Złożoność w naukach ekonomicznych i w zarządzaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złożoność w naukach ekonomicznych i w zarządzaniu"

Transkrypt

1 Złożoność w naukach ekonomicznych i w zarządzaniu Ku ujęciom interdyscyplinarnym teorii ekonomii i zarządzania Prof. Tadeusz Gospodarek 2014 Złożoność nie jest równoważna trudności. (Zagadnienie trudne nie musi być złożone!) Złożoność odnosi się do badań obiektów, które składają się z wielu elementów składowych, oddziaływujących wzajemnie oraz z otoczeniem. Takie obiekty nazywane są systemami. Nie istnieje jednoznaczna definicja złożoności. Metodologia badań systemów sugeruje konieczność tzw. ujęcia holistycznego nie wskazując przy tym co to dokładnie oznacza i jaki poziom redukcjonizmu jest akceptowalny w danym przypadku. Dobre praktyki pokazują, że badania systemów złożonych wymagają ujęć modelowych oraz podziału zagadnień na warstwy logiczne (ponieważ nie da się analizować wszystkiego na raz). Doświadczenie wskazuje, że postawa epistemologiczna badacza systemów determinuje osiągane rezultaty. Stąd sądy o faktach wypowiadane są z pozycji nauk empirycznych i szczegółowych. Badania systemów doprowadziły do powstania teorii złożoności. 1

2 Historia dyscypliny naukowej Complexity Science Problematyka teorii systemów złożonych Dyscypliny naukowe i metodologie szczegółowe w obrębie dziedziny wiedzy Systemy złożone 2

3 Skąd się bierze złożoność Gdy próbujemy wyjaśnić jakieś nowe zjawisko posługujemy się modelami kognitywnymi będącymi uproszczeniami rzeczywistości. Gdy próbujemy opisać fakt za pomocą języka formalnego nauki popadamy w konflikt równoważności znaczenia z wyrażeniem tego sądu o fakcie w języku potocznym (złożoność semantyczna). Każda próba opisu stanu obiektu społeczno-ekonomicznego (systemu) za pomocą skończonej liczby zmiennych jest przybliżeniem. Jeżeli podmiot poznający nie może być rozdzielny z przedmiotem poznania popadamy w konflikt epistemologiczny racjonalności sądu. Jeżeli odwrócenie w czasie procesu lub eksperymentu nie jest możliwe popadamy w problem metodologiczny. Jeżeli system społeczno-ekonomiczny wykazuje działania inteligentne i zachowania wynikające z reguły przekory, opis jego rozwoju w czasie nie podlega prostym regułom formalnym. Jeżeli otoczenie jest szybkozmienne w czasie, możliwość stosowania opisów quasistacjonarnych nie jest uzasadniona. System stanowiący podmiot zarządzania może być uznany za złożony jeżeli: można w nim określić mnogość relacji i oddziaływań między komponentami (np. elementami zasobów, wydzielonymi podstrukturami, etc.), główie o charakterze nieliniowym, jego stan chwilowy nie może być opisany dokładnie za pomocą skończonej liczby zmiennych (parametrów stanu układu) w danym kontekście i przestrzeni fazowej, jego rozwój w czasie może być opisany formalnie za pomocą układu równań różniczkowo-całkowych (nieliniowość), uwzględniających dane bieżące i przeszłe, jest wrażliwy na warunki początkowe i zmiany parametrów sterujących, co może objawiać się łatwą utratą stabilności, w tym zachowaniami chaotycznymi lub katastroficznymi, można obserwować lub zdefiniować wielość ścieżek jego rozwoju w czasie, ewoluuje w sposób ciągły, wykorzystując zasady autoadaptacji i uczenia się. 3

4 Postulaty systemu społeczno ekonomicznego Najbardziej ogólnym podmiotem złożonym ekonomii i zarządzania jest system społeczno - ekonomiczny generujący wartość w otoczeniu. 1. Podmiot zarządzania realizuje określone procesy biznesowe wykorzystując dostępne mu zasoby, relacje i kompetencje, tworzy wartość w otoczeniu. 2. Otoczenie poprzez zarządzanie w skali makro tworzy reguły gry i warunki funkcjonowania systemu generującego wartość w skali mikro, w formie specyficznego ekosystemu społeczno-ekonomicznego. 3. Każdy podmiot zarządzania prowadzi grę przeciwko otoczeniu, której wynikiem jest określona alokacja wartości generowanej na rynku (w otoczeniu), wymiana kapitału i informacji z otoczeniem oraz zrównoważona struktura jego ekosystemu społeczno-ekonomicznego. Postulaty systemu społeczno ekonomicznego c.d. 4. W swoim ekosystemie społeczno-ekonomicznym system generujacy wartość pozostaje w stanie równowagi dynamicznej mikro-makro, dzięki realizacji procesów biznesowych, zachowaniom inteligentnym i odpowiedniemu zarządzaniu w skali mikro. 5. Zarządzanie wykonywane jest przez podejmowanie i wdrażanie szeregu decyzji, których skutki ustalają położenie (stan) podmiotu zarządzania w danym ekosystemie społeczno-ekonomicznym i w danej chwili. 6. Spełniona jest zasada ciągłości zmiany stanu systemu w czasie (następstwo czasowe - procesy Markowa). 7. Wartość kreowana przez dowolny system, określana jest przez charakterystyczny dla niego łańcuch wartości. 4

5 Proces, funkcja celu, informacje i decyzje Łańcuch wartości Porter M. E., Competitive Advantage, Free Press,

6 Człowiek w systemie generującym wartość W działalności biznesowej człowiekowi należy przypisać następujące domeny aktywności nie dające się zastąpić przez systemy fizykalne oraz technologię SI: Przedsiębiorczość i innowacyjność, Podejmowanie i wykonanie decyzji, Komunikowanie się, kreowanie zasobów informacji i wiedzy, Tworzenie wartościowych zasobów i kluczowych kompetencji, Budowanie układów relacji oraz struktur organizacyjnych, Tworzenie struktur społecznych, ekonomicznych oraz władzy, Podejmowanie ryzyka i prognozowanie, Definiowanie wartości, Podejmowanie działań inteligentnych, Uczenie się i samorefleksja. Powyższe stanowi o złożoności zagadnień ekonomii i zarządzania oraz o braku możliwości ścisłej kwantyfikacji stanu systemu generującego wartość i zupełności opisu formalnego procesów biznesowych. Fundamentalne uogólnienia obserwacji Dotychczasowe badania struktury biznesu, oddziaływań ekonomicznych, zachowań organizacji oraz ekosystemów społecznoekonomicznych pozwalają postawić tezy o charakterze paradygmatów, wymienione poniżej: Nie istnieje jedyny uniwersalny: model struktury i działania organizacji, sposób zarządzania dowolną organizacją, cel działania dowolnej organizacji i sposób jego osiągnięcia, łańcuch wartości dowolnej organizacji. Przy tym kluczowym w powyższych zdaniach jest słowo jedyny Wniosek Ekonomia i zarządzanie mogą stanowić cross-dyscypliny teorii złożoności. 6

7 Równowaga ogólna (G. Debreu) Założenia (ekonomii otwartej) Można skonsumować tylko tyle ile zostanie wyprodukowane. W przestrzeni dóbr konsument może swobodnie dokonywać wyborów (preferencje, prawa Gossena, reguła przekory ), W przestrzeni produktów, każdy producent ma swobodny dostęp do rynku (model M.Portera, koncepcja RBV ), Występuje idealna konkurencja (??? ), Istnieje pełny dostęp do informacji (dotyczy konsumenta i producenta). Wówczas Istnieje równowaga ogólna na rynku. Praktyka pokazuje, że założenia modelu ADM są zbyt optymistyczne, skąd wynika konieczność wprowadzenia równowagi dynamicznej mikro-makro oraz wystąpienie złożoności epistemologicznej nieusuwalnej. Gra systemu przeciwko otoczeniu Czym jest gra systemu z otoczeniem? Elementy gry (gracze, zasady, strategie, wypłata) Gracze Gracz 1 organizacja Gracz 2 - otoczenie Zasady gry Gracz 1 próbuje coś wyprodukować i sprzedać Gracz 2 stara się ograniczyć wejście na rynek Wynikiem jest alokacja określonej wartości w otoczeniu i następuje koniec gry. Strategie (czyste, mieszane, ) Funkcja wypłaty (macierz wypłaty) Wypłata Konsekwencje teorii gier (równowaga mikro-makro). 7

8 Równowaga mikro-makro Globalny łańcuch dostaw T. Gospodarek, M.B. Neace Global Supply Chains as Multi-category, Intertwined Systems; B&ESI Conference Split,

9 Model makroekonomiczny. Obiegi: kapitału produkcji dóbr, usług i pieniądza Jak sobie radzić ze złożonością? Aspekty: modelowania, redukcjonizmu, reprezentacji formalnej i wnioskowania. 9

10 Narzędzia metodologiczne Redukcjonizm (czarna skrzynka, warstwy logiczne), Modelowanie (reprezentacje formalne), Modelowanie kognitywne (np. cynefin, analogia), Ujęcia problemu z punktu widzenia innych nauk, Eklektyzm metodologiczny, Wnioskowanie rozmyte, Weryfikacjonizm w sensie Carnapa, Kryterium prawdziwości akceptowalnej a nie ścisłej, Ujęcie indukcyjne (w sensie Milla), Metoda naukowa (demarkacja selekcjonująca), Kompromis heurystyczny wnioskowania, Teoria złożoności i systemów. Paradygmat modelowania 10

11 Modelowanie w zarządzaniu Dominacja analogii Obszar przenikania Dominacja metafor W systemach można wyróżnić 5 domen D.J. Snowden and M.E. Boone; A Leader s Framework for Decision Making; HBR, 11,2007 Jak postępować z systemami? The Cynefin Framework Prostoty, gdzie relacje pomiędzy przyczyną a skutkiem są oczywiste dla wszystkich. Wówczas można stosować najlepsze praktyki i podejście do problemu na zasadzie: Zrozum - Kategoryzuj - Odpowiedz. Komplikacji, gdzie ustalenie relacji przyczynowo-skutkowych wymaga analiz lub innych form badań oraz wiedzy eksperckiej. Podejście do problemu Wyczuj - Analizuj Odpowiedz. Można przy tym zastosować dobre praktyki. Złożoności, gdzie relacje pomiędzy przyczyną a skutkiem mogą być postrzegane retrospektywnie, ale nie są do przewidzenia w przyszłości. Podejście metodyczne do problemu: Spróbuj - Zrozum Odpowiedz. Można stosować praktyki rozwijane (w fazie B+R) Chaotyczności, gdzie nie ma relacji przyczynowo-skutkowej na poziomie systemu. Właściwe podejście to Działaj - Wyczuj Odpowiedz a wówczas można odkryć nowatorskie praktyki. Nieuporządkowania- brak metodologii. 11

12 Autoadaptatywne modelowanie organizacji Użycie teorii kontyngencji oraz szablonu cynefin, jako przykład ujęcia systemowego problemu teorii złożoności T.Gospodarek, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2012 Koncepcja kontyngencji w modelowaniu organizacji. Przykład ujęcia systemowego. 12

13 Układ warstw logicznych w analizie przedsiębiorczości Konferencja, Istanbul 2009, Tadeusz%20Gospodarek pdf 13

14 Warstwy logiczne w ujęciu systemowym. Teatr Polski. Agile management w Teatrze Polskim Agile management w tworzeniu spektaklu. Warstwy logiczne ujęcia systemowego. Teatr Polski. 14

15 Warstwy logiczne reprezentacji informatycznej systemu Warstwy interoperacyjności Od danych do filozofii. 15

16 Dziękuję za uwagę Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Kwiecień,

Sylabus. Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład

Sylabus. Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład Wrocław - Opole 2014 Sylabus Kontekst zarządzania (ontologiczne podstawy ZS). Podmiot i przedmiot zarządzania strategicznego (podstawy epistemologiczne)

Bardziej szczegółowo

Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu

Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu Tadeusz Gospodarek Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wałbrzych 2012 1 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189

str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189 str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189 str_2:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 PRACE NAUKOWE nr 44 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu str_3:makieta 1 2009-05-28

Bardziej szczegółowo

Heurystyka, prawda i teorie zarządzania Tadeusz Gospodarek

Heurystyka, prawda i teorie zarządzania Tadeusz Gospodarek Heurystyka, prawda i teorie zarządzania Tadeusz Gospodarek Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 58-305 Wałbrzych, ul. 1-Maja 131 tgospo@op.pl Wstęp Zarządzanie jako zbiór zagadnień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT DO WYBORU ) Łódź Spis treści Blok 1/ Moduł 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Rozdział 1. Interpretacja 1 Panorama i zakres ryzyka metodologii projektowania 17 Rozdział 1 Interpretacja i zakres metodologii

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Elastyczność zasobu informacyjnego Tadeusz Gospodarek

Elastyczność zasobu informacyjnego Tadeusz Gospodarek R. Krupski [red.], Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Wrocław, 2008, str. 127-148, ISBN 978-83-7011-909-6 Elastyczność zasobu informacyjnego Tadeusz Gospodarek

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN.

SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN. SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN. Małgorzata Pańkowska Wprowadzenie Warunkiem koniecznym prowadzenia badań naukowych dotyczących systemów informatycznych jest zrozumienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH ZESZYTY NAUKOWE 55-68 Szymon SUPERNAK 1 WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH Streszczenie W treści omówiono koncepcję modelowania architektur korporacyjnych w celu

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wstęp. rządzenia sieciowego i Dezagregacja polityki) oraz licznych artykułach naukowych.

Wstęp. rządzenia sieciowego i Dezagregacja polityki) oraz licznych artykułach naukowych. Świat się zmienia. Świat stał się coraz bardziej skomplikowany. Świat się skurczył. Wszystko płynie. Wszystko się łączy. Globalne problemy. Globalne wyzwania. Transgraniczność. Transnarodowość. Postsuwerenność.

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONOŚĆ (complexity)

ZŁOŻONOŚĆ (complexity) ZŁOŻONOŚĆ (complexity) Pojęcie niezwykle trudne do jednoznacznego sprecyzowania. Najogólniej rzecz biorąc, oznacza coś bardzo skomplikowanego albo trudnego do zrozumienia. Ze zjawiskiem złożoności spotykamy

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Malinowska Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Czerwiec 2004 r.

Nr 1. Czerwiec 2004 r. Nr 1 Czerwiec 2004 r. Nr 1 ISSN 1733-0092 czerwiec 2004 r. pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie Redakcja: Prof. Grzegorz LISSOWSKI Prof. Marcin MALAWSKI Prof. Honorata SOSNOWSKA

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Beata Majecka Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański IX Kongres Ekonomistów Polskich WITALNOŚCIOWA PERSPEKTYWA ZACHOWAŃ RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWY PARADYGMAT W NURCIE BEHAWIORALNYM? Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką wykład monograficzny

Zarządzanie marką wykład monograficzny Zarządzanie marką wykład monograficzny Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek WWSZiP 2012/2013 tgospo@op.pl www.gospodarek.eu Spis treści Marka i jej struktura Marka w łańcuchu wartości. Psychologiczny i społeczny

Bardziej szczegółowo

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA GDYNIA 2002 APANOWICZ J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, s. 154, rys. 16, tab. 2, literatura 35 poz., zał.8. Opracowanie zawiera elementarną wiedzę z zakresu metodologii.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2010 Nr 4 (48) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Ewa Drabik O matematycznym modelowaniu zjawisk gospodarczych i interakcji społecznych...

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PROJEKTU NAUKOWEGO

STRUKTURA PROJEKTU NAUKOWEGO Kazimierz Meredyk Katedra Ekonomii Politycznej Uniwersytet w Białymstoku STRUKTURA PROJEKTU NAUKOWEGO Wstęp Przyjmuje się, że jednym z głównych współczesnych problemów sfery badawczorozwojowej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 1(120): s. 108 123, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo