INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU"

Transkrypt

1 INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2015 ROKU

2 SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE WYBRANE DANE FINANSOWE ZATRUDNIENIE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 30 CZERWCA 2015 ROKU UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INWESTYCJE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO OFERTA DLA BANKOWOŚCI OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OFERTA DLA ENERGETYKI OFERTA DLA PRZEMYSŁU CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA STRUKTURA SPRZEDAŻY ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA PLANY INWESTYCYJNE POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE CHARAKTERYSTYKA RYZYKA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 44

3 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A. PODMIOT DOMINUJĄCY INFOVIDE-MATRIX S.A. Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 KRS: Regon: NIP: Podstawowy przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z, działalność związana z oprogramowaniem PKD Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD Z; GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU I DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix 3 / 45

4 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 30 czerwca 2015 roku: Spółka Siedziba Przedmiot Działalności one2tribe Sp. z o.o. Reguły działalność związana z informatyką IMX tow. Ukraina działalność związana z informatyką CTPartners S.A. Warszawa działalność związana z informatyką, szkolenia Axial Sp. z o.o. Warszawa prowadzenie prac badawczorozwojowych DahliaMatic Sp. z o. o. Warszawa działalność związana z informatyką Solver Sp. z o.o. Warszawa działalność związana z informatyką Udział w kapitale /udział w głosach Charakter powiązania Metoda konsolidacji 45,66 % stowarzyszona praw własności 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁO- SÓW NA WZA Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,64% ,64% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,53% ,53% Santiole Investments Limited ,16% ,16% Aviva OFE Aviva BZ WBK* ,34% ,34% Golville Trading Limited ,14% ,14% * Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK. W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku tj. od 14 maja 2015 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 27 sierpnia 2015 roku, Spółka nie otrzymała zawiadomień o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A. 4 / 45

5 Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym: akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G, akcji serii H. 1.2 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Marek Kobiałka Członek Rady od r. Marcin Gorazda Członek Rady od r. Jacek Królik Członek Rady od r. Jacek Jakubowski Członek Rady od r. Tadeusz Winkowski Członek Rady od r. W I półroczu 2015 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki. 1.3 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu od r. Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu od r. Mariusz Nowak Członek Zarządu od r. Michał Buda Członek Zarządu od r. W dniu r. Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. udzielił prokury samoistnej Panu Bogumiłowi Kamińskiemu. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w punkcie 33 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 5 / 45

6 Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba opcji Osoby zarządzające Boris Stokalski-Dzierzykraj nie posiada Jarosław Plisz nie posiada Mariusz Nowak nie posiada Michał Buda* nie posiada Osoby nadzorujące Marcin Gorazda nie posiada Marek Kobiałka** nie posiada Jacek Królik*** nie posiada * akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited ** Przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH *** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited W I półroczu 2015 r. oraz do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 27 sierpnia 2015 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianie w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące: w dniu 20 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała 14 zawiadomień od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży 5465 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 20 stycznia 205 r. raportem bieżącym nr 2/2015), w dniu 31 marca 2015 r. Spółka otrzymała 4 zawiadomienia od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 31 marca 205 r. raportem bieżącym nr 7/2015), w dniu 23 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała 2 zawiadomienia od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży 5002 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 23 kwietnia 205 r. raportem bieżącym nr 8/2015), w dniu 02 czerwca 2015 r. Spółka otrzymała 11 zawiadomień od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 2 czerwca 2015 r. raportem bieżącym nr 12/2015). 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE 2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze I półrocze Zmiana Zmiana % VAR Przychody ze sprzedaży ,94% Zysk z działalności kontynuowanej ,50% Zysk brutto ,05% Zysk netto ,44% Aktywa razem ,41% Kapitał własny ,71% Kapitał akcyjny ,00% Liczba akcji w sztukach ,00% 6 / 45

7 2.2 ZATRUDNIENIE Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiało się następująco: stan na stan na stan na Osoby Zarządzające Konsultanci biznesowi Konsultanci techniczni i programiści Sprzedaż i Marketing Działy wsparcia* Razem w tym Kadra Kierownicza * Działy wsparcia obejmują: Dział Nadzoru Właścicielskiego i Finansów, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Dział Personalny, Pion Ochrony; ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Analiza pionowo-pozioma Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów w tys. zł od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku % udział w przychodach/ kosztach ogółem od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku % udział w przychodach/ kosztach ogółem Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,81% ,77% ,94% Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,53% ,26% ,31% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,29% ,51% ,22% Koszt własny sprzedaży ,03% ,47% ,21% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług ,15% ,90% ,80% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,88% ,57% ,88% Zysk/strata brutto ze sprzedaży ,43% ,78% ,13% Koszty sprzedaży i marketingu ,87% ,23% -17-0,20% Koszty ogólnego zarządu ,73% ,63% ,76% Pozostałe przychody operacyjne 151 0,14% 204 0,20% ,98% Pozostałe koszty operacyjne 464 0,38% ,12% ,23% Zysk/strata z działalności kontynuowanej ,28% ,70% ,50% Przychody finansowe 54 0,05% 31 0,03% 23 74,19% Koszty finansowe ,99% 572 0,55% ,29% Zysk/strata brutto ,35% ,24% Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) ,10% 403 0,39% Zysk/strata netto ,96% ,65% Zysk/strata z wyceny metodą praw własności -61-0,06% 112 0,11% ,46% Zysk strata netto z działalności kontynuowanej ,02% ,53% ,44% Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej ,02% ,53% ,44% 7 / 45

8 Zysk akcjonariuszy niekontrolujących -0, , / 45

9 Analiza pionowo-pozioma Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej w tys. zł stan na 30 czerwca 2015 roku % stan na 30 czerwca 2014 roku % Zmiana Zmiana % AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) ,71% ,83% ,67% Rzeczowe aktywa trwałe ,27% ,42% ,33% Wartość firmy ,24% ,24% 0 0,00% Wartości niematerialne 372 0,13% 561 0,19% ,69% Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych 381 0,13% 531 0,18% ,25% Inne aktywa finansowe 0 0,00% 0 0,00% 0 #DZIEL/0! Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,94% ,78% ,32% Pozostałe aktywa trwałe 0 0,00% 40 0,01% ,00% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,29% ,35% ,94% Zapasy ,72% ,85% ,36% Należności z tytułu dostaw i usług ,60% ,13% ,40% Należności z wyceny kontraktów długoterminowych ,18% ,02% ,24% Należności z tytułu podatku dochodowego 135 0,05% 119 0,04% 16 13,45% Należności budżetowe ,00% 421 0,15% ,99% Pozostałe należności ,49% ,74% ,75% Rozliczenia międzyokresowe ,31% ,74% ,09% Inne aktywa finansowe 488 0,17% 839 0,29% ,84% Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ,79% ,39% ,51% SUMA AKTYWÓW ,00% ,18% ,41% 9 / 45

10 stan na 30 czerwca 2015 % stan na 30 czerwca 2014 roku % Zmiana Zmiana % Kapitał własny ogółem ,05% ,36% ,71% - w tym kapitał jednostki dominującej ,05% ,58% ,56% - w tym kapitał udziałowców mniejszościowych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kapitał akcyjny ,43% ,43% 0 0,00% Kapitał zapasowy (agio) ,63% ,63% 0 0,00% Kapitał zapasowy zyski zatrzymane ,87% ,87% 0 0,00% Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej ,85% ,85% 0 0,00% Kapitał z tytułu różnic kursowych -72-0,02% -66-0,02% -6 9,09% Zysk (strata) z lat ubiegłych ,13% ,52% ,30% Zysk netto z bieżącego okresu ,14% ,22% ,44% Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0,00% 0 0,00% 0 - Udziały niekontrolujące 0 0,00% 0 0,00% 0 - Zobowiązania długoterminowe ,06% ,54% ,95% Rezerwy długoterminowe 624 0,22% 460 0,16% ,65% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0,00% 0 0,00% 0 - Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing ,44% ,38% ,83% Inne zobowiązania długoterminowe ,41% 0 0,00% ,00% Zobowiązania krótkoterminowe ,89% ,28% ,82% Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing ,11% ,89% ,92% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,05% ,63% ,08% Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych ,31% ,97% ,61% Rozliczenia międzyokresowe bierne ,09% ,90% ,13% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0,00% 0 0,00% 0 - Inne zobowiązania budżetowe ,77% ,63% ,79% Pozostałe zobowiązania 461 0,16% 684 0,24% ,60% Rezerwy krótkoterminowe ,12% 35 0,01% % Rozliczenia międzyokresowe przychodów 831 0,29% 44 0,02% ,64% SUMA PASYWÓW ,00% ,18% ,41% 10 / 45

11 SYTUACJA MAJĄTKOWA i FINANSOWA Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie ogólnej analizy wskaźnikowej. Wskaźniki struktury kapitałów: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2013 Wskaźnik struktury kapitału kapitał własny 1,5 2,4 4,8 kapitał obcy Wskaźnik struktury majątku aktywa trwałe 1,2 1,5 2,0 aktywa obrotowe Wskaźnik zastosowania kapitału własnego kapitał własny 1,1 1,2 1,2 aktywa trwałe Wskaźnik zastosowania kapitału obcego kapitał obcy 0,9 0,7 0,5 aktywa obrotowe Wskaźniki płynności: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2013 Wskaźnik płynności I stopnia aktywa obrotowe 1,2 1,4 2,0 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe zapasy 1,1 1,2 1,9 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności III stopnia środki pieniężne 0 0,1 0,3 zobowiązania krótkoterminowe Spółki Grupy kapitałowej posiadają wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, nie posiadają istotnych zaległych należności, prowadzą projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów, co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Stan należności z tytułu dostaw i usług brutto na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco (w tys. zł): Struktura wiekowa należności finansowych dane na dzień Wartość nominalna należności Należności nieprzeterminowane, które nie utraciły wartości Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości <30 dni dni dni dni Należności z tytuł dostaw i usług >365 dni 11 / 45

12 Na część z należności przeterminowanych Grupa utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 381 tys. zł. Wskaźniki obrotowości: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2013 Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach średni stan należności z tytułu dostaw i usług x przychody ze sprzedaży średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x koszty działalności Wskaźnik rotacji zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x ,2 35,3 18,7 koszty działalności operacyjnej Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 115 dni i wzrósł w porównaniu do I półrocza 2014 r. Wskaźniki rozliczenia zobowiązań w dniach spadł do 55 dni. Wskaźnik rotacji zapasów jest na poziomie 37,2 wzrósł w porównaniu do I półrocza 2014 r., Wskaźniki rentowności: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2013 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto zysk netto akc. j. dominującej x ,0% -3,5% 1% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach zysk netto akc. j. dominującej x ,4% -4,4% 1,4% koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wskaźnik proporcji kosztów do przychodów koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów x100 96,6% 80% 76% przychody ze sprzedaży Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2013 Wskaźnik rentowności majątku zysk netto akc. j. dominującej x 100-4,1% -1,4% 0,3% aktywa ogółem Wskaźnik rentowności majątku trwałego zysk netto akc. j. dominującej x 100 aktywa trwałe -7,7% -2,3% 0,5% Wskaźnik rentowności majątku obrotowego zysk netto akc. j. dominującej x100 aktywa obrotowe -8,9% -3,5% 1,0% 12 / 45

13 W I półroczu 2015 roku Grupa wygenerowała stratę netto na poziomie tys. zł. w związku z tym wszystkie wskaźniki rentowności wykazują wartości ujemne. 13 / 45

14 Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2013 Wskaźnik rentowności kapitału własnego zysk netto akc. j. dominującej x 100 kapitał własny -4,1% -1,9% 0,4% Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł) zysk netto akc. j. dominującej stan zatrudnienia NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 30 CZERWCA 2015 ROKU 3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I półroczu 2015 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka DahliaMatic Sp. z o.o. zawarła następującą umowę, która jest znacząca dla działalności Spółki: - umowa zawarta w dniu 29 maja 2015 roku ze Skarbem Państwa- Centrum, Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów spełniającej kryteria umowy znaczącej, o czym, Spółka Infovide-Matrix S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2015, podanym do publicznej wiadomości w dniu 01 czerwca 2015 r. Ważniejsze umowy i projekty realizowane przez spółkę w I półroczu 2015 roku zostały opisane w punkcie INWESTYCJE Grupa nie dokonała istotnych inwestycji w I półroczu 2015 r. 3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Uchwały Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 11 maja 2015 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix w roku obrotowym 2014; - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; - zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2014; - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2014; 14 / 45

15 - pokrycia straty za rok 2014; - podziału zysku z lat ubiegłych; udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014; udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014; wyboru członków do Rady Nadzorczej; Istotne uchwały Rady Nadzorczej W I półroczu 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki Infovide-Matrix S.A. podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach: W dniu 23 marca 2015 roku: - w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; - w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2014; - w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; - w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix za rok 2014; - wyrażenia opinii w przedmiocie rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty za rok obrotowy 2014; - w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium; - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2014; - w sprawie wyrażenia opinii, co do terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A.; - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. o podjęcie uchwał. W dniu 27 czerwca 2015 roku: - w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2015 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. W ramach podstawowej działalności w pierwszym półroczu 2015 Grupa Infovide-Matrix realizowała projekty w kluczowych dla niej sektorach. W branżach niepublicznych, w których działa Grupa, prezentowane są jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów. W sektorze administracji publicznej Infovide-Matrix S.A. w I półroczu 2015 roku kontynuowała realizację projektów wspierających efektywność oraz transformację instytucji administracji publicznej, w 15 / 45

16 szczególności tych, które realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak Ministerstwo Finansów (Służba Celna RP), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Poczta Polska oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym półroczu 2015 roku Spółka wspierała Główny Urząd Geodezji i Kartografii m.in. w realizacji Projektu ZSIN Faza I oraz projektów Geoportal 2 i TERYT 3. Kontynuowane były prace mające na celu realizację kluczowego projektu AES/AIS z programu e-cło Polskiej Służby Celnej. W Poczcie Polskiej, w formule software as a service (SaaS), realizowana była usługa systemu zarządzania logistyką drobnicową TMS (Transport Management System). Trwały również prace w ramach umowy rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podpisaliśmy i rozpoczęliśmy realizację 3-letniej umowy wsparcia utrzymania i rozwoju systemu ZSRK (Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr) dla jednostek sądownictwa podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. To jedna z największych instalacji systemu SAP w Polsce. W sektorze telekomunikacji w I półroczu 2015 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. kontynuowała współpracę z największymi operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Polsce, w szczególności z Polkomtelem, T-Mobile Polska, Orange Polska, Play, Cyfrowy Polsat. Spółka kontynuowała realizację wielu projektów w podstawowych dla branży telekomunikacyjnej obszarach takich jak: integracja systemów, portale i platformy usług dodanych (VAS), aplikacje oparte o sieci inteligentne (IN), rozwiązania klasy CRM w tym z zakresu Self Care i Self Service oraz Business Intelligence. Coraz większy udział w przychodach stanowiły projekty związane z optymalizacją kosztów operacyjnych, transformacją procesów biznesowych oraz poszerzaniem ich oferty o produkty pozabranżowe jak sprzedaż energii elektrycznej czy usługi finansowe. Pierwsze półrocze 2015 toku w sektorze ubezpieczeniowym odznaczało się intensywną realizacją projektów. W szczególności rośnie poziom współpracy z liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego czyli PZU. I to zarówno w wartościach obrotu handlowego, jak również obszarów biznesowych, w których przychodzi Spółce współpracować. W portfelu zamówień znaczący obrót na usługach własnych Infovide-Matrix notuje we współpracy z takimi ubezpieczycielami jak: Gothaer, Warta, Allianz Polska, Generali. Obszary realizacji obejmują systemy typu: claims process support (systemy likwidacji szkód), electronic content management (systemy zarzadzania dokumentami) oraz business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji). Ponadto Spółka prowadzi intensywne działania handlowe skoncentrowane na pozyskaniu nowych projektów m.in. w zakresie systemów biznesowych typu business inteligence, customer self service oraz wsparcie sprzedaży. W sektorze bankowym w I półroczu 2015 roku Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty to: Internet banking (bankowość elektroniczna), Lending (wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych), Branch solutions (rozwiązania wspierające sieć sprzedaży), Multichannel enablement (integracja platform bankowych), Customer data management (zarządzanie danymi klientów), Regulatory compliance (dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów prawa), Customer Relationship Management (CRM), Trade finance (finansowanie handlu). Realizuje projekty dla BGK, BGŻ BNP Paribas, BPH, BZ WBK, BNP Paribas Bank Polska, Citi Bank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank Polska, DnB Bank Polska, mbank SA, NBP, Bank Pekao SA, Plus Bank SA, PKO BP, Raiffeisen Polbank, Royal Bank of Scotland. W sektorze energetycznym w I półroczu 2015 roku Spółka na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa opracowaliśmy wizję wstępną oraz rekomendację dotyczącą sposobów konsolidacji systemów ERP w PSG. Kontynuowała kontrakt na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA. Spółka podpisała także umowę z 16 / 45

17 GAZSYSTEM na wdrożenie platformy REMIT do raportowania do ACER. Umowa zostanie zrealizowana do końca 2015 roku. W sektorze przemysłowym natomiast w I półroczu 2015 roku Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła wdrożenie systemu SAP-a w HSW Zakład Sprężynownia Sp. z o.o. (Grupa Axtone). Rozszerzyła współpracę z SAP Polska m.in. o świadczenie usług maintenance dla technologii SAP, czego skutkiem było podpisanie umów z nowymi klientami. DahliaMatic Sp. z o.o. W ciągu 1 półroczu 2015 roku spółka DahliaMatic kontynuowała współpracę z Bull Polska w obszarze utrzymania i rozwoju Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w Ministerstwie Finansów. System TREZOR 3 został uruchomiony produkcyjnie w pełnym zakresie funkcjonalności zrealizowanej w projekcie migracji z systemu TREZOR 2. Kontynuowane były prace w ramach podpisanej w 2013 roku umowy na utrzymanie i rozwój systemu EBS w ARiMR. Rozpoczęto wdrożenie systemu Gospodarki Własnej w spółce z Grupy Kapitałowej PKO BP. Uruchomienie sytemu planowane jest na drugie półrocze Dodatkowo spółka DahliaMatic kontynuowała wdrożenie systemu w zakresie zarządzania należnościami i windykacjami w dużej firmie z rynku health care. Uruchomienie systemu planowane jest na IV kwartał Z sukcesem zakończony został projekt roll-out systemu EBS w spółce z Grupy Kapitałowej Polpharma, a rozpoczęto prace nad roll-out systemu EBS w zagranicznej spółce Grupy. Ponadto spółka kontynuowała współpracę z firmą Ness Czech s.r.o w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu OEBS w obszarze zarządzania produkcją, logistyki i planowania w firmie z branży przemysłu lotniczego. Z kolei dla PGNiG jako podwykonawca firmy Pirios, DahliaMatic realizowała projekt integracji systemów bilingowych w ramach Centralnego Repozytorium Danych. CTPartners S.A. W 1 półroczu 2015 roku CTPartners S.A. kontynuowała pracę nad rozwojem oferty doradczej i szkoleniowej w pełnym obszarze zarządzania IT oraz nad umocnieniem swej pozycji, jako lidera szkoleń z obszaru zarządzania IT. W Raporcie Computerworld TOP200 Polski Rynek Teleinformatyczny 2014 oraz raporcie ITwiz Best100 CTPartners zajmuje 5 pozycję wśród firm o największych przychodach ze szkoleń IT. Projekty doradcze rozpoczęte w I półroczu 2015 roku: PIG, Orange/Hadrone, Empik, SGB, DHL Express, Orange, Sofrecom/Orange, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Przewozy Regionalne, Carrefour Polska, Allianz Polska, mbank Hipoteczny, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Instytut Pamięci Narodowej Projekty zakończone w I półroczu 2015 roku: Sofrecom/Orange, Poczta Polska, Orange/Hadrone, Orange, SGB, Carrefour, mbank Hipoteczny,Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Szkolenia zamknięte dla firm: Orange Polska, NATO CIS Group, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Fundacja British Council, Zacharzewska Flis Pięta AG TEST HR, Krajowa Spółka Cukrowa, Solver, Maruta i Wspólnicy, Xstream, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, MECALUX, Raiffeisen Bank, BlueSoft, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska, PEPCO Poland, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic- 17 / 45

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA 2011 ROK

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA 2011 ROK INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA 2011 ROK WARSZAWA, 14 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI... 3 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd...

1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd... INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2007 Warszawa, 20 maja 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż za rok 2012 5 529 mln mln 556 Wypłacone dywidendy za rok 2011 Wypracowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Marzec 2011 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe... 6 III. Opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Emitenta... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2013 r.

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2013 r. K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2013 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA 2008 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 1.1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo