Ncurses - Wstęp initscr() endwin() initscr()

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ncurses - Wstęp initscr() endwin() initscr()"

Transkrypt

1 Ncurses - Wstęp Następujące terminy będą używane w tym rozdziale: okno - jest wewnętrzną reprezentacją zawierającą obraz części ekranu. WINDOW jest zdefiniowane w ncurses.h. ekran - jest oknem o rozmiarze całego ekranu ( od górnego lewego rogu po prawy dolny ). Stdscr i curscr są ekranami. terminal - jest specjalnym oknem zawierającym informacje o tym jak aktualnie wygląda ekran. zmienne - następujące zmienne i stałe zdefiniowano w ncurses.h WINDOW *curscr - aktualny ekran WINDOW *stdscr - standardowy ekran int LINES - linie terminala int COLS - kolumny terminala bool TRUE - flaga prawdy, 1 bool FALSE - flaga fałszu, 0 int ERR - flaga błędu, -1 int OK - flaga ok, 0 funkcje - w opisach funkcji argumenty są następujących typów: win - WINDOW* bf - bool ch - chtype str - char* chstr - chtype* fmt - char* inne int Zazwyczaj program używający bibliotekę ncurses wygląda następująco: Dołączenie ncurses.h zdefiniuje zmienne i typy dla ncurses, np. WINDOW i prototypy funkcji. Plik automatycznie dołącza stdio.h, stdarg.h, termios.h i unctrl.h. initscr() używana jest do zainicjowania danych oraz odczytania odpowiedniego pliku terminfo. Pamięć dla stdscr i curscr zostanie zaallokowana. Jeżeli wystąpią jakieś błędy initscr zwróci ERR, w innym wypadku zwrócony zostanie wskaźnik do stdscr. Dodatkowo ekran zostanie wymazany, zmienne LINES i COLS zostaną zainicjowane. Musisz wywołać tę funkcję przed jakąkolwiek inną funkcją ncurses. endwin() usunie wszystkie utworzone przez ncurses zasoby, przywróci tty tryb, w którym był przed initscr(). Musisz wywołać tę funkcję po zakończeniu korzystania z ncurses.

2 Jeżeli chcesz korzystać z kilku terminali możesz użyć newterm(...) zamiast initscr(). Skompiluj program następująco: Flagi mogą zawierać to co chcesz (zobacz gcc(1)). Ponieważ ścieżka do ncurses.h zmieniła się musisz podać również: W innym przypadku ncurses.h, nterm.h, termcap.h i unctrl.h nie zostaną znalezione. Inne możliwe opcje dla Linuxa to: O2 mówi gcc aby dokonał pewnej optymalizacji, -ansi używane jest dla kodu zgodnego z kodem ansi-c, -Wall wypisze wszyskie ostrzeżenia, -m486 stworzy kod zoptymalizowany dla 486 ( będzie on również wykonywalny na 386 ). Biblioteka ncurses znajduje się w /usr/lib/. Istnieją trzy wersje tej biblioteki: libncurses.a normalna biblioteka ncurses. libdcurses.a biblioteka do odpluskwiania. libpcurses.a biblioteka do profilowania ( począwszy od libpcurses.a nie istnieje? ). libcurses.a Brak czwartej wersji, oprócz oryginalnej wersji BSD curses ( mój slackware ma pakiet bsd ). Stuktury danych dla ekranu nazywane są oknami, są one zdefiniowane w ncurses.h. Okno jest jakby tablicą znaków w pamięci, którą programista może zmieniać bez wypisywania na ekran. Domyślnym oknem jest stdscr, ma ono wymiary teminala. Możesz tworzyć nowe okna za pomocą newwin(...). Aby optymalnie zaktualizować fizyczny terminal ncurses posiadają dodatkowe okno - curscr. Jest to aktualny obraz terminala, podczas gdy stdscr zawiera informacje o tym jak terminal powinien wyglądać. Zapisanie informacji na terminalu zostanie dokonane gdy wywołasz funkcję refresh(). Ncurses zaktualizują curscr informacją zawartą w stdscr. Funkcje biblioteki użyją wewnętrznej optymalizacji procesu odświeżania, więc możesz zmienić wiele okien, po czym zaktualizować ekran w najbardziej optymalny sposób. Za pomocą funkcji ncurses możesz manipulować różnymi oknami. Funkcje rozpoczynające się od w pozwalają wybrać okno, podczas gdy inne zazwyczaj działają na stdscr. Funcje zaczynające się na mv przesuną najpierw kursor do pozycji y,x. Każdy znak jest typu chtype, który zdefiniowany jest jako long unsigned int w celu przechowywania dodatkowych informacji ( atrybuty, itp. ). Ncurses używają bazy danych terminfo. Zazwyczaj znajduje się ona w usr/lib/terminfo/, tam ncurses zajrzą w poszukiwaniu jej. Jeżeli chcesz przetestować jakiś inny opis terminala bez zmiany terminfo ustaw zmienną systemową TERMINFO. Ncurses skorzysta z definicji zachowanych tam gdzie podałeś, zamiast /usr/lib/terminfo/. Aktualną wersją ncurses jest 1.8.6(. ( ja mam 5.0, ale ta też już jest pewnie stara ). Na końcu tego rozdziału znajdziesz tabelę zawierającą przegląd BSD-Curses, ncurses i curses z Sun-OS 5.4. Zajrzyj do niej w poszukiwaniu odpowiedniej funkcji i informacji o systemie, w którym ją zaimplementowano.

3 Inicjalizacja WINDOW *initscr() Jest to zazwyczaj pierwsza funkcja wywoływana w programie używającym ncurses. Czasami dobrze jest wywołać slk_init(int), filter(), ripoffline(...) lub use_env(bf) przed initscr(). Kiedy używasz kilku terminali ( lub testujesz zdolności ) możesz użyć newterm(...) zamiast initscr(). initscr() odczyta odpowiedni wpis z terminfo i zainicjuje dane ncurses, zallokuje pamięć dla curscr i stdscr, oraz LINES i COLS. Funkcja zwróci ERR jeżeli nastąpił błąd lub wskaźnik do stdscr. Nie musisz inicjalizować wskaźnika: initscr() zrobi to za ciebie. Jeżeli funkcja zwróciła ERR twój program powinien zakończyć się, gdyż żadna funkcja ncurses nie zadziała. SCREEN *newterm(char *type, FILE *outfd, FILE *infd) Jeżeli chcesz korzystać z kilku terminali użyj newterm(...) dla każdego z nich, zamiast initscr(). type jest nazwą terminala zawartą w zmiennej $TERM ( dla przykładu: ansi, xterm, vt100 ), outfd jest wskaźnikiem używanym jako wyjście, natomiast infd jest wskaźnikiem wejścia. Dla każdego terminala utworzonego za pomocą newterm(...) powinieneś wywołać endwin(). SCREEN *set_term(screen *new) Za pomocą funkcji set_term(screen) możesz zmienić aktualny terminal. Wszystkie funkcje działają na aktualnym terminalu, który ustawiany jest przez set_term(screen). int endwin() endwin() zrobi porządki, przywróci wszelkim trybom stan, w którym były przed wywołaniem initscr(), oraz przesunie kursor do lewego, górnego rogu. Nie zapomnij zamknąć wszystkich otwartych okien przed wywołaniem tej funkcji. Dodatkowe wywołanie refresh() po endwin() przywróci terminal do stanu z przed wywołania initscr() ( tryb wizualny ), w innym wypadku zostanie wyczyszczony ( tryb niewizualny ). int isendwin() Zwraca TRUE jeżeli endwin() wywołana została z refresh(), w innym przypadku FALSE. void delscreen(screen* sp) Jeżeli nie potrzebujesz już SCREEN to po endwin() wywołaj delscreen(screen) aby zwolnić wszelkie zasoby.

4 Okna Okna mogą być tworzone, usuwane, przesuwane, kopiowane, duplikowane, itd. WINDOW *newwin(nlines, ncols, begy, begx) begy i begx są współrzędnymi górnego, lewego rogu. nlines jest liczbą linii, a ncols to ilość kolumn. Figure 8.1: Ncurses - schemat dla newwin Lewy, górny róg naszego okna będzie w 10 linii i 10 kolumnie, okno będzie miało 10 linii i 60 kolumn. Jeżeli nlines jest zerem okno będzie miało LINES-begy wierszy. Tak samo okno będzie miało kolumn COLS-begx jeżeli ncols jest zerem. Jeżeli wywołasz newwin(...) z wszystkimi argumentami równymi zero: otwarte okno będzie miało rozmiar ekranu. Za pomocą LINES i COLS możemy otworzyć okno na środku ekranu, bez względu na jego rozmiar:

5 W ten sposób stworzymy okno z 22 liniami i 70 kolumnami na środku ekranu. Przed otwarciem okna sprawdź rozmiar ekranu. Nie zakładaj, że wszyscy mają 25x80 ( ja lubię 34x80 ), do tego xterminale mają zmienny rozmiar. Alternatywnie możesz użyć LINES i COLS aby zaadaptować dwa okienka do rozmiaru ekranu: int delwin(win) Usuwa okno win. Jeżeli istnieją podokna usuwa je. Usuwa zasoby zajmowane przez win. Usuń wszystkie okna przed wywołaniem endwin(). int mvwin(win, by, bx) Przeniesie okno do współrzędnych by,bx. Jeżeli oznaczałoby to przesunięcie okna poza ekran nic nie jest robione, funkcja zwraca ERR. WINDOW *subwin(origwin, nlines, ncols, begy, begx) Zwraca podokno na środku origwin. Kiedy zmienisz jedno z okien ( origwin lub nowo utworzone ) zmienią się oba. Wywołaj touchwin(origwin) przed następnym wywołaniem refresh(). begx i begy są liczone względem ekrany, nie origwin. WINDOW *derwin(origwin, nlines, ncols, begy, begx) To samo co subwin(...), za wyjątkiem tego że begx i begy są liczone względem origwin.

6 int mvderwin(win, y, x) Przesunie okno win wewnątrz nadrzędnego okna. WINDOW *dupwin(win) Duplikuje okno win. int syncok(win, bf) void wsyncup(win) void wcursyncup(win) void wsyncdown(win) int overlay(win1, win2) int overwrite(win1, win2) overlay(...) skopiuje cały tekst z win1 do win2 bez kopiowania znaków pustych. overwrite(...) robi to samo, ale kopiuje także pustkę. int copywin(win1, win2, sminrow, smincol, dminrow, dmincol, dmaxrow, dmaxcol, overlay) Podobne do overlay(...) i overwrite(...), przy czym pozwala określić obszar do skopiowania.

7 Wyjście int addch(ch) int waddch(win, ch) int mvaddch(y, x, ch) int mvwaddch(win, y, x, ch) Funkcje zapisujące znak w okienku. Zmieniają okno, po czym musisz wywołać refresh() aby aktualizować ekran. addch(...) i waddch(...) zapisują znak ch w oknie stdscr lub win. mvaddch(...) i mvwaddch(...) robią to samo, ale najpierw przenoszą kursor do pozycji x, y. int addstr(str) int addnstr(str, n) int waddstr(win, str) int waddnstr(win, str, n) int mvaddstr(y, x, str) int mvaddnstr(y, x, str, n) int mvwaddstr(win, y, x, str) int mvwaddnstr(win, y, x, str, n) Funkcje zapisujące łańcuch w oknie; są one odpowiednikami addch(...). str musi być zakończony nullem ( "blafoo\0" ). Funkcje z w zapisują łańcuch w okienku, natomiast inne zapisują stdscr. Funkcje z n zapisują n znaków z str. Jeżeli n równa się -1 zapisywany jest cały str. int addchstr(chstr) int addchnstr(chstr, n) int waddchstr(win, chstr) int waddchnstr(win, chstr, n) int mvaddchstr(y, x, chstr) int mvaddchnstr(y, x, chstr, n) int mvwaddchstr(win, y, x, chstr) int mvwaddchnstr(win, y, x, chstr, n) Funckje kopiujące chstr do obrazu okna (stdscr lub win). Pozycją początkową jest aktualne położenie kursora. Funkcje z n zapisują n znaków. Jeżeli n = -1 zapisywany jest cały chstr. Kursor nie jest przemieszczany, nie zachodzi kontrola znaków. Te fukncje są szybsze od addstr(...). chstr jest wskaźnikiem do tablicy chtype. int echochar(ch) int wechochar(win, ch) To samo co addch(...) ( waddch(...) ) zakończone przez refresh() ( wrefresh(win) ).

8 Sformatowane wyjście int printw(fmt,...) int wprintw(win, fmt,...) int mvprintw(y, x, fmt,...) int mvwprintw(win, y, x, fmt,...) int vwprintw(win, fmt, va_list) Funckje odpowiadają printf(...) z libc. W pakiecie libc funkcja printf(...) używana jest do sformatowanego wyjścia. Możesz zdefiniować łańcuch wyjściowy, oraz włączyć w niego zmienne różnych typów. Aby korzystać z vwprintw(...) musisz dołączyć varargs.h. Wstawianie znaków/linii int insch(c) int winsch(win, c) int mvinsch(y,x,c) int mvwinsch(win,y,x,c) Znak ch wstawiany jest po lewej stronie kursora, wszystkie znaki są przesuwane jedną pozycję w prawo. Znak na prawy końcu może być utracony. int insertln() int winsertln(win) Wstaw pustą linię powyżej aktualnej. Ostatnia linia zostanie stracona. int insdelln(n) int winsdelln(win, n) Dla dodatniego n zostanie wstawionych n linii powyżej kursora w odpowiednim okienku, n dolnych linii zostanie straconych. Dla ujemnego n zostanie usuniętych n linii, reszta zostanie przesunięta do góry. int insstr(str) int insnstr(str, n) int winsstr(win, str) int winsnstr(win, str, n) int mvinsstr(y, x, str) int mvinsnstr(y, x, str, n) int mvwinsstr(win, y, x, str) int mvwinsnstr(win, y, x, str, n) Funkcje wstawiają str po lewej stronie kursora ( znaków może być aż do wypełnienia linii ). Znaki po prawej stronie są przesuwane, jeżeli przesuniesz je za ekran zostaną stracone. Pozycja kursora pozostaje niezmieniona. y i x są współrzędnymi, pod które kursor zostanie przesunięty. n jest ilością znaków ( n = 0 - cały łańcuch ).

9 Usuwanie znaków/linii int delch() int wdelch(win) int mvdelch(y, x) int mvwdelch(win, y, x) Usuwa znak pod kursorem i przesuwa pozostałe znaki po prawej kursora w lewo. y i x są współrzędnymi, pod które kursor zostanie przesunięty przed kasowaniem. int deleteln() int wdeleteln(win) Kasuj linię pod kursorem i przesuń poniższe linie do góry. Dodatkowo, dolna linia okna zostanie usunięta.

10 Ramki i linie int border(ls, rs, ts, bs, tl, tr, bl, br) int wborder(win, ls, rs, ts, bs, tl, tr, bl, br) int box(win, vert, hor) Rysują ramkę wokół krawędzi okna ( stdscr lub win ). W ramce poniżej znajdują się znaki i ich domyślne wartości dla funkcji box(...). Pozycja określa położenie względem znaków w ramce. Table: Ncurses - oznaczenia znaków Znak Pozycja Domyślne tl góra, lewo ACS_ULCORNER ts góra ACS_HLINE tr góra, prawo ACS_URCORNER ls lewa strona ACS_VLINE rs prawa strona ACS_VLINE bl dół, lewo ACS_LLCORNER bs dół ACS_HLINE br dół, prawo ACS_LRCORNER rt rozgałęzienie w prawo ACS_RTEE lt rozgałęzienie w lewo ACS_LTEE tt rozgałęzienie w górę ACS_TTEE bt rozgałęzienie w dół ACS_BTEE Figure 8.2: Ncurses - znaki ramek int vline(ch, n) int wvline(win, ch, n) int hline(ch, n) int whline(win, ch, n) Funkcje rysujące pionową ( v* ) lub poziomą ( h* ) linię rozpoczynającą się w aktualnej

11 Tło pozycji kursora. ch jest znakiem, który będzie tworzył linię, n jest ilością powtórzeń. Pozycja kursora nie jest zmieniana. void bkgdset(ch) void wbkgdset(win, ch) Ustawiają znak tła, oraz jego atrybut dla ekranu, okna. Atrybut zostanie zorowany z każdy nie pustym znakiem znajdującym się w oknie. Tło jest częścią okna - nie jest przesuwane, zmieniane w czasie wejścia/wyjścia. int bkgd(ch) int wbkgd(win, ch) Zmieniają znak i atrybut tła na podany w ch. Wejście int getch() int wgetch(win) int mvgetch(y, x) int mvwgetch(win, y, x) getch() odczytuje wejście z terminala w sposób zależny od trybu opóźnienia. Jeżeli opóźnienie jest włączone getch() poczeka, aż zostanie naciśnięty klawisz, jeżeli tryb jest wyłączony funkcja powróci natychmiast zwracając klawisz lub ERR jeżeli bufor jest pusty. mvgetch(...) i mvwgetch(...) przesuwają kursor przed czytaniem. Funckje z w w nazwie odczytują wejście z terminala związanego z win. Po wywołaniu keypad(...) getch() zwraca kod zdefiniowany w ncurses.h jako makro KEY_* jeżeli znakiem był klawisz funkcyjny. Kiedy naciśnięto ESCAPE ( który może być początkiem kodu klawisza funkcyjnego ) ncurses włączy jednosekundowy timer. Jeżeli pozostały kod nie nadejdzie w ciągu sekundy klawisz jest zwracany, w innym przypadku zwracana jest wartość klawisza funkcyjnego. ( możesz wywołać notimeout() jeżeli nie chcesz sekundowego timera ). int ungetch(ch) Odłoży znak ch do bufora wejściowego. int getstr(str) int wgetstr(win, str) int mvgetstr(y, x, str) int mvwgetstr(win, y, x, str) int wgetnstr(win, str, n) Funkcje wywołują getch() aż do znaku nowej linii. Znaki odkładane są do str, więc nie zapomnij zallokować pamięci przed wywołaniem funkcji. Jeżeli włączone jest echo łańcuch jest wyświetlany ( użyj noecho() aby je wyłączyć ), znaki kill i delete są interpretowane. chtype inch() chtype winch(win) chtype mvinch(y, x) chtype mvwinch(win, y, x) Funkcje zwracają znak z ekranu lub okna. Wartością zwracaną jest chtype, więc informacje o atrybutach są przekazywane. Możesz je wyciągnąć ze znaku używając stałych

12 A_* ( zobacz tabeli 8.4 na stronie ). int instr(str) int innstr(str, n) int winstr(win, str) int winnstr(win, str, n) int mvinstr(y, x, str) int mvinnstr(y, x, str, n) int mvwinstr(win, y, x, str) int mvwinnstr(win, y, x, str, n) Zwracają łańcuch znaków z ekranu lub okna. int inchstr(chstr) int inchnstr(chstr, n) int winchstr(win, chstr) int winchnstr(win, chstr, n) int mvinchstr(y, x, chstr) int mvinchnstr(y, x, chstr, n) int mvwinchstr(win, y, x, chstr) int mvwinchnstr(win, y, x, chstr, n) Zwracają łańcuch chtype z ekranu lub okna. Łańcuch zawiera informacje o atrybucie każdego znaku. Opcje wyjścia int idlok(win, bf) void idcok(win, bf) Włącz/wyłącz wstawianie/usuwanie przez terminal dla danego okna ( idlok(...) dla linii, idcok(...) dla znaków ) void immedok(win, bf) Jeżeli ustawiona na TRUE, każda zmiana win spowoduje odświeżenie fizycznego ekranu. Może to spowodować spadek wydajności, więc domyślnie FALSE. int clearok(win, bf) Jeżeli bf = TRUE następne wywołanie wrefresh(win) wyczyści ekran i odrysuje go ( np.: ctrl+l w vi ). int leaveok(win, bf) Domyślnie ncurses zostawia kursor tam gdzie się znajdował w czasie ostatniego odświeżania. Programy nie używające kursora mogą wywołać leaveok(...) z TRUE aby zaoszczędzić czas, który zużyty zostałby na przesunięcie kursora. Dodatkowo ncurses spróbują uczynić kursor niewidocznym. int nl() int nonl() Jeżeli wywołasz nl() ncurses będą wysyłały na wyjście znak nowej linii jako powrót karetki i wysunięcie linii. nonl() wyłączy takie zachowanie co spowoduje, że ncurses będą szybciej przesuwały kursor.

13 Sformatowane wejście int scanw(fmt,...) int wscanw(win, fmt,...) int mvscanw(y, x, fmt,...) int mvwscanw(win, y, x, fmt,...) int vwscanw(win, fmt, va_list) Funkcje są podobne do scanf(...) z libc ( zobacz sekcja na stronie ). wgetstr(...) jest wywoływana, to co zwróci używane jest jako wejście dla scan. Opcje wejścia int keypad(win, bf) Jeżeli TRUE włączona zostaje klawiatura numeryczna terminala użytkownika podczas oczekiwania na wejście. Ncurses zwrócą kod klawisza zdefiniowany w ncurses.h jako KEY_* dla klawiszy funkcyjnych i strzałek na klawiaturze numerycznej. Jest to bardzo użyteczne przy klawiaturze PC, gdyż możesz uaktywnić blok numeryczny i strzałki. int meta(win, bf) Jeżeli TRUE kody zwracane przez getch() są 8-bitowe ( najwyższy bit nie zostanie zmieniony ). int cbreak() int nocbreak() int crmode() int nocrmode() cbreak() i nocbreak() włączą/wyłączą tryb CBREAK. Kiedy CBREAK jest włączone wejście jest natychmiast dostępne dla programu, gdy wyłączone wejście będzie buforowane aż do pojawienia się nowej linii. ( Uwaga: crmode() i nocrmode() istnieją dla kompatybilności ze starszymi programami - nie używaj ich. ) int raw() int noraw() Włączenie/wyłączenie trybu RAW. RAW jest tym samym co CBREAK, z wyjątkiem tego, iż w tym trybie nie dochodzi do przetwarzania znaków specjalnych. int echo() int noecho() Ustaw echo() aby wypisywać wejście wprowadzane przez użytkownika, noecho() milczy na

14 ten temat ;) int halfdelay(t) To samo co cbreak() z opóźnieniem t sekund. int nodelay(win, bf) Terminal zostanie ustawiony w tryb nie-blokowania. getch() zwróci ERR jeżeli nie ma żadnego gotowego wejścia. Ustawione na FALSE powoduje, iż getch() poczeka na naciśnięcie klawisza. int timeout(t) int wtimeout(win, t) Zalecane jest używanie tych funkcji zamiast halfdelay(t) i nodelay(win,bf). Rezultat getch() zależy od wartości t. Jeżeli jest ona dodatnia wejście blokowane jest na t milisekund, jeżeli t = 0 nie zachodzi blokowanie, a dla wartości ujemnej program czeka na wejście. int notimeout(win, bf) Jeżeli bf = TRUE, getch() użyje specjalnego timera ( trwającego jedną sekundę ) aby zinterpretować i odczytać sekwencję zaczynającą się od ESCAPE, itp. int typeahead(fd) Jeżeli fd = -1 nie zachodzi sprawdzanie z wyprzedzeniem ( typeahead ), w innym przypadku ncurses skorzystają z fd ( zamiast z stdin ) dla tych sprawdzeń. int intrflush(win, bf) Jeżeli bf = TRUE klawisz przerwania ( quit, break,... ) naciśnięty w terminalu opróżni kolejkę wejściową sterownika tty. void noqiflush() void qiflush() Atrybuty terminala int baudrate() Zwraca prędkość terminala w bps. char erasechar() Zwraca aktualny znak erase ( usuwania ). char killchar() Zwraca aktualny znak kill ( zabijania ). int has_ic() int has_il() has_ic() zwraca TRUE jeżeli terminal posiada znak wstaw/usuń, has_il() zwraca TRUE jeżeli terminal może wstawiać/kasować linie. W innym przypadku funkcje zwracają ERR. char *longname() Zwrócony wskaźnik daje ci dostęp do opisu terminala. chtype termattrs() char *termname() Zwraca zawartość zmiennej środowiskowej TERM.

15 Używanie opcji Widzieliśmy opcje okien, tryby terminala czas aby opisać ich sposób użycia. Po pierwsze, w Linuksie powinieneś włączyć klawiaturę numeryczną. Dzięki temu użytkownik będzie mógł skorzystać ze strzałek i części numerycznej klawiatury. Teraz, mamy dwa główne typu wejścia Program chce aby użytkownik nacisnął klawisz, po czym wywoła funkcję zależną od klawisza ( dla przykład coś takiego: "Naciśnij 'q' aby zakończyć", przy czym czekamy na klawisz ). Program chce sformatowany łańcuch znaków ( np.: katalog, lub adres w bazie danych ). Dla pierwszego używamy następujących opcji i pętli while. Program będzie czekał na naciśnięcie jakiegoś klawisza, jeżeli naciśnięto q program wywoła funkcja_konczaca, w innym wypadku program zaczeka na inne wejście. Wyrażenie switch może zostać rozszerzone dla dowolnego wejścia. Użyj makr KEY_* aby sprawdzić czy naciśnięto specjalne klawisze, np.: dla klawiszy kursora. Dla przeglądarki plików pętla mogłaby wyglądać następująco:

16 Dla drugiego typu musimy tylko ustawić echo() aby znaki wpisywane przez użytkownika były wypisywane na ekranie. Aby wypisywać znaki na wybranej przez ciebie pozycji skorzystaj z move(...) lub wmove(...). Lub, możemy otworzyć okno z maską ( inne kolory od tych okna zrobią to ) i poprosić użytkownika o łańcuch:

17 Zobacz input.c w katalogu z przykładami. Usuwanie okien i linii int erase() int werase(win) werase(...) i erase() skopiują pustkę w każdą pozycję okna win lub stdscr. Jeżeli ustawiłeś oknu kolory wywołanie werase() pozostawi je bez zmian. Miałem kiedyś problemy z COLOR_PAIRS nie zdefiniowanymi jako czarny i biały, więc napisałem własną funkcję ( jest to niskopoziomowy dostęp do struktury WINDOW ): Problemem jest to, iż ncurses czasami nie używają atrybutów okna podczas zapełniania go pustką. W lib_clrtoeol.c, BLANK zdefiniowana jest następująco: co powoduje, iż inne atrybuty okna zostają stracone. int clear()

18 int wclear(win) To samo co erase(), z wyjątkiem tego, że ustawi także clearok() ( ekran zostanie wyczyszczony przy następnym odświeżaniu ). int clrtobot() int wclrtobot(win) Czyszczą aktualną linię kursora ( start jest jeden znak na prawo od kursora ) i linię poniżej kursora. int clrtoeol() int wclrtoeol(win) Czyszczą aktualną linię począwszy od prawej strony kursora aż do jej końca. Aktualizacja terminala Jak napisano we wstępie ncurses traktuje okna jako abraz w pamięci. Oznacza to, iż zmiany nie są pokazywane na ekranie aż do czasu odświeżania. Dzięki temu programy stają się szybsze - przeprowadzasz wiele zmian a dopiero po tym wyświetlasz je w jednym przebiegu. int refresh() int wrefresh(win) refresh() kopiuje stdscr na terminal, a wrefresh(win) kopiuje obraz okna na stdscr po czym aktualizuje curscr aby wyglądał jak stdscr. int wnoutrefresh(win) int doupdate() wnoutrefresh(win) tylko kopiuje okno win na stdscr. Zapisywany jest stdscr, natomiast terminal pozostaje niezmieniony. doupdate() aktualizuje terminal. Program może zmienić kilka okien, wywołać wnoutrefresh(win) dla każdego z nich, a potem wywołać doupdate() aby odświeżyć fizyczny ekran. Np. mamy dwa okienka, zmieniamy je daną funkcją, po czym odświeżamy ekran: Taka funkcja spowoduje, iż terminal zostanie zaktualizowany dwa razy. Gdybyśmy użyli wnoutrefresh(win) i doupdate() uzyskalibyśmy szybsze działanie ( tylko raz odświeżamy terminal ):

19 int redrawwin(win) int wredrawln(win, bline, nlines) Użyj tych funkcji jeżeli chcesz przerysować cały ekran lub daną linię ( np. gdy są one zaśmiecone, itp. ) int touchwin(win) int touchline(win, start, count) int wtouchln(win, y, n, changed) int untouchwin(win) Mówią ncurses, że całe okienko win lub linie od start do start+count powinny być zmieniane. Np. gdy masz dwa zachodzące na siebie okienka ( tak jak w przykładzie type.c ) zmiana jednego z nich nie zmieni drugiego. wtouchln(...) dotknie n linii zaczynając od y. Jeżeil change = TRUE linie są dotykane, w innym przypadku nie ( zmieniane lub nie ). untouchwin(win) zaznaczy okno win jako niezmienione od ostatniego wywołania refresh(). int is_linetouched(win, line) int is_wintouched(win) Za pomocą tych funkcji możesz sprawdzić czy line lub okno win zostało zmienione od czasu ostatniego wywołania refresh(). Atrybuty video i kolory Atrybuty są specjalnymi zdolnościami terminala używanymi podczas wypisywania znaków na ekran. Znaki mogą być wypisywane jako: pogrubione, podkreślone, migające, itp. W ncurses masz możliwość włączania/wyłączania atrybutów aby twój program wyglądał ładniej. Atrybuty które możesz wykorzystać: Table 8.4: Ncurses - atrybuty Definicja Atrybut A_ATTRIBUTES maska dla atrybutów (chtype) A_NORMAL normalny, resetuje wszystkie inne A_STANDOUT najlepsze podświetlenie A_UNDERLINE podkreślenie A_REVERSE odwrócenie video A_BLINK miganie A_DIM dim lub połowa jasności A_BOLD pogrubienie lub extra jasno A_ALTCHARSET użyj alternatywnego zestawu znaków A_INVIS niewidzialny A_PROTECT??? A_CHARTEXT maska dla aktualnych znaków (chtype) A_COLOR maska dla koloru COLOR_PAIR(n) ustaw parę kolorów na tą przechowywaną w n PAIR_NUMBER(a) pobierz parę kolorów przechowywaną w atrybucie a

20 Ncurses definiują osiem kolorów, które możesz użyć na terminalu obsługującym kolory. Najpierw musisz zainicjować struktury danych kolorów za pomocą start_color(), póżniej sprawdziać zdolność terminala has_colors(). start_color() zainicjuje COLORS maxymalną liczbą wspieraną przez terminal, oraz COLOR_PAIR - maxymalna ilość par, które możesz zdefiniować. Table 8.5: Ncurses - kolory Definition Color COLOR_BLACK COLOR_RED COLOR_GREEN COLOR_YELLOW COLOR_BLUE czarny czerwony zielony żółty niebieski COLOR_MAGENTA karmazynowy COLOR_CYAN COLOR_WHITE cyan biały Atrybuty mogą być łączony za pomocą operatora OR ' ', tak więc możesz stworzyć pogrubione, migające wyjście: Kiedy ustawisz oknu atrybut attr wszystkie znaki zawarte w nim zostaną wypisane z tym atrybutem. Atrybut nie zniknie podczas przewijania, przesuwania, itp. Pisząc programy dla ncurses i BSD curses musisz pamiętać, że te drugie nie obsługują kolorów ( także starsze wersje curses z SYSV nie mają obsługi kolorów ). Jeżeli chcesz aby twój program pracował pod obiema bibliotekami musisz posłużyć się #ifdef. int attroff(attr) int wattroff(win, attr) int attron(attr) int wattron(win, attr) Wyłączają/włączają określony atrybut attr, bez zmiany innych, w oknie ( stdscr lub win ). int attrset(attr) int wattrset(win, attr) Ustawiają atrybut stdscr lub win na attr. int standout() int standend() int wstandout(win) int wstandend(win) Włączają podświetlanie w oknie ( stdscr lub win ). chtype getattrs(win) Zwraca aktualne atrubytu okna win. bool has_colors() Zwraca TRUE jeżeli terminal jest kolorowy. Przed użyciem kolorów powinieneś sprawdzić

21 terminal za pomocą tej funkcji, rób to zawsze przed inicjalizacją ( start_color() ). bool can_change_color() TRUE jeżeli terminal może zmieniać kolory. int start_color() Inicjalizacja koloru. Musisz ją wywołać przed użyciem kolorów!!! int init_pair(pair, fg, bg) Gdy używasz kolorów jako atrybut okna musisz zdefiniować parę kolorów za pomocą init_pair(...). fg jest kolorem textu, natomiast bg jest tłem. Wartości mogą zawierać się od 1 do ( 0 jest zarezerwowane dla czarnego i białego ). Po zdefiniowaniu możesz taką parę używać jako zwykły atrybut. Gdy chcesz czerwone znaki na niebieskim tle: Użyj wattron(...) aby ustawić win nową parę kolorów: Lub połącz kolory z innymi atrybutami: Pierwsze wywołanie ustawi kolor i pogrubienie. Drugie wyróżnienie i kolory, będziesz miał podświetlony czerwony na niebieskim tle. int pair_content(pair, f, b) Zwraca kolor textu i tła zawarty w podanej pair. int init_color(color, r, g, b) Zmień składowe koloru r, g i b dla color. r, g i b mogą przyjmować wartości od 1 do COLORS-1. int color_content(color, r, g, b) Pobierz składowe r, g i b danego color. Jak mieszać atrybuty i kolory? Niektóre terminale, tak jak Linuksowa konsola, posiadają kolory, a niektóre ich nie mają ( xterm, vs100, itp. ). Następujący kod powinien rozwiązać problem:

22 Najpierw CheckColor inicjalizuje kolory za pomocą start_color(), póżniej sprawdza ( has_colors() ) czy terminal ma kolory. Jeżeli TRUE to inicjalizujemy parę kolorów, oraz ustawiamy ją dla okien ( wattrset(...) ). Jeżeli nie mamy kolorów ustawiamy jakieś zastępcze atrybuty ( odwróceni, pogrubienie ). Aby uzyskać kolory w xtermie najlepszym sposobem jaki znalazłem jest skorzystanie z ansi_xterm wraz z połatanym wpisem w terminfo, zawartym w pakiecie Midnight Commander. Znajdź źródła ansi_xterm i Midnight Commandera ( mc-x.x.tar.gz ). Skompiluj ansi_xterm, użyj tic z xterm.ti i vt100.ti z archiwum MC. Włącz ansi_xterm i przetestuj go.

23 Współrzędne kursora i okna int move(y, x) int wmove(win, y, x) move() przesuwa kursor w stdscr ( wmove(win) ) Dla funkcji wejscia/wyjścia zdefiniowane są odpowiednie makra przesuwające kursor na podaną pozycję. int curs_set(bf) Jeżeli terminal na to pozwala włączy lub wyłączy ( niewidzialny ) kursor. void getyx(win, y, x) getyx(...) zwróci pozycję kursora. ( Uwaga: jest to makro. ) void getparyx(win, y, x) Gdy win jest podoknem getparyx(...) wypisze współrzędne okna względem jego rodzica. W innym przypadku y i x równają się -1. void getbegyx(win, y, x) void getmaxyx(win, y, x) int getmaxx(win) int getmaxy(win) Pobierają współrzędne początku ( getbegyx(...) ) i rozmiar ( getmaxyx(...) ) win. int getsyx(int y, int x) int setsyx(int y, int x) Zachowuje kursor wirtualnego ekranu w y i x. Ustawia kursor. Jeżeli wywołasz getsyx(...) z y i x = -1 leaveok zostanie włączone. Przewijanie int scrollok(win, bf) Jeżeli TRUE, text w okienku zostanie przewinięty jedną linię do góry gdy kursor będzie w dolnym, prawym rogu i zostanie wprowadzony znak lub nowa linia. Jeżeli FALSE, kursor zostanie na tej samej pozycji. Gdy włączone zawartość okna może być przesuwana za pomocą następujących funkcji. ( Uwaga: Będzie również przewijane gdy wpiszesz znak nowej linii w ostatniej linii okna. Bądź ostrożny z scrollok(...), inaczej uzyskasz niechciane efekty. ) int scroll(win) Przewinie do góry okno ( i linie w strukturze danych ) o jedną linię. int scrl(n) int wscrl(win, n) Funckje przewijają okno stdscr lub win do góry lub w dół zależnie od wartości n. Jeżeli n jest dodatnie okna będzie przesunięte do góry, w innym przypadku w dół. int setscrreg(t, b) int wsetscrreg(win, t, b) Ustawia obszar przewijania programowego. Następujący kod powinien wytłumaczyć sposób przewijania textu. Zobacz również przykład type.c. Mamy okienko z 18 liniami i 66 kolumnami i chcemi przewijać text zawarty w nim. S[] jest tablicą znaków zawierającą text. Max_s jest numerem ostatniej linii w s[]. Clear_line zapisuje pustkę od pozycji kursora do końca linii używając aktualnych atrybutów okna ( nie A_NORMAL jak robi to

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

CoDeSys 3 programowanie w języku CFC

CoDeSys 3 programowanie w języku CFC Notatka Aplikacyjna NA 03003PL Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Tworzenie projektu i dodawanie programu w... 3 3. Organizacja okien dla języka CFC... 5 4. Składnia języka CFC

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2 Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2 Ekran konfiguracji: Zrzut ekranu przedstawia menu konfiguracji skanera. Możemy stąd zmieniać ustawienia urządzenia, pobierać

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Specjalność: Automatyka i Robotyka Rok II Semestr IV 1. Logowanie w systemie Unix. System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Do zalogowania

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób:

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób: Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami wprowadzania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem Excel 2010. Ms Excel umożliwia wprowadzanie, przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH KTP IR PW MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZENIA 1 SYMULATOR SYSTEMU POMIAROWEGO W STANDARDZIE IEC-625.

LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH KTP IR PW MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZENIA 1 SYMULATOR SYSTEMU POMIAROWEGO W STANDARDZIE IEC-625. LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH KTP IR PW MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZENIA 1 SYMULATOR SYSTEMU POMIAROWEGO W STANDARDZIE IEC-625.1 Warszawa 2001 SYMULATOR SYSTEMU POMIAROWEGO W STANDARDZIE IEC-625.1

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak Systemy operacyjne System operacyjny Linux - wstęp Anna Wojak 1 1 Wstęp Linux jest systemem z rodziny Unix. Pierwsza wersja systemu została opracowana w 1969 roku przez K.Thompsona i D.Ritchie Jest to

Bardziej szczegółowo

Rysowanie punktów na powierzchni graficznej

Rysowanie punktów na powierzchni graficznej Rysowanie punktów na powierzchni graficznej Tworzenie biblioteki rozpoczniemy od podstawowej funkcji graficznej gfxplot() - rysowania pojedynczego punktu na zadanych współrzędnych i o zadanym kolorze RGB.

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika DF-S 100 -Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika II. Instalacja filmu w ramce na film Instalacja slajdu w ramce na slajdy 1. Otwórz ramkę na slajdy zgodnie z ilustracją 2. Połóż slajd w miejsce na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

W momencie wczytania przez program folderu ze zdjęciami, w centralnym punkcie

W momencie wczytania przez program folderu ze zdjęciami, w centralnym punkcie EzyPic A, Ekran startowy EzyPic W momencie wczytania przez program folderu ze zdjęciami, w centralnym punkcie ekranu pojawi się duży obraz nazywany dalej obrazem głównym. Po jego dwóch stronach wyświetlą

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Praktyka programowania projekt

Praktyka programowania projekt Praktyka programowania projekt Zadanie projektowe nr. 2 Gra PacMan K. M. Ocetkiewicz, T Goluch 19 listopada 2012 Plan prezentacji Opis 2 zadania projektowego Plan prezentacji Opis 2 zadania projektowego

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

VBA w Excel Lekcja ta ma przybliżyć pojęcia związane z programowaniem w pakiecie Office. Poniższe przykłady związane są z wersją Office2007.

VBA w Excel Lekcja ta ma przybliżyć pojęcia związane z programowaniem w pakiecie Office. Poniższe przykłady związane są z wersją Office2007. VBA w Excel Lekcja ta ma przybliżyć pojęcia związane z programowaniem w pakiecie Office. Poniższe przykłady związane są z wersją Office2007. VBA To odmiana języka Basic przystosowany do programowania w

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Kraków 2013

Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Kraków 2013 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1 Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Obsługa plików Kraków 2013 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 2 Obsługa plików Zanim będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania IV semestr, projekt wykłady I

Metody i języki programowania IV semestr, projekt wykłady I Metody i języki programowania IV semestr, projekt wykłady I opracował Sławomir Wróblewski na podstawie materiałów ze strony: http://www.geniusweb.com/ldp/howto/ncurses-programming-howto/ Spis treści Kompilowanie

Bardziej szczegółowo

Allegro5 część 1 - Witaj Świecie! Projekt, inicjalizacja, tworzenie okna, czcionki. Autor: Kamil Krzyszczuk - C mons

Allegro5 część 1 - Witaj Świecie! Projekt, inicjalizacja, tworzenie okna, czcionki. Autor: Kamil Krzyszczuk - C mons Allegro5 część 1 - Witaj Świecie! Projekt, inicjalizacja, tworzenie okna, czcionki. Autor: Kamil Krzyszczuk - C mons 1.Wstęp Witam w pierwszej części mojego kursu za pomocą którego dowiesz się jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo