Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3) Zapewnienie kadry, której Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia: 4) Zapewnienie lokalu 5) Harmonogram 6) Materiały szkoleniowe 7) Zakończenie warsztatów/ konsultacji 8) Catering 9) Ubezpieczenia 10) Nadzór nad szkoleniem 11) Dokumentacja z warsztatów, konsultacji 12) kody CPV 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów grupowych, zwanych dalej warsztatami i konsultacji indywidualnych, zwanych dalej konsultacjami, dla 13 Uczestników Projektu pn.: Czas na aktywność w gminie Tyczyn w 2015r. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Tyczyn, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII promocja integracji społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu UDA- POKL /08-00, zawartej w dniu r. i Aneksu do ww. Umowy Nr UDA-POKL /08-10, zawartego w dniu r. Uczestnikami projektu jest 13 osób zamieszkałych na terenie Gminy Tyczyn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej. 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Warsztaty i konsultacje określone w przedmiocie zamówienia muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w okresie od daty zawarcia umowy do r. Daty przeprowadzenia poszczególnych warsztatów i konsultacji będą indywidualnie uzgodnione pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, tj. mogą rozpocząć się nie wcześniej niż data zawarcia umowy, jednak muszą się zakończyć do r.

2 3) Zapewnienie kadry, której Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia: Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia tj. przeprowadzenie warsztatów i konsultacji. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi niżej określone kryteria. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie wykonywały przedmiot zamówienia. Jedna z osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie aktywizacji zdrowotnej musi spełniać łącznie następujące warunki: posiadać wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne, posiadać tytuł magistra psychologii i jednocześnie posiadać doświadczenie zawodowe obejmujące przeprowadzenie co najmniej jednego warsztatu grupowego lub terapii psychologicznej dla co najmniej 10 osób, obejmującego co najmniej 30 godzin (1 godzina = 45 minut) mających na celu wzrost motywacji do zmiany własnej sytuacji, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, automotywację. Druga z osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie aktywizacji zawodowej musi spełniać łącznie następujące warunki: posiadać wykształcenie wyższe magisterskie i posiadać uprawnienia doradcy zawodowego i jednocześnie posiadać doświadczenie zawodowe obejmujące przeprowadzenie co najmniej jednego warsztatu grupowego dla co najmniej 10 osób, obejmującego co najmniej 30 godzin z zakresu nabycia umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez osoby wskazane w ofercie jako mające uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wskazujących na niewywiązywanie się przez konkretnego osobę przeprowadzającą szkolenia lub konsultacje w należyty sposób z powierzonych mu zadań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany wskazanej przez siebie osoby i zastąpienia go przez osobę spełniającą co najmniej w takim samym stopniu wymagania wobec kadry realizującej przedmiot zamówienia. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od wykonawcy, zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ofercie, które jednocześnie będą wykonywać przedmiot zamówienia, jednakże tylko i wyłącznie na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Zapewnienie lokalu Wykonawca powinien dysponować lub zapewnić na cele realizacji przedmiotu zamówienia bazę szkoleniową z odpowiednimi pomieszczeniami wraz z zapleczem do przeprowadzenia warsztatów i konsultacji dla uczestników projektu tj. co najmniej 2 sale, przy czym, jedna z sal mająca służyć do przeprowadzenia warsztatów musi być dostosowana do prowadzenia zajęć dla grupy co najmniej 13-osobowej. Sala ta musi posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 40m 2. Każda z sal, którą dysponuje Wykonawca dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia, musi być dobrze oświetlona (światło dzienne i sztuczne), sala mająca służyć do przeprowadzenia warsztatów musi być klimatyzowana, każda z sal musi posiadać dostęp do świeżego powietrza. Sala przeznaczona do przeprowadzenia warsztatów, stanowiących

3 przedmiot zamówienia musi posiadać możliwość zaciemnienia okien w celu zapewnienia prawidłowej widoczności prezentowanej tematyki szkolenia. Sale przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, muszą być wyposażone w akustyczne i jakościowe narzędzia i urządzenia, a także oprogramowania i pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W pobliżu sal szkoleniowych (w tym samym budynku co sale przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia) muszą znajdować się łazienki z węzłem sanitarnym, wskazane, aby łazienki znajdowały się na tym samym poziomie co sale przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia. Budynek w którym znajdują się sale szkoleniowe przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia musi być zlokalizowany w odległości do 300 m od przystanku komunikacji zbiorowej licząc tę odległość powszechnie dostępną drogą dla pieszego. Przed zawarciem umowy, jak również przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności zaoferowanego lokalu z opisem przedmiotu zamówienia. 5) Harmonogram a) Wykonawca zobowiązany jest, w porozumieniu z Zamawiającym, do przygotowania szczegółowych harmonogramów warsztatów i konsultacji, z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć oraz dostarczenia ich Zamawiającemu do 3 dni po zawarciu umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego w powyższym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. b) Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące godzin, dat i miejsca realizacji poszczególnych warsztatów i konsultacji (w tym szczegółowy adres przeprowadzania warsztatów i konsultacji wraz z podaniem oznaczenia sal). Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do c) Warsztaty z zakresu z zakresu nabycia umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia. metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych muszą odbyć się w pierwszej kolejności przed przeprowadzeniem terapii psychologicznej w formie warsztatów z zakresu wzrostu motywacji do zmiany własnej sytuacji, wzrostu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, automotywacji. d) Warsztaty muszą zakończyć się przed terminem rozpoczęcia konsultacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej kolejności w całości przeprowadził warsztaty, a dopiero po ich zakończeniu rozpoczął realizację konsultacji.

4 e) Warsztaty łącznie obejmują 60 godzin (1 godzina = 45 minut), w tym, że terapia psychologiczna w formie warsztatów mająca na celu wzrost motywacji do zmiany własnej sytuacji, wzrostu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, automotywacji obejmuje 30 godzin, a warsztaty z zakresu nabycia umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych obejmują 30 godzin. f) Terapia psychologiczna w formie warsztatów mająca na celu wzrost motywacji do zmiany własnej sytuacji, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, automotywacji muszą odbyć się w ciągu 5 następujących po sobie dniach roboczych (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy). Czas trwania warsztatów w jednym dniu nie może przekroczyć 8 godzin (1 godzina = 45 minut). Warsztaty z zakresu nabycia umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych muszą odbyć się w ciągu 5 następujących po sobie dniach roboczych (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy). Czas trwania warsztatów w jednym dniu nie może przekroczyć 8 godzin (1 godzina = 45 minut). g) Konsultacje łącznie obejmują 52 godziny (1 godzina = 45 minut) w tym konsultacje mające na celu wzrost motywacji do zmiany własnej sytuacji, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, automotywację obejmują 26 godzin ( po 2 h dla UP), a konsultacje z zakresu nabycia umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych obejmują 26 godzin ( po 2 h dla UP). h) Konsultacje z zakresu z zakresu nabycia umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych muszą odbyć się w pierwszej kolejności przed konsultacjami mającymi na celu wzrost motywacji do zmiany własnej sytuacji, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, automotywację. i) Zamawiający wymaga aby konsultacje zostały przeprowadzone w ciągu nie więcej niż 5 następujących po sobie dniach roboczych (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo uznanych za wolne od pracy). Zajęcia muszą odbywać się w godzinach od 8:00 do Zamawiający zastrzega, że termin konsultacji nie może pokrywać się z terminem warsztatów. j) Harmonogram zajęć w trakcie trwania poszczególnych warsztatów i konsultacji nie powinien ulegać znaczącym zmianom. Wszystkie ewentualne zmiany w harmonogramie muszą zostać zgłoszone do Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem i mogą zostać wprowadzone dopiero po akceptacji przez Zamawiającego, w formie a lub pisemnej.

5 k) Warsztaty i konsultacje realizowane w ramach niniejszego zamówienia musza być prowadzone wyłącznie dla grupy Uczestników Projektu Czas na aktywność w gminie Tyczyn. 6) Materiały szkoleniowe a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych (opracowania i wydruku materiałów szkoleniowych) dla każdego Uczestnika Projektu. Materiały muszą być dostosowane do danego tematu warsztatów i muszą pozwalać na samodzielną edukację z zakresu jego tematyki. b) Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego Uczestnika Projektu obejmuje: papierową wersję materiałów szkoleniowych (format A4, minimum 10 stron, trwale spiętych np. zbindowanych); materiały papiernicze (niebieski długopis, notatnik format A4, minimum 20 stron). c) Komplet materiałów powinien zostać rozdany Uczestnikom Projektu w pierwszym dniu warsztatów za potwierdzeniem odbioru. d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wersji papierowej jednego kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego rodzaju warsztatów, które realizuje w ramach przedmiotu zamówienia. e) Koszty opracowania, transportu i powielenia materiałów szkoleniowych ponosi Wykonawca. f) Materiały szkoleniowe opracowywane przez Wykonawcę muszą spełniać zapisy prawa autorskiego. Wykonawca zapewnia, że wskutek wywiązania się z niniejszej umowy nie naruszy praw autorskich osób trzecich. g) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowanych przez siebie materiałów szkoleniowych w następujących polach eksploatacji: powielanie i rozpowszechnianie. 7) Zakończenie warsztatów/ konsultacji a) Wykonawca zobowiązany jest do wydania każdemu Uczestnikowi Projektu zaświadczenia o ukończeniu warsztatów i konsultacji, realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia. Zaświadczenia powinny zawierać oznaczenia unijne i projektowe wymagane przez zamawiającego. Ostateczny wzór i treść zaświadczeń powinny zostać przesłane Zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia. Zaświadczenia powinny być wydane w formacie A4 na papierze przeznaczonym do wydruku zaświadczeń (gramatura papieru 250 g/m², kolor biały).

6 b) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji osobno dla warsztatów mających na celu wzrost motywacji do zmiany własnej sytuacji, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, automotywacji osobno dla warsztatów z zakresu nabycia umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych osobno dla konsultacji z mających na celu wzrost motywacji do zmiany własnej sytuacji, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, automotywację osobno dla konsultacji z zakresu nabycia umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przy zachowaniu powyższego podziału przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych i podsumowania osobno dla każdego rodzaju warsztatów i konsultacji, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 8) Catering Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla każdego Uczestnika Projektu, we wszystkie dni warsztatów, w tym: a) Jeden gorący posiłek (drugie danie) w połowie dnia szkoleniowego dla każdego Uczestnika Projektu. Zestaw obiadowy musi obejmować: mięso/rybę min 150g, ziemniaki 150g, surówkę 100g lub posiłek jarski (min. 400g/porcja) przy czym liczba posiłków jarskich nie może stanowić więcej niż 40% łącznej liczby obiadów. Sposób podania gorącego posiłku (drugiego dania): W sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej: obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na gorąco w pojemniku termoizolacyjnym z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek. Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili podawania obiadu. Posiłki w restauracji, stołówce itp. Powinny być zapewnione miejsca siedzące dla wszystkich uczestników warsztatów, posiłki powinny być serwowane na gorąco, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami lub w pojemnikach termoizolacyjnych z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek. Miejsce posiłku nie powinno być oddalone więcej niż 5 minut drogi pieszo od miejsca przeprowadzania warsztatów. Obiady powinny być zróżnicowane. Dany obiad (drugie danie) nie powinien powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. b) W trakcie warsztatów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił przez cały czas trwania warsztatów dostęp dla Uczestników Projektu do gorącej kawy i herbaty. Średnio na osobę Wykonawca winien zapewnić: - 2 filiżanki kawy rozpuszczalnej 250 ml/1 os., - 2 filiżanki herbaty 250 ml/1 os., - 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej niegazowanej/1 os., - 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej gazowanej/1 os.

7 - Cukier 4 łyżeczki lub 4 saszetki x 2 gr./1 os., - mleko płynne 2% - 50 ml/1 os., - cytryna 2 plasterki/1 os. - ciastka (mieszanka deserowa delicje, wafelki, ciastka kruche): 5 sztuk różnych ciastek/1 os., Sposób podania: w formie szwedzkiego stołu z zapewnieniem jednorazowych filiżanek/kubeczków, talerzyków, łyżeczek, serwetek. Koszty posiłków, dowozu cateringu, sprzętu, obsługi kelnerskiej ponosi Wykonawca. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wskazujących na niewywiązywanie się przez Wykonawcę w należyty sposób z realizacji tej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany sposobu realizacji tej części przedmiotu zamówienia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 9) Ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników na czas trwania warsztatów i konsultacji, stanowiących przedmiot zamówienia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem oraz w drodze do miejsca świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Kwota minimalna ubezpieczenia dla jednej osoby zł. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty ubezpieczenia do trzech dni licząc od dnia zawarcia umowy. 10) Nadzór nad szkoleniem Nadzór prowadzony przez Wykonawcę a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestników Projektu oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi. c) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia warsztatów i konsultacji (m.in. na drzwiach do sal szkoleniowych), zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji POKL, a także zamieszczenia znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu warsztatów i konsultacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór prowadzony przez Zamawiającego

8 a) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie wszelkich ankiet ewaluacyjnych oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji warsztatów i konsultacji. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowanych stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno - sanitarnych dzień przed rozpoczęciem każdego z warsztatów i konsultacji oraz podczas każdego z warsztatów i konsultacji jak również może dokonać niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia warsztatów i konsultacji. 12) Dokumentacja z warsztatów, konsultacji Dokumentacja sporządzana w trakcie szkolenia: a) Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i stosowania wzorów list obecności, dzienników zajęć, list odbioru materiałów oraz list odbioru zaświadczeń według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wzory w/w dokumentów najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i dostarczyć ponownie wzory w/w dokumentów uwzględniające uwagi Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. b) Zamawiający do 3 dni po zawarciu umowy przekaże wykonawcy wzory Kart Porad i ankiet ewaluacyjnych, wg. których wykonawca obowiązany jest sporządzać ww. dokumenty. c) Prowadzenia dokumentacji warsztatów i konsultacji oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym: - list obecności warsztatów i konsultacji za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników i prowadzącego warsztaty i konsultacje (listy obecności będą zawierać zapis Podpis na liście stanowi potwierdzenie obecności na warsztacie/konsultacji i skorzystania z cateringu ) listy obecności powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane (brak możliwości użycia korektora i kreślenia). Listy obecności powinny być prowadzone odrębnie dla każdego rodzaju warsztatów i konsultacji. - dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, program i tematy warsztatów i konsultacji a oraz podpisy osób prowadzących daną tematykę, wykaz obecności uczestników warsztatów i konsultacji, oraz dodatkowe informacje, w tym wizyty kontrolne (dziennik powinien być uzupełniany na bieżąco po każdym dniu zajęć i powinien być prowadzony odrębnie dla każdego rodzaju warsztatów i konsultacji). Dziennik nie powinien być korygowany ani poprawiany (brak możliwości użycia korektora i kreślenia). - listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych (z wyszczególnieniem, co wchodzi w ich skład) przez każdego uczestnika warsztatów i konsultacji (listy nie mogą być poprawiane i korektorowane), powinny być przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju warsztatów i konsultacji. - listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń przez każdego uczestnika warsztatów i konsultacji, który był obecny na więcej niż 50% zajęć (listy nie mogą być poprawiane i korektorowane), powinny być przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju warsztatu i konsultacji.

9 - Karty porad dotyczy wyłącznie konsultacji, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego Dokumentacja przekazywana zamawiającemu a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu kompletów materiałów szkoleniowych z każdych warsztatów i konsultacji w wersji papierowej przed rozpoczęciem zajęć. b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 3 dni po zakończeniu zajęć w ramach danego warsztatu i konsultacji kompletu dokumentacji obejmującej: - oryginały list obecności za każdy dzień warsztatów i konsultacji. c) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 3 dni po zakończeniu danych warsztatów i konsultacji kompletu dokumentacji obejmującej: - oryginały dzienników zajęć, - oryginały list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników, - kserokopie wydanych uczestnikom zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem (wraz z datą) przez Wykonawcę, - oryginały list potwierdzających odbiór zaświadczeń, - oryginały ankiet ewaluacyjnych uczestników szkolenia, - oryginały kart porad dla każdego uczestnika konsultacji - oryginał podsumowania ankiet ewaluacyjnych- pomiar wskaźnika d) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na w/w dokumentach. Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający nr umowy, nazwę, datę warsztatów i konsultacji, datę przekazania dokumentów, nazwę/opisu dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób. 12) kody CPV Usługi szkoleniowe Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin, termin realizacji 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3) Zapewnienie trenerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 29/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 80/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3)

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, r. Załącznik nr 1 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES

Rzeszów, r. Załącznik nr 1 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES Strona1 Rzeszów, 04.02.2014 r. Załącznik nr 1 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 SIWZ nr ZP 17/2011/CES - Załącznik nr 1 do siwz Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin, termin realizacji 2) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 18/2012/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1. Kody CPV Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego Kod

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Strona 1 Załącznik nr 6 do SIWZ nr ZP 2/2014/CSW/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 35/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 79/2013/BTP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Zapewnienie trenerów/szkoleniowców.

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Znak sprawy: ZP 5/2018/CRW Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1. Nazwa przedmiotu zamówienia, źródło finansowania, liczba osób 2. Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało podzielone na bloki szkoleniowe przedstawione poniżej. Nie dopuszcza się składania ofert na realizację poszczególnych bloków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP 31/2017/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 4/2013/CES Catering dla uczestników szkolenia w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w woj. podkarpackim.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 29/2014/CES/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części

Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części Strona1 Załącznik nr 5 do siwz ZP 29/2014/CES/CSW Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części 1) Nazwa kursu, źródło finansowania, liczba osób 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 46/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 3/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do wyceny - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I- ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. Przedmiot zamówienia

Załącznik 1 do wyceny - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I- ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. Przedmiot zamówienia Załącznik 1 do wyceny - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I- ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2012-2014 zajęć wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 zadań szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Poszczególne zadania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubin, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3, Lubin

Powiat Lubin, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3, Lubin Lubin, 19.04.2018r. Ds.05.5.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 TYS. PLN NA PRZEPROWADZENIE KURSU DEKORATORA WNĘTRZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU INWESTUJĘ W SWOJĄ

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części

Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części Kolbuszowa 2017.02.20. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części 1) Nazwa kursu, źródło finansowania, liczba osób 2) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu Lepsza

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 243958-2012 z dnia 2012-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Warsztaty szkoleniowe i doradztwo grupowe dla 53-78 osób zakładających spółdzielnie socjalne i przystępujących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PAKIET I)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PAKIET I) Załącznik nr 1 do Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PAKIET I) Pakiet I: Szkolenia w ramach Zadania 9: Szkolenia specjalistyczne dla urzędników z 4 JST według potrzeb stanowiska pracy 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH WRAZ Z CATERINGIEM ORAZ ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I

Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA CZĘŚCI I Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Główny kod

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 - Harmonogram szkoleń i warsztatów oraz lista wymagań stawianych wykonawcom. Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola 38 osób bezrobotnych i

Bardziej szczegółowo

Lesko, dnia r.

Lesko, dnia r. Lesko, dnia 20.03.2017 r. Zapytanie ofertowe Nr SPZB/7.1/ZP/02/2017 w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 70/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Catering dla uczestników szkolenia, warsztatów w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie opracowania biznesplanów dla 40

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr../14 dotycząca przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa:

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: UMOWA nr POKL.RS... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Artur Grygiencza Kierownik Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp. J. Biuro Projektu Kwalifikacje = możliwości ul. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom Radom, dn. 29.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE BCO Biuro

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 32/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego dla 60 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263646-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2011. zawarta w dniu 2011r. w Brzezinach, przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy:

UMOWA NR./2011. zawarta w dniu 2011r. w Brzezinach, przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR./2011 zawarta w dniu 2011r., przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy, Ul. Św. Anny 57 90 060 Brzeziny reprezentowanym przez:. Kierownika lub osobę upoważnioną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z języka angielskiego oraz z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów dwóch projektów, w tym dla: a) 30 Beneficjentów Projektu

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 223067-2012 z dnia 2012-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie zawarta w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr.. na przeprowadzenie zawarta w dniu.., pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy na przeprowadzenie szkolenia/kursu Umowa nr.. na przeprowadzenie zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010 załącznik nr 6 Wzór umowy UMOWA nr.../2010 Zawarta w dniu... 2010 r. w Kruszwicy pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20 reprezentowany przez: Kierownika - mgr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 OPZ do ZP/13/2019/ROWES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 2/2014. o przeprowadzenie szkolenia

UMOWA nr 2/2014. o przeprowadzenie szkolenia Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt- UMOWA nr 2/2014 o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

U m o w a projekt Zadanie 2. Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy...

U m o w a projekt Zadanie 2. Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... Załącznik nr 1b U m o w a projekt Zadanie 2 Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń zawarta w w dniu roku pomiędzy:. ul....,. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR. UMOWA nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy

Załącznik nr 4. Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR. UMOWA nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Załącznik nr 4 Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR UMOWA nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 6A,, w imieniu którego działa: zwanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: MCPS.PSP/433-1-2/2019 Załącznik nr 1 do IWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Cel przedmiotu zamówienia: Celem przedmiotu zamówienia jest pogłębianie wiedzy kadr instytucji pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. 41 254-30-92 Suchedniów, 30.03.2015 I. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubiński, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3, Lubin

Powiat Lubiński, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3, Lubin Lubin, 29.03.2019 r. Ds.05.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 TYS. PLN NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU INWESTUJĘ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Załącznik nr 1 Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr.

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr. Załącznik nr 4 Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 6A,, w imieniu którego działa:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / z siedzibą w, ul, NIP, REGON reprezentowanym/ą przez:

UMOWA NR / z siedzibą w, ul, NIP, REGON reprezentowanym/ą przez: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR /2014 W dniu... w Stalowej Woli pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, NIP 865 20 63 924, REGON 005660296, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 1 do siwz Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Czas, liczba godzin. 5) Harmonogram. 6)

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-10-23 13:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki, dnia 31 lipca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Łagiewniki, dnia 31 lipca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Łagiewniki, dnia 31 lipca 2012r. Na zamówienie o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 2000 euro do 14000 euro Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58210 Łagiewniki Ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: MCPS.ES/AS/351-1/2019 Załącznik nr 1 do IWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja 1 (jednego) jednodniowego szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych. Nowe wzory

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na działanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na działanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta dnia pomiędzy: 1. Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr. z dnia Pani., zwanym dalej Zamawiającym a 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102624-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 23 lutego 2015 r. Nr zapytania 1/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 23 lutego 2015 r. Nr zapytania 1/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 23 lutego 2015 r. Nr zapytania 1/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo