Internetowe bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowe bazy danych"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 1 dr inż. Jacek Mazurkiewicz

2 Cel Kursu przedstawienie zasad projektowania i programowania relacyjnych baz danych o architekturze klient/serwer wykorzystujących sieć Internet Wykład zagadnienia komunikacji pomiędzy serwerem a klientami bazy za pomocą wyrażeń standardowego języka SQL osadzanych w skryptach HTML, PHP Laboratorium praktyczne zapoznanie się z budową i wykorzystaniem języka SQL - interakcyjny dostęp do przykładowych baz danych oraz samodzielne przygotowanie przykładowej strony WWW udostępniającej dane w przykładowej bazie. Do wykonania tych zadań: język skryptów PHP

3 Szczegółowy program pojęcia: model danych, baza danych, system zarządzania bazą danych, relacyjna baza danych, system bazy danych o architekturze klient/serwer, model bazy w postaci zbioru tabel, klucze główne i obce przeznaczenie, składnia, semantyka SQL, podzbiory DDL, DML i DCL odczyt danych z jednej i wielu tabel bazy, selekcja i projekcja danych ochrona bazy przed nieuprawnionym dostępem użytkownicy, prawa dostęp do baz danych charakterystyka języka PHP, struktura i składnia skryptów wybrane przykłady skryptów PHP udostępniających dane w bazie skrypt DBI, osadzanie zapytań SQL w skryptach Perla i ich wykonywanie wykorzystanie skryptów DBI Perla oraz PHP do budowy stron WWW umożliwiających dostęp do baz danych

4 Literatura Beynon-Davies P. Systemy baz danych WNT Warszawa 1998 Date C.J., Darwen H., SQL. Omówienie standardu języka, WNT, Warszawa, 2000 DuBois P., MySQL, Wyd. MIKOM, Warszawa,2000 Grochala M., Java, aplikacje bazodanowe, Wyd. Helion, 2001 Hilton C., Wilis J., PHP3. Internetowe aplikacje bazodanowe, Wyd. Helion, 2000 Meloni J.,C., PHP. Podręcznik tworzenia stron WWW, Wyd. MIKOM, 2000 Welling L., Thomson L., PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW, Wyd. Helion,

5 Wprowadzenie Bazą Danych nazywamy zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku pamięciowym komputera, mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego w sposób selektywny w dogodnym dla siebie czasie - C. Delobel, M. Adiba System Bazy Danych - baza danych wraz ze środkami programowymi umożliwiającymi współbieżne operowanie na niej Model Danych - zbiór abstrakcyjnych pojęć umożliwiających prezentację określonych własności świata Schemat Bazy Danych - zbiór tych pojęć użyty do opisu własności fragmentu świata rzeczywistego istotny z punktu widzenia danego zastosowania

6 Podział modeli danych konceptualne zbliżone do sposobu analizy modelowanej rzeczywistości, obiektów i zależności między nimi: encje, atrybuty, związki implementacyjne reprezentacja określonych encji, atrybutów, związków w określonym systemie bazy danych: model relacyjny System zarządzania bazą danych (SZBD) zbiór programów umożliwiających tworzenie i eksploatację bazy danych

7 Funkcje SZBD optymalizacja zapytań - takie przekształcanie zapytań kierowanych do bazy przez jej użytkowników aby czas oczekiwania na odpowiedź był możliwie najkrótszy zapewnienie integralności danych - uniemożliwienie przejścia bazy do stanu, który nie istnieje w modelowanej rzeczywistości zarządzanie współbieżnym dostępem - wielu użytkowników w taki sposób aby każdy z nich był niewidoczny dla innych użytkowników odporność na awarie - niezawodność bazy danych - możliwość odtworzenia poprawnego stanu bazy danych sprzed awarii ochrona danych - uniemożliwienie dostępu nieuprawnionych użytkowników do poufnych danych innych użytkowników

8 Struktura Systemu Bazy Danych (1) użytkownicy transakcje S Z B D Zarządzanie transakcjami Dostęp do danych System Bazy Danych Schemat bazy danych Baza danych

9 Struktura Systemu Bazy Danych (2) transakcja elementarna jednostka pracy, baza danych przed i po jej wykonaniu jest w stanie spójnym, ciąg akcji elementarnych akcja elementarna = 1 odwołanie do SZBD moduł zarządzania transakcjami umożliwia jednoczesne korzystanie z bazy danych wielu użytkownikom moduł zarządzania dostępem do danych umożliwia interpretację, wprowadzanie, modyfikację, aktualizację danych schemat bazy danych opis formatu przechowywanych danych oraz ich powiązań, wyciąganie z bazy informacji

10 Cechy charakterystyczne Baz Danych niezależność aplikacji i danych dane wprowadza się do bazy bez modyfikacji korzystających z nich programów, modyfikacja aplikacji niezależnie od stanu bazy abstrakcyjna reprezentacja danych użycie deklaratywnych języków programowania, pytanie: co zrobić, a nie jak zrobić różnorodność sposobów widzenia danych filtry nakładane na dane pod kątem różnych użytkowników fizyczna i logiczna niezależność danych rozbudowa sprzętu nie narusza danych w bazie, nowe dane nie deaktualizują starych, dane bez powiązań można usuwać niezależnie od siebie

11 Projektowanie systemów Baz Danych konstrukcja modelu konceptualnego diagramy związków i encji diagramy EER (Extended Entity Relationship) określenie wymagań z punktu widzenia zamawiającego diagram związków i encji informacja o obiektach i ich związkach określenie hierarchii funkcji realizowanych w systemie model konceptualny model relacyjny = schematy relacji relacje encji relacje encji z zagnieżdżonym kluczem obcym relacje związków zawierające klucze obce wszystkich encji należących do związku normalizacja modelu relacyjnego relacje znormalizowane schematy relacji posiadają pożądane właściwości eksploatacyjne wybór struktur fizycznych i określenie ścieżek dostępu strojenie systemu

12 Model konceptualny Bazy Danych (1) ENCJA obiekt odwzorowany w bazie danych (entity-jednostka) rozróżnianie tożsamość rzeczywistych obiektów nazwa jednoznacznym określeniem encji i zbioru encji sama w sobie nie niesie żadnej informacji zbiory encji grupowanie encji tego samego typu definiowanie zbiorów encji: ekstensjonalne: {męski, żeński} intecjonalne: {x Osoba płeć(x)=męska} iloczynem kartezjańskim: X Y Z operatorami sumy, przecięcia, różnicy zbiorów POWIĄZANIA relacje 2-członowe na zbiorach encji X oraz Y X Y F G F, G odwzorowania wielowartościowe odwrotne względem siebie X zbiór źródłowy odwzorowania F Y zbiór docelowy odwzorowania F

13 PRACOWNICY NABYWCY TOWAR ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIA - DETALE ODDZIAŁ FIN-KOD FIN-DATA KONTAKTY HURTOWNIE Model konceptualny Bazy Danych (2) Odwzorowania F i G cechy charakterystyczne: jednowartościowe lub wielowartościowe całkowite lub częściowe o określonej liczności minimalnej i maksymalnej zbioru wartości Etapy opisu dowolnego systemu informacji określenie zbiorów encji składających się na dany system określenie powiązań między zbiorami encji określenie warunków dotyczących powiązań Przykładowe zbiory encji firmy realizującej dostawy towaru

14 Relacyjny model n-członowy (1) Relacja podzbiór iloczynu kartezjańskiego określonego na zbiorach wartości nazywanych dziedzinami relacji Dziedzina zbiór wartości zbiór encji Relacja n-członowa R podzbiór iloczynu: D 1 D 2... D n D 1, D 2,..., D n -uporządkowany ciąg dziedzin niekoniecznie różnych Krotka element relacji o n członach krotka(d 1, d 2,..., d n ) gdzie d i D i Atrybut X zmienna w teorii modeli relacyjnych Definicja relacji R dla i = 1, 2,..., n R = { X:=a R( X:=a ) = prawda}

15 Relacyjny model n-członowy (2) Definicja relacji R podanie zbioru atrybutów relacji: X = { X 1, X 2,..., X n } przypisanie każdemu z atrybutów X i dla i =1,2,..., n dziedziny D i określenie predykatu relacji - funkcji zdaniowej, która przy każdym z przypisań X: = a zgodnym z przypisanymi atrybutom dziedzinami przyjmuje jedną z dwóch wartości logicznych: P, F Model graficzny relacji n-członowej tabela, wiersz - krotka relacji, kolumna - atrybut relacji Klucz relacji to minimalny podzbiór zbioru atrybutów, taki ze kombinacja ich wartości jednoznacznie identyfikuje krotkę relacji Schematy relacji intensja relacji ekstensja relacji

16 Języki stosowane w Bazach Danych Data Definition Language DDL język definiowania danych Data Manipulation Language DML język manipulowania danymi Query Language język zapytań SQL - język operacji na bazach danych Structured Query Language - składnia i znaczenie określone odpowiednimi standardami międzynarodowymi wyrażenia w SQL są w większości SZBD są zapisywane (nawet bez wiedzy użytkownika) polecenia (tzw. zapytania) do serwera bazy danych

17 Zalety systemu MySQL szybkość MySQL to najszybszy, dostępny SZBD łatwość użycia - względnie prosty nieskomplikowana instalacja koszt bezpłatna dystrybucja systemu via Internet obsługa języka zapytań do komunikacji pomiędzy klientem a serwerem wykorzystuje SQL dostęp do baz również poprzez ODBC (Open Database Connectivity) możliwości równoczesne łączenie się wielu klientów z serwerem możliwość równoczesnej pracy z wieloma bazami danych wykorzystanie sieci i bezpieczeństwo w pełni sieciowy produkt zapewniający dostęp do baz danych z każdego miejsca w sieci WWW; wbudowane mechanizmy kontroli dostępu przenośność działa na różnych platformach systemowych i sprzętowych

18 Dystrybucja systemu MySQL serwer SQL programy klienta - udostępniają zasoby serwera biblioteka klienta - umożliwia pisanie własnych programów (napisana w C) isamchk, myisamchk - tabele, klucz, indeksy myisampack, pack_isam - skompresowane tabele read-only mysql - wysyłanie zapytań do serwera MySQL mysqlaccess - testowanie uprawnień dostępu mysqladmin - przeprowadzanie czynności administracyjnych mysglbug - generowanie raportów o błędach mysqld - serwer MySQL mysqldump - składowanie zawartości tabel bazy danych mysqlimport - masowe ładowanie danych do tabel mysqlshow - informacje o bazach danych i tabelach safe_mysqld - uruchamianie i monitorowanie serwera MySQL

19 Podstawy instalacji MySQL setup.exe po tymczasowym umieszczeniu plików C:\mysql domyślna kartoteka D:\prog\mysql\bin\mysqld basedir D:\prog\mysql system przeniesiony do: D:\prog\mysql mysqld pełne info dla debuggera automatyczna alokacja pamięci mysqld-opt optymalizacja dla Pentium Win 95/98/Me w tle: - start: C:\mysql\bin\mysqld-opt - stop: C:\mysql\bin\mysqladmin u root shutdown Win NT/2000/XP usługa: - instalacja: C:\mysql\bin\mysqld-nt install - start: NET START mysql - stop: NET STOP mysql

20 Pierwsze kroki z MySQL (1) logowanie mysql h komp u user -p p wymaganie hasła, serwer o nie zapyta tworzenie bazy mysql> create database nazwa_bazy; każde polecenie musi kończyć się średnikiem wskazanie bazy aktywnej mysql> use nazwa_bazy po instalacji MySQL dostępne są 2 bazy: mysql systemowa i test - testowa przywileje GRANT przywileje [kolumny] ON obiekt TO ident-user [IDENTIFIED BY hasło ] [WITH GRANT OPTION] REVOKE przywileje ON obiekt FROM ident-user

21 Pierwsze kroki z MySQL (2) nowy użytkownik use mysql; insert into user (host, user, password) values ( localhost, ident, hasło ); grant all on *.* to identified by hasło with grant option; flush privileges; tworzenie tabeli danej bazy danych create table nazwa_tabeli (kolumny); create table książki (isbn char(13),autor char(30),tytul char(60),cena float(4,2)); prezentacja konstrukcji mysql> show tables; mysql> show databases; mysql> describe nazwa_tablicy; Usunąć: reload, shutdown, process, file

22 Pierwsze kroki z MySQL (3) zapisywanie danych do bazy insert into nazwa_tabeli (kl1, kl2,...) values (wr1, wr2,...); insert into klienci values (NULL, Adam Małysz, Skoczków 2A, Wisła ); insert into klienci (nazwisko, adres, miasto) values ( Adam Małysz, Skoczków 2A, Wisła ); insert into klienci set nazwisko = Adam Małysz, adres = Skoczków 2A, miasto = Wisła ; select pozycje from nazwy_tabel [where warunek] [group by rodzaj_grupowania] [having wartość_funkcji] [order by porządek_sortowania] [limit granica]; wyszukiwanie danych w bazie

23 Pierwsze kroki z MySQL (4) select nazwisko, miasto from klienci; select * from klienci; select * from klienci where label=5; select nazwisko from klienci limit 2, 3; select avg(wartość) from zamówienia; select klientid, avg(wartość) from zamówienia group by klientid; wyszukiwanie danych w bazie - przykłady select nazwisko, miasto from klienci having avg(wartość)>50; select nazwisko, miasto from klienci group by klientid; select * from klienci order by imie asc; select * from klienci order by imie desc;

24 Pierwsze kroki z MySQL (5) usuwanie rekordów z bazy delete from nazwa_tabeli [where warunek] [limit ilość]; usuwanie całej tabeli, całej bazy danych zmiana zawartości rekordu update nazwa_tabeli set kol1=wyr1, kol2=wyr2,... [where warunek] [limit ilość]; zmiana struktury tabeli drop table nazwa_tabeli; drop database nazwa_bazy; update książki set cena=cena*1.2; alter table klienci modify nazwisko char(45); alter table zamówienia add podatek float(6,2) after wartość; alter table zamówienia drop podatek;

Bazy danych - 1. Doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl lub tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bazy danych - 1. Doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl lub tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl Bazy danych - 1 Doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl lub tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.wstt.edu.pl/dydaktyka/tjeleniewski/ 1 Treści kształcenia Systemy baz danych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon BAZY DANYCH podstawy prowadzący: dr inż. Maria Chałon TEMATYKA WYKŁADU (Podstawy baz danych) 1. Pojęcia podstawowe. 2. Diagram związków encji. 3. Wybrane metody reprezentacji danych: - operacje na relacjach

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Iwona Poźniak-Koszałka Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Modelowanie, projektowanie, aplikacje Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzenci Włodzimierz STANISŁAWSKI Aleksander

Bardziej szczegółowo

MySQL prostymi słowami

MySQL prostymi słowami Artur Niewiarowski MySQL prostymi słowami Wydanie pierwsze, Toruń 2011 ISBN: 978-83-61744-40-5 Wszelkie prawa zastrzeżone! Autor oraz wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy Instytut Informatyki Politechnika Poznańska e-mail: witold.andrzejewski@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści

Spis treści 5. Spis treści PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV Autor: Kevin Yank T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 978-83-246-2580-2 Tytu³ orygina³u: Build Your Own Database Driven Web Site Using PHP &

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo