PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO PROJEKT PRAC (PIEZOMETRU) GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO gm. ISTEBNA, (PIEZOMETRU) pow. CIESZY SKI W KRO CIENKU gm. USTRZYKI DOLNE, pow. BIESZCZADZKI Opracowa :... mgr in. Krzysztof Witek upr. nr Dyrektor Oddzia u Karpackiego PIG: PIG: Kraków, pa dziernik 2006 SPIS TRE CI Kraków, listopad 2006

2 1. Wst p Cel pracy geologicznej Opis najbli szych otworów studziennych Charakterystyka terenu bada Lokalizacja projektowanego otworu obserwacyjnego Morfologia i hydrografia terenu obj tego badaniami Budowa geologiczna terenu obj tego badaniami Warunki hydrogeologiczne Uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworów Schematyczna konstrukcja projektowanego otworu Wskazówki dotycz ce zamykania horyzontów wodono nych Okre lenie kolejno ci wykonywanych robót Opis opróbowania otworu Zakres obserwacji i bada terenowych Obserwacje poziomów wodono nych Pompowanie próbne Niezb dne prace geodezyjne Zakres prac laboratoryjnych Harmonogram projektowanych prac geologicznych Opis przedsi wzi technicznych, technologicznych i organizacyjnych maj cych na celu zapewnienie bezpiecze stwa pracy i ochron rodowiska Wnioski i zalecenia Spis wykorzystanych materia ów

3 SPIS ZA CZNIKÓW GRAFICZNYCH Za. 1. Lokalizacja projektowanego otworu obserwacyjnego w skali 1: Za. 2. Lokalizacja projektowanego otworu obserwacyjnego na tle sekcji le nych w skali1: Za. 3. Wycinek Szczegó owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: ark. Wis a. Za. 4. Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: ark. Wis a. Za. 5. Schematyczny przekrój hydrogeologiczny przez rejon Jaworzynki. Za. 6. Projekt geologiczno techniczny otworu. Za. 7. Projekt typowej obudowy otworu obserwacyjnego w skali 1:10. Za. 8. Protokó uzgodnie dotycz cych udost pnienia gruntu dla potrzeb wykonania otworu badawczego w ramach organizacji i prowadzenia sieci monitoringu wód podziemnych. 3

4 1.WST P Niniejszy projekt otworu hydrogeologiczno badawczego zosta opracowany przez mgr in. Krzysztofa Witka, pracownika Oddzia u Karpackiego Pa stwowego Instytutu Geologicznego, w ramach realizacji zada Pa stwowej S u by Hydrogeologicznej (temat 1, zadanie 1b). Prace kre larskie i techniczne wykonali dr Ma gorzata opuszy ska i mgr in. ukasz Czudec. Zadanie 1b obejmuje w swoim zakresie prace zwi zane z monitoringiem wód gruntowych w Polsce. Projektowany otwór, po jego odwierceniu i uzyskaniu pozytywnych wyników bada, b dzie stanowi jeden z punków tego monitoringu. W przypadku uzyskania negatywnych wyników otwór ten zostanie zlikwidowany. Otwór zlokalizowany b dzie w miejscowo ci Jaworzynka, na dzia ce nr 117 f po o onej w miejscowo ci Jaworzynka (za. 2) nale cej do Nadle nictwa Wis a. Na wykonanie otworu i ewentualne pozostawienie go na sta e jako punktu obserwacji stanów wody i jej jako ci, Pa stwowy Instytut Geologiczny uzyska zgod w a ciciela (za. 8). 2. CEL PRACY GEOLOGICZNEJ Celem pracy geologicznej jest: rozpoznanie profilu geologicznego w strefie wyst powania wód podziemnych w stropowej partii utworów fliszowych, zbadanie parametrów hydrogeologicznych uj tej warstwy wodono nej, zbadanie sk adu chemicznego wody, przeprowadzenie wst pnych (próbnych) obserwacji hydrogeologicznych w okresie 3 miesi cy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników bada i obserwacji, tj. uznania, e otwór ujmuje wody gruntowe w miejscu reprezentatywnym dla poznania dynamiki zasilania wód podziemnych, a na sk ad chemiczny wody nie wp ywaj lokalne ogniska zanieczyszcze (nie rozpoznane na etapie projektu), pozostanie on w terenie jako punkt obserwacyjny monitoringu wód gruntowych. 3. OPIS NAJBLI SZYCH OTWORÓW STUDZIENNYCH W najbli szej okolicy projektowanego otworu, w odleg o ci ok. 2,5 km na W i NW, zlokalizowane s dwie studnie wiercone ujmuj ce fliszowy poziom wodono ny. Zbudowany jest on w tym rejonie przez piaskowce i upki serii przedmagurskiej pó nocnej i serii 4

5 magurskiej. Poziom wodono ny w projektowanym piezometrze reprezentowany b dzie przez piaskowce z yski wieku paleoge skiego (za. 5; Bank HYDRO-2). Te same warstwy stwierdzono w otworze nr 13 (za. 4) zlokalizowanym w miejscowo ci Jaworzynka. W odwiercie tym o g boko ci 50,0 m, uzyskano 3,6 m 3 /h wody przy depresji 11,5 m. Zwierciad o wody o charakterze naporowym nawiercono na g boko ci 38,0 m p.p.t., a ustabilizowa o si ono 26,5 poni ej powierzchni terenu (za. 4). Czwartorz dowy poziom wodono ny nie jest w tym rejonie rozpoznany otworami hydrogeologicznymi. 4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA 4.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OBSERWACYJNEGO Projektowany otwór b dzie odwiercony w rejonie miejscowo ci Jaworzynka gm. Istebna, powiat cieszy ski, województwo l skie w dolinie potoku Kr elka (zwanym te Kr cielka), w pobli u granicy polsko-czeskiej (za. 1). Kr elka nale y do dorzecza Wagu w zlewni morza Czarnego. Otwór zlokalizowany b dzie na posesji nale cej do Nadle nictwa Wis a, na terenie Gajówki Ma y Potok (nr dzia ki 117 f; za. 2, 8; Fot. 1). Lokalizacja otworu jest podyktowana brakiem w tym rejonie jakichkolwiek punktów nadaj cych si do prowadzenia stacjonarnych obserwacji hydrogeologicznych wód podziemnych oraz przynale no ci tego obszaru do zlewni Morza Czarnego. Fot 1. Lokalizacja projektowanego otworu 5

6 4.2. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA TERENU OBJ TEGO BADANIAMI Projektowany otwór b dzie wykonany w obr bie doliny potoku Kr elka. Teren ten nale y do Beskidu l skiego (513.45; Kondracki 1998). Potok Kr elka, o przebiegu E-W, jest zasilany licznymi niewielkimi dop ywami bez nazwy zarówno od strony po udniowej jak i pó nocnej. W rejonie miejscowo ci Jaworzynka zasila on rzeczk Czadeczka, która wyp ywa z Polski na stron S owack. Poza dolin potoku, obszar si wznosi tworz c grzbiety górskie o rz dnych dochodz cych do m n.p.m. Wzgórza pokryte s lasem wierkowym BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU OBJ TEGO BADANIAMI Pod wzgl dem geologicznym teren bada po o ony jest w obr bie fliszowych Karpat zewn trznych. W rejonie bada wyst puj dwie jednostki tektoniczne jednostka l ska i magurska (za. 3, 5). Obszar miejscowo ci Maciejka zlokalizowany jest na obszarze wyst powania utworów fliszowych jednostki magurskiej. Osady reprezentowane s tu przez kred biotytow z Jaworzynki, warstwy inoceramowe oraz utwory paleogenu reprezentowane przez ciemne upki, piaskowce z yski, upki pstre, warstwy hieroglifowe i warstwy podmagurskie (Burtan 1972, 1973). Piaskowce z yski, stanowi ce tu g ówny poziom wodono ny wykszta cone s jako grubo awicowe, rednio- i gruboziarniste. Przedzielaj je upki zielone i ciemne z wk adkami margli. W stropie piaskowców z yski wyst puj upki pstre. Utwory fliszowe przykryte s czwartorz dowymi glinami zwietrzelinowymi o mi szo ci 1-3 m. Doliny potoków wype niaj osady aluwialne reprezentowane przez kamie ce, otoczaki i wiry z domieszk piasków cz sto w stropowej cz ci zaglinione. Mi szo tych utworów rzadko w tym rejonie przekracza 3 m. Na omawianym obszarze, w p aszczowinie magurskiej, wyró ni mo na dwie uski pó nocn i po udniow. uska pó nocna (na niej zaprojektowany jest otwór) zbudowana jest z pstrych upków z marglami, na których zalegaj piaskowce z yski z pstrymi upkami i warstwy podmagurskie. uska ta jest elementem synkliny So owego Wierchu. Budow geologiczn na omawianym terenie przedstawiono na wycinku Szczegó owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Wis a (Burtan 1972, 1973; za. 3, 5) WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE Pod wzgl dem hydrogeologicznym okolice Maciejki po o one s w regionie karpackim (XIV) makroregionu po udniowego (Paczy ski 1993, 1995). W najbli szym rejonie, na N od omawianego obszaru wyst puje zbiornik GZWP (Kleczkowski 1990) zwi zany z osadami 6

7 aluwialnymi Wis y (zbiornik nr 347) oraz zbiornik fliszowy reprezentowany przez piaskowce warstw godulskich (zbiornik nr 348). Ryc. 1. Po o enie otworu obserwacyjnego na tle zbiorników GZWP 1. Zasi g zbiornika nr 347; 2. Zasi g zbiornika nr 348; 3. Projektowany otwór obserwacyjny; 4. Granica pa stwa. W oparciu o istniej ce materia y geologiczne i hydrogeologiczne na badanym obszarze mo na wydzieli jeden u ytkowy poziom wodono ny - paleoge sko-kredowy (fliszowy) zwi zany z piaskowcowo- upkowymi warstwami biotytowymi i inoceramowymi kredy górnej oraz paleoge skimi piaskowcami z yski Karpat zewn trznych jednostki magurskiej (za. 3; Sk pski, Garecki 1997). W rejonie projektowanego otworu wyst puje tak e podrz dny, czwartorz dowy poziom wodono ny zwi zany z aluwialnymi utworami potoków Kr elki i Czadeczki, lecz jest on s abo rozprzestrzeniony i wyst puje tylko lokalnie w miejscach gdzie doliny rozszerzaj si tworz c szersze tarasy. W skali mapy 1: obszary takie nie by y wydzielane. Poziom czwartorz dowy Czwartorz dowy poziom wodono ny buduj aluwialne osady doliny Czadeczki i Kr eki. Wykszta cone s w postaci kamie ca, wirów, wirów piaszczystych i piasków o 7

8 zmiennej mi szo ci rzadko przekraczaj cej 3 m. Na badanym terenie brak jest otworów dokumentuj cych profil litologiczny utworów czwartorz dowych. Poprzez analogie do podobnych dolin rzecznych mo na przyj, e zwierciad o wody wyst puj ce na g boko ci oko o 1,0 1,5 m p.p.t. posiada charakter swobodny. Zasilanie wód podziemnych odbywa si tu poprzez boczny dop yw z utworów fliszowych oraz bezpo redni infiltracj opadów atmosferycznych, a tak e infiltracj wód powierzchniowych. W zwi zku z brakiem w asno ci retencyjnych utworów buduj cych tarasy holoce skie tych cieków, poziom wodono ny w s siedztwie rzek uzale niony jest ci le od ich stanów. Potencjalne wydajno ci w czwartorz dowym poziomie wodono nym nie s wysokie i wahaj si najcz ciej w granicach 2-5 m 3 /h. Wspó czynnik filtracji kszta tuje si na poziomie 1, do 1, m/s. Modu zasobów odnawialnych w badanym rejonie wynosi 242 m 3 /24h/km 2. W oparciu o przes anki geologiczne i hydrogeologiczne modu zasobów dyspozycyjnych okre lono na 50% modu u zasobów odnawialnych (Sk pski, Garecki 1997). Na podstawie analiz chemicznych dla wód podziemnych wyst puj cych w podobnej sytuacji geomorfologicznej, mo na stwierdzi, e w osadach aluwialnych potoku Kr elka wody podziemne b d typu HCO 3 -Ca z podwy szonymi zawarto ciami jonów SO 4 lub Na. Nie powinny wyst powa ponadnormatywne zawarto ci jonów Fe, Mn i zwi zki azotu. Wody tego typu sa w klasie I i IIa wg klasyfikacji stosowanej przy realizacji Mapy hydrogeologicznej polski 1: Mo na je scharakteryzowa jako wody o bardzo dobrej i dobrej jako ci. Utwory czwartorz dowe mog by pod cielone przepuszczalnymi osadami fliszowymi i tworzy po czony poziom wodono ny czwartorz dowo-paleoge ski lub czwartorz dowokredowy, a tak e w rejonach s abiej rozpoznanych pod wzgl dem geologicznym czwartorz dowo-paleoge sko-kredowy (za. 4). Poziom fliszowy Poziom fliszowy zbudowany jest z grubo awicowych piaskowców z yski przypominaj cych piaskowce istebnia skie przek adanych zielonkawymi i ciemnymi upkami ilasto-marglistymi. Poziom wodono ny stanowi tu strefa przypowierzchniowa, w której do g boko ci m wyst puje system sp ka i szczelin umo liwiaj cy kr enie zwyk ych wód podziemnych. Zasilanie poziomu fliszowego odbywa si na drodze bezpo redniej infiltracji opadów atmosferycznych na wychodniach piaskowców lub poprzez pokryw zwietrzelinow. Zgodnie z MhP 1: mi szo warstwy wodono nej przyj to na 15 m, a wspó czynnik filtracji oszacowano na 1 m/24h. Modu zasobów dyspozycyjnych okre lono na 25% warto ci modu u zasobów odnawialnych i oszacowano na 54 m 3 /24h/km 2 (Sk pski, 8

9 Garecki 1997). Zwierciad o wód podziemnych nie ma charakteru ci g ego i najcz ciej wyst puje pod ci nieniem. Jako wód podziemnych jest bardzo dobra. 5. UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU PROJEKTOWANYCH WYROBISK Projektowany otwór jest otworem pojedynczym. Jak ju wcze niej wspomniano, b dzie on s u y do prowadzenia obserwacji waha zwierciad a wody w ramach krajowej sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych prowadzonej przez Pa stwowy Instytut Geologiczny. Nie b dzie eksploatowany w sposób ci g y. Pompowany b dzie tylko w celu pobrania próbek wody (1 4 razy w ci gu roku). Zak ada si, e g boko otworu b dzie wynosi a 50 m. Lokalizacja otworu podyktowana jest brakiem na omawianym obszarze innych punktów obserwacyjnych nale cych do PIG oraz faktem przynale no ci tego obszaru do dorzecza Wagu i zlewni morza Czarnego. W asno terenu na którym zostanie odwiercony otwór jest prawnie uregulowana. 6. SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU Wiercenie prowadzone b dzie systemem mechanicznym, obrotowym na p uczk wodn ze 100% rdzeniowaniem. W nawi zaniu do przypuszczalnego profilu litologicznego proponuje si rozpocz cie wiercenia w rurach 305 mm do g boko ci 6 m. Rury te zostan zai owane w celu ewentualnego odizolowania wód podziemnych poziomu czwartorz dowego. Dalsze wiercenie do g boko ci ko cowej nale y prowadzi w rurach 250 mm, które b d wyci gni te z otworu po jego zafiltrowaniu. Po zako czeniu wiercenia otwór b dzie zafiltrowany filtrem PCV o rednicy 110 mm owini tym siatk filtracyjn nr 8. Przestrze pomi dzy rurami 250 mm i 110 mm nale y wype ni obsypk wirow o granulacji 3 mm do powierzchni terenu. Konstrukcja filtra przedstawia si nast puj co: Rura nadfiltrowa PCV d. 20 m Filtr w a ciwy PCV d. 7,5 m (3 razy po 2,5 m) Rura mi dzyfiltrowa PCV d. 15,0 m Rura podfiltrowa PCV d. 7,5 m Ostateczna g boko otworu oraz konstrukcja filtra zostanie ustalona przez nadzór geologiczny po okre leniu rzeczywistego profilu litologicznego otworu. Projekt geologiczno 9

10 techniczny otworu przedstawiono na za. 6, a projekt typowej obudowy otworu obserwacyjnego na za WSKAZÓWKI DOTYCZ CE ZAMYKANIA HORYZONTÓW WODONO NYCH Nale y si liczy z faktem, e w projektowanym otworze powinien wyst pi czwartorz dowy poziom wodono ny zwi zany z osadami aluwialnymi potoku Kr elka, dlatego przewiduje si odizolowanie go od poziomu fliszowego zacementowan kolumn rur 305 mm. 8. OKRE LENIE KOLEJNO CI WYKONYWANYCH ROBÓT Projektowane prace b d wykonywane w nast puj cej kolejno ci: 1. Wiercenie oraz zafiltrowanie otworu 2. Pompowanie oczyszczaj ce i pomiarowe 3. Pomiary uzupe niaj ce 4. Opracowanie dokumentacji wynikowej Uwaga: W przypadku uzyskania negatywnych wyników bada sporz dzone b dzie sprawozdanie z wykonanych prac, a otwór zostanie zlikwidowany przez zasypanie urobkiem. 9. OPIS OPRÓBOWANIA OTWORU Przewiduje si wiercenie ze 100% rdzeniowaniem. W trakcie wiercenia nale y pobra rdze do odpowiednio opisanych i przygotowanych skrzynek. Skrzynki ze rdzeniem nale y sukcesywnie przewozi do Oddzia u Karpackiego Pa stwowego Instytutu Geologicznego. 10. ZAKRES OBSERWACJI I BADA TERENOWYCH OBSERWACJE POZIOMÓW WODONO NYCH W czasie wiercenia nale y dok adnie obserwowa nawiercony pierwszy poziom wodono ny. Po jego nawierceniu nale y wykona tzw. stójk trwaj c minimum 4 godziny i pomierzy ustabilizowane zwierciad o wody PRÓBNE POMPOWANIE Pompowanie oczyszczaj ce nale y wykona przez okres co najmniej 12 godzin, nie krócej ni do ca kowitego oczyszczenia si wody. Przed przyst pieniem do pompowania pomiarowego nale y sprawdzi czy na dnie otworu jest zasyp, a w przypadku jego 10

11 stwierdzenia nale y go wybra. Po ponownym zapuszczeniu pompy otwór nale y zachlorowa i przeprowadzi 24 godzinn stójk. Pompowanie pomiarowe nale y przeprowadzi w miar mo liwo ci przy trzech stopniach dynamicznych o czasie trwania 1,5 h ka dy. Wydajno ci w kolejnych pompowaniach powinny wzrasta wed ug schematu: Q 1 = 1/3 Q max, Q 2 = 2/3 Q max, Q 3 = Q max. Wydatek maksymalny zostanie ustalony w trakcie pompowania oczyszczaj cego. Depresja przy Q max nie powinna przekracza 1/2 wysoko ci s upa wody w otworze NIEZB DNE PRACE GEODEZYJNE Po zako czeniu prac wiertniczych i badawczych otwór nale y zaniwelowa w nawi zaniu do pa stwowej sieci geodezyjnej. Odwiercony otwór b dzie zabezpieczony przed ingerencj osób trzecich obudow której schemat zosta przedstawiony na za ZAKRES PRAC LABORATORYJNYCH Prace laboratoryjne obejm swym zakresem badania jako ci uj tej wody. Pod koniec pompowania pomiarowego nale y pobra jedn próbk do bada bakteriologicznych i jedn do rozszerzonych bada fizyko chemicznych. Badania bakteriologiczne wykona PSSE w ywcu, za badania fizyko chemiczne Centralne Laboratorium Chemiczne PIG w Warszawie (zakres oznacze b dzie analogiczny jak dla potrzeb Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: ). 11. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH - Wiercenie otworu 1 tydzie - Pompowanie i pomiary 2 dni - Badanie jako ci wody, opracowanie dokumentacji 1 miesi c - Obserwacje wst pne 3 miesi ce. Zak ada si, e prace wiertnicze i próbne pompowanie zostan wykonane w okresie kwiecie listopad 2007 r. Ewentualna likwidacja otworu zostanie przeprowadzona w terminie oko o pó roku od zako czenia trzymiesi cznych próbnych obserwacji w oparciu o odr bny projekt prac geologicznych.. 11

12 12. OPIS PRZEDSI WZI TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH MAJ CYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZE STWA PRACY I OCHRON RODOWISKA Dla zapewnienia bezpiecze stwa pracy i ochrony rodowiska w czasie wykonywania robót b d podejmowane nast puj ce przedsi wzi cia organizacyjne, techniczne i technologiczne: Wiertnia kierowana b dzie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia. Pracownicy zatrudnieni na wiertni przechodzi b d przeszkolenie wst pne i okresowe w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy. Prace monta owe i demonta owe prowadzone b d ze szczególn ostro no ci, ka dorazowo pod nadzorem osób uprawnionych. Dla zabezpieczenia pracowników przed niebezpiecze stwem ze strony wiruj cych elementów maszyn i urz dze, elementy te obudowane b d odpowiednimi os onami. Obs uga urz dze b dzie przeszkolona i pouczona o zachowaniu rodków ostro no ci oraz zobowi zana do post powania zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami w tym zakresie. Ka dy pracownik otrzyma odzie ochronn i robocz oraz sprz t ochrony osobistej taki jak: kask ochronny, r kawice, pasy i szelki bezpiecze stwa a w przypadku przekroczenia norm ha asu ochronniki s uchu. Pracownicy poddawani b d okresowym badaniom lekarskim. Wiertacz zmianowy posiada b dzie badania psychotechniczne. Na wiertni znajduje si apteczka oraz instrukcja o post powaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Pracownicy w czasie pracy b d mie zapewnione niezb dne pomieszczenia socjalne. Dla ochrony rodowiska a w szczególno ci wód podziemnych i powierzchniowych oleje i smary na wiertni przechowywane b d w naczyniach zamkni tych i u ywane z maksymaln ostro no ci dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem. Przy kopaniu szybika wst pnego i do u urobkowego zachowana zostanie szczególna ostro no a dó p uczkowy wy o ony zostanie foli. Po zako czeniu prac wiertniczych i przeprowadzeniu bada w otworze, teren wokó wiertni zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Osad i urobek zagospodarowany zostanie w ustaleniu z w a cicielem dzia ki. Woda z próbnego pompowania w ilo ci przypuszczalnie mniejszej od 5 m 3 /h odprowadzana b dzie do gruntu lub cieku powierzchniowego. Poniewa jest to woda naturalna bez dodatkowych zanieczyszcze jej infiltracja nie b dzie mia a ujemnego wp ywu na jako wód podziemnych. 12

13 13. WNIOSKI I ZALECENIA 1. Rozpoznanie geologiczne i analiza materia ów archiwalnych wskazuj, e w rejonie miejscowo ci Jaworzynka, istniej mo liwo ci odwiercenia otworu hydrogeologiczno badawczego spe niaj cego warunki odwiertu nale cego do Krajowej Sieci Stacjonarnych Obserwacji Hydrogeologicznych. 2. Otwór o g boko ci 50 m zlokalizowany b dzie na dzia ce nr 117 f po o onej w miejscowo ci Jaworzynka nale cej do Nadle nictwa Wis a. 3. Prace geologiczne nale y przeprowadzi pod nadzorem geologicznym zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz U. nr 153, poz z dnia r.). 3. Wnioskuje si o upowa nienie geologa nadzoruj cego wiercenie do ewentualnej korekty ostatecznej g boko ci otworu i jego zarurowania w dostosowaniu do stwierdzonych warunków geologicznych. 4. Po zako czeniu robót nale y opracowa dokumentacj powykonawcz na podstawie Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku (Dz U. nr 116, poz. 983 z dnia r.). 5. Niniejszy projekt nale y przes a w czterech egzemplarzach do Starostwa Powiatowego w Cieszynie celem zatwierdzenia. 6. W przypadku negatywnych wyników bada, otwór nale y zlikwidowa przez zasypanie urobkiem. 13

14 14. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIA ÓW 1. Bank HYDRO 2 PIG OK Kraków. 2. Burtan J., 1972, 1973 Szczegó owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: ark. Wis a wraz z obja nieniami. Wyd. Geol., Warszawa. 3. Chowaniec J., Oszczypko N., Witek K., 1983 Hydrogeologiczne cechy warstw kro nie skich centralnej depresji karpackiej. Kwart. Geol. T. 27 nr 4, Wyd. Geol. Warszawa. 4. Kleczkowski A. S. red Mapa obszarów G ównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagaj cych szczególnej ochrony. Inst. Hydrogeol. i Geol. In. AGH, Kraków. 5. Kondracki J Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 6. Paczy ski B. red Atlas hydrogeologiczny Polski 1: Cz I. Systemy zwyk ych wód podziemnych. PIG Warszawa. 7. Paczy ski B. red Atlas hydrogeologiczny Polski 1: Cz II. Zasoby, jako i ochrona zwyk ych wód podziemnych. PIG Warszawa. 8. Sk pski K., Garecki J., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: ark. Wis a. Pa stwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo