REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 2 Ustawa z dnia 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity DZ. U. z 1996 nr 70, poz. 335 z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (DZ. U. nr 55, poz. 234 z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ. U. z 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (DZ. U. nr 43, poz. 168) Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r. nr 97 poz. 800) Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 201 poz. 926 ze zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Szkole, rozumie się przez to Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, 2. Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3. Komisji, rozumie się przez to Zakładową Komisję Świadczeń Socjalnych. Dyrektor Szkoły udziela członkom Komisji pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 1

2 4. Odpisie podstawowym, rozumie się przez to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu rok poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3 Coroczny odpis podstawowy tworzy się z: 4 1. Odpisu dla pracowników pedagogicznych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, 2. Odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości odpisu podstawowego, 3. Odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent lub świadczeń, 4. Odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Fundusz zwiększa się o: 5 1. Darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 2. Odsetek od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym, 3. Wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 4. Fundusz może zostać zwiększony o przychody z tytułu sprzedaży, dzierżaw i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 5. Fundusz może zostać zwiększony o wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z usług socjalnych oferowanych przez zakład pracy. 2

3 Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz. 6 Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 7 Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia z zakładowymi lub międzyzakładowymi organizacjami związkowymi Środkami Funduszu administruje dyrektor Szkoły. 2. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń ze środków Funduszu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi, działającymi na terenie Szkoły. 3. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz niniejszym regulaminem pracodawca (dyrektor) ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia. 4. Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi dyrektor Szkoły. 1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. II. Osoby uprawnione do świadczeń Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są pracownicy i ich rodziny to znaczy: 1. Pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, 2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich i pobierający świadczenia rehabilitacyjne, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych, nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny oraz pobierający nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, 3. Emeryci i renciści byli pracownicy, dla których Szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego lub rentowego, 3

4 4. Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu wnuki lub rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się, to do czasu ukończenia nauki (nie dłużej niż do 25 roku życia) 5. Dzieci wymienione w pkt. 4 będące inwalidami I i II grupy, bez względu na wiek, 6. Dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną, 7. Małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość (brutto) nie przekracza 150% najniższego świadczenia z tego tytułu. 11 III. Przeznaczenie Funduszu Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie: 1. Różnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych, 2. Udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanych na terenie kraju i za granicą 3. Pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych, 4. Bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej, 5. Bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych przeznaczonej na zaopatrzenie jesienno-zimowe, 6. Wyjazdu dla dzieci osób uprawnionych na tzw. zielone szkoły i zielone przedszkola, 7. Dopłat do czesnego za pobyt dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, 8. Pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe Dofinansowanie wypoczynku urlopowego uprawnionych obejmuje: a. świadczenie urlopowe dla nauczycieli, 4

5 b. dofinansowanie indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla pracowników niebędących nauczycielami, emerytów, rencistów, byłych pracowników Szkoły, pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz dzieci wymienionych w 10 pkt. 4, 5, 6 (załącznik nr 1) Tylko jeden rodzic z dwojga pracujących (bądź emerytów) otrzyma dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci. W danym roku dziecko pracownika lub emeryta ma prawo do korzystania z dofinansowania jednej formy wypoczynku. (załącznik nr 2) Dofinansowanie wypoczynku dzieci do lat 3 wynosi 50% kwoty wg tabeli. 2. Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych obejmuje: a. Dofinansowanie krajowych i zagranicznych wycieczek organizowanych przez Szkołę w czasie wolnym od pracy (załącznik nr 3) b. Dofinansowanie biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe dla osób uprawnionych, w przypadku organizowania przez Szkołę wyjść na tego typu imprezy (załącznik nr 4) 3. Bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej polega na: a. Przyznaniu bezzwrotnej zapomogi finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do regulaminu, b. Przyznaniu paczki żywnościowej lub bonu towarowego dla osób przebywających ha długotrwałym leczeniu (powyżej 30 dni) (załącznik nr 6) 4. Pomoc finansowa na zaopatrzenie jesienno-zimowe dla osób uprawnionych polega na przyznaniu raz w roku bezzwrotnej zapomogi finansowej (załącznik nr 7) 5. Dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw. zielone szkoły polega na pokryciu max. 50% (klasy III szkoły podstawowej) lub max. 2/5 (przedszkole i pozostałe klasy szkoły podstawowej) kosztów wyjazdu dziecka ponoszonych przez rodziców, dotyczy dzieci w wieku do ukończenia szkoły podstawowej, z zastosowaniem kryterium socjalnego (załącznik nr 8) 6. Dopłata do czesnego dofinansowanie poniesionych kosztów za pobyt dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach (załącznik nr 9) 7. Pomoc na cele mieszkaniowe w formie zwrotnych pożyczek na: a. Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego (załącznik nr 10) 5

6 b. Remont lub modernizację mieszkania lub domu (załącznik nr 10) IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu 1. Świadczenia finansowe z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. 2. Każdy pracownik bądź emeryt pragnący korzystać ze świadczeń ZFŚS zobowiązany jest do dostarczenia kopii rocznego zeznania podatkowego wszystkich osób prowadzących razem z uprawnionym wspólne gospodarstwo domowe w terminie do 15 maja każdego roku. 3. W przypadku zmiany sytuacji materialnej każdy ubiegający się o świadczenie ma prawo złożyć podanie do Dyrektora Szkoły, w którym przedstawi i udokumentuje powody, dla których powinien otrzymywać świadczenie o innej wysokości aniżeli wynikałoby to z rocznego rozliczenia. 4. Dyrektorowi Szkoły należy przedłożyć wyrok sądu o rozwodzie, separacji, bądź akt notarialny o rozdzielności majątkowej. 5. Emeryci, renciści oraz osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zobowiązane są do dostarczenia decyzji o waloryzacji emerytury, renty lub świadczenia w celu prawidłowego naliczenia wysokości odpisu w terminie do 7 dni od otrzymania pisma. 6. W razie niespełnienia w/w warunków i niedostarczenia dokumentów określonych Regulaminem ubiegający się otrzyma najniższe świadczenie, bądź jego wniosek może zostać oddalony. Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia. 15 Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, materialnej i losowej osoby uprawnionej. 16 6

7 Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w dwóch lub więcej ratach, a termin ich wypłacania może ulec opóźnieniu. 17 Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art a Karty Nauczyciela Dofinansowanie indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych jest wypłacane w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy. 2. Dofinansowanie indywidualnych form wypoczynku przysługuje jeden raz w roku i jest wypłacane począwszy od dnia 15 czerwca danego roku, w miarę posiadanych środków. Dofinansowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych przysługuje osobom wymienionym w 10, nie więcej niż 3 razy w roku, w miarę posiadanych środków Osobom uprawnionym, wymienionym w Art. 2 ust. 5 ustawy o ZFŚS znajdującym się w trudnej sytuacji losowej przysługuje bezzwrotna pomoc finansowa. 2. Za zdarzenie losowe uznaje się powstałą stratę w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania mieszkania oraz innych osobistych wypadków losowych. 3. Osobom uprawnionym wymienionym w Art. 2 ust. 5 ustawy o ZFŚS znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej przysługuje jeden raz w roku bezzwrotna pomoc finansowa na zaopatrzenie jesienno-zimowe. 4. Dla osób wymienionych w Art. 2 ust. 5 ustawy o ZFŚS chorujących przez dłuższy czas (30 dni) przysługuje paczka żywnościowa w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok. Prawo do wnioskowania o przyznanie w/w świadczenia mają: organizacje związkowe lub pracownicy Szkoły. 7

8 Dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw. zielone szkoły lub zielone przedszkola przysługuje uprawnionym jeden raz w roku po udokumentowaniu poniesionych kosztów. 22 Dopłaty do poniesionych kosztów za pobyt dzieci uprawnionych w żłobkach i przedszkolach dokonuje się zgodnie z kryterium socjalnym (po udokumentowaniu wpłat) jeden raz w roku w miarę posiadanych środków. 23 Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej, o dofinansowanie wyjazdu na tzw. zielone szkoły będą rozpatrywane raz na kwartał w miarę posiadanych środków, a wnioski o dopłaty do czesnego za pobyt w żłobku i przedszkolu jeden raz na pół roku w miarę posiadanych środków Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony i określony oraz emeryci, renciści i osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne byli pracownicy. 2. Pracownik zatrudniony na czas określony, zobowiązany jest spłacić pożyczkę do końca okresu zatrudnienia. 3. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej. Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłat ratalnych na okres 6-ciu miesięcy. 4. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w Szkole na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeden gwarant może poręczyć maksymalnie dwie pożyczki. 5. Czas spłaty pożyczki określa się maksymalnie na okres 3 lat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3% od całej kwoty. Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej między pożyczkobiorcą a zakładem pracy. 6. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością. 7. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres 6-ciu miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy. 8

9 8. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej dzielenia, tj. okres spłaty, ilość i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczenia. (wniosek załącznik nr 12, poręczenie - (załącznik nr 13)) 9. O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może się ubiegać po spłacie poprzedniej pożyczki, nie wcześniej jednak, niż 3 lata od daty otrzymania poprzedniej. 10. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: a. Porzucenia pracy przez pracownika, b. Rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie. 11. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli. 12. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dochodzić się będzie u spadkobiercy zmarłego lub zostanie umorzona. 13. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na dany rok. 14. Wnioski o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe będą rozpatrywane raz na pół roku w miarę posiadanych środków. 25 V. Postanowienia uzupełniające i końcowe Każda zmiana w Regulaminie wymaga uzgodnienia pomiędzy pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi. 26 9

10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne. 27 Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe, poręczenia pożyczki oraz oświadczeń o wysokości osiąganych dochodów stanowią załączniki do Regulaminu. 28 Postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny być podane do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu. 29 Traci moc Regulamin obowiązujący od dnia r. 30 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 4 Janusza Groszkowskiego obowiązuje od dnia r. im. W uzgodnieniu z: 10

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na podstawie: 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo