Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej"

Transkrypt

1 Pawe³ Konzal* Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Powstanie i kszta³towanie siê III Rzeczpospolitej Polskiej powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie przemian, jakie zachodz¹ w ca³ym œwiatowym systemie gospodarczo-polityczno-prawnoinstytucjonalnym, w kontekœcie przewartoœciowania ca³ego tego systemu, a wiêc w kontekœcie globalizacji. Przyjêcie takiej w³aœnie perspektywy pozwala dojr z e æ p e w n ¹ logikê i porz¹dek transformacji oraz Uwzglêdnienie globalizacji jako czynnika kszta³tuj¹cego i wp³ywaj¹cego na przemiany, jakie zasz³y w Polsce po roku 1989, umo liwia lepsze zrozumienie logiki i racjonalnoœci samej globalizacji. jej celowoœæ. Jednoczeœnie, co mo e wydawaæ siê swego rodzaju paradoksem, uwzglêdnienie globalizacji jako czynnika kszta³tuj¹cego i wp³ywaj¹cego na przemiany, jakie zasz³y w Polsce po roku 1989, umo liwia lepsze zrozumienie logiki i racjonalnoœci samej globalizacji. Przemiany, jakim podlegaj¹ praktycznie wszystkie kraje we wspó³czesnym œwiecie, prowadz¹ do w³¹czania kluczowych obszarów tworzenia zysku do ponadnarodowego systemu. Przyk³ad Polski pozwala równie stwierdziæ, i kszta³t tych przemian jest w du ej mierze narzucany i formowany przez grupê organizacji i instytucji miêdzynarodowych, wœród których najwiêkszymi wp³ywami charakteryzuj¹ siê: Bank Œwiatowy, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD, Unia Europejska oraz Œwiatowa Organizacja Handlu. Transformacja, jaka mia³a miejsce w obchodz¹cej w³aœnie piêtnaste urodziny III RP, rozumiana jako proces w³¹czania wspomnianych obszarów do gospodarki œwiatowej, jest ju, moim zdaniem, praktycznie zakoñczona. 91

2 III RP - 16 lat i wystarczy Obszary tworzenia zysku we wspó³czesnym œwiecie We wspó³czesnym œwiecie mo na wyodrêbniæ trzy g³ówne miejsca tworzenia zysku. Pierwszym z nich jest szeroko rozumiana produkcja dóbr i us³ug oraz ich wymiana. Drugim miejscem jest rynek kapita³owy, a ostatnim, ale nie najmniej wa nym, jest rynek finansowy. Mo na Sekwencja zmian, jakie mia³y miejsce w Polsce, oraz ich logika wewnêtrzna wskazuj¹, e celem transformacji by³o jak najszybsze w³¹czenie pañstwa polskiego w obszar panowania nowej racjonalnoœci. zauwa yæ, i przejœcie od systemu centralnego sterowania wszystkimi dziedzinami ycia, jakim by³ PRL, do demokracji liberalnej opartej na gospodarce wolnorynkowej, jak¹ jest (mimo wszystkich niedoskona- ³oœci) III RP, by³o, szczególnie w pierwszej fazie transformacji, w³¹czaniem wymienionych obszarów do miêdzynarodowego systemu gospodarczego. Jeœli wiêc, w godzinie zero, co w przypadku Polski umownie mo emy przyj¹æ jako rok 1989, mieliœmy pañstwo z systemem zupe³nie niew³¹czonym w krwioobieg œwiatowej gospodarki, wymianê handlow¹ i kapita- ³ow¹, to mo emy siê zastanowiæ, w jaki sposób przeprowadzaæ konieczn¹ przemianê tego stanu rzeczy. Sekwencja zmian, jakie mia³y miejsce w Polsce, oraz ich logika wewnêtrzna wskazuj¹, e celem transformacji by³o jak najszybsze w³¹czenie pañstwa polskiego w obszar panowania nowej racjonalnoœci. Zupe³nie inn¹ sekwencjê przyjê³a np. Chiñska Republika Ludowa, gdzie celem mia³o byæ takie wzmocnienie wewnêtrzne pañstwa poprzez odpowiednie przemiany strukturalne oraz budowê instytucji, aby po pe³nym w³¹czeniu do wspomnianego wczeœniej obszaru, pañstwo to mog³o odgrywaæ znacz¹c¹ rolê, byæ graczem. W naszym przypadku najwa niejsze wiêc by³o w³¹czenie siê jak najszybsze, natomiast w przypadku Chin najwa niejsze jest w³¹czenie siê jak najlepsze. PrzejdŸmy wiêc do analizy przemian polskich. Jeœli we wspó³czesnym œwiecie wyró niæ mo na wspomniane trzy obszary tworzenia zysku, to istniej¹ równie sposoby w³¹czania w nie pañstwa nie maj¹cego z nimi wczeœniej praktycznie adnych punktów stycznych. W przypadku produkcji dóbr i us³ug konieczne jest otwarcie rynku, polegaj¹ce na zniesieniu barier celnych i pozacelnych ograniczaj¹cych miêdzynarodow¹ wymianê handlow¹, harmonizacja standardów itp. W obszarze rynków kapita³owych, niezbêdne jest stworzenie gie³dy obrotu papierami wartoœciowymi oraz instytucji reguluj¹cych i nadzoruj¹cych ten obrót. W ostatnim obszarze konieczne jest w³¹czenie systemu bankowego danego kraju do œwiatowego systemu finansowego. 92

3 III RP 16 lat i wystarczy Przemoc instytucjonalna Ka dy z powy szych procesów zosta³ w du ej mierze uformowany lub te narzucony przez jedn¹ lub kilka z wymienionych organizacji miêdzynarodowych. Niezwykle ciekawy by³ tutaj sposób narzucania nowej logiki. Analiza dokumentów rz¹dowych, raportów ka dej z organizacji i instytucji oraz oficjalnie dostêpnych publikacji pozwala na wyodrêbnienie czterech standardów narzucania, nazwanych przeze mnie ze wzglêdu na charakter ka dego z nich. Metody te mo na podzieliæ na procesy narzucania: wprost, przez wspó³decydowanie, nie wprost oraz przez wymuszenie. Bli sze zapoznanie siê z ka dym z tych standardów, bêd¹cych przejawem przemocy instytucjonalnej na poziomie operacyjnym, pozwala na zrozumienie roli, jak¹ w polskiej transformacji odegra³a ka da z organizacji. Pierwszym z wymienionych standardów narzucania nowej logiki globalnej jest proces narzucania wprost. Sposób ten najbli szy jest metodom stosowanym przez Uniê Europejsk¹. Mimo e kraje wyra aj¹ dobrowolnie chêæ przyst¹pienia do struktur unijnych, to w okresie przedakcesyjnym nie maj¹ realnej szansy na zmianê prawodawstwa lub standardów, które s¹ uznawane przez UE za konieczne do przyjêcia. Mo liwe jest jedynie wynegocjowanie tzw. okresów przejœciowych, ale przyjêcie aquis communautaire fot. Wojciech Ziajka jest obligatoryjne i musi nast¹piæ w pe³nej formie. Przyjêcie ca³ego dorobku prawnego oraz instytucjonalnego Unii prowadzi wiêc w rezultacie do ca³kowitej zmiany w praktycznie wszystkich obszarach ycia gospodarczego, politycznego i spo³ecznego w danym kraju, czego najlepszym przyk³adem jest Polska. Drugim z wymienionych sposobów jest proces narzucania przez wspó³decydowanie. Mianem tym mo na okreœliæ proces, w którym dany kraj ma wp³yw na kszta³t przyjmowanych przez siebie zobowi¹zañ. Wp³yw ten zale y od si³y przetargowej danego kraju (a wiêc w szczególnoœci jego potencja³u gospodarczego i politycznego) i, poza kilkoma wyj¹tkami na œwiecie, jest 93

4 III RP - 16 lat i wystarczy znikomy. Z tego typu sposobem narzucania mamy do czynienia w przypadku podpisywania przez dany kraj multilateralnych umów w ramach negocjacji np. w kolejnych rundach handlowych WTO. Szczególnym przypadkiem takiego sposobu narzucania rozwi¹zañ jest podpisywanie umów bilateralnych z organizacj¹ miêdzynarodow¹ (np. OECD) lub innymi krajami w ramach takiej organizacji (np. EFTA czy CEFTA), kiedy to wp³yw w wiêkszoœci przypadków równie nie jest znacz¹cy. Niezale nie jednak od oddzia³ywania danego kraju na poszczególne postanowienia danej umowy jej kszta³t i treœæ w swej naturze wpisuje siê w racjonalnoœæ globalizacji. Dzia³ania WTO czy te OECD s¹ przecie dzia³aniami ukierunkowanymi na rozszerzanie wp³ywów globalizacji. Kolejnym standardem jest proces narzucania nie wprost. Jest to sposób polegaj¹cy na przekonywaniu decydentów w konkretnym kraju do rozwi¹zañ promowanych przez dan¹ instytucjê jako najbardziej op³acalnych dla pañstwa. Przyk³adem mog¹ byæ tu dzia³ania podejmowane przez Bank Œwiatowy. Do kraju bêd¹cego w trakcie przemian wysy³ani s¹ eksperci, którzy próbuj¹ przekonaæ do podjêcia proponowanych zmian poprzez spotkania, konsultacje, przedstawianie raportów sektorowych oraz zbiorczych, opartych na doœwiadczeniach innych krajów, oferowanie kredytów s³u ¹cych sfinansowaniu przemian strukturalnych itp. Logika tych zmian równie jest wpisana w racjonalnoœæ globalizacji, jednak z wszystkich opisanych tu sposobów jest to najmniej si³owa metoda opiera siê ona raczej na doprowadzeniu danego kraju (czyli decydentów) do przekonania, e jest to rzeczywiœcie najlepsze rozwi¹zanie. Dodatkowo, aby u³atwiæ podjêcie takiej decyzji, eksperci Banku oferuj¹ kilka mo liwoœci, które mog¹ byæ przyjête przez podejmuj¹cych decyzje, dziêki czemu wzmaga siê wra enie samodzielnoœci podejmowanej decyzji. Ostatnim, najbardziej si³owym sposobem, jest proces narzucania poprzez wymuszenie. Brzmi to brutalnie, ale taka jest moim zdaniem metoda narzucania rozwi¹zañ sugerowanych przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy. Po przeanalizowaniu szeregu raportów MFW dotycz¹cych Polski z okresu spostrzeg³em, e o ile w raportach Banku Œwiatowego, Unii Europejskiej, OECD i innych instytucji zawsze znajduje siê czêœæ poœwiêcona przyjêtym w przesz³oœci przez dany kraj rozwi¹zaniom, ich ocena oraz stwierdzenie o zgodnoœci lub jej braku z zaleceniami danej instytucji (ewentualnie innych instytucji), to raporty te zawieraj¹ równie odniesienia do prowadzonych negocjacji, ich wyniku (a wiêc zgodzie lub jej braku danego kraju co do przyjêcia danych rozwi¹zañ), a tak e stwierdzenie, czy kraj przyj¹³ poprzednie rozwi¹zania (i wdro y³ je) na podstawie wczeœniejszych umów z dan¹ instytucj¹, czy te by³a to jego w³asna inicjatywa. Tymczasem raporty MFW stanowi¹ pod tym wzglêdem bardzo znacz¹ce odstêpstwo. Zawie- 94

5 III RP 16 lat i wystarczy raj¹ one równie listê zmian przyjêtych w przesz³oœci przez dany kraj, a tak e ich ocenê, jednak e jeœli ju znajduje siê w nich czêœæ stwierdzaj¹ca przyjêcie danego rozwi¹zania przez kraj na podstawie sugestii lub umowy z instytucj¹, to jest to przewa nie instytucja inna ni MFW. Mo na wiêc wnioskowaæ, e Fundusz sam w sobie nie inicjuje podejmowania adnych zmian przez kraje bêd¹ce w trakcie przemian. Jednak do innych konkluzji prowadzi analiza aktywnoœci przedstawicieli MFW, którzy corocznie odwiedzaj¹ wiêkszoœæ krajów i prowadz¹ negocjacje oraz rozmowy z szefami rz¹dów, banków centralnych i ministrów odpowiedzialnych za bud et i instytucje finansowe. Dodatkowym narzêdziem nacisku s¹ po yczki udzielane przez MFW, które wymagaj¹ zgody Funduszu, uzale nionej od zatwierdzenia przez jego ekspertów bud etu danego kraju. Paleta mo liwoœci nacisku jest wiêc ogromna. Sytuacjê zaciemnia fakt, i wszystkie spotkania tocz¹ siê za zamkniêtymi drzwiami, a jedyne informacje wyciekaj¹ce na zewn¹trz to oficjalne raporty MFW, z których nie mo na jednak wywnioskowaæ, jakie konkretnie rozwi¹zania narzucono danemu krajowi. Dlatego te, moim zdaniem, mo na tê metodê nazwaæ wymuszeniem. Nie musi ona mieæ charakteru szanta u wprost w czasie kryzysu azjatyckiego pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych politycy i finansiœci Korei Po³udniowej nie zgadzali siê z proponowanymi rozwi¹zaniami, ale ujawnili to dopiero kilka lat póÿniej, gdy w czasie kryzysu obawiali siê nieuzyskania po yczki od MFW oraz obni enia oceny kredytowej ich kraju przez Fundusz (co doprowadzi³oby do natychmiastowego odp³ywu kapita³u spekulacyjnego oraz podwy szenia oprocentowania zaci¹gniêtych kredytów zagranicznych). Dlatego te nie odwa yli siê oni skrytykowaæ zbyt rygorystycznego ich zdaniem podejœcia MFW. Podobny efekt mo na zaobserwowaæ równie w innych krajach, szczególnie zaœ w tych bêd¹cych w sytuacji podobnej do sytuacji Polski po 1989 roku. Proces w³¹czania sfery produkcji dóbr i us³ug Proces przemian w Polsce rozpocz¹³ siê od liberalizacji gospodarki i jej otwarcia na rynki zewnêtrzne. By³ to proces maj¹cy uwolniæ i w³¹czyæ pierwsz¹ ze wspomnianych wczeœniej sfer sferê produkcji dóbr i us³ug do krwioobiegu œwiatowej gospodarki. Pierwszym z etapów by³o narzucania nowego porz¹dku przez wymuszenie przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy. Wszystkie zmiany, czyli uwolnienie cen, zniesienie subsydiów oraz barier celnych, obciêcie deficytu bud etowego, podniesienie stóp procentowych (w celu ograniczenia zad³u ania siê bêd¹cych w s³abej kondycji finansowej przedsiêbiorstw, które mog³o os³abiæ w¹t³y system bankowy) by³y wprowadzane zgodnie z zaleceniami ekspertów z Funduszu. Zwi¹zane by³o to z ogromn¹ si³¹ i przewag¹, jak¹ w stosunku do Polski posiada³ MFW. Pierwszym Ÿród³em tej przewagi by³ odziedziczony 95

6 III RP - 16 lat i wystarczy po PRL-u d³ug zagraniczny Polski, którego redukcja zale a³a w du ej mierze od nastawienia i przychylnoœci Funduszu. Drugim Ÿród³em by³y potencjalne kredyty restrukturyzacyjne i pokrywaj¹ce bie ¹cy deficyt bud etowy oraz pomagaj¹ce uporaæ siê ze sp³at¹ wspomnianego d³ugu zagranicznego, które mog³y byæ udzielone przez MFW i które zale a³y od wprowadzenia przez Polskê dzia³añ zalecanych przez Fundusz. Trzecim Ÿród³em przewagi by³a koniecznoœæ zatwierdzania przez MFW kolejnych bud etów RP (co by³o zwi¹zane z wyp³acanymi transzami kolejnych kredytów), a tak e wp³yw Funduszu na ocenê Polski przez zagranicznych inwestorów, których wejœcie lub nie na polski rynek przes¹dza³o o powodzeniu polskich przemian. St¹d te w pocz¹tkowej fazie s³aba politycznie, finansowo i gospodarczo Polska musia³a ulec owemu narzucaniu przez wymuszenie. W póÿniejszej fazie tzn. od koñca 1991 roku akcent w znoszeniu ograniczeñ celnych oraz pozacelnych w handlu miêdzynarodowym przesun¹³ siê na zmiany narzucane wprost oraz przez wspó³decydowanie. Podpisanie przez Polskê umów z Uni¹ Europejsk¹ w grudniu 1991 roku, wst¹pienie do OECD w 1996 roku oraz wprowadzenie w ycie postanowieñ Rundy Urugwajskiej (podpisanej w ramach negocjacji prowadzonych na forum WTO) doprowadzi³o do znacznego obni enia barier handlowych, liberalizacji warunków dotycz¹cych inwestycji zagranicznych w Polsce, a tak e do wprowadzenia rozwi¹zañ chroni¹cych uczciw¹ konkurencjê na polskim rynku oraz zwi¹zanych z tym zasad dotycz¹cych transparentnoœci, polityki nie-dyskryminacji itp. W tym samym czasie, zgodnie z zaleceniami Banku Œwiatowego, przeprowadzana by³a prywatyzacja. Konsekwencj¹ tych w³aœnie procesów by³o w³¹czenie obszaru zwi¹zanego z produkcj¹ dóbr i us³ug do œwiatowego systemu wolnego handlu. W³¹czanie rynku kapita³owego i finansowego Jak wspomnia³em we wstêpie, drug¹ ze sfer powstawania zysku we wspó³czesnym œwiecie jest sfera obrotu papierami wartoœciowymi. Ze wzglêdu na fakt, i polska gospodarka przed 1989 rokiem by³a gospodark¹ centralnie sterowan¹, w roku 1989 nie istnia³y mechanizmy ani instytucje, które umo liwia³yby taki obrót. Nie istnia³y te na dobr¹ sprawê przedsiêbiorstwa, których akcjami mo na by handlowaæ (a w ka dym razie nie takie, których akcjami ktokolwiek chcia³by handlowaæ). Trzeba by³o wiêc stworzyæ rynek papierów wartoœciowych i to od dwu stron od strony poda owej i popytowej. Konieczne by³o stworzenie strony poda owej, a wiêc rynku przedsiêbiorstw w zdrowej kondycji finansowej, które by³yby wystarczaj¹co silne i konkurencyjne, by móc przetrwaæ na otwartym rynku, i jednoczeœnie na tyle atrakcyjne, aby pojawili siê gracze zainteresowani udzia³em w tych przedsiêbiorstwach. Od strony popytowej trzeba zaœ by³o stworzyæ graczy wystarczaj¹co 96

7 III RP 16 lat i wystarczy silnych i posiadaj¹cych odpowiednie zasoby kapita³owe, by mogli zainwestowaæ je na nowo powsta³ym rynku obrotu papierami wartoœciowymi. Ca³oœciowo gie³da w zdrowej gospodarce wolnorynkowej jest wiêc obrazem stanu gospodarki, a relacje pomiêdzy obiema stronami (wyra one gr¹ na gie³dzie papierów wartoœciowych) poda ow¹ i popytow¹ obrazuj¹ kondycjê gospodarki oraz poziom rozwoju graczy instytucjonalnych. Proces tworzenia strony poda owej polega³ na oczyszczaniu polskiej gospodarki i restrukturyzacji polskich przedsiêbiorstw. G³ówny udzia³ mia³ tu Bank Œwiatowy, który za pomoc¹ swoich doradców, wspieraniem Polski kredytami rozwojowymi oraz ukierunkowanymi na rozwój strukturalny, a tak e finansowaniem ekspertyz i raportów sektorowych narzuca³ nie wprost rozwi¹zania dotycz¹ce przemian w³asnoœciowych. O ile prywatyzacja ma³ych przedsiêbiorstw przebiega³a bardzo sprawnie (ukoñczono j¹ praktycznie przed koñcem 1992 roku), o tyle prywatyzacja du ych i œrednich przedsiêbiorstw nie zosta³a dokoñczona do dnia dzisiejszego, nadal bowiem w niektórych sektorach monopolistami lub jednymi z najwa niejszych graczy s¹ firmy bêd¹ce spó³kami skarbu pañstwa. Fiaskiem zakoñczy³ siê wiêc proces sterowanego tworzenia poda y dobrych przedsiêbiorstw. Nie do koñca by³o zaœ mo liwe szybkie powstanie poda y wynikaj¹cej z powstania du ych i silnych prywatnych przedsiêbiorstw, z powodu braku kapita³u, know-how, kultury organizacyjnej oraz odpowiedniego managementu potrzebnego do powstania i rozwoju takich firm. Od strony popytowej mo liwe zaœ by³y trzy rozwi¹zania: (i) wspieranie powstania du ych, instytucjonalnych inwestorów, (ii) wspieranie powstania du ej grupy indywidualnych inwestorów, (iii) rozwi¹zanie mieszane, bêd¹ce kombinacj¹ dwu wczeœniejszych. W 1989 roku poza bankami (które dopiero zaczêto restrukturyzowaæ) nie by³o adnych potencjalnych gie³dowych inwestorów instytucjonalnych. Z drugiej strony, w wyniku 50-letniej polityki nie istnia³y w Polsce licz¹ce siê grupy, którym uda³o siê zakumulowaæ kapita³ bêd¹cy w ich swobodnej dyspozycji i mo liwy do zainwestowania w rynek papierów wartoœciowych. Jak wynika z przeprowadzonej przeze mnie analizy procesu transformacji, zdecydowano siê na wybranie rozwi¹zania pierwszego, z wyraÿnym wzmocnieniem jednej z nóg instytucji bankowych. Tak wiêc jedynymi potencjalnymi instytucjami mog¹cymi w przysz³oœci podj¹æ rolê inwestorów by³y banki. Dlatego te zdecydowano siê wzmocniæ, zrestrukturyzowaæ i sprywatyzowaæ (a wiêc dokapitalizowaæ) rynek bankowy. Ju w 1989 roku rozpoczêto proces zmiany struktury sektora, czyli przekszta³cenie 400 oddzia³ów lokalnych NBP w 9 regionalnych banków, bêd¹cych spó³kami skarbu pañstwa oraz zmiany dotycz¹ce roli pe³nionej przez NBP. Stopniowo i w ograniczonym stopniu zaczêto równie dopuszczaæ do polskiego rynku bankowego inwestorów 97

8 III RP - 16 lat i wystarczy 98 zagranicznych. Sposób prywatyzacji banków, polityka dotycz¹ca stóp procentowych i prawo dotycz¹ce bankructwa oraz poziomu obowi¹zkowych rezerw, uniemo liwiaj¹ce w praktyce firmom w z³ej kondycji finansowej na zad³u anie siê w czasie przejœciowych k³opotów (gdy autorzy reform preferowali ryzyko bankructwa czêœci przedsiêbiorstw ni nara enie kondycji banków przed spiral¹ z³ych d³ugów ratuj¹cych siê firm), wskazuje, i to banki mia³y byæ najbardziej wzmocnion¹ przez reformy grup¹ graczy instytucjonalnych. Za namow¹ doradców Banku Œwiatowego w latach podzielono pañstwowe przedsiêbiorstwa na dziewiêæ sektorów oraz zaproponowano stworzenie Programu Powszechnej Prywatyzacji, którego konsekwencj¹ mia- ³o byæ wytworzenie siê drugiej grupy inwestorów instytucjonalnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W póÿniejszych latach, po przeprowadzeniu np. reformy emerytalnej, umo liwiono powstanie nowych inwestorów instytucjonalnych Funduszy Emerytalnych. Natomiast w zwi¹zku z powolnoœci¹ prywatyzacji m.in. PZU koncentracja na rynku ubezpieczeñ pozwoli³a na zachowanie du ej si³y firm ubezpieczeniowych, bêd¹cych kolejn¹ grup¹ inwestorów. Jednoczeœnie stworzono system instytucji nadzoruj¹cych i reguluj¹cych rynek kapita³owy. Jak mo na wywnioskowaæ z opracowañ dotycz¹cych tej czêœci przemian, logika miêdzynarodowych instytucji zosta³a tutaj narzucona nie wprost, gdy polscy decydenci, aby wzmocniæ pozytywn¹ ocenê Polski na rynkach kapita³owych na ca³ym œwiecie i przyci¹gn¹æ kapita³ zagraniczny do Polski, zdecydowali siê dobrowolnie przyj¹æ rozwi¹zania i standardy proponowane przez œwiatowe instytucje. Nie do koñca oczywista jest tutaj rola MFW, poniewa wiadomo, i doradza³ on Polsce podczas tworzenia siê rynku kapita³owego, nie jest natomiast do koñca jasne, które z przyjêtych rozwi¹zañ zosta³y nam narzucone opisanymi wczeœniej metodami. Podsumowuj¹c rozwój i w³¹czanie do œwiatowego systemu rynków kapita³owych obszaru tworzenia siê zysku zwi¹zanego z obrotem papierami wartoœciowymi, myœlê, i nie zakoñczy³ siê on sukcesem. Byæ mo e za krótki jest okres tworzenia siê tego rynku i musi on jeszcze dojrzeæ. G³ówn¹ przyczyn¹ fiaska wydaje siê po pierwsze brak du ej liczby podmiotów bêd¹cych w dostatecznie dobrej sytuacji finansowej i jednoczeœnie bêd¹cych na tyle du ymi przedsiêbiorstwami, by móc wystêpowaæ na rynku kapita³owym w roli strony poda owej. Moim zdaniem, za krótki okres dano przedsiêbiorstwom na akumulacjê kapita³u i umocnienie w³asnej pozycji. Z drugiej strony, wy³¹czaj¹c wspomniane wczeœniej banki, nie by³o w Polsce du ych insty- Sposób prywatyzacji banków wskazuje, i to banki mia³y byæ najbardziej wzmocnion¹ przez reformy grup¹ graczy instytucjonalnych.

9 III RP 16 lat i wystarczy tucjonalnych inwestorów zainteresowanych rynkiem kapita³owym. Dodatkowo sposób prywatyzacji, czyli PPP (prywatyzacja pseudo-kuponowa, gdy wprawdzie obywatele dostawali udzia³y, ale by³y to udzia³y w Funduszach Inwestycyjnych, tak wiêc to one, a nie gracze indywidualni decydowali o wyniku gry gie³dowej) i opóÿnienia w jej przeprowadzaniu, doprowadzi³y do niewykszta³cenia siê grupy inwestorów indywidualnych oraz do pojawienia siê niby-instytucjonalnych inwestorów (NFI). Sta³o siê to przyczyn¹ powstania gie³dy, na której kapitalizacja obecnych przedsiêbiorstw przez ca³e lata Opisane wczeœniej wzmocnienie polskiego systemu bankowego doprowadzi³o do stosunkowo g³adkiego dostosowania polskiego rynku finansowego do œwiatowego systemu. dziewiêædziesi¹te nie przekracza³a 5% (co mo na to okreœliæ jako stan rachityczny) i dopiero w ostatnich dwu latach zbli- y³a siê do 20% PKB. Opisane wczeœniej wzmocnienie polskiego systemu bankowego doprowadzi³o do stosunkowo g³adkiego dostosowania polskiego rynku finansowego do œwiatowego systemu finansowego. Du ¹ rolê odegra³y tutaj zmiany dotycz¹ce tworzenia siê rynku finansowego i zasugerowane Polsce przez MFW. Proces przemian, jakie zasz³y w sektorze bankowym, w po³¹czeniu z wprowadzeniem pe³nej wymienialnoœci polskiego z³otego, aktywnym stosowaniem przez NBP instrumentów polityki monetarnej, w tym sprzeda ¹ polskich obligacji za granic¹ (np. obecnie w Japonii, gdzie ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹), liberalizacja prawa dewizowego oraz warunków transferu pieniêdzy poza granice Polski (zezwalaj¹cego np. na otwieranie przez obywateli Polski kont w innych krajach i transferu swojego kapita³u prawo to jest jednym z najbardziej liberalnych wœród krajów unijnych) wzmocni³y stopieñ internacjonalizacji polskiego rynku finansowego. Oceniaj¹c proces w³¹czania polskiego rynku finansowego w œwiatowy system finansowy w kategorii wype³nienia stawianych nam warunków, mo na œmia³o stwierdziæ, i w tej mierze Polska odnios³a techniczny sukces. Podsumowuj¹c proces polskich przemian, jakie zasz³y w ci¹gu ostatnich piêtnastu lat, mo emy stwierdziæ, i dopiero w kontekœcie globalnych procesów jasno rysuje siê celowoœæ podjêtej transformacji. Uwzglêdnienie logiki przemocy instytucjonalnej oraz obszarów tworzenia zysku we wspó³czesnym œwiecie odkrywa nam drugie dno przejœcia od PRL-u do III RP. Taka bowiem perspektywa pozwala nie tylko na stwierdzenie, jakie zmiany zasz³y oraz kto podj¹³ decyzje o ich wprowadzeniu i kszta³cie. Pozwala nam równie na stwierdzenie, dlaczego te, a nie inne przemiany, ukszta³towa³y wspó³czesn¹ Polskê oraz który z kluczowych graczy, jakimi s¹ niew¹tpliwie organizacje 99

10 III RP - 16 lat i wystarczy Dopiero rozpatruj¹c proces przemian w kontekœcie w³¹czania Polski do ponadnarodowego systemu obszarów tworzenia i akumulacji zysku, mo emy w pe³ni ujrzeæ racjonalnoœæ, jaka ukszta³towa³a ca³y proces racjonalnoœæ globalizacji, dominuj¹c¹ obecnie we wszystkich obszarach ycia gospodarczego, politycznego i spo³ecznego. i instytucje miêdzynarodowe, wp³yn¹³ najmocniej na ich kolejnoœæ oraz kszta³t. Dopiero rozpatruj¹c proces przemian w kontekœcie w³¹czania Polski do ponadnarodowego systemu obszarów tworzenia i akumulacji zysku, mo emy w pe³ni ujrzeæ racjonalnoœæ, jaka ukszta³towa³a ca³y proces racjonalnoœæ globalizacji, dominuj¹c¹ obecnie we wszystkich obszarach ycia gospodarczego, politycznego i spo³ecznego. Taki jest, moim zdaniem, prawdziwy sens polskich reform i przemian, jakie nast¹pi³y po roku Technicznie rzecz ujmuj¹c, co bynajmniej nie oznacza pozytywnej lub negatywnej oceny ca³ego procesu, III RP do³¹czy³a do grona nowych kolonii, w których rz¹dzi logika globalizacji. *Pawe³ Konzal (ur. 1980) - absolwent Wy szej Szko³y Biznesu National-Louis University w Nowym S¹czu na kierunku Stosunki Miêdzynarodowe i Dyplomacja. Stypendysta m.in. Fundacji Koœciuszkowskiej, Fundacji Edukacji Przedsiêbiorczoœci, DePaul University w Chicago. Obecnie pracuje nad doktoratem z ekonomii instytucjonalnej w Turynie. 100

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo