DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

2 DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office : Via Risorgimento 23/A Lecco (LC) STATES under its responsability DHW heat pump BRAND: SERIES : MODEL: BERETTA HP ACS HP 260 ACS HP 260 ACS S HP 260 ACS SC According to: Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE Low voltage Directive 2006/95/CE Machinery Directive 2006/42/CE Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in Electrical a Electronic Equipment 2002/95/CE Waste Electrical and Electronic equipment Directive 2002/96 CE (RAEE) Ministerial Decree of April 6, 2004 n.174, materials and articles used in contact with water intended for human consumption Name: GIULIANO Surname: CONTICINI Position in the company: EXECUTIVE GENERAL MANAGER Date Firma / Firm DHW HEAT PUMPS MODEL CODE HP 260 ACS HP 260 ACS S HP 260 ACS SC POMPA CIEPŁA DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ MODEL KOD HP 260 ACS HP 260 ACS S HP 260 ACS SC The following symbols are used in this manual: b CAUTION = actions that require special care and suitable preparation. a PROHIBITED = actions that absolutely must NOT be carried out. Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji: b OSTRZEŻENIE = czynność wymagająca szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania a ZAKAZ = czynność, której NIE WOLNO przeprowadzać 2

3 INDEX 1. GENERAL General safety devices Safety measures Identifi cation unit Identifi cation CE General description General characteristics Confi gurations Accessories Technical data Dimensions and weight INSTALLER Trasport Packaging Handling and transport Inspection on receipt Storage Installation and start-up Defi nitions Safety standars Preliminary operations Controller Operation Description of the controller logic User interface Keys Electronic board In/out electronic board Operating logic Set and edit for user/manufacturer parameters PARAMETER DISAY Thermoregulation MACHINE MODES Stand-By Automatic mode Manual mode (electric heater / gas heater) Antibacterial treatment function Dynamic setpoint function Remote ON/OFF function (timer) Remote ON/OFF function for electrical heater (energy twin rate) Fan management (menu fan) Chart of the messages Overall chart Table user parameters (Utt) Table manufacturer parameters (CoS) Alarms description Controls before startup TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE Choice of installation place Installation instructions for model HP ACS SC Water connections Condensate drain connection Aeraulic connections Distributor with motor driven damper Electrical connections Routine maintenance Warning Monthly checks Quarterly checks Yearly checks Troubleshoting Disposal SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE Warunki bezpieczeństwa Środki bezpieczeństwa Oznaczenie Oznaczenie CE Ogólny opis urządzenia Ogólna charakterystyka urządzenia Konfi guracje urządzenia Akcesoria Dane techniczne urządzenia Wymiary i waga urządzenia INSTALACJA Transport Opakowanie Przenoszenie i transport Kontrola przy odbiorze Przechowywanie Instalacja i uruchamianie Defi nicje użytych zwrotów Standardy bezpieczeństwa Czynności wstępne Funkcje sterownika Opis zasady funkcjonowania sterownika Panel sterowania Funkcje przycisków Płyta główna sterownika Schemat elektryczny Struktura działania automatyki Modyfi kowanie i edytowanie parametrów/ustawienia fabryczne Wyświetlanie parametrów Termoregulacja Tryby pracy urządzenia Tryb czuwania Tryb automatyczny Tryb ręczny (grzałka elektryczna / kocioł) Tryb wygrzewu (antylegionella) Funkcja Dynamicznej Nastawy temperatury c.w.u. w funkcji temperatury powietrza Funkcja zdalnego włączania / wyłączania (zegar) Funkcja zdalnego włączania / wyłączania grzejnika elektrycznego (taryfa dzienna i nocna) Ustawienia wentylatora Schemat komunikatów Diagram ogólny Tabela parametrów użytkownika Tabela parametrów fabrycznych Opisy alarmów Czynności kontrolne przed uruchomieniem TECHNICZNE WSKAZÓWKI MONTAŻU Wybór miejsca instalacji Instrukcja instalacji dla modelu HP ACS SC Podłączenie wody Podłączenie odpływu kondensatu Podłączenie kanałów powietrznych Dystrybucja powietrza poprzez pompę wyposażoną w klapę Podłączenie elektryczne Konserwacja Ostrzeżenia Przegląd miesięczny Przegląd kwartalny Przegląd roczny Rozwiązywanie problemów Likwidacja urządzenia

4 1. GENERAL 1.1 GENERAL SAFETY DEVICES b This instructions manual is integral parts of the product. Make sure they remain with the appliance, even if it is transferred to another owner or user. In case of loss or damage, please contact your local Technical Assistance Service for a new copy. b Repair and maintenance interventions must be carried out by authorised staff or staff qualifi ed according to that envisioned by this book. Do not modify or tamper with the appliance as dangerous situations can be created and the apliance manufacturer will not be liable for any damage caused. b After removing the packaging, make sure the contents are undamaged and complete. If this is not the case, contact your dealer. b The appliances must be installed by enabled companies which, at the end of the job issues a declaration of conformity regarding installation to the owner, i.e. in compliance with the Standards in force and the indications supplied in this book. b Any contractual or extracontractual liability of the Manufacturer is excluded for injury/damage to persons, animals or objects owing to installation, regulation and maintenance errors or improper use. 1.2 SAFETY MEASURES The operation of any appliance that uses electrical power and water demands that a number of fundamental safety precautions be respected. a The appliance should not be used by children or unassisted disabled people. a Do not touch the appliance barefoot or if parts of your body are wet or damp. a Before cleaning, disconnect the electricity supply by turning off the two-position system switch and the main control panel switch. a It is forbidden to modify the safety or adjustment devices without the manufacturer s permission and relative instructions. a Do not pull, detach or twist the wires from the appliance even if they are not connected to the power supply. a Do not lean any object on the appliance. a It is prohibited to spray or jet water directly onto the unit. a It is prohibited to open the doors for accessing the internal parts of the appliance without fi rst having switched off the master switch of the system. a It is prohibited to disperse, abandon or leave the packing materials within the reach of children, as they are a potential source of danger. a It is forbidden to install the heat pump and its air intake air in rooms with other devices that use air (gas boilers, fi replaces, solid fuel, suction apparatus, etc..) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA b Instrukcja obsługi i montażu jest integralną częścią urządzenia dlatego musi być starannie przechowywana. W przypadku przekazania urządzenia innemu użytkownikowi czy zakładowi zawsze należy ją dołączyć do urządzenia. Jeśli zostanie zgubiona lub zniszczona należy poprosić producenta o jej kopię. b Naprawy i czynności konserwacyjne może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu technicznego albo inny wykwalifi kowany fachowiec. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji nie należy modyfi kować i manipulować urządzeniem. W przeciwnym wypadku producent nie bierze odpowiedzialności za spowodowane uszkodzenia. b Po rozpakowaniu należy się upewnić czy urządzenie jest w całości i czy zawartość jest kompletna. W przeciwnym wypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą. b Instalacja urządzenia powinna być przeprowadzona przez osoby upoważnione zgodnie z przepisami prawa. b Wszelka umowna odpowiedzialność producenta nie będzie obejmowała odpowiedzialności za obrażenia/uszkodzenia ciała ludzi, zwierząt lub obiektów spowodowanych błędami przy instalacji, regulacji i montażu oraz niewłaściwym użytkowaniem. 1.2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Korzystając z produktów wykorzystujących energię elektryczną i wodę wymaga się przestrzegania zasadniczych przepisów: a Urządzenie nie może być używane przez dzieci oraz przez osoby niesamodzielne. a Nie wolno dotykać urządzenia będąc boso oraz mając mokre lub zawilgocone części ciała. a Nie wolno przeprowadzać żadnych czynności montażowych lub konserwacyjnych, zanim nie odłączy się urządzenia od głównego gniazda zasilania. a Nie wolno modyfi kować ustawień elementów zabezpieczających i regulujących pracę urządzenia niezgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji urządzenia. a Nie wolno ciągnąć, odłączać czy skręcać kabli elektrycznych podłączonych do urządzenia, nawet jeśli są odłączone od głównego gniazda zasilania. a Nie wolno wspinać się na urządzenie i/lub siadać na urządzeniu oraz opierać jakichkolwiek obiektów o urządzenie. a Nie wolno rozpylać lub kierować strumienia wody bezpośrednio na urządzenie. a Nie wolno otwierać pokrywy, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych części urządzenia zanim nie wyłączy się głównego przełącznika systemu. a Nie wolno rozrywać, rozrzucać czy zostawiać opakowania w bezpośrednim zasięgu dzieci co mogło by powodować realne niebezpieczeństwo. a Pompa ciepła oraz wyloty podłączonych do niej przewodów powietrznych nie mogą byc zlokalizowane w pomieszczenich, w których pracują inne urządzenia pobierajace powietrze (kotły gazowe, paleniska, kotły na paliwa stałe, wentylacja mechaniczna itp.). 4

5 1.3 IDENTIFICATION UNIT IDENTIFICATION CE b Important note: The heat pump is a machine designed and built exclusively for the production of hot water for domestic, incompatible with toxic and fl ammable gases. So it is absolutely forbidden to use in environments where the air appears mixed and / or altered by other gaseous compounds and / or solid particles. Using it for purposes other than those intended, and does not apply as described in this manual will void any direct and / or indirect of the Manufacturer and its Distributors. 1.3 OZNACZENIE OZNACZENIE CE b UWAGA: Pompa ciepła jest urządzeniem zaprojektowanym i skonstruowanym wyłącznie w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Surowo zabronione jest ustawienie urządzenia w miejscach narażonych na działanie toksycznych i łatwopalnych gazów oraz w środowiskach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone przez inne związki chemiczne i/lub cząsteczki stałe. Używanie pompy ciepła w celach innych niż wskazane w tej instrukcji jest równoznaczne z nieuznaniem wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich przez producenta i dystrybutorów urządzenia. Model A Model A Serial number B Numer seryjny B Voltage/Phase/Frequency C Napięcie/Faza/ Częstotliwość C Max assorbed current D Maksymalny pobór prądu D Code E Kod E Refrigerant type F Typ czynnika chłodniczego F Refrigerant quantity G Ilość czynnika chłodniczego G Manufacturing date H Data produkcji H fig. 1 I L M Rys. 1 I L M Caption A Model B Serial Number C Voltage V Phases Frequency Hz D Max Assorbed Corrent A E Code F Refrigerant type G Refrigerant charge Kg H Manufacturing date I CE L Mark of the manufacturer M Compliance with European Directive 2002/96/CE Identification CE The heat pump is CE marked as dictated by the European Community, with the Directives 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, as amended. Opis oznaczeń: A Model B Numer seryjny C Napięcie V; Faza; Częstotliwość Hz D Maksymalny pobór prądu E Kod F Typ czynnika chłodniczego G Ilość czynnika chłodniczego H Data produkcji I CE L marka producenta M Zgodność z Europejską Dyrektywą 2002/96/CE Oznaczenie CE Pompa ciepła jest oznaczona znakiem CE zgodnie z oznaczeniami stosowanymi na terenie UE i z dyrektywami 2006/42/EC, 2006/95/ EC, 2004/108/EC z późniejszymi zmianami. 1.4 GENERAL DESCRIPTION Heat pumps use the thermal energy of the air for the production of domestic hot water. The process takes place in the most effective and profi table way, with C.O.P. > 3 (average). The energetic advantage of the heat pumps allows safeguarding the environment, using above all the energy of the solar radiation. The easiness of installation, the silent and reliable functioning and the very small need of maintenance, complete the advantages of this greatly ecological and economic system. The unit produces domestic hot water using the technology of the heat pumps. The principle of functioning is the following: - The refrigerating fl uid changes its state in the evaporator taking heat from the low temperature source (the external air) OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA Pompy ciepła pobierają energię cieplną z powietrza i wykorzystują ją do produkcji ciepłej wody użytkowej. Cały proces odbywa się w najbardziej efektywny i wydajny sposób, z C.O.P. > 3 (średnio). Dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej z powietrza, a pośrednio z promieniowania słonecznego, pompa ciepła jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Łatwość instalacji, ciche i niezawodne działanie oraz niskie koszty utrzymania to główne korzyści płynące z użytkowania tego bardzo ekologicznego i ekonomicznego urządzenia. Urządzenie umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej używając technologii pompy ciepła. Zasady działania są następujące: - Czynnik chłodniczy zmienia swój stan w parowniku poprzez pobór

6 - The compressor, that is the heart of the system, makes the energy level of the taken heat higher: in fact, the refrigerating fl uid, by increasing its pressure, reaches temperatures near to 90 C. - In the condenser it is possible to give thermal energy to the domestic hot water, warming it until 60 C. The storage tank allows storing up and keeping for a long time the heat, thanks to insulating shell in polyurethane 50mm thick. - Crossing in the end the expansion element, the fl uid returns to low pressure, cools down and it is available to load other ecological heat again from external air. It is also possible to use auxiliary sources, with additional exchangers connected to appliances or solar panels.the standard unit adopts a 1.5 kw singlephase electrical resistance The hot water heater is in carbon steel, with 2 layers of SMALGLASS internal vitrification, a magnesium anode, and a rigid plastic (ABS) exterior cladding. 1.5 GENERAL CHARACTERISTICS - Tank in steel with two layers vitrifi cation. - Condenser wrapped externally to the appliance free from fouling and gas-water contamination. - Auxiliary coil for the use in combination with appliances or solar panels (HP 260 ACS S e SC). - NTC integrated probe for the control of water temperature. - Outdoor temperature sensor for automatic activation of the resistance with temperature not favourable to the heat pump. - Magnesium anode anti-corrosion. - Hydraulic connections on the back side. - Thermal insulation with injected polyurethane with high thickness. - External coating in RAL 7001 grey plastic. - Adjustable supports. - Ecological refrigerant R134A. - Single phase 1,5 kw 230V electrical heater. - Safety device for high pressure. - Hermetic rotatif compressor. - Variable speed radial fan. - Condensate drain integrated in the unit - Electronic management - User interface for setting the operative mode and set the parameters with different levels of accessibility protected by password - Self-diagnosis and display of alarms (high pressure, high temperature water, disconnect probes) - Record of operating hours - Set-point adjustment for water operation Automatic and/or Manual - Outdoor air temperature display - Modulating fan speed control as a function of air and the water temperature - Dynamic set point function - Management of minimum time intervals between successive ciepła z otoczenia zewnętrznego. - Sprężarka, która jest sercem systemu, zwiększa temperaturę czynnika ogrzanego przez powietrze. Odbywa się to poprzez zwiększenia ciśnienia czynnika chłodniczego, który w efekcie osiąga temperaturę około 90ºC. - W skraplaczu/wężownicy następuje oddanie energii cieplnej wodzie użytkowej i podgrzanie jej do temperatury maks. 60ºC. Dzięki izolacji z poliuretanu o grubości 50 mm zbiornik pozwala gromadzić i utrzymywać ciepło przez długi czas. - Na koniec czynnik przechodzi przez zawór rozprężny, następuje spadek ciśnienia i temperatury tego płynu i jego powrót do parownika, gdzie następuje ponowny pobór ciepła z otoczenia zewnętrznego i cały cykl się powtarza. Możliwe jest również użycie innych źródeł ciepła (modele pomp z dodatkowymi wężownicami) np. instalacji solarnej lub kotła gazowego. Standardowo pompa ciepła posiada grzałkę elektryczną 1.5 kw. Podgrzewacz wody jest zbudowany ze stali węglowej z dwiema wewnętrznymi powłokami emalii SMALGLASS, anody magnezowej i obudowy ze sztywnego tworzywa sztucznego (ABS). 1.5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA - Zbiornik ze stali z dwiema warstwami emalii. - Wężownica skraplacza została owinięta wokół zasobnika, co w razie przerwania jej ciągłości, wyklucza możliwość przedostania się czynnika do wody sanitarnej. - Dodatkowe wężownice do podłączenia instalacji solarnej i/lub kotła gazowego (HP 260 ACS S e SC). - Sonda NTC do kontroli temperatury wody. - Czujnik temperatury powietrza do automatycznego uruchamiania grzałki /dodatkowego źródła ciepła przy temperaturze powietrza niekorzystnej dla poprawnego funkcjonowania i sprawności pompy ciepła. - Anoda magnezowa zapobiegająca korozji. - Tylne podłączenie hydrauliczne. - Izolacja termiczna zasobnika wykonana ze spienionego poliuretanu o dużej grubości. - Zewnętrzna powłoka z szarego plastiku RAL Regulowane stopki. - Ekologiczny czynnik chłodniczy R134A. - Jednofazowa grzałka elektryczna 1,5kW/230V. - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem. - Hermetyczny kompresor tłokowy. - Wentylator o modulowanej prędkości. - Rurka odprowadzenia kondensatu. System elektroniczny: - Panel sterowania do ustawienia trybu i parametrów pracy na różnych poziomach dostępności, chronionych hasłem. - Autodiagnostyka i wyświetlacz kodów błędów (wysokie ciśnienie, HP 260 ACS HP 260 ACS S HP 260 ACS SC fig./rys. 2 6

7 starts of the compressor - Parameters setting by keyboard - Remote ON/OFF for complete unit (Timer) - Remote ON/OFF for electrical heater (energy twin rate) - Electrical heater management in manual or automatic integration mode with low outdoor temperature - Management of an external appliance as an alternative to the electrical heater - Legionella cycle management - Integrated power supply for electronic anode - Management motorized damper 1.6 CONFIGURATIONS To adapt at different installation requirements, the HP 260 module is available in three versions: - standard with heat pump and the electric heater as heating sources (model HP 260 ACS). - With an auxiliary coil for use in combination with appliance or solar panels (model HP 260 ACS S). - With two auxiliary coils to have three energy sources (model HP 260 SC). 1.7 ACCESSORIES Distributor with motor driven damper (code ). Expulsion suction grille (code ). Extraction fan kit (code ). wysoka temperatura wody, awaria sond/czujników). - Zapis godzin pracy. - Możliwość zmiany temperatury c.w.u. dla trybu ręcznego i automatycznego. - Podgląd temperatury powietrza zewnętrznego. - Zmienna regulacja prędkości wentylatora w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego i wody w zasobniku. - Funkcja dynamicznej zmiany temperatury c.w.u. w funkcji temperatury powietrza. - Zarządzanie minimalnym czasem przerw miedzy kolejnymi uruchomieniami sprężarki. - Ustawienia parametrów na panelu. - Podłączenie do zdalnego włączania (ON) i wyłączania (OFF) dla całej jednostki (Zegar). - Podłączenie do zdalnego włączania (ON) i wyłączania (OFF) dla grzałki elektrycznej. - System podgrzewu przez grzałkę elektryczną przy niskiej temperaturze zewnętrznej w automatycznym i ręcznym trybie pracy. - System podgrzewu przez zewnętrzne źródło ciepła jako alternatywa dla grzałki elektrycznej. - System przegrzewu zasobnika (antylegionella). - Wbudowany zasilacz anody obcoprądowej. - System kontroli klapy powietrznej. 1.6 KONFIGURACJE URZĄDZENIA Dostosowując się do różnych wymagań instalacyjnych pompa HP 260 jest dostępna w trzech wersjach: - Wersja standardowa z grzałką elektryczną jako źródłem dodatkowego grzania (model HP 260 ACS); - Z dodatkową wężownicą do podłączenia instalacji solarnej lub kotła (model HP 260 ACS S); - Z dwiema pomocniczymi wężownicami do podłączenia dwóch dodatkowych źródeł ciepła (np. instalacji solarnej i kotła) (model HP 260 ACS SC). 1.7 AKCESORIA rozdzielacz z klapą z siłownikiem ( kod ) klatka wlotowo wylotowa (kod ) centrala wywiewna (kod ) 7

8 1.8 TECHNICAL DATA 1.8 DANE TECHNICZNE MODEL HP ACS HP ACS S HP ACS SC MODEL Tank capacity litri litr Pojemność zasobnika Surface auxiliary coil m /1.5 m 2 Powierzchnia wężownicy Auxiliary coil water flow 80/60 C m 3 /h /1.6 m 3 /h Przepływ wody w dodatkowej wężownicy 80/60 C Domestic hot water production 80/60 C - 0/45 C (DIN 4708) m 3 /h - 1,1 0,4/1,1 m 3 /h Produkcja ciepłej wody użytkowej 80/60 C 0/45 C ALL MODELS WSZYSTKIE MODELE Max working pressure tank bar 6 bar Maksymalne ciśnienie robocze zasobnika Max working pressure auxiliary coil bar 10 bar Maksymalne ciśnienie robocze dodatkowej wężownicy Power supply V/Ph/Hz 230/1/50 V/Ph/Hz Zasilanie elektryczne Max water temperature C 60 C Maksymalna temperatura wody Ambient Temperature (min/max) C 8/32 C Temperatura otoczenia (min/max) Electric heater capacity W 1500 W Moc grzałki elektrycznej Heating capacity W 2427 W Moc grzewcza Power input (average) (1) W 639 W Średnia pobierana moc elektryczna (1) Refrigerant tipo R134a typ Czynnik chłodniczy Refrigerant charge g 950 g Czynnik chłodniczy Noise level (2) db(a) 52 db(a) Poziom natężenia hałasu (2) C.O.P. (50 ) (3) 3.25 C.O.P. (50º) (3) Air flow m 3 /h 450 m 3 /h Przepływ powietrza Max duct length m 10 m Maksymalna sumaryczna długość przewodów powietrznych Minimum duct diameter mm 160 mm Minimalna średnica przewodu Available pressure head Pa 80 Pa Ciśnienie dyspozycyjne (1) At max temperature: 60 (2) At 1 meter distance (free fi eld not ducted) (3) T air 15 C - T water C (1) dla maksymalnej temperatury 60ºC (2) dla odległości 1 metra (w przestrzeni otwartej) (3) Temperatura powietrza 15 C - Temperatura wody C 1.9 DIMENSIONS AND WEIGHT 1.9 WYMIARY I WAGA MODEL HP ACS HP ACS S HP ACS SC MODEL A mm mm A B mm mm B C mm mm C D mm mm D E mm mm E F mm mm F G mm mm G H mm mm H I mm mm I L mm mm L M mm mm M N mm mm N P mm mm P Øc mm mm Øc Ø mm mm Ø Transport weight kg kg Waga transportowa 8

9 POS. DESCRIPTION OPIS POZ. 1 Outlet Hot water Rp 1 Wyjście c.w.u. 1 2 Boiler outlet Rp 1 Trzecie źródło ciepła wejście (w modelu HP 260 ACS SC) 2 3 Recirculation Rp 1/2 Cyrkulacja 3 4 Boiler Inlet Rp 1 Trzecie źródło ciepła - wyjście (w modelu HP 260 ACS SC) 4 5 Outlet solar Rp 1 Instalacja solarna / drugie źródło ciepła - wejście 5 6 Inlet solar Rp 1 Instalacja solarna / drugie źródło ciepła - wyjście 6 7 Condensate drain Ø 20 mm Odpływ kondensatu 7 8 Inlet cold water Rp 1 Wejście zimnej wody 8 9 Electric heater Rp 1 1/4 Grzałka elektryczna 9 10 Anode Rp 1 1/4 Anoda magnezowa Probe socket control L=- 300mm Rp 1 1/2 Kieszeń na sondę L=300mm Probe socket L=70mm Ø 12 mm Kieszeń na sondę 12 HP 260 ACS HP 260 ACS SC HP 260 ACS S fig./obr 3 9

10 2. INSTALLER 2.1 TRASPORT PACKAGING The heat pumps are fi tted on a pallet and wrapped with a suitable housing that must remain intact until the time of installation HANDLING AND TRANSPORT - For handling use, depending on the weight, appropriate means as required by Directive 2006/42/EC and its amendments. - The weight of each single machine is reported on this manual. - Avoid rotations out of control. - Accurate care should be taken when loading operations, all machines must be loaded and stowed in the truck by inserting suitable spacers safeguarded for all protruding parts such as water connections or heater. - For manual transport you can use the wooden pallet. - The unit is equipped with a handle to facilitate transport. The handle is supplied dismantled: in case of need, it must be secured with two screws to the two M8 threaded inserts (A). b For transportation do not tilt the unit more than 45 C. After transport in an inclined position wait one hour before start-up. b The packaging of the unit can t sustain important stresses and therefore can t be used for the transport INSPECTION ON RECEIPT On receipt of the unit please control all parts in order to check that they have not been damaged during transport. Any damage must be communicated to the carrier, affi xing the reserve clause on the way bill, specifying the type of damage. b The product is equipped with tilt detection device TILT WA- TCH externally visible on the packaging. If it s red, the product has been tilted in a position not allowed, so it may be damaged and must be rejected. b Packaging elements must be left out of children as sources of danger of suffocation STORAGE In case of long term storage keep the unit protected from dust, and away from sources of vibration and heat. b The manufacturer declines all liability for damage due to bad unloading or non-protection from atmospheric agents. 2. INSTALACJA 2.1 TRANSPORT OPAKOWANIE Pompy ciepła są umieszczane na palecie i zapakowane w odpowiednią osłonę tak, aby pozostały nienaruszone do momentu instalacji PRZENOSZENIE I TRANSPORT - Do przenoszenia urządzenia należy wykorzystać środki wymagane w Dyrektywie 2006/42/EC i jej nowelizacjach; - Waga każdego pojedynczego urządzenia jest określona w tej instrukcji; - Należy unikać niekontrolowanych obrotów; - Powinno powziąć się szczególne środki ostrożności w trakcie załadunku. Wszystkie urządzenia muszą być ładowane i rozmieszczane w ciężarówce tak, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia. Wszystkie części wystające, takie jak przyłącza wody lub grzałki powinny być zabezpieczone elementami dystansującymi; - Do ręcznego transportu można użyć drewnianej palety; Urządzenie jest wyposażone w uchwyt ułatwiający transport. Uchwyt ten jest dołączony oddzielnie; w razie potrzeby, należy go zamontować za pomocą dwóch śrub M8 do mocowań (A) patrz rys. 4. b Podczas transportu nie należy przechylać urządzenia o kąt większy niż 45. Po transporcie w pozycji przechylonej należy odczekać 1 godzinę przed uruchomieniem urządzenia. b Zapakowane urządzenie nie może służyć jako podstawa do transportu innych KONTROLA PRZY ODBIORZE Podczas odbioru urządzenia należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia powinny zostać zgłoszone przewoźnikowi i zostać zanotowane na liście przewozowym z dokładnym opisem uszkodzenia. b Produkt jest wyposażony w detektory odchylenia TILT WATCH który jest widoczny na zewnątrz opakowania. Jeśli detektor jest czerwony oznacza to, że produkt był w niedozwolonej pozycji, więc mógł ulec uszkodzeniu i należy go zwrócić. b Elementy opakowania powinny być zabezpieczone przed dziećmi, ponieważ mogą zostać połknięte MAGAZYNOWANIE W przypadku długoterminowego magazynowania urządzenie należy chronić przed kurzem oraz przed źródłami wibracji i ciepła. b PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym rozładunkiem lub brakiem ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. A fig./rys. 4 10

11 2.2 INSTALLATION AND START-UP 2.2 INSTALACJA I URUCHOMIENIE DEFINITIONS USER The user is the person, the agency or the company who bought or rented the unit. USER / OPERATOR The operator or user is the physical person who uses the unit for the purpose for which it was designed. SPECIALISTIC STAFF It is composed by the physical trained persons, able to recognize any danger due to the proper and improper use of the unit and able to avoid or repair it. 2.3 SAFETY STANDARS The Manufacturer declines all responsibility for the failure to comply with the Safety and Accident-prevention Standards described below. It also declines all liability for damage caused by improper use of HP 260 unit and/or modifications performed without authorisation. - Specialised staff must perform installation. - Wear suitable and accident-prevention clothing during installation, for example: goggles, gloves etc. as indicated in the standard 686/89/CEE. - During installation operate in complete safety, clean environment and free from obstructions. - Respect the laws in force, in the country in which the machine is installed, relative to use and disposal of packaging and the products used for cleaning and maintenance of the machine, as well as complying with that recommended by the producer of these products. - Before starting the unit, check the perfect integrity of the various components of the entire plant. - Do not touch moving parts or intervene between these. - Do not perform maintenance and cleaning until the electric line has been disconnected. - The maintenance and replacement of damaged or worn parts must only be performed by specialised staff and following the indications given in this manual. - The spare parts must correspond to the requirements defi ned by the manufacturer. - If the HP 260 unit must be dismantled, follow the envisioned anti-pollution standards b When using the HP 260 unit, the installer and user must consider and solve all risks connected to the plant. For example, risks deriving from the entry of foreign bodies or risks due to the conveying of dangerous infl ammable or toxic gases at a high temperaturea. 2.4 PRELIMINARY OPERATIONS - Check the perfect integrity of the various components of the unit. - Check that the packaging contains the documentation. - Transport the packaged section as near as possible to the place of installation. - Do not place tools or weights on the packaged unit. 2.5 CONTROLLER OPERATION DESCRIPTION OF THE CONTROLLER LOGIC Temperature regulation management is performed by a user interface controller, enabling the: - Setting of the operational mode - Setting of the user modifiable parameters - Management of alarms - Checking of resource status DEFINICJE UŻYTYCH ZWROTÓW UŻYTKOWNIK Użytkownikiem jest osoba, stowarzyszenie lub fi rma, która kupiła lub wynajęła urządzenie. OPERATOR / OSOBA OBSŁUGUJĄCA URZĄDZENIE. Osoba obsługująca urządzenie lub operator to osoba fi zyczna, która używa urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało stworzone. WYSPECJALIZOWANY PERSONEL / SERWIS Składa się z osób przeszkolonych, które są w stanie uniknąć i/lub rozpoznać wszelkie niebezpieczeństwo spowodowane właściwym lub niewłaściwym użyciem urządzenia oraz są w stanie dokonać wszelkich napraw. BLOKADA SPRĘŻARKI Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej następuje blokada sprężarki, która trwa 16 minut i 30 sekund. Po upływie tego czasu urządzenie zacznie pracować. Do ustawienia tego czasu bezpieczeństwa dla sprężarki służy parametr H STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa opisanych poniżej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem urządzenia i/lub dokonaniem modyfi kacji bez autoryzacji. - Instalacji może dokonać tylko wyspecjalizowany personel. - Podczas instalacji należy nosić odpowiednie, chroniące przed wypadkami ubranie np. okulary ochronne, rękawice i inne opisane w normie 686/89/CEE. - Instalację należy przeprowadzać w całkowicie bezpiecznym, czystym oraz wolnym od zanieczyszczeń środowisku. - Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w danym kraju, opakowanie powinno zostać zutylizowane. Powinno się stosować odpowiednie środki do czyszczenia i konserwacji urządzenia. Podczas tych czynności powinno się także przestrzegać zaleceń producenta. - Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić spójność wszystkich komponentów całej instalacji. - Nie należy dotykać ruchomych części urządzenia oraz manipulować nimi. - Nie należy przeprowadzać konserwacji lub czyścić urządzenia przed odłączeniem zasilania elektrycznego. - Konserwacja i wymiana uszkodzonych lub zużytych części może być przeprowadzona tylko przez Autoryzowany Serwis Beretta zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji. - Części zamienne powinny posiadać oryginalne oznaczenia producenta. - Jeżeli urządzenie musi być zutylizowane należy postępować według lokalnych przepisów ochrony środowiska. b Podczas używania urządzenia zarówno instalator/serwis, jak i użytkownik powinien być świadomy ryzyka i sposobu jego minimalizacji w związku z użytkowaniem urządzenia. Jako przykład można podać zagrożenia wynikające z kontaktem urządzenia z ciałami obcymi lub ryzyko związane z użyciem niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych gazów o wysokiej temperaturze. 2.4 CZYNNOŚCI WSTĘPNE - Sprawdź czy wszystkie elementy urządzenia są nienaruszone. - Sprawdź, czy opakowanie zawiera pełną dokumentację urządzenia. - Transportuj urządzenie w stanie zapakowanym tak blisko miejsca instalacji, jak to jest możliwe. - Nie kładź narzędzi oraz ciężkich przedmiotów na zapakowanym urządzeniu. 2.5 FUNKCJE STEROWNIKA OPIS ZASADY FUNKCJONOWANIA STEROWNIKA Regulacja temperatury pracy urządzenia jest możliwa poprzez panel sterowania, który umożliwia: - ustawienie trybu pracy urządzenia - modyfikowanie parametrów użytkownika - zarządzanie alarmami - sprawdzenie stanu i zasobów ciepłej wody użytkowej. 11

12 2.6 USER INTERFACE 2.6 PANEL STEROWANIA fig. 5 Caption fig. 5 1 Display 2 Key [UP] 3 Key [DOWN] 4 Key [] 5 Key [ON/OFF] 6 Key activation antibacterial treatment ON 7 Key operative mode automatic/manual [A/M] L0 Led ON/OFF key L1 Led heat pump ON L2 Key operative mode automatic/manual (green led=automatic; red led= manual L3 Led antibacterial treatment key L4 Led electrical heater ON L5 Led boiler ON L6 Not active L7 Heat pump led activation by remote ON/OFF (timer) L8 Electrical heater remote ON/OFF led L9 Not active L10 Antibacterial treatment ON led DISAY The 7-segment display allows viewing: - Water temperature, C - Outdoor air temperature, C - Alarm code (in case of active alarm) - Operating hours - Reporting program state (flash of left point) - Status of the Inputs / Outputs. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 1 Wyświetlacz 2 Przycisk [Góra] 3 Przycisk [Dół] 4 Przycisk [Ustawianie] 5 Przycisk włączania (ON/OFF) 6 Przycisk aktywacji funkcji przegrzewu (antylegionella) 7 Przycisk trybu pracy automatycznego lub ręcznego (A/M) 8 L0 Kontrolka na przycisku włączania i wyłączania urządzenia (ON/OFF) L1 Kontrolka działania pompy ciepła L2 Kontrolka na przycisku wyboru trybu pracy urządzenia (automatyczny kolor zielony; ręczny kolor czerwony) L3 Kontrolka na przycisku funkcji przegrzewu (antylegionella) L4 Kontrolka działania grzałki elektrycznej L5 Kontrolka włączenia dodatkowego źródła ciepła (np. kocioł gazowy) L6 Nieaktywna L7 Kontrolka zdalnego włączania / wyłączania pompy ciepła (zegar) L8 Kontrolka zdalnego włączania / wyłączania grzałki elektrycznej L9 Nieaktywna L10 Kontrolka włączonej funkcji dezynfekcji WYŚWIETLACZ Wyświetlacz umożliwia podgląd: - temperatury wody (ºC) - temperatury powietrza (ºC) - kodu błędu (w przypadku zaistnienia stanu alarmowego) - godzin pracy - stanu działania pompy ciepła (miganie punktu) - statusu przyłączy (wejść i wyjść) fig. 5b rys. 5b KEYS KEY [ON/OFF] When the device is powered, the dot on the far right hand side of the display will come on, indicating that the power is on (in Stand-By). After pressing the [ON/OFF], button on the display the water temperature in the hot water heater is shown (temperature S1). Pressing the [ON/OFF] button again takes the device back to Stand-By. KEY [A/M] It also enables selection of Automatic or Manual operation. As soon as the water temperature in the hot water heater is FUNKCJE PRZYCISKÓW Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej, po prawej stronie wyświetlacza zapala się dioda informująca, że pompa ciepła jest gotowa do użycia (znajduje się w trybie czuwania). Po przyciśnięciu przycisku ON/OFF wyświetla się temperatura ciepłej wody użytkowej w zasobniku (temperatura S1). Po ponownym naciśnięciu przycisku ON/OFF urządzenie przechodzi w stan czuwania (Stand-By). Przycisk [A/M] Umożliwia uruchomienie Automatycznego lub Ręcznego 12

13 displayed, the automatic mode is set by pressing the [A/M] button once. This status is indicated by the lighting of two green LEDs (2 and 1). The latter LED will be fl ashing during the OFF-ON time (compressor stand-by time, i.e., the minimum time between the compressor shutting off and its coming on), which once elapsed it will be on steady. Attention: this time is counted down by the compressor even at first start up. Pressing the [A/M] button a second time accesses the manual mode: in this mode LED 2 goes off, whilst LED 4 shines red, indicating that the electric resistance is on. KEYS [UP] AND [DOWN] Allows to: - Access to User (Utt) and Manufacturer (CoS) Menus, and sub- menu Confi guration (CFn) and alarms (ALL)if any; - Scroll the parameters list; - Modify parameters value; - Hold the Key [DOWN] for 3 seconds to reset the counter PdC, heater and total operation hours. KEY [] Allows to: - View the parameters list. - View a selected parameter. - Confi rm the modify of the parameter. KEY ANTIBACTERIAL TREATMENT Push the key to activate deactivate the antibacterial treatment. trybu pracy pompy ciepła. Gdy na wyświetlaczu wyświetlana jest temperatura ciepłej wody użytkowej w zasobniku można ustawić automatyczny tryb pracy urządzenia poprzez jednorazowe naciśniecie przycisku [A/M]. Tryb automatyczny jest aktywny, gdy zaświecą się dwie zielone kontrolki (L1 i L2). Druga dioda będzie migała podczas wyłączenia trybu (czas przejścia sprężarki w stan spoczynku, czyli minimalny czas między wyłączeniem sprężarki i jej ponownym uruchomieniem) do czasu aż tryb automatyczny znów się włączy. Ostrzeżenie: czas przejścia sprężarki w stan spoczynku jest odliczany PRZYCISKI [GÓRA] I [DÓŁ] Pozwalają na: - wejście do Menu Użytkownika (Utt), Menu Producenta (CoS) oraz do Menu Podrzędnych Konfi guracji (CFn) i Listy alarmów (ALL) - przewijanie listy parametrów - zmianę wartości parametrów - zresetowanie licznika PdC i ogólnej sumy godzin pracy poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku [DÓŁ]. PRZYCISK [ - USTAWIANIE] Pozwala na: - przeglądanie listy parametrów - podgląd wartości wybranego parametru - potwierdzenie zmiany wartości parametru. PRZYCISK CYKLU WYGRZEWU (ANTYLEGIONELLA) Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie/wyłączenie cyklu dezynfekcyjnego. 13

14 2.7 ELECTRONIC BOARD IN/OUT ELECTRONIC BOARD 2.7 PŁYTA GŁÓWNA STEROWNIKA SCHEMAT ELEKTRYCZNY BASIC BOARD BASIC BOARD/PŁYTA GŁÓWNA INPUTS WEJŚCIE WATER PROBE SONDA WODY AIR PROBE ON/OFF WITH TIMER SONDA POWIETRZA GŁOWNY WŁĄCZNIK I WYŁĄCZNIK URZĄDZENIA ON/OFF WITH CONTACTOR WŁĄCZNIK I WYŁĄCZNIK GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ GND S1 GND S2 GND TIMER GND RES CN1 LOW PRESSURE (OPTIONAL) PRESOSTAT NISKIEGO CIŚNIENIA DODATKOWE AKCESORIA HIGH PRESSURE PRESOSTAT WYSOKIEGO CIŚNIENIA GND ID GND HP BOILER ENABLING Kocioł gazowy GND INT CN2 OUTPUTS WYJŚCIE CN3 ELECTRICAL RESISTANCE WITH THERMOSTAT GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z TERMOSTATEM NR FR NV FV NC FC NA FA N F Blue/Niebieski Black/Czarny Brown/Brązowy 3mF FAN WENTYLATOR C S R See connection diagrams following page Patrz schemat połączeń na następnej stronie P COMPRESSOR SPRĘŻARKA DUMPER ROZDZIELACZ KLAPOWY Z SIŁOWNIKIEM ELECTRONIC ANODE ANODA ELEKTRONICZNA POWER SUPY ZASILANIE GŁÓWNE fig. 6 14

15 KOMPRESSOR /KOMPRESOR TYPE CSR TYP PSC C S R mF S 25mF R R R R FC NC C S R S 25mF R R FC NC fig./rys. 7 BASIC BOARD Digital inputs HP-GND = high pressure BP-GND = Low pressure (only predisposition) RES-GND = Electrical heater remote ON/OFF TIMER-GND = Unit remote ON/OFF Analog inputs S1-GND = Water Temperature S2-GND = Outdoor air temperature Relays output NR-FR = Electrical Heater NV-FV = Fan NC-FC = Electrical Heater Digital output INT-GND = Gas Heater (volt free contact) see page 23 STATE ID1 ID2 ID3 ID4 S01 S02 r2 r3 r1 r7 PŁYTA GŁÓWNA Wejścia cyfrowe HP-GND = Presostat wysokiego ciśnienia BP-GND = Presostat niskiego ciśnienia RES-GND = Włącznik/wyłącznik grzałki elektrycznej TIMER-GND = Włącznik/wyłącznik urządzenia Wejścia analogowe S1-GND = sonda temperatura wody S2-GND = sonda temperatury zewnętrznej Wyjścia przekaźnikowe NR-FR = Grzałka elektryczna NV-FV = Wentylator NC-FC = Grzałka elektryczna Wyjścia cyfrowe INT-GND = Kocioł (styk beznapięciowy) Patrz strona 24. Stan ID1 ID2 ID3 ID4 S01 S02 r2 r3 r1 r7 15

16 2.8 OPERATING LOGIC 2.8 STRUKTURA DZIAŁANIA AUTOMATYKI AND EDIT FOR USER/MANUFACTURER PA- RAMETERS With water temperature (S1) showed on display, pushing UP and DOWN keys you get access to the User and Manufacturer menu and to the Confi guration and Alarms submenu. Once you have selected a menu/submenu push to enter the parameter list. Push UP and DOWN keys to scroll the parameters list. The path of each menu is cyclical, i.e. from the last variable you access the fi rst, pressing the DOWN key and from the fi rst you access the last, pressing the UP key. Within each menu, with prolonged pressure on the UP/DOWN keys, the quick increase/decrease of the displayed variables is obtained. Once you identify the variable to be changed by pressing the button, the value will be displayed. Use the UP and DOWN keys to change the value, press and hold UP / DOWN keys to increase / decrease fast the variable value; increasing/decreasing will stop as soon as one of the two limits is reached, after which it will be possible to go back using the UP/DOWN keys. Press key to confi rm the change and display the label of the parameter. From any point in the menu holding key the display return to water temperature (S1). The variables whose default value has a period and a decimal value are represented in the same way also on the display, while the other variables are treated as whole numbers that should remain within the indicated limits. b To restore the factory defaults you have to run the initialization procedure. Starting from STAND-BY mode (rightmost point ON) press UP and DOWN keys for 5 seconds. b To confi rm the procedure the display will show the message ini User parameters can be modifi ed without entering any password. To modify Manufacturer parameters a password is required (the password starts from the number 000). Entering the programming mode (from the statuses displayed as CFn and Utt onwards), the point furthest to the right on the display comes on intermittently to indicate that you are in the programming mode. To exit from programming mode press and hold the key or wait 60 seconds since the last release of UP, DOWN or keys. The modifi ed parameters are immediately available for the operation of the unit PARAMETER DISAY Starting with the display of the Adjustment Temperature S1 and pressing the key, it is possible to display (without modifi cation) the information regarding the status of the unit, like the temperature of the probes, the status of the inputs and outputs and the hours of operation (see the NAVIGATION DIAGRAM). The signal that you are navigating in this branch of the menu is indicated with the point furthest to the right of the display being on and fi xed. To exit from displaying mode press and hold the key or wait 60 seconds since the last release of UP DOWN or keys THERMOREGULATION Since the production of hot water inside the boiler takes place by means of two devices (air / water heat pump and electrical heater), the controller, with two sensors, one on the water S1 and the other on the air S2, manages the start up of one or the other piece of equipment depending on the: - Water set point Ut1 - Differential on water set point H26 - Outdoor air temperature set point H MODYFIKOWANIE I EDYTOWANIE PARAME- TRÓW/USTAWIENIA FABRYCZNE Gdy na wyświetlaczu widoczna jest temperatura wody (S1), naciskanie klawiszy GÓRA i DÓŁ umożliwia uzyskanie dostępu do Menu Użytkownika i Menu Producenta oraz do menu podrzędnego Konfiguracja i Alarmy. Po wyborze Menu / Menu Podrzędnego należy nacisnąć przycisk - USTAWIANIE w celu uzyskania dostępu do listy parametrów. Do przewijania listy parametrów służą klawisze GÓRA i DÓŁ. Każde menu posiada cykliczną listę, tzn. naciśnięcie klawisza DÓŁ po osiągnięciu ostatniego parametru powoduje wyświetlenie pierwszego parametru, a naciśnięcie klawisza GÓRA po osiągnięciu pierwszego parametru powoduje wyświetlenie ostatniego parametu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy GÓRA/DÓŁ powoduje szybkie zwiększenie/zmniejszenie wartości wyświetlanych parametrów. Funkcja ta jest dostępna w każdym miejscu Menu. Aby wyświetlić wartość parametru, który ma zostać zmieniony, należy nacisnąć klawisz. Naciśnięcie klawiszy GÓRA i DÓŁ powoduje zmianę wartości, naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy GÓRA i DÓŁ powoduje szybkie zwiększenie / zmniejszenie wartości parametru. Zwiększanie/ zmniejszanie jest zatrzymywane po osiągnięciu jednej z dwóch wartości granicznych. Powrót następuje przy użyciu klawiszy GÓRA/ DÓŁ. Nacisnąć klawisz - USTAWIANIE w celu potwierdzenia zmiany i wyświetlenia nazwy parametru. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza - USTAWIANIE powoduje powrót do wyświetlania temperatury wody (S1). Funkcja ta jest dostępna w każdym miejscu Menu. Zmienne, których wartość domyślna jest wartością dziesiętną są w taki sam sposób prezentowane na wyświetlaczu. Pozostałe zmienne są traktowane jako liczby całkowite, których wartości muszą mieścić się w podanych zakresach. b W celu przywrócenia fabrycznych ustawień domyślnych należy uruchomić procedurę inicjalizacji. W trybie czuwania (kontrolka najdalej po prawej stronie świeci się) nacisnąć i przytrzymać klawisze GÓRA i DÓŁ przez 5 sekund. b W celu potwierdzenia procedury na wyświetlaczu pojawi się komunikat ini Parametry użytkownika mogą być zmieniane bez wprowadzania hasła. Do zmiany parametrów producenta wymagane jest podanie hasła (hasło rozpoczyna się od ciągu cyfr 000). Po przejściu w tryb programowania (począwszy od statusów wyświetlanych jako CFn i Utt) kontrolka najdalej po prawej stronie na wyświetlaczu miga, informując w ten sposób o pracy w trybie programowania. Aby wyjść z trybu programowania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz - USTAWIANIE lub odczekać 60 sekund od ostatniego użycia klawiszy GÓRA, DÓŁ i - USTAWIANIE. Zmiany w parametrach wprowadzane są ze skutkiem natychmiastowym WYŚWIETLANIE PARAMETRÓW Wyświetlając ekran regulacji temperatury S1 i naciskając klawisz - USTAWIANIE, można wyświetlić (bez możliwości wprowadzania zmian) informacje dotyczące stanu urządzenia, np. temperaturę sond, stan wejść i wyjść urządzenia oraz liczbę godzin pracy (zob. SCHEMAT NAWIGACJI). Nawigacja po tej części menu jest sygnalizowana zaświeceniem się najdalszej po prawej stronie kontrolki na wyświetlaczu. Aby wyjść z trybu wyświetlania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz - USTAWIANIE lub odczekać 60 sekund od ostatniego użycia klawiszy GÓRA, DÓŁ lub - USTAWIANIE TERMOREGULACJA Ponieważ produkcja ciepłej wody wewnątrz zasobnika odbywa się przy użyciu dwóch urządzeń (pompa ciepła powietrze - woda oraz grzałka elektryczna), regulator wyposażony w dwa czujniki: wody (S1) oraz powietrza (S2), uruchamia jeden lub drugi element wyposażenia, w zależności od następujących czynników: - Nastawa temperatury wody Ut1 - Histereza temperatury wody H26 - Nastawa temperatury powietrza na zewnątrz H05

17 2.8.4 MACHINE MODES The unit has 4 operating modes: STAND-BY AUTOMATIC MANUAL ANTIBACTERIAL The condition presence of mains electrical supply is indicated with the display off by the point furthest right on in fi xed mode STAND-BY Pressing the ON/OFF key once again the unit sets itself in Stand-By. In this mode, the point that indicates the power connection switches OFF and the water temperature S1is displayed. From this status, and also with the following ones, it is possible to navigate in the menu to display/modify the status of the various parameters that govern the unit. From here it is possible to activate the Automatic/Manual or Antibacterial mode. By pressing the [A/M] key, the unit switches to automatic mode; successive pressing of the key takes the mode from Automatic to Manual and vice versa TRYBY PRACY URZĄDZENIA Dostępne są 4 tryby pracy urządzenia: TRYB CZUWANIA TRYB AUTOMATYCZNY TRYB RĘCZNY TRYB WYGRZEWU (ANTYLEGIONELLA) Stan obecność zasilania elektrycznego sygnalizowany jest zaświeceniem się kontrolki najdalej po prawej stronie, gdy wyświetlacz jest wyłączony TRYB CZUWANIA Ponowne naciśnięcie klawisza ON/OFF (wł./wył.) powoduje przejście urządzenia w Tryb Czuwania. W tym trybie kontrolka podłączenia zasilania wyłącza się i wyświetlana jest temperatura wody S1. Z poziomu tego oraz kolejnych stanów można poruszać się po menu w celu wyświetlenia/zmiany wartości różnych parametrów zarządzających pracą urządzenia. Z tego poziomu można aktywować tryby Automatyczny / Ręczny lub Wygrzewu (Antylegionella). Naciśnięcie klawisza [A/M] powoduje przejście urządzenia w Tryb Automatyczny. Kolejne naciśnięcie tego klawisza powoduje zmianę pracy na Tryb Ręczny i odwrotnie. 2.9 AUTOMATIC MODE The Automatic mode is selected on the keyboard, using the A/M key (Green led L2 on) starting from Stand-By or manual mode. If the outside air temperature, taken by probe S2, is greater than or equal to the value H05, the production of domestic hot water takes place using the heat pump. If the probe S1detects a water temperature that is lower / same as the value Ut1-H26, the heat pump starts. Similarly, when the probe S1 detects that the set point Ut1 has been reached, and maintains it for a time equal to H22, the heat pump turns off. To start the heat pump means: starting of the compressor and the fan. The fan starts with the compressor at minimum speed and reaches the max speed set in few seconds. The fan can modulate its speed from a minimum of 40% (F03) to a maximum of 100% (F04). - In heat pump mode the following signals are enabled: - if the temperature measured by the probe S1 is lower than the set point, but the delays set with the H20 and H21 parameters are active, the two-coloured led L1 will fl ash green - if the heat pump is active and the temperature measured by the probe S1 is lower than the set point, the two-coloured led L1 will be fi xed green - if the set point has been reached or exceeded, the bi-colour led L1 will be off. b Switching ON/OFF of the heat pump must comply with the safety times set by the manufacturer - Timing OFF-ON: the time between shut-down and the subsequent start of the heat pump shall comply with a safety time H20 (15 min) - This time is active at power on of the unit. - Timing ON-ON: the time between switching on and the subsequent start of the heat pump shall comply with a safety time H21 (about 16.5 min) - If the outside air temperature, measured by the probe S2, falls to values lower than H05, the production of domestic hot water takes place only using the heater (or boiler, see boiler integration section), while the heat pump is forced to shut down. The latter is reactivated (with the electric heater/boiler switching off as a result) after 20 min. b Electrical heater and boiler can t be activated at the same time, as it is not possible to activate both the electrical heater and the heat pump or Boiler and heat pump. 2.9 TRYB AUTOMATYCZNY Podczas pracy w Trybie Czuwania lub Ręcznym, Tryb Automatyczny uruchamiany jest poprzez naciśnięcie klawisza A/M na klawiaturze (zielona dioda L2 - włączona). Jeżeli temperatura powietrza mierzona przy użyciu sondy S2 jest większa od wartości H05 lub równa tej wartości, produkcja ciepłej wody użytkowej odbywa się z użyciem pompy ciepła. Jeżeli sonda S1 wykryje, iż temperatura wody jest niższa od wartości Ut1-H26 lub równa tej wartości, uruchamiana jest pompa ciepła. Gdy sonda 1 wykryje, iż wartość nastawy Ut1 została osiągnięta i jest utrzymywana przez czas podany w parametrze H22, pompa ciepła się wyłącza. Włączenie pompy ciepła oznacza uruchomienie sprężarki oraz wentylatora. Wentylator uruchamiany jest razem ze sprężarką i w ciągu kilku sekund przechodzi od prędkości minimalnej do maksymalnej. Prędkość wentylatora można regulować w przedziale od prędkości minimalnej 40% (F03) do prędkości maksymalnej 100% (F04). W trybie pompy ciepła aktywne są następujące sygnały: - jeżeli temperatura zmierzona przez sondę S1 jest niższa od żądanej wartości, ale aktywowany został czas opóźnienia dla parametrów H20 i H21, dwukolorowa dioda L1 miga na zielono, - jeżeli pompa ciepła jest włączona, a temperatura zmierzona przez sondę S1 jest niższa od zadanej wartości, dwukolorowa dioda L1 świeci się na zielono, - jeżeli zadana wartość zostanie osiągnięta bądź przekroczona, dwukolorowa dioda L1 nie świeci się. b Włączanie i wyłączanie pompy ciepła musi być zgodne z wartościami czasu bezpieczeństwa zadanymi przez producenta. - Koordynacja wyłączanie-włączanie: czas od wyłączenia do następującego po nim uruchomienia pompy ciepła musi być zgodny z czasem bezpieczeństwa H20 (15 min). - Czas ten jest aktywny podczas włączania urządzenia. - Koordynacja włączanie-włączanie: czas od włączenia do następującego po nim uruchomienia pompy ciepła musi być zgodny z czasem bezpieczeństwa H21 (około 16,5 min). - Jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz mierzona przy użyciu sondy S2 spada poniżej wartości parametru H05, produkcja ciepłej wody użytkowej odbywa się wyłącznie przy użyciu grzałki (lub kotła, zob. część dotycząca integracji kotła). Wymuszane jest wyłączenie pompy ciepła. Pompa ciepła jest ponownie włączana (co skutkuje wyłączeniem grzałki elektrycznej/kotła) po 20 min. b Grzałka elektryczna i kocioł nie mogą być włączone jednocześnie. Nie można także włączyć w tym samym czasie grzałki elektrycznej i pompy ciepła lub kotła i pompy ciepła. 17

18 2.10 MANUAL MODE (ELECTRIC HEATER / GAS HEATER) The manual mode is selected using the Mode A/Mkey. (two-coloured (led L2 on and red). In manual mode, only the electrical heater is active (or boiler depending the selection made on the value of parameter H50), while the heat pump is disabled. Integration with electrical heater If the parameter H50=1 the electric heater is active. The adjustment follows the parameters Ut2 (Manual Set point) and H28 (differential). The activation of the heater is indicated by the led L4 in fi xed mode, whereas when the set point has been reached, the led L4 is off. The electrical heater is wired in the unit, to terminals FR-NR and is equipped with a safety thermostat set to 95 C. The status of the heater is shown in the synoptic branch at parameter r2 (1 = ON; 0= off). Integration with Gas Heater If the parameter H50=2 the external boiler is active. This is possible in the HP ACS S and HP ACS SC models, where it is possible to activate an ex ternal boiler as an alternative to the electric heater. For this purpose, the unit has a digital output (clean contact) available on the basic board between the INT-GND terminals, enabled for activation of a boiler, according to the following schematic: the status of the boiler is shown in the synoptic branch at parameter r7 (1 = ON; 0 = OFF). The adjustment follows the parameters Ut2 (manual set point) and H28 (differential), just as for the electric heater. The activation of the boiler is indicated by the led L5 coming on in fi xed mode. Once the set point has been reached the led L5 will switch off 2.10 TRYB RĘCZNY (GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / KOCIOŁ) Tryb Ręczny uruchamiany jest przy użyciu klawisza A/M (dwukolorowa dioda L2 świeci się na czerwono). W Trybie Ręcznym włączona jest tylko grzałka elektryczna (lub kocioł, w zależności od wyboru wartości parametru H50). Pompa ciepła jest wyłączona. Integracja z grzałką elektryczną Gdy parametr H50=1, grzałka elektryczna jest włączona. Regulacja odbywa się zgodnie z parametrami Ut2 (nastawa ręczna) i H28 (histereza). Włączenie grzałki sygnalizowane jest zaświeceniem się diody L4. Po osiągnięciu ustawionej wartości dioda L4 wyłącza się. Grzałka elektryczna podłączona jest do urządzenia za pomocą zacisków FR-NR i wyposażona jest w termostat bezpieczeństwa z nastawą temperatury 95 C. Stan grzałki przedstawiono na tablicy synoptycznej jako parametr r2 (1 = wł.; 0 = wył.). Integracja z kotłem gazowym Gdy parametr H50=2, kocioł zewnętrzny jest włączony. Możliwość taką zapewniają modele HP 260 ACS S i HP 260 ACS SC, w których zamiast grzałki elektrycznej można aktywować kocioł zewnętrzny. W tym celu urządzenie zostało wyposażone w wyjście cyfrowe (styk beznapięciowy) znajdujące się na płycie głównej na zaciskach INT-GND, przeznaczone do aktywacji kotła zgodnie z poniższym schematem: stan kotła przedstawiono na schemacie parametrów (patrz rozdział ) jako parametr r7 (1 = wł.; 0 = wył.). Regulacja odbywa się zgodnie z parametrami Ut2 (nastawa ręczna) i H28 (histereza), tak samo jak w przypadku grzałki elektrycznej. Włączenie kotła sygnalizowane jest zaświeceniem się diody L5. Po osiągnięciu ustawionej wartości dioda L5 wyłącza się. Płyta elektroniczna fig ANTIBACTERIAL TREATMENT FUNCTION The Cyclic Antibacterial mode is selected using the Cycle key starting from any mode except machine off. The treatment consists in raising and maintaining cyclically the water in the boiler to a temperature value defi ned as thermal shock (65-70 C) for a pre-set time. An example of the cyclic antibacterial treatment is to rise monthly the water temperature to 65 C, for at least 30 minutes per day for 3 days. Raising the water temperature from the Boiler Set Point value to Thermal Shock value is obtained through the electrical heater (or boiler). Antibacterial treatment parameters (Confi guration menu): - H07 Thermal Shock Set Point. - H08 Interval of antibacterial treatment (monthly, weekly, etc.). - H09 Number of repetitions for each antibacterial treatment cycle. - H10 Duration of treatment cycle (time of staying at thermal shock temperature). - H11 Time between two cycles (e.g. 24h). rys TRYB WYGRZEWU (ANTYLEGIONELLA) Cykliczny Tryb Wygrzewu wybiera się za pomocą Przycisku aktywacji funkcji przegrzewu (antylegionella) w dowolnym trybie, za wyjątkiem, kiedy urządzenie jest wyłączone. Zabieg polega na cyklicznym podnoszeniu i utrzymywaniu temperatury wody w zasobniku do wartości określonej jako przegrzew (65-70 C) przez ustawiony okres czasu. Przykładem zabiegu przeciwbakteryjnego jest comiesięczne podnoszenie temperatury wody do 65 C przez co najmniej 30 minut na dobę przez 3 dni. Podniesienie temperatury wody z wartości Nastawy temperatury do wartości przegrzewu uzyskuje się za pomocą grzałki elektrycznej (lub kotła). Parametry zabiegu przeciwbakteryjnego (menu Konfiguracji): - H07 Nastawa temperatury Przegrzewu. - H08 Częstotliwość zabiegu przeciwbakteryjnego (co miesiąc, co tydzień, itp.). - H09 Liczba powtórzeń każdego cyklu zabiegu przeciwbakteryjnego. - H10 Czas trwania cyklu zabiegu (czas pozostawania w tempera- 18

19 At the end of the pre-set time (parameter H08) the unit signals, via fl ashing led 3 and intermittent buzzer, that antibacterial treatment is needed. Pressing the Treatment Cycle Key, the antibacterial treatment starts according to the set parameters. During the treatment, the led L3 and L10 are on in fi xed mode, while the count of the Cycle repetitions is shown on the display. If you do not want to proceed with the treatment just reset the counter using the UPkey; the led turns off, and the counter is reset. The UP key to silence the buzzer only works with the unit in Stand- By mode and not during the OFF mode. The UP key allows you to silence the buzzer and at the same time to reset the meters of the antibacterial timer. The buzzer is silenced also by having the antibacterial cycle start by pressing the specific button; if the cycle is interrupted, however, the buzzer starts to sound again, unless the antibacterial cycle has fi nished. Once the cycle is completed, the buzzer no longer sounds and the antibacterial timer is automatically reset. It is possible to force the antibacterial treatment at any time. On the synoptic branch, at parameter Ho3, it is possible to see the days that have passed since the last antibacterial treatment. It possible to enable / disable the antibacterial treatment setting the parameter H32. Note: The antibacterial cycle only affects the water tank and not the complete sanitary system. AUTOSTART FUNCTION The Autostart function allows the unit to automatically restart after a shut-down due to a power failure. It is possible to enable / disable the Autostart function setting the parameter H DYNAMIC POINT FUNCTION The controller allows changing the Set Point automatically according to external conditions. This change is obtained by subtracting to set point a value based on the outdoor air temperature measured by the probe S2. Using the binary parameter H33=1-0 it is possible to enable / disable the Dynamic Set Point function. The Dynamic Set Point function only works with heat pump active. Dynamic Set Point parameters: H34 slope of the compensation line (value between 0.5 and 2). H35 outdoor air temperature above which the compensation starts (value between 15 e 25). H36 excursion of outdoor air temperature on which the set point works (value between 5 and 10). When the dynamic set point is enabled (H33=1), we can have three cases: 1st Case Tair <= H35 In that case Dynamic Set point = Ut1 In that case Dynamic Set point 2nd Case H35 <Tair< (H35+H36) = Ut1-[(Tair-35)*H34]Tair- H35)*H34] 3rd Case Tair (H35+H36) In that case Dynamic Set point =Ut1-[H36*H34] turze przegrzewu). - H11 Czas pomiędzy dwoma cyklami (np. 24h). Po upływie określonego czasu (parametr H08) urządzenie sygnalizuje za pomocą migania diodą L3 i przerywanego dźwięku brzęczyka, że zabieg przeciwbakteryjny jest niezbędny. Po naciśnięciu Przycisku aktywacji funkcji przegrzewu rozpoczyna się zabieg przeciwbakteryjny zgodnie z ustawionymi parametrami. Podczas zabiegu diody L3 i L10 świecą światłem ciągłym, natomiast liczba powtórzeń Cyklu jest pokazana na wyświetlaczu. Jeżeli istnieje konieczność przerwania zabiegu należy wyzerować licznik za pomocą klawisza GÓRA. Dioda zostanie wówczas wyłączona, a licznik wyzerowany. Zastosowanie klawisza GÓRA w celu wyciszenia brzęczyka działa jedynie w trybie Uśpienia, ale nie w trybie Wyłączenia. Klawisz GÓRA pozwala na wyciszenie brzęczyka oraz jednoczesne wyzerowania liczników zegara przeciwbakteryjnego. Brzęczyk można również wyciszyć poprzez uruchomienie cyklu przeciwbakteryjnego za pomocą określonego przycisku. Jeżeli jednak cykl zostanie przerwany, brzęczyk zacznie emitować dźwięk, chyba że cykl przeciwbakteryjny zostanie ukończony. Po zakończeniu cyklu brzęczyk zostaje wyłączony, a zegar cyklu jest automatycznie zerowany. Istnieje możliwość wymuszenia zabiegu przeciwbakteryjnego w dowolnym momencie. Na gałęzi synoptycznej w parametrze Ho3 istnieje możliwość wyświetlenia liczby dni, które upłynęły od ostatniego zabiegu przeciwbakteryjnego. Zabieg przeciwbakteryjny można włączać/wyłączać poprzez ustawienie parametru H32. Uwaga: Cykl przeciwbakteryjny wpływa jedynie na zasobnik wody, a nie na całą instalację sanitarną. FUNKCJA AUTOSTARTU Funkcja Autostartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie urządzenia po jego wyłączeniu na skutek awarii zasilania. Funkcję Autostartu można włączyć lub wyłączyć poprzez ustawienie parametru H FUNKCJA DYNAMICZNEJ NASTAWY TEMPERATURY C.W.U. W FUNKCJI TEMPERATURY POWIETRZA Sterownik umożliwia automatyczną zmianę nastawy temperatury w zależności od temperatury powietrza. Zmiana ta jest realizowana poprzez wyznaczenie nowej nastawy temperatury w zasobniku w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz zmierzonej za pomocą czujnika S2. Za pomocą parametru H33=1-0 można włączyć lub wyłączyć funkcję Dynamicznej Nastawy. Funkcja Dynamicznej Nastawy działa tylko przy włączonej pompie ciepła. Parametry Nastawy Dynamicznej: H34 nachylenie krzywej dynamicznej nastawy (wartość od 0.5 do 2). H35 temperatura powietrza na zewnątrz, od której zaczyna się dynamiczna zmiana nastawy (wartość od 15 do 25). H36 wzrost temperatury powietrza na zewnątrz, dla której działa funkcja dynamicznej nastawy (wartość od 5 do 10). Kiedy nastawa dynamiczna jest włączona (H33=1), dostępne są trzy przypadki: Przypadek pierwszy Przypadek drugi H35 Przypadek trzeci Tpowietrza <= H35 < Tpowietrza < (H35+H36) Tpowietrza (H35+H36) W takim przypadku punkt Nastawy Dynamicznej = Ut1 W takim przypadku punkt Nastawy Dynamicznej = Ut1-[(Tpowietrza - H35)*H34] W takim przypadku punkt Nastawy Dynamicznej = Ut1-[H36*H34] 19

20 Esempio: H01=60 C max Set Point in funzionamento PdC H34=1 pendenza della retta di compensazione (45 ) H34=20 C temperatura dell aria di inizio compensazione H36=10 C escursione dell aria su cui lavora il Set Point per Taria <= 20 C si ha ----> Set Point = Ut1=60 C per Taria = 23 C si ha ----> Set Point = Ut1-[(23-H35) * H34]=57 C per Taria >= (H35+H36) si ha ----> Set Point = Ut1-[H36 * H34]=50 C Example: H01 = 60 C max Set Point with the heat pump running H34 = 1 compensation line slope (45 ) H35 = 20 C air temperature at the start of compensation H36 = 10 C air excursion on which the Set Point works For air Temp < =20 C there is the ----> Set Point = Ut1 = 60 C For air Temp = 23 C there is the ----> Set Point = Ut1 [(23-H35)*H34] = 57 C For air Temp > = (H35 + H36) there is the ----> Set Point = Ut1 [H36*H34] = 50 C aria esterna Przykład: H01 = 60 C Nastawa maks. przy pracującej pompie ciepła H34 = 1 nachylenie krzywej dynamicznej nastawy (45 ) H35 = temperatura powietrza 20 C przy starcie funkcji dynamicznej nastawy H36 = wzrost temperatury powietrza 10 C, dla którego działa funkcja dynamicznej nastawy Dla Temp. powietrza < =20 C jest ----> Nastawa = Ut1 = 60 C Dla Temp. powietrza = 23 C jest ----> Nastawa = Ut1 - [(23-H35)*H34] = 57 C Dla Temp. powietrza > = (H35 + H36) jest ----> Nastawa = Ut1 - [H36*H34] = 50 C 2.13 REMOTE ON/OFF FUNCTION (TIMER) When the HP 260 is installed in a system made up of several heating sources, it is necessary to prioritize integration of the various sources, and normally this is done based on considerations of cost-effectiveness. For example, if the HP 260 is integrated in a solar system, it may be convenient to use as a primary resource the solar energy and, where the contribution of this becomes ineffective, to activate the HP. To do this, the unit can be switched ON/OFF by digital input (N.O. volt free), terminals GND-TIMER. b It is possible to enable / disable the Remote ON OFF setting the parameter. H70= 0 Function Disabled H70= 1 Function Enabled In this case pressing the A/M key you will have two conditions: - If the contact (TIMER-GND) is OPEN the unit is OFF waiting to receive an input for starting. This condition is shown on the display by alternating the water temperature with label OFF. The L7 LED is fl ashing. - If the contact (TIMER-GND) is CLOSED, the unit starts normally. The L7 LED is on steady. The State of the unit digital input as function of digital input is displayed in the parameter Id4. (1 = standby, 0 = ON) 2.13 FUNKCJA ZDALNEGO WŁ./WYŁ. (ZEGAR) Kiedy pompa ciepła HP 260 jest zainstalowana w układzie składającym się z kilku źródeł ciepła, istnieje wówczas konieczność ustalenia priorytetów włączenia poszczególnych źródeł, co zwykle opiera się na uwzględnieniu efektywności ekonomicznej. Na przykład, jeżeli pompa HP 260 jest połączona z systemem solarnym, energię słoneczną można wówczas wykorzystać jako główne źródło, a gdy zaczyna jej brakować, można włączyć pompę ciepła. W tym celu można WŁ./WYŁ. urządzenie za pomocą wejścia cyfrowego (bez napięcia N.O.), zaciski GND-TIMER. b Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia Zdalnego WŁ./WYŁ. poprzez ustawienie parametru H70= 0 Funkcja wyłączona H70= 1 Funkcja włączona W tym przypadku naciśnięcie klawisza A/M będzie mieć dwa warunki: - Jeżeli styk (TIMER-GND) jest OTWARTY, wówczas urządzenie jest wyłączone i oczekuje na sygnał wejściowy w celu włączenia. Warunek ten jest pokazany na wyświetlaczu poprzez naprzemienne wyświetlanie temperatury wody z etykietą WYŁ. Dioda L7 miga. - Jeżeli styk (TIMER-GND) jest ZAMKNIĘTY,urządzenie jest normalnie uruchamiane. Dioda L7 świeci stałym światłem. Stan wejścia cyfrowego urządzenia jako funkcji wejścia cyfrowego jest wyświetlany w parametrze Id4. (1 = oczekiwanie, 0 = WŁ.) 1 Energy meter 2 Differential switch 30mA 3 Bipolar switch 16A 4 Timer 5 Auxiliary Relay 6 Solar Control - 1 Licznik energii - 2 Wyłącznik różnicowy 30mA - 3 Wyłącznik dwubiegunowy 16A - 4 Zegar - 5 Przekaźnik pomocniczy - 6 Sterowanie solarne 20

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją. MODEL : DEH-1700P

OSUSZACZ INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją. MODEL : DEH-1700P OSUSZACZ INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MODEL : DEH-1700P Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją. SPIS TREŚCI Instrukcja bezpieczeństwa 3 Uwagi dotyczące użytkowania 4-5 Zasady działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC Urządzenie Indeks Supraeco SWO 270 1-X 7 736 500 988 Supraeco SWI 270 1-X 7 736 500

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Heat Pump Manager (HPM)

Heat Pump Manager (HPM) Heat Pump Manager (HPM) Przegląd elementów opcjonalnych: Sterownik z wyświetlaczem Sterownik bez wyświetlacza Interfejs do modelu i-lock Interfejs do modelu Mono-lock ( m przewodu) m cable length (0 m

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 2 Zamrażanie Zachować do wglądu Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany 1 2014-09- 08 r. Utworzenie dokumentu Zmieniony przez YM / SG 2 Spis treści 1 - PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter POL SKI Instrukcja obsługi miernika zużycia energii Operating Instructions for Power Meter 406-074 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original 20.06.2011 Jula AB POLSKI ZASADY

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Z tej prezentacji dowiesz się: Czym różni się starsza pompa ciepła Vitocal 160-A od nowszej pompy ciepła Vitocal 161-A. Jakie nowe funkcje specjalne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE CENNIK 2014 Y ŚCIENNE INWENTEROWE MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY YJHJZH 24 ŚCIENNY JEDNOSTKA YJHJXH 09 YJHJYH 09 YJHJXH 12 YJHJYH 12 YJHJXH 18 YJHJYH 18 YJHJXH 24

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS POWIETRZNE POMPY DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS, CENTRALNE OGRZEWANIE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ UŻYCIE DARMOWEJ ENERGII Z POWIETRZA 70% energii użytej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Wanna Ultradźwiękowa CT-420. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi

Wanna Ultradźwiękowa CT-420. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CT BRAND Wanna Ultradźwiękowa CT-420 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup wanny ultradźwiękowej CT 420. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Opis funkcji: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wbudowany Bluetooth 2.1 + bezprzewodowy moduł EDR Dzwięk audio przez Bluetooth, perfekcyjna jakość dzwięku oraz efekt

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Electric With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Electric With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Electric With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages PL Skrócony poradnik/ rozruch Sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie części

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo