Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego w dniu 22 lipca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego w dniu 22 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego w dniu 22 lipca 2015 r. Porządek obrad obejmował m.in. następujące punkty: Podsumowanie poprzedniej kadencji KRBR oraz omówienie planów na najbliższą kadencję (zaproszony Prezes KRBR Pan Krzysztof Burnos oraz były Prezes KRBR Pan Józef Król). Pani Dorota Podedoworna-Tarnowska złożyła podziękowania za współpracę byłemu Prezesowi KRBR Panu Józefowi Królowi. Pan Józef Król oraz Pan Krzysztof Burnos otrzymali gratulacje z okazji objęcia odpowiednio funkcji Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Następnie zaproszeni goście przedstawili najważniejsze zadania dla samorządu na najbliższą kadencję. Rozpatrzenie raportów z kontroli planowej przeprowadzonej w 2014 r. w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. Komisja, po dyskusji, przyjęła następujące uchwały: trzy uchwały w sprawie raportu z kontroli podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wykonującego czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. Następnie Pani Dorota Będziak przedstawiła informacje o stanie analizy raportów w Biurze KNA. Członkowie Komisji stwierdzili, iż obecny stan zatrudnienia w Biurze KNA budzi niepokój z punktu widzenia możliwości realizacji ustawowych obowiązków KNA. Członkowie zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych kontrolerów oraz innych specjalistów w celu realizacji kontroli firm audytorskich badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego, zwłaszcza w perspektywie zmian wynikających z reformy audytu na poziomie Unii Europejskiej. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej korzystania przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych działających w sieciach firm audytorskich Wielkiej Czwórki z centrów usług wspólnych. Komisja po dyskusji podjęła uchwałę w sprawie uzyskania od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych działających w największych sieciach firm audytorskich informacji dotyczących korzystania z centrum/ów usług wspólnych w trakcie badania sprawozdań finansowych. Rozpatrzenie uchwał organów KIBR. 1) Uchwały KRBR z 5 maja oraz 22 czerwca 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego, adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa,

2 nr 2984/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, od nr 3046/57a/2015 do nr 3081/57a/2015 w sprawie skreślenia biegłych rewidentów z rejestru biegłych rewidentów, od nr 3082/57a/2015 do nr 3086/57a/2015 w sprawie dokonania wpisu biegłych rewidentów do rejestru biegłych rewidentów, od nr 3087/57a/2015 do nr 3090/57a/2015 w sprawie dokonania wpisów podmiotów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, od nr 3091/58/2015 do nr 3094/58/2015 w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, nr 3095/58/2015 w sprawie nałożenia na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej, nr 3096/58/2015 w sprawie stwierdzenia braku celowości nałożenia na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej, od nr 3097/58/2015 do nr 3098/58/2015 w sprawie nałożenia na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej, nr 3099/58/2015 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego, nr 3101/58/2015 w sprawie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat rocznej opłaty z tytułu nadzoru. Członkowie Komisji w stosunku do rozpatrywanych uchwał (z wyjątkiem uchwały nr 2984/56/2015 oraz 3098/58/2015) uznali, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że naruszają one przepisy prawa, godzą w interes publiczny lub też mają znamiona pomyłki lub błędu, a zatem nie wystąpiły przesłanki dające podstawę do zaskarżenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach 1, a w przypadku uchwał w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów jak też wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nie stwierdzono podstaw do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 10 ust. 6 lub art. 53 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach. Następnie Komisja podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały nr 2984/56/2015 KRBR z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Odnośnie do uchwały nr 3098/58/2015 w sprawie nałożenia na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej ustalono, iż Komisja rozpatrzy ją w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia KNA w dniu 29 lipca 2015 r. 2) Uchwały KKR z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz uchwały KRBR z dnia 23 czerwca 2015 r. nr 1/2015 w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego KIBR za 2014 r., nr 2/2015 w sprawie przyjęcia wniosku o udzielenie absolutorium KRBR, nr 3100/58/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KIBR za rok Członkowie Komisji w stosunku do rozpatrywanych uchwał uznali, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że naruszają one przepisy prawa, godzą w interes publiczny lub też mają 1 Ilekroć jest mowa o ustawie o biegłych rewidentach, to rozumie się przez to: ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1011). Komisja Nadzoru Audytowego, adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, 2

3 znamiona pomyłki lub błędu, a zatem nie wystąpiły przesłanki dające podstawę do zaskarżenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach. Ustalono, że Przewodnicząca KNA przekaże do wykorzystania przy sporządzaniu kolejnych sprawozdań finansowych uwagi przedstawione przez Biuro KNA w związku z analizą uchwały nr 3100/58/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KIBR za rok ) Uchwały VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia czerwca 2015 r. nr 1 w sprawie regulaminu obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, nr 2 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, od nr 3 do nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów KIBR w kadencji , od nr 8 do nr 43 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów KIBR, nr 44 w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR, nr 45 w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, nr 46 zmieniająca statut KIBR, nr 47 w sprawie programu działania KIBR w latach Członkowie Komisji w stosunku do rozpatrywanych uchwał od nr 1/2015 do nr 45/2015 oraz nr 47/2015 uznali, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że naruszają one przepisy prawa, godzą w interes publiczny lub też mają znamiona pomyłki lub błędu, a zatem nie wystąpiły przesłanki dające podstawę do zaskarżenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach. Następnie Komisja podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającej statut KIBR oraz podjęła decyzję nr DR POD.2 Podjęcie przez KNA uchwał i decyzji w sprawach postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNA. Komisja podjęła cztery uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawach postępowań administracyjnych. Następnie Komisja rozpatrzyła sprawy ze skarg i wniosków. Komisja postanowiła przedłużyć termin rozpatrzenia spraw: 1) w sprawie spółki z pisma z dnia 12 lutego 2015 r. dotyczącego kontroli planowej KKN przeprowadzonej w październiku i listopadzie 2014 r. w ww. podmiocie, 2) w sprawie ze skargi osoby fizycznej na działanie KRD w sprawie dotyczącej badania przez biegłą rewident sprawozdań finansowych spółki. Komisja ustaliła treść odpowiedzi w sprawach: 1) w sprawie z wniosku osoby fizycznej, akcjonariusza w spółce dotyczącego badań sprawozdań finansowych w ww. spółce przeprowadzonych w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zawierającego zarzuty wobec biegłych rewidentów oraz wniosek o przekazanie dokumentacji z kontroli w ww. Komisja Nadzoru Audytowego, adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, 3

4 podmiocie i wniosek o skontrolowanie przez KNA dokumentacji z kontroli przeprowadzonej przez KKN, 2) w sprawie z pisma osoby fizycznej z dnia 7 lipca 2015 r. dotyczącego postępowania KRD w związku z wystosowanym do KRD pismem KNA z dnia 25 maja 2015 r., 3) w sprawie z pisma osoby fizycznej zawierającego uwagi dotyczące badania sprawozdania finansowego za 2014 r. spółdzielni mieszkaniowej. W sprawie z wniosków osoby fizycznej z dnia 5 maja, 15 maja, 17 maja, 26 maja, 18 czerwca, 19 czerwca oraz 26 czerwca 2015 r. dotycząca badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej, Komisja postanowiła wezwać wnioskodawcę do sprecyzowanie żądania. Sprawy różne. Następnie Komisja rozpatrzyła m.in. następujące sprawy. Istotne zagadnienia do poruszenia na posiedzeniach KNA do końca 2015 r. Komisja zaakceptowała informację Biura KNA na temat zagadnień, które będą przedmiotem kolejnych posiedzeń i w szczególności ustaliła, iż posiedzenie nadzwyczajne odbędzie się 29 lipca 2015 r., a posiedzenie w dniu 7 października 2015 r. będzie posiedzeniem wyjazdowym połączonym z warsztatem organizowanym przez Bank Światowy w ramach SPPW. Komisja ustaliła treść odpowiedzi w sprawach: Pismo Z-cy Przewodniczącego KNF z dnia 19 maja 2015 r. będące kontynuacją pisma KNF z dnia 24 listopada 2014 r., które było omawiane przez KNA na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. Pismo Zapytanie KRD odnośnie do dalszego postępowania w kwestii rozpatrzenia wniosku KNA o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec biegłego rewidenta, który przeprowadził usługę audytu zewnętrznego w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855) w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Odpowiedź do wicepremiera Japonii w związku z miejscem siedziby IFIAR. Wystąpienie do KKN w związku z kwestionariuszem IFIAR nt. wyników kontroli. Pismo KRBR z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie konsultacji struktury i treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej oraz pismo KRBR z dnia 19 czerwca 2015 r. będącego odpowiedzią na pismo Komisji Nadzoru Audytowego znak DR3/KNA/521/5/4/POD/14/15 dotyczące zakresu zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym. Komisja Nadzoru Audytowego, adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, 4

5 Wykaz skrótów: EAIG - European Audit Inspection Group EGAOB - European Group of Auditors' Oversight Bodies IFIAR - International Forum of Independent Audit Regulators KE - Komisja Egzaminacyjna KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów KKN - Krajowa Komisja Nadzoru (organ KIBR) KKR - Krajowa Komisja Rewizyjna KNA, Komisja - Komisja Nadzoru Audytowego KNF - Komisja Nadzoru Finansowego KRBR - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (organ KIBR) KRD - Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny (organ KIBR) KSD - Krajowy Sąd Dyscyplinarny (organ KIBR) MF - Ministerstwo Finansów NSA - Naczelny Sąd Administracyjny RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich UE - Unia Europejska WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny Komisja Nadzoru Audytowego, adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, 5

Załącznik nr 13 do sprawozdania z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji

Załącznik nr 13 do sprawozdania z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji Załącznik nr 13 do sprawozdania z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2007-2011 Wdrażanie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. z dnia 11 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. z dnia 11 kwietnia 2019 r. PROJEKT UCHWAŁA NR IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia propozycji zmian w podstawowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie procedur kontroli realizacji zaleceń

POSTANOWIENIE Nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie procedur kontroli realizacji zaleceń POSTANOWIENIE Nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie procedur kontroli realizacji zaleceń Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2014 Warszawa, 29 kwietnia 2015 r. Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W KADENCJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W KADENCJI Załącznik do uchwały Nr 4 VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 28 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W KADENCJI 2007-2011 Krajowa Komisja Rewizyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Bardziej szczegółowo

4. Pracownik po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 weryfikuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.

4. Pracownik po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 weryfikuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2. Załącznik do uchwały nr 3313/51/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 lutego 2019 r. PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY FIRM AUDYTORSKICH na podstawie art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2015 Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2013 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Nowa ustawa zastąpi dotychczasową z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; wprowadza również zmiany do ustawy o rachunkowości. W dniu 24 czerwca 2008 roku Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68/64a/2018 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie procedur weryfikacji realizacji zaleceń

UCHWAŁA NR 68/64a/2018 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie procedur weryfikacji realizacji zaleceń UCHWAŁA NR 68/64a/2018 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU w sprawie procedur weryfikacji realizacji zaleceń Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2016 Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. /. NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR.. /. NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r. Załącznik nr 1do uchwały Nr 2226/41/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dni 30 maja 2018 r. UCHWAŁA NR.. /. NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2018 NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/2018 NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 3/2018 NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Na podstawie art. 29 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) został przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. / NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR.. / NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r. Załącznik do uchwały Nr 2227/41/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 maja 2018 r. UCHWAŁA NR.. / NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

I. Etapy postępowania dyscyplinarnego. A. Postępowanie wyjaśniające

I. Etapy postępowania dyscyplinarnego. A. Postępowanie wyjaśniające Informacja o przebiegu postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w ramach samorządu zawodowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, PODMIOTACH UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ O NADZORZE PUBLICZNYM

USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, PODMIOTACH UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ O NADZORZE PUBLICZNYM USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, PODMIOTACH UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ O NADZORZE PUBLICZNYM USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, PODMIOTACH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

POSTULAT 2 ZMIANA firmy audytorskiej. Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego:

POSTULAT 2 ZMIANA firmy audytorskiej. Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: POSTULAT 2 ZMIANA firmy audytorskiej art. 128. ust. 1. otrzymuje brzmienie: Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badania ustawowego, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit 2 rozporządzenia nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU W KADENCJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU W KADENCJI Załącznik do uchwały Nr 3 VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 28 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU W KADENCJI 2007-2011 Wprowadzenie Ze względu na zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. 1. Słownik terminów i opis skrótów. Załącznik do Uchwały Nr 55/43/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. 1. Słownik terminów i opis skrótów. Załącznik do Uchwały Nr 55/43/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 lipca 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 55/43/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 lipca 2017 r. POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KRAJOWA KOMISJA NADZORU 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80 tel./fax (22) 637 30 81-84,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R. Warszawa, 5 marca 2014 r. I. Skład osobowy i organizacja Komitetu Audytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3590/54/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 7 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR 3590/54/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 7 maja 2019 r. UCHWAŁA NR 3590/54/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1029/25/2017 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 1029/25/2017 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 11 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 1029/25/2017 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2009 1 Warszawa, 22 kwietnia 2010 r. 1 Sprawozdanie obejmuje okres od 6 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KRBR

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KRBR Załącznik 5 Do sprawozdania KNA za rok 2009 Informacja na temat działalności KRBR INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KRBR 1. Wpisy i skreślenia z rejestru biegłych rewidentów lub listy podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2016 r. OBWIESZCZENIE Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 1472/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Warszawa, 30 maja 2015

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Warszawa, 30 maja 2015 PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Warszawa, 30 maja 2015 1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010 Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010 I. Obecna Komisja Rewizyjna została wybrana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 21 listopada 2009 r. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Spółki Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Regulamin Komitetu Audytu Spółki Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Regulamin Komitetu Audytu Spółki Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 1. Komitet Audytu spółki Vivid Games Spółka Akcyjna w Bydgoszczy ( Spółka ) zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35 z dnia 21-08-2017 REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu (Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2018 NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 4/2018 NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 4/2018 NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Na podstawie art. 29 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Akta osobowe obejmują również dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów. 2

Akta osobowe obejmują również dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów. 2 Załącznik nr 2 do postanowienia Nr 485/30/207 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 207 r. PROCEDURA WPISU DO REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 3 USTAWY Z DNIA MAJA 207

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH najważniejsze postulaty środowiska. Krzysztof Burnos Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH najważniejsze postulaty środowiska. Krzysztof Burnos Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH najważniejsze postulaty środowiska Krzysztof Burnos Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Investment Friends Spółka Akcyjna. z jej działalności jako organu Spółki. w roku 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Investment Friends Spółka Akcyjna. z jej działalności jako organu Spółki. w roku 2014 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Investment Friends Spółka Akcyjna z jej działalności jako organu Spółki w roku 2014 1 Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends S.A. w roku objętym niniejszym sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2011 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ E-MUZYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA ) Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie Rady

Bardziej szczegółowo

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ PZU SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU Warszawa, dnia 1 lutego 2012 roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. /.. NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

UCHWAŁA NR.. /.. NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2226/41/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dni 30 maja 2018 r. UCHWAŁA NR.. /.. NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 59/50/2017 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU z dnia 8 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR 59/50/2017 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU z dnia 8 listopada 2017 roku UCHWAŁA NR 59/50/207 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU z dnia 8 listopada 207 roku w sprawie zasad doskonalenia zawodowego kontrolerów Na podstawie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia maja 207 r. o biegłych rewidentach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/4/2015 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

UCHWAŁA NR 104/4/2015 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów UCHWAŁA NR 104/4/2015 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Na podstawie przepisów art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

UCHWAŁA NR. IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie PROJEKT UCHWAŁA NR IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w TELL Spółka Akcyjna w 2007 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w TELL Spółka Akcyjna w 2007 roku Poznań dnia 25 kwietnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w TELL Spółka Akcyjna w 2007 roku Działając zgodnie z 29 ust.5 Regulaminu Giełdy Zarząd TELL S.A. przedstawia niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2271/43/2018 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 3 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR 2271/43/2018 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 3 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR 2271/43/2018 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji Na podstawie przepisów art. 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz): Imię i nazwisko lub firma:

Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz): Imię i nazwisko lub firma: Formularz pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Exorigo-Upos S.A. zwołanym na 11 czerwca 2018 r. w Warszawie Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz):

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Rada Nadzorcza LENA LIGHTING S.A. (zwanej dalej Spółką ) ustanawia niniejszym regulamin działającego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SESCOM S.A. 1 Postanowienia Ogólne. 2 Zasady Organizacji.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SESCOM S.A. 1 Postanowienia Ogólne. 2 Zasady Organizacji. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SESCOM S.A. 1 Postanowienia Ogólne. 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej SESCOM S.A., zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO ZA ROK 2010 Warszawa, 29 kwietnia 2011 r. WSTĘP Podstawę prawną do wprowadzenia i funkcjonowania w Polsce systemu nadzoru publicznego nad rewizją finansową dostosowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU Ronson Development SE ( Spółka") przyjęła dwupoziomową strukturę zarządzania, składającą się z Zarządu ( Zarząd") oraz Rady Nadzorczej ( Rada Nadzorcza"). Zgodnie z Ustawą o biegłych

Bardziej szczegółowo

Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. w 2014 r.

Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. w 2014 r. Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. w 2014 r. Podstawa prawna Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. jest komisją stałą działającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD VIII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. DZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD VIII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. DZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD Załącznik do uchwały Nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 24 czerwca 2015 r. VIII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW DZIAŁ I Przepisy ogólne 1.1. W obradach VIII Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Komitet Audytu spółki Medicalgorithmics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD VIII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. DZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD VIII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. DZIAŁ I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 2 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 24 czerwca 2015 r. REGULAMIN OBRAD VIII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW DZIAŁ I Przepisy ogólne 1.1. W obradach VIII Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Regulamin Komitetu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do wyboru firmy audytorskiej

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do wyboru firmy audytorskiej Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do wyboru firmy audytorskiej Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zaprasza do złożenia pisemnej oferty na badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Warszawa, 1 lipca 2015 r. I. Skład osobowy i organizacja Komitetu

Bardziej szczegółowo

4. Pracownik wprowadza i weryfikuje dane osobowe kandydatów do bazy danych (numer w rejestrze ma układ 90XXX).

4. Pracownik wprowadza i weryfikuje dane osobowe kandydatów do bazy danych (numer w rejestrze ma układ 90XXX). Załącznik nr 4 do postanowienia Nr 485/30/207 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 207 r. PROCEDURA WPISU DO REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 5 USTAWY Z DNIA MAJA 207

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2017 r. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu

Regulamin Komitetu Audytu Regulamin Komitetu Audytu Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. nr V/16/2/2017 z dnia 16 października 2017r. Dotyczy Właściciel zasad funkcjonowania Komitetu Audytu Kredyt Inkaso S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka)

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Audytu (zwany dalej Komitetem) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Soho Development S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Soho Development S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Soho Development S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 06 października 2017 roku Uchwałą nr 382/VI/2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej STEFAN DZIENNIAK Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A.

REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. do wyboru: a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

PEŁNOMOCNICTWO. do wyboru: a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:* , dnia roku PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA i GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY AFORTI HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 28 czerwca 2019 ROKU Ja, niżej podpisany/a.(imię

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI I. Forma prawna i struktura własnościowa 4 II. Przynależność do sieci 4 III. Opis struktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD VII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. DZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD VII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. DZIAŁ I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 28 czerwca 2011 r. REGULAMIN OBRAD VII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW DZIAŁ I Przepisy ogólne 1.1. W obradach VII Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna (tekst jednolity według stanu na dzień 01 stycznia 2019 roku) Regulamin

Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna (tekst jednolity według stanu na dzień 01 stycznia 2019 roku) Regulamin Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna przyjęty Uchwałą Nr 04/2017 Rady Nadzorczej Amica S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniony Uchwałą Nr 01/XII/2018 Rady Nadzorczej Amica S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 Kraków, 5 czerwca 2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2013 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2013,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr... wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. oraz art. 420 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Art Biegły rewident wykonuje zawód jako:

Art Biegły rewident wykonuje zawód jako: Dziennik Ustaw Nr 121-2160 - Poz. 592 2. Do badania sprawozdań finansowych spółdzielni uprawnione są również spółdzielcze związki rewizyjne, które spełniają łącznie następujące wymagania: 1) zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu CPD S.A.

Regulamin Komitetu Audytu CPD S.A. Regulamin Komitetu Audytu CPD S.A. 1. [Wprowadzenie] 1.1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady działania i tryb prowadzenia prac przez Komitet Audytu spółki CPD Spółka Akcyjna. 1.2. Komitet Audytu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/44/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 2 sierpnia 2017 r. PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI CZĘŚĆ I WSTĘP Procedury zostały opracowane w oparciu mające zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

MENNICA POLSKA S.A. WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 23 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017

MENNICA POLSKA S.A. WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 23 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017 MENNICA POLSKA S.A. WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 23 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017 WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA MENNICA POLSKA S.A. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Śrem, dnia 14 września roku

Śrem, dnia 14 września roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DELKO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU Śrem, dnia 14 września. 2017 roku I. Projekty uchwał DELKO S.A. zwołanego na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ( w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

UCHWAŁA NR. IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNY ODDZIAŁ W WARSZAWIE 01-018 Warszawa, ul. Wolność 7 lok. C tel./fax (22) 862 54 70, e-mail: warszawa@kibr.org.pl PROJEKT UCHWAŁA NR IX Walnego Zgromadzenia Biegłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3592/54/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 7 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR 3592/54/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 7 maja 2019 r. UCHWAŁA NR 3592/54/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wzoru planu zatrudnienia z alokacją pracowników i kosztów ich zatrudnienia Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Lokum Deweloper S.A. z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, wniosku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Komisji Rewizyjnej. Regionalnego Oddziału w Łodzi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

SPRAWOZDANIE. z działalności. Komisji Rewizyjnej. Regionalnego Oddziału w Łodzi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNY ODDZIAŁ W ŁODZI SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału w Łodzi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za okres VI kadencji w latach

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A. Projekty uchwał Zarząd Spółki VENITI Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 1 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016 Korzenna Niecew, 31 marca 2017 r. Informacja o kadencji i składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo