Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej"

Transkrypt

1 Pawe³ Konzal* Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Powstanie i kszta³towanie siê III Rzeczpospolitej Polskiej powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie przemian, jakie zachodz¹ w ca³ym œwiatowym systemie gospodarczo-polityczno-prawnoinstytucjonalnym, w kontekœcie przewartoœciowania ca³ego tego systemu, a wiêc w kontekœcie globalizacji. Przyjêcie takiej w³aœnie perspektywy pozwala dojr z e æ p e w n ¹ logikê i porz¹dek transformacji oraz Uwzglêdnienie globalizacji jako czynnika kszta³tuj¹cego i wp³ywaj¹cego na przemiany, jakie zasz³y w Polsce po roku 1989, umo liwia lepsze zrozumienie logiki i racjonalnoœci samej globalizacji. jej celowoœæ. Jednoczeœnie, co mo e wydawaæ siê swego rodzaju paradoksem, uwzglêdnienie globalizacji jako czynnika kszta³tuj¹cego i wp³ywaj¹cego na przemiany, jakie zasz³y w Polsce po roku 1989, umo liwia lepsze zrozumienie logiki i racjonalnoœci samej globalizacji. Przemiany, jakim podlegaj¹ praktycznie wszystkie kraje we wspó³czesnym œwiecie, prowadz¹ do w³¹czania kluczowych obszarów tworzenia zysku do ponadnarodowego systemu. Przyk³ad Polski pozwala równie stwierdziæ, i kszta³t tych przemian jest w du ej mierze narzucany i formowany przez grupê organizacji i instytucji miêdzynarodowych, wœród których najwiêkszymi wp³ywami charakteryzuj¹ siê: Bank Œwiatowy, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD, Unia Europejska oraz Œwiatowa Organizacja Handlu. Transformacja, jaka mia³a miejsce w obchodz¹cej w³aœnie piêtnaste urodziny III RP, rozumiana jako proces w³¹czania wspomnianych obszarów do gospodarki œwiatowej, jest ju, moim zdaniem, praktycznie zakoñczona. 91

2 III RP - 16 lat i wystarczy Obszary tworzenia zysku we wspó³czesnym œwiecie We wspó³czesnym œwiecie mo na wyodrêbniæ trzy g³ówne miejsca tworzenia zysku. Pierwszym z nich jest szeroko rozumiana produkcja dóbr i us³ug oraz ich wymiana. Drugim miejscem jest rynek kapita³owy, a ostatnim, ale nie najmniej wa nym, jest rynek finansowy. Mo na Sekwencja zmian, jakie mia³y miejsce w Polsce, oraz ich logika wewnêtrzna wskazuj¹, e celem transformacji by³o jak najszybsze w³¹czenie pañstwa polskiego w obszar panowania nowej racjonalnoœci. zauwa yæ, i przejœcie od systemu centralnego sterowania wszystkimi dziedzinami ycia, jakim by³ PRL, do demokracji liberalnej opartej na gospodarce wolnorynkowej, jak¹ jest (mimo wszystkich niedoskona- ³oœci) III RP, by³o, szczególnie w pierwszej fazie transformacji, w³¹czaniem wymienionych obszarów do miêdzynarodowego systemu gospodarczego. Jeœli wiêc, w godzinie zero, co w przypadku Polski umownie mo emy przyj¹æ jako rok 1989, mieliœmy pañstwo z systemem zupe³nie niew³¹czonym w krwioobieg œwiatowej gospodarki, wymianê handlow¹ i kapita- ³ow¹, to mo emy siê zastanowiæ, w jaki sposób przeprowadzaæ konieczn¹ przemianê tego stanu rzeczy. Sekwencja zmian, jakie mia³y miejsce w Polsce, oraz ich logika wewnêtrzna wskazuj¹, e celem transformacji by³o jak najszybsze w³¹czenie pañstwa polskiego w obszar panowania nowej racjonalnoœci. Zupe³nie inn¹ sekwencjê przyjê³a np. Chiñska Republika Ludowa, gdzie celem mia³o byæ takie wzmocnienie wewnêtrzne pañstwa poprzez odpowiednie przemiany strukturalne oraz budowê instytucji, aby po pe³nym w³¹czeniu do wspomnianego wczeœniej obszaru, pañstwo to mog³o odgrywaæ znacz¹c¹ rolê, byæ graczem. W naszym przypadku najwa niejsze wiêc by³o w³¹czenie siê jak najszybsze, natomiast w przypadku Chin najwa niejsze jest w³¹czenie siê jak najlepsze. PrzejdŸmy wiêc do analizy przemian polskich. Jeœli we wspó³czesnym œwiecie wyró niæ mo na wspomniane trzy obszary tworzenia zysku, to istniej¹ równie sposoby w³¹czania w nie pañstwa nie maj¹cego z nimi wczeœniej praktycznie adnych punktów stycznych. W przypadku produkcji dóbr i us³ug konieczne jest otwarcie rynku, polegaj¹ce na zniesieniu barier celnych i pozacelnych ograniczaj¹cych miêdzynarodow¹ wymianê handlow¹, harmonizacja standardów itp. W obszarze rynków kapita³owych, niezbêdne jest stworzenie gie³dy obrotu papierami wartoœciowymi oraz instytucji reguluj¹cych i nadzoruj¹cych ten obrót. W ostatnim obszarze konieczne jest w³¹czenie systemu bankowego danego kraju do œwiatowego systemu finansowego. 92

3 III RP 16 lat i wystarczy Przemoc instytucjonalna Ka dy z powy szych procesów zosta³ w du ej mierze uformowany lub te narzucony przez jedn¹ lub kilka z wymienionych organizacji miêdzynarodowych. Niezwykle ciekawy by³ tutaj sposób narzucania nowej logiki. Analiza dokumentów rz¹dowych, raportów ka dej z organizacji i instytucji oraz oficjalnie dostêpnych publikacji pozwala na wyodrêbnienie czterech standardów narzucania, nazwanych przeze mnie ze wzglêdu na charakter ka dego z nich. Metody te mo na podzieliæ na procesy narzucania: wprost, przez wspó³decydowanie, nie wprost oraz przez wymuszenie. Bli sze zapoznanie siê z ka dym z tych standardów, bêd¹cych przejawem przemocy instytucjonalnej na poziomie operacyjnym, pozwala na zrozumienie roli, jak¹ w polskiej transformacji odegra³a ka da z organizacji. Pierwszym z wymienionych standardów narzucania nowej logiki globalnej jest proces narzucania wprost. Sposób ten najbli szy jest metodom stosowanym przez Uniê Europejsk¹. Mimo e kraje wyra aj¹ dobrowolnie chêæ przyst¹pienia do struktur unijnych, to w okresie przedakcesyjnym nie maj¹ realnej szansy na zmianê prawodawstwa lub standardów, które s¹ uznawane przez UE za konieczne do przyjêcia. Mo liwe jest jedynie wynegocjowanie tzw. okresów przejœciowych, ale przyjêcie aquis communautaire fot. Wojciech Ziajka jest obligatoryjne i musi nast¹piæ w pe³nej formie. Przyjêcie ca³ego dorobku prawnego oraz instytucjonalnego Unii prowadzi wiêc w rezultacie do ca³kowitej zmiany w praktycznie wszystkich obszarach ycia gospodarczego, politycznego i spo³ecznego w danym kraju, czego najlepszym przyk³adem jest Polska. Drugim z wymienionych sposobów jest proces narzucania przez wspó³decydowanie. Mianem tym mo na okreœliæ proces, w którym dany kraj ma wp³yw na kszta³t przyjmowanych przez siebie zobowi¹zañ. Wp³yw ten zale y od si³y przetargowej danego kraju (a wiêc w szczególnoœci jego potencja³u gospodarczego i politycznego) i, poza kilkoma wyj¹tkami na œwiecie, jest 93

4 III RP - 16 lat i wystarczy znikomy. Z tego typu sposobem narzucania mamy do czynienia w przypadku podpisywania przez dany kraj multilateralnych umów w ramach negocjacji np. w kolejnych rundach handlowych WTO. Szczególnym przypadkiem takiego sposobu narzucania rozwi¹zañ jest podpisywanie umów bilateralnych z organizacj¹ miêdzynarodow¹ (np. OECD) lub innymi krajami w ramach takiej organizacji (np. EFTA czy CEFTA), kiedy to wp³yw w wiêkszoœci przypadków równie nie jest znacz¹cy. Niezale nie jednak od oddzia³ywania danego kraju na poszczególne postanowienia danej umowy jej kszta³t i treœæ w swej naturze wpisuje siê w racjonalnoœæ globalizacji. Dzia³ania WTO czy te OECD s¹ przecie dzia³aniami ukierunkowanymi na rozszerzanie wp³ywów globalizacji. Kolejnym standardem jest proces narzucania nie wprost. Jest to sposób polegaj¹cy na przekonywaniu decydentów w konkretnym kraju do rozwi¹zañ promowanych przez dan¹ instytucjê jako najbardziej op³acalnych dla pañstwa. Przyk³adem mog¹ byæ tu dzia³ania podejmowane przez Bank Œwiatowy. Do kraju bêd¹cego w trakcie przemian wysy³ani s¹ eksperci, którzy próbuj¹ przekonaæ do podjêcia proponowanych zmian poprzez spotkania, konsultacje, przedstawianie raportów sektorowych oraz zbiorczych, opartych na doœwiadczeniach innych krajów, oferowanie kredytów s³u ¹cych sfinansowaniu przemian strukturalnych itp. Logika tych zmian równie jest wpisana w racjonalnoœæ globalizacji, jednak z wszystkich opisanych tu sposobów jest to najmniej si³owa metoda opiera siê ona raczej na doprowadzeniu danego kraju (czyli decydentów) do przekonania, e jest to rzeczywiœcie najlepsze rozwi¹zanie. Dodatkowo, aby u³atwiæ podjêcie takiej decyzji, eksperci Banku oferuj¹ kilka mo liwoœci, które mog¹ byæ przyjête przez podejmuj¹cych decyzje, dziêki czemu wzmaga siê wra enie samodzielnoœci podejmowanej decyzji. Ostatnim, najbardziej si³owym sposobem, jest proces narzucania poprzez wymuszenie. Brzmi to brutalnie, ale taka jest moim zdaniem metoda narzucania rozwi¹zañ sugerowanych przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy. Po przeanalizowaniu szeregu raportów MFW dotycz¹cych Polski z okresu spostrzeg³em, e o ile w raportach Banku Œwiatowego, Unii Europejskiej, OECD i innych instytucji zawsze znajduje siê czêœæ poœwiêcona przyjêtym w przesz³oœci przez dany kraj rozwi¹zaniom, ich ocena oraz stwierdzenie o zgodnoœci lub jej braku z zaleceniami danej instytucji (ewentualnie innych instytucji), to raporty te zawieraj¹ równie odniesienia do prowadzonych negocjacji, ich wyniku (a wiêc zgodzie lub jej braku danego kraju co do przyjêcia danych rozwi¹zañ), a tak e stwierdzenie, czy kraj przyj¹³ poprzednie rozwi¹zania (i wdro y³ je) na podstawie wczeœniejszych umów z dan¹ instytucj¹, czy te by³a to jego w³asna inicjatywa. Tymczasem raporty MFW stanowi¹ pod tym wzglêdem bardzo znacz¹ce odstêpstwo. Zawie- 94

5 III RP 16 lat i wystarczy raj¹ one równie listê zmian przyjêtych w przesz³oœci przez dany kraj, a tak e ich ocenê, jednak e jeœli ju znajduje siê w nich czêœæ stwierdzaj¹ca przyjêcie danego rozwi¹zania przez kraj na podstawie sugestii lub umowy z instytucj¹, to jest to przewa nie instytucja inna ni MFW. Mo na wiêc wnioskowaæ, e Fundusz sam w sobie nie inicjuje podejmowania adnych zmian przez kraje bêd¹ce w trakcie przemian. Jednak do innych konkluzji prowadzi analiza aktywnoœci przedstawicieli MFW, którzy corocznie odwiedzaj¹ wiêkszoœæ krajów i prowadz¹ negocjacje oraz rozmowy z szefami rz¹dów, banków centralnych i ministrów odpowiedzialnych za bud et i instytucje finansowe. Dodatkowym narzêdziem nacisku s¹ po yczki udzielane przez MFW, które wymagaj¹ zgody Funduszu, uzale nionej od zatwierdzenia przez jego ekspertów bud etu danego kraju. Paleta mo liwoœci nacisku jest wiêc ogromna. Sytuacjê zaciemnia fakt, i wszystkie spotkania tocz¹ siê za zamkniêtymi drzwiami, a jedyne informacje wyciekaj¹ce na zewn¹trz to oficjalne raporty MFW, z których nie mo na jednak wywnioskowaæ, jakie konkretnie rozwi¹zania narzucono danemu krajowi. Dlatego te, moim zdaniem, mo na tê metodê nazwaæ wymuszeniem. Nie musi ona mieæ charakteru szanta u wprost w czasie kryzysu azjatyckiego pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych politycy i finansiœci Korei Po³udniowej nie zgadzali siê z proponowanymi rozwi¹zaniami, ale ujawnili to dopiero kilka lat póÿniej, gdy w czasie kryzysu obawiali siê nieuzyskania po yczki od MFW oraz obni enia oceny kredytowej ich kraju przez Fundusz (co doprowadzi³oby do natychmiastowego odp³ywu kapita³u spekulacyjnego oraz podwy szenia oprocentowania zaci¹gniêtych kredytów zagranicznych). Dlatego te nie odwa yli siê oni skrytykowaæ zbyt rygorystycznego ich zdaniem podejœcia MFW. Podobny efekt mo na zaobserwowaæ równie w innych krajach, szczególnie zaœ w tych bêd¹cych w sytuacji podobnej do sytuacji Polski po 1989 roku. Proces w³¹czania sfery produkcji dóbr i us³ug Proces przemian w Polsce rozpocz¹³ siê od liberalizacji gospodarki i jej otwarcia na rynki zewnêtrzne. By³ to proces maj¹cy uwolniæ i w³¹czyæ pierwsz¹ ze wspomnianych wczeœniej sfer sferê produkcji dóbr i us³ug do krwioobiegu œwiatowej gospodarki. Pierwszym z etapów by³o narzucania nowego porz¹dku przez wymuszenie przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy. Wszystkie zmiany, czyli uwolnienie cen, zniesienie subsydiów oraz barier celnych, obciêcie deficytu bud etowego, podniesienie stóp procentowych (w celu ograniczenia zad³u ania siê bêd¹cych w s³abej kondycji finansowej przedsiêbiorstw, które mog³o os³abiæ w¹t³y system bankowy) by³y wprowadzane zgodnie z zaleceniami ekspertów z Funduszu. Zwi¹zane by³o to z ogromn¹ si³¹ i przewag¹, jak¹ w stosunku do Polski posiada³ MFW. Pierwszym Ÿród³em tej przewagi by³ odziedziczony 95

6 III RP - 16 lat i wystarczy po PRL-u d³ug zagraniczny Polski, którego redukcja zale a³a w du ej mierze od nastawienia i przychylnoœci Funduszu. Drugim Ÿród³em by³y potencjalne kredyty restrukturyzacyjne i pokrywaj¹ce bie ¹cy deficyt bud etowy oraz pomagaj¹ce uporaæ siê ze sp³at¹ wspomnianego d³ugu zagranicznego, które mog³y byæ udzielone przez MFW i które zale a³y od wprowadzenia przez Polskê dzia³añ zalecanych przez Fundusz. Trzecim Ÿród³em przewagi by³a koniecznoœæ zatwierdzania przez MFW kolejnych bud etów RP (co by³o zwi¹zane z wyp³acanymi transzami kolejnych kredytów), a tak e wp³yw Funduszu na ocenê Polski przez zagranicznych inwestorów, których wejœcie lub nie na polski rynek przes¹dza³o o powodzeniu polskich przemian. St¹d te w pocz¹tkowej fazie s³aba politycznie, finansowo i gospodarczo Polska musia³a ulec owemu narzucaniu przez wymuszenie. W póÿniejszej fazie tzn. od koñca 1991 roku akcent w znoszeniu ograniczeñ celnych oraz pozacelnych w handlu miêdzynarodowym przesun¹³ siê na zmiany narzucane wprost oraz przez wspó³decydowanie. Podpisanie przez Polskê umów z Uni¹ Europejsk¹ w grudniu 1991 roku, wst¹pienie do OECD w 1996 roku oraz wprowadzenie w ycie postanowieñ Rundy Urugwajskiej (podpisanej w ramach negocjacji prowadzonych na forum WTO) doprowadzi³o do znacznego obni enia barier handlowych, liberalizacji warunków dotycz¹cych inwestycji zagranicznych w Polsce, a tak e do wprowadzenia rozwi¹zañ chroni¹cych uczciw¹ konkurencjê na polskim rynku oraz zwi¹zanych z tym zasad dotycz¹cych transparentnoœci, polityki nie-dyskryminacji itp. W tym samym czasie, zgodnie z zaleceniami Banku Œwiatowego, przeprowadzana by³a prywatyzacja. Konsekwencj¹ tych w³aœnie procesów by³o w³¹czenie obszaru zwi¹zanego z produkcj¹ dóbr i us³ug do œwiatowego systemu wolnego handlu. W³¹czanie rynku kapita³owego i finansowego Jak wspomnia³em we wstêpie, drug¹ ze sfer powstawania zysku we wspó³czesnym œwiecie jest sfera obrotu papierami wartoœciowymi. Ze wzglêdu na fakt, i polska gospodarka przed 1989 rokiem by³a gospodark¹ centralnie sterowan¹, w roku 1989 nie istnia³y mechanizmy ani instytucje, które umo liwia³yby taki obrót. Nie istnia³y te na dobr¹ sprawê przedsiêbiorstwa, których akcjami mo na by handlowaæ (a w ka dym razie nie takie, których akcjami ktokolwiek chcia³by handlowaæ). Trzeba by³o wiêc stworzyæ rynek papierów wartoœciowych i to od dwu stron od strony poda owej i popytowej. Konieczne by³o stworzenie strony poda owej, a wiêc rynku przedsiêbiorstw w zdrowej kondycji finansowej, które by³yby wystarczaj¹co silne i konkurencyjne, by móc przetrwaæ na otwartym rynku, i jednoczeœnie na tyle atrakcyjne, aby pojawili siê gracze zainteresowani udzia³em w tych przedsiêbiorstwach. Od strony popytowej trzeba zaœ by³o stworzyæ graczy wystarczaj¹co 96

7 III RP 16 lat i wystarczy silnych i posiadaj¹cych odpowiednie zasoby kapita³owe, by mogli zainwestowaæ je na nowo powsta³ym rynku obrotu papierami wartoœciowymi. Ca³oœciowo gie³da w zdrowej gospodarce wolnorynkowej jest wiêc obrazem stanu gospodarki, a relacje pomiêdzy obiema stronami (wyra one gr¹ na gie³dzie papierów wartoœciowych) poda ow¹ i popytow¹ obrazuj¹ kondycjê gospodarki oraz poziom rozwoju graczy instytucjonalnych. Proces tworzenia strony poda owej polega³ na oczyszczaniu polskiej gospodarki i restrukturyzacji polskich przedsiêbiorstw. G³ówny udzia³ mia³ tu Bank Œwiatowy, który za pomoc¹ swoich doradców, wspieraniem Polski kredytami rozwojowymi oraz ukierunkowanymi na rozwój strukturalny, a tak e finansowaniem ekspertyz i raportów sektorowych narzuca³ nie wprost rozwi¹zania dotycz¹ce przemian w³asnoœciowych. O ile prywatyzacja ma³ych przedsiêbiorstw przebiega³a bardzo sprawnie (ukoñczono j¹ praktycznie przed koñcem 1992 roku), o tyle prywatyzacja du ych i œrednich przedsiêbiorstw nie zosta³a dokoñczona do dnia dzisiejszego, nadal bowiem w niektórych sektorach monopolistami lub jednymi z najwa niejszych graczy s¹ firmy bêd¹ce spó³kami skarbu pañstwa. Fiaskiem zakoñczy³ siê wiêc proces sterowanego tworzenia poda y dobrych przedsiêbiorstw. Nie do koñca by³o zaœ mo liwe szybkie powstanie poda y wynikaj¹cej z powstania du ych i silnych prywatnych przedsiêbiorstw, z powodu braku kapita³u, know-how, kultury organizacyjnej oraz odpowiedniego managementu potrzebnego do powstania i rozwoju takich firm. Od strony popytowej mo liwe zaœ by³y trzy rozwi¹zania: (i) wspieranie powstania du ych, instytucjonalnych inwestorów, (ii) wspieranie powstania du ej grupy indywidualnych inwestorów, (iii) rozwi¹zanie mieszane, bêd¹ce kombinacj¹ dwu wczeœniejszych. W 1989 roku poza bankami (które dopiero zaczêto restrukturyzowaæ) nie by³o adnych potencjalnych gie³dowych inwestorów instytucjonalnych. Z drugiej strony, w wyniku 50-letniej polityki nie istnia³y w Polsce licz¹ce siê grupy, którym uda³o siê zakumulowaæ kapita³ bêd¹cy w ich swobodnej dyspozycji i mo liwy do zainwestowania w rynek papierów wartoœciowych. Jak wynika z przeprowadzonej przeze mnie analizy procesu transformacji, zdecydowano siê na wybranie rozwi¹zania pierwszego, z wyraÿnym wzmocnieniem jednej z nóg instytucji bankowych. Tak wiêc jedynymi potencjalnymi instytucjami mog¹cymi w przysz³oœci podj¹æ rolê inwestorów by³y banki. Dlatego te zdecydowano siê wzmocniæ, zrestrukturyzowaæ i sprywatyzowaæ (a wiêc dokapitalizowaæ) rynek bankowy. Ju w 1989 roku rozpoczêto proces zmiany struktury sektora, czyli przekszta³cenie 400 oddzia³ów lokalnych NBP w 9 regionalnych banków, bêd¹cych spó³kami skarbu pañstwa oraz zmiany dotycz¹ce roli pe³nionej przez NBP. Stopniowo i w ograniczonym stopniu zaczêto równie dopuszczaæ do polskiego rynku bankowego inwestorów 97

8 III RP - 16 lat i wystarczy 98 zagranicznych. Sposób prywatyzacji banków, polityka dotycz¹ca stóp procentowych i prawo dotycz¹ce bankructwa oraz poziomu obowi¹zkowych rezerw, uniemo liwiaj¹ce w praktyce firmom w z³ej kondycji finansowej na zad³u anie siê w czasie przejœciowych k³opotów (gdy autorzy reform preferowali ryzyko bankructwa czêœci przedsiêbiorstw ni nara enie kondycji banków przed spiral¹ z³ych d³ugów ratuj¹cych siê firm), wskazuje, i to banki mia³y byæ najbardziej wzmocnion¹ przez reformy grup¹ graczy instytucjonalnych. Za namow¹ doradców Banku Œwiatowego w latach podzielono pañstwowe przedsiêbiorstwa na dziewiêæ sektorów oraz zaproponowano stworzenie Programu Powszechnej Prywatyzacji, którego konsekwencj¹ mia- ³o byæ wytworzenie siê drugiej grupy inwestorów instytucjonalnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W póÿniejszych latach, po przeprowadzeniu np. reformy emerytalnej, umo liwiono powstanie nowych inwestorów instytucjonalnych Funduszy Emerytalnych. Natomiast w zwi¹zku z powolnoœci¹ prywatyzacji m.in. PZU koncentracja na rynku ubezpieczeñ pozwoli³a na zachowanie du ej si³y firm ubezpieczeniowych, bêd¹cych kolejn¹ grup¹ inwestorów. Jednoczeœnie stworzono system instytucji nadzoruj¹cych i reguluj¹cych rynek kapita³owy. Jak mo na wywnioskowaæ z opracowañ dotycz¹cych tej czêœci przemian, logika miêdzynarodowych instytucji zosta³a tutaj narzucona nie wprost, gdy polscy decydenci, aby wzmocniæ pozytywn¹ ocenê Polski na rynkach kapita³owych na ca³ym œwiecie i przyci¹gn¹æ kapita³ zagraniczny do Polski, zdecydowali siê dobrowolnie przyj¹æ rozwi¹zania i standardy proponowane przez œwiatowe instytucje. Nie do koñca oczywista jest tutaj rola MFW, poniewa wiadomo, i doradza³ on Polsce podczas tworzenia siê rynku kapita³owego, nie jest natomiast do koñca jasne, które z przyjêtych rozwi¹zañ zosta³y nam narzucone opisanymi wczeœniej metodami. Podsumowuj¹c rozwój i w³¹czanie do œwiatowego systemu rynków kapita³owych obszaru tworzenia siê zysku zwi¹zanego z obrotem papierami wartoœciowymi, myœlê, i nie zakoñczy³ siê on sukcesem. Byæ mo e za krótki jest okres tworzenia siê tego rynku i musi on jeszcze dojrzeæ. G³ówn¹ przyczyn¹ fiaska wydaje siê po pierwsze brak du ej liczby podmiotów bêd¹cych w dostatecznie dobrej sytuacji finansowej i jednoczeœnie bêd¹cych na tyle du ymi przedsiêbiorstwami, by móc wystêpowaæ na rynku kapita³owym w roli strony poda owej. Moim zdaniem, za krótki okres dano przedsiêbiorstwom na akumulacjê kapita³u i umocnienie w³asnej pozycji. Z drugiej strony, wy³¹czaj¹c wspomniane wczeœniej banki, nie by³o w Polsce du ych insty- Sposób prywatyzacji banków wskazuje, i to banki mia³y byæ najbardziej wzmocnion¹ przez reformy grup¹ graczy instytucjonalnych.

9 III RP 16 lat i wystarczy tucjonalnych inwestorów zainteresowanych rynkiem kapita³owym. Dodatkowo sposób prywatyzacji, czyli PPP (prywatyzacja pseudo-kuponowa, gdy wprawdzie obywatele dostawali udzia³y, ale by³y to udzia³y w Funduszach Inwestycyjnych, tak wiêc to one, a nie gracze indywidualni decydowali o wyniku gry gie³dowej) i opóÿnienia w jej przeprowadzaniu, doprowadzi³y do niewykszta³cenia siê grupy inwestorów indywidualnych oraz do pojawienia siê niby-instytucjonalnych inwestorów (NFI). Sta³o siê to przyczyn¹ powstania gie³dy, na której kapitalizacja obecnych przedsiêbiorstw przez ca³e lata Opisane wczeœniej wzmocnienie polskiego systemu bankowego doprowadzi³o do stosunkowo g³adkiego dostosowania polskiego rynku finansowego do œwiatowego systemu. dziewiêædziesi¹te nie przekracza³a 5% (co mo na to okreœliæ jako stan rachityczny) i dopiero w ostatnich dwu latach zbli- y³a siê do 20% PKB. Opisane wczeœniej wzmocnienie polskiego systemu bankowego doprowadzi³o do stosunkowo g³adkiego dostosowania polskiego rynku finansowego do œwiatowego systemu finansowego. Du ¹ rolê odegra³y tutaj zmiany dotycz¹ce tworzenia siê rynku finansowego i zasugerowane Polsce przez MFW. Proces przemian, jakie zasz³y w sektorze bankowym, w po³¹czeniu z wprowadzeniem pe³nej wymienialnoœci polskiego z³otego, aktywnym stosowaniem przez NBP instrumentów polityki monetarnej, w tym sprzeda ¹ polskich obligacji za granic¹ (np. obecnie w Japonii, gdzie ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹), liberalizacja prawa dewizowego oraz warunków transferu pieniêdzy poza granice Polski (zezwalaj¹cego np. na otwieranie przez obywateli Polski kont w innych krajach i transferu swojego kapita³u prawo to jest jednym z najbardziej liberalnych wœród krajów unijnych) wzmocni³y stopieñ internacjonalizacji polskiego rynku finansowego. Oceniaj¹c proces w³¹czania polskiego rynku finansowego w œwiatowy system finansowy w kategorii wype³nienia stawianych nam warunków, mo na œmia³o stwierdziæ, i w tej mierze Polska odnios³a techniczny sukces. Podsumowuj¹c proces polskich przemian, jakie zasz³y w ci¹gu ostatnich piêtnastu lat, mo emy stwierdziæ, i dopiero w kontekœcie globalnych procesów jasno rysuje siê celowoœæ podjêtej transformacji. Uwzglêdnienie logiki przemocy instytucjonalnej oraz obszarów tworzenia zysku we wspó³czesnym œwiecie odkrywa nam drugie dno przejœcia od PRL-u do III RP. Taka bowiem perspektywa pozwala nie tylko na stwierdzenie, jakie zmiany zasz³y oraz kto podj¹³ decyzje o ich wprowadzeniu i kszta³cie. Pozwala nam równie na stwierdzenie, dlaczego te, a nie inne przemiany, ukszta³towa³y wspó³czesn¹ Polskê oraz który z kluczowych graczy, jakimi s¹ niew¹tpliwie organizacje 99

10 III RP - 16 lat i wystarczy Dopiero rozpatruj¹c proces przemian w kontekœcie w³¹czania Polski do ponadnarodowego systemu obszarów tworzenia i akumulacji zysku, mo emy w pe³ni ujrzeæ racjonalnoœæ, jaka ukszta³towa³a ca³y proces racjonalnoœæ globalizacji, dominuj¹c¹ obecnie we wszystkich obszarach ycia gospodarczego, politycznego i spo³ecznego. i instytucje miêdzynarodowe, wp³yn¹³ najmocniej na ich kolejnoœæ oraz kszta³t. Dopiero rozpatruj¹c proces przemian w kontekœcie w³¹czania Polski do ponadnarodowego systemu obszarów tworzenia i akumulacji zysku, mo emy w pe³ni ujrzeæ racjonalnoœæ, jaka ukszta³towa³a ca³y proces racjonalnoœæ globalizacji, dominuj¹c¹ obecnie we wszystkich obszarach ycia gospodarczego, politycznego i spo³ecznego. Taki jest, moim zdaniem, prawdziwy sens polskich reform i przemian, jakie nast¹pi³y po roku Technicznie rzecz ujmuj¹c, co bynajmniej nie oznacza pozytywnej lub negatywnej oceny ca³ego procesu, III RP do³¹czy³a do grona nowych kolonii, w których rz¹dzi logika globalizacji. *Pawe³ Konzal (ur. 1980) - absolwent Wy szej Szko³y Biznesu National-Louis University w Nowym S¹czu na kierunku Stosunki Miêdzynarodowe i Dyplomacja. Stypendysta m.in. Fundacji Koœciuszkowskiej, Fundacji Edukacji Przedsiêbiorczoœci, DePaul University w Chicago. Obecnie pracuje nad doktoratem z ekonomii instytucjonalnej w Turynie. 100

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Część I Anatomia kryzysu w strefie euro

Spis treści: Wprowadzenie. Część I Anatomia kryzysu w strefie euro Spis treści: Wprowadzenie Część I Anatomia kryzysu w strefie euro 1.Rosnące nierównowagi i dezintegracja strefy euro - Tomasz Gruszecki 1.1.Euro jako produkt sztucznie przyśpieszonej integracji 1.2.U podstaw

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

6.4. Długookresowe koszty błędów w bieżącej polityce antycyklicznej 191

6.4. Długookresowe koszty błędów w bieżącej polityce antycyklicznej 191 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Rola państwa w gospodarce (Beata Skubiak) 1.1. Rola państwa w najpowszechniejszych systemach gospodarczych analiza porównawcza 11 1.2. Rola państwa w ujęciu szkół ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania? dr Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.6.2006 KOM(2006) 303 wersja ostateczna 2006/0101 (ACC) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Ireneusz Kra Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Cz stochowa 2013 SPIS TRE CI WST P... 9 ROZDZIA I HISTORIA BANKOWO

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 05/06 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo