Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO /2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO /2016

2 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym certyfikatem zewnętrznego Auditora Wiodącego ISO 9001:2015. Atutem studiów jest ich praktyczny charakter. Ćwiczenia i całodzienne warsztaty zajmują ponad 50% czasu zajęć, co przekłada się na nabycie realnych umiejętności w obszarze zarządzania i auditowania systemu. Wykładowcy- auditorzy wiodący i pełnomocnicy przybliżą także wykorzystanie narzędzi doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania, takich jak BSC czy Mapowanie Strumienia Wartości. Studenci jako jedni z pierwszych osób w Polsce legitymować się będą certyfikatem Auditora Wiodącego wydanym w odniesieniu do wymagań, nowej, zaktualizowanej normy ISO 9001:2015 (program studiów podyplomowych został ułożony tak, by zmieniona wymagania normy zostały omawiane tuż po wejściu w życie zaktualizowanej normy). Dodatkowo każdy słuchacz studiów będzie miał zapewnione spotkanie z przedstawicielem SwissCert Polska w ramach którego zostanie przeanalizowana sylwetka auditorska, nadanie kodów auitorskich oraz rozmowa o kwalifikacji i późniejszej ewentualnej pracy w charakterze auditora SwissCert. CEL STUDIÓW Uczestnik studiów poszerzy wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001 i budowania systemu zarządzania jakością o zagadnienia związane z: analizą ryzyka, Strategiczną Kartą Wyników (BSC Balanced Scorecard), Lean Management i mapowaniem strumienia wartości, mapowaniem procesów, metodami, narzędziami i technikami rozwiązywania problemów, komunikacją w procesie auditu, czyli narzędziami, którymi posługuje się nowoczesny manager. ADRESACI Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, managerowie i kierownicy działów jakości Auditorzy wiodący, auditorzy wewnętrzni Pracownicy działów jakości, działu ciągłego doskonalenia i pokrewnych Osoby zajmujące się wdrażaniem systemów zarządzania Osoby przeprowadzające audyty systemów zarządzania Osoby odpowiedzialne za proces doskonalenia systemów zarządzania Osoby tworzące dokumentację systemową Osoby pracujące w organizacjach z wdrożonym systemem zarządzania KORZYŚCI DLA FIRMY Kompleksowe wyspecjalizowanie pracownika w zakresie zarządzania systemem jakości w organizacji Świadome przygotowanie firmy do auditu certyfikującego, dzięki kompetentnej kadrze Nabycie przez pracownika umiejętności, dzięki którym będzie potrafił ożywić istniejący w firmie system zarządzania, aby nikt nie uznał go za zbędny

3 CERTYFIKATY Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, każdy student otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Certyfikat Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (SwissCert) w języku polskim i w języku niemieckim, Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego Pełnomocnik ISO 9001:2015 (SwissCert), Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania (LUQAM). Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów. Dodatkowo: Uczestnik studiów otrzymuje film szkoleniowy "Partytura dla Auditora". Na życzenie uczestników zostaje zorganizowane spotkanie z przedstawicielem SwissCert Polska, w ramach którego zostanie przeanalizowana sylwetka auditorska uczestnika studiów, nadanie kodów auditorskich oraz rozmowa o kwalifikacji i ewentualnej, późniejszej pracy w charakterze auditora SwissCert. WAŻNE INFORMACJE Liczba semestrów: 2 Liczba zjazdów: 10 Zajęcia: sobota, niedziela Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca. ZASADY ZALICZENIA Test zaliczeniowy

4 PROGRAM Temat Opis Program I. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW MAPOWANIE PROCESÓW WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015 ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom studiów podstawowych aspektów związanych z funkcjonowaniem znormalizowanych systemów zarządzania Szkolenie dostarcza wiedzę z zakresu wymagań dotyczących budowy procesów w firmie, analizy wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych. Szkolenie ułatwia rozpoznanie zasobów potrzebnych do realizacji procesu oraz opisania zakresów odpowiedzialności za poszczególne jego etapy. Dodatkowo na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi notacjami używanymi w projektowaniu map procesów. Większa część szkolenia przebiega w formie warsztatów, które pozwalają od strony praktycznej utrwalić wiedzę teoretyczną. Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z praktycznym rozumieniem wymagań normy i sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub nie spełnienie). Szkolenie ułatwia zrozumienie wymagań normy, z punktu widzenia ich użyteczności dla osiągania celów strategicznych, a więc ich praktycznego zastosowania. Intencją trenerów jest też obalenie mitu, jakoby "ISO" było równoznaczne z biurokratyzacją. Pozwala to na spojrzenie na wymagania normy z wielu perspektyw i poprawia rozumienie istoty i znaczenia tychże wymagań dla realizacji przyjętych strategii i celów biznesowych. Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie rozdziały nowej normy ISO 9001:2015 Istota znormalizowanych systemów zarządzania 8 zasad zarządzania Rodzina norm serii ISO 9001 Systemy zarządzania tworzone na podbudowie normy ISO 9001 Akredytacja, certyfikacja, audit Cele i korzyści dokumentowania systemów zarządzania Budowanie procesów w firmie Analiza wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych Zasoby oraz zakres odpowiedzialności potrzebne do realizacji procesu etapy Sposoby projektowania map procesów Wprowadzenie Zakres normy Powołania normatywne Terminy i definicje Kontekst organizacji Przywództwo Planowanie Wsparcie Działania operacyjne Ocena efektów Doskonalenia Każdy słuchacz studiów podyplomowych ma możliwość uczestniczenia w szkoleniach: Auditor Wewnętrzny ISO 14001, Auditor Wewnętrzny OHSAS 18001, Auditor Wewnętrzny ISO 27001, Auditor Wewnętrzny ISO 17025, Auditor Wewnętrzny HACCP, Auditor Wewnętrzny ISO/TS w preferencyjnej cenie 469 zł netto. Dane szkolenie zostanie uruchomione w przypadku zainteresowania nim przez minimum dziewięć osób. Każde ze szkoleń jest fakultatywne i nie wpływa na ukończenie studiów.

5 INTEGRACJA SYSTEMÓW Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące integracji znormalizowanych systemów zarządzania. Zarządzanie zintegrowane dotyczy każdej organizacji - niezależnie od wielkości i sektora - która chce zintegrować co najmniej dwa systemy zarządzania w jeden spójny system z holistycznym zestawem dokumentacji, polityki, procedur i procesów. II. OPTYMALIZACJA I DOSKONALENIE SYSTEMU Przesłanki integracji systemów zarządzania PAS 99 Dokumentacja zintegrowanych systemów zarządzania Audit zintegrowanych systemów zarządzania Przykłady PODSTAWY LEAN I MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI PODSTAWY LEAN I MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI WARSZTATY MONITOROWANIE, POMIAR I DOSKONALENIE SYSTEMU Dlaczego warto pracować nad redukcją kosztów: Cel stosowania narzędzia Value Stream Mapping Mapa Stanu Obecnego: Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości Mapa Stanu Przyszłościowego: Rodzaje strat występujące w procesach Zainstalowana wydajność ATT Wymagania ilościowe klienta TT Wyliczenie możliwości produkcyjnych ćwiczenie System Push, system Pull Karta Kanban ćwiczenie Bufor WIP Analiza ABC optymalizacja zapasów w obszarze produkcji Proces wykorzystania VSM jako narzędzia optymalizującego Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości Tworzenie VSM stanu obecnego Tworzenie VSM stanu przyszłościowego Określenie planu działań i jego realizacja Przedstawienie ćwiczenia Praca w grupach mapowanie procesów produkcyjnych w oparciu o model zakładu produkcyjnego Opracowanie mapy stanu obecnego Omówienie stworzonych VSM Opracowanie mapy stanu przyszłościowego Opracowanie planu działań Podsumowanie przedstawienie wyników prac przez liderów Wybór kierunku rozwoju firmy podstawowe strategie Identyfikacja kluczowych wymagań (wartości) klienta, jako klucz do skutecznego projektowania systemu monitorowania i pomiaru procesów Identyfikacja kluczowych czynników determinujących osiąganie celów na poziomie procesów wewnętrznych Określenie kluczowych mierników ukierunkowanych na wymagania (wartości) klienta

6 GRA SYMULACYJNA MANAGEMENT SYSTEM PLAY Szkolenie ma formę warsztatu- gry strategicznej prowadzonej przez uczestników pod kierunkiem trenera. Uczestnicy (każdy odgrywa przypisaną mu rolę) stają przed zadaniem zbudowania od zera wirtualnej firmy, w oparciu o założenia i oczekiwania "inwestora", z wykorzystaniem przekazanych im w tym celu zasobów. Firma od początku istnienia musi mieć standard zarządzania odpowiadający wymaganiom ISO 9001:2008. miesięcy po "uruchomieniu" firmy ma miejsce analiza jej funkcjonowania (na podstawie określonych wcześniej mierników, wyniku auditów, reklamacji, itp). w tej fazie kierownictwo firmy i kierownicy działów wspólnie planują działania zaradcze i doskonalące, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i metod. Integracja wskaźników klienta z perspektywą finansową firmy Określenie kluczowych mierników efektywności dla procesów wewnętrznych Integracja systemu monitorowania i pomiaru z perspektywą rozwoju firmy Określenie mierników koniecznych do pomiaru efektywności zasobów ludzkich oraz pomiaru efektywności wykorzystania infrastruktury Integracja systemu monitorowania i pomiaru w ramach podstawowych perspektyw funkcjonowania firmy: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju (ćwiczenie) Podstawowe założenia dla standardu zarządzania systemem monitorowania i pomiaru Identyfikacja wymagań niezbędnych do stworzenia firmy - oczekiwania inwestora, określenie celów, procesów, struktury organizacyjnej, odpowiedzialności, etc. Zmapowanie przedsiębiorstwa, określenie dokumentacji, pomiarów, analiz (w tym analiza ryzyk) - "uruchomienie" firmy Ocena funkcjonowania firmy po 12 miesiącach na podstawie danych uzyskanych w procesie analiz, pomiarów, auditów, informacji od klienta Zaplanowanie działań zaradczych i doskonalących ANALIZA RYZYKA W SYSTEMACH W czasie szkolenia uczestnicy zdobędą informacje dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka przy użyciu wybranych metodologii. Omówione zostaną sposoby identyfikacji ryzyka, określania skutków wystąpienia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. Uczestnicy szkolenia będą utrwalać zdobytą wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach, podczas których przeprowadzą w wybranych dwóch metodologiach pełną analizę ryzyka. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyka Zagrożenia, skutek, prawdopodobieństwo Zagrożenia, okoliczności, strata, prawdopodobieństwo, ryzyko Metodologie prowadzenia analizy ryzyka Wartość ryzyka Akceptowalne poziomy ryzyka Warsztaty analiza ryzyka Warsztaty plan postępowania z ryzykiem KOSZTY JAKOŚCI Koszty jakości jako ekonomiczny miernik oceny efektywności procesów W SYSTEMACH Klasyfikacja kosztów jakości źródła informacji o kosztach jakości Miejsce kosztów jakości w rachunku kosztów firmy Metodyka opracowania i wdrażania rachunku kosztów jakości Ocena i analiza kosztów jakości (ćwiczenie) System monitorowania i pomiaru kosztów jakości System zarządzania kosztami jakości

7 WARSZTAT BSC Warsztaty pomiaru wyników firmy w oparciu o metodologię Balance Scorecard prezentują podstawowe założenia planowania, wdrożenia i utrzymania systemu monitorowania i pomiaru procesów, osadzone w realiach strategii firmy. Uczestnicy, wspólnie z prowadzącymi przechodzą krok po kroku przez kolejne etapy - od analizy, poprzez planowanie i wdrożenie, do oceny skuteczności przyjętych w Balance Scorecard wymagań. Każdy z kroków prezentuje mechanizmy współzależności i wzajemnego oddziaływania mierników i wskaźników, łącząc cztery podstawowe perspektywy pomiaru: finansową, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Uczestnicy będą mieli możliwość wcielenia się w role: prezesa zarządu, dyrektora sprzedaży i marketingu, dyrektora produkcji, dyrektora logistyki, dyrektora działu HR czy dyrektora finansów i wziąć udział we wspólnym z pozostałymi dyrektorami opracowaniu założeń strategicznych. Kolejnym etapem będzie wspólne zintegrowanie systemu pomiaru, w ujęciu przyczynowoskutkowym w taki sposób, by osiągnąć możliwie idealną korelację pomiędzy poszczególnymi perspektywami (w tym miernikami i wskaźnikami) i poprowadzić stworzoną na potrzeby szkolenia firmę do sukcesu. Optymalizacja kosztów jakości Przebieg warsztatu: 1. Identyfikacja mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń występujących w otoczeniu firmy analiza SWOT/BSC 2. Identyfikacja punktów krytycznych hamujących rozwój firmy 3. Określenie priorytetów zmiany strategicznej firmy 4. Projektowanie mapy strategii 5. Ustanowienie procesów strategicznych w aspekcie kluczowych wskaźników dla klienta 6. Opracowanie mierników i wskaźników istotnych dla pomiaru efektywności procesów strategicznych 7. Określenie projektów wspomagających zmianę strategiczną w firmie METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne opanowanie klasycznych metod rozwiązywania problemów procesowych, stosowanych zarówno w zakładach produkcyjnych jak i w firmach usługowych. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił korzystać z technik rozwiązywania problemów stosowanych z powodzeniem od wielu lat przez inne firmy. Siedem narzędzi jakości Zasady oraz konstrukcja Pareto Tabela Autojakości Wykres trendów Analiza Ishikawy zasady tworzenia Case study Filozofia PDCA Stosowanie zasady PDCA w rozwiązywaniu problemów Metody uzupełniające 5W + 2H, 5 WHY III. AUDITOR WIODĄCY ISO 9001 AUDIT W SYSTEMIE JAKOŚCIĄ Audit obowiązek, czy wartość? Definicje i pojęcia związane z auditem system zarządzania jakością Rola auditu w procesie oceny skuteczności systemu zarządzania jakością Podstawowe zasady auditowania Kompetencje auditora wiedza, umiejętności i doświadczenie Planowanie auditu w cyklu PDCA Metodologia prowadzenia wywiadów w ramach procesu auditu Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie

8 niezgodności Zamknięcie procesu auditu AUDIT W SYSTEMIE JAKOŚCIĄ WARSZTATY KOMUNIKACJA W PROCESIE AUDITU Mocne słabe strony auditora analiza samego siebie Przegląd dokumentacji systemu zarządzania jakością Przygotowanie planu auditu określenie celu, zakresu oraz kryteriów Opracowanie listy kontrolnej formułowanie pytań auditowych Audit procesów systemu zarządzania jakością symulacja Narada auditorów podsumowanie wyników auditu Opis niezgodności identyfikacja przyczyn oraz określenie działań korygujących Spotkanie zmykające proces auditu symulacja Dokumentowanie wyników auditu opracowanie raportu z auditu 1. Rola komunikacji w procesie auditu 2. Podstawy i warunki skutecznej komunikacji z auditowanym 3. Koncepcja Alberta Mehrabiana udział komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji 4. Formułowanie odpowiednich pytań 5. Znaczenie aktywnego słuchania, stosowanie parafrazy, klaryfikacji 6. Co to znaczy być dobrym auditorem? 7. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami asertywność auditora IV. PEŁNOMOCNIK ISO 9001 PROJEKTOWANIE Podstawy projektowania systemu zarządzania jakością SYSTEMU Głos klienta, a wartość produktu/usługi Określenie kierunku rozwoju firmy polityka jakości Planowanie celów z uwzględnieniem czterech perspektyw funkcjonowania firmy Strukturalizacja funkcjonalna i procesowa fundament sytemu zarządzania Projektowanie systemowych standardów zarządzania jakością Określanie procesów systemu zarządzania jakością diagram procesu (ćwiczenie) Budowanie świadomości jakościowej wśród pracowników firmy Projektowanie skutecznych kanałów komunikacji wewnętrznej Opracowanie księgi jakości system zarządzania w pigułce Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego wybór i komunikacja z jednostką certyfikacyjną ZARZĄDZANIE Podstawy zarządzania systemem jakości: Środowiska w jakich funkcjonują systemy SYSTEMEM zarządzania (plusy i minusy)

9 7 Grzechów Głównych podstawowe błędy i pułapki w systemach Rola pełnomocnika w utrzymaniu i doskonaleniu standardów Podejście systemowe i procesowe podstawa skutecznego zarządzania: Od zarządzania zadaniami do zarządzania systemem Kryteria oceny procesów skuteczność, efektywność i elastyczność Identyfikacja krytycznych punktów procesu Działania zapobiegawcze. Analiza procesu identyfikacja przyczyn niezgodności: Prawidłowa identyfikacja przyczyn niezgodności - klucz do skutecznego doskonalenia (ćwiczenie) Metody wspomagające identyfikację: 5 x Why, 5M, SWOT w odniesieniu do procesu Zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi Działania wyprzedzające jak utrudnić powstawanie niezgodności: Świadomość i umiejętność identyfikacji strat, czyli działań nieprzynoszących wartości Audit procesów w odniesieniu do wymagań biznesowych Elementy podejścia Kaizen zarządzanie zmianami Doskonalenie procesów w cyklu PDCA Przegląd zarządzania ocena skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością: Przygotowanie danych wejściowych do przeglądu zarządzania Metodyka prowadzenia przeglądu zarządzania Dokumentowanie przeglądu zarządzania

10 CENA Płatność w 1 racie: 4750 zł brutto Płatność w 2 ratach: 4900 zł brutto ( ) STANDARDOWE ZNIŻKI 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia 15% dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie w 2014 lub 2015 roku 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM 20% dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy Dla 8 osób: 30% rabatu Dla 9 osób: 33% rabatu Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu OFERTA KORPORACYJNA Kwota brutto Rabat Standardowa cena dla 1 uczestnika 4750 zł - Cena przy zgłoszeniu 8 osób 3325 zł 30% Cena przy zgłoszeniu 9 osób 3182,50 zł 33% Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 2992,50 zł 37% Rabaty nie sumują się.

11 ZAPISY Aby zapisać się na studia należy: 1. Zapoznać się z regulaminem studiów. 2. Zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM. 3. Dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. 4. Wpłacić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego). Biuro rekrutacji: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, Kraków Dziekanat: i piętro, p. 105 pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00 Dokładnych informacji udziela: Karolina Antos Opiekun studiów podyplomowych LUQAM tel kom

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych WARSZTATY PRAKTYCZNE LOGISTYKA UR System Zarządzania Zakupami, Gospodarką Magazynową i Dystrybujcą Materiałami i Częściami Zamiennymi 5 26 dni warsztatów 136 modułów tematycznych zagadnień Lincoln Electric

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo