Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService MyMobileService indeks 03/2015 Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService (dalej "Regulamin") określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela marki MyMobileService, firmę JBCG POLSKA Jarosław Bucoń, z siedzibą w Warszawie , ul. Wiśniowa 40 lok. B, NIP , Regon (dalej "MyMobileService"), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. I. Postanowienia ogólne 1. MyMobileService świadczy swoje usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający MyMobileService świadczenie usług serwisowych. 3. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez MyMobileService rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym MyMobileService każdorazowo poinformuje Klienta o fakcie rejestrowania rozmowy. 4. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.). 5. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin. 6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur VAT za wykonane usługi. 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr ). Administratorem danych osobowych jest II. Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych 1. Korzystanie z usług MyMobileService wymaga dysponowania sprzętem elektronicznym z dostępem do internetu, posiadającym przeglądarkę internetową www obsługującą technologię JavaScript oraz dostępu do poczty elektronicznej. 2. MyMobileService podaje na stronie com listę urządzeń, które mogą być przedmiotem usługi serwisowej. 3. Publikowane na stronie com przykładowe ceny napraw oraz podawany Klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez Strona 1 z 5

2 MyMobileService w ramach innych zleceń o podobnym charakterze. Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 4. MyMobileService tworzy dla Klienta konto w swoim systemie teleinformatycznym. Po zalogowaniu Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi i zleceniami oraz śledzić status napraw i przesyłek. 5. Konto Klienta jest chronione hasłem. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom nieupoważnionym. 6. MyMobileService nigdy nie żąda od Klienta podania hasła. Służy ono jedynie do logowania w systemie teleinformatycznym 7. MyMobileService wystawia Klientowi fakturę VAT za wykonane usługi. III. Zlecenie usługi 1. Zlecenie usługi serwisowej (dalej "Zlecenie") składane jest wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie com. 2. Klient zobowiązany jest do umieszczenia w Zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu przez IV. Transport 1. Przekazanie sprzętu do siedziby MyMobileService odbywa się wyłącznie za pomocą usługi kurierskiej zleconej przez MyMobileService po otrzymaniu Zlecenia. 2. MyMobileService zapewnia opakowanie do transportu, przy czym Klient może wykorzystać własne opakowanie. 3. Po dokonaniu naprawy i otrzymaniu płatności MyMobileService niezwłocznie przekazuje Klientowi naprawione urządzenie na podany przez niego adres. O wysyłce urządzenia Klient informowany jest em. 4. Wszystkie przesyłki są na czas transportu objęte ubezpieczeniem. Koszt ubezpieczenia ponosi V. Diagnoza i wycena 1. MyMobileService dokonuje diagnozy urządzenia i w jej wyniku określa koszt usługi serwisowej. 2. W przypadku braku innego postanowienia, diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta. 3. Klient nie ponosi opłaty za diagnozę urządzenia. VI. Naprawa 1. MyMobileService dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych lub, w przypadku ich niedostępności w obrocie na rynku polskim, ich wysokiej jakości zamienników. 2. MyMobileService wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych swoich pracowników. Strona 2 z 5

3 3. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez Klienta usterki, które skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta, MyMobileService zwróci się do niego o akceptację tego kosztu. 4. Jeżeli Klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że Klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań. 5. MyMobileService nie wydaje uszkodzonych części. VII. Koszty usługi 2. Na całkowity koszt usługi składają się: a. koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych, b. zryczałtowane koszty przesyłek kurierskich oraz opakowań, c. koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, d. ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę. 3. Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy urządzenia, zaś pozostałe koszty podawane są Klientowi w trakcie składania Zlecenia. 4. Złożenie Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań, kosztu zamówionych usług dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę. 5. Składając Zlecenie Klient określa limit kosztu usługi serwisowej. Oznacza to, że MyMobileService nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi. 6. W sytuacji, kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez Klienta, MyMobileService skontaktuje się z Klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej. 7. Naprawa nie jest dokonywana, jeśli Klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań. VIII. Płatność 1. MyMobileService udostępnia swoim Klientom następujące metody płatności: a. płatność przelewem na konto MyMobileService, b. płatność za pobraniem, c. płatność online za pośrednictwem Dotpay S.A. (przelewem lub kartą płatniczą). 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 3. Składając Zlecenie Klient wybiera metodę płatności. Strona 3 z 5

4 4. Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowego kosztu. O wysokości tego kosztu Klient jest informowany przed złożeniem Zlecenia. IX. Czas realizacji usługi 1. MyMobileService deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, mierzonym od dnia wydania przez Klienta urządzenia kurierowi do dnia otrzymania naprawionego urządzenia z rąk kuriera. 2. Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o: a. czas oczekiwania na akceptację przez Klienta kosztu naprawy, b. czas oczekiwania na dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę. 3. W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko występujące w obrocie na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na rynku polskim) MyMobileService poinformuje Klienta o możliwym czasie realizacji Zlecenia w ciągu 3 dni od wydania przez Klienta urządzenia kurierowi. W przypadku braku zgody Klienta na zaproponowany termin urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań. X. Wyłączenia odpowiedzialności 1. MyMobileService w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów danych przechowywanych w naprawianym urządzeniu. 2. MyMobileService nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań: a. zapewnia sztywność przesyłki, b. zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym, c. uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu, d. uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań. 3. MyMobileService nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została MyMobileService zlecona. XI. Gwarancja i reklamacja 1. MyMobileService udziela 180 dniowej gwarancji na swoje usługi. 2. O ile nie uzgodniono inaczej, okres gwarancji dla napraw urządzeń po kontakcie z cieczą lub wilgocią wynosi 180 dni. 3. Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części urządzenia. 4. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji: a. uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią b. uszkodzeń mechanicznych c. uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego Strona 4 z 5

5 d. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych e. uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna f. uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak : nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące g. uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie h. uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub/i modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy 5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji, dostępnego dla Klienta na stronie com po zalogowaniu. W przypadku niedostępności strony com dopuszczalne jest przesłanie reklamacji w formie wiadomości na adres 6. Transport urządzenia odbywa się na zasadach określonych dla zleceń napraw, również w zakresie zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich i opakowań. 7. MyMobileService zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania. 8. Na podstawie diagnozy urządzenia MyMobileService dokonuje naprawy lub podaje powody odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji. 9. W przypadku odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji Klient podejmuje decyzję o: a. podjęciu naprawy odpłatnej, b. odesłaniu mu urządzenia w stanie, w jakim MyMobileService je otrzymał. XII. Sytuacje szczególne 1. Klient może, w drodze oświadczenia woli dokonać sprzedaży urządzenia (naprawionego lub nie) MyMobileService za kwotę równą wymagalnemu zobowiązaniu Klienta wobec 2. Jeżeli wskutek niedokonania przez Klienta zapłaty za usługę urządzenie nie zostanie przez niego odebrane, MyMobileService, zachowując szczególną staranność, podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu z Klientem w celu doprowadzenia do odbioru urządzenia. Jeżeli pomimo upływu 90 dni od powiadomienia Klienta o dokonaniu naprawy nie dojdzie do odbioru urządzenia, strony uznają, że dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia MyMobileService za kwotę równą zobowiązaniu Klienta wobec 3. W opisanych powyżej przypadkach własność urządzenia przechodzi na Warszawa, 16 marca 2013 roku Strona 5 z 5

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe warunki zawierania umów sprzedaży na odległość

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo