Proces inwestycyjny w prawie wodnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces inwestycyjny w prawie wodnym"

Transkrypt

1 Proces inwestycyjny w prawie wodnym Agnieszka Sznajder Copyright by Instytut Badań nad Demokracją

2 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 151, kl. I, lok. 2222, Warszawa tel./fax. 22/ ;

3 Spis treści 1. Akty prawne 2. Definicja procesu inwestycyjnego 3. Pozwolenie wodnoprawne 4. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 5. Pozwolenie budowlane i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 6. Podsumowanie 7. Bibliografia

4 Akty prawne

5 Akty prawne 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, ze zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

6 Proces inwestycyjny

7 Proces inwestycyjny Proces inwestycyjny można za dr hab. Mieczysławem Połońskim prof. SGGW zdefiniować jako ciąg skoordynowanych czynności o charakterze technicznym, prawnym, technologicznym, organizacyjnym, finansowym itp. prowadzących do realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji budowlanej w określonym czasie oraz przy ograniczonych zasobach finansowych.

8 Proces inwestycyjny PROCES INWESTYCYJNY FINANSOWYM CIĄG ZDARZEŃ O CHARAKTERZE TECHNOLOGICZNYM ORGANIZACYJNYM PRAWNYM TECHNICZNYM

9 Proces inwestycyjny Cechy procesu inwestycyjnego: - Skoordynowane czynności o różnym charakterze - Ograniczone zasoby - Ograniczony czas realizacji - Cel polegający na realizacji i eksploatacji inwestycji

10 Pozwolenie wodnoprawne

11 Pozwolenie wodnoprawne Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na: 1) szczególne korzystanie z wód; 2) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; 3) wykonanie urządzeń wodnych; 4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód; 5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 6) piętrzenie wody podziemnej; 7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

12 Pozwolenie wodnoprawne 8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych; 9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 11) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów; 12) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót.

13 Pozwolenie wodnoprawne Szczególne korzystanie w wód obejmuje w szczególności: 1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych; 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych; 4) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 5) korzystanie z wód do celów energetycznych; 6) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu; 7) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu; 8) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

14 Pozwolenie wodnoprawne Regulacja wód oznacza podejmowanie przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód (zachowanie lub odtworzenie stanu ich dna lub brzegów oraz konserwacja lub remont istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód lub lodów, a także właściwych warunków korzystania z wód), a w szczególności polegających na kształtowaniu przekroju podłużnego poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego.

15 Pozwolenie wodnoprawne Regulacja wód polega w szczególności na: regulacji rzek (budowle regulacyjne), zabudowie potoków górskich, kształtowaniu nowych koryt cieków naturalnych, wykonywaniu polderów przeciwpowodziowych.

16 Pozwolenie wodnoprawne Urządzeniem wodnym jest urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z tych zasobów. Dotyczy to budowli piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, kanałów, rowów, zbiorników, obiektów związanych z tymi zbiornikami i stopni wodnych, stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, stawów przeznaczonych do rekreacji, obiektów przeznaczonych do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych, obiektów energetyki wodnej, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, które służą do odprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych, stałych urządzeń służących do połowu ryb i innych organizmów wodnych, murów oporowych, bulwarów, pomostów, przystani, kąpielisk oraz stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych (promy rzeczne).

17 Pozwolenie wodnoprawne Przez długotrwałe obniżanie wody podziemnej rozumie się przerwanie dopływu wody i skierowanie jej w inne miejsce. Celem wykonania tej czynności jest wyeliminowanie wód podziemnych lub tzw. podskórnych w prowadzonych inwestycjach i przedsięwzięciach w celu przesiąkania wody do gruntu, zazwyczaj przez wykonywanie na terenach niżej położonych rowów odwadniających lub innych urządzeń.

18 Pozwolenie wodnoprawne Piętrzenie wody podziemnej jest dokonywane w wyniku celowego podjęcia działań polegających na zasileniu warstwy wodonośnej w celu osiągnięcia wydajnego poboru wód podziemnych. Czynność ta jest ingerencją w stosunki wodne i wymaga kontroli ze strony organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, piętrzenie wody podziemnej wykonane w niewłaściwy sposób może bowiem skutkować podtopieniami nieruchomości sąsiednich niżej położonych.

19 Pozwolenie wodnoprawne Pytanie: - Na czym polega regulacja wód? - Na czym polega piętrzenie wody podziemnej? - Wymień pięć przykładów urządzeń wodnych.

20 Pozwolenie wodnoprawne Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na: 1) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; 2) holowanie oraz spław drewna; 3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych; 4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi; 5) wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;

21 Pozwolenie wodnoprawne 6) odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 7) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 8) pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę; 9) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych; 10) pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych.

22 Pozwolenie wodnoprawne Zapamiętaj: Materialnoprawną podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego stanowi art. 122 ust. 1 pkt 3 p.w. Z kolei kwestia możliwości legalizacji wykonanego już urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego uregulowana została w art. 64a p.w. Odmienne podstawy materialnoprawne rozstrzygnięć spraw administracyjnych powodują, że przedmiotowe kwestie rozstrzygane są w ramach odrębnych postępowań administracyjnych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 marca 2012 r. II SA/Gd 948/11

23 Pozwolenie wodnoprawne Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego Całość procesu inwestycyjnego należy rozpocząć od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Generalnie właściwym w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 140 ust. 1 PrWod). Ustawodawca przyznaje jednak w określonych sytuacjach kompetencję w tym zakresie Marszałkowi Województwa oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ust. 2 oraz 2a art. 140 PrWod).

24 Pozwolenie wodnoprawne Pytanie: - Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

25 Pozwolenie wodnoprawne Marszałek województwa jest organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w następujących przypadkach: jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; w przypadkach, gdy pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na: szczególne korzystanie z wód;

26 Pozwolenie wodnoprawne regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; wykonanie urządzeń wodnych; rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód; długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

27 Pozwolenie wodnoprawne piętrzenie wody podziemnej; gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych; odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych; wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

28 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; - w sytuacji gdy dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

29 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli przeciwpowodziowych; na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych; na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów; na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

30 Pozwolenie wodnoprawne Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydaje pozwolenia wodnoprawne, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

31 Pozwolenie wodnoprawne STAROSTA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DYREKTOR RZGW

32 Pozwolenie wodnoprawne Pytanie: Który organ będzie właściwy do wydania następujących pozwoleń wodnoprawnych? - Na wykonanie budowli przeciwpowodziowych? - Na wykonanie pomostu na jeziorze? - Na wykonanie elektrowni wodnej na zalewie?

33 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

34 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Postępowanie w przedmiocie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ma charakter postępowania administracyjnego wszczynanego na wniosek. Ustawodawca określa wymagania jakim powinien odpowiadać wniosek głównie w zakresie dokumentacji załączonej do wniosku. Zgodnie z brzmieniem ust. 2 art. 131 PrWod do wniosku dołącza się: 1) operat wodnoprawny, zwany dalej operatem ; 2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego; 3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

35 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów do wniosku dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

36 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Jeżeli wniosek dotyczy poboru wód podziemnych oraz odwodnienia zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

37 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zapamiętaj: Przepis art. 131 ustawy Prawo wodne określa niezbędną dokumentację stanowiącą podstawę do wszczęcia postępowania wodnoprawnego. Na podstawie art. 132 tej ustawy wiodące znaczenie dokumentacji w tym przedmiocie nadano miano operatu wodnoprawnego. Zgodnie z tym przepisem operat sporządza się w formie opisowej i graficznej, co oznacza, że powinien być sporządzony na piśmie zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym ze szczególną starannością wymagającą wiedzy fachowej. (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 października 2011 r. (IV SA/Wa 1179/2011)

38 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zapamiętaj: Operat jest, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, integralną częścią wniosku, a sporządzany jest na zlecenie podmiotu wnioskującego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Oznacza to, że operat jest przygotowywany przed wszczęciem postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jak również autor jego jest wybierany przez inwestora. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 marca 2008 r. (IV SA/Wa 103/2008)

39 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zapamiętaj: Aby wszcząć postępowanie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, oprócz operatu wodnoprawnego, należy dołączyć do wniosku decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli decyzja ta nie jest wymagana wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Wyrok WSA w Łodzi dnia 21 czerwca 2011 r. (II SA/Łd 538/2011)

40 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zapamiętaj: Pozwolenie wodnoprawne, zwłaszcza którego przedmiotem jest zezwolenie na wykonanie urządzeń wodnych, jest w swej istocie sposobem zagospodarowania tego terenu, zaś każda decyzja administracyjna kształtująca wykorzystanie przestrzenne terenu musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 października 2007 r. (II SA/Łd 477/07)

41 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zapamiętaj: W normie art. 131 ust. 2 pkt 3 Prawa wodnego przyjęto, że do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Z dyspozycji tej normy prawa wynika zatem, że aby wszcząć postępowanie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego należy w szczególności dołączyć opis prowadzonej działalności. Opis ten powinien wyjaśniać charakter działalności (produkcyjnej, usługowej), rozmiary, użyte środki, stosowane technologie oraz wyjaśnienie jaki wpływ na środowisko może mieć zamierzona działalność.

42 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Omawiany przepis Prawa wodnego wymaga by opis był sporządzony w języku powszechnie zrozumiałym tj. nietechnicznym, gdyż działalność związana z pozwoleniem wodnoprawnym nie może naruszać interesów osób trzecich, zaś opis w języku nietechnicznym daje im podstawę do oceny czy ten interes może być zagrożony i czy podjąć czynności zmierzające do ochrony tych praw. Wyrok NSA z dnia 9 maja 2007 r. (II OSK 706/2006)

43 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Stroną postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego jest: 1) wnioskodawca; 2) właściciel wody; 3) właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 4) właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

44 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 5) władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 6) uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

45 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zapamiętaj: Przepis art. 127 ust. 7 PrWod ma charakter proceduralny i jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 28 k.p.a., który ustala enumeratywnie wszystkie strony postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. (Wyrok WSA w Szczecinie z 19 października 2010 r., II SA/Sz 548/10)

46 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zapamiętaj: w piśmiennictwie pozwolenie wodoprawne jest powszechnie uznawane za konstytutywny akt administracyjny (T. Zwęglińska, w: S. Surowiec, W. Tarasiewicz, T. Zwęglińska, Prawo wodne. Komentarz i przepisy wykonawcze, Warszawa 1981, s. 56 oraz Nowe prawo wodne, red. J. Koza, Zielona Góra 2002, s. 118; Prawo wodne z komentarzem, red. J. Rotko, wyd. 2, Wrocław 1999, s. 64).

47 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Pozwolenia wodnoprawnego nie można traktować jako decyzji uznaniowej, bowiem konstrukcja przepisów rozdziału 4 Działu IV ustawy prawo wodne, zawierającego regulację odnoszącą się do pozwolenia wodnoprawnego wskazuje, że ma ono cechy decyzji związanej. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lipca 2011 r. II SA/Kr 1372/2010)

48 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Pytanie: 1. Scharakteryzuj pozwolenie wodnoprawne. 2. Wskaż strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

49 Pozwolenie na budowę i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

50 Pozwolenie na budowę i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych Należy wskazać, że posiadanie ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadkach, gdy jest ono wymagane do realizacji inwestycji.

51 Pozwolenie na budowę i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych Pozwolenie wodnoprawne jest bowiem załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia budowlanego, w sytuacji gdy jest ono wymagane do realizacji inwestycji. Pozwolenie wodnoprawne jest również wymagane w sytuacji, gdy realizacja inwestycji, co prawda nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale konieczne jest zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.

52 Pozwolenie na budowę i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych W zakresie inwestycji wodnoprawnych pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m 3 na dobę; przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m 2 ; pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

53 a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, b) uprawiania wędkarstwa, c) rekreacji; Pozwolenie na budowę i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

54 Pozwolenie na budowę i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologicznometeorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

55 Pozwolenie na budowę i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł.

56 Pozwolenie na budowę i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: a) ziemnych stawów hodowlanych; b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; Wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

57 Podsumowanie Podsumowując należy stwierdzić, iż proces inwestycyjny w prawne wodnym obejmuje szereg czynności, o różnym charakterze i wymaga spełnienia wielu warunków formalnych, w tym uzyskania czasami nawet kilku decyzji administracyjnych. Co istotne w poszczególnych postępowaniach administracyjnych inaczej może być określony krąg stron postępowania, co wymaga zachowania czujności zarówno przez organy administracji publicznej jak i inwestora.

58 Bibliografia Mirosław Kałużny, Prawo wodne. Komentarz, Lexis Nexis Polska Sp. z o. o., Warszawa 2013 r. Jan Szachułowicz, Prawo wodne. Komentarz, Lexis Nexis Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010 r. B. Rakoczy (red.), Z. Bukowski, K. Szuma, Prawo wodne. Komentarz, LEX, 2013 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY. Zbigniew Bukowski

Wprowadzenie MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY. Zbigniew Bukowski t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Zbigniew Bukowski MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY Słowa kluczowe: prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka przewodniczący Teresa Liszcz Stanisław Rymar sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Budownictwo i Architektura 13(1) (2014) 41-52 Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę Załącznik nr 2. Zestawienie uwag i odpowiedzi na uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 Lp. I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo