REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI"

Transkrypt

1 I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, Warszawa REGON: NIP: Wpisaną do CEIDG prowadzonej przez Emilię Wilczyńską która w dalszej części Regulaminu oraz w poszczególnych dokumentach potwierdzających transakcje określana jest jako SPRZEDAWCA. 2. NABYWCĄ w sklepie internetowym MYCOVERSTORY.PL może być: II. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. ZAMAWIANIE TOWARU 1. Zamówienie danego towaru (określanego również jako artykuł) może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej em wysłanym na adres: 1.1 KLIENT kompletuje zamówienie wybierając towar (artykuł), którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU sposobu dostawy oraz formy płatności, KLIENT składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do SPRZEDAWCY. 1.2 Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do SPRZEDAWCY podawana jest cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy. Po złożeniu zamówienia SPRZEDAWCA przesyła na podany przez KLIENTA adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez NABYWCĘ zamówienia. 1.3 Zamówienie towaru (artykułu) spersonalizowanego: SPRZEDAWCA w odniesieniu do podanych na stronie internetowej artykułów przypadkach umożliwia KLIENTOM złożenie zamówienia w oparciu o projekt wskazany przez KLIENTA; składając zamówienie na taki towar KLIENT akceptuje dłuższy termin dostawy, który zostanie mu podany w potwierdzeniu zamówienia i zapewnia SPRZEDAWCĘ, że przekazany projekt jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich (w tym wynikających z praw własności intelektualnej) i zobowiązuje się zwolnić SPRZEDAWCĘ z odpowiedzialności w razie skierowania do SPRZEDAWCY roszczenia przez osobę trzecią związaną z użyciem projektu wg instrukcji KLIENTA. 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia. 1

2 Cena towaru nie obejmuje kosztów wysyłki. Informacja o koszcie wysyłki podawana jest przy składaniu zamówienia. 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych, które nie pozwalają na weryfikację NABYWCY. 5. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych i kontaktowych. 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ. Nie ma możliwości anulowania zamówienia zrealizowanego a - w przypadku zamówienia na artykuł spersonalizowany - przekazanego do realizacji. 7. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY. 8. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Emilię Wilczyńską prowadzącą działalności gospodarczą Emilia Wilczyńska My Cover Story danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 9. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY przez NABYWCĘ oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 10. Potwierdzenie przez SPRZEDAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość). 11. Specjalne warunki sprzedaży artykułów pochodzących z wyprzedaży i promocji dostępne są do wyczerpania zapasów lub puli danej promocji. Z powodu ograniczonej ilości artykułów na takich zasadach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów lub puli promocji nie będą mogły być realizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ. Tego rodzaju promocje i specjalne warunki dostępne jedynie w sklepie internetowym są specjalnie oznaczone i dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży wysyłkowej. 12. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym mogą wiązać się z zakupem innego artykułu i są wówczas ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych w karcie towaru. Liczba artykułów w promocji jest ograniczona. 13. SPRZEDAWCA ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku zamówienia na towary spersonalizowane, gdyby przyjęcie projektu KLIENTA do realizacji mogło w ocenie SPRZEDAWCY narażać go na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub groziło SPRZEDAWCY szkodą (w tym ujmą w renomie sklepu internetowego). III. FORMY PŁATNOŚCI 2

3 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy produktu i formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCY w zakładce SPOSOBY PŁATNOŚCI. 2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności: (i) (ii) płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia. Zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku klienta (NABYWCY); płatność przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Koszt dostawy oraz sposób dostawy towaru wynikają z wybranego przez KLIENTA w zamówieniu sposobu. Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie klienta faktury VAT. Rachunek bankowy SPRZEDAWCY: Emilia Wilczyńska. [adres] BANK Nr. tytułem: [numer zamówienia] 3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. 4. Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej SPRZEDAWCA. IV. DOSTAWA TOWARÓW 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 10 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne i na artykuły spersonalizowane. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany. 3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ. 4. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia. 5. Koszt dostawy ponosi NABYWCA i podawany on jest przy składaniu zamówienia. 3

4 6. W przypadku większych zamówień SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony za każdą partię realizacji zamówienia. 7. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru. 8. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. 9. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy NABYWCY, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego). 10. Wydając towar SPRZEDAWCA wydaje dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie KLIENTA faktury VAT. V. REKLAMACJE 1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. 2. Składając zamówienie na artykuł spersonalizowany Klient akceptuje, że z powodów technicznych wytworzony zgodnie z jego projektem artykuł może w niewielkim stopniu odbiegać od wzoru zamówionego przez Klienta. 3. Reklamację składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY, lub osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY. 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie. 2. Dane osobowe NABYWCY są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej SPRZEDAWCY - Polityka prywatności. 3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie NABYWCY przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. 4. Każdy newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: a) informację o nadawcy, b) wypełnione pole temat, określające treść przesyłki, c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter. 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 4

5 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego MY COVER STORY, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do SPRZEDAWCY, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 2. Sklep internetowy jest udostępniany przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. 3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. 4. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub strony internetowej sklepu przez klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej. 5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient (NABYWCA) będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (10 dni), liczonym od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że towar jest używany w ramach zwykłego zarządu i o ile zamawiany towar nie był produkowany na indywidualne życzenie KLIENTA w szczególności jako artykuł spersonalizowany,. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 6. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów technicznych lub ekonomicznych. 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad. 8. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument. 9. W razie zaistnienia sporu wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, konsument może wytoczyć powództwo przeciwko SPRZEDAWCY przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy). 10. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie i przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 5

6 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 12. SPRZEDAWCA zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, złożenie zamówienia w sklepie internetowym po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu. 6

7 Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym (dalej: Serwis). Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu. 1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu: Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą [MY COVER STORY] Adres: Ul.Wileńska 6a/15a, Warszawa REGON: NIP: Wpisaną do CEIDG prowadzonej przez Emilię Wilczyńską zwany dalej Administratorem. 2. Cel i zakres zbierania danych. W czasie korzystania z Serwisu oraz jego usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających w szczególności z: Sklepu internetowego wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu zamówienia będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem, w tym w celu dostarczenia zamówionych towarów. kontaktu wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem lub pracownikami Administratora, wykonującymi określone zadania (np. usługi serwisowe) będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, z zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przetwarzane przez Administratora w celu: przesyłania newslettera; w celach marketingowych. Każdy newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: a) informację o nadawcy, b) wypełnione pole temat, określające treść przesyłki, c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter. 7

8 Uzytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter. 3. Prawo dostępu. 3.1 Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. 3.2 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz usunięcia. 3.3 Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 3.4 Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1) 3.5 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 4. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku zakupów towarów on-line podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy kupna sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem. 5. Dostęp do danych osób trzecich. 5.1 Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. 5.2 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 8

9 Reklamacje i zwroty Reklamacje Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy w otrzymanym towarze stwierdzi: Niezgodności towaru z umową Wady fabryczne Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu Reklamacja wad fabrycznych lub niezgodności towaru z umową W przypadku reklamacji towaru posiadającego wady fabryczne lub w przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową, zakupiony towar prosimy odesłać na adres: Sklep Internetowy adres biura; Ul. Kopernika 11/121, Pruszków. z dopiskiem: Reklamacja Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz pismo z opisem stwierdzonej nieprawidłowości. Reklamacje rozpatrywane będą do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli będzie to niemożliwe (np. z braku dostępności towaru), klient otrzyma równowartość ceny towaru. W takim przypadku istnieje również możliwość wybrania innego towaru z oferty sklepu (w przypadku, gdy będzie droższy, za dopłatą). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt dostawy naprawianego/nowego towaru ponoszony jest przez nasz sklep. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu Po dostarczeniu zamówienia przez kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie nosi widocznych śladów uszkodzeń lub prób otwarcia. W przypadku stwierdzenia usterek, należy w obecności kuriera sprawdzić stan towarów znajdujących się w paczce. Jeśli zawartość paczki będzie uszkodzona, należy spisać protokół szkody. Protokół szkody powinien posiadać kurier. Jeśli opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone, kurier nie ma obowiązku czekać na sprawdzenie stanu zawartości przesyłki. Jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki zauważą Państwo uszkodzenie towaru, należy skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu szkody. 9

10 Zwroty W ciągu 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki istnieje możliwość rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli: Produkty będą zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze Zamawiany towar nie był produkowany na indywidualne życzenie klienta w szczególności jako artykuł spersonalizowany, Nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych są nieotwarte Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz pismo z informacją o odstąpieniu od umowy z informacjami o sposobie przekazania pieniędzy. SPRZEDAWCA nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Zwracany towar należy odesłać pod adres: Sklep Internetowy na adres biura; ul. Kopernika 11/121, Pruszków z dopiskiem: Zwrot Zgodnie z obowiązującą ustawą koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, natomiast wartość wpłaconych przez konsumenta kwot zostanie zwrócona po otrzymaniu przesyłki odesłanej na adres wskazany powyżej, w terminie do czternastu dni kalendarzowych. 10

11 Dostawa Termin realizacji zamówienia standardowego zazwyczaj nie przekracza 10 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne i artykuły zamówione jako spersonalizowane. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostawy (ponosi nabywca) podawany jest przy składaniu zamówienia. W przypadku większych zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony za każdą partię zamówienia. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy dostarczony towar zgadza z zamówieniem. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Nabywcy, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego). UWAGI: Towar dostępny w sklepie wysyłany jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej DHL. Istnieje możliwość wyboru opcji kurier DHL z informacją telefoniczną kurier przed dostarczeniem paczki skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia preferowanych godzin odbioru towaru. Bezpłatna dostawa od zł W ciągu 24h InPost Paczkomatów 11

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j. z siedzibą w Łomiankach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo