Zarządzenie Nr 100/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 100/2009"

Transkrypt

1 /2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2. Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, zwany dalej Funduszem, tworzony jest zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) z corocznego odpisu podstawowego, oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne. 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 3 Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Zarządzenie Nr 137/2008 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z późn. zm. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku. prof. dr hab. Przemysław Nowacki Rektor PAM

2 Załącznik do Zarządzenia Nr100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, zwany Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Fundusze, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej Fundusz jest przeznaczony na realizację świadczeń (jak np. zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, etc.) oraz dopłat do usług i świadczeń, zwanych świadczeniami dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, zwanych uprawnionymi. 2. Ustalanie prawa uprawnionego do świadczenia jest dokonywane w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego. 3 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, zwana Pracodawcą, gospodaruje środkami Funduszu w zakresie określonym w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), w niniejszym Regulaminie oraz w Rocznym Planie Rzeczowo-Finansowym gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, zwanym Planem rocznym Plan roczny: 1) określa budżet na realizację zadań Funduszu w danym roku kalendarzowym, przedstawiając zaplanowany, szczegółowy plan dochodów i wydatków, 2) wskazuje rodzaje świadczeń socjalnych, które będą w danym roku finansowane lub dofinansowywane z Funduszu, 3) określa maksymalne, przyjęte dla danego roku, kwoty poszczególnych świadczeń oraz przyjętą wysokość oprocentowania pożyczek, 4) informuje o sposobie organizacji w danym roku wypoczynku w ośrodkach wczasowych należących do Pracodawcy. 5 Projekt Planu rocznego sporządza Kanclerz lub Zastępca Kanclerza Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy i przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Nie można pokrywać ze środków Funduszu wydatków, które nie są ujęte w Planie rocznym, ani obciążać Funduszu zobowiązaniami ponad kwotę środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym Funduszu, z zastrzeżeniem ust.2.

3 2. Na wniosek związków zawodowych działających u Pracodawcy albo na wniosek Kanclerza i za ich zgodą, dopuszczalne jest dokonywanie w ciągu roku zmian w Planie rocznym, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy kategoriami wydatków, przeniesieniu środków z istniejących kategorii do kategorii nowo utworzonych oraz dokonaniu zmian maksymalnych kwot przeznaczonych na poszczególne świadczenia Regulamin nie stanowi podstawy roszczeń o wypłatę świadczeń socjalnych z Funduszu. 2. Świadczenia mają charakter uznaniowy, tzn. ich wysokość określana jest w granicach ustalonych niniejszym Regulaminem W skład Komisji Socjalnej, wchodzi 9 osób, w tym po trzech przedstawicieli Związków Zawodowych delegowanych przez działające u Pracodawcy organizacje związkowe. 2. Członków komisji Socjalnej zwanej Komisją, powołuje Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej Szczecinie w drodze zarządzenia. 3. Komisja jest zespołem opiniodawczo-doradczym Pracodawcy, której zadaniem jest wydawanie opinii w zakresie wniosków dotyczących indywidualnych świadczeń, o których mowa w 11 ust. 1 pkt. 7 oraz 11 ust Kadencja Komisji trwa 4 lata od daty jej powołania. Komisja powoływana jest bezpośrednio po wyborach władz Pracodawcy i pełni swoje funkcje do czasu powołania nowego składu Komisji. 5. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał Dysponentem środków Funduszu jest Kanclerz lub Zastępca Kanclerza. 2. Nadzór nad Funduszem sprawuje Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W ramach tego uprawnienia Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ma prawo zmiany decyzji lub jej uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Rozdział II Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Osobami uprawnionymi są: 1) pracownicy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, nie przebywający na urlopach bezpłatnych, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, zwani pracownikami ; 2) członkowie rodzin pracowników; 3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; 4) byli pracownicy posiadający aktualny status emeryta lub rencisty, którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i od tamtego czasu nie zawarli stosunku pracy z innym pracodawcą, zwani emerytami i rencistami ; 5) członkowie rodzin emerytów lub rencistów; 6) inne osoby, na podstawie decyzji Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i akceptacji Komisji. 2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, zalicza się: 1) dzieci własne, przysposobione, przyjęte przez wnioskodawcę do rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą oraz pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 18, a w przypadku

4 kontynuowania przez nie nauki, do czasu jej ukończenia, jednakże nie dłużej niż do 25 roku życia. 2) osoby wymienione w pkt 1, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (tj. uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji) - bez względu na wiek. 3. Prawo do korzystania ze świadczeń z Funduszu przeznaczonych na cele, o których mowa: 1) w 11 ust. 1 mają pracownicy od chwili podjęcia pracy, 2) w 11 ust. 2 mają pracownicy posiadający staż pracy u pracodawcy wynoszący co najmniej 2 lata. 4. Kryterium określonego ust. 3 nie stosuje się w przypadku zaistnienia przypadków losowych czy klęski żywiołowej. 5. Uprawnieni będący pracownikami i posiadający jednocześnie inny tytuł do świadczeń z funduszu (emeryt, rencista) przy ustalaniu prawa do świadczeń traktowani są jak pracownicy. Rozdział III Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dział I Przepisy wspólne Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie: 1) wypoczynku organizowanego przez pracowników, emerytów i rencistów we własnym zakresie w formie tzw. wczasów pod gruszą, trwającego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych; 2) wypoczynku osób, o których mowa w 10 ust. 2, organizowanego w formie zimowisk, kolonii, obozów, śródrocznych wyjazdów dydaktyczno-wypoczynkowych oraz innych zorganizowanych form wypoczynku; 3) działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej dla pracowników; 4) działalności kulturalno oświatowej, w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu przez Pracodawcę na takie imprezy, 5) pomocy rzeczowej albo finansowej związanej ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-noworocznym, 6) dopłat do żłobków i przedszkoli, 7) pomocy finansowej udzielanej w formie bezzwrotnych zapomóg: a) dla pracowników, emerytów i rencistów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w formie zapomogi socjalnej, o której mowa w 20 Regulaminu; b) mających na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z likwidacją skutków indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, śmierci, wypadku wymagającego leczenia lub kradzieży o dotkliwych skutkach materialnych w formie zapomogi losowej, o której mowa w 22 Regulaminu; 2. Środki Funduszu przeznacza się również na udzielanie pożyczek mieszkaniowych. 3. Środki Funduszu przeznacza się ponadto na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów socjalnych Pracodawcy. Wysokość dofinansowania obiektów socjalnych w danym roku określa Plan roczny. 4. Środki Funduszu uzyskane z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, przeznacza się na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych. 5. Z przyznanej kwoty dofinansowania Pracodawca dokonuje potrącenia podatku od osób fizycznych.

5 12 1. Wysokość świadczenia, o ile w Regulaminie wprost nie wskazano inaczej, jest ustalana na podstawie średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jednego członka rodziny uprawnionego, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Do wyliczenia średniego miesięcznego dochodu brutto uwzględnia się również współmałżonka osoby uprawnionej oraz jego/jej dochody. W przypadku wniosków o dofinansowanie wypoczynku do obliczenia średniego miesięcznego dochodu brutto stosuje się dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia urlopu. 2. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się sumę miesięcznych dochodów brutto wszystkich wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe osób w rodzinie, podzieloną przez liczbę tych osób. 3. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1) średni miesięczny zarobek brutto; 2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, wraz z zasiłkami rodzinnymi oraz dodatkami z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatkiem pielęgnacyjnym oraz świadczeniami chorobowymi; 3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego; 4) dochody z innych rodzajów działalności gospodarczej, potwierdzone przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykazania dochodów niższych niż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, uznaje się, że osiągnięty został z prowadzonej działalności dochód w wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne; 5) stypendia; 6) zasiłki wychowawcze; 7) alimenty; 8) zasiłki dla bezrobotnych. 4. Łączna kwota przewidziana dla danego roku na realizację poszczególnych świadczeń, a także maksymalna wysokość poszczególnych świadczeń, jeśli nie została określona wprost w Regulaminie, jest ujęta w Planie rocznym. 5. Procentowa wysokość świadczeń jest określona w tabelach stanowiących załączniki do Regulaminu, jeśli nie została ujęta w treści Regulaminu. 13 Jeżeli obydwoje rodzice osób uprawnionych, o których mowa w 10 ust. 2, są zatrudnieni u Pracodawcy i w danym roku obydwoje złożą wnioski o świadczenia na rzecz tych osób, świadczenia są realizowane tylko na podstawie jednego z wniosków. Dział II Dofinansowanie wypoczynku Przesłanką uzyskania świadczenia, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1, jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną oraz - w przypadku uprawnionych pracowników poświadczenie przez Dział Kadr Pracodawcy faktu udzielenia urlopu. 2. Świadczenie, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1, przysługuje jeden raz w danym roku kalendarzowym i może zostać przyznane: 1) pracownikom korzystającym w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze liczonym łącznie z dniami wolnymi od pracy, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych; 2) pracownikom będącym w danym roku kalendarzowym na urlopie wychowawczym, bądź przebywającym na urlopie macierzyńskim korzystającym z określonych regulaminem ZFŚS form wypoczynku;

6 3) dzieciom, w wieku od lat 3 - do ukończenia 18 roku życia, 4) dzieciom, w wieku od 19 roku życia - do ukończenia 25 roku życia, przedstawieniem aktualnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w trybie stacjonarnym oraz po oświadczeniu pracownika, że dzieci te nie pracują zawodowo i nie pobierają wynagrodzenia; 5) dzieciom pracowników, emerytów i rencistów Pracodawcy, niezależnie od wieku, jeśli posiadają znaczny stopień niepełnosprawności (tj. są niezdolne do samodzielnej egzystencji). 6) emerytom i rencistom, korzystającym z określonych regulaminem ZFŚS form wypoczynku. 3. Osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje dofinansowanie proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, jednak w wysokości nie niższej niż 50% dopłaty. 4. Wypłata świadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie następuje nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 5. Wniosek o wypłatę świadczenia nie może zostać złożony wcześniej, niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wypoczynku. 6. Ostateczny termin do składania wniosków o przyznanie świadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, upływa z dniem 31 grudnia roku, w którym wypoczynek miał miejsce. Dział III Dofinansowanie wypoczynku członków rodzin Przesłanką uzyskania świadczenia, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 2, jest wykupienie skierowania na zimowisko, kolonie, obozy, śródroczne wyjazdy dydaktycznowypoczynkowe albo na zorganizowaną formę wypoczynku i posiadanie faktury VAT lub rachunku, wskazującego osobę korzystającą z wypoczynku, czas trwania wypoczynku i potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów i płatnika, oraz nieotrzymanie dopłaty dla osób, o których mowa w 10 ust. 2, do wypoczynku, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1; 2. Świadczenie, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1i 2, może zostać przyznane raz w roku. 3. W roku może być pobrane, na rzecz osób wymienionych w 10 ust. 2, według wyboru uprawnionego, tyko jedno ze świadczeń wczasowych, tj. świadczenie określone 11 ust. 1 pkt 1 lub świadczenie określone 11 ust. 1 pkt Przepis 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Wniosek o wypłatę świadczenia nie może zostać złożony wcześniej, niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wypoczynku. 6. Ostateczny termin do składania wniosków o przyznanie świadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, upływa z dniem 31 grudnia roku, w którym wypoczynek miał miejsce. Dział IV Działalność sportowo rekreacyjna Przesłanką uzyskania świadczenia, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 3, jest potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, udokumentowane fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na uprawnionego pracownika. 2. Dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych uprawnionych pracowników obejmuje dofinansowanie udziału w zajęciach prowadzonych min. na siłowni, basenie, lodowisku, fitnes, itp.

7 3. Środki funduszu przeznacza się również na dofinansowanie działalności ogniska TKKF Pod Wieżą. 4. Ognisko TKKF Pod Wieżą prowadzi stałe sekcje sportowe i organizuje zajęcia sportowo rekreacyjne, korzystając nieodpłatnie z obiektów sportowych i ośrodków wczasowych Pracodawcy. 5. Pomoc w zakresie obsługi organizacyjnej i fachowej ogniska TKKF Pod Wieżą zapewnia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pracodawcy. 6. W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej Dział Socjalny może organizować dla pracowników, emerytów i rencistów wyjazdy na wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 7. O przyznaniu miejsc na wycieczkach, o których mowa w ust. 6 decyduje kolejność zgłoszeń osób potencjalnie zainteresowanych wyjazdem, z zastrzeżeniem ust W danym roku kalendarzowym każdej z osób upoważnionych przysługuje najwyżej 1 wyjazd, o którym mowa w ust.6, chyba że liczba wolnych miejsc jest większa niż osób zainteresowanych wyjazdem. W takim przypadku obowiązuje tylko kolejność zgłoszeń. 9. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem jest większa od liczby dostępnych miejsc pierwszeństwo mają osoby, które w danym roku kalendarzowym nie uczestniczyły w wyjazdach, o których mowa z ust.6. Dział V Działalność kulturalno oświatowa Pracownicy, emeryci i renciści mają prawo do dofinansowania udziału w imprezach artystycznych, kulturalnych oraz rozrywkowych, co jest realizowane poprzez zakup przez Pracodawcę biletów wstępu na takie imprezy i ich udostępnienie ww. 2. Osoby wymienione w ust. 1, mają prawo do uzyskania do 2 biletów na daną imprezę. 3. W przypadku imprez dla dzieci, niezależnie od liczby biletów określonej ust. 2, przysługuje udostępnienie na rzecz osób wymienionych w ust.1, biletów w liczbie odpowiadającej liczbie własnych dzieci. 4. Bilety na imprezy udostępniane są przez Pracodawcę za kwotę odpowiadającą 50% ich ceny. Przepisu 12 nie stosuje się. 5. Wysokość środków przeznaczonych w danym roku na realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, określana jest w Planie rocznym. Dział VI Choinkowa impreza kulturalno-rekreacyjna Uprawnionymi do uczestnictwa w imprezie są osoby wymienione w 10 ust. 2 w wieku od lat 3 do 13, na podstawie wykazów osób zainteresowanych, przekazanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Pracodawcy. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przyznane raz w roku na każde dziecko pod warunkiem spełnienia warunków w nim określonych. 3. Przepisu 12 nie stosuje się. Dział VII Dopłaty do żłobków i przedszkoli Ze środków Funduszu dofinansowuje się pobyt w żłobkach i przedszkolach dzieci uprawnionych.

8 2. Wysokość dofinansowania wynosi 50% przeciętnej opłaty za dziecko, obowiązującej w placówce publicznej. Maksymalną wysokość dochodu na członka rodziny, uprawniającego do uzyskania dopłaty określa dla danego roku Plan roczny. 3. W przypadku przyznania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest ono realizowane poprzez wydanie uprawnionemu pisemnego zobowiązania Pracodawcy do pokrycia części kosztów pobytu w żłobku lub przedszkolu na podstawie faktury VAT, rachunku lub noty obciążeniowej, wystawionej na Pracodawcę przez żłobek lub przedszkole, za dany okres rozliczeniowy. 4. Świadczenie realizowane jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyznano świadczenie, o którym mowa w ust. 1. Dział VIII Zapomoga socjalna Zapomoga socjalna może zostać przyznana uprawnionemu, jeżeli wykaże zaistnienie trudnej sytuacji życiowej i jeżeli średni dochód na jednego członka jego rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza: 1) w gospodarstwach domowych 1 osobowych 130% minimalnego wynagrodzenia, 2) w pozostałych gospodarstwach domowych 110% minimalnego wynagrodzenia. 2. Łączna wysokość przyznanych uprawnionemu zapomóg socjalnych w danym roku nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia. 3. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie złożonego przez pracownika, emeryta i rencistę wniosku, przy uwzględnieniu średniego miesięcznego dochodu brutto, przypadającego na jednego członka jego rodziny. 4. Do wniosku o przyznanie zapomogi socjalnej wnioskodawca winien załączyć odpowiednie do zaistniałej sytuacji życiowej dokumenty, potwierdzające zasadność udzielenia zapomogi socjalnej, jak np.: 1) dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych miesięcznie przez wnioskodawcę i członków jego rodziny dochodów, 2) oświadczenia o długotrwałym leczeniu, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, 3) rachunki/faktury VAT za zakupione lekarstwa, konieczne płatne badania lekarskie, rehabilitację, sprzęt inwalidzki czy usługi medyczne. 5. Zapomoga socjalna przyznawana jest w trybie 28 w związku z 26 ust.1 i 27 Regulaminu. 6. Dopuszcza się przyznanie zapomogi socjalnej, dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji, na wniosek złożony w imieniu tej osoby przez jej przełożonego, organizację związkową lub za zgodą Rektora. Zapomoga świąteczna Zapomoga świąteczna to pomoc rzeczowa lub finansowa związana ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-noworocznym. 2. Formę zapomogi, jej wysokość, sposób wypłaty oraz osoby uprawnione do jej otrzymania w danym roku kalendarzowym, ustala Rektor w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi w drodze Zarządzenia. Dział IX Zapomoga losowa Przesłanki przyznania zapomogi losowej określa 11 ust. 1 pkt. 7. lit. a oraz ust.3.

9 2. Warunkiem przyznania zapomogi losowej, jest przedłożenie następujących dokumentów potwierdzających zasadność pomocy, którymi w zależności od zaistniałej sytuacji, mogą być m.in.: 1) orzeczenia instytucji, która w ramach swoich uprawnień jest władna określić stopień szkody pracownika, emeryta lub rencisty poniesionej wskutek klęski żywiołowej, w szczególności powodzi lub pożaru, albo innych zdarzeń losowych; 2) zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego, np. zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałej choroby; 3) rachunki oraz faktury VAT, potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę wydatków. 3. Zapomoga losowa może zostać przyznana również w związku z długotrwałą chorobą wymagającą przyjmowania drogich leków, powodującą wysokie koszty. 4. Łączna wysokość zapomóg losowych udzielonych jednej osobie w danym roku kalendarzowym z tytułu długotrwałej choroby, nie może przekroczyć maksymalnej wysokości zapomogi socjalnej, o której mowa w 20 ust Zapomoga losowa z tytułu tego samego zdarzenia losowego może zostać przyznana raz w roku do maksymalnej wysokości 130% minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust Zapomoga losowa przyznawana jest w trybie 28 w związku z 26 ust.1 i 27 Regulaminu. 7. Dopuszcza się przyznanie zapomogi socjalnej, dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji, na wniosek złożony w imieniu tej osoby przez jej przełożonego, organizację związkową lub za zgodą Rektora. Dział X Pożyczka mieszkaniowa 23 Środki Funduszu są przeznaczone także na udzielanie pracownikom zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, w formie pożyczki, zwanej dalej pożyczką mieszkaniową, na: 1) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych, 2) budowę lub zakup domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym, 3) adaptację strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe, 4) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność lub uzupełnienia zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 5) kaucje i opłaty wymagane przy zamianie mieszkań, 6) remont i modernizację mieszkań lub domów jednorodzinnych, 7) przystosowanie mieszkań lub domów jednorodzinnych do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 8) spłatę kredytów udzielonych na realizację celów, o których mowa w pkt. 1 7, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę mieszkaniową Wysokość pożyczki mieszkaniowej jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej, mieszkaniowej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty, od wysokości środków na odrębnym rachunku bankowym Funduszu oraz wysokości kwoty przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe, określonej w Planie rocznym. 2. Pożyczka mieszkaniowa może być udzielona pracownikowi, emerytowi lub renciście nie częściej niż: w przypadkach określonych w 23 pkt 6,7 raz na trzy lata, a w pozostałych przypadkach określonych w 23 raz na pięć lat, po dokonaniu spłaty poprzedniej pożyczki. 3. Wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki, pracownik przedkłada odpowiednio: a. w przypadku uzupełniania wkładu odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,

10 b. w przypadku budowy domu jednorodzinnego aktualne pozwolenie na budowę, kosztorys robót, c. w przypadku remontu, modernizacji mieszkania/lokalu na cele mieszkalne kosztorys robót i dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania/lokalu, d. w przypadku adaptacji lokalu na cele mieszkaniowe kosztorys robót i dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, e. przy uzyskaniu lub zamianie mieszkań zaświadczenie o wysokości poniesionych kaucji i opłat, f. przy spłacie kredytu na cele mieszkaniowe umowa kredytowa, g. przy kupnie mieszkania lub domu kopia umowy sprzedaży, h. przy przystosowaniu mieszkań lub domów do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej - kosztorys robót i dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania/lokalu. 4. Jeżeli kilka osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest zatrudnionych u Pracodawcy, pożyczka mieszkaniowa może być przyznana tylko jednej z nich. 5. Wysokość pożyczki mieszkaniowej jest ustalana na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny, obliczonym według zasad określonych w Maksymalna wysokość pożyczki mieszkaniowej jest określana w Planie rocznym. 7. Procentowa wysokość pożyczki mieszkaniowej, dla poszczególnych grup dochodowych, jest określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu. 8. Wysokości oprocentowania pożyczki mieszkaniowej w stosunku rocznym określa w Planie rocznym. 9. Udzielona pożyczka mieszkaniowa wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. Spłatę pożyczki mieszkaniowej rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 miesięcy od daty jej udzielenia. Okres spłaty, z zastrzeżeniem ust. 10, nie może być dłuższy niż pięć lat. Warunkiem ubiegania się o kolejną pożyczkę mieszkaniową jest spłata uprzednio udzielonej pożyczki. 10. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, dopuszcza się możliwość zawieszenia spłaty udzielonej pożyczki, z tym zastrzeżeniem, że łączny okres zawieszenia, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 11. Pracownik otrzymujący pożyczkę mieszkaniową zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę. 12. Jeżeli w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód na osobę jest niższy, niż kwota stanowiąca 120% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wówczas wnioskodawca (pożyczkobiorca) zobowiązany jest przedstawić poręczenie wykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę udzielone przez dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony lub obniżyć kwotę wnioskowanej pożyczki, tak by rata miesięczna jej spłaty stanowiła maksymalnie 20% kwoty dochodu na osobę. 13. Jeżeli w wieloosobowym gospodarstwie domowym dochód na osobę jest niższy, niż kwota stanowiąca 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wówczas wnioskodawca (pożyczkobiorca) zobowiązany jest przedstawić poręczenie wykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę udzielone przez dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony, tak by rata miesięczna jej spłaty stanowiła maksymalnie 25% kwoty dochodu na osobę. 14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do możliwości finansowych wnioskodawcy, pomimo spełniania kryteriów opisanych w ust.11 i ust.12, Kanclerz albo Zastępca Kanclerza może uzależnić udzielenie pożyczki mieszkaniowej od udzielenia poręczenia wykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę; poręczenia udziela dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony. 15. W przypadku niewykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę, jeżeli ustanowione zostało zabezpieczenie, Pracodawca może dochodzić spłaty pożyczki mieszkaniowej przez poręczycieli, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

11 (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); każdy z poręczycieli jest zobowiązany do spłaty połowy pożyczki mieszkaniowej. 16. Emeryci i renciści ubiegający się o pożyczkę mieszkaniową, wobec braku możliwości ściągnięcia przez pracodawcę rat pożyczki z ich wynagrodzenia, zobowiązani są przedstawić wraz z wnioskiem o pożyczkę aktualne zaświadczenia o dochodach. 17. Niespłacona kwota pożyczki mieszkaniowej wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); 2) rozwiązania stosunku pracy poprzez wypowiedzenie przez pożyczkobiorcę. 18. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy z pożyczkobiorcą nastąpi z przyczyn nie wymienionych w ust.17, Pracodawca może ustalić nowy tryb i sposób spłaty pożyczki mieszkaniowej, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 19. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, niespłacona pożyczka mieszkaniowa wraz z odsetkami może być, na wniosek członków rodziny zmarłego, umorzona przez Pracodawcę. 20. W przypadku stwierdzenia, że pożyczka mieszkaniowa została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega ona natychmiastowej spłacie. 21. Umowa pożyczki mieszkaniowej zawiera postanowienia określone w załączniku Nr 6 do Regulaminu. Rozdział IV Tryb przyznawania świadczeń Świadczenia przyznawane są na wniosek uprawnionego. 2. Osoby uprawnione składają wnioski o przyznanie świadczeń wraz z koniecznymi załącznikami w Dziale Socjalno Bytowym Pracowników, zwanym dalej Działem Socjalnym. 3. Formularze wniosków o przyznanie świadczeń dostępne są na stronach internetowych Działu Socjalnego. 4. W przypadku, gdy dla wniosku o udzielenie danego świadczenia ustalony jest formularz, wniosek o udzielenie świadczenia musi zostać złożony na takim formularzu. Wzory formularzy określają załączniki do regulaminu. 5. Wnioski składane przez uprawnionych będących pracownikami, muszą zawierać informację Działu Płac o dochodach osiąganych u Pracodawcy, jeżeli taka informacja jest wymagana. 6. Do wniosku uprawniony załącza, odpowiednio do rodzaju świadczenia, o które się ubiega, o ile przepisy dotyczące danego rodzaju pomocy nie stanowią w tym zakresie innych wymogów, w szczególności niżej wymienione dokumenty: 1) zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych z innych źródeł; 2) aktualna decyzja ZUS lub zaświadczenie ZUS potwierdzające wysokość świadczenia rentowego/emerytalnego brutto wraz ze wszystkimi pobieranymi dodatkami; 3) zaświadczenia ze szkół i uczelni; 4) oświadczenie pracownika o pozostawaniu dziecka na jego wyłącznym utrzymaniu, oraz o pobieranych w związku z tym alimentach albo o ich braku; 5) faktury VAT i rachunki potwierdzające wysokość poniesionych kosztów; 6) orzeczenia lekarskie; 7) inne dokumenty potwierdzające zasadność przyznania świadczenia, a w szczególności dokumenty określone 22 ust. 2.

12 7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wniosku uprawnionego, Komisja, Kanclerz albo Zastępca Kanclerza może zażądać przedstawienia przez uprawnionego innych dokumentów lub złożenia wyjaśnień Dział Socjalny przedkłada Komisji do zaopiniowania wnioski o przyznanie świadczeń, o których mowa w 11 ust. 1 pkt. 7 oraz 11 ust Dział Socjalny zobowiązany jest do przekazywania Przewodniczącemu Komisji, przed jej posiedzeniem, informacji o stanie środków Funduszu. 3. Dział Socjalny prowadzi chronologiczny rejestr wniosków o udzielenie pożyczki mieszkaniowej. 27 Komisja wydaje opinię i przekazuje ją, za pośrednictwem Działu Socjalnego, Kanclerzowi albo Zastępcy Kanclerza w terminie do 5 dni od jej podjęcia Decyzję o przyznaniu świadczenia, podejmuje Kanclerz albo Zastępca Kanclerza w terminie do 14 dni od otrzymania z Działu Socjalnego, zaopiniowanego przez Komisję wniosku uprawnionego o przyznanie świadczenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 przekazywana jest niezwłocznie do Działu Socjalnego celem realizacji. 3. Jeżeli decyzja wydana w sprawie jest odmienna od opinii komisji Kanclerz lub Zastępca Kanclerza informuje o tym Komisję, poprzez Dział Socjalny Dział Socjalny na podstawie decyzji, o której mowa w 28 zobowiązany jest do: 1) W przypadku decyzji przyznającej świadczenie, o którym mowa w 20 i 22 Regulaminu poinformowania uprawnionego o przyznaniu świadczenia i przekazaniu Kwesturze polecenia wypłaty świadczenia. 2) W przypadku decyzji odmownej poinformowania na piśmie uprawnionego o odmowie przyznania świadczenia. 3) W przypadku przyznania pożyczki mieszkaniowej, o której mowa w 23, poinformowania uprawnionego o przyznaniu świadczenia, oraz informacji o konieczności zawarcia umowy pożyczki mieszkaniowej, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Dział Socjalny sporządza umowę pożyczki mieszkaniowej i przekazuje Kanclerzowi albo Zastępcy Kanclerza celem zawarcia z uprawnionym. 3. Po zawarciu przez strony umowy Dział Socjalny przekazuje jeden egzemplarz umowy do Kwestury w celu realizacji Wypłata świadczeń następuje w kasie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie albo przelewem na wskazany przez uprawnionego rachunek bankowy, w terminie do 5 dni od dnia przekazania Kwesturze dyspozycji wypłaty, z zastrzeżeniem ust Wypłata świadczeń, o których mowa w 23, następuje przelewem na rachunek bankowy uprawnionego w terminie do 5 dni od dnia przedłożenia Kwesturze przez Dział Socjalny podpisanej umowy pożyczki mieszkaniowej.

13 Rozdział V Postanowienia końcowe 31 Dział Socjalny prowadzi w układzie miesięcznym ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 32 W przypadku stwierdzenia, że osoba uprawniona złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń lub przedłożyła sfałszowany dokument, jest zobowiązana do zwrotu pobranego świadczenia, a w przypadku świadczeń rzeczowych - jego równowartości. 33 Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 34 Stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy. prof. dr hab. Przemysław Nowacki Rektor PAM

14 ZAŁĄCZNIKI do REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE ZAŁĄCZNIK Nr 1 TABELA PROCENTOWEJ WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU W RAMACH TZW. WCZASÓW POD GRUSZĄ ) Grupa dochodowa I Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę. Procentowa wysokość dopłaty do wypoczynku w stosunku do maksymalnej kwoty dopłaty określonej Planem rocznym Wnioskodawca Pracownik Emeryt lub rencista do 80% minimalnego wynagrodzenia 100 % 80 % II III od 81% do 140% minimalnego wynagrodzenia powyżej 140% minimalnego wynagrodzenia 85% 65 % 70% 50% ZAŁĄCZNIK Nr 2 TABELA PROCENTOWEJ WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Grupa dochodowa I II III Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę do 80% minimalnego wynagrodzenia od 81% do 140% minimalnego wynagrodzenia powyżej 140% minimalnego wynagrodzenia Procentowa wysokość dopłaty do wypoczynku w stosunku do kosztu wypoczynku dziecka *) 100 % 85 % 70% *) nie więcej niż ustalono w Planie rocznym dla każdej grupy dochodowej

15 ZAŁĄCZNIK Nr 3 TABELA 1 PROCENTOWEJ WYSOKOŚCI DOPŁAT DO DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W 16 UST. 2 REGULAMINU Grupa dochodowa I II Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę do 140 % minimalnego wynagrodzenia powyżej 140 % minimalnego wynagrodzenia Procentowa wysokość dopłaty do działalności w stosunku do ceny biletu/karnetu **) 70 % 50 % **) maksymalna miesięczna kwota w/w świadczeń określona jest Planem rocznym. TABELA 2 PROCENTOWEJ WYSOKOŚCI DOPŁAT DO DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W 16 UST. 6 REGULAMINU Grupa dochodowa I II Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę do 140 % minimalnego wynagrodzenia powyżej 140 % minimalnego wynagrodzenia Procentowa wysokość dopłaty do działalności w stosunku do kosztu wyjazdu 1 osoby uprawnionej 50 % 40 %

16 ZAŁĄCZNIK Nr 4 TABELA 1 PROCENTOWEJ WYSOKOŚCI ZAPOMOGI SOCJALNEJ (GOSPODARSTWA DOMOWE 1-OSOBOWE) Grupa dochodowa I II Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę do 110% minimalnego wynagrodzenia powyżej 110% do 130% minimalnego wynagrodzenia Procentowa wysokość zapomogi w stosunku do maksymalnej zapomogi socjalnej określonej Regulaminem do 100% do 90 % TABELA 2 Grupa dochodowa I II PROCENTOWEJ WYSOKOŚCI ZAPOMOGI SOCJALNEJ (GOSPODARSTWA DOMOWE WIELO-OSOBOWE) Procentowa wysokość zapomogi w Średni miesięczny dochód stosunku do maksymalnej zapomogi brutto na 1 osobę socjalnej określonej Regulaminem do 90% minimalnego do 80% wynagrodzenia powyżej 90% do 110% do 70 % minimalnego wynagrodzenia ZAŁĄCZNIK Nr 5 TABELA PROCENTOWEJ WYSOKOŚCI POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ Grupa dochodowa I II Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę do 110% minimalnego wynagrodzenia powyżej 110% minimalnego wynagrodzenia Procentowa wysokość pożyczki w stosunku do maksymalnej kwoty pożyczki określonej Planem rocznym do 100% do 95 %

17 ZAŁĄCZNIK Nr 6 - WZÓR UMOWY UMOWA Nr /.../20... o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zawarta w dniu..., w Szczecinie, pomiędzy: Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul Rybackiej 1, zwaną dalej "Pracodawcą", reprezentowaną przez:... a: Panem/Panią Zamieszkałym/łą:..... Legitymującym/cą się dowodem osobistym nr... seria... PESEL:..; Nr konta bankowego: Zwanym/ną dalej "Pożyczkobiorcą". 1 Na podstawie Uchwały Komisji Socjalnej przy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i decyzji Kanclerza/Zastępcy Kanclerza * z dnia..., Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ze zm.), pożyczkę na..., oprocentowaną w wysokości % w stosunku rocznym, w wysokości... zł +... zł odsetki (słownie razem:... zł). 2 Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem podlega spłacie w całości w ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia... w równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata wynosi... zł, pozostałe... rat wynosi... zł każda Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej Umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę (zasiłku chorobowego), poczynając od dnia... oraz do dokonywania kompensaty przypadających rat z przypadających pożyczkobiorcy wierzytelności wzajemnych i wymagalnych. * niepotrzebne skreślić

18 2. W przypadku braku możliwości potrącenia rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę, pożyczkobiorca zobowiązany jest do wpłaty należnej kwoty gotówką w kasie w siedzibie Pracodawcy lub przelewem na konto: Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania z Pożyczkobiorcą stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.); 2) rozwiązania stosunku pracy poprzez wypowiedzenie przez Pożyczkobiorcę. 2. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy z Pożyczkobiorcą nastąpi z innych przyczyn, Pracodawca może ustalić nowy tryb i sposób spłaty pożyczki mieszkaniowej, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 3. Zaleganie z realizacją zobowiązań finansowych przez Pożyczkobiorcę przez okres dłuższy niż 3 miesiące stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy pożyczki i postawienia spłaty pozostałej kwoty pożyczki w stan natychmiastowej wykonalności. 4. Od przeterminowanych spłat rat pożyczki Pracodawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 5 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy prawa cywilnego. 7 Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i niniejszej Umowy, którą podpisuje. 8 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Pracodawca, a jeden Pożyczkobiorca. POŻYCZKOBIORCA PRACODAWCA

19 Poręczenie spłaty: W przypadku nieuregulowania należności we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę jako poręczyciele - na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę: Dane poręczyciela 1 Dane poręczyciela 2 Imię i nazwisko Imię i nazwisko Adres Adres Dowód osobisty: Dowód Osobisty: PESEL: PESEL: Data i podpis poręczyciela: Data i podpis poręczyciela: Potwierdzam tożsamość Pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów. data... pieczęć i podpis pracownika / Kierownika Działu Socjalnego

20 WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PAM ZAŁĄCZNIK Nr 7 Szczecin, dn.... DANE I OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (wypełnia WNIOSKODAWCA) pracownik emeryt / rencista Pan/Pani Zamieszkały/ła:... Legitymujący/ca się dowodem osobistym nr... seria... PESEL: telefon:... jednostka org. PAM / stanowisko służbowe:... data rozpoczęcia pracy w PAM:..., cel, na którego realizację wykorzystana będzie pożyczka:......, wnioskowana kwota pożyczki:... zł (słownie:......), deklarowana ilość rat spłaty pożyczki:... Oświadczam, że: a) liczba członków mojej rodziny wraz ze mną wynosi:... osób, b) średni dochód na członka mojej rodziny, wyliczany zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PAM, wynosi brutto:... zł / miesiąc (słownie:... zł), c) współmałżonek / -ka jest / nie jest pracownikiem, emerytem lub rencistą PAM, d) zapoznałem się z treścią regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PAM i zobowiązuje się go przestrzegać, e) moja aktualna sytuacja mieszkaniowa wygląda następująco: rodzaj lokalu i forma własności (np. spółdzielcze, kwaterunkowe, hotel, wynajmowane itp.):... ilość osób mieszkających w lokalu:..., ilość pokoi mieszkalnych (bez kuchni, wc itp.):..., powierzchnia użytkowa [m2]:..., f) konieczność skorzystania z pożyczki na cele mieszkaniowe motywuję: g) środki uzyskane w ramach pożyczki zostaną wykorzystane zgodnie z celem, podanym wyżej we wniosku,... czytelny podpis Wnioskodawcy

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 36 Rektora AMG z 21.11.2014r zmiany w zarządzeniu nr 44 Rektora AMG z 18.12.2014r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej

REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej Załącznik nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 16 marca 2017 r. w zakresie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej Rozdział I Pożyczki na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży. Załącznik nr 14 do Zarządzenie Nr 0162/A/20/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży z 03.08.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. 1 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: 1. art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo