PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE"

Transkrypt

1 PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd :23:57

2 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa 2014 Opracował zespół Krajowej Jednostki Ewaluacji Redakcja: Jakub Jąkalski ISBN: Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, Warszawa Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Tel. (+48 22) , (+48 22) , Fax Egzemplarz bezpłatny UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Z_47.indd :24:01

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE EWALUACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE RYS HISTORYCZNY SYSTEM EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI BADANIA EWALUACYJNE, RYNEK EWALUACJI WYBRANE RAPORTY EWALUACYJNE ROZWÓJ KULTURY EWALUACYJNEJ I WSPARCIE SYSTEMU WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ Z_47.indd :24:01

4 4 Z_47.indd :24:01

5 1. Wprowadzenie Przystąpienie do struktur europejskich w 2004 r. stało się momentem przełomowym w sposobie realizacji polityk publicznych w Polsce. Rozpoczęcie wdrażania strategii zdefiniowanej w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata , a następnie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , poza istotnym efektem rozwojowym jakie przyniosło polskiej gospodarce, spowodowało także przełom w funkcjonowaniu administracji publicznej w naszym kraju. Do tego czasu, takie instrumenty zorientowania polityk na rezultaty jak wskaźniki i monitoring czy ewaluacja były znane stosunkowo wąskiej grupie specjalistów i nie znajdowały wystarczającego odzwierciedlenia w opracowywanych dokumentach strategicznych i operacyjnych. Od 2004 r. obserwuje się stały wzrost zainteresowania ewaluacją jako ważnym elementem realizacji polityk publicznych w Polsce. Wyraźnie zmienił się sposób myślenia o ewaluacji oraz znacznie rozszerzył się zakres wykorzystywania jej w codziennej pracy administracji publicznej. O ile w momencie akcesji Polski do UE ewaluacja była rzadkością, stanowiła uciążliwy wymóg formalny i utożsamiana była z kontrolą, o tyle w chwili obecnej jest nieodłącznym elementem procesów programowania i wdrażania programów operacyjnych w ramach polityki spójności. O dynamice tego rozwoju świadczy nie tylko systematycznie rosnąca liczba badań ewaluacyjnych, ale przede wszystkim stale rosnące ich wykorzystanie. Dowody gromadzone w procesie ewaluacji stanowią istotne źródło informacji dla osób podejmujących decyzje strategiczne, a zgromadzony materiał analityczny stanowi zarówno bazę dla przyszłej oceny wdrażania polityki spójności, jak i pomocne narzędzie oceny polityk krajowych. W ostatnich latach jesteśmy także świadkami dyfuzyjnego procesu przenikania ewaluacji na grunt polityk krajowych. Ewaluacja została wpisana do polskiego prawodawstwa jako wymóg dla programów i strategii realizowanych ze środków krajowych, co jest dowodem docenienia jej znaczenia. Wprowadzenie Celem niniejszej publikacji jest syntetyczne podsumowanie dziesięciu lat ewaluacji polityki spójności realizowanej w Polsce, przedstawienie przyjętych rozwiązań systemowych, przegląd wybranych badań oraz prezentacja informacji związanych z rozwojem kultury ewaluacyjnej. Niniejsze opracowanie nie tylko pozwoli zapoznać się z wieloletnim dorobkiem ewaluacji polityki spójności w naszym kraju, ale będzie również stanowiło inspirację dla rozwinięcia własnych działań. 5 Z_47.indd :24:01

6 2. Ewaluacja polityki spójności w Polsce rys historyczny Ewaluacja polityki spójności w Polsce rys historyczny Ewaluacja funduszy przedakcesyjnych (przed 2004 r.) Rozwój ewaluacji w Polsce jest ściśle powiązany z procesem przyjęcia naszego kraju do struktur europejskich. Pierwsze działania ewaluacyjne były związane z funduszami przedakcesyjnymi: Phare, ISPA czy SAPARD i realizowane sporadycznie na zasadzie autonomicznych przedsięwzięć. Zaledwie kilka instytucji miało do czynienia z działaniami w obszarze ewaluacji (takimi jak badania, szkolenia czy publikacje). Nie następował też satysfakcjonujący proces wymiany doświadczeń. Większość badań dot. funduszy przedakcesyjnych była realizowana bezpośrednio przez Komisję Europejską. Między rokiem 1999 a 2004 polska administracja zakontraktowała zaledwie 10 badań wszystkie o charakterze ex post dot. efektów wdrażanych programów przedakcesyjnych. Badania te wynikały z cyklu życia programu, ukierunkowane były na zaspokojenie bieżących potrzeb informacyjnych i nie wpisywały się w szersze ramy systemowe, przez co mogły służyć celom prowadzonej polityki rozwoju w ograniczonym zakresie. Ważnym krokiem milowym dla rozwoju ewaluacji było powstanie w 2000 r. Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, które było ówcześnie mocno ukierunkowane na ewaluację programów edukacyjnych oraz programów dot. rozwoju zasobów ludzkich wdrażanych przez UKIE. Wstąpienie Polski do UE okres przygotowawczy systemu ewaluacji (lata ) W maju 2004 r., kiedy Polska przystępowała do UE, nie istniał w naszym kraju w pełni funkcjonalny system ewaluacji. Pierwszym zadaniem było więc stworzenie w Polsce odpowiedniego potencjału dla prowadzenia działań ewaluacyjnych w wybranych instytucjach, jak również uruchomienie ewaluacji polityki spójności. Przyjęto następujące założenia związane z realizacją procesu ewaluacji: wszystkie badania są realizowane przez niezależnych, zewnętrznych ewaluatorów wybieranych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych; ewaluacje w ramach Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty są realizowane na dwóch poziomach: 6 Z_47.indd :24:01

7 na poziomie NPR/PWW za ewaluacje horyzontalne odpowiedzialna jest Krajowa Jednostka Oceny 1 (KJO).; na poziomie poszczególnych programów operacyjnych ewaluacje dotyczące poszczególnych programów operacyjnych są zlecane przez jednostki ewaluacyjne ulokowane w strukturach instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi; wyniki ewaluacji są poddawane dyskusji (pod kątem trafności i użyteczności) na spotkaniach grupy sterującej, a następnie przekazywane decydentom w celu ich wykorzystania; wszystkie wyniki badań dostępne są na stronie internetowej dotyczącej ewaluacji. Zaplanowane do realizacji badania dot. perspektywy zostały sprecyzowane w Planie ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju na lata dokumencie, którego celem było zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji procesu ewaluacji w Polsce. Utworzono przy tym Grupę sterującą procesem ewaluacji NPR/PWW, której zadaniem była horyzontalna koordynacja wszystkich badań ewaluacyjnych realizowanych na różnych poziomach wdrażania. Utworzono ponadto sektorowe grupy sterujące dot. procesu ewaluacji SPO RZL i Inicjatywy EQUAL. Z kolei podstawy metodologiczne realizacji procesu ewaluacji zostały sformułowane w ramach Poradnika ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Programów Operacyjnych w Polsce 3. W związku z ograniczeniami kadrowymi (oprócz KJO jednostki ewaluacyjne zostały utworzone tylko w ramach programów operacyjnych Rozwój Zasobów Ludzkich, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), jak również problemami związanymi ze zlecaniem badań w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz opóźnieniami z uruchomieniem pomocy technicznej, w 2005 r. udało się zrealizować tylko kilka badań. Były to na ogół niewielkie badania dotyczące wybranych obszarów interwencji funduszy strukturalnych. W większości były to badania pilotażowe, a ich użyteczność była ograniczona. 1 Krajowa Jednostka Oceny została powołana na mocy ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z 20 kwietnia 2004 r. 2 Po długotrwałych konsultacjach w ramach polskiej administracji, jak również ze służbami Komisji Europejskiej dokument został przyjęty 7 grudnia 2005 r. przez Komitet Monitorujący NPR. Faktyczna realizacja wszystkich zaplanowanych działań okazała się trudna. Zakres poszczególnych przedsięwzięć był zbyt precyzyjnie sformułowany, co rozmijało się z rzeczywistymi potrzebami informacyjnymi decydentów. Doświadczenia związane ze stworzeniem planu ewaluacji były jednak bardzo pomocne w trakcie definiowania założeń systemu ewaluacji na kolejny okres programowania. 3 Poradnik został przygotowany przez Krajową Jednostkę Oceny w 2005 r. Do jego opracowania wykorzystano wyniki zewnętrznych ekspertyz wykonanych przez B. Ciężką, J. Ratajczak, K. Olejniczaka, T. Skierniewskiego i B. Ledziona (tekst Poradnika oraz ekspertyz dostępny jest na stronie zakładka: Dokumenty ewaluacyjne/ekspertyzy, analizy i opracowania). Ewaluacja polityki spójności w Polsce rys historyczny 7 Z_47.indd :24:01

8 Ewaluacja ex ante dokumentów programowych dla okresu programowania (lata ) Ewaluacja polityki spójności w Polsce rys historyczny Proces przygotowania nowej perspektywy finansowej przyspieszył rozwój systemu ewaluacji w Polsce. Konieczne było wykonanie ewaluacji ex ante dla nowych programów operacyjnych. Proces ten obejmował Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i 22 programy operacyjne, z których 16 miało charakter regionalny. Proces ewaluacji był uzupełniony o przygotowane prognozy oddziaływania makroekonomicznego, jak również strategiczne prognozy oddziaływania na środowisko. Proces ewaluacji ex ante Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i programów operacyjnych był największym przedsięwzięciem tego typu. W przeciągu niespełna roku przygotowano badania oceniające plany wydatkowania przeszło 65 mld euro. Czynnikami które w największym stopniu zdeterminowały proces ewaluacji ex ante były skala i złożoność procesu badawczego, silna presja czasu i niewielki potencjał ewaluacyjny polskiej administracji (zwłaszcza na poziomie regionalnym). Mając to wszystko na uwadze zdecydowano się dokonać centralizacji procesu ewaluacji na poziome Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Odpowiedzialność za przygotowanie ewaluacji ex ante w zakresie ewaluacji regionalnych programów operacyjnych powierzono instytucjom zarządzającym krajowymi programami operacyjnymi oraz Krajowej Jednostce Oceny. Zdecydowano się ponadto powierzyć realizację ewaluacji wszystkich szesnastu regionalnych programów operacyjnych oraz programu dotyczącego Rozwoju Polski Wschodniej jednemu ewaluatorowi. W celu zapewnienia koordynacji procesu ewaluacji powołano Komitet ds. Koordynacji Procesu Ewaluacji Dokumentów Programowych na lata Wszystkie dokumenty, zarówno raporty metodologiczne, jak i raporty końcowe były prezentowane na forum Komitetu, a konkluzje i rekomendacje były przedmiotem dyskusji. Ponadto zdecydowano się powołać interdyscyplinarny zespół ekspertów, którego zadaniem było wspieranie Krajowej Jednostki Oceny w zakresie zarządzania całym procesem, w tym odbiorem raportów końcowych. Użyteczność procesu ewaluacji była zróżnicowana i zależała głównie od jakości produktów przygotowanych przez ewaluatorów zewnętrznych. W związku z silną presją czasu, jak również zaawansowanym stanem przygotowań dokumentów programowych, większość z wykorzystanych rekomendacji miała raczej charakter techniczny. W znacznie mniejszym stopniu zostały wykorzystane rekomendacje o charakterze strategicznym. Subiektywna ocena jakości raportów końcowych, dokonana przez instytucje zlecające, wahała się od 2 do 5 (gdzie 5 było najwyższą oceną) i średnio kształtowała się na poziomie dobrym (4). Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji procesu ewaluacji ex ante, stanowiącego olbrzymie wyzwanie organizacyjne dla polskiej administracji, pozwoliły na zdefiniowanie kierunków reorganizacji systemu ewaluacji w naszym kraju. W roku 2007 uruchomiono system ewaluacji bieżącej integrujący proces ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia W jego ramach powstało kilkanaście jednostek ewaluacyjnych w Instytucjach Zarządzających nowymi programami operacyjnymi. 8 Z_47.indd :24:01

9 Pierwsza edycja Akademii Ewaluacji i zmiany w ustawodawstwie krajowym (2008 r.) Kontynuując proces budowy potencjału kadr ewaluacji, w 2008 roku Krajowa Jednostka Oceny zleciła pierwszą edycję Akademii Ewaluacji. Była to inicjatywa mająca na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek ewaluacyjnych i pokrewnych. Akademia realizowana była przez Uniwersytet Warszawski (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG). Do 2014 roku Akademię ukończyło około 180 uczestników pracowników administracji szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego. W tym samym roku po raz pierwszy w Ustawie o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju z dnia 6. grudnia 2006 roku pojawił się wymóg ewaluacji ex ante krajowych dokumentów planistycznych. Rola ewaluacji została także podkreślona w Założeniach Systemu Zarządzania Rozwojem Polski (dokument przyjęty przez RM w kwietniu 2009 roku). Jest to wydarzenie o tyle znaczące, że dotąd żadne krajowe dokumenty nie wymagały realizacji ewaluacji do ich wdrożenia. Wpisanie wymogu ewaluacji do ustawy jest świadectwem przenikania dobrych praktyk z polityki spójności. Ewaluacja ex post NPR (lata ) Kolejnym ważnym etapem w rozwoju ewaluacji polityki spójności w Polsce było przeprowadzenie w 2010 r. przez Krajową Jednostkę Oceny pełnej oceny ex post realizacji pierwszej perspektywy finansowej polityki spójności w Polsce. Ewaluacja przybrała formę serii badań tematycznych w ramach trzech wymiarów: horyzontalnym (badania dotyczyły: oddziaływania makroekonomicznego, wpływu realizacji polityki spójności realizowanej w Polsce na gospodarki krajów UE-15, wpływu na poziom i jakość zatrudnienia, komplementarności interwencji oraz systemu zarządzania i wdrażania polityki spójności); sektorowym (badania dotyczyły: rozwoju infrastruktury transportowej, rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich); terytorialnym (badania dotyczyły wpływu polityki spójności na: rozwój ośrodków miejskich, rozwój obszaru Polski Wschodniej, zarządzania strategicznego na poziomie regionalnym oraz efektów programów transgranicznych). Ewaluacja polityki spójności w Polsce rys historyczny Wszystkie powyższe badania zostały zlecone i zrealizowane przez zewnętrznych wykonawców w latach Badania te stanowiły bazę dla przeprowadzenia wewnętrznej metaewaluacji, której dokonała KJO. Projekt raportu podsumowującego był przedmiotem dyskusji w trakcie VI. konferencji ewaluacyjnej, a następnie został uzupełniony o konkluzje wynikające z przeprowadzonej debaty. Proces ewalu- 9 Z_47.indd :24:02

10 acji ex post pozwolił na dokonanie oceny polityki spójności poprzez wskazanie najbardziej efektywnych i skutecznych form wsparcia, ale również poprzez identyfikację obszarów charakteryzujących się stosunkowo niższym poziomem efektywności interwencji podejmowanych w ramach polityki spójności. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków i rekomendacji o charakterze horyzontalnym użytecznych dla wszystkich obszarów wsparcia na różnych poziomach zarządzania. Należy podkreślić, że Polska była jednym z niewielu krajów, które podjęły się samodzielnej realizacji ewaluacji ex post. Ewaluacja polityki spójności w Polsce rys historyczny Ewaluacja ex ante UP i PO oraz przygotowania do nowego okresu programowania (lata ) W latach działania w zakresie ewaluacji skupiły się na dalszym rozwoju potencjału administracyjnego oraz ewaluacji bieżącej wdrażanych programów. Kolejny rok przyniósł początek szerzej zakrojonych przygotowań do nowej perspektywy finansowej i związane z tym rozpoczęcie ewaluacji ex ante. Krajowa Jednostka Oceny (która w 2013 roku zmieniła nazwę na Krajową Jednostkę Ewaluacji) opracowała wytyczne dla Instytucji Zarządzających, które wskazały zalecany sposób jej przeprowadzania. Rekomendowanym sposobem realizacji badań była ewaluacja partycypacyjna, tj. ścisła współpraca zlecającego z wykonawcą badania. Dodatkiem do wytycznych był przykładowy opis przedmiotu zamówienia zawierający optymalne pytania i obszary badawcze. Dzięki zastosowaniu tego zabiegu udało się zrealizować proces ewaluacji ex ante programów operacyjnych w sposób sprawny, a jednocześnie skupić uwagę ewaluatorów na wymaganych obszarach badawczych. Ponadto Polska zdecydowała się poddać ewaluacji ex ante Projekt Umowy Partnerstwa (UP) zgodnie z zakresem wskazanym w rozporządzeniu (WE) nr 1303/2013. Ramy metodyczne badania opierały się na założeniach ewaluacji wspieranej teorią. Zespół badawczy dokonał odtworzenia zawartej w dokumencie logiki interwencji, co pozwoliło na zbudowanie modelu logicznego interwencji wskazanych w Umowie Partnerstwa. Odtworzona logika poddana została analizie eksperckiej polegającej na gruntownej weryfikacji projektu UP z punktu widzenia dopasowania do potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, spójności wewnętrznej i zewnętrznej, wkładu w realizację celów strategii Europa 2020 i in. Zadanie to zostało przeprowadzone w oparciu o dostępny materiał empiryczny, w tym w szczególności wyniki krajowych i międzynarodowych badań ewaluacyjnych. Zgodnie z założeniami przyjętego modelu partycypacyjnego proces ewaluacji ex ante realizowany był w ścisłej współpracy z autorami dokumentu oraz jego najważniejszymi interesariuszami. Zespół badawczy współpracował z zespołami przygotowującymi Umowę Partnerstwa poprzez bieżący kontakt, serie spotkań bilateralnych oraz przygotowywanie zestawów cząstkowych ocen tematycznych. Takie podejście 10 Z_47.indd :24:02

11 pozwoliło na dwustronną wymianę informacji i opinii z zespołem badawczym oraz umożliwiło autorom ocenianego dokumentu dostęp do wniosków i rekomendacji płynących z ewaluacji podczas prac nad kolejnymi wersjami Umowy Partnerstwa. Istotnym elementem ewaluacji była seria warsztatów z udziałem głównych interesariuszy, w tym przedstawicieli regionów. Zorganizowane zostały 24 warsztaty poświęcone poszczególnym celom tematycznych oraz kwestiom horyzontalnym, w trakcie których dokonano m.in. identyfikacji najważniejszych wyzwań rozwojowych dla interwencji EFSI, opracowano modele logiczne oraz zdefiniowano oczekiwane rezultaty realizacji Umowy Partnerstwa. W ramach procesu ewaluacji szczególny nacisk położono na poprawę wewnętrznej spójności logiki interwencji w zakresie właściwej identyfikacji i poprawnego zdefiniowania oczekiwanych rezultatów wdrażania UP. W celu urzeczywistnienia zasady zorientowania na rezultaty, głównym priorytetem oraz przedmiotem pogłębionej analizy ze strony ewaluatora oraz autorów dokumentu i głównych interesariuszy były opisy celów szczegółowych oraz wskaźniki realizacji i ich spójność ze zdefiniowanymi w procesie oceny relacjami przyczynowo-skutkowymi w ramach planowanej interwencji. Dokonano standaryzacji opisu celów szczegółowych. Cele szczegółowe w ramach poszczególnych celów tematycznych uległy znacznej redefinicji. Dokonano identyfikacji i zdefiniowania najważniejszych warunków, które powinny zostać spełnione, aby interwencja miała szanse przynieść zakładane efekty. Wskazano uwarunkowania skuteczności i efektywności EFSI, które zakresem wykraczają poza obszar interwencji UP, w tym m.in. komplementarność z działaniami finansowanymi ze środków krajowych czy istnienie przejrzystych i prorozwojowych rozwiązań systemowych w poszczególnych obszarach wsparcia. Przedmiotem oceny był również system realizacji, w tym system monitoringu i ewaluacji. W związku z silnym zorientowaniem realizacji polityki spójności na rezultaty, przedmiotem szczegółowej analizy pod kątem wskaźników Strategii Europa 2020 były wskaźniki realizacji zaproponowane w UP. Wspólnie z wykonawcą badania wypracowano podejście do szacowania wartości docelowych wskaźników makroekonomicznych i wskaźników rezultatu strategicznego. Wartości pośrednie i docelowe wskaźników poddane zostały ocenie i weryfikacji pod kątem realności ich osiągnięcia za pomocą modelu makroekonomicznego oraz modeli logicznych interwencji. Ewaluator ocenił spójność alokacji środków na poszczególne cele tematyczne pod względem adekwatności zdiagnozowanych potrzeb oraz oczekiwanych rezultatów interwencji. W dniu 24 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju, która nałożyła obowiązek realizacji ewaluacji ex ante dla wszystkich strategii rządowych oraz dla programów krajowych o budżecie powyżej 300 mln zł. Dodatkowo wskazano, iż minister właściwy ds. rozwoju regionalnego odpowiedzialny jest za koordynację i realizację ewaluacji polityki rozwoju w Polsce, a także za ustalanie standardów i zaleceń dla ewaluacji. Określono także, że w ramach urzędu obsługującego ministra zadania te pełni KJE. Rozszerzanie obowiązków ewaluacyjnych na gruncie polityk krajowych świadczy o rosnącej świadomości polskich decydentów, a także o potrzebie ustalenia obiektywnych metodologicznie kryteriów ewaluacji dokumentów programowych. Ewaluacja polityki spójności w Polsce rys historyczny 11 Z_47.indd :24:02

12 3. System ewaluacji polityki spójności System ewaluacji polityki spójności Polski system ewaluacji, ukształtowany w formie dojrzałej w 2007 roku na potrzeby perspektywy finansowej , jest silnie zdecentralizowany. Zgodnie z zasadą subsydiarności, kompetencje w zamawianiu i realizacji badań ewaluacyjnych zostały przyznane instytucjom najbardziej zainteresowanym wnioskami i rekomendacjami na odpowiednich poziomach wdrażania. Taka organizacja procesu ewaluacji pozwala na to, by ewaluacja była możliwie blisko pojawiających się problemów, a jednocześnie poprzez zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy zapewniała właściwe identyfikowanie tematów badawczych, co w konsekwencji prowadzi do pełniejszego wykorzystania jej wyników. Dotychczas system ewaluacji określony był przez Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata Dokument, zatwierdzony w 2007 roku, określał podmioty systemu ewaluacji oraz ich podstawowe obowiązki. W związku z postulowanymi przez Komisję Europejską zmianami dla okresu rozpoczęto tworzenie nowego, bardziej złożonego i precyzyjnego zbioru zasad dla polskiego systemu ewaluacji. W kolejnym okresie programowania będą nim Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy Dokument ten integruje zarówno kwestie systemowe, definiując kształt systemu ewaluacji, ale i wskazuje sposoby wykorzystania wyników badań oraz obowiązki poszczególnych jednostek. Struktura instytucjonalna systemu ewaluacji polityki spójności została przedstawiona na wykresie na kolejnej stronie. Najważniejszymi aktorami systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce są: Krajowa Jednostka Ewaluacji (do 2013 roku Krajowa Jednostka Oceny), jednostki ewaluacyjne zlokalizowane w ramach instytucji zarządzających programami operacyjnymi i w ramach instytucji pośredniczących pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto analizy i badania ewaluacyjne realizowane są także przez niektóre instytucje koordynujące kwestie horyzontalne, takie jak Departament Informacji i Promocji, zajmujący się ewaluacją działań promocyjnych lub Departament Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej MIR, skupiający się na kwestiach instytucjonalno-systemowych. Działania jednostek ewaluacyjnych wspierane są przez pozostałych interesariuszy procesu ewaluacji w ramach prac grup sterujących oraz przez komitety monitorujące. Zakres odpowiedzialności najważniejszych instytucji przedstawiony został poniżej. Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE) Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE) ulokowana w strukturze Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialna jest za koordynację całego systemu ewaluacji (działań pozostałych jednostek ewaluacyjnych). Ponadto, do zadań 12 Z_47.indd :24:02

13 Krajowa Jednostka Ewaluacji Jednostka Ewaluacyjna IZ POWER Jednostki Ewaluacyjne Instytucji Pośredniczących Jednostka Ewaluacyjna IZ PO PC Jednostki Ewaluacyjne Instytucji Pośredniczących Jednostka Ewaluacyjna IZ POIiŚ Jednostki Ewaluacyjne Instytucji Pośredniczących Jednostka Ewaluacyjna IZ PO POIR Jednostki Ewaluacyjne Instytucji Pośredniczących Jednostka Ewaluacyjna IZ PO RPW Jednostki Ewaluacyjne Instytucji Pośredniczących 16 jednostek Ewaluacyjnych IZ RPO Jednostka Ewaluacyjna programów EWT jednostki należy realizacja badań ewaluacyjnych na poziomie NSRO/UP oraz koordynacja procesu budowy kultury ewaluacyjnej w administracji polskiej. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju Krajowa Jednostka Ewaluacji odpowiedzialna jest także za realizację ewaluacji strategii krajowych pozostających w kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także za sporządzanie standardów i zaleceń dla krajowych dokumentów ewaluacyjnych. Tym samym KJE ustanowiona została ośrodkiem koordynacji ewaluacji krajowych polityk rozwoju. System ewaluacji polityki spójności Jednostki ewaluacyjne Wraz z decentralizowaniem systemu wdrażania polityki spójności w Polsce, zdecydowano się zdecentralizować proces ewaluacji. Jednostki ewaluacyjne, ulokowane w ramach każdego programu operacyjnego (zarówno krajowego, jak i regionalnego), są kluczowymi aktorami systemu ewaluacji w Polsce i są odpowiedzialne za organizację procesu ewaluacji w ramach danego programu. Instytucje zarządzające mają prawo delegować kompetencje w zakresie ewaluacji na niższe poziomy wdrażania (poziom instytucji pośredniczących). W ramach większości programów operacyjnych stworzono grupy sterujące, których zadaniem jest wsparcie jednostek ewaluacyjnych w realizacji procesu ewaluacji. 13 Z_47.indd :24:02

14 Według danych za rok 2013, przy realizacji badań ewaluacyjnych w całym systemie zatrudnionych było prawie 160 osób. W nowym okresie programowania w systemie ewaluacji będzie funkcjonowało 6 jednostek ewaluacyjnych Instytucji Zarządzających dla programów krajowych, 16 jednostek IZ regionalnych oraz jednostki ewaluacyjne Instytucji Pośredniczących. Ze względu na koordynację działań związanych z Europejskim Funduszem Społecznym szczególna rola przypada w systemie jednostce ewaluacyjnej przy IZ POKL/POWER. System ewaluacji polityki spójności 14 Z_47.indd :24:02

15 4. Badania ewaluacyjne, rynek ewaluacji Plany ewaluacji Badania ewaluacyjne realizowane przez jednostki systemu ewaluacji realizowane są na podstawie planów ewaluacji. Obowiązek przygotowania planów ewaluacji zdecydowano się wprowadzić w wytycznych ogłoszonych w 2007 r. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata , plany ewaluacji przygotowywane są zarówno na poziomie NSRO, jak i na poziomie programów operacyjnych (w przypadku delegacji kompetencji również na niższych poziomach wdrażania). W okresie funkcjonowały dwa rodzaje planów: strategiczne i operacyjne. Plany strategiczne obejmowały cały okres wdrażania przedstawiając organizację systemu ewaluacji, jak również najważniejsze obszary badań. Plany operacyjne natomiast definiowały najważniejsze działania jakie zostaną podjęte w danym roku kalendarzowym: konkretne tematy badań, jak i inne działania związane z budową kultury ewaluacyjnej (konferencje, szkolenia, publikacje itp.). Wszystkie plany ewaluacji dostępne są na stronie internetowej, tak by potencjalni wykonawcy badań mieli możliwość lepiej przygotować się do przyszłych postępowań przetargowych. Realizacja wyżej wymienionych planów jest monitorowana przez KJE. W okresie programowania w sposób znaczący zwiększają się wymagania KE dotyczące procesu planowania ewaluacji. Plany ewaluacji stają się obowiązkiem wynikającym z zapisów rozporządzenia, a ich zakres i sposób przygotowania oraz zatwierdzania został szczegółowo doprecyzowany w wytycznych KE. Badania ewaluacyjne W latach zrealizowano w skali kraju łącznie 976 badań ewaluacyjnych 4. Do tej wartości zaliczają się wszystkie badania zrealizowane na poziomach wdrażania wyższych, niż projektowy w ramach kolejnych perspektyw finansowych ( , oraz ). Poniższy wykres przedstawia liczbę zrealizowanych badań ewaluacyjnych w poszczególnych latach. Badania ewaluacyjne, rynek ewaluacji 4 Dane według bazy badań ewaluacyjnych na dzień r. Faktyczna liczba zrealizowanych badań może być nieco niższa, jako że w bazie znajdują się także ekspertyzy oraz oceny oddziaływania na środowisko. 15 Z_47.indd :24:02

16 200 Badania ewaluacyjne, rynek ewaluacji * 172 Liczba badań ewaluacyjnych w poszczególnych latach Źródło: Baza badań ewaluacyjnych wg stanu na dzień r. oraz plany ewaluacji KJE i IZ na rok 2014(*). W pierwszych latach swojego istnienia ewaluacja w Polsce była zjawiskiem nowym, a niewielka liczba zrealizowanych w tym czasie badań to ewaluacje programów przedakcesyjnych. Począwszy od akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zaczęło się to zmieniać, a liczba ewaluacji dość dynamicznie zaczęła rosnąć. Zmiana w ilości realizowanych badań może być obserwowana zwłaszcza między rokiem 2007 a Wzrost ten był spowodowany wdrożeniem nowego systemu ewaluacji, w ramach którego obowiązek przeprowadzania badań został powierzony instytucjom zarządzającym na poziomie regionalnym. Równocześnie jednostki ewaluacyjne funkcjonujące w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwiększyły swój potencjał, co także miało wpływ na globalny wzrost liczby realizowanych badań. Ten wzrost liczby realizowanych badań związany był z uruchomieniem nowego okresu programowania Po osiągnięciu maksymalnego poziomu w roku 2010, liczba rokrocznie realizowanych badań spadała do roku Wyjaśnić to można tym, iż większość badań o charakterze operacyjnym, tzn. dotyczących systemu wdrażania, realizowanych jest na początku perspektywy finansowej. Przeprowadzona analiza planów ewaluacji na rok 2014 wykazała, że jednostki ewaluacyjne zaplanowały w tym roku realizację 156 badań. Wiąże się to z dużym zapotrzebowaniem na ewaluację ex ante perspektywy Ponadto, w związku z planowanym uruchomieniem ewaluacji ex post okresu należy spodziewać się, że i w kolejnym roku trend wzrostu liczby badań może się utrzymać. Można także wysnuć tezę, iż liczba realizowanych ewaluacji podlegać będzie powtarzalnym trendom o charakterze cyklicznym, związanym z kolejnymi okresami programowania UE przy założeniu minimalnych zmian systemu ewaluacji Z_47.indd :24:02

17 Liczba badań według poszczególnych obszarów tematycznych wpływ NPR/NSRO; 33; 3% środowisko; 22; 2% rozwój i modernizacja infrastruktury; 104; 11% good governance; 270; 28% rozwój zasobów ludzkich; 249; 26% Źródło: Baza badań ewaluacyjnych wg stanu na dzień r. innowacyjność gospodarki; 102; 10% rozwój regionalny i terytorialny; 199; 20% Biorąc pod uwagę strukturę przeprowadzonych badań wg strategicznych obszarów wsparcia, najwięcej ewaluacji zostało zrealizowanych w obszarze good governance, obejmującym głównie analizy systemu wdrażania oraz procedur systemowych. Tak duża liczba badań w tym obszarze (prawie 1/3 wszystkich przeprowadzonych ewaluacji) związana jest przede wszystkim ze skupieniem instytucji zarządzających na wsparciu i ulepszaniu systemu wdrażania, zwłaszcza w latach 2008 i Stosunkowo duża liczba badań zrealizowana została również w obszarze zasobów ludzkich oraz rozwoju regionalnego i terytorialnego. Obszar zasobów ludzkich wydaje się być zarazem najlepiej przebadanym pod kątem efektów interwencji polityki spójności. Badania ewaluacyjne, rynek ewaluacji 17 Z_47.indd :24:02

18 Liczba badań w podziale na typ względem cyklu interwencji ex ante Badania ewaluacyjne, rynek ewaluacji Źródło: Baza badań ewaluacyjnych wg stanu na dzień r. 851 ewaluacje bieżące Ponad 80% badań realizowanych w Polsce ma charakter ewaluacji bieżących. Wynika to ze specyfiki ewaluowanych przedsięwzięć programy operacyjne współfinansowane z funduszy unijnych mają charakter złożonych i wieloletnich interwencji publicznych wymagających realizacji serii różnorodnych badań dokonywanych w trakcie ich wdrażania. Należy ponadto zwrócić uwagę, że w Polsce zdecydowano się przeprowadzić we własnym zakresie ewaluację ex post , mimo że zgodnie z wymaganiami rozporządzeń jest to obowiązek Komisji Europejskiej. Ewaluacje w Polsce są głównie zlecane na zewnątrz, niezależnym wykonawcom (98% badań). W pełni gwarantuje to zachowanie obiektywności prowadzonych ewaluacji, a jednocześnie zapewnia wysoką efektywność całego procesu (znacznie szybciej można zlecić i odebrać badanie niż przeprowadzić je siłami wewnętrznymi). Z drugiej strony ewaluacja wewnętrzna (2% badań) jest znakomitym narzędziem podnoszenia potencjału własnego jednostek administracji publicznej. Co więcej, wnioski i rekomendacje, które powstają w wyniku realizacji ewaluacji wewnętrznej są często lepiej osadzone w aktualnym kontekście procesów decyzyjnych i bardziej odpowiadają potrzebom decydentów. Wydaje się więc wskazane zwiększenie roli ewaluacji wewnętrznej, zwłaszcza w kontekście realizacji badań metaewaluacyjnych. ex post inne 18 Z_47.indd :24:02

19 1% 2% 3% 17% Podział badań na okresy programowania 4% i % 23% 73% 1% i inne Badania ewaluacyjne w podziale na wielkość budżetu 26% duże średnie małe Badania ewaluacyjne, rynek ewaluacji brak danych 36% nie dotyczy Źródło: Baza badań ewaluacyjnych wg stanu na dzień r. Ponad 1/4 przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w okresie zostało zakwalifikowane jako duże (z budżetem przekraczającym 75 tys. zł), 36% ewaluacji to badania średnie (o wartości pomiędzy 30 a 75 tys. zł). Pozostałe 14% ewaluacji, to badania małe (poniżej 30 tys. zł). Relatywnie duży udział badań o średnich budżetach wynika w znacznej mierze z operacyjnego charakteru dużej części zlecanych ewaluacji, w tym w szczególności na poziomie regionalnym. 19 Z_47.indd :24:02

20 Rynek ewaluacji strona popytowa Stronę popytowa rynku ewaluacji tworzy Krajowa Jednostka Ewaluacji oraz jednostki ewaluacyjne zlokalizowane przy Instytucjach Zarządzających. Aktywność instytucji zlecających badania przedstawia poniższy wykres. Najbardziej aktywni zlecający od 2004 roku (powyżej 30 zleconych badań) Badania ewaluacyjne, rynek ewaluacji UM Lubuskie UM Kujawsko-Pomorskie UM Pomorskie UM Łódzkie UM Małopolskie IZ POIR (IZ POIG / IZ SPO WKP) PARP IZ POWER (IZ POKL / IZ SPO RZL) KJE (KJO) Inne instytucje poniżej 30 badań Źródło: Baza badań ewaluacyjnych wg stanu na dzień r. Do dnia dzisiejszego jednostki ewaluacyjne zarządzające programami krajowymi (lub realizujące badania horyzontalne) zleciły 535 ewaluacji, natomiast instytucje regionalne 441 w tej liczbie zawierają się także badania regionalne instytucji pośredniczących POKL. Krajowa Jednostka Ewaluacji jest najbardziej aktywnym podmiotem zlecającym badania w ramach polskiego systemu ewaluacji. Ponad 100 badań które zrealizowała, to prawie tyle samo co dwie kolejne najbardziej aktywne jednostki ewaluacyjne. 59 badań zostało zrealizowane przez najbardziej doświadczoną z poziomu instytucji zarządzających jednostkę w ramach POKL/POWER (wcześniej SPO RZL). Należy również docenić ważną rolę w tym zakresie PARP, która, mimo że pełni funkcje wdrożeniowe w systemie realizacji polityki spójności, zrealizowała aż 47 badań. Jednostka ewaluacyjna w ramach programu POIG/POIR (wcześniej SPO WKP) zleciła realizację przeszło trzydziestu badań. Pięć 20 Z_47.indd :24:02

Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, r.

Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, r. Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, 26.06.2013r. Prezentacja dotyczy. celu działania systemu (odpowiedź na zarysowane

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011

Okresowy plan ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011 Okresowy plan Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011 Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR Warszawa, styczeń 2011 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Mocne i słabe strony procesu ewaluacji 2007-2013 Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020

Mocne i słabe strony procesu ewaluacji 2007-2013 Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020 Mocne i słabe strony procesu ewaluacji 2007-2013 Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020 Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIR Ewaluacja programów

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny I. Założenia wstępne 1. Zadania dla Ministra odpowiedzialnego za dział rozwój

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Reforma polityki spójności po 2013 r.

Reforma polityki spójności po 2013 r. Reforma polityki spójności po 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień 2009 r. 1 wprowadzenie 2 Debata wspólnotowa Kontekst debaty 4 raport kohezyjny przegląd budżetu UE i polityk wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja polityki spójności 2014-2020. Trendy i kierunki rozwoju

Ewaluacja polityki spójności 2014-2020. Trendy i kierunki rozwoju Ewaluacja polityki spójności 2014-2020. Trendy i kierunki rozwoju Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIR OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG ZAŁOŻENIA I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU LIPNOWSKIEGO LIPNO, 30.03.2015 r. POZIOMY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie François Cancalon Specjalista ds. transportu JASPERS Plac Piłsudskiego 1 00-078 WARSZAWA, POLSKA f.cancalon@eib.org

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 25.06.2013

Konferencja Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 25.06.2013 Instrument CLLD w perspektywie finansowej 2014-2020 we wdrażaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i jego praktyczne zastosowanie w polityce spójności Konferencja Rozwój lokalny kierowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Od jednostkowych badań w stronę syntezy i metaanalizy -wyzwanie dla procesu planowania ewaluacji w perspektywie 2014-2020

Od jednostkowych badań w stronę syntezy i metaanalizy -wyzwanie dla procesu planowania ewaluacji w perspektywie 2014-2020 Od jednostkowych badań w stronę syntezy i metaanalizy -wyzwanie dla procesu planowania ewaluacji w perspektywie 2014-2020 OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca w Obszarze Metropolitalnym Warszawy

Współpraca w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Współpraca w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Warszawa, 8 listopada 2017 r. gdzie jesteśmy? dokąd zmierzamy? Muzeum POLIN, 8 listopada 2017 r. Plan prezentacji Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia II posiedzenie 28 września 2015 r., Warszawa

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia II posiedzenie 28 września 2015 r., Warszawa Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia II posiedzenie 28 września 2015 r., Warszawa Michał Kępowicz Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 28 września 2015 r. Agenda spotkania 1.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie

Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie 2014-2020 Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Istebna 14 lutego 2014 roku Środki

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. Harmonogram i propozycje

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce

Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce referat na konferencję pt OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Metody ewaluacji projektów unijnych

Metody ewaluacji projektów unijnych Metody ewaluacji projektów unijnych D R E W A K U S I D E Ł K A T E D R A E K O N O M E T R I I P R Z E S T R Z E N N E J W Y D Z I A Ł E K O N O M I C Z N O - S O C J O L O G I C Z N Y U Ł E K U S I D

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice TYTUŁ PREZENTACJI III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 12.12.2013 r. Katowice Harmonogram prac opracowanie 3 wersji RPO WSL Wrzesieo/ październik 2013r.

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

Subregionalny Program Rozwoju do roku Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 Decyzja nr 233 /2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. Listopad 2009 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie - wstępna analiza partnerów społecznych - stan realizacji kluczowych postulatów z Białej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Streszczenie

Załącznik nr 5 Streszczenie Załącznik nr 5 Streszczenie Raport jest podsumowaniem badania pn. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zrealizowanego przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem

Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Iwona Mąkolska-Frankowska Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi dr Ryszard Zarudzki Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA

EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA DR DOMINIK ROZKRUT RAFAŁ TRZCIŃSKI Dz. współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wsparcie systemu

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT określenie obszaru problemowego konieczność oderwania się od granic administracyjnych zasada opracowania Strategii ZIT - identyfikacja głównych problemów

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Współpraca sieci KOT ROT-y realizacja i plany

Współpraca sieci KOT ROT-y realizacja i plany Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Współpraca sieci KOT ROT-y realizacja i plany Krajow e Obserw atorium Terytorialne Rzeszów, czerwiec 2015 r. System monitorowania rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo