem zarządzania projektami. Podstawowe definicje Wprowadzenie do zarządzania projektami Etapy realizacji projektu Ograniczenia projektu Podstawowe procesy zarządzania projektem Formułowanie celu projektu Określenie zakresu projektu Tworzenie zespołu projektu i przypisanie podstawowych ról Karta projektu Struktura podziału pracy Tworzenie diagramów sieciowych Harmonogramowanie projektu Planowanie zasobów Wprowadzanie ograniczeń do harmonogramu projektu Określanie czasu trwania projektu Monitorowanie i kontrola statusu projektu Zarządzanie zmianą Kategorie kosztów w projekcie Budżet projektu Planowanie i szacowanie kosztów Planowanie kosztów z uwzględnieniem ryzyka Marża i zysk projektu Kontrola kosztów projektu RYZYKIEM W PROJEKTACH Świadomość potencjalnych zdarzeń, które mogą wpłynąć na czas trwania lub koszty projektu, daje możliwość podjęcia odpowiednich działań aby im zapobiec. Metody zarządzania ryzykiem w projekcie dają nam możliwość jego kontrolowania. Identyfikacja ryzyka Analiza jakościowa Analiza ilościowa Metody minimalizacji ryzyka Kontrola i monitorowanie ryzyka podczas trwania projektu OCENA PROJEKTÓW Właściwe zakończenie projektu powiązane z przeglądem produktu, projektu i osiągniętych kosztów powinno prowadzić do poprawy procesów. Dobrze wdrożony, regularny proces oceny projektu spowoduje ciągłe doskonalenie procesów. Zakończenie i ocena projektu Weryfikacja produktu projektu w stosunku do celu i zakresu Przeglądy projektów Uczenie się z porażek i dzielenie się dobrymi praktykami PORTFELEM PROJEKTÓW Te same procesy, stosowane do zarządzania jednym projektem mają zastosowanie do zarządzania kilkoma projektami jednocześnie. Jednak, przy zarządzaniu kilkoma projektami jednocześnie, pewne ograniczenia stają się krytyczne. Kontrola i monitorowanie zarówno statusu jak i kosztów projektów może stać się wówczas wyzwaniem. Jeden harmonogram dla kilku projektów Dzielenie zasobów pomiędzy projektami Modele rozliczania kosztów projektów Monitorowanie, kontrola i raportowanie statusu portfela projektów

5 II. METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PROJEKTAMI WG PMBOK Szkolenie z metodyki zarządzania projektami wg PMBoK usystematyzuje wiedzę w zakresie korzystania z narzędzi wskazanych przez PMI. w trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz tworzeniem dokumentacji projektowej zgodnie ze standardem PMBoK. Uczestnicy zapoznają się z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektem. Szkolenie będzie połączeniem teorii z intensywnym warsztatem na konkretnych przykładach (projektach) wymyślanych przez uczestników, tak aby zapewnić jak najlepsze zrozumienie roli Project Managera wliczając jego umiejętności miękkie związane z budowaniem i zarządzaniem zespołem. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swoim życiu zawodowym prowadzą projekty proste i złożone, ale również dla osób chcących pierwszy raz zmierzyć się z daną tematyką. Wstęp do zarządzania projektami wg PMBoK Cykl życia projektu (grupy procesowe zgodnie z PMBoK) Proces rozpoczęcia projektu Proces planowania projektu Proces Realizacji i Kontroli projektu Proces zamykania projektu Podsumowanie szkolenia SIX SIGMA POZIOM YELLOW BELT Szkolenie jest pierwszym krokiem do poznania metodologii Six Sigma. Na poziomie Yellow Belt uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia umiejętności w zakresie optymalizacji procesów, a w konsekwencji poprawy efektywności działań biznesowych prowadzonych w przedsiębiorstwie, w oparciu o odpowiednie zastosowanie zarówno metodyki Six Sigma, jak i podejścia Lean. wdrożenie. DMAIC faza I poprawiaj Generowanie i rozwiązania Ocena i wybór rozwiązania Analiza ryzyka Projekt pilotażowy Wdrożenie rozwiązania DMAIC faza C steruj/nadzoruj Pomiar i ocena uzyskanych wyników Wprowadzenie zmiany Standaryzacja zmian Audyt APQP APQP czyli Zaawansowane Planowanie Jakości Geneza APQP Wyrobu (Advanced Product Quality Planning) - Cele APQP szkolenie obejmuje przedstawienie mocno Budowa zespołu APQP Przedstawienie poszczególnych faz z objaśnie- Historia Six Sigma Definicja Six Sigma Struktura Six Sigma Role i Odpowiedzialności DMAIC faza D definicja Zakres projektu Voice of Customer VOC Critical to the Quality CTQ DMAIC faza M pomiary Opracowanie szczegółowej mapy procesu Generowanie i wybór zmiennych Opracowanie planu zbierania danych Analiza systemu pomiarowego Zebranie danych wejściowych DMAIC faza A analiza Identyfikacja problemu (root cause analysis) Narzędzia do rozwiązywania problemów (problem solving tools)

6 zestandaryzowanego procesu wdrażania nowego wyrobu do produkcji w przemyśle motoryzacyjnym. Omówiona zostanie geneza powstania procesu, zasady budowania zespołu i cele, które system ma spełniać. Uczestnicy dowiedzą się co dzieje się w poszczególnych fazach i kto za co odpowiada. Każda z faz zostanie omówiona indywidualnie ze szczególnym naciskiem na fazy najczęściej występujące w procesie rzeczywistym. niami oraz potrzebnymi dokumentami Planowanie procesu Rozwój i projektowanie wyrobu Rozwój i projektowanie procesu Zatwierdzanie produktu i procesu Produkcja seryjna Ukoronowanie procesu APQP zamykanie projektu Co dzieje się po zamknięciu projektu? III. KOMPETENCJE MIĘKKIE PROJECT MANAGERA KOMUNIKACJA w GRUPIE PROJEKTOWEJ OSOBOWOŚCIAMI w GRUPIE PROJEKTOWEJ IV.CASE STUDIES i SYMULACJE Uczestnicy szkolenia mają szansę dokonać autodiagnozy własnego temperamentu i postaw oraz zdobywają umiejętność rozpoznawania i reagowania na swojego odbiorcę. Kurs ma za zadanie uświadomić, że komunikacja interpersonalna to nie tylko słowa. Dwudniowe warsztaty z psychologiem pozwolą na optymalizację relacji zawodowych w grupie projektowej poprzez naukę współpracy i zarządzania osobami charakteryzującymi się różnymi typami osobowości. Proces komunikacji najważniejsze elementy i etapy Koło komunikacyjne według Alberta Mehrabiana Metody aktywnego słuchania Zadawanie odpowiednich pytań, jako skuteczna forma pozyskiwania informacji Zasady profesjonalnego wykorzystania mowy ciała Podstawy komunikacji asertywnej Metody komunikacji perswazyjnej Psychologiczne blokady komunikacyjne Typologia rozmówcy: reagowanie na zachowanie agresywne, bierne i manipulacyjne Trening asertywności Jak trafnie określić typ osobowości? typologia i wymiary osobowości Autodiagnoza typu osobowości Charakterystyka typów osobowości pod kątem ich predyspozycji komunikacyjnych, podejmowania decyzji i motywacji do realizacji celów, pracy projektowej Jak efektywnie wykorzystać szanse płynące ze współpracy z poszczególnymi typami osobowości? Jak poszczególne typy osobowości reagują na siebie? Jak zarządzać poszczególnymi typami osobowości? Wykorzystanie znajomości typologii osobowości w pracy projektowej z perspektywy zarządzającego i członka projektu PROJEKTAMI W IT ANALIZA CASE STUDIES Na zajęciach zostaną przedstawione problemy, różne podejścia i przykłady. Zajęcia przewidują otwartą formę dyskusji z uczestnikami. Specyfika projektów IT Case study wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy Cel projektu Zespół do projektu Zasoby potrzebne do realizacji projektu Harmonogram projektu Ryzyka projektu Realizacja projektu Problemy w projekcie Zakończenie projektu

7 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE PROJEKTAMI PROJEKTAMI W BRANŻY PRODUKCYJNEJ ANALIZA CASE STUDIES Na zajęciach zostanie przedstawione zastosowanie zarówno płatnych, jak i bezpłatnych narzędzi informatycznych służących zarządzaniu projektami. Na zajęciach zostaną przedstawione problemy, różne podejścia i przykłady. Zajęcia przewidują otwartą formę dyskusji z uczestnikami. Metody wspomagające zarzadzanie projektami Programy płatne Programy bezpłatne LibreProject Przygotowanie do instalacji Konfiguracja Tworzenie projektu Zasoby Kalendarze Wykorzystanie zasobów Pozostałe parametry Tworzenie harmonogramu Zarządzanie projektem Wykresy i grafy Raportowanie DotProject Przygotowanie do instalacji Konfiguracja Określenie klientów i zespołów Uprawnienia Tworzenie projektu Zadania Zarządzanie Problemy Raportowanie Zarzadzanie projektami w ujęciu stricte praktycznym. Przedstawienie zakresu projektu na przykładzie realizowanym w przedsiębiorstwie produkcyjnym Analiza projektu pod kątem realizowania celów i wydajności pracy grupy projektowej Określenie i analiza kosztów projektu na wybranym przykładzie (Good Example) Przedstawienie głównych problemów występujących w trakcie trwania projektu Podejście i stosunek Managmentu do projektów w przedsiębiorstwach Zakres zaangażowania grup wsparcia (Maintenance, Jakość, Dział Finansowy, Zakupy, Sprzedaż) w projekty produkcyjne na wybranych przykładach Zakres pracy lidera projektu i umiejętność dedykowania zadań projektowych cechy przywódcy Omówienie projektów stwarzających największe problemy (koszty w trakcie realizacji przekraczają te założone na wstępie, brak zaangażowania kierownictwa, problemy z realizacją zakładanych celów, itp.) Optymalne określenia czasu trwania projektów Projekt a inwestycje podobieństwa, różnice, problematyka ujmowania inwestycji w projektach Wpływ projektu realizowanego w przedsiębiorstwie na tok prac produkcyjnych

8 GRA SYMULACYJNA PROJECT PLAY Symulacja opiera się na wszystkich założeniach prac grup projektowych i sposobie zarządzania projektami. Na wstępie zostają przedstawione cele projektu, które sukcesywnie będą realizowane. Cele będą głównie odnosiły się do wdrożenia nowych produktów, zmiany przepływu, redukcji kosztów produkcji oraz sposobu zarządzania fabryką produkcyjną. Grupa projektowa realizuje program projektu zgodnie ze wszystkimi założeniami i wytycznymi pracy tego typu zespołu, określając również formę zarzadzania projektem (struktura grupy projektowej, odpowiedzialności, kompetencje, podział zadań, itp.). Czas na zakończenie projektu to 5,5 godziny, po którym wspólnie zostaną zweryfikowane wszystkie założenia i zrealizowane cele. Przedstawienie zasad gry Realizacja symulacji podsumowanie i wnioski z symulacji

9 CENA Płatność w 1 racie: 5650 zł brutto Płatność w 2 ratach: 5800 zł brutto ( ) STANDARDOWE ZNIŻKI 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia 15% dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie w 2014 lub 2015 roku 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM 20% dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy Dla 8 osób: 30% rabatu Dla 9 osób: 33% rabatu Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu OFERTA KORPORACYJNA Kwota brutto Rabat Standardowa cena dla 1 uczestnika 5650 zł - Cena przy zgłoszeniu 8 osób 3955 zł 30% Cena przy zgłoszeniu 9 osób 3785, 50 zł 33% Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 3559,50 zł 37% Rabaty nie sumują się.

10 ZAPISY Aby zapisać się na studia należy: 1. Zapoznać się z regulaminem studiów. 2. Zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM. 3. Dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. 4. Wpłacić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego). Biuro rekrutacji: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, Kraków Dziekanat: i piętro, p. 105 pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00 Dokładnych informacji udziela: Karolina Antos Opiekun studiów podyplomowych LUQAM tel kom

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje PMI Award 2013 Edukacja mobilna Uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz Wiedza podana w wygodnych do czytania porcjach

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Stanisław Gasik. Spis treści

Stanisław Gasik. Spis treści Stanisław Gasik O głównych standardach zarządzania projektami Spis treści 1. WPROWADZENIE... 2 2. BS 6079... 2 3. CMMI SM... 4 4. ICB... 6 5. ISO 10006... 8 6. P2M... 9 7. PMBOK GUIDE... 10 8. PRINCE 2...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni Materiały konferencyjne Zarządzanie Projektami Informatycznymi Dr inż. Waldemar Łabuda Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa w_labuda@poczta.wwsi.edu.pl studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

dr Stanisław Gasik sgasik@sybena.pl www.sybena.pl Spis treści

dr Stanisław Gasik sgasik@sybena.pl www.sybena.pl Spis treści O głównych standardach zarządzania projektami dr Stanisław Gasik sgasik@sybena.pl www.sybena.pl Spis treści 1. WPROWADZENIE... 2 2. BS 6079... 2 3. CMMI SM... 4 4. ICB... 6 5. ISO 10006... 8 6. P2M...

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Wersja PL Pełny zakres wiedzy dotyczący egzaminu IPMA C i D! Zawartość odpowiadająca kilkuset stronom podręcznika

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo