Zarządzenie Nr 100/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 100/2009"

Transkrypt

1 /2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2. Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, zwany dalej Funduszem, tworzony jest zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) z corocznego odpisu podstawowego, oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne. 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 3 Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Zarządzenie Nr 137/2008 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z późn. zm. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku. prof. dr hab. Przemysław Nowacki Rektor PAM

2 Załącznik do Zarządzenia Nr100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, zwany Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Fundusze, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej Fundusz jest przeznaczony na realizację świadczeń (jak np. zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, etc.) oraz dopłat do usług i świadczeń, zwanych świadczeniami dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, zwanych uprawnionymi. 2. Ustalanie prawa uprawnionego do świadczenia jest dokonywane w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego. 3 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, zwana Pracodawcą, gospodaruje środkami Funduszu w zakresie określonym w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), w niniejszym Regulaminie oraz w Rocznym Planie Rzeczowo-Finansowym gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, zwanym Planem rocznym Plan roczny: 1) określa budżet na realizację zadań Funduszu w danym roku kalendarzowym, przedstawiając zaplanowany, szczegółowy plan dochodów i wydatków, 2) wskazuje rodzaje świadczeń socjalnych, które będą w danym roku finansowane lub dofinansowywane z Funduszu, 3) określa maksymalne, przyjęte dla danego roku, kwoty poszczególnych świadczeń oraz przyjętą wysokość oprocentowania pożyczek, 4) informuje o sposobie organizacji w danym roku wypoczynku w ośrodkach wczasowych należących do Pracodawcy. 5 Projekt Planu rocznego sporządza Kanclerz lub Zastępca Kanclerza Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy i przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Nie można pokrywać ze środków Funduszu wydatków, które nie są ujęte w Planie rocznym, ani obciążać Funduszu zobowiązaniami ponad kwotę środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym Funduszu, z zastrzeżeniem ust.2.

3 2. Na wniosek związków zawodowych działających u Pracodawcy albo na wniosek Kanclerza i za ich zgodą, dopuszczalne jest dokonywanie w ciągu roku zmian w Planie rocznym, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy kategoriami wydatków, przeniesieniu środków z istniejących kategorii do kategorii nowo utworzonych oraz dokonaniu zmian maksymalnych kwot przeznaczonych na poszczególne świadczenia Regulamin nie stanowi podstawy roszczeń o wypłatę świadczeń socjalnych z Funduszu. 2. Świadczenia mają charakter uznaniowy, tzn. ich wysokość określana jest w granicach ustalonych niniejszym Regulaminem W skład Komisji Socjalnej, wchodzi 9 osób, w tym po trzech przedstawicieli Związków Zawodowych delegowanych przez działające u Pracodawcy organizacje związkowe. 2. Członków komisji Socjalnej zwanej Komisją, powołuje Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej Szczecinie w drodze zarządzenia. 3. Komisja jest zespołem opiniodawczo-doradczym Pracodawcy, której zadaniem jest wydawanie opinii w zakresie wniosków dotyczących indywidualnych świadczeń, o których mowa w 11 ust. 1 pkt. 7 oraz 11 ust Kadencja Komisji trwa 4 lata od daty jej powołania. Komisja powoływana jest bezpośrednio po wyborach władz Pracodawcy i pełni swoje funkcje do czasu powołania nowego składu Komisji. 5. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał Dysponentem środków Funduszu jest Kanclerz lub Zastępca Kanclerza. 2. Nadzór nad Funduszem sprawuje Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W ramach tego uprawnienia Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ma prawo zmiany decyzji lub jej uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Rozdział II Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Osobami uprawnionymi są: 1) pracownicy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, nie przebywający na urlopach bezpłatnych, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, zwani pracownikami ; 2) członkowie rodzin pracowników; 3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; 4) byli pracownicy posiadający aktualny status emeryta lub rencisty, którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i od tamtego czasu nie zawarli stosunku pracy z innym pracodawcą, zwani emerytami i rencistami ; 5) członkowie rodzin emerytów lub rencistów; 6) inne osoby, na podstawie decyzji Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i akceptacji Komisji. 2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, zalicza się: 1) dzieci własne, przysposobione, przyjęte przez wnioskodawcę do rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą oraz pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 18, a w przypadku

4 kontynuowania przez nie nauki, do czasu jej ukończenia, jednakże nie dłużej niż do 25 roku życia. 2) osoby wymienione w pkt 1, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (tj. uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji) - bez względu na wiek. 3. Prawo do korzystania ze świadczeń z Funduszu przeznaczonych na cele, o których mowa: 1) w 11 ust. 1 mają pracownicy od chwili podjęcia pracy, 2) w 11 ust. 2 mają pracownicy posiadający staż pracy u pracodawcy wynoszący co najmniej 2 lata. 4. Kryterium określonego ust. 3 nie stosuje się w przypadku zaistnienia przypadków losowych czy klęski żywiołowej. 5. Uprawnieni będący pracownikami i posiadający jednocześnie inny tytuł do świadczeń z funduszu (emeryt, rencista) przy ustalaniu prawa do świadczeń traktowani są jak pracownicy. Rozdział III Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dział I Przepisy wspólne Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie: 1) wypoczynku organizowanego przez pracowników, emerytów i rencistów we własnym zakresie w formie tzw. wczasów pod gruszą, trwającego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych; 2) wypoczynku osób, o których mowa w 10 ust. 2, organizowanego w formie zimowisk, kolonii, obozów, śródrocznych wyjazdów dydaktyczno-wypoczynkowych oraz innych zorganizowanych form wypoczynku; 3) działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej dla pracowników; 4) działalności kulturalno oświatowej, w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu przez Pracodawcę na takie imprezy, 5) pomocy rzeczowej albo finansowej związanej ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-noworocznym, 6) dopłat do żłobków i przedszkoli, 7) pomocy finansowej udzielanej w formie bezzwrotnych zapomóg: a) dla pracowników, emerytów i rencistów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w formie zapomogi socjalnej, o której mowa w 20 Regulaminu; b) mających na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z likwidacją skutków indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, śmierci, wypadku wymagającego leczenia lub kradzieży o dotkliwych skutkach materialnych w formie zapomogi losowej, o której mowa w 22 Regulaminu; 2. Środki Funduszu przeznacza się również na udzielanie pożyczek mieszkaniowych. 3. Środki Funduszu przeznacza się ponadto na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów socjalnych Pracodawcy. Wysokość dofinansowania obiektów socjalnych w danym roku określa Plan roczny. 4. Środki Funduszu uzyskane z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, przeznacza się na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych. 5. Z przyznanej kwoty dofinansowania Pracodawca dokonuje potrącenia podatku od osób fizycznych.

5 12 1. Wysokość świadczenia, o ile w Regulaminie wprost nie wskazano inaczej, jest ustalana na podstawie średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jednego członka rodziny uprawnionego, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Do wyliczenia średniego miesięcznego dochodu brutto uwzględnia się również współmałżonka osoby uprawnionej oraz jego/jej dochody. W przypadku wniosków o dofinansowanie wypoczynku do obliczenia średniego miesięcznego dochodu brutto stosuje się dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia urlopu. 2. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się sumę miesięcznych dochodów brutto wszystkich wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe osób w rodzinie, podzieloną przez liczbę tych osób. 3. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1) średni miesięczny zarobek brutto; 2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, wraz z zasiłkami rodzinnymi oraz dodatkami z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatkiem pielęgnacyjnym oraz świadczeniami chorobowymi; 3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego; 4) dochody z innych rodzajów działalności gospodarczej, potwierdzone przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykazania dochodów niższych niż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, uznaje się, że osiągnięty został z prowadzonej działalności dochód w wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne; 5) stypendia; 6) zasiłki wychowawcze; 7) alimenty; 8) zasiłki dla bezrobotnych. 4. Łączna kwota przewidziana dla danego roku na realizację poszczególnych świadczeń, a także maksymalna wysokość poszczególnych świadczeń, jeśli nie została określona wprost w Regulaminie, jest ujęta w Planie rocznym. 5. Procentowa wysokość świadczeń jest określona w tabelach stanowiących załączniki do Regulaminu, jeśli nie została ujęta w treści Regulaminu. 13 Jeżeli obydwoje rodzice osób uprawnionych, o których mowa w 10 ust. 2, są zatrudnieni u Pracodawcy i w danym roku obydwoje złożą wnioski o świadczenia na rzecz tych osób, świadczenia są realizowane tylko na podstawie jednego z wniosków. Dział II Dofinansowanie wypoczynku Przesłanką uzyskania świadczenia, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1, jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną oraz - w przypadku uprawnionych pracowników poświadczenie przez Dział Kadr Pracodawcy faktu udzielenia urlopu. 2. Świadczenie, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1, przysługuje jeden raz w danym roku kalendarzowym i może zostać przyznane: 1) pracownikom korzystającym w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze liczonym łącznie z dniami wolnymi od pracy, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych; 2) pracownikom będącym w danym roku kalendarzowym na urlopie wychowawczym, bądź przebywającym na urlopie macierzyńskim korzystającym z określonych regulaminem ZFŚS form wypoczynku;

6 3) dzieciom, w wieku od lat 3 - do ukończenia 18 roku życia, 4) dzieciom, w wieku od 19 roku życia - do ukończenia 25 roku życia, przedstawieniem aktualnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w trybie stacjonarnym oraz po oświadczeniu pracownika, że dzieci te nie pracują zawodowo i nie pobierają wynagrodzenia; 5) dzieciom pracowników, emerytów i rencistów Pracodawcy, niezależnie od wieku, jeśli posiadają znaczny stopień niepełnosprawności (tj. są niezdolne do samodzielnej egzystencji). 6) emerytom i rencistom, korzystającym z określonych regulaminem ZFŚS form wypoczynku. 3. Osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje dofinansowanie proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, jednak w wysokości nie niższej niż 50% dopłaty. 4. Wypłata świadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie następuje nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 5. Wniosek o wypłatę świadczenia nie może zostać złożony wcześniej, niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wypoczynku. 6. Ostateczny termin do składania wniosków o przyznanie świadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, upływa z dniem 31 grudnia roku, w którym wypoczynek miał miejsce. Dział III Dofinansowanie wypoczynku członków rodzin Przesłanką uzyskania świadczenia, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 2, jest wykupienie skierowania na zimowisko, kolonie, obozy, śródroczne wyjazdy dydaktycznowypoczynkowe albo na zorganizowaną formę wypoczynku i posiadanie faktury VAT lub rachunku, wskazującego osobę korzystającą z wypoczynku, czas trwania wypoczynku i potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów i płatnika, oraz nieotrzymanie dopłaty dla osób, o których mowa w 10 ust. 2, do wypoczynku, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1; 2. Świadczenie, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 1i 2, może zostać przyznane raz w roku. 3. W roku może być pobrane, na rzecz osób wymienionych w 10 ust. 2, według wyboru uprawnionego, tyko jedno ze świadczeń wczasowych, tj. świadczenie określone 11 ust. 1 pkt 1 lub świadczenie określone 11 ust. 1 pkt Przepis 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Wniosek o wypłatę świadczenia nie może zostać złożony wcześniej, niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wypoczynku. 6. Ostateczny termin do składania wniosków o przyznanie świadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, upływa z dniem 31 grudnia roku, w którym wypoczynek miał miejsce. Dział IV Działalność sportowo rekreacyjna Przesłanką uzyskania świadczenia, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 3, jest potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, udokumentowane fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na uprawnionego pracownika. 2. Dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych uprawnionych pracowników obejmuje dofinansowanie udziału w zajęciach prowadzonych min. na siłowni, basenie, lodowisku, fitnes, itp.

7 3. Środki funduszu przeznacza się również na dofinansowanie działalności ogniska TKKF Pod Wieżą. 4. Ognisko TKKF Pod Wieżą prowadzi stałe sekcje sportowe i organizuje zajęcia sportowo rekreacyjne, korzystając nieodpłatnie z obiektów sportowych i ośrodków wczasowych Pracodawcy. 5. Pomoc w zakresie obsługi organizacyjnej i fachowej ogniska TKKF Pod Wieżą zapewnia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pracodawcy. 6. W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej Dział Socjalny może organizować dla pracowników, emerytów i rencistów wyjazdy na wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 7. O przyznaniu miejsc na wycieczkach, o których mowa w ust. 6 decyduje kolejność zgłoszeń osób potencjalnie zainteresowanych wyjazdem, z zastrzeżeniem ust W danym roku kalendarzowym każdej z osób upoważnionych przysługuje najwyżej 1 wyjazd, o którym mowa w ust.6, chyba że liczba wolnych miejsc jest większa niż osób zainteresowanych wyjazdem. W takim przypadku obowiązuje tylko kolejność zgłoszeń. 9. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem jest większa od liczby dostępnych miejsc pierwszeństwo mają osoby, które w danym roku kalendarzowym nie uczestniczyły w wyjazdach, o których mowa z ust.6. Dział V Działalność kulturalno oświatowa Pracownicy, emeryci i renciści mają prawo do dofinansowania udziału w imprezach artystycznych, kulturalnych oraz rozrywkowych, co jest realizowane poprzez zakup przez Pracodawcę biletów wstępu na takie imprezy i ich udostępnienie ww. 2. Osoby wymienione w ust. 1, mają prawo do uzyskania do 2 biletów na daną imprezę. 3. W przypadku imprez dla dzieci, niezależnie od liczby biletów określonej ust. 2, przysługuje udostępnienie na rzecz osób wymienionych w ust.1, biletów w liczbie odpowiadającej liczbie własnych dzieci. 4. Bilety na imprezy udostępniane są przez Pracodawcę za kwotę odpowiadającą 50% ich ceny. Przepisu 12 nie stosuje się. 5. Wysokość środków przeznaczonych w danym roku na realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, określana jest w Planie rocznym. Dział VI Choinkowa impreza kulturalno-rekreacyjna Uprawnionymi do uczestnictwa w imprezie są osoby wymienione w 10 ust. 2 w wieku od lat 3 do 13, na podstawie wykazów osób zainteresowanych, przekazanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Pracodawcy. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przyznane raz w roku na każde dziecko pod warunkiem spełnienia warunków w nim określonych. 3. Przepisu 12 nie stosuje się. Dział VII Dopłaty do żłobków i przedszkoli Ze środków Funduszu dofinansowuje się pobyt w żłobkach i przedszkolach dzieci uprawnionych.

8 2. Wysokość dofinansowania wynosi 50% przeciętnej opłaty za dziecko, obowiązującej w placówce publicznej. Maksymalną wysokość dochodu na członka rodziny, uprawniającego do uzyskania dopłaty określa dla danego roku Plan roczny. 3. W przypadku przyznania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest ono realizowane poprzez wydanie uprawnionemu pisemnego zobowiązania Pracodawcy do pokrycia części kosztów pobytu w żłobku lub przedszkolu na podstawie faktury VAT, rachunku lub noty obciążeniowej, wystawionej na Pracodawcę przez żłobek lub przedszkole, za dany okres rozliczeniowy. 4. Świadczenie realizowane jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyznano świadczenie, o którym mowa w ust. 1. Dział VIII Zapomoga socjalna Zapomoga socjalna może zostać przyznana uprawnionemu, jeżeli wykaże zaistnienie trudnej sytuacji życiowej i jeżeli średni dochód na jednego członka jego rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza: 1) w gospodarstwach domowych 1 osobowych 130% minimalnego wynagrodzenia, 2) w pozostałych gospodarstwach domowych 110% minimalnego wynagrodzenia. 2. Łączna wysokość przyznanych uprawnionemu zapomóg socjalnych w danym roku nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia. 3. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie złożonego przez pracownika, emeryta i rencistę wniosku, przy uwzględnieniu średniego miesięcznego dochodu brutto, przypadającego na jednego członka jego rodziny. 4. Do wniosku o przyznanie zapomogi socjalnej wnioskodawca winien załączyć odpowiednie do zaistniałej sytuacji życiowej dokumenty, potwierdzające zasadność udzielenia zapomogi socjalnej, jak np.: 1) dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych miesięcznie przez wnioskodawcę i członków jego rodziny dochodów, 2) oświadczenia o długotrwałym leczeniu, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, 3) rachunki/faktury VAT za zakupione lekarstwa, konieczne płatne badania lekarskie, rehabilitację, sprzęt inwalidzki czy usługi medyczne. 5. Zapomoga socjalna przyznawana jest w trybie 28 w związku z 26 ust.1 i 27 Regulaminu. 6. Dopuszcza się przyznanie zapomogi socjalnej, dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji, na wniosek złożony w imieniu tej osoby przez jej przełożonego, organizację związkową lub za zgodą Rektora. Zapomoga świąteczna Zapomoga świąteczna to pomoc rzeczowa lub finansowa związana ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-noworocznym. 2. Formę zapomogi, jej wysokość, sposób wypłaty oraz osoby uprawnione do jej otrzymania w danym roku kalendarzowym, ustala Rektor w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi w drodze Zarządzenia. Dział IX Zapomoga losowa Przesłanki przyznania zapomogi losowej określa 11 ust. 1 pkt. 7. lit. a oraz ust.3.

9 2. Warunkiem przyznania zapomogi losowej, jest przedłożenie następujących dokumentów potwierdzających zasadność pomocy, którymi w zależności od zaistniałej sytuacji, mogą być m.in.: 1) orzeczenia instytucji, która w ramach swoich uprawnień jest władna określić stopień szkody pracownika, emeryta lub rencisty poniesionej wskutek klęski żywiołowej, w szczególności powodzi lub pożaru, albo innych zdarzeń losowych; 2) zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego, np. zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałej choroby; 3) rachunki oraz faktury VAT, potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę wydatków. 3. Zapomoga losowa może zostać przyznana również w związku z długotrwałą chorobą wymagającą przyjmowania drogich leków, powodującą wysokie koszty. 4. Łączna wysokość zapomóg losowych udzielonych jednej osobie w danym roku kalendarzowym z tytułu długotrwałej choroby, nie może przekroczyć maksymalnej wysokości zapomogi socjalnej, o której mowa w 20 ust Zapomoga losowa z tytułu tego samego zdarzenia losowego może zostać przyznana raz w roku do maksymalnej wysokości 130% minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust Zapomoga losowa przyznawana jest w trybie 28 w związku z 26 ust.1 i 27 Regulaminu. 7. Dopuszcza się przyznanie zapomogi socjalnej, dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji, na wniosek złożony w imieniu tej osoby przez jej przełożonego, organizację związkową lub za zgodą Rektora. Dział X Pożyczka mieszkaniowa 23 Środki Funduszu są przeznaczone także na udzielanie pracownikom zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, w formie pożyczki, zwanej dalej pożyczką mieszkaniową, na: 1) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych, 2) budowę lub zakup domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym, 3) adaptację strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe, 4) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność lub uzupełnienia zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 5) kaucje i opłaty wymagane przy zamianie mieszkań, 6) remont i modernizację mieszkań lub domów jednorodzinnych, 7) przystosowanie mieszkań lub domów jednorodzinnych do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 8) spłatę kredytów udzielonych na realizację celów, o których mowa w pkt. 1 7, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę mieszkaniową Wysokość pożyczki mieszkaniowej jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej, mieszkaniowej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty, od wysokości środków na odrębnym rachunku bankowym Funduszu oraz wysokości kwoty przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe, określonej w Planie rocznym. 2. Pożyczka mieszkaniowa może być udzielona pracownikowi, emerytowi lub renciście nie częściej niż: w przypadkach określonych w 23 pkt 6,7 raz na trzy lata, a w pozostałych przypadkach określonych w 23 raz na pięć lat, po dokonaniu spłaty poprzedniej pożyczki. 3. Wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki, pracownik przedkłada odpowiednio: a. w przypadku uzupełniania wkładu odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,

10 b. w przypadku budowy domu jednorodzinnego aktualne pozwolenie na budowę, kosztorys robót, c. w przypadku remontu, modernizacji mieszkania/lokalu na cele mieszkalne kosztorys robót i dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania/lokalu, d. w przypadku adaptacji lokalu na cele mieszkaniowe kosztorys robót i dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, e. przy uzyskaniu lub zamianie mieszkań zaświadczenie o wysokości poniesionych kaucji i opłat, f. przy spłacie kredytu na cele mieszkaniowe umowa kredytowa, g. przy kupnie mieszkania lub domu kopia umowy sprzedaży, h. przy przystosowaniu mieszkań lub domów do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej - kosztorys robót i dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania/lokalu. 4. Jeżeli kilka osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest zatrudnionych u Pracodawcy, pożyczka mieszkaniowa może być przyznana tylko jednej z nich. 5. Wysokość pożyczki mieszkaniowej jest ustalana na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny, obliczonym według zasad określonych w Maksymalna wysokość pożyczki mieszkaniowej jest określana w Planie rocznym. 7. Procentowa wysokość pożyczki mieszkaniowej, dla poszczególnych grup dochodowych, jest określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu. 8. Wysokości oprocentowania pożyczki mieszkaniowej w stosunku rocznym określa w Planie rocznym. 9. Udzielona pożyczka mieszkaniowa wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. Spłatę pożyczki mieszkaniowej rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 miesięcy od daty jej udzielenia. Okres spłaty, z zastrzeżeniem ust. 10, nie może być dłuższy niż pięć lat. Warunkiem ubiegania się o kolejną pożyczkę mieszkaniową jest spłata uprzednio udzielonej pożyczki. 10. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, dopuszcza się możliwość zawieszenia spłaty udzielonej pożyczki, z tym zastrzeżeniem, że łączny okres zawieszenia, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 11. Pracownik otrzymujący pożyczkę mieszkaniową zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę. 12. Jeżeli w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód na osobę jest niższy, niż kwota stanowiąca 120% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wówczas wnioskodawca (pożyczkobiorca) zobowiązany jest przedstawić poręczenie wykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę udzielone przez dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony lub obniżyć kwotę wnioskowanej pożyczki, tak by rata miesięczna jej spłaty stanowiła maksymalnie 20% kwoty dochodu na osobę. 13. Jeżeli w wieloosobowym gospodarstwie domowym dochód na osobę jest niższy, niż kwota stanowiąca 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wówczas wnioskodawca (pożyczkobiorca) zobowiązany jest przedstawić poręczenie wykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę udzielone przez dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony, tak by rata miesięczna jej spłaty stanowiła maksymalnie 25% kwoty dochodu na osobę. 14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do możliwości finansowych wnioskodawcy, pomimo spełniania kryteriów opisanych w ust.11 i ust.12, Kanclerz albo Zastępca Kanclerza może uzależnić udzielenie pożyczki mieszkaniowej od udzielenia poręczenia wykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę; poręczenia udziela dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony. 15. W przypadku niewykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę, jeżeli ustanowione zostało zabezpieczenie, Pracodawca może dochodzić spłaty pożyczki mieszkaniowej przez poręczycieli, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

11 (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); każdy z poręczycieli jest zobowiązany do spłaty połowy pożyczki mieszkaniowej. 16. Emeryci i renciści ubiegający się o pożyczkę mieszkaniową, wobec braku możliwości ściągnięcia przez pracodawcę rat pożyczki z ich wynagrodzenia, zobowiązani są przedstawić wraz z wnioskiem o pożyczkę aktualne zaświadczenia o dochodach. 17. Niespłacona kwota pożyczki mieszkaniowej wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); 2) rozwiązania stosunku pracy poprzez wypowiedzenie przez pożyczkobiorcę. 18. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy z pożyczkobiorcą nastąpi z przyczyn nie wymienionych w ust.17, Pracodawca może ustalić nowy tryb i sposób spłaty pożyczki mieszkaniowej, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 19. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, niespłacona pożyczka mieszkaniowa wraz z odsetkami może być, na wniosek członków rodziny zmarłego, umorzona przez Pracodawcę. 20. W przypadku stwierdzenia, że pożyczka mieszkaniowa została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega ona natychmiastowej spłacie. 21. Umowa pożyczki mieszkaniowej zawiera postanowienia określone w załączniku Nr 6 do Regulaminu. Rozdział IV Tryb przyznawania świadczeń Świadczenia przyznawane są na wniosek uprawnionego. 2. Osoby uprawnione składają wnioski o przyznanie świadczeń wraz z koniecznymi załącznikami w Dziale Socjalno Bytowym Pracowników, zwanym dalej Działem Socjalnym. 3. Formularze wniosków o przyznanie świadczeń dostępne są na stronach internetowych Działu Socjalnego. 4. W przypadku, gdy dla wniosku o udzielenie danego świadczenia ustalony jest formularz, wniosek o udzielenie świadczenia musi zostać złożony na takim formularzu. Wzory formularzy określają załączniki do regulaminu. 5. Wnioski składane przez uprawnionych będących pracownikami, muszą zawierać informację Działu Płac o dochodach osiąganych u Pracodawcy, jeżeli taka informacja jest wymagana. 6. Do wniosku uprawniony załącza, odpowiednio do rodzaju świadczenia, o które się ubiega, o ile przepisy dotyczące danego rodzaju pomocy nie stanowią w tym zakresie innych wymogów, w szczególności niżej wymienione dokumenty: 1) zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych z innych źródeł; 2) aktualna decyzja ZUS lub zaświadczenie ZUS potwierdzające wysokość świadczenia rentowego/emerytalnego brutto wraz ze wszystkimi pobieranymi dodatkami; 3) zaświadczenia ze szkół i uczelni; 4) oświadczenie pracownika o pozostawaniu dziecka na jego wyłącznym utrzymaniu, oraz o pobieranych w związku z tym alimentach albo o ich braku; 5) faktury VAT i rachunki potwierdzające wysokość poniesionych kosztów; 6) orzeczenia lekarskie; 7) inne dokumenty potwierdzające zasadność przyznania świadczenia, a w szczególności dokumenty określone 22 ust. 2.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Spis treści: I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Podstawy prawne str. 2 2. Zakres regulacji i definicje stosowanych

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NrĄ,'t12013 Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo