Regulamin półkolonii Niesamowite konstrukcje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin półkolonii Niesamowite konstrukcje"

Transkrypt

1 Regulamin półkolonii Niesamowite konstrukcje DEFINICJE Organizator lub Organizator półkolonii lub Firma firma Brait. Krzysztof Rynkiewicz. Dziecko lub Uczestnik lub Uczestnik półkolonii zgłoszona przez Klienta osoba biorąca udział w Zajęciach. Klient osoba zawierająca umowę o świadczenie Zajęć z Organizatorem (rodzic, opiekun). Półkolonia lub Zajęcia usługa świadczona przez Organizatora dla Uczestnika półkolonii. Turnus czasookres prowadzenia zajęć od rozpoczęcia do zakończenia. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ OPŁATY 1. Regulamin stanowi integralną część umowy Klienta z Organizatorem. 2. Rezerwacja miejsca na Zajęciach dla Dziecka dokonywana jest z chwilą wpłaty 960,00 zł (lub kwoty pomniejszonej o przyznane rabaty) za każdego Uczestnika półkolonii na konto bankowe Organizatora. NAZWA/ ODBIORCA Brait ul. Ofiar Oświęcimskich 21/ Wrocław NUMER KONTA TYTUŁEM Imię i nazwisko Klienta, imię Dziecka, numer turnusu (1, 2, 3, 4) 3. Rezerwacja miejsca do 31 maja 2012 r. możliwa jest poprzez wpłatę 400,00 zł zaliczki na wskazane konto bankowe oraz zawarcie umowy o świadczenie Półkolonii z Organizatorem. 4. Warunkiem uczestnictwa Dziecka w Turnusie jest wpłacenie przez Klienta całości kwoty za Zajęcia do 11 czerwca 2012 r., podpisanie umowy, regulaminu oraz karty kwalifikacyjnej Uczestnika.

2 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 5. Rezygnacja z Zajęć na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego turnusu Półkolonii (18 czerwca 2012 r.) bez względu na Turnus, w którym uczestniczy Dziecko, nie uprawnia do zwrotu opłat. CZAS TRWANIA PÓŁKOLONII, GRUPY WIEKOWE, WIELOŚĆ GRUPY 6. Zajęcia w zależności od Turnusu prowadzone się w terminach: Numer turnusu: Czas trwania (od do): pierwszy 2-6 lipca oraz 9-13 lipca 2012 r. drugi lipca oraz lipca 2012 r. trzeci 30 lipca 3 sierpnia oraz 6-10 sierpnia 2012 r. czwarty sierpnia oraz sierpnia 2012 r. 7. Zajęcia prowadzone są w godzinach od 8.00 do Czas trwania Półkolonii to 10 dni 80 godzin Zajęć. 8. W Zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 8-13 lat, podzielone wg wieku na dwie grupy: Grupa pierwsza: Dzieci w wieku 8, 9, 10 lat Grupa druga: Dzieci w wieku 11, 12, 13 lat FORMA ZAJĘĆ, METODA PROWADZENIA 9. Zajęcia prowadzone są według autorskiej metody Bright Kids, wykorzystującej nauczanie przez doświadczenie, eksperyment, zabawę, gry myślowe, pytania problemowe oraz naukę w działaniu. Elementami dodatkowymi jest zadanie główne, zadania cząstkowe oraz uzupełniany przez Dzieci dziennik, w którym prowadzona jest punktacja za wykonanie zadania oraz ćwiczona umiejętność pisania. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA I DZIECKA 10. Klient (rodzic, opiekun) zobowiązany jest codziennie w terminach prowadzenia Zajęć przyprowadzać Dziecko na adres siedziby Organizatora ul. Ofiar Oświęcimskich 21/1, Wrocław o godzinie 8.00, a odbierać między godz a Klient (rodzic, opiekun) proszony jest o punktualne przyprowadzanie i odprowadzanie dziecka z Zajęć.

3 12. Nieodebranie Dziecka z Zajęć do godz wiąże się z karą umowną w wysokości 60,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki na Dzieckiem. Koszt obejmuje przedłużoną pracę sekretariatu oraz dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli-opiekunów. 13. Nieprzyprowadzenie Dziecka na Zajęcia do godz na adres siedziby Organizatora w związku z licznymi wyjściami poza obiekt wiąże się z możliwością utraty przez Dziecko zaplanowanych na ten dzień atrakcji oraz niemożliwością zapewnienia mu przez Organizatorów opieki w siedzibie Firmy. W takiej sytuacji dostarczenie Dziecka w miejsce aktualnego prowadzenia Zajęć (poza siedzibą Firmy) należy do Klienta (rodzica, opiekuna). 14. Dziecko zobowiązane jest do podporządkowania się poleceniom wychowawców oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku. 15. Klient (rodzic lub opiekun) jest odpowiedzialny za bezpieczną drogę Dziecka z Zajęć i na Zajęcia. 16. Klient (rodzic, opiekun) może zwolnić Dziecko z Zajęć wyłącznie za zgodą wychowawców przez pisemne oświadczenie. 17. W przypadku samodzielnego powrotu Dziecka do domu, Klient (rodzic, opiekun) zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie. 18. Za szkody wyrządzone przez Dziecko odpowiada Klient (rodzice lub opiekunowie Dziecka). 19. W sytuacji, kiedy Dziecko uniemożliwia prowadzenie Zajęć poprzez na przykład: skrajną niesubordynację, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia i choroby (nie ujawnione przez Klienta w karcie kwalifikacyjnej Uczestnika), powtarzające się zdarzenia związane z zagrożeniem zdrowia innych Uczestników lub samego Dziecka np. agresja, autoagresja, niekontrolowane zachowania, zachowania ryzykowne, inne, o wysokim nasileniu zachowania Dziecka, które utrudniają lub uniemożliwiają nauczycielom prowadzenie Zajęć i/lub pozostałym Dzieciom w nich udział, mimo podjętych przez nauczycieli działań pedagogicznych i psychologicznych mających na celu wykluczenie lub zmniejszenie siły tych zachowań. Problem jest zgłaszany Klientowi (rodzicowi, opiekunowi). W sytuacji, kiedy nie nastąpi poprawa, Dziecko podlega wyłączeniu z Zajęć.

4 20. Klient (rodzic, opiekun) zobowiązuje się zapewnić Dziecku: miękkie, przewiewne obuwie do zabaw w obiekcie, koszulkę do prac plastycznych (możliwość zabrudzenia), drugie śniadanie (codziennie), bidon do napojów do uzupełniania dostarczanymi przez Organizatora sokami naturalnymi lub niegazowaną wodą mineralną. W przypadku, gdy Dziecko nie chce korzystać z napojów podawanych na miejscu prosimy Klienta (rodzica, opiekuna) o codzienne przekazywanie picia Dziecku, drobne kieszonkowe, czapkę lub chustę do ochrony przed słońcem, okulary przeciwsłoneczne, jeśli Dziecko jest nadwrażliwe na słońce krem z filtrem, plecak do zapakowania rzeczy, legitymację szkolna Dziecka. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 21. Uczestnik półkolonii ma obowiązek: przestrzegać Regulaminu Półkolonii, przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonywać polecenia wychowawców, stosować się do planu dnia, aktywnie włączać się w organizację Zajęć, szanować mienie Firmy, pomoce dydaktyczne oraz własność innych Uczestników, nie oddalać się od grupy bez wiedzy i nadzoru wychowawców, podczas posiłków zachowywać się kulturalnie, szanować czystość, nie utrudniać ich spożywania innymi, nie bawić się jedzeniem, zachować higienę osobistą.

5 22. Uczestnik półkolonii ma prawo: uczestniczyć we wszystkich przygotowanych atrakcjach i Zajęciach, wnosić swoje uwagi i sugestie, do otwartego, nieskrępowanego wyrażania swojego zdania i opinii. CHOROBA DZIECKA 23. Dziecko chore w szczególności mogące przenosić chorobę na inne Dzieci podlega wyłączeniu z Zajęć. 24. W przypadku udokumentowanego, przedstawionego niezwłocznie orzeczenia lekarskiego o chorobie Dziecka, Organizator może zwrócić za niewykorzystane dni Półkolonii do 50% kosztów lub w przypadku istnienia wolnych miejsc do 100% utraconych w wyniku choroby dni Zajęć. 25. Organizator może w przypadku, kiedy nie ma możliwości przyznania Dziecku utraconych w wyniku choroby dni Zajęć w dodatkowym terminie ich prowadzenia przyznać prawo do korzystania z innej prowadzonej przez siebie usługi w wysokości do 100% utraconych w wyniku choroby Zajęć. W takiej sytuacji liczba odrabianych zajęć w stosunku do ilości Zajęć utraconych może być różna z uwagi na różnicę w cenie jednej godziny zajęć. Ustalenie liczby odrabianych zajęć dokonywane jest na podstawie aktualnego cennika usług. 26. Uprawienia Klienta w punktach 24, 25 nie mają charakteru roszczeniowego, ale uznaniowy. 27. W sytuacji udokumentowanej choroby Dziecka lub innych czynników uniemożliwiających mu skorzystanie z Zajęć w deklarowanym Turnusie jeśli Klient przedstawi na miejsce Dziecka inną osobę po złożeniu karty kwalifikacyjnej tego Uczestnika oraz zaakceptowaniu przez Organizatora Organizator przyjmuje Dziecko na Zajęcia. Wskazana sytuacja dotyczy wyłączenia wcześniej zapisanego i włączenia nowego Uczestnika w trakcie trwania Zajęć. W przypadku, kiedy sytuacja odnosi do zmian Uczestnika przed ich rozpoczęciem, Organizator wymaga powiadomienia o tym fakcie na minimum 3 dni przed rozpoczęciem Turnusu. Warunkiem uczestniczenia nowego Dziecka w Półkolonii jest złożenie karty kwalifikacyjnej oraz zaakceptowanie zmiany przez Organizatora. W przypadku, kiedy nowe dziecko nie spełnia wymagań stawianym Uczestnikom, Organizator odmawia zmiany Uczestnika.

6 28. W sytuacji udokumentowanej choroby Dziecka jeszcze przed rozpoczęciem Zajęć w sytuacji, gdy Organizator na miejsce Dziecka przyjmie inną osobę Klientowi przysługuje zwrot opłat w wysokości 100%, pomniejszonej o zryczałtowane koszty administracyjne w wysokości 75,00 złotych. 29. We wszystkich wskazanych sytuacjach zwrot opłat następuje w terminie 14 dni od chwili wypisania Dziecka z Zajęć na wskazane przez Klienta konto bankowe. W sytuacji przyznania Dziecku dodatkowego terminu Zajęć, ale ich niewykorzystania, Klientowi nie przysługuje zwrot opłat. WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 30. Organizator nie odpowiada za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów i urządzeń o znacznej wartości np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki lub zabawek nie powstałych z jego winy. Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Półkolonii Niesamowite konstrukcje oraz akceptuję jego warunki. Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam dziecko z fragmentami Regulaminu oznaczonymi wyróżnieniem punkt 21 i 22. Miejscowość, data Podpis Klienta (rodzica lub opiekuna)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej Madison 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach: 1. W zajęciach w Szkole Językowej

Bardziej szczegółowo

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Znak sprawy: SP.ZP.4464.2.2012 Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia 31.10.2011 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo