PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO PROJEKT PRAC (PIEZOMETRU) GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO gm. ISTEBNA, (PIEZOMETRU) pow. CIESZY SKI W KRO CIENKU gm. USTRZYKI DOLNE, pow. BIESZCZADZKI Opracowa :... mgr in. Krzysztof Witek upr. nr Dyrektor Oddzia u Karpackiego PIG: PIG: Kraków, pa dziernik 2006 SPIS TRE CI Kraków, listopad 2006

2 1. Wst p Cel pracy geologicznej Opis najbli szych otworów studziennych Charakterystyka terenu bada Lokalizacja projektowanego otworu obserwacyjnego Morfologia i hydrografia terenu obj tego badaniami Budowa geologiczna terenu obj tego badaniami Warunki hydrogeologiczne Uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworów Schematyczna konstrukcja projektowanego otworu Wskazówki dotycz ce zamykania horyzontów wodono nych Okre lenie kolejno ci wykonywanych robót Opis opróbowania otworu Zakres obserwacji i bada terenowych Obserwacje poziomów wodono nych Pompowanie próbne Niezb dne prace geodezyjne Zakres prac laboratoryjnych Harmonogram projektowanych prac geologicznych Opis przedsi wzi technicznych, technologicznych i organizacyjnych maj cych na celu zapewnienie bezpiecze stwa pracy i ochron rodowiska Wnioski i zalecenia Spis wykorzystanych materia ów

3 SPIS ZA CZNIKÓW GRAFICZNYCH Za. 1. Lokalizacja projektowanego otworu obserwacyjnego w skali 1: Za. 2. Lokalizacja projektowanego otworu obserwacyjnego na tle sekcji le nych w skali1: Za. 3. Wycinek Szczegó owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: ark. Wis a. Za. 4. Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: ark. Wis a. Za. 5. Schematyczny przekrój hydrogeologiczny przez rejon Jaworzynki. Za. 6. Projekt geologiczno techniczny otworu. Za. 7. Projekt typowej obudowy otworu obserwacyjnego w skali 1:10. Za. 8. Protokó uzgodnie dotycz cych udost pnienia gruntu dla potrzeb wykonania otworu badawczego w ramach organizacji i prowadzenia sieci monitoringu wód podziemnych. 3

4 1.WST P Niniejszy projekt otworu hydrogeologiczno badawczego zosta opracowany przez mgr in. Krzysztofa Witka, pracownika Oddzia u Karpackiego Pa stwowego Instytutu Geologicznego, w ramach realizacji zada Pa stwowej S u by Hydrogeologicznej (temat 1, zadanie 1b). Prace kre larskie i techniczne wykonali dr Ma gorzata opuszy ska i mgr in. ukasz Czudec. Zadanie 1b obejmuje w swoim zakresie prace zwi zane z monitoringiem wód gruntowych w Polsce. Projektowany otwór, po jego odwierceniu i uzyskaniu pozytywnych wyników bada, b dzie stanowi jeden z punków tego monitoringu. W przypadku uzyskania negatywnych wyników otwór ten zostanie zlikwidowany. Otwór zlokalizowany b dzie w miejscowo ci Jaworzynka, na dzia ce nr 117 f po o onej w miejscowo ci Jaworzynka (za. 2) nale cej do Nadle nictwa Wis a. Na wykonanie otworu i ewentualne pozostawienie go na sta e jako punktu obserwacji stanów wody i jej jako ci, Pa stwowy Instytut Geologiczny uzyska zgod w a ciciela (za. 8). 2. CEL PRACY GEOLOGICZNEJ Celem pracy geologicznej jest: rozpoznanie profilu geologicznego w strefie wyst powania wód podziemnych w stropowej partii utworów fliszowych, zbadanie parametrów hydrogeologicznych uj tej warstwy wodono nej, zbadanie sk adu chemicznego wody, przeprowadzenie wst pnych (próbnych) obserwacji hydrogeologicznych w okresie 3 miesi cy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników bada i obserwacji, tj. uznania, e otwór ujmuje wody gruntowe w miejscu reprezentatywnym dla poznania dynamiki zasilania wód podziemnych, a na sk ad chemiczny wody nie wp ywaj lokalne ogniska zanieczyszcze (nie rozpoznane na etapie projektu), pozostanie on w terenie jako punkt obserwacyjny monitoringu wód gruntowych. 3. OPIS NAJBLI SZYCH OTWORÓW STUDZIENNYCH W najbli szej okolicy projektowanego otworu, w odleg o ci ok. 2,5 km na W i NW, zlokalizowane s dwie studnie wiercone ujmuj ce fliszowy poziom wodono ny. Zbudowany jest on w tym rejonie przez piaskowce i upki serii przedmagurskiej pó nocnej i serii 4

5 magurskiej. Poziom wodono ny w projektowanym piezometrze reprezentowany b dzie przez piaskowce z yski wieku paleoge skiego (za. 5; Bank HYDRO-2). Te same warstwy stwierdzono w otworze nr 13 (za. 4) zlokalizowanym w miejscowo ci Jaworzynka. W odwiercie tym o g boko ci 50,0 m, uzyskano 3,6 m 3 /h wody przy depresji 11,5 m. Zwierciad o wody o charakterze naporowym nawiercono na g boko ci 38,0 m p.p.t., a ustabilizowa o si ono 26,5 poni ej powierzchni terenu (za. 4). Czwartorz dowy poziom wodono ny nie jest w tym rejonie rozpoznany otworami hydrogeologicznymi. 4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA 4.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OBSERWACYJNEGO Projektowany otwór b dzie odwiercony w rejonie miejscowo ci Jaworzynka gm. Istebna, powiat cieszy ski, województwo l skie w dolinie potoku Kr elka (zwanym te Kr cielka), w pobli u granicy polsko-czeskiej (za. 1). Kr elka nale y do dorzecza Wagu w zlewni morza Czarnego. Otwór zlokalizowany b dzie na posesji nale cej do Nadle nictwa Wis a, na terenie Gajówki Ma y Potok (nr dzia ki 117 f; za. 2, 8; Fot. 1). Lokalizacja otworu jest podyktowana brakiem w tym rejonie jakichkolwiek punktów nadaj cych si do prowadzenia stacjonarnych obserwacji hydrogeologicznych wód podziemnych oraz przynale no ci tego obszaru do zlewni Morza Czarnego. Fot 1. Lokalizacja projektowanego otworu 5

6 4.2. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA TERENU OBJ TEGO BADANIAMI Projektowany otwór b dzie wykonany w obr bie doliny potoku Kr elka. Teren ten nale y do Beskidu l skiego (513.45; Kondracki 1998). Potok Kr elka, o przebiegu E-W, jest zasilany licznymi niewielkimi dop ywami bez nazwy zarówno od strony po udniowej jak i pó nocnej. W rejonie miejscowo ci Jaworzynka zasila on rzeczk Czadeczka, która wyp ywa z Polski na stron S owack. Poza dolin potoku, obszar si wznosi tworz c grzbiety górskie o rz dnych dochodz cych do m n.p.m. Wzgórza pokryte s lasem wierkowym BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU OBJ TEGO BADANIAMI Pod wzgl dem geologicznym teren bada po o ony jest w obr bie fliszowych Karpat zewn trznych. W rejonie bada wyst puj dwie jednostki tektoniczne jednostka l ska i magurska (za. 3, 5). Obszar miejscowo ci Maciejka zlokalizowany jest na obszarze wyst powania utworów fliszowych jednostki magurskiej. Osady reprezentowane s tu przez kred biotytow z Jaworzynki, warstwy inoceramowe oraz utwory paleogenu reprezentowane przez ciemne upki, piaskowce z yski, upki pstre, warstwy hieroglifowe i warstwy podmagurskie (Burtan 1972, 1973). Piaskowce z yski, stanowi ce tu g ówny poziom wodono ny wykszta cone s jako grubo awicowe, rednio- i gruboziarniste. Przedzielaj je upki zielone i ciemne z wk adkami margli. W stropie piaskowców z yski wyst puj upki pstre. Utwory fliszowe przykryte s czwartorz dowymi glinami zwietrzelinowymi o mi szo ci 1-3 m. Doliny potoków wype niaj osady aluwialne reprezentowane przez kamie ce, otoczaki i wiry z domieszk piasków cz sto w stropowej cz ci zaglinione. Mi szo tych utworów rzadko w tym rejonie przekracza 3 m. Na omawianym obszarze, w p aszczowinie magurskiej, wyró ni mo na dwie uski pó nocn i po udniow. uska pó nocna (na niej zaprojektowany jest otwór) zbudowana jest z pstrych upków z marglami, na których zalegaj piaskowce z yski z pstrymi upkami i warstwy podmagurskie. uska ta jest elementem synkliny So owego Wierchu. Budow geologiczn na omawianym terenie przedstawiono na wycinku Szczegó owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Wis a (Burtan 1972, 1973; za. 3, 5) WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE Pod wzgl dem hydrogeologicznym okolice Maciejki po o one s w regionie karpackim (XIV) makroregionu po udniowego (Paczy ski 1993, 1995). W najbli szym rejonie, na N od omawianego obszaru wyst puje zbiornik GZWP (Kleczkowski 1990) zwi zany z osadami 6

7 aluwialnymi Wis y (zbiornik nr 347) oraz zbiornik fliszowy reprezentowany przez piaskowce warstw godulskich (zbiornik nr 348). Ryc. 1. Po o enie otworu obserwacyjnego na tle zbiorników GZWP 1. Zasi g zbiornika nr 347; 2. Zasi g zbiornika nr 348; 3. Projektowany otwór obserwacyjny; 4. Granica pa stwa. W oparciu o istniej ce materia y geologiczne i hydrogeologiczne na badanym obszarze mo na wydzieli jeden u ytkowy poziom wodono ny - paleoge sko-kredowy (fliszowy) zwi zany z piaskowcowo- upkowymi warstwami biotytowymi i inoceramowymi kredy górnej oraz paleoge skimi piaskowcami z yski Karpat zewn trznych jednostki magurskiej (za. 3; Sk pski, Garecki 1997). W rejonie projektowanego otworu wyst puje tak e podrz dny, czwartorz dowy poziom wodono ny zwi zany z aluwialnymi utworami potoków Kr elki i Czadeczki, lecz jest on s abo rozprzestrzeniony i wyst puje tylko lokalnie w miejscach gdzie doliny rozszerzaj si tworz c szersze tarasy. W skali mapy 1: obszary takie nie by y wydzielane. Poziom czwartorz dowy Czwartorz dowy poziom wodono ny buduj aluwialne osady doliny Czadeczki i Kr eki. Wykszta cone s w postaci kamie ca, wirów, wirów piaszczystych i piasków o 7

8 zmiennej mi szo ci rzadko przekraczaj cej 3 m. Na badanym terenie brak jest otworów dokumentuj cych profil litologiczny utworów czwartorz dowych. Poprzez analogie do podobnych dolin rzecznych mo na przyj, e zwierciad o wody wyst puj ce na g boko ci oko o 1,0 1,5 m p.p.t. posiada charakter swobodny. Zasilanie wód podziemnych odbywa si tu poprzez boczny dop yw z utworów fliszowych oraz bezpo redni infiltracj opadów atmosferycznych, a tak e infiltracj wód powierzchniowych. W zwi zku z brakiem w asno ci retencyjnych utworów buduj cych tarasy holoce skie tych cieków, poziom wodono ny w s siedztwie rzek uzale niony jest ci le od ich stanów. Potencjalne wydajno ci w czwartorz dowym poziomie wodono nym nie s wysokie i wahaj si najcz ciej w granicach 2-5 m 3 /h. Wspó czynnik filtracji kszta tuje si na poziomie 1, do 1, m/s. Modu zasobów odnawialnych w badanym rejonie wynosi 242 m 3 /24h/km 2. W oparciu o przes anki geologiczne i hydrogeologiczne modu zasobów dyspozycyjnych okre lono na 50% modu u zasobów odnawialnych (Sk pski, Garecki 1997). Na podstawie analiz chemicznych dla wód podziemnych wyst puj cych w podobnej sytuacji geomorfologicznej, mo na stwierdzi, e w osadach aluwialnych potoku Kr elka wody podziemne b d typu HCO 3 -Ca z podwy szonymi zawarto ciami jonów SO 4 lub Na. Nie powinny wyst powa ponadnormatywne zawarto ci jonów Fe, Mn i zwi zki azotu. Wody tego typu sa w klasie I i IIa wg klasyfikacji stosowanej przy realizacji Mapy hydrogeologicznej polski 1: Mo na je scharakteryzowa jako wody o bardzo dobrej i dobrej jako ci. Utwory czwartorz dowe mog by pod cielone przepuszczalnymi osadami fliszowymi i tworzy po czony poziom wodono ny czwartorz dowo-paleoge ski lub czwartorz dowokredowy, a tak e w rejonach s abiej rozpoznanych pod wzgl dem geologicznym czwartorz dowo-paleoge sko-kredowy (za. 4). Poziom fliszowy Poziom fliszowy zbudowany jest z grubo awicowych piaskowców z yski przypominaj cych piaskowce istebnia skie przek adanych zielonkawymi i ciemnymi upkami ilasto-marglistymi. Poziom wodono ny stanowi tu strefa przypowierzchniowa, w której do g boko ci m wyst puje system sp ka i szczelin umo liwiaj cy kr enie zwyk ych wód podziemnych. Zasilanie poziomu fliszowego odbywa si na drodze bezpo redniej infiltracji opadów atmosferycznych na wychodniach piaskowców lub poprzez pokryw zwietrzelinow. Zgodnie z MhP 1: mi szo warstwy wodono nej przyj to na 15 m, a wspó czynnik filtracji oszacowano na 1 m/24h. Modu zasobów dyspozycyjnych okre lono na 25% warto ci modu u zasobów odnawialnych i oszacowano na 54 m 3 /24h/km 2 (Sk pski, 8

9 Garecki 1997). Zwierciad o wód podziemnych nie ma charakteru ci g ego i najcz ciej wyst puje pod ci nieniem. Jako wód podziemnych jest bardzo dobra. 5. UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU PROJEKTOWANYCH WYROBISK Projektowany otwór jest otworem pojedynczym. Jak ju wcze niej wspomniano, b dzie on s u y do prowadzenia obserwacji waha zwierciad a wody w ramach krajowej sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych prowadzonej przez Pa stwowy Instytut Geologiczny. Nie b dzie eksploatowany w sposób ci g y. Pompowany b dzie tylko w celu pobrania próbek wody (1 4 razy w ci gu roku). Zak ada si, e g boko otworu b dzie wynosi a 50 m. Lokalizacja otworu podyktowana jest brakiem na omawianym obszarze innych punktów obserwacyjnych nale cych do PIG oraz faktem przynale no ci tego obszaru do dorzecza Wagu i zlewni morza Czarnego. W asno terenu na którym zostanie odwiercony otwór jest prawnie uregulowana. 6. SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU Wiercenie prowadzone b dzie systemem mechanicznym, obrotowym na p uczk wodn ze 100% rdzeniowaniem. W nawi zaniu do przypuszczalnego profilu litologicznego proponuje si rozpocz cie wiercenia w rurach 305 mm do g boko ci 6 m. Rury te zostan zai owane w celu ewentualnego odizolowania wód podziemnych poziomu czwartorz dowego. Dalsze wiercenie do g boko ci ko cowej nale y prowadzi w rurach 250 mm, które b d wyci gni te z otworu po jego zafiltrowaniu. Po zako czeniu wiercenia otwór b dzie zafiltrowany filtrem PCV o rednicy 110 mm owini tym siatk filtracyjn nr 8. Przestrze pomi dzy rurami 250 mm i 110 mm nale y wype ni obsypk wirow o granulacji 3 mm do powierzchni terenu. Konstrukcja filtra przedstawia si nast puj co: Rura nadfiltrowa PCV d. 20 m Filtr w a ciwy PCV d. 7,5 m (3 razy po 2,5 m) Rura mi dzyfiltrowa PCV d. 15,0 m Rura podfiltrowa PCV d. 7,5 m Ostateczna g boko otworu oraz konstrukcja filtra zostanie ustalona przez nadzór geologiczny po okre leniu rzeczywistego profilu litologicznego otworu. Projekt geologiczno 9

10 techniczny otworu przedstawiono na za. 6, a projekt typowej obudowy otworu obserwacyjnego na za WSKAZÓWKI DOTYCZ CE ZAMYKANIA HORYZONTÓW WODONO NYCH Nale y si liczy z faktem, e w projektowanym otworze powinien wyst pi czwartorz dowy poziom wodono ny zwi zany z osadami aluwialnymi potoku Kr elka, dlatego przewiduje si odizolowanie go od poziomu fliszowego zacementowan kolumn rur 305 mm. 8. OKRE LENIE KOLEJNO CI WYKONYWANYCH ROBÓT Projektowane prace b d wykonywane w nast puj cej kolejno ci: 1. Wiercenie oraz zafiltrowanie otworu 2. Pompowanie oczyszczaj ce i pomiarowe 3. Pomiary uzupe niaj ce 4. Opracowanie dokumentacji wynikowej Uwaga: W przypadku uzyskania negatywnych wyników bada sporz dzone b dzie sprawozdanie z wykonanych prac, a otwór zostanie zlikwidowany przez zasypanie urobkiem. 9. OPIS OPRÓBOWANIA OTWORU Przewiduje si wiercenie ze 100% rdzeniowaniem. W trakcie wiercenia nale y pobra rdze do odpowiednio opisanych i przygotowanych skrzynek. Skrzynki ze rdzeniem nale y sukcesywnie przewozi do Oddzia u Karpackiego Pa stwowego Instytutu Geologicznego. 10. ZAKRES OBSERWACJI I BADA TERENOWYCH OBSERWACJE POZIOMÓW WODONO NYCH W czasie wiercenia nale y dok adnie obserwowa nawiercony pierwszy poziom wodono ny. Po jego nawierceniu nale y wykona tzw. stójk trwaj c minimum 4 godziny i pomierzy ustabilizowane zwierciad o wody PRÓBNE POMPOWANIE Pompowanie oczyszczaj ce nale y wykona przez okres co najmniej 12 godzin, nie krócej ni do ca kowitego oczyszczenia si wody. Przed przyst pieniem do pompowania pomiarowego nale y sprawdzi czy na dnie otworu jest zasyp, a w przypadku jego 10

11 stwierdzenia nale y go wybra. Po ponownym zapuszczeniu pompy otwór nale y zachlorowa i przeprowadzi 24 godzinn stójk. Pompowanie pomiarowe nale y przeprowadzi w miar mo liwo ci przy trzech stopniach dynamicznych o czasie trwania 1,5 h ka dy. Wydajno ci w kolejnych pompowaniach powinny wzrasta wed ug schematu: Q 1 = 1/3 Q max, Q 2 = 2/3 Q max, Q 3 = Q max. Wydatek maksymalny zostanie ustalony w trakcie pompowania oczyszczaj cego. Depresja przy Q max nie powinna przekracza 1/2 wysoko ci s upa wody w otworze NIEZB DNE PRACE GEODEZYJNE Po zako czeniu prac wiertniczych i badawczych otwór nale y zaniwelowa w nawi zaniu do pa stwowej sieci geodezyjnej. Odwiercony otwór b dzie zabezpieczony przed ingerencj osób trzecich obudow której schemat zosta przedstawiony na za ZAKRES PRAC LABORATORYJNYCH Prace laboratoryjne obejm swym zakresem badania jako ci uj tej wody. Pod koniec pompowania pomiarowego nale y pobra jedn próbk do bada bakteriologicznych i jedn do rozszerzonych bada fizyko chemicznych. Badania bakteriologiczne wykona PSSE w ywcu, za badania fizyko chemiczne Centralne Laboratorium Chemiczne PIG w Warszawie (zakres oznacze b dzie analogiczny jak dla potrzeb Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: ). 11. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH - Wiercenie otworu 1 tydzie - Pompowanie i pomiary 2 dni - Badanie jako ci wody, opracowanie dokumentacji 1 miesi c - Obserwacje wst pne 3 miesi ce. Zak ada si, e prace wiertnicze i próbne pompowanie zostan wykonane w okresie kwiecie listopad 2007 r. Ewentualna likwidacja otworu zostanie przeprowadzona w terminie oko o pó roku od zako czenia trzymiesi cznych próbnych obserwacji w oparciu o odr bny projekt prac geologicznych.. 11

12 12. OPIS PRZEDSI WZI TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH MAJ CYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZE STWA PRACY I OCHRON RODOWISKA Dla zapewnienia bezpiecze stwa pracy i ochrony rodowiska w czasie wykonywania robót b d podejmowane nast puj ce przedsi wzi cia organizacyjne, techniczne i technologiczne: Wiertnia kierowana b dzie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia. Pracownicy zatrudnieni na wiertni przechodzi b d przeszkolenie wst pne i okresowe w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy. Prace monta owe i demonta owe prowadzone b d ze szczególn ostro no ci, ka dorazowo pod nadzorem osób uprawnionych. Dla zabezpieczenia pracowników przed niebezpiecze stwem ze strony wiruj cych elementów maszyn i urz dze, elementy te obudowane b d odpowiednimi os onami. Obs uga urz dze b dzie przeszkolona i pouczona o zachowaniu rodków ostro no ci oraz zobowi zana do post powania zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami w tym zakresie. Ka dy pracownik otrzyma odzie ochronn i robocz oraz sprz t ochrony osobistej taki jak: kask ochronny, r kawice, pasy i szelki bezpiecze stwa a w przypadku przekroczenia norm ha asu ochronniki s uchu. Pracownicy poddawani b d okresowym badaniom lekarskim. Wiertacz zmianowy posiada b dzie badania psychotechniczne. Na wiertni znajduje si apteczka oraz instrukcja o post powaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Pracownicy w czasie pracy b d mie zapewnione niezb dne pomieszczenia socjalne. Dla ochrony rodowiska a w szczególno ci wód podziemnych i powierzchniowych oleje i smary na wiertni przechowywane b d w naczyniach zamkni tych i u ywane z maksymaln ostro no ci dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem. Przy kopaniu szybika wst pnego i do u urobkowego zachowana zostanie szczególna ostro no a dó p uczkowy wy o ony zostanie foli. Po zako czeniu prac wiertniczych i przeprowadzeniu bada w otworze, teren wokó wiertni zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Osad i urobek zagospodarowany zostanie w ustaleniu z w a cicielem dzia ki. Woda z próbnego pompowania w ilo ci przypuszczalnie mniejszej od 5 m 3 /h odprowadzana b dzie do gruntu lub cieku powierzchniowego. Poniewa jest to woda naturalna bez dodatkowych zanieczyszcze jej infiltracja nie b dzie mia a ujemnego wp ywu na jako wód podziemnych. 12

13 13. WNIOSKI I ZALECENIA 1. Rozpoznanie geologiczne i analiza materia ów archiwalnych wskazuj, e w rejonie miejscowo ci Jaworzynka, istniej mo liwo ci odwiercenia otworu hydrogeologiczno badawczego spe niaj cego warunki odwiertu nale cego do Krajowej Sieci Stacjonarnych Obserwacji Hydrogeologicznych. 2. Otwór o g boko ci 50 m zlokalizowany b dzie na dzia ce nr 117 f po o onej w miejscowo ci Jaworzynka nale cej do Nadle nictwa Wis a. 3. Prace geologiczne nale y przeprowadzi pod nadzorem geologicznym zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz U. nr 153, poz z dnia r.). 3. Wnioskuje si o upowa nienie geologa nadzoruj cego wiercenie do ewentualnej korekty ostatecznej g boko ci otworu i jego zarurowania w dostosowaniu do stwierdzonych warunków geologicznych. 4. Po zako czeniu robót nale y opracowa dokumentacj powykonawcz na podstawie Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku (Dz U. nr 116, poz. 983 z dnia r.). 5. Niniejszy projekt nale y przes a w czterech egzemplarzach do Starostwa Powiatowego w Cieszynie celem zatwierdzenia. 6. W przypadku negatywnych wyników bada, otwór nale y zlikwidowa przez zasypanie urobkiem. 13

14 14. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIA ÓW 1. Bank HYDRO 2 PIG OK Kraków. 2. Burtan J., 1972, 1973 Szczegó owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: ark. Wis a wraz z obja nieniami. Wyd. Geol., Warszawa. 3. Chowaniec J., Oszczypko N., Witek K., 1983 Hydrogeologiczne cechy warstw kro nie skich centralnej depresji karpackiej. Kwart. Geol. T. 27 nr 4, Wyd. Geol. Warszawa. 4. Kleczkowski A. S. red Mapa obszarów G ównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagaj cych szczególnej ochrony. Inst. Hydrogeol. i Geol. In. AGH, Kraków. 5. Kondracki J Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 6. Paczy ski B. red Atlas hydrogeologiczny Polski 1: Cz I. Systemy zwyk ych wód podziemnych. PIG Warszawa. 7. Paczy ski B. red Atlas hydrogeologiczny Polski 1: Cz II. Zasoby, jako i ochrona zwyk ych wód podziemnych. PIG Warszawa. 8. Sk pski K., Garecki J., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: ark. Wis a. Pa stwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Sprawozdanie z badań geologicznych

Sprawozdanie z badań geologicznych Egz. Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245 01-355 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com Sprawozdanie z badań geologicznych Do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA INWESTYCJA Budynek mieszkalny w Ciechocinku,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych studni Nr 3, likwidacja obudowy i studni Nr

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Opracowa mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 9.12.2009 - 2 SPIS TRE CI A. CZ TEKSTOWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 071 351 38 83, 0601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA podłoża gruntowego Temat: CIESZKÓW (pow. Milicz), ul. Garncarska budowa parkingu i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości GEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA HYDROGEOLOGIA POMPY CIEPŁA GEOTECHNIKA www.thermhouse.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAK AD PROJEKTOWY Umowa Nr NZU.3633.2.125.2012.Nadolicka HAL SAN ul. Przyja ni 4E/3 53-030 Wroc aw OBIEKT Budowa drogi wraz z odwodnieniem, o wietleniem oraz MTKK ADRES OBIEKTU Ul. Nadolicka we Wroc awiu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA na okre lenie warunków geologicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. nr 1 Nr arch. 522/14 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1/38, 1/39 I 1/47, OBRĘB 6 W WEJHEROWIE WOJ. POMORSKIE Opracował: mgr inŝ. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY OPINIA GEOTECHNICZNA

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY OPINIA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 602-301-597 NIP: 669-040-49-70 e-mail: geolog@wp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PRACOWNIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH 61-886 Poznań, ul. Półwiejska 37/13, tel. /fax.(061) 853-31-72, tel. kom. 0602-52-80-37 REGON 631097904 NIP 972-008-84-24 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu planowanej budowy boiska sportowego Zleceniodawca: KILKORO Architekci ul. Winogrady 43/47 61-663 Poznań Lokalizacja: Piła, ul. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r.

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 Zał.Nr.2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach.

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. EGZEMPLARZ NR 1 ORGANIZACJA RUCHU BRANŻA Drogowa ZADANIE: Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. OBIEKT Projekt branży drogowej INWESTOR Miasto Sulmierzyce AUTOR NR

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r.

Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r. Projekt Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r. w sprawie zmiany Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1 SPIS TREŚCI WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych... 2 1.2. Zakres stosowania WW... 2 1.3. Zakres Robót objętych WW... 2

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 377/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 kwietnia 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE I Postanowienia ogólne : Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ I PRZYJACIELE 1. zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10. (wzór)

Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10. (wzór) Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10 (wzór) Umowa nr.../... W dniu... w... pomiędzy, Skarbem Państwa Nadleśnictwem... z siedzibą w..., reprezentowanym przez... nadleśniczego, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo