Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków"

Transkrypt

1 Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor) zapoznać się z wymaganiami prawnoadministracyjnymi dotyczącymi tej inwestycji. Wymagania prawno-administracyjne związane z budową małej oczyszczalni ścieków wynikają z zakresu przepisów ochrony środowiska, a także z przepisów budowlanych. Można tu wyróżnić trzy obszary: procedura prawno-administracyjna związana z budową oczyszczalni wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych uzależnione od rodzaju odbiornika, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; wymagania techniczne zawarte w normach - przede wszystkim w normie PN-EN A1 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Decydującą okolicznością, która wpływa na status prawny przydomowej oczyszczalni ścieków w zakresie procedury wymaganej przy budowie, a także pod względem wymaganej jakości ścieków oczyszczonych, jest sklasyfikowanie danego obiektu albo jako zwykłe korzystanie z wód, albo jako szczególne korzystanie z wód (Prawo wodne). Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego (art. 36, ust. 2 Prawa wodnego) Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe (art. 37 Prawa wodnego) np. korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, a także rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m³ na dobę, nie stanowi zwykłego korzystania z wód Przystępując do realizacji inwestycji, należy ustalić jej możliwości z punktu widzenia przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę, gdy jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m³. W myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizacja inwestycji nie wymagającej pozwolenia na budowę, nie wymaga również uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli chodzi o przepisy Prawa wodnego, przydomowa oczyszczalnia ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych w ilości nieprzekraczającej 5 m³ na dobę, pochodzących z gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego (pod warunkiem, że odbywa się to na gruncie stanowiącym własność użytkownika.

2 Chociaż zgodnie z Prawem wodnym oczyszczalnie ścieków w warunkach zwykłego korzystania z wód nie są urządzeniami wodnymi (nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego), jednak zaliczane są do instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja wymaga zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska (art. 152 Prawa ochrony środowiska). Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgłoszenie to powinno zawierać dane dotyczące: eksploatującego oczyszczalnię, wraz z adresem, czasu pracy instalacji oraz ilości i składu odprowadzanych ścieków, spełniania norm jakości odprowadzanych ścieków. Organ przyjmujący zgłoszenie może w ciągu 30 dni wnieść w formie decyzji wymagania dotyczące eksploatacji oczyszczalni. W przypadku braku zgłoszenia eksploatacji organ może nałożyć na eksploatującego karę grzywny. W razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji tej oczyszczalni wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie. Chociaż budowa oczyszczalni przydomowej o dobowej przepustowości do 7,5 m³ nie wymaga pozwolenia na budowę, aby pozostać w zgodzie z Prawem budowlanym, należy co najmniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) starostwa powiatowego. Do zgłoszenia należy dołączyć: oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; projekt zagospodarowania działki i projekt budowlany oczyszczalni, sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, projekt powinien zawierać informację o warunkach geologicznych pod projektowanym osadnikiem i drenażem rozsączającym; szkice i rysunki oraz opis (rodzaj, zakres i sposób wykonania) robót budowlanych; pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami; dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. W ciągu 30 dni organ administracji budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, gdy istnieją podejrzenia, że realizacja pociągnie za sobą pogorszenie stanu środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych itp.

3 Po tym okresie, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do wykonania robót budowlanych - nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do użytkowania oczyszczalni można przystąpić w momencie ukończenia jej budowy, bez oczekiwania na pozwolenie. Nałożony przez Prawo budowlane obowiązek kontroli obiektów budowlanych, a w szczególności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w czasie ich użytkowania, nie dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych i oczyszczalni ścieków. Inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej oczyszczalni wymagana jest tylko w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez urząd. Oczyszczalnia ścieków w warunkach szczególnego korzystania z wód Nieco inne wymogi formalne obowiązują w odniesieniu do oczyszczalni ścieków, których eksploatacja wiąże się ze szczególnym korzystaniem z wód - czyli wówczas, gdy: wydajność oczyszczalni jest większa niż 5 m³ na dobę, oczyszczalnia odbiera ścieki pochodzące z działalności gospodarczej (np. z małego warsztatu), ścieki z oczyszczalni odprowadzane są poza teren, do którego inwestor ma tytuł własności. W przypadkach szczególnego korzystania z wód, zawsze konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni, wydawanego przez starostwo powiatowe oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje organ administracji samorządowej (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek inwestora, zgodnie z wymogami określonymi w art. 131 i 132 Prawa wodnego. W sytuacji, gdy ścieki odprowadzane są do wód lub urządzeń wodnych (np. rowu melioracyjnego) poza teren, do którego inwestor ma tytuł własności, wymagane jest dodatkowe pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, którym jest wylot instalacji służący do wprowadzania ścieków do tych odbiorników. Wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: wniosek; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane; operat wodnoprawny (4 egz.); dowód wpłaty za decyzję. Jeżeli oczyszczalnia służy do oczyszczania ścieków pochodzących z obiektu działalności gospodarczej, czyli ścieków przemysłowych, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla jej wykonania oraz wcześniej (w przypadku braku ważnego planu zagospodarowania przestrzennego) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4 Jeżeli niespełnienie warunku zwykłego korzystania z wód wynika z większej niż 5 m³ na dobę ilości ścieków oczyszczonych lub z tego, że ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są poza teren, do którego prawo własności ma inwestor, to pozwolenie na budowę oczyszczalni i ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane będą dla oczyszczalni o dobowej wydajności większej od 7,5 m³. Wymagana jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni Z kategoriami zwykłego lub szczególnego korzystania z wód związane są wymogi wynikające z Prawa ochrony środowiska, szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dane dotyczące dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w małych oczyszczalniach zestawiono w poniższej tabeli. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji dla ścieków komunalnych oczyszczonych w małych oczyszczalniach Wskaźnik zanieczyszczeń BZT 5 Ziemia 20% red. a) ChZT - Zawiesina ogólna 50% red. Zwykłe Korzystanie z wód Szczególne Odbiornik ścieków oczyszczonych Urządzenia wodne 25 mg/l lub 70-90% red. 125 mg/l lub 75% red. 35 mg/l lub 90% red. Urządzenia wodne i wody Ziemia 40 mg/l 40 mg/l 150 mg/l 150 mg/l 50 mg/l 50 mg/l Azot ogólny - 15 b) mg/l 30 b) mg/l - Fosfor ogólny - 2 b) mg/l 5 b) mg/l - a) minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń określane w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających b) przy doprowadzaniu ścieków oczyszczonych do dopływów jezior z uwzględnieniem warunku, że czas dopływu do jeziora jest dłuższy niż 24 h (art. 39 pkt 2d Prawa wodnego) Warto zauważyć, że dla wprowadzania ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód do urządzeń wodnych wymagania są wyższe niż dla ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych i wód w ramach korzystania szczególnego. Dodatkowym ograniczeniem dotyczącym odprowadzania ścieków do ziemi jest wymóg, aby miejsce wprowadzania ścieków było oddzielone od najwyższego poziomu wodonośnego wód podziemnych warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m, natomiast w przypadku urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego, stawu, wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania ścieków do wód

5 powierzchniowych) - aby najwyższy poziom wodonośny wód podziemnych był co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. Nie dotyczy to ścieków oczyszczonych w gruncie i odprowadzanych (np. systemem drenażowym zbierającym) do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, a także ścieków wykorzystywanych rolniczo. Do opracowania projektu budowlanego dla przydomowej oczyszczalni ścieków niezbędne są następujące dokumenty i informacje, których uzyskanie i przekazanie w celu wykonania projektu stanowi koszt Inwestora: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Urząd Gminy Wydział Planowania Przestrzennego); Mapa zasadnicza (Starostwo Wydział Geodezji); Mapa ewidencyjna (Starostwo Wydział Geodezji); Pełny wypis z rejestru gruntów właściciela działki (Starostwo Wydział Geodezji); w przypadku odprowadzenia zrzutu z oczyszczalni poza terenem właściciela działki - uproszczony wypis z rejestru gruntów wszystkich działek sąsiadujących (Starostwo Wydział Geodezji). Usytuowanie miejsca wyjścia kanalizacji sanitarnej z obiektu; Poziom (od powierzchni terenu) wyjścia kanalizacji sanitarnej z obiektu; Sposób odprowadzenia ścieków oczyszczonych; Typ i rodzaj gruntu (przekrój geologiczny); Poziom wody gruntowej. W przypadku, gdy nie ma innego rozwiązania i zrzut z oczyszczalni musi być odprowadzony poza granice działki (rów melioracyjny, rów przydrożny, rzeczka, staw), to w zależności od wymagań miejscowego Starostwa Powiatowego (Wydział Ochrony Środowiska) może być wymagany operat wodnoprawny.

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906; o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w prawie wodnym

Proces inwestycyjny w prawie wodnym Proces inwestycyjny w prawie wodnym Agnieszka Sznajder Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 151, kl. I, lok.

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe?

Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? Zasady prowadzenia inwestycji wodnych w Polsce (roboty melioracyjne konserwacyjne i inwestycyjne wykonywane przez WZMiUW) Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo