Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk"

Transkrypt

1 Nowa ustawa zastąpi dotychczasową z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; wprowadza również zmiany do ustawy o rachunkowości. W dniu 24 czerwca 2008 roku Ministerstwo Finansów opublikowało, datowany 12 czerwca, projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Dzięki nowej ustawie wdrożeniu do polskiego systemu prawnego będą podlegać postanowienia dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. UE L 157/87 z r. z późn. zm.). Nowa ustawa zastąpi dotychczasową z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Wprowadza również zmiany do ustawy o rachunkowości. Projekt ustawy implementuje Dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą Dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych. W dniu 29 czerwca 2008 roku minął dwuletni okres przejściowy na dostosowanie naszego prawa do wymogów przyjętej w 2006 roku Dyrektywy. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a proces legislacyjny rozpocznie się po jego przyjęciu przez Radę Ministrów. Nowa ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia, ale projektodawca przewiduje dla niektórych zapisów przepisy przejściowe, obowiązujące maksymalnie do końca 2009 roku. 1 / 6

2 Projekt przewiduje szereg nowych regulacji, które będą miały znaczenie dla biegłych rewidentów, firm audytorskich, samorządu biegłych rewidentów, kandydatów na biegłych rewidentów oraz jednostek zainteresowania publicznego. Regulacje zawarte w Dyrektywie 2006/43/WE i przenoszone do polskiego systemu prawnego mają na celu poprawę jakości badania i przeglądów sprawozdań finansowych i w efekcie wzrost zaufania odbiorców tych sprawozdań do ich treści oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności firm na rynkach międzynarodowych. Ponadto celem Dyrektywy jest ujednolicenie norm i zasad wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz działalności firm audytorskich na terytorium Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono wybrane zmiany proponowane w opublikowanym projekcie ustawy. Czynności rewizji finansowej Projekt ustawy wprowadza definicję czynności rewizji finansowej", rozumianych jako badanie i przeglądy sprawozdań finansowych. Jednostki zainteresowania publicznego (JZP) Nowa ustawa przewiduje szczególne zasady dotyczące przeprowadzania czynności rewizji finansowej w JZP, do których zaliczać się będą: 1. mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitenci papierów 2 / 6

3 wartościowych dopuszczeni do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, 2. banki krajowe (w tym m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego i banki spółdzielcze), oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych, 3. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 4. zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń, 5. zakłady reasekuracji, 6. instytucje pieniądza elektronicznego. Z definicji JZP wyłączono gminy i związki gmin, które emitują obligacje komunalne na rynku regulowanym. W celu zwiększenia niezależności biegłego rewidenta wykonującego czynności rewizji finansowej w JZP, projekt ustawy przewiduje obowiązek rotacji kluczowego biegłego rewidenta (przez którego rozumie się biegłego rewidenta odpowiedzialnego za wykonywanie czynności rewizji finansowej w imieniu firmy audytorskiej, podpisującego opinię lub raport) maksymalnie po upływie siedmiu lat i możliwość ponownego podjęcia przez niego czynności rewizji finansowej po dwuletniej przerwie. Poza tym, po ustaniu świadczenia usług rewizji finansowej biegłego rewidenta będzie obowiązywał dwuletni okres karencji przed podjęciem zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w jednostce, w której wykonywał czynności rewizji finansowej. W celu umożliwienia Krajowej Komisji Nadzoru (KKN, organ Krajowej Izby Biegłych Rewidentów) przeprowadzania kontroli jakości usług rewizji finansowej świadczonych przez firmy audytorskie na rzecz JZP, firmy audytorskie będą zobowiązane do końca stycznia każdego roku przekazywać KKN informacje o wszystkich podpisanych w poprzednim roku umowach na świadczenie usług rewizji finansowej w JZP. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku będzie skutkowało nieważnością przeprowadzonych czynności rewizji finansowej z mocy prawa. 3 / 6

4 Komitet audytu Projekt ustawy zakłada obowiązek utworzenia w JZP komitetu audytu liczącego co najmniej 3 osoby. Z obowiązku tego zwolnione zostały - z uwagi na przepisy regulujące działalność poszczególnych jednostek - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami aktywów niepublicznych, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, główne oddziały zakładów ubezpieczeń, a także emitenci papierów wartościowych, w których nie powołano rady nadzorczej. Członkowie komitetu audytu powoływani będą spośród członków rady nadzorczej jednostki. Przynajmniej jeden z członków komitetu powinien posiadać odpowiednią wiedzę w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być niezależny od jednostki (ten wymóg, z zasady, nie dotyczy banków spółdzielczych). Podstawowym zadaniem komitetu będzie monitorowanie procesu czynności rewizji finansowej JZP, od rekomendowania radzie nadzorczej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu, po bieżącą komunikację z biegłym rewidentem/firmą audytorską w trakcie badania lub przeglądu, w tym monitorowanie zachowania niezależności biegłego rewidenta/firmy audytorskiej. 4 / 6

5 Nadzór publiczny Dyrektywa 2006/43/WE wprowadza zasady regulujące nadzór nad biegłymi rewidentami w krajach Unii Europejskiej i ustanawia nadzór publiczny, do którego należeć powinna ostateczna odpowiedzialność za nadzór nad: - zatwierdzaniem oraz rejestracją biegłych rewidentów i firm audytorskich, - przyjmowaniem zasad etyki zawodowej, wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich oraz rewizji finansowej, - kształceniem ustawicznym, zapewnianiem jakości oraz systemem dyscyplinarnym. W tym celu projekt ustawy, w ślad za dyrektywą, wprowadza wymagane nowe rozwiązania dotyczące m.in. stworzenia systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi oraz zmian w systemie zapewnienia jakości rewizji finansowej. W projekcie ustawy przyjęto, że nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów i działalnością firm audytorskich będzie sprawowany przez Komisję Nadzoru Audytowego. Komisja będzie sprawowała także nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR). Dotychczasowy nadzór nad samorządem biegłych rewidentów sprawowany był przez Ministra Finansów, natomiast Komisja będzie wykonywać swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej działającej w strukturze Ministerstwa, odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową. Do zadań Komisji Nadzoru Audytowego należeć będzie m.in.: zatwierdzanie uchwał organów KIBR, zatwierdzanie rocznych planów kontroli dotyczących wykonywania zawodu przez 5 / 6

6 biegłych rewidentów i działalności firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w JZP, przeprowadzanie kontroli pozaplanowych, rozpatrywanie odwołań od uchwał organów KIBR będących decyzjami administracyjnymi, kontrola formalno-prawna niepodlegających zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Audytowego uchwał organów KIBR, zaskarżanie tych uchwał w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, rejestrowanie biegłych rewidentów i firm audytorskich z państw trzecich oraz współpraca międzynarodowa z Komisją Europejską oraz organami nadzoru z państw Unii Europejskiej i państw trzecich. Nadzór publiczny powinien być niezależny, co oznacza, że większość członków Komisji Nadzoru Audytowego przynajmniej przez 3 lata przed powołaniem w skład Komisji nie może wykonywać czynności rewizji finansowej, mieć prawa głosu w firmie audytorskiej ani być członkiem zarządu lub rady nadzorczej firmy audytorskiej. Inne zmiany Poza wyżej wymienionymi nowymi regulacjami, projekt ustawy zawiera także modyfikacje dotychczasowych przepisów zawartych w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, regulujących wykonywanie zawodu biegłego rewidenta i działalność firm audytorskich, dotyczące m.in.: zasad funkcjonowania samorządu biegłych rewidentów, kompetencji poszczególnych organów KIBR, zasad działania Komisji Egzaminacyjnej i organizacji postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów, zasad etyki oraz zachowania niezależności i tajemnicy zawodowej przez biegłych rewidentów. 6 / 6

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, PODMIOTACH UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ O NADZORZE PUBLICZNYM

USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, PODMIOTACH UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ O NADZORZE PUBLICZNYM USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, PODMIOTACH UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ O NADZORZE PUBLICZNYM USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, PODMIOTACH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««2009 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii WERSJA TYMCZASOWA 2004/0065(COD) 11.1.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. I. Część ogólna

Uzasadnienie. I. Część ogólna Uzasadnienie I. Część ogólna Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym wciela do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2006/43/WE

Bardziej szczegółowo

KOMITET AUDYTU. w jednostkach zainteresowania publicznego

KOMITET AUDYTU. w jednostkach zainteresowania publicznego KOMITET AUDYTU w jednostkach zainteresowania publicznego PLAN PREZENTACJI 1) Podstawy prawne 2) Nowe zasady tworzenia i składu komitetów audytu 3) Nowe zasady działania komitetów audytu prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2009 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2009 r. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2009 r. Opinia do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (druk nr 526) I. Cel i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Projekt z dnia 5 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Finansów Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 06 lipca 2016 r. z dnia. 2016 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze 1), 2) publicznym Art. 1. Ustawa określa zasady: Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Implementacja przepisów Reformy Audytu UE projekt ustawy

Implementacja przepisów Reformy Audytu UE projekt ustawy www.pwc.pl Nowe zasady dotyczące powołania, składu i zadań komitetów audytu oraz nowego sposobu raportowania biegłych wynikające z projektu ustawy o biegłych rewidentach Implementacja przepisów Reformy

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym U S T AWA Projekt z dnia 05 października 2016 r. z dnia.. 2016 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze 1), 2) publicznym 1) Niniejsza ustawa: 1) wdraża dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Można syntetycznie ująć, że dla realizacji celu biegły rewident powinien zbadać czy: - aktywa istnieją, - ujęto w księgach wszystkie transakcje,

Można syntetycznie ująć, że dla realizacji celu biegły rewident powinien zbadać czy: - aktywa istnieją, - ujęto w księgach wszystkie transakcje, Biegły bada, czy sprawozdanie jest wiarygodne - w tym celu musi uzyskać dowody badania stwierdzające: kompletność, dokładność, poprawność, rozgraniczenie w czasie, poprawność wyceny do bilansu, właściwe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Projekt z dnia 10 listopada 2015 r. Ministerstwo Finansów Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Uwagi do projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Uwagi do projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (projekt z dnia 6 lipca 2016 r., opublikowany w dniu 7 lipca 2016 r.) Nr art. ustawy 1

Bardziej szczegółowo

Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej. Warszawa, 11 styczeń 2013 r.

Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej. Warszawa, 11 styczeń 2013 r. Proponowane przez UKNF kierunki zmian przepisów prawa związane ze zwiększeniem transparentności rad nadzorczych i zwiększeniem niezależności i kompetencji komitetów audytu Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Numer strony w założeniach odpowiadający. Lp. Tytuł punktu założeń

Numer strony w założeniach odpowiadający. Lp. Tytuł punktu założeń Uwagi do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw Lp. Tytuł punktu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1089 USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. 1), 2) o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 1) 2) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady działalności firm audytorskich

Nowe zasady działalności firm audytorskich ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, tom 49 (105), Warszawa 2009 r. Nowe zasady działalności firm audytorskich Kazimierz Sawicki * Wprowadzenie Zapoczątkowane przez Enron bankructwo, po którym nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. z dnia 11 maja 2017 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. z dnia 11 maja 2017 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. 1), 2) o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 1) 2) Niniejsza ustawa: 1) w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

rewidentów we władzach organu nadzoru publicznego, tj. w KNA:

rewidentów we władzach organu nadzoru publicznego, tj. w KNA: P yt a n i a : 1) System nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi badającymi JZPP i nie- JZP Obecnie w polskich przepisach 1. Nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Katowice, Wrzesień 2010 r. 1 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Postanowienia ogólne 1 Komitet Audytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/52 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Nr art. ustawy. Art. 2 ust. 1 pkt 1 do 6. Proponujemy doprecyzowanie definicji:

Nr art. ustawy. Art. 2 ust. 1 pkt 1 do 6. Proponujemy doprecyzowanie definicji: Uwagi do projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (projekt z dnia 11 kwietnia 2016 r., opublikowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego w dniu 22 lipca 2015 r.

Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego w dniu 22 lipca 2015 r. Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego w dniu 22 lipca 2015 r. Porządek obrad obejmował m.in. następujące punkty: Podsumowanie poprzedniej kadencji KRBR oraz omówienie planów na najbliższą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2014 Warszawa, 29 kwietnia 2015 r. Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Projekt DECYZJA KOMISJI (WE) NR. z dnia [ ] r.

Projekt DECYZJA KOMISJI (WE) NR. z dnia [ ] r. PL xxxx PL PL Projekt DECYZJA KOMISJI (WE) NR z dnia [ ] r. dotycząca okresu przejściowego w odniesieniu do działalności audytowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 7 maja 2009 r. USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (j.t. Dz. U. z dnia 11 lipca 2016 r., poz. 1000)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/VIII/2017 z dnia 04.10.2017

Bardziej szczegółowo

POSTULAT 2 ZMIANA firmy audytorskiej. Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego:

POSTULAT 2 ZMIANA firmy audytorskiej. Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: POSTULAT 2 ZMIANA firmy audytorskiej art. 128. ust. 1. otrzymuje brzmienie: Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badania ustawowego, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit 2 rozporządzenia nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. 1. Słownik terminów i opis skrótów. Załącznik do Uchwały Nr 55/43/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. 1. Słownik terminów i opis skrótów. Załącznik do Uchwały Nr 55/43/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 lipca 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 55/43/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 lipca 2017 r. POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KRAJOWA KOMISJA NADZORU 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80 tel./fax (22) 637 30 81-84,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr URN/54/2015 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 01.09.2015 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...2

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...2 1 Spis treści Usługi przez nas świadczone...2 Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...2 Opis struktury własnościowej ISP-Audyt...3 Opis systemu wewnętrznej kontroli

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH RPW, 168239/2015 P

ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH RPW, 168239/2015 P Data 2015-1202 OO 561 Warszawa ul. Mokotowska 14 tel/faks (0-22)62952-65 o mail: sekretariatzrbswp.pl, http.//www.zrbs.pl tel. (0-22)32612-63 2015-2- 02 Dyrektor Departamentu - Joanna Dadacz ZRBS/101/2015

Bardziej szczegółowo

NOTATKA WYJAŚNIAJĄCA DO PLANÓW DZIAŁANIA

NOTATKA WYJAŚNIAJĄCA DO PLANÓW DZIAŁANIA Załącznik do postanowienia Nr 322/21/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2016 r. Krajową Izbę Biegłych Rewidentów () NOTATKA WYJAŚNIAJĄCA DO PLANÓW DZIAŁANIA Plany Działań, przygotowane

Bardziej szczegółowo

Komitety audytu i rady nadzorcze Nowe regulacje. Ewa Jakubczyk Cały Biegły rewident

Komitety audytu i rady nadzorcze Nowe regulacje. Ewa Jakubczyk Cały Biegły rewident Komitety audytu i rady nadzorcze Nowe regulacje Ewa Jakubczyk Cały Biegły rewident Przygotowanie materiałów PKF Consult -Ewa Jakubczyk-Cały Partner Zarządzający, członek Komisji Nadzoru Audytowego w latach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu. Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Regulamin Komitetu Audytu. Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku 1. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają poniżej podane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2015 Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 14/2016 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 17 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 14/2016 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 17 czerwca 2016 r. KOMUNIKAT NR 14/2016 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów regulujących działalność biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych badających sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 12 października 2016r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia 10.05.2016r. Polityka w zakresie informacji ujawnianych w Śląskim Banku Spółdzielczym Silesia w Katowicach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2157 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2013 31.12.2013 Warszawa, dnia 28 marca 2014r. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA

Bardziej szczegółowo

Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu

Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013) s. 383 392 Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu Kazimierz Sawicki Streszczenie: W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

From: Sekretariat 1DM [malito: biuroidm.com. pij. Sent: Friday, October 02, 2015 3:11 PM. To: Sekretariat DR

From: Sekretariat 1DM [malito: biuroidm.com. pij. Sent: Friday, October 02, 2015 3:11 PM. To: Sekretariat DR Prawnik www.idm.com.gl From: Sekretariat 1DM [malito: biuroidm.com. pij Z poważaniem Sent: Friday, October 02, 2015 3:11 PM 00-359 Warszawa To: Sekretariat DR Ewa Kowalik Członków 1DM Subject: Projekt

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi organów statutowych Spółek Akcyjnych

Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi organów statutowych Spółek Akcyjnych Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi organów statutowych Spółek Akcyjnych 2015 1 Zakres usług: ocena formalno-prawna istniejącego stanu faktycznego zasad funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 28 czerwca 216 r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Agnieszka Stachniak Zastępca Dyrektora Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2006L0043 PL 16.06.2014 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2006/43/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania DOSSIER Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie z przejrzystości działania DOSSIER Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie z przejrzystości działania DOSSIER Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Wstęp Sprawozdanie z przejrzystości działania jest publikowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt Przygotowany przez: Komisja do opiniowania aktów prawnych Po uzgodnieniach: Małgorzata Zajewska Ustawa o biegłych rewidentach Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA HLB M2 AUDYT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA HLB M2 AUDYT SP. Z O.O. Bydgoszcz 31 lipca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA HLB M2 AUDYT SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO 01.07.2009 30.06.2010 Zarząd Spółki: Maciej Czapiewski - Prezes Zarządu, Marek Dobek

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa tel. +48 () 67 1 04 faks +48 () 67 0 84 ce@kibr.org.pl www.ce.kibr.org.pl Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JUPITER NFI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2014 31.12.2014 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2015 31.12.2015 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Spółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, Gdańsk

O G Ł O S Z E N I E. Spółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, Gdańsk O G Ł O S Z E N I E Spółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie: 1) badania

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY Ostatnie zmiany: 2013.10.07 zm. Dz.U.2013.1036 (art. 21) zmiany zaznaczono kolorem niebieskim USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W LATACH

PROGRAM DZIAŁANIA KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W LATACH Załącznik do uchwały Nr 47 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. PROGRAM DZIAŁANIA KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W LATACH 2015-2019 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH najważniejsze postulaty środowiska. Krzysztof Burnos Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH najważniejsze postulaty środowiska. Krzysztof Burnos Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH najważniejsze postulaty środowiska Krzysztof Burnos Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r.

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. Agenda Rola Komitetów Audytu w świetle regulacji Oczekiwania rynku wobec Komitetów Audytu Jak działają komitety

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

Oświadczenie. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety: Oświadczenie Pan/Pani dnia, xx.xx 2017 r. Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Spółka).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2011 roku do 30 Czerwca 2012 roku Wprowadzenie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 24.7.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Patrycja Słoma Naczelnik Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Koncepcja transpozycji dyrektywy

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA Projekt zmian Statutu BGŻ S.A. W związku z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( BGŻ S.A. ) i BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 145/2015 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Strona 1 z 9 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2155. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich

Bardziej szczegółowo

Ustawodawcy zwracają coraz większą uwagę na wzmocnienie nadzoru właścicielskiego, w szczególności w spółkach zaufania publicznego.

Ustawodawcy zwracają coraz większą uwagę na wzmocnienie nadzoru właścicielskiego, w szczególności w spółkach zaufania publicznego. Ustawodawcy zwracają coraz większą uwagę na wzmocnienie nadzoru właścicielskiego, w szczególności w spółkach zaufania publicznego. Ustawodawcy zwracają coraz większą uwagę na wzmocnienie nadzoru właścicielskiego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/177/2015 z dnia 26.05.2015 Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/06/2015 z dnia 02.06.2015 POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A. Wrocław, maj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31 marca 2014 roku

Warszawa, 31 marca 2014 roku Advantim Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ W JEDNOSTCE ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065)

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065) Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1065) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z O.O. Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01 lipiec 2009 do 30 czerwiec

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 21.11.2008 r. Ustawa z dnia... 2008 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady:

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej Załącznik do Uchwały Nr 1/062016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia 13.05.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 3/03/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo