Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej W sprawie: zmiany Statutu PZU SA Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA Treść wniosku: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU) wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w brzmieniu określonym w załączniku do wniosku. Uzasadnienie: Zarząd PZU SA postanowił wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie następujących zmian Statutu PZU SA: 1) w 5 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu: 3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: 3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ; 2) w 16 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: 5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. 5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. ; 3) w 18 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania Strona 1 z 5

2 przez nich obowiązków; 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; ; 4) w 18a w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się: (Dz. U. z 2016 r. poz i 2255) ; 5) w 20: a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym., b) ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu: 8. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności ( Członkowie Niezależni"). Kryteria niezależności są spełnione w przypadku osoby, która: 1) nie była członkiem Zarządu Spółki, ani jej prokurentem w okresie pięciu lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 2) nie była zatrudniona na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 3) nie otrzymuje od Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; 4) nie jest akcjonariuszem Spółki ani akcjonariuszem, udziałowcem lub podmiotem posiadającym inne tytuły własności w jednostce powiązanej ze Spółką; 5) nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w pkt 4); 6) nie utrzymuje i przez co najmniej jeden rok poprzedzający dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie utrzymywała znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką powiązaną ze Spółką, przy czym przez znaczące stosunki handlowe należy rozumieć stosunki handlowe, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy; 7) w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki; 8) nie jest i nie była w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej zatrudniona w podmiocie, który dokonuje badania sprawozdań finansowych Spółki; 9) nie wchodzi w skład organu zarządzającego ani nie jest prokurentem podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej; 10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kolejne kadencje; a) nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani inną osobą blisko związaną z: b) członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, c) prokurentem Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, d) osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką, ani e) akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% kapitału Strona 2 z 5

3 zakładowego Spółki - przy czym przez osobę blisko związaną należy rozumieć osobę, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 11) nie zatrudnia żadnej z osób, o których mowa w pkt 11), do wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c) ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu: 9. Członek Niezależny Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności. 9. Członkowie niezależni Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 8 lub 10 wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności., d) ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu: 10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady Nadzorczej, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw, którymi zajmuje się komitet. W skład komitetu audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden Członek Niezależny oraz co najmniej jeden członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwałą Rada Nadzorcza, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej., e) dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 10a. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ust. 10. Co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 2. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej, przez co rozumie się posiadanie przez przynajmniej jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej lub posiadanie wiedzy przez poszczególnych członków komitetu audytu w określonych obszarach z zakresu tej branży., f) w ust. 11 zdanie trzecie w dotychczasowym brzmieniu: W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden Członek Niezależny. Strona 3 z 5

4 W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden członek spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 8. ; 6) w 21 w ust. 1 zd. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im. ; 7) w 25 w ust. 2: a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;, b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;, c) pkt 10 w dotychczasowym brzmieniu: 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki; 10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU, a także przeglądów sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;, d) pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: 13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej; 13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy, której przedmiot ma wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,, Strona 4 z 5

5 e) dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 18a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę; ; 8) w 36a w ust. 2 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;. Wnioskowane zmiany w Statucie PZU SA wynikają przede wszystkim z potrzeby uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a ponadto: 1) dostosowano kompetencje Rady Nadzorczej do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz wytycznych lub rekomendacji KNF przyjętych do stosowania przez PZU SA; 2) przepisy dotyczące sprawozdań z działalności i finansowych PZU SA i grupy kapitałowej PZU dostosowano do praktyki i ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; 3) w przepisie dotyczącym umów znaczących z podmiotami powiązanymi usunięto odwołanie do przepisów dot. informacji i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z usunięciem definicji umowy znaczącej z rozporządzenia MF o informacjach bieżących i okresowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; wprowadzone doprecyzowanie (umowy o wartości min 10 % kapitałów własnych) - zmiana rozporządzenia MF o informacjach bieżących i okresowych (..) weszła w życie r., 4) dostosowanie tytułów i dat przywoływanych ustaw; 5) dostosowano tytuły i daty przywoływanych ustaw. Zgodnie z 25 ust. 2 pkt 19 Statutu PZU SA, przed przedłożeniem pod obrady Walnego Zgromadzenia, projekt zmian Statutu został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Przedkładają w imieniu Zarządu PZU: /Maciej Rapkiewicz/ /Roger Hodgkiss/ Załączniki: 1. UZ/140/2018 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA 2. URN/37/2018 w sprawie oceny wniosku Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie zmiany Statutu PZU SA 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU w sprawie zmiany Statutu PZU SA Strona 5 z 5

6 Wyciąg z protokołu nr PZ/20/2018 z dnia 10 maja 2018 r. posiedzenia Zarządu PZU SA UCHWAŁA NR UZ/140/2018 ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA Na podstawie 4 pkt 21 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje: 1 Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o podjęcie uchwały w sprawie następujących zmian Statutu PZU SA: 1) w 5 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu: 3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: 3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ; 2) w 16 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: 5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. 5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. ; uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA 1/5

7 3) w 18 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; ; 4) w 18a w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się: (Dz. U. z 2016 r. poz i 2255) ; 5) w 20: a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym., b) ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu: 8. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności ( Członkowie Niezależni"). Kryteria niezależności są spełnione w przypadku osoby, która: 1) nie była członkiem Zarządu Spółki, ani jej prokurentem w okresie pięciu lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 2) nie była zatrudniona na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 3) nie otrzymuje od Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; 4) nie jest akcjonariuszem Spółki ani akcjonariuszem, udziałowcem lub podmiotem posiadającym inne tytuły własności w jednostce powiązanej ze Spółką; 5) nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w pkt 4); 6) nie utrzymuje i przez co najmniej jeden rok poprzedzający dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie utrzymywała znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką powiązaną ze Spółką, przy czym przez znaczące stosunki handlowe należy rozumieć stosunki handlowe, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy; 7) w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki; 8) nie jest i nie była w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej zatrudniona w podmiocie, który dokonuje badania sprawozdań finansowych Spółki; 9) nie wchodzi w skład organu zarządzającego ani nie jest prokurentem podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej; 10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kolejne kadencje; a) nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani inną osobą uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA 2/5

8 blisko związaną z: b) członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, c) prokurentem Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, d) osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką, ani e) akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki - przy czym przez osobę blisko związaną należy rozumieć osobę, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 11) nie zatrudnia żadnej z osób, o których mowa w pkt 11), do wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c) ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu: 9. Członek Niezależny Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności. 9. Członkowie niezależni Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 8 lub 10 wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności., d) ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu: 10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady Nadzorczej, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw, którymi zajmuje się komitet. W skład komitetu audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden Członek Niezależny oraz co najmniej jeden członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwałą Rada Nadzorcza, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej., e) dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 10a. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ust. 10. Co najmniej jeden uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA 3/5

9 członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 2. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej, przez co rozumie się posiadanie przez przynajmniej jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej lub posiadanie wiedzy przez poszczególnych członków komitetu audytu w określonych obszarach z zakresu tej branży., f) w ust. 11 zdanie trzecie w dotychczasowym brzmieniu: W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden Członek Niezależny. W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden członek spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 8. ; 6) w 21 w ust. 1 zd. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im. ; 7) w 25 w ust. 2: a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;, b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;, c) pkt 10 w dotychczasowym brzmieniu: 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki; 10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA 4/5

10 za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU, a także przeglądów sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;, d) pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: 13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej; 13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy, której przedmiot ma wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,, e) dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 18a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę; ; 8) w 36a w ust. 2 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;. 2 Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA o zaopiniowanie wniosku, o którym mowa w 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 5 Liczba głosów za : 5 Liczba głosów przeciw : 0 Liczba wstrzymujących się: 0 Prezes Zarządu Paweł Surówka uchwała w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu PZU SA 5/5

11 Wyciąg z protokołu nr RN/4/2018 z dnia r. posiedzenia Rady Nadzorczej PZU SA UCHWAŁA NR URN/37/2018 RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA Na podstawie 13 i 25 ust. 2 pkt 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz 13 ust. 1 pkt 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje: 1 Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie następujących zmian Statutu PZU SA: 1) w 5 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu: 3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: 3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ; 2) w 16 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: 5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. 5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. ; uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA 1 z 4

12 3) w 18 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; ; 4) w 18a w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się: (Dz. U. z 2016 r. poz i 2255) ; 5) w 20: a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym., b) ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu: 8. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności ( Członkowie Niezależni"). Kryteria niezależności są spełnione w przypadku osoby, która: 1) nie była członkiem Zarządu Spółki, ani jej prokurentem w okresie pięciu lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 2) nie była zatrudniona na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 3) nie otrzymuje od Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; 4) nie jest akcjonariuszem Spółki ani akcjonariuszem, udziałowcem lub podmiotem posiadającym inne tytuły własności w jednostce powiązanej ze Spółką; 5) nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w pkt 4); 6) nie utrzymuje i przez co najmniej jeden rok poprzedzający dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie utrzymywała znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką powiązaną ze Spółką, przy czym przez znaczące stosunki handlowe należy rozumieć stosunki handlowe, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy; 7) w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki; 8) nie jest i nie była w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej zatrudniona w podmiocie, który dokonuje badania sprawozdań finansowych Spółki; 9) nie wchodzi w skład organu zarządzającego ani nie jest prokurentem podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej; 10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kolejne kadencje; a) nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani inną osobą blisko związaną z: b) członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA 2 z 4

13 c) prokurentem Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, d) osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką, ani e) akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki - przy czym przez osobę blisko związaną należy rozumieć osobę, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 11) nie zatrudnia żadnej z osób, o których mowa w pkt 11), do wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c) ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu: 9. Członek Niezależny Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności. 9. Członkowie niezależni Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 8 lub 10 wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności., d) ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu: 10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady Nadzorczej, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw, którymi zajmuje się komitet. W skład komitetu audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden Członek Niezależny oraz co najmniej jeden członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwałą Rada Nadzorcza, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej., e) dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 10a. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ust. 10. Co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 2. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej, przez co rozumie się posiadanie przez przynajmniej jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA 3 z 4

14 lub posiadanie wiedzy przez poszczególnych członków komitetu audytu w określonych obszarach z zakresu tej branży., f) w ust. 11 zdanie trzecie w dotychczasowym brzmieniu: W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden Członek Niezależny. W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden członek spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 8. ; 6) w 21 w ust. 1 zd. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im. ; 7) w 25 w ust. 2: a) pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;, b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU;, c) pkt 10 w dotychczasowym brzmieniu: 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki; 10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy kapitałowej PZU, a także przeglądów sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;, d) pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: 13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA 4 z 4

15 z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej; 13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy, której przedmiot ma wartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,, e) dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 18a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę; ; 8) w 36a w ust. 2 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 9 Liczba głosów za : 9 Liczba głosów przeciw : 0 Liczba wstrzymujących się: 0 Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA Maciej Łopiński uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu PZU SA w sprawie zmiany Statutu PZU SA 5 z 4

16 UCHWAŁA NR /2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu PZU SA Na podstawie 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Dokonuje się następujących zmian Statutu PZU SA: 1 1) w 5 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu: 3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: 3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (Dział II), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ; 2) w 16 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: 5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. 5. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. ; 3) w 18 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

17 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; ; 4) w 18a w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się: (Dz. U. z 2016 r. poz i 2255) ; 5) w 20: a) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 2. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym., b) ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu: 8. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności ( Członkowie Niezależni"). Kryteria niezależności są spełnione w przypadku osoby, która: 1) nie była członkiem Zarządu Spółki, ani jej prokurentem w okresie pięciu lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 2) nie była zatrudniona na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej; 3) nie otrzymuje od Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; 4) nie jest akcjonariuszem Spółki ani akcjonariuszem, udziałowcem lub podmiotem posiadającym inne tytuły własności w jednostce powiązanej ze Spółką; 5) nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w pkt 4); 6) nie utrzymuje i przez co najmniej jeden rok poprzedzający dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie utrzymywała znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką powiązaną ze Spółką, przy czym przez znaczące stosunki handlowe należy rozumieć stosunki handlowe, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy; 7) w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki; 8) nie jest i nie była w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej zatrudniona w podmiocie, który dokonuje badania sprawozdań finansowych Spółki; 9) nie wchodzi w skład organu zarządzającego ani nie jest prokurentem podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej; 10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kolejne kadencje; a) nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani inną osobą blisko związaną z: b) członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, c) prokurentem Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką, d) osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika lub dyrektora podległym służbowo Zarządowi lub Prezesowi Zarządu w Spółce lub w jednostce powiązanej ze Spółką, ani

18 e) akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki - przy czym przez osobę blisko związaną należy rozumieć osobę, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 11) nie zatrudnia żadnej z osób, o których mowa w pkt 11), do wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c) ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu: 9. Członek Niezależny Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności. 9. Członkowie niezależni Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 8 lub 10 wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności., d) ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu: 10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady Nadzorczej, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw, którymi zajmuje się komitet. W skład komitetu audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden Członek Niezależny oraz co najmniej jeden członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 10. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwałą Rada Nadzorcza, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej., e) dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 10a. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ust. 10. Co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 2. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej, przez co rozumie się posiadanie przez przynajmniej jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej

UCHWAŁA NR./2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR./2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. z dnia 28 czerwca 2018 roku Ad 2 Porządku obrad UCHWAŁA NR./2018 wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ UCHWAŁA NR 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: PZU S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: PZU S.A. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Spółka: PZU S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lutego 2018 r. Raport bieżący nr 7/2018

Temat: Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lutego 2018 r. Raport bieżący nr 7/2018 Warszawa, 7 lutego 2018 r. Temat: Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lutego 2018 r. Raport bieżący nr 7/2018 Zarząd Spółki K2 Internet SA ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Europejskiego Centrum Odszkodowań. Spółka Akcyjna. z siedzibą w Legnicy

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Europejskiego Centrum Odszkodowań. Spółka Akcyjna. z siedzibą w Legnicy REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (tekst przyjęty uchwałą Nr 16/2017 Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w Legnicy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Warszawa, dnia 24.04.2019 r. W sprawie: zmiany Statutu PZU SA Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA Treść wniosku: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu Dotychczasowy 10 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu otrzymuje następujące brzmienie

skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu Dotychczasowy 10 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu otrzymuje następujące brzmienie 1) skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad: 1)

Bardziej szczegółowo

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/nazwa)

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/nazwa) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Wniosek do Walnego Zgromadzenia PZU SA W sprawie: emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 7 CZERWCA 2018 R.

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 7 CZERWCA 2018 R. PROJEKT do pkt. 2 Porządku obrad NWZ UCHWAŁA NR w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Mercor S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Mercor S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mercor S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 26 września 2017 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana [--- na

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. 2016-04-12 14:51 TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. Raport bieżący 18/2016 Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), informuje, iż podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STATUTU PRZYJĘTE PRZEZ NWZ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A.W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZMIANY STATUTU PRZYJĘTE PRZEZ NWZ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A.W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZMIANY STATUTU PRZYJĘTE PRZEZ NWZ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A.W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Brzmienie obowiązujące 11 ust. 3 Statutu Spółki: "3.Walne zgromadzenie Zwołuje się przez ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z dnia 07 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z dnia 07 czerwca 2018 r. Uchwała Nr 1 w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 7 lutego 2018 r.

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 7 lutego 2018 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał NWZ Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią.. na Przewodniczącego... Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący nr: 31/2008 Data: 03.06.2008 r. Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej. Warszawa, 11 styczeń 2013 r.

Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej. Warszawa, 11 styczeń 2013 r. Proponowane przez UKNF kierunki zmian przepisów prawa związane ze zwiększeniem transparentności rad nadzorczych i zwiększeniem niezależności i kompetencji komitetów audytu Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor

Bardziej szczegółowo

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz z późn. zm.)

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz z późn. zm.) REGULAMIN ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne. 1. [Podstawa prawna działania] Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017 Wstęp Rada Nadzorcza Dino Polska S.A. działając na podstawie art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych, statut Spółki,

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku Uchwała nr 1 września 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku Uchwała nr 1 września 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku Warszawa, 30 lipca 2019 roku Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku Raport bieżący nr 40/2019 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA ATM S.A. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA ATM S.A. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r. FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA ATM S.A. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.12.2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i nazwisko / Nazwa... Adres... Nr dowodu / nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty kłady Chemiczne Police S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Wniosek Warszawa, dnia 29.05.2018 roku do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie podziału zysku netto Powszechnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. 1. 1. Regulamin Komitetu Audytu spółki pod firmą Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU Ronson Development SE ( Spółka") przyjęła dwupoziomową strukturę zarządzania, składającą się z Zarządu ( Zarząd") oraz Rady Nadzorczej ( Rada Nadzorcza"). Zgodnie z Ustawą o biegłych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 listopada 2018 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 listopada 2018 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 listopada 2018 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cherrypick Games S.A.

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/VIII/2017 z dnia 04.10.2017

Bardziej szczegółowo

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku Treść uchwał podjętych Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE JHM DEVELOPMENT S.A.

PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE JHM DEVELOPMENT S.A. I. Zmiana treści 14 Statutu Spółki: PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE JHM DEVELOPMENT S.A. 14 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu CPD S.A.

Regulamin Komitetu Audytu CPD S.A. Regulamin Komitetu Audytu CPD S.A. 1. [Wprowadzenie] 1.1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady działania i tryb prowadzenia prac przez Komitet Audytu spółki CPD Spółka Akcyjna. 1.2. Komitet Audytu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 16 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr./2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 16 stycznia 2019 r. Pkt 3 porządku obrad NWZ Załącznik nr 4 do wniosku Zarządu na posiedzenie Rady Nadzorczej Uchwała Nr./2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Marvipol spółka akcyjna. 2 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

(Emitenci)

(Emitenci) Strona 1 z 8 Serwisy Zamknięte GPW wojciech.niewulis@pfleiderer.pl wojciech.niewulis@pfleiderer.pl (Emitenci) Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Regulacje

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje

uchwala, co następuje UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: UCHWAŁA nr../2017 Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia [ ] 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, 25.04.2019 r. Strona 1 z 7 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 12 czerwca 2015 r.

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 12 czerwca 2015 r. Raport bieżący: Spółka: SARE SA Numer: 21/2015 Data: 12-06-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania w K2 Internet S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Oświadczenie dotyczące przestrzegania w K2 Internet S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Oświadczenie dotyczące przestrzegania w K2 Internet S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Zgodnie z 29 ust. 3 i 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: PKP Cargo S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: PKP Cargo S.A. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Spółka: PKP Cargo S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Komitet Audytu spółki Medicalgorithmics

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r. Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 16.04.2019 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PZU SA Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU SA ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 44/2017: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 44/2017: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 44/2017: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW W statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 9 po ust. 1 dodaje się

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 17 maja 2016 r. W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bank chodni WBK S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 8 grudnia 2005r. Liczba

Bardziej szczegółowo

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 7/2014 w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała Numer 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA \ PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd FEERUM S.A. ( Emitent lub Spółka ), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 11/IV/2018 Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia 18.04.2018 r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2017 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Rada Nadzorcza LENA LIGHTING S.A. (zwanej dalej Spółką ) ustanawia niniejszym regulamin działającego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 Kraków, 5 czerwca 2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2013 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2013,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 01 04 2019 roku Sprawozdanie z Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: PKP Cargo S.A. DATA NW: 16 stycznia 2019 roku (godz. 12.00) MIEJSCE NW: Warszawa, ul. Grójecka 17 (siedziba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r. Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 15.05.2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PZU SA Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU SA ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r. Strona 1 z 7 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. działała w następującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu

Regulamin Komitetu Audytu Regulamin Komitetu Audytu Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. nr V/16/2/2017 z dnia 16 października 2017r. Dotyczy Właściciel zasad funkcjonowania Komitetu Audytu Kredyt Inkaso S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Ad 1. Porządku obrad Ad 2.Porządku obrad Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM

Ad 1. Porządku obrad Ad 2.Porządku obrad Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM Ad 1. Porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Daniel JANUSZ. Ad 2.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. Projekty uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MASTER PHARM Spółka Akcyjna za 2016 rok Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: 1) Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; 2) cz. III

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 ROKU Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19 sierpnia 2019 roku

Warszawa, 19 sierpnia 2019 roku Warszawa, 19 sierpnia 2019 roku Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku i kontynuowane, po ogłoszonej przerwie, 21 sierpnia 2019 roku Raport

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej "BIOMED-LUBLIN" Wytwórni Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie

Regulamin Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN Wytwórni Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie Regulamin Rady Nadzorczej "BIOMED-LUBLIN" Wytwórni Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 osób, powoływanych i odwoływanych przez

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Eko Export Spółka Akcyjna

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Eko Export Spółka Akcyjna Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Eko Export Spółka Akcyjna Bielsko-Biała, 27.04.2018 Eko Export Spółka Akcyjna Strona 1 Spis treści Oświadczenie o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik do Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 września 2017 roku na godz. 12.00 w Warszawie, w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK Warszawa, kwiecień 2010 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Projekty uchwał

Załącznik Projekty uchwał RB 4/2016 Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 15.02.2016 r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.02.2016 r. Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 29 maja 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 czerwca 2018 r.

zwołanego na dzień 29 maja 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 czerwca 2018 r. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 29 maja 2018 r. i kontynuowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. SPIS TREŚCI I. Skład Rady Nadzorczej Archicom SA i jej organizacja. II. Spełnianie

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper

Ład korporacyjny Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper Ład korporacyjny Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper 1. Kapitał akcyjny Kapitał zakładowy Lokum Deweloper S.A. wynosi 3.600.000,00 zł i dzieli się na 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr 1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek Treść: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Wniosek Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 roku do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki Mostostal Zabrze S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki Mostostal Zabrze S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Mostostal brze S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 29 czerwca a zakończonego 13

Bardziej szczegółowo