Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1."

Transkrypt

1

2 Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1.

3 Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego optymalizowania procesów utrwalenie techniki optymalizowania procesów na wybranych przykładach (studium rzeczywistego przypadku) planowanie zmian wynikających z optymalizacji procesów (studium rzeczywistego przypadku)

4 Plan pracy Pracujemy według planu razem i w podgrupach na rzeczywistych przykładach z zaangaŝowaniem wszystkich

5 Wprowadzenie do mapowania procesów NajwaŜniejsze definicje i pojęcia: analiza porównawcza identyfikacja słabych stron optymalizacja kryteria optymalizacji planowanie zmian

6 Analiza porównawcza Znalezienie róŝnic w sposobie działania (porównanie map tych samych procesów z róŝnych urzędów danego typu) dotyczących w szczególności: dokumentów bądź informacji wymaganych od klienta dokumentów bądź informacji sporządzanych przez urząd konieczności sporządzania opinii, ekspertyz, porad prawnych róŝnic w sposobie wykonywania czynności przebiegu ścieŝek krytycznych czynności, w których występują wąskie gardła ścieŝek decyzyjnych dostępności usługi dla klienta

7 Identyfikacja słabych stron KaŜde działanie, które: nie wnosi wartości dodanej dla klienta wymaga kontroli niewspółmiernej do ryzyka wymaga zaangaŝowania i kompetencji większych niŝ potrzeba jest powtórzeniem wcześniejszych działań jest niepotrzebnie uzaleŝnione od zakończenia wcześniejszych działań moŝe być powodem wstrzymania całego procesu wykonywane jest nieefektywnie (narzędzia lub kompetencje)

8 Optymalizacja Znalezienie najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium

9 Kryteria optymalizacji Czy z punktu widzenia klienta: usługa lub produkt będą lepsze? dostęp do usługi lub produktu będzie łatwiejszy? otrzymanie usługi lub produktu będzie łatwiejsze? oczekiwanie na usługę lub produkt będzie krótsze?

10 Planowanie zmian grupa sukces wdroŝenie moŝe nastąpić niezwłocznie, dając znaczące korzyści, bez specjalnych nakładów, bez zwiększonego ryzyka. grupa postęp wdroŝenie wymaga czasu, daje znaczące korzyści, wymaga nakładów, bez zwiększonego ryzyka. grupa poprawa wdroŝenie wymaga czasu, daje ograniczone korzyści, bez specjalnych nakładów, bez zwiększonego ryzyka. grupa błąd wdroŝenie wymaga czasu, nie daje istotnych korzyści, wymaga sporych nakładów, jest ryzykowne pozorna korzyść bądź błędna rekomendacja porzucić zmianę.

11 Zapraszam na przerwę

12 Szczegółowy plan pracy Przypomnijmy sobie jakie procesy zostały zmapowane Ustalmy wybór procesu do optymalizacji podział na grupy

13 Omówienie przykładowego procesu Wybierzmy proces do optymalizacji, który spełnia następujące warunki: złoŝony liczne zdarzenia, działania, dokumenty, stanowiska, systemy, operatory, wyraźna ścieŝka krytyczna słaby zidentyfikowano liczne słabe strony porównywalny wybrany w innych urzędach danego typu

14 Identyfikacja słabych stron procesu Podzielmy się na grupy Przygotujcie listę działań analizowanego procesu. Sięgnijcie po listę słabych stron tego procesu. Przypiszcie słabe strony poszczególnym działaniom. Przykład na następnym slajdzie. Porównajmy otrzymane listy, wskazując róŝnice i uzupełniając braki

15 Przykład Proces: Wydawanie standardowych zaświadczeń na wniosek klienta Działanie 1. Przyjęcie wniosku od klienta Kolejne działania Słaba strona Jest tylko jedno stanowisko obsługi,klienci często podchodzą z niewłaściwymi formularzami, wypełniają dane osobowe przy stanowisku, wydłużając czas obsługi.

16 Sprawdźmy wyniki Czy kaŝda słaba strona procesu została przypisana odpowiednim działaniom (przyczyna-skutek)? Czasami jedno działanie moŝe dać wiele skutków (rozpisać) Czasami jeden skutek moŝe powstać w wyniku wielu działań (powtórzyć) Czy wyszły na jaw jakieś inne słabe strony procesu? Uzupełnijmy listę

17 Zapraszam na przerwę

18 Analiza porównawcza Podzielmy się na grupy Porównajcie mapę wybranego procesu z mapami z innych urzędów lub skorzystajcie z wyników analizy porównawczej. Nie oceniajcie, które są lepsze, zidentyfikujecie występujące róŝnice. Przykład na następnym slajdzie. Porównajmy otrzymane listy, wskazując róŝnice i uzupełniając braki

19 Przykład Proces: Wydawanie standardowych zaświadczeń na wniosek klienta Działanie Słaba strona Porównanie 1. Przyjęcie wniosku od klienta Kolejne działania Jest tylko jedno stanowisko obsługi,klienci często podchodzą z niewłaściwymi formularzami, wypełniają dane osobowe przy stanowisku, wydłużając czas obsługi. W urzędzie X wniosek można złożyć na dowolnym stanowisku. W urzędzie wnioski drukowane są z systemu (automatyczne wprowadzanie danych osobowych).

20 Sprawdźmy wyniki Czy zidentyfikowaliśmy wszystkie róŝnice? JeŜeli jest ich zbyt duŝo, to skoncentrujcie się na tych, które mogą usprawnić nasz proces Zwróćcie szczególną uwagę na: druki i formularze powstałe dokumenty opinie, ekspertyzy, porady prawne róŝnice w sposobie wykonywania działań kolejność wykonywania działań na jakich stanowiskach wykonuje się działania kto je kontroluje i akceptuje jakie systemy są dostępne dla pracowników i klientów

21 Zapraszam na przerwę

22 Wskazanie działań do optymalizacji Podzielmy się na grupy. Zastanówcie się, jakie znaczenie z punktu widzenia optymalizacji procesu mogą mieć słabe strony i występujące róŝnice. Nie szukajcie rozwiązań. Wyobraźcie sobie skutki. Przykład na następnym slajdzie. Porównajmy otrzymane listy, wskazując róŝnice i uzupełniając braki.

23 Przykład Proces: Wydawanie standardowych zaświadczeń na wniosek klienta Działanie Słaba strona Porównanie Wskazanie 1. Przyjęcie wniosku od klienta Jest tylko jedno stanowisko obsługi,klienci często podchodzą z niewłaściwymi formularzami, wypełniają dane osobowe przy stanowisku, wydłużając czas obsługi. W urzędzie X wniosek można złożyć na dowolnym stanowisku. W urzędzie wnioski drukowane są z systemu (automatyczne wprowadzanie danych osobowych). Licznie występujące uproszczenie zmniejsza obciążenie pracowników, usprawnia obsługę klientów. Kolejne działania

24 Sprawdźmy wyniki Czy poprawnie wskazaliśmy działania do optymalizacji, szukając odpowiedzi na pytania: czy działanie jest jednostkowe czy masowe (skala)? czy działanie ma wpływ na jakość usługi lub produktu? czy działanie ma wpływ na dostęp do usługi lub produktu? czy działanie ma wpływ na czas realizacji usługi lub produktu?

25 Koniec pierwszego dnia warsztatów

26 Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 2.

27 Rekomendowanie zmian procesów Podzielmy się na grupy. Znacie słabe strony poszczególnych działań, róŝnice w sposobie ich wykonywania, znaczenie dla sprawności całego procesu. Czas na rekomendacje zmian. Przykład na następnym slajdzie. Porównajmy otrzymane listy, wypracowując bądź uzupełniając wspólne rekomendacje.

28 Przykład Proces: Wydawanie standardowych zaświadczeń na wniosek klienta Działanie Słaba strona Porównanie Wskazanie Rekomendacje 1. Przyjęcie wniosku od klienta Jest tylko jedno stanowisko obsługi,klienci często podchodzą z niewłaściwymi formularzami, wypełniają dane osobowe przy stanowisku, wydłużając czas obsługi. W urzędzie X wniosek można złożyć na dowolnym stanowisku. W urzędzie wnioski drukowane są z systemu (automatyczne wprowadzanie danych osobowych). Licznie występujące uproszczenie zmniejsza obciążenie pracowników, usprawnia obsługę klientów. Drukowanie wniosków z systemu. Dostęp na każdym stanowisku obsługi. Kolejne działania

29 Sprawdźmy wyniki Otrzymaliśmy zbiór rekomendacji, które: są ambitne, ale realne mają istotny i pewny wpływ na usprawnienie procesu nie są ze sobą sprzeczne nie są sprzeczne z obowiązującym prawem

30 Zapraszam na przerwę

31 Weryfikacja rekomendowanych zmian Kryteria weryfikacji zmian: zmiany organizacyjne wymagania prawne analiza ryzyka oczekiwane rezultaty

32 Kryterium 1: WYMAGANIA ORGANIZACYJNE Rekomendacja moŝe zostać wprowadzona bez istotnych zmian organizacyjnych Rekomendacja wymaga reorganizacji zespołów, szkoleń, zmian informatycznych, zakupu dodatkowego oprogramowania, zakupu dodatkowych narzędzi,itp. Rekomendacja wymaga zmian w strukturze organizacyjnej urzędów, zakupu nowych systemów informatycznych, wdroŝenia nowych technologii, itp. Miara Kryterium 2: WYMAGANIA PRAWNE Miara Rekomendacja nie wymaga zmian prawnych 3 Rekomendacja wymaga zmian w zarządzeniach, procedurach, instrukcjach wewnętrznych Rekomendacja wymaga zmian nadrzędnych przepisów (rozporządzenia, ustawy) 2 1

33 Kryterium 3: ANALIZA RYZYKA Rekomendacja bez wpływu na inne procesy bądź czynności 3 WdroŜenie rekomendacji moŝe mieć wpływ na inne procesy bądź czynności (wzrost kosztów, błędne decyzje, łamanie prawa, utrudnienia dla klientów, itp.). Trudno zdiagnozować lub zdiagnozowane ograniczone ryzyko. WdroŜenie rekomendacji istotnie wpływa na inne prace bądź czynności, które w przypadku niedostawania do zmian zwiększają ryzyko prawne i operacyjne. Zdiagnozowane ryzyko. Miara 2 1 Kryterium 4: OCZEKIWANE REZULTATY Znaczące udoskonalenie procesu w wielu aspektach (przyjazna obsługa klienta, szeroki dostęp do usług, skrócenie czasu oczekiwania na decyzje, zmniejszenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie ryzyka operacyjnego i prawnego, itp.) Udoskonalenie procesów w wybranych aspektach działania (np. wyłącznie zwiększenie dostępności do usług) Usprawnienie procesów, poprawa warunków obsługi, sprawniejszy przepływ informacji i dokumentów. Miara 3 2 1

34 Weryfikacja rekomendowanych zmian Ustalcie wagi poszczególnych kryteriów (10 punktów do rozdzielenia) Podzielcie się na grupy Dokonajcie oceny rekomendowanych zmian ze względu na zastosowane kryteria, wagi i miary (podobnie jak w przypadku priorytetyzowania procesów) Porównajcie otrzymane wyniki, wyjaśnijcie, skąd wzięły się róŝnice w ocenie, wypracujcie wspólne stanowisko Przykład na następnych slajdach

35 Przykład Ustalono następujące wagi: zmiany organizacyjne 3 wymagania prawne 2 analiza ryzyka 2 oczekiwane rezultaty 3 RAZEM 10

36 Przykład Rekomendowana zmiana: proces: Wydawanie standardowych zaświadczeń na wniosek klienta działanie: Przyjęcie wniosku od klienta zmiana: Drukowanie wniosków z systemu

37 Kryterium 1: WYMAGANIA ORGANIZACYJNE Miara Waga Rekomendacja moŝe zostać wprowadzona bez istotnych zmian organizacyjnych Rekomendacja wymaga reorganizacji zespołów, szkoleń, zmian informatycznych, zakupu dodatkowego oprogramowania, zakupu dodatkowych narzędzi itp. Rekomendacja wymaga zmian w strukturze organizacyjnej urzędów, zakupu nowych systemów informatycznych, wdroŝenia nowych technologii itp. 3 Wynik [M*W] Kryterium 2: WYMAGANIA PRAWNE Miara Waga Rekomendacja nie wymaga zmian prawnych 3 Rekomendacja wymaga zmian w zarządzeniach, procedurach, instrukcjach wewnętrznych Rekomendacja wymaga zmian nadrzędnych przepisów (rozporządzenia, ustawy) Wynik [M*W]

38 Kryterium 3: ANALIZA RYZYKA Miara Waga Rekomendacja bez wpływu na inne procesy bądź czynności 3 WdroŜenie rekomendacji moŝe mieć wpływ na inne procesy bądź czynności (wzrost kosztów, błędne decyzje, łamanie prawa, utrudnienia dla klientów, itp.). Trudno zdiagnozować lub zdiagnozowane ograniczone ryzyko. WdroŜenie rekomendacji istotnie wpływa na inne prace bądź czynności, które w przypadku niedostawania do zmian zwiększają ryzyko prawne i operacyjne. Zdiagnozowane ryzyko. Wynik [M*W] Kryterium 4: OCZEKIWANE REZULTATY Miara Waga Znaczące udoskonalenie procesu w wielu aspektach (przyjazna obsługa klienta, szeroki dostęp do usług, skrócenie czasu oczekiwania na decyzje, zmniejszenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie ryzyka operacyjnego i prawnego, itp.) Udoskonalenie procesów w wybranych aspektach działania (np. wyłącznie zwiększenie dostępności do usług) Usprawnienie procesów, poprawa warunków obsługi, sprawniejszy przepływ informacji i dokumentów = 24 3 Wynik [M*W]

39 Przykład grupa sukces [26-30] - wdroŝenie moŝe nastąpić niezwłocznie, dając znaczące korzyści, bez specjalnych nakładów, bez zwiększonego ryzyka. grupa postęp [21-25] - wdroŝenie wymaga czasu, daje znaczące korzyści, wymaga nakładów, bez zwiększonego ryzyka. grupa poprawa [16-20] - wdroŝenie wymaga czasu, daje ograniczone korzyści, bez specjalnych nakładów, bez zwiększonego ryzyka. grupa błąd - [10-15] wdroŝenie wymaga czasu, nie daje istotnych korzyści, wymaga sporych nakładów, jest ryzykowne pozorna korzyść bądź błędna rekomendacja porzucić zmianę.

40 Przykład Rekomendowana zmiana: proces: Wydawanie standardowych zaświadczeń na wniosek klienta działanie: Przyjęcie wniosku od klienta zmiana: Drukowanie wniosków z systemu

41 Przykład Proces: Wydawanie standardowych zaświadczeń na wniosek klienta Działanie Słaba strona Porównanie Wskazanie Rekomendacje Weryfikacja 1. Przyjęcie wniosku od klienta Jest tylko jedno stanowisko obsługi,klienci często podchodzą z niewłaściwymi formularzami, wypełniają dane osobowe przy stanowisku, wydłużając czas obsługi. W urzędzie X wniosek można złożyć na dowolnym stanowisku. W urzędzie wnioski drukowane są z systemu (automatyczne wprowadzanie danych osobowych). Licznie występujące uproszczenie zmniejsza obciążenie pracowników, usprawnia obsługę klientów. Drukowanie wniosków z systemu. Dostęp na każdym stanowisku obsługi. 24 grupa postęp wdrożenie wymaga czasu, daje znaczące korzyści, wymaga nakładów, bez zwiększonego ryzyka. Kolejne działania

42 Sprawdźmy wyniki Wszystkie rekomendacje zostały: zweryfikowane uporządkowane od największej do najmniejszej liczby punktów zaplanowane tak, aby otrzymać optymalny efekt bądź zaniechanie ze względu na wysokie koszty, a małe efekty

43 Zapraszam na przerwę

44 Mapowanie zoptymalizowanego procesu Omówmy przebieg zoptymalizowanego procesu, spiszmy najwaŝniejsze kroki (jeszcze bez mapowania) Ustalmy, gdzie rozpoczyna się i kończy ten Ustalmy, gdzie rozpoczyna się i kończy ten proces, jakiego klienta dotyczy, jakie powstają (zmienione) produkty bądź usługi na poszczególnych etapach

45 Zebranie potrzebnych informacji o zoptymalizowanym procesie Podzielmy się na grupy Przygotujcie szczegółową listę danych potrzebnych do sporządzenia nowej mapy procesu: stanowiska, jednostki organizacyjne, systemy informatyczne, dokumenty, interfejsy, operatory, itd. Porównajmy otrzymane listy, wskazując róŝnice i uzupełniając braki

46 Mapowanie zoptymalizowanego procesu Podzielmy się na grupy Przygotujcie mapę zoptymalizowanego procesu Wykorzystajcie dotychczas zebrane informacje o zmianach dotyczących tego procesu Porównajmy otrzymane w róŝnych grupach mapy, wskazując róŝnice, uzupełniając braki i ustalając ostateczny przebieg procesu

47 Sprawdźmy wyniki Mapa zoptymalizowanego procesu zawiera: nowe druki i formularze nowe dokumenty róŝnice w sposobie wykonywania działań zmiany w kolejności wykonywania działań zmiany stanowisk, na których wykonuje się działania zmiany dotyczące sposobu kontroli i akceptacji nowe systemy dostępne dla pracowników i klientów

48 Zapraszam na przerwę

49 Optymalizacja jako proces Stara mapa identyfikacja słabych stron porównanie z innymi procesami wskazanie działań do optymalizacji rekomendacja zmian weryfikacja zmian planowanie zmian Nowa mapa

50 Koordynacja zmian Łączenie rekomendacji ze względu na zmiany organizacyjne ze względu na zmiany w systemach informatycznych ze względu na zmiany regulacji wewnętrznych Wersjonowanie i testowanie zmian przygotowanie harmonogramu zmian etapowe wdraŝanie zmian testowanie zmian po kaŝdym etapie wprowadzenie korekt do wersji Pomiar osiągniętych rezultatów koszty, przychody wydajność procesów satysfakcja klientów

51 Podsumowanie warsztatów Czym jest optymalizacja? Jak wykorzystać informacje o słabych stronach procesów? Jak wykorzystać doświadczenia innych urzędów? Na czym skoncentrować swoje działania? Jak formułować rekomendacje? Jak ocenić wpływ zmiany na proces? W jakiej kolejności wdraŝać zmiany? Jak koordynować wdraŝanie zmian?

52 Koniec warsztatów

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania

Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Logistyki i Magazynowania Metodyka upraszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych za pośrednictwem elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK WdroŜenie metody CAF

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WSTĘP Księga

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

RAPORT PODSUMOWUJĄCY PRZEPROWADZENIE BADANIA I OPRACOWANIE RAPORTU WRAZ Z REKOMENDACJAMI: ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ I OPRACOWANIE STANDARDÓW PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH W SĄDOWNICTWIE. RAPORT PODSUMOWUJĄCY 1 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia Nr 0152 51/07 z dnia 12 października 2007 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 74 100 Gryfino tel. (0 91) 416 20 11 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Gryfino 2007

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Zespół Badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. Jarosława Górniaka Dr Jolanta Perek-Białas Dr Barbara Worek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A.

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A. 1 WMS: System zarządzania magazynem POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF Przykład: Centres Autoequip, S.A. 2 SPIS TREŚCI WMS Co to jest magazyn? Podstawowe korzyści z posiadania magazynu Operacje

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo