PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU. "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU. "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej""

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej" Wroc aw

2 SPIS TRE CI 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU OPIS PROGRAMU ZA O ENIA PROGRAMU REALIZATORZY PROGRAMU I WARUNKI JEGO REALIZACJI CELE NAUCZANIA CELE OGÓLNE KSZTA CENIA CELE SZCZEGÓ OWE TRE CI PROGRAMOWE REALIZACJA PROGRAMU STANDARDY OSI GNI

3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Przedmiot: kurs j zyka angielskiego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Wroc awskiej, przeprowadzany w ramach projektu "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej". Etap nauki: Nauka j zyka angielskiego odbywa si na poziomie zaawansowanym- Academic English 2 Autorzy: mgr Katarzyna Drozd-Piotrowska wyk adowca j. angielskiego, Studium J zyków Obcych Politechniki Wroc awskiej wspó autor kursu j zyka angielskiego w systemie e-learning, PWr autorka kursu Presentations in English dla doktorantów PWr autorka programu nauczania j zyka angielskiego dla studentów obcokrajowców wspó autorka programu nauczania j zyków obcych dostosowanego do norm europejskich mgr Alicja Mazurkiewicz wyk adowca j. angielskiego, Studium J zyków Obcych Politechniki Wroc awskiej wspó autor kursu j zyka angielskiego w systemie e-learning, PWr autor kursu Studying in English dla studentów PWr autor pilota owego kursu specjalistycznego dla pracowników dydaktycznych PWr absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Zarz dzania O wiat mgr Joanna Wasilewska wyk adowca j. angielskiego, Studium J zyków Obcych Politechniki Wroc awskiej autor 4 publikacji z zakresu metodyki nauczania cz onek Komisji e-learning Politechniki Wroc awskiej wspó autor materia ów edukacyjnych dla szkó i portali internetowych wspó autor kursów j zyka angielskiego w systemie e-learning, PWr absolwent Studiów Podyplomowych Wydzia u Informatyki i Zarz dzania PWr 3

4 2. OPIS PROGRAMU 2.1 ZA O ENIA PROGRAMU Niniejszy program przeznaczony jest dla wyk adowców j zyka angielskiego prowadz cych kursy j zykowe dla nauczycieli akademickich Politechniki Wroc awskiej bior cych udzia w nauce j zyka angielskiego w ramach projektu "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej". Jednym z celów tego projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej w zakresie znajomo ci j zyka angielskiego na poziomie zaawansowanym, Academic English 2. Na realizacj programu przeznaczonych zosta o cznie 60 godzin lekcyjnych zrealizowanych w czasie jednego semestru. Przydzia do grupy j zykowej odb dzie si na podstawie tekstu kwalifikacyjnego. Program zak ada, e uczestnicy kursu mog opanowa umiej tno ci przewidziane na poziomie zaawansowanym. Program oparty jest na koncepcjach cz cych zarówno sprawno ci niezb dne w nauczaniu przedmiotów kierunkowych w j zyku angielskim, takie jak: j zyk instrukcji, prezentacji i dyskusji, a tak e na ogólne sprawno ci j zykowe (czytanie, mówienie, pisanie, s uchanie) istotne w procesie przygotowywania i prowadzenia zaj w j zyku obcym. W realizacji programu powinny zosta uwzgl dnione ró norodne podej cia do nauczania j zyków obcych: behawiorystyczne, kognitywne a zw aszcza komunikatywne. 2.2 REALIZATORZY PROGRAMU I WARUNKI JEGO REALIZACJI Nauczyciele prowadz cy zaj cia wchodz ce w sk ad kursu powinni wykazywa si odpowiednimi kompetencjami j zykowymi oraz bieg znajomo ci metodyki nauczania, a tak e do wiadczeniem w nauczaniu osób doros ych. W procesie nauczania powinni stymulowa s uchaczy do logicznego i kreatywnego my lenia, samodzielnego wyci gania wniosków na podstawie wprowadzanego materia u, spontanicznych wypowiedzi i dba o równomierny rozwój poszczególnych umiej tno ci j zykowych przy proporcjonalnej aktywizacji wszystkich s uchaczy. 4

5 Powinni te zwraca szczególn uwag na podmiotowo s uchaczy w kszta towaniu procesu nauczania oraz motywowa do partnerskiej wymiany my li podczas zaj. Prowadz cy zaj cia j zykowe powinni odznacza si kultur osobist, wysokim poziomem empatii oraz otwarto ci na drugiego cz owieka. Wymienione umiej tno ci interpersonalne s niezb dne w pracy z grup ludzi doros ych, niejednokrotnie zajmuj cych wysokie stanowiska na uczelni. Typ kursu nie narzuca specjalnych wymogów lokalowo organizacyjnych, które wykracza aby poza ogólne standardy efektywnego przeprowadzania zaj praktycznej nauki j zyka obcego. St d te zaleca si dobrze o wietlone, ciche pomieszczenia lekcyjne z dost pem do biurka, krzese i sto ów lub awek, pozwalaj ce na komfortowe przebywanie 10 uczestników kursu i nauczyciela. Konieczne jest wyposa enie sali w odtwarzacz kaset i p yt CD, dost p do rzutnika multimedialnego, ekranu oraz komputera stacjonarnego lub laptopa. Zaleca si te udost pnienie pracowni komputerowej z dost pem do Internetu. Kurs b dzie odbywa si w formie zaj 90-minutowych 2 razy w tygodniu. Przewiduje si, e nauka b dzie odbywa si w grupach licz cych maksymalnie10osób. Zaplanowana liczba godzin dydaktycznych oraz niewielka liczebno grup pozwol na udoskonalenie kompetencji j zykowych s uchaczy w satysfakcjonuj cym stopniu. Prowadz cy zaj cia powinni korzysta z proponowanych poni ej pozycji wydawniczych, które umo liwi zastosowanie ró norodnych technik i form oraz zawieraj adekwatne tre ci programowe. Oprócz podr czników, sugeruje si wykorzystywanie materia ów autentycznych, filmów, nagra audio, materia ów dost pnych w Internecie oraz opracowa w asnych nauczyciela. Tabela poni ej zawiera list obowi zkowych i pomocniczych pozycji wydawniczych do wykorzystania na kursie. OBOWI ZUJ CE 1. "Handbook of Technical Writing" Gerald J. Alfred, Charles T. Brusaw, Walter E.Oliu, Macmillan University Press 5

6 2. ''Study Speaking'', Second Edition, Kenneth Anderson, Joan Maclean, Tony Lynch, Cambridge University Press POMOCNICZE 1. '' Move advanced'', Robb, B& Hird, Macmillan 2. '' Inside Out '', Advanced, Sue Kay, Vaugham Jones, Macmillan 3. '' Premium C1'', Elaine Boyd, Araminta Cace, Longman 4. '' Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency'', Richard Side, Guy Wellman, Longman 5. Result CAE, vocabulary and grammar, Oxford 6. Collocations in Use CUP 7. '' English Collocations in Use'', Felicity O'Dell, Michael McCarthy, Cambridge University Press 8. '' Essential Academic Vocabulary, Mastering the Complete Academic Word List'', Helen Huntley, Heinle 3. CELE NAUCZANIA 3.1 CELE OGÓLNE Celem projektu jest podniesienie kompetencji j zykowych w ród pracowników Politechniki Wroc awskiej, którzy staj wobec wyzwania prowadzenia zaj dydaktycznych w j zyku angielskim. Udzia w kursie pozwoli udoskonali im umiej tno komunikacji ze studentami i wspó pracownikami zagranicznymi, a przede wszystkim pomo e w efektywnym przekazywaniu swojej wiedzy i do wiadczenia w j zyku obcym. Podniesienie ogólnej sprawno ci w zakresie pos ugiwania si j zykiem angielskim u atwi równie kontakty we wspó czesnym mi dzykulturowym wiecie i przyczyni si do swobodnego odnajdywania si w rozmaitych sytuacjach zwi zanych z wyjazdami zagranicznymi czy konferencjami. 6

7 3.2 CELE SZCZEGÓ OWE Pod uko czeniu kursu Academic English 2 uczestnicy powinni potrafi : przygotowywa artyku y i recenzje przeprowadza dyskusje naukowe i seminaria wyg asza referaty i swobodnie udziela odpowiedzi na pytania z nimi zwi zane przewodniczy spotkaniom efektywnie wykorzystywa ro ne techniki pracy z tekstem naukowym i dydaktycznym parafrazowa tekst w formie ustnej i pisemnej 4. TRE CI PROGRAMOWE 7 Zawarto programowa kursu j zyka angielskiego Academic English 2 (sugerowane tre ci programowe) 1. Umiej tno czytania ze zrozumieniem: 1.1. Identyfikowanie najwa niejszych tre ci tekstu 1.2. Identyfikacja ukrytych tre ci 1.3. ledzenie toku argumentacji w tek cie 1.4. Spójniki w zdaniu 1.5. Spójniki mi dzy paragrafami 1.6. Rozumienie znaczenia rzeczowników z o onych 1.7. Efektywne czytanie 1.8. Czytanie z uwzgl dnieniem ogólnego przekazu tekstu ( skimming) 1.9. Identyfikowanie konkretnych informacji w tek cie ( scanning) Ocena tekstu 2. Umiej tno mówienia: 2.1. J zyk prezentacji Ogólna struktura prezentacji

8 Wprowadzenie tematu prezentacji Przedstawienie struktury wypowiedzi G ówna cz prezentacji ( j zyk organizuj cy wypowied, umiej tne u ycie materia ów wizualnych, sekwencja wypowiedzi, opisy wykresów i tabeli, u ycie porówna, udzielanie informacji zwrotnej ) Przydatne zwroty do wykorzystania w zaskakuj cych sytuacjach Podsumowanie prezentacji 2.2. J zyk dyskusji - przewodniczenie spotkaniu Umiej tno przechodzenia do kolejnych punktów Jasne przedstawianie opinii W czanie si do dyskusji Reagowanie na opinie ( zgadzanie si, zaprzeczanie, komentowanie) Precyzowanie wypowiedzi i zadawanie pyta szczegó owych Udzielanie informacji zwrotnej prelegentom Rozpoznawanie i wykorzystanie charakterystycznych zwrotów i wyra e Inicjowanie dyskusji Zachowywanie p ynno ci dyskusji przez prowadz cego 2.3. J zyk instrukcji 2.4. Ró nice mi dzy j zykiem formalnym i nieformalnym 2.5. Rozmowy nieformalne 2.6. Wymowa 3. Umiej tno s uchania ze zrozumieniem: 3.1. S uchanie w celu zrozumienia ogólnego sensu 3.2. S uchanie w celu zrozumienia szczegó owej informacji 3.3. S uchanie jako bodziec dla dalszej dyskusji 3.4. Rozumienie powi za znaczeniowych i gramatycznych pomi dzy cz ciami d u szej wypowiedzi - wyk adu 3.5. Okre lanie znaczenia nieznanych s ów i wyra e 3.6. Ocena prezentowanej wypowiedzi 3.7. Rozumienie instrukcji 4. Umiej tno pisania: 4.1. Korespondencja elektroniczna i tradycyjna Struktura korespondencji Zwroty formalne i nieformalne Stosowane skróty Ustalanie terminów spotka Zwracanie si z pro b o informacje 8

9 Udzielanie informacji Pro by o podj cie konkretnych dzia a 4.2. Przygotowanie raportów 4.3 Przygotowanie materia ów pokonferencyjnych 4.1. Logiczna organizacja tekstu (wyra anie celu wypowiedzi pisemnej, u ycie spójników i czników, podsumowanie) 4.2. Zwroty leksykalne stosowane w tekstach akademickich 4.4. Opisywanie procesów 4.5. Opisywanie wykresów 4.6. Pisanie instrukcji 4.7. Parafrazowanie 4.8. Skróty i symbole 4.9. Interpunkcja 5. REALIZACJA PROGRAMU Materia kursu b dzie realizowany przy wykorzystaniu nast puj cej metodyki i technik pracy oraz form pracy. Metodyka i techniki pracy Metody pracy obejmuj : jasne sformu owanie celów ka dej lekcji wspieranie aktywnego udzia u s uchaczy w zaj ciach reagowanie na indywidualne potrzeby uczestników kursu motywowanie s uchaczy do samodzielnej nauki uwzgl dnienie konieczno ci wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania Techniki s u ce doskonaleniu czytania ze zrozumieniem wprowadzane na zaj ciach: udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne udzielanie odpowiedzi na pytania szczegó owe wskazywanie okre lonych informacji w tek cie 9

10 uzupe nianie brakuj cych informacji uk adanie informacji we wskazanej kolejno ci uk adanie cz ci tekstu w odpowiedniej kolejno ci streszczanie tekstu lub jego fragmentu Techniki s u ce doskonaleniu nauczaniu s ownictwa wprowadzane na zaj ciach: wykorzystanie kontekstu do prezentacji znaczenia podanie synonimu lub definicji przy wyja nianiu znaczenia podanie polskiego odpowiednika wykorzystanie materia ów wizualnych Techniki s u ce doskonaleniu s uchania ze zrozumieniem: s uchanie dla zrozumienia ogólnego sensu s uchanie dla uzyskania szczegó owej dyskusji s uchanie jako bodziec do dalszej dyskusji Techniki s u ce doskonaleniu wypowiedzi ustnej: stosowanie podanych wyra e w dialogach i dyskusjach parafrazowanie w asnymi s owami opis ilustracji, wykresów i tabeli udzielanie d u szych wypowiedzi na dany temat doskonalenie wymowy i intonacji Formy pracy Program przewiduje nast puj ce formy pracy podczas zaj dydaktycznych: Formy zaj w klasie: Praca z ca grup Praca indywidualna Praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela Praca w parach Praca w parach pod kierunkiem nauczyciela Formy pracy poza klas (zadanie domowe): Praca indywidualna 10

11 6. STANDARDY OSI GNI Przewiduje si, e uczestnik, który uko czy kurs Academic English 2 b dzie potrafi zrozumie z o one aspekty problemów konkretnych i abstrakcyjnych przedstawionych w ró norodnych tekstach, równie naukowych, w tym dyskusj specjalistyczn dotycz c w asnej tematyki zawodowej. B dzie potrafi porozumie si swobodnie i spontanicznie, z rdzennym u ytkownikiem j zyka. B dzie równie w stanie wyra a si w sposób logiczny i szczegó owy na wiele tematów, w szczególno ci dotycz cych nauki i edukacji, wyra a opini na dany temat wykazuj c pozytywne i negatywne aspekty ró nych koncepcji. W zakresie s uchania ze zrozumieniem uczestnik b dzie potrafi zrozumie d u sze wypowiedzi i wyk ady oraz nad a za skomplikowanymi wywodami, bez wzgl du na to czy temat jest mu znany czy zainicjowany w danej chwili. Powinien równie rozumie programy audiowizualne o tematyce specjalistycznej. W zakresie czytania ze zrozumieniem uczestnik b dzie potrafi czyta ze zrozumieniem artyku y i reporta e dotycz ce problemów wspó czesnego wiata, a w szczególno ci problemów nauki i edukacji, w których pisz cy prezentuj okre lone stanowiska i pogl dy, dostrzegaj c równie ukryte tre ci wypowiedzi. Powinien rozumie literatur naukow i artyku y dotycz ce jego obszaru zainteresowa zawodowych. W zakresie sprawno ci mówienia uczestnik powinien porozumiewa si p ynnie i spontanicznie, tak aby prowadzi swobodne rozmowy z rodzimymi u ytkownikami j zyka, a tak e z osobami pos uguj cymi si angielskim jako j zykiem obcym. B dzie równie w stanie bra czynny udzia w dyskusjach na ró ne tematy, przedstawiaj c swoje zdanie i umiej tnie je argumentuj c, a tak e zach ca innych uczestników do wypowiedzi. Powinien te formu owa przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na ró ne tematy wykraczaj ce poza obszar jego cis ych zainteresowa zawodowych. W zakresie sprawno ci pisania uczestnik powinien potrafi pisa zrozumia e, szczegó owe teksty na dowolne tematy zwi zane z obszarem jego zainteresowa zawodowych. Powinien potrafi napisa abstrakt, artyku naukowy i opracowa materia dydaktyczny dla studentów zachowuj c logiczna i przejrzysta struktur, oraz prowadzi korespondencj zachowuj c rejestr adekwatny do sytuacji. 11

12 12

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 219 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.13 Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Joanna SNOPKO Urz d Miasta w Legnicy Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców Synopsis: W

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo