Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis i zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia 5) Harmonogram 6) Materiały szkoleniowe 7) Egzaminy, certyfikaty, nabyte umiejętności 8) Catering 9) Ubezpieczenia 10) Nadzów nad szkoleniem 11 Dokumentacja ze szkolenia 12) Sposób rozliczenia, płatności 13) Badania lekarskie 14) kody CPV 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb dla 158 Beneficjentów projektów: DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL /09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Priorytet VII Promocja integracji społecznej ; FOCUS Twoje miejsce w Ŝyciu, Twoje miejsce na rynku pracy o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL /09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Uczestnikami projektu będą: - osoby długotrwale bezrobotne 36 osób - osoby niepełnosprawne 41 osób - osoby po 45 roku Ŝycia 81 osób Liczba uczestników: 158 osób dorosłych. 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia - szkoleń według potrzeb. Liczba trenerów co najmniej po jednej osobie na jeden temat szkolenia (kurs). Wymagania wobec kadry trenerskiej: - doświadczenie w prowadzeniu danego szkolenia zawodowego (minimum 2 lata i/lub co najmniej 5 przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie); - doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi - wykształcenie lub/i kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem, na jakim poziomie co najmniej średnim. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu CV trenerów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia potwierdzające ich kompetencje i doświadczenie zawodowe.

2 3) Zapewnienie lokalu Wykonawca powinien dysponować lub zapewnić na cele realizacji przedmiotu zamówienia bazę szkoleniową z odpowiednimi pomieszczeniami wraz z zapleczem do przeprowadzenia szkolenia dla osób dorosłych tj. sale dostosowane do prowadzenia zajęć dla grup ok. 15 osobowych, dobrze oświetlone (światło dzienne i sztuczne), wentylowane (z dostępem do świeŝego powietrza) posiadające odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposaŝone w akustyczne i jakościowe narzędzia i urządzenia, a takŝe oprogramowania i pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonania zamówienia. Infrastruktura oraz sale szkoleniowe powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w pobliŝu sal (w tym samym budynku) powinny znajdować się łazienki z węzłem sanitarnym. Miejsce odbywania szkolenia: Rzeszów. 4) Program szkolenia a) Przygotowania szczegółowych z rozpisaniem na dni i godziny programów szkoleń i dostarczenie ich do 3 dni roboczych przed realizacją zamówienia do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość korekty przedstawionych dokumentów. b) Programy szkoleń powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych szkoleń z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien zawierać równieŝ informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po zakończeniu danego szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty programów szkoleń w zakresie nieograniczonym regulacjami prawnymi. 5) Harmonogram a) Przygotowania szczegółowych z rozpisaniem na dni i godziny harmonogramów oraz programów szkoleń i dostarczenie ich do 3 dni roboczych przed realizacją zamówienia do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość korekty przedstawionych dokumentów. b) Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego szkolenia. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do ; nie więcej niŝ 8 godzin lekcyjnych dziennie (1 godzina lekcyjna = 45 minut). Zajęcia powinny odbywać się najpóźniej do godziny 18:00. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany uczestnikom szkolenia na pierwszym spotkaniu. 6) Materiały szkoleniowe a) Przygotowania materiałów szkoleniowych w ilości dla kaŝdego uczestnika do danego rodzaju szkolenia, pozwalających na samodzielną edukację z zakresu tematyki szkoleń (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych), zgodnie z zapisami punktu III podpunkt 2 opisu i zakresu zamówienia. b) Komplet materiałów szkoleniowych dla kaŝdego uczestnika szkolenia obejmujących: - papierową wersję materiałów szkoleniowych (format A4, minimum 20 stron, trwale spięte np. zbindowane). - materiały papiernicze (notatnik, niebieski długopis) i inne środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. c) Komplet materiałów powinien zostać rozdany Beneficjentom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru. d) Jeden komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej dla Zamawiającego e) Koszty opracowania, transportu i powielenia materiałów ponosi Wykonawca.

3 7) Egzaminy a) Wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikatu o jego ukończeniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, poświadczającego ich uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu. Zaświadczenia powinny zawierać oznaczenia wymagane przez RARR S. A. Ostateczna treść zaświadczeń powinna zostać przesłana Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zaświadczenia powinny być wydane w formacie A4 na papierze przeznaczonym do wydruku zaświadczeń/certyfikatów (gramatura papieru 180 g/m², kolor biały) b) Przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych dla uczestników szkoleń na ostatnich zajęciach. c) W przypadku szkoleń wymagających posiadania uprawnień państwowych Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia egzaminu zewnętrznego oraz koordynowania etapów w/w egzaminu (poinformowanie Beneficjenta o terminie egzaminu, przypilnowanie wydania przez instytucję egzaminacyjną np. komisje państwową wymaganych dokumentów uprawniających uczestników szkolenia do wykonywania zawodu). KaŜdy uczestnik ma moŝliwość jednego podejścia do egzaminu zewnętrznego. Koszty egzaminów zewnętrznych ponosi Wykonawca (szkolenie wózek widłowy, operator koparko-ładowarki, instruktor nauki jazdy, spawacz). 8) catering 1. Catering dla kaŝdego uczestnika szkolenia, we wszystkie dni szkolenia w tym: a. Jeden ciepły posiłek (drugie danie) w połowie dnia szkoleniowego dla kaŝdego uczestnika szkolenia. Zestaw obiadowy musi obejmować: mięso/rybę min 300g, ziemniaki 200g, surówkę 150g lub posiłek jarski przy czym liczba posiłków jarskich nie moŝe stanowić więcej niŝ 30% obiadów łącznej liczby dla kaŝdej grupy szkoleniowej. MoŜliwe posiłki jarskie ( min. 450g/porcja) - Pierogi ruskie -20szt/ na osobę - Krokiety z kapusta i grzybami w sobie grzybowym -4 szt/ na osobę - Pierogi z kapustą i grzybami -20szt/na osobę - Gołąbki z grzybami -4 szt/na osobę - Placki ziemniaczane z sosem jarskim 4szt/na osobę - Risotto (450g/porcja) - Zapiekanka bezmięsna (450g/porcja) Sposób podania: W sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej: Obiad dla kaŝdego uczestnika powinien być podany na gorąco w pojemniku termoizolacyjnym z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek. Obiad moŝe być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie moŝe odbywać się w chwili podawania obiadu. Posiłki w restauracji, stołówce itp. Powinny być zapewnione miejsca siedzące dla uczestników, posiłki powinny być ciepłe, podane na zastawie obiadowej. Miejsce posiłku nie powinno być oddalone dalej niŝ 5 minut drogi od miejsca szkolenia. Obiady powinny być zróŝnicowane. Dany obiad nie powinien powtarzać się częściej niŝ raz na 5 dni szkoleniowych. b. Dwie przerwy kawowe (rano przed rozpoczęciem szkolenia i w trakcie obiadu). W ramach kaŝdej z dwóch przerw kawowych naleŝy zapewnić dla kaŝdego uczestnika szkolenia: - Kawę czarną rozpuszczalną 2 filiŝanki na osobę, - Herbatę czarną tradycyjną 2 filiŝanki na osobę, Kawa i herbata powinny być podawane w oryginalnych opakowaniach lub wyłoŝone na talerzykach wraz z termosami z wrzątkiem. - Woda mineralna gazowana, niegazowana 0,25 l na osobę, - Cukier, płynne mleko do kawy, cytryna do herbaty w plastrach dla wszystkich uczestników. Sposób podania: w formie szwedzkiego stołu z zapewnieniem filiŝanek, talerzyków, łyŝeczek, serwetek oraz kubków na zimne napoje. Czas na przerwy kawowe i obiadowe naleŝy doliczyć do załoŝonej liczby godzin dydaktycznych szkolenia. Koszty posiłków, dowozu, sprzętu, obsługi kelnerskiej ponosi Wykonawca.

4 9) ubezpieczenia Ubezpieczenia uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu oraz w drodze do miejsca świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty. 10) Nadzów nad szkoleniem Nadzór prowadzony przez wykonawcę a) Prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją usługi. b) BieŜącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestników szkolenia oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie dla tych osób. c) Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list odbioru materiałów oraz list odbioru zaświadczeń/certyfikatów przekazanych przez Zamawiającego. d) Umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia szkolenia zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach POKL, przekazanymi przez Zamawiającego. Przeprowadzenia dwóch testów sprawdzających postęp wiedzy uczestników kaŝdego szkolenia (w połowie i na koniec szkolenia). Nadzór prowadzony przez Zamawiającego e) UmoŜliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umoŝliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji szkoleń. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowanych stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno - sanitarnych dzień przed rozpoczęciem szkolenia i podczas szkolenia oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia. 11) Dokumentacja ze szkolenia Dokumentacja sporządzana w trakcie szkolenia: a) Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list odbioru materiałów oraz list odbioru zaświadczeń/certyfikatów przekazanych przez Zamawiającego. Wzory dokumentów będą przekazane Zamawiającemu przed realizacją przedmiotu zamówienia. b) Prowadzenia dokumentacji szkolenia oddzielnie dla kaŝdej grupy uczestników i dla kaŝdego projektu oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dla kaŝdego projektu w tym: - list obecności szkolenia za kaŝdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników i prowadzącego szkolenie (listy obecności będą zawierać zapis Podpis na liście stanowi potwierdzenie obecności na szkoleniu i skorzystania z cateringu ) listy obecności powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane. - dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, program i tematy szkolenia oraz podpisy osób prowadzących daną tematykę, wykaz obecności uczestników szkolenia (dziennik powinien być uzupełniany na bieŝąco po kaŝdym dniu szkoleniowym i powinien być prowadzony odrębnie dla kaŝdego projektu w ramach danej grupy szkoleniowej). - listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych (z wyszczególnieniem, co wchodzi w ich skład) przez kaŝdego uczestnika szkolenia (listy nie mogą być poprawiane i korektorowane), powinny być przygotowane odrębnie dla kaŝdego projektu w ramach dalszej grupy szkoleniowej. c) Umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia szkolenia zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach POKL, przekazanymi przez Zamawiającego.

5 Przeprowadzenia dwóch testów sprawdzających postęp wiedzy uczestników kaŝdego szkolenia (w połowie i na koniec szkolenia). Dokumentacja przekazywania zamawiającemu d) Przekazania zamawiającemu kompletów materiałów szkoleniowych z kaŝdej tematyki w wersji elektronicznej i 1 egzemplarza w papierowej przed rozpoczęciem szkoleń. e) Przekazania Zamawiającemu kaŝdorazowo w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu zajęć w danym miesiącu przez kaŝdą grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej: - oryginały list obecności za kaŝdy dzień szkolenia. f) Przekazania Zamawiającemu kaŝdorazowo w terminie 3 dni po zakończeniu zajęć przez daną grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej: - oryginały dzienników zajęć, - oryginały list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników, - kserokopie wydanych uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (wraz z datą) przez Wykonawcę, - oryginały list potwierdzających odbiór certyfikatów/zaświadczeń. g) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na w/w dokumentach. Oznakowania unijne poda Zamawiający. h) Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający nr umowy, nazwę, datę szkolenia, datę przekazania dokumentów, nazwę/opisu dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób. 12) Sposób rozliczenia, płatności a) Cena jednostkowa/kosztorysowa. Płatne za przeszkolona osobę. W sytuacji rezygnacji Beneficjenta/osoby przed rozpoczęciem szkoleń kwota na tego Beneficjenta/osoby zostanie odjęta od kwoty zamówienia. W sytuacji rezygnacji w trakcie szkolenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość szkolenia. b) Podstawą wystawienia faktury jest protokół potwierdzający wykonanie szkolenia i przekazanie dokumentów podpisany przez pracownika CSW RARR SA. c) Wykonawca wystawi zamawiającemu faktury oddzielnie na potrzeby kaŝdego projektu, którego dotyczy przedmiot zamówienia z wyszczególnieniem na fakturze rodzaju szkoleń oraz liczby uczestników. d) Wynagrodzenie płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 13) Badania lekarskie - Badania lekarskie są wymagane dla części nr 4, 5, 6, 7. a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich w ośrodku Medycyny Pracy w celu oceny stanu zdrowia Beneficjentów, zdolności lub niezdolności do podjęcia szkolenia, co do którego istnieją takie wymagania. W przypadku szkoleń wymagających wykonania badań sanepidzkich Wykonawca powinien zlecić wykonanie w/w badań do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Koszty badań ponosi Wykonawca. b) Oryginały zaświadczeń lekarskich Beneficjenci powinni przedłoŝyć w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w celu weryfikacji braku przeciwwskazań do podjęcia danego szkolenia. c) W sytuacji wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych uniemoŝliwiających podjęcie szkolenia przez Beneficjenta, Zamawiający zapłaci Wykonawcy koszty tychŝe badań, a koszty szkolenia zostaną pomniejszone o osobę, która do niego nie przystąpi. d) Wykonawca przedłoŝy zamawiającemu listę osób, które przystąpiły do badań lekarskich oraz potwierdzenie wykonania tej usługi.

6 14) kody CPV Część nr 1 - moduł szkoleń biurowych Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania Część nr 2 moduł szkoleń manualnych Część nr 3 moduł szkoleń komputerowych Usługi szkolenia komputerowego Część nr 4 moduł szkoleń kosmetyczno-fryzjerskich Część nr 5 moduł szkoleń Ŝywieniowych Część nr 6 moduł szkoleń technicznych Usługi szkolenia specjalistycznego

7 Usługi szkolenia technicznego Część nr 7 moduł szkoleń społecznych Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.35.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.36.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo