Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów"

Transkrypt

1 Małgorzata Cygańska * Jerzy Gierusz ** Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Wstęp Zasady funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, podlegały w ostatnich latach ciągłym modyfikacjom. Akty prawne, wyznaczające kierunek zmian systemu opieki zdrowotnej, przyczyniły się nie tylko do usprawnienia zarządzania tymi organizacjami, ale także powodowały nieefektywne, niegospodarne i nieracjonalne działania w tym zakresie. Negatywny wpływ ustaw i rozporządzeń na jednostki, głównie uwarunkowany jest stopniem dostosowania przepisów do istniejącej rzeczywistości. Pierwszym 1, istotnym aktem prawnym zmieniającym warunki funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz całej służby zdrowia była ustawa z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej [Dz.U z późn. zm.]. Stworzyła ona podstawy do współistnienia i współdziałania sektora publicznego i prywatnego, wymieniając wśród założycieli zakładów opieki zdrowotnej, obok ministra, organu rządowego, samorządowego także fundacje, związki zawodowe oraz osoby fizyczne i prawne [Dz.U z późn. zm., art 8]. W myśl nowych rozwiązań, jednostki mogły samodzielnie (po uzgodnieniu z organem założycielskim) decydować o swoich celach i zadaniach, rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń, strukturze organizacyjnej oraz o formach gospodarki finansowej [Dz.U z późn. zm., Art. 2]. W efekcie mogły one dostosować swoją działalność do istniejących potrzeb i możliwości. Istotne zmiany w zakresie funkcjonowania służby zdrowia w Polsce przyniosła nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w której jednostkom tym nadano status samodzielności [Dz. U ]. Pomimo istniejących na jej gruncie ograniczeń prawnych 2, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) korzystał z wszystkich uprawnień, jakie przysługują w świetle prawa cywilnego każdej osobie prawnej. W takiej formie jednostka opieki zdrowotnej mogła w większym stopniu decydować zarówno o relacjach * Dr, Zakład Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, ** Prof. dr hab., Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UG, Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy. 1 W niniejszym artykule przedstawione zostaną jedynie te uregulowania, które w sposób istotny wyznaczają ramy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. 2 Zaliczyć do nich można: przekształcenia strukturalne, organizacyjne oraz likwidację jednostki na podstawie decyzji lub uchwały organu założycielskiego (art. 36); zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o określonym standardzie i przeznaczeniu (art. 42); zbycie wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego na zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył (art. 53), Dz. U

2 16 Małgorzata Cygańska, Jerzy Gierusz zewnętrznych z innymi podmiotami prawa, jak i o strukturach wewnętrznych. Zmiana regulacji pozwoliła na prowadzenie samodzielnej polityki, m. in. w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń, zakupu materiałów, podziału zysku. W znowelizowanej ustawie szczegółowo uregulowano także gospodarkę finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kierunków ewolucji zasad finansowania usług zdrowotnych w Polsce, w tym głównie lecznictwa szpitalnego, w latach na tle rozwiązań światowych. Jest to problem o tyle istotny, że formy zasilania finansowego SPZOZ rzutują wprost na przyjęte przez te podmioty reguły rachunkowości finansowej, procedury rachunku kosztów, metody budowy i analizy wykonania budżetów. W pracy wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną oraz dokumenty źródłowe Warmińsko- Mazurskiej Kasy Chorych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 1. Zasady finansowania świadczeń lecznictwa szpitalnego na przykładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 1999, 2003 i 2005 Głównym założeniem wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy służby zdrowia było oparcie systemu finansowania opieki medycznej na mechanizmach rynkowych, m.in. poprzez zawieranie umów na świadczenie usług zdrowotnych 3. Pierwsze rozstrzygnięcia w tym zakresie pojawiły się już w roku 1995 r. w postaci zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie ogólnych warunków, trybu zwierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz trybu rozliczania należności za te świadczenia [Dz. U ]. W myśl powyższych uregulowań przekazanie środków publicznych na rzecz zleceniobiorcy następowało na podstawie umowy, zawierającej informacje: na temat dotychczasowej i obecnej działalności zakładu lub działalności planowanej - w przypadku nowo utworzonego zakładu, a w tym m.in.: pozostającą w dyspozycji zakładu wielkość i strukturę zasobów kadrowych i rzeczowych, wielkość i strukturę świadczeń zdrowotnych dotychczas dostarczanych przez zakład dla osób uprawnionych, o podjętych działaniach dla poprawy gospodarki zasobami i zarządzania zakładem, a także o przedsięwzięciach realizowanych na rzecz poprawy jakości świadczeń oraz o ich efektach, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w zakładzie. Stało się również konieczne opracowanie strategicznego planu rozwoju zakładu, obejmującego m. in. projektowane działania na rzecz: podnoszenia kwalifikacji kadr; 3 Przez usługę zdrowotną należy rozumieć produkt finansowany przez Kasę Chorych/NFZ, którym może być świadczenie zdrowotne (badanie i porada lekarska, procedura medyczna lub pakiet usług i procedur medycznych).

3 Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych rozwoju systemów informacji, jej obiegu i udostępniania; poprawy jakości świadczeń zdrowotnych; ochrony i realizacji praw pacjenta. Zleceniodawca był zobowiązany do kontroli 4 wykonania umowy i wydawania zaleceń pokontrolnych, a także do prowadzenia analiz w zakresie: potrzeb zdrowotnych 5 na obszarze podlegającym jego działaniu, poziomu kosztów świadczeń zdrowotnych 6 wykonywanych na podstawie zawieranych umów w porównaniu z kosztami analogicznych usług udzielanych przez inne ZOZ-y lub osoby wykonujące zawody medyczne, jeżeli były one finansowane ze środków publicznych, rodzaju i ilości udzielanych świadczeń, liczby osób objętych działaniem medycznym, czasu oczekiwania na usługę zdrowotną. W warunkach obowiązywania ustawy z 1995 r. obowiązek kontroli realizacji umowy nie był w praktyce przestrzegany, a jej podpisanie nie było traktowane jako obustronne zobowiązanie, warunkujące prowadzenie działalności przez SPZOZ. Wojewodowie zawierający umowy traktowali je w wielu przypadkach jako sposób przekazania środków publicznych zakładom, co nie powodowało istotnych różnic ani w wysokości kwot, które przeznaczano na finansowanie działalności zakładu, ani nie wymagało zmian w strukturze oferowanych przez zakład świadczeń zdrowotnych. 7 Zawarcie umowy stało się niezbędnym warunkiem realizowania usług zdrowotnych dopiero w 1999 r., kiedy utworzono Kasy Chorych. Wtedy też po raz pierwszy w medycynie wprowadzono pojęcie kontraktowania. 8 Mianem kontraktu określono umowę, precyzującą warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, zawartą na piśmie pomiędzy Kasą Chorych, później Narodowym 4 Celem kontroli była ocena sposobu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków publicznych, wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań objętych umową, wskazywanie ich przyczyn oraz sposobów zapobiegania i usunięcia. 5 Potrzeby zdrowotne określane są liczbą i rodzajem świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców. Por. Dz.U Świadczenia zdrowotne są to działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Por. Dz.U W niniejszym artykule na równi ze świadczeniem zdrowotnym traktowano pojęcie usługa zdrowotna i działanie medyczne. 7 Por. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 194/1999/P/1998/129/DZK. 8 Do tego czasu pojęcie to funkcjonowało przede wszystkim w rolnictwie i w innych gałęziach gospodarki, jako zamówienie na z góry określony asortyment, wyprodukowany w danym okresie, za który producent dostanie wcześniej określoną zapłatę. Por. J. Fedorowski, R. Niżankowski, [2002, s. 142].

4 18 Małgorzata Cygańska, Jerzy Gierusz Funduszem Zdrowia, a świadczeniodawcą. 9 Każda zwarta umowa określała przynajmniej rodzaj i zakres oraz zasady zaspokajania potrzeb zdrowotnych oraz zasady: rozliczeń ze świadczeniodawcami, kontroli jakości, zasadności i dostępności świadczeń, prowadzenia dokumentacji. Podstawą niezbędną do kontraktowania stało się określenie zapotrzebowania w skali całego kraju i poszczególnych regionów na świadczenia medyczne oraz oszacowanie kosztów ich realizacji. Oparto się na przesłankach historycznych, danych populacyjnych oraz epidemiologicznych. Czynniki te umożliwiły wstępną orientację o liczbie schorzeń występujących na danym obszarze oraz rodzaju wykonywanych procedur medycznych. Pięcioletni okres zawierania umów na realizację usług zdrowotnych w Polsce zaowocował wykreowaniem różnych sposobów kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Warunki ich finansowania uzależnione są od zakresu działań medycznych realizowanych przez podmiot. Obecnie w Polsce do finansowania świadczeń zdrowotnych wykorzystuje się przede wszystkim: 10 cenę jednostkową, będącą punktem rozliczeniowym, roczną stawkę kapitacyjną, ryczałt. Proces ewolucji zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce przedstawiono w tablicy 1. Do przedstawionego systemu finansowania potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego wprowadzono liczne ograniczenia. Wśród najważniejszych wymienić należy: 1) w przypadku wykonania więcej niż jednego świadczenia w czasie hospitalizacji szpital otrzymuje płatność tylko za jedno działanie medyczne w określonym zakresie; 2) zrealizowanie kilku usług zdrowotnych na rzecz jednego pacjenta (z pewnymi wyjątkami) nie podlega łączeniu; 3) w przypadku wykonania kilku świadczeń zabiegowych z jednego dojścia operacyjnego, finansowane jest tylko jedno, najwyżej punktowane; 4) działanie medyczne wykonane na rzecz pacjenta z powodu określonej choroby powtórnie w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia poprzedniego nie jest refinansowane. 9 Kontraktowanie usług medycznych odbywało się na podstawie konkursu ofert, szczegółowo opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. (Dz. U ). 10 Por. Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 23, Załącznik nr 20 do zarządzenia Nr 5/2004 Prezesa NFZ.

5 Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych Tablica 1. Zasady finansowania świadczeń lecznictwa szpitalnego na przykładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 1999, 2003 i 2005 Tryb udzielania Sposób finansowania świadczeń * 1999 ** Hospitalizacja -proces diagnostyczno-terapeutyczny: - możliwy do zrealizowania Jednostka kontraktowa: cena jednostkowa hospitalizacji standardowych (H1, H2, H3, H4), cena jednostkowa hospitalizacji związanej z procedurą diagnostyczno terapeutyczną, wyłącznie w warunkach szpitalnych, cena jednostkowa hospita- Jednostka kontraktowa: Jednostka kontraklizacji związanej z jednostką punkt rozliczeniowy o - z wykorzystaniem infrastruktury towa: chorobową; (stawka uzależniona określonej cenie jednostkowejterapeutycznej, diagnostycznotowa: - realizowany przez personel medyczny o kwalifikacjach cena jednostkowa hospitalizacji standardowejcyjności od poziomu referen- oddziału) osobodzień; punkt rozliczeniowy (w Na zlecenie NFZ zespół ekspertów opracował listę świadczeń szpitalnych wymaganych odrębnymi cena jednostkowa przypadku procedur). realizowanych na poszcze- przepisami i w liczbie niezbędnej pobytu Na oddziale Anestezjologii i gólnych oddziałach, którym do wykonania świadczeń, krótkiego (do 3 dni); Intensywnej Terapii obowiązywały następujące przypisana została liczba punktów odzwierciedlająca - zakończony wystawieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego lub karty zgonu; osobodzień zasady finansowania: cena jednostkowa hospitalizacji w przypadku pacjentów zakwalifikowanych do grupy III i IV wg skali Tiss- 28; Osobodzień w przypadku pacjentów zakwalifikowanych do grupy I i II wg skali Tiss-28 ich zróżnicowanie kosztowe. Świadczenia jednodniowe - proces diagnostyczno - terapeutyczny: - trwający maksymalnie 72 godziny, obejmujący kwalifikację do leczenia poprzedzającą świadczenie jednodniowe osobodzień lub poradę kontrolną w okresie do 30 dni po zakończeniu leczenia (data oraz godzina przyjęcia i wypisu musi być ujęta w historii choroby), - realizowany przez personel medyczny o kwalifikacjach Jednostka kontraktowa: cena jednostkowa hospitalizacji w zależności od stopnia retencyjności oddziału. Jednostka kontraktowa: punkt rozliczeniowy o określonej wartości. Liczba punktów uzależniona jest od rodzaju i liczby zrealizowanych świadczeń szpitalnych. * Tryb udzielania świadczeń opracowany na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. ** W okresie funkcjonowania Kas Chorych, kontraktowany przez nie produkt był kompozycją elementów dobieranych na podstawie dotychczasowego doświadczenia menedżerów ochrony zdrowia, związany z generowanymi przez świadczeniodawców kosztami, wynikającymi ze stanu zdrowia pacjenta i ponoszonymi na jego rzecz nakładami. Odbiegało to od rzeczywistości i powodowało różne ceny za te same usługi medyczne w ramach różnych kas. Różnice dotyczyły również samych zasad kontraktowania. W niniejszej pracy, ze względu na obszar badawczy, zasady kontraktowania przedstawiono na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Kasy Chorych.

6 20 Tryb udzielania świadczeń * wymaganych odrębnymi przepisami i w liczbie niezbędnej do wykonania świadczeń, - zakończony wystawieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami, karty informacyjnej z leczenia lub karty zgonu; Małgorzata Cygańska, Jerzy Gierusz Sposób finansowania 1999 ** Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) polegające na całodobowym udzielaniu świadczeń, określonych w odrębnych przepisach; *** Świadczenia w izbie przyjęć polegające na całodobowym udzielaniu pomocy w trybie nagłym, obejmujące także działania diagnostycznoterapeutyczne, niezakończone hospitalizacją Źródło: opracowanie własne. Nie funkcjonował Nie funkcjonował Zryczałtowana Zryczałtowana opłata kapitacyjna. opłata kapitacyjna. Liczba punktów rozliczeniowych wykonanych w ciągu jednego osobodnia. Przypisanie pacjentowi odpowiedniej liczby punktów wg skali TISS 28 i Ped. TISS 28, uzależnione od rodzaju wykonanych świadczeń, skutkuje uzyskaniem zapłaty za wykonanie zakontraktowanej wcześniej liczby punktów. Na przykład: pkt kontraktowych za osobodzień pacjenta, któremu przypisano od 24 do 30 pkt w skali TISS; pkt kontraktowych za osobodzień pacjenta, któremu przypisano powyżej 31 pkt w skali TISS; - 19 pkt za osobodzień przewlekłej wentylacji. Ryczałt roczny Niezwykle istotny wpływ zarówno na finanse, jak i na sposób zarządzania zakładem opieki zdrowotnej ma fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje maksymalny poziom finansowania potrzeb zdrowotnych w danym okresie (tzw. limity). Ustala się je dla całej populacji objętej ubezpieczeniem oraz w poszczególnych umowach z usługodawcami. Z założenia, podstawą do określania limitów miała być interpolacja wieloletnich trendów występujących w ochronie zdrowia, co miało zabezpieczać przed niekontrolowanym wzrostem ilości usług i świadczeń zdrowotnych. W praktyce, ich poziom uzależniony jest od możliwości finansowych NFZ, stanowiących istotne ograniczenie w dostępności do usług zdrowotnych. Obok limitów ilościowych (liczba zrealizowanych usług *** Szpitalne Oddziały Ratunkowe zaczęły funkcjonować w 2005 r.

7 Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych zdrowotnych), określone zostały również limity cenowe, mobilizujące do oferowania usług przez świadczeniodawców na poziomie niższym lub równym limitowi. 2. Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach W literaturze przedmiotu 11 wyróżnia się następujące metody kontraktowania świadczeń zdrowotnych: 1) płacenie za tzw. case-mix (przypadki mieszane), 2) kontrakty blokowe, 3) płacenie za poszczególne przypadki. Metodą, znajdującą coraz większe uznanie na świecie jest płacenie za tzw. case-mix, czyli przypadki mieszane. Inaczej procedurę tę określa się również jako DRG (Diagnosis Related Groups) 12. Jej twórcy wyszli z założenia, iż celem działalności leczniczej jest wyleczenie pacjenta z dolegliwości. Stąd przyjęli, że najlepszym parametrem charakteryzującym pacjenta jest jego jednostka chorobowa. W związku z tym każdy pacjent przyjęty do szpitala klasyfikowany jest do kosztowo jednorodnej grupy. Dla przykładu, w amerykańskim systemie DRG klasyfikacja zaczyna się od podziału wszystkich diagnoz zasadniczych na 23 główne kategorie. W kolejnym etapie następuje podział poszczególnych przypadków według sposobów leczenia, gdzie głównym kryterium jest konieczność zastosowania zabiegu operacyjnego. W następnym kroku odbywa się klasyfikacja procedur chirurgicznych w ramach poszczególnych kategorii chirurgicznych lub medycznych na podstawie specyfiki diagnozy szczegółowej oraz typu zabiegu chirurgicznego. Ponadto uwzględnia się dodatkowe kryteria, takie jak: wiek pacjenta, prawdopodobieństwo pojawienia się powikłań i ich rodzaj. Ostatecznie pacjent zostaje zakwalifikowany do jednej z 475 grup, z których każda ma określoną wartość punktową odzwierciedlającą kosztochłonność procesu leczenia danego przypadku. Po przemnożeniu liczby punktów przez wartość jednego punktu otrzymuje się kwotę przekazywaną zakładowi opieki zdrowotnej za leczenie pacjenta. W literaturze przedmiotu podkreśla się przede wszystkim dwa pozytywne skutki wdrożenia systemu DRG: uzyskanie dużej precyzji w ustalaniu kosztów, w oparciu o lepsze dane źródłowe i jednolitą metodykę pomiaru, stworzenie jednolitych systemów informacji klinicznej wraz z danymi, pozwalającymi porównać jakość realizowanych świadczeń. 13 Pomimo wysokiej użyteczności tego systemu, trzeba zaznaczyć, że stwarza on również zagrożenia, wśród których należy wymienić: 11 Por. M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich, [2001, s. 72]; T. Jarząbek, [2000]. 12 W polskim nazewnictwie coraz częściej używa się określenia Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP). 13 Por. A. Sobczak, [2001, s. VIII IX].

8 22 Małgorzata Cygańska, Jerzy Gierusz stosowanie przez szpitale strategii doboru pacjentów łatwych w leczeniu, a więc nie narażających na niestandardowe koszty, problemy zapewnienia wysokiej jakości świadczeń, szczególnie zbyt wczesne wypisy, przypadki nieuzasadnionej hospitalizacji. 14 Ponadto zastosowanie takiej formy finansowania usług medycznych sprawia, że świadczeniodawcy starają się zawsze umieścić pacjenta w kategorii diagnostycznej, za którą otrzymają najwięcej pieniędzy. W celu wyeliminowania możliwości kwalifikowania wyleczonych pacjentów do niewłaściwych grup jest konieczne zastosowanie specjalistycznego programu komputerowego. 15 Kontrakty blokowe charakteryzują się zapłatą za nieokreśloną lub określoną (w przypadku limitów) liczbę świadczeń medycznych, wyrażonych za pomocą jednostek kontraktowych o wyznaczonej z góry cenie jednostkowej. Do najczęściej stosowanych mierników działalności zaliczyć należy: osobodzień, pacjent, porada, jednostka chorobowa, opłata kapitacyjna. Zarówno kontrakty blokowe, jak i DRG są metodami prospektywnymi, co oznacza, że stawki za poszczególne punkty rozliczeniowe ustalane są z góry. W dużym stopniu ułatwia to planowanie oraz podejmowanie decyzji w zakresie pożądanego i opłacalnego profilu działalności szpitala. 16 Odmienną metodą kontraktowania usług zdrowotnych jest płacenie za poszczególne przypadki. Jest to forma refinansowania działalności, stosowana w przypadku rzadkich i bardzo kosztownych świadczeń zdrowotnych. Metoda ta realizuje zasadę współmierności przekazywanych na leczenie środków finansowych z kosztami leczenia, bowiem płatnik zwraca świadczeniodawcy koszty faktycznie poniesione na leczenie określonego pacjenta. Ze względu na brak bodźców do obniżania kosztów przez świadczeniodawcę stanowi to duże ryzyko dla płatnika Warunki finansowania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych krajach są zróżnicowane. Zależą w dużej mierze od obowiązującego systemu finansowania usług zdrowotnych, problemów występujących w służbie zdrowia oraz od możliwości finansowych budżetów poszczególnych państw. W tablicy 2. przedstawiono zasady finansowania świadczeń szpitalnych w wybranych krajach. 14 Por. A. Sobczak, [1999, s ]. 15 W Polsce prace nad opracowaniem systemu JGP rozpoczęto w 1999 r. jednak pełne wdrożenie tego modelu wymaga wielu czynności dostosowawczych, m. in. w zakresie opracowania standardów leczenia poszczególnych jednostek chorobowych. Por. J. Grabowski, A. Kozierkiewicz, F. Gajek, [2001, IV-V]. 16 Por. J. Piotrowski, [2002, s. 17].

9 Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych Tablica 2. Charakterystyka finansowania świadczeń szpitalnych w wybranych krajach Kraj Austria Zasady finansowania świadczeń szpitalnych Przed 1997 r. świadczenia szpitalne finansowane były na podstawie liczby osobodni. Stawka jednostkowa różniła się pomiędzy krajami związkowymi, natomiast była równa w ramach poszczególnych szpitali. Jej wysokość nie zależała ani od postawionej diagnozy, ani od zastosowanego leczenia. Po 1997 r. zaczął obowiązywać system LKF (Leistungorientierte Krankenanstalten Finanzierung) polegający na finansowania świadczeń zdrowotnych w oparciu o procedury medyczne. Wysokość ryczałtu ustaloną dla poszczególnych usług uzależniono od diagnozy i zastosowanego leczenia. LKF uwzględnia federacyjny charakter państwa poprzez dwuczłonową składkę: centralną i regionalną. Część centralna składa się z przypadków diagnostycznych pogrupowanych w oparciu o procedury wraz ze specjalnymi zasadami punktacji. Część regionalna jest kształtowana lokalnie, co wynika z autonomii krajów związkowych. Uwzględnia się tu czynniki strukturalne, takie jak: typ szpitala, wyposażenie w aparaturę, obłożenie, kadrę. Australia USA Niemcy Francja Dania System finansowania oparty na AN-DRG 2.0 (Austalian National Diagnosis Related Groups). Szpitale otrzymują środki w oparciu o własny, ogólnokrajowy system klasyfikacji przypadków szpitalnych. Wysokość stawki za poszczególne jednostki chorobowe uzależniona jest przede wszystkim od postawionej diagnozy, sposobu leczenia, wieku pacjenta. Obowiązuje prospektywny system DRG, polegający na grupowaniu przypadków opieki szpitalnej ze względu na postawioną diagnozę i stan pacjenta. Wysokość stawki w dużym stopniu uzależniona jest od dodatkowych badań i możliwości wystąpienia komplikacji w procesie leczenia. Ogólne świadczenia szpitalne (refundowane przez państwo) finansowane są za pomocą: 1) opłaty za przypadek/procedurę (fee-per-case), gdzie naliczane są: opłaty specjalne dotyczące przede wszystkim działań operacyjnych, punkty związane z realizacją procedury, 2) osobodni, gdzie środki finansowe przyznawane są za pomocą: ryczałtów za wykonane świadczenia w ramach leczenia poszczególnych jednostek chorobowych, stawki oddziałowej ustalonej odrębnie dla każdego oddziału, jako wynagrodzenie za działania lekarskie i za opiekę. stawki podstawowej opłata za świadczenia nie wynikające z działalności lekarza czy pielęgniarki. Finansowanie działalności szpitali odbywa się na podstawie stawek za wykonane usługi. Cennik usług ma charakter procedur wycenionych w punktach. Finansowanie szpitali jest oparte na DkDRG *, stanowiące podstawę negocjowania kontraktów szpitali z powiatami. W efekcie każdy szpital otrzymuje środki za realizację określonej liczby usług, przeliczonej na punkty. Wielka Brytania Szpitale podpisują kontrakty z lokalną administracją. Wyróżnia się trzy główne typy kontraktów: blokowe na podstawie których jednostka otrzymuje określoną z góry, raz do roku, stałą kwotę, opartą o pewne wskaźniki, jak obciążenie pracą szpitali, przewidywana liczba osobodni. koszt-i-liczba, które określają liczbę terapii, leczonych przypadków, za które podmiot otrzymuje określoną kwotę. opłata-za-przypadek wykorzystywana jako dodatkowa forma finansowania świadczeń, w przypadku przekroczenia kontraktów lub w rozliczeniach incydentalnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Dudzik, G. Juszczyk, [2003, s ]; Ch. Obrok, [2000]; J. Henrze, E. Kehres, [2001, s ]; A. Kozierkiewicz, [2003, s ]. Zaprezentowane zasady finansowania świadczeń zdrowotnych wskazują, że większość krajów odchodzi od finansowania usług zdrowotnych na podstawie

10 24 Małgorzata Cygańska, Jerzy Gierusz ogólnych wskaźników, takich jak osobodzień czy hospitalizowany na rzecz opłat za jednorodne kosztowo grupy pacjentów. Warto podkreślić, że również w Polsce rozpoczęto prace umożliwiające wdrożenie tego systemu. Stworzenie skal odzwierciedlających relacje kosztowe leczenia pacjentów (grup pacjentów) w oparciu o dane z polskich szpitali, umożliwi opracowanie jednolitego systemu punktowego wyceny świadczeń szpitalnych. System ten powinien dostarczać danych niezbędnych w procesie kontraktowania świadczeń, w postaci relatywnej wagi kosztowej, która może zostać przeniesiona na ceny świadczeń w szpitalach. Wartość punktu w tym systemie może być ustalana apriorycznie, w toku negocjacji przez strony umów na świadczenia zdrowotne, lub być wynikiem dzielenia globalnego budżetu, postawionego do dyspozycji szpitala w danym roku, przez liczbę punktów wypracowanych w tym okresie. Istnieje także możliwość korekt jednolitej skali DRG w zależności od uwarunkowań demograficznych, epidemiologicznych czy ekonomicznych. 3. Wpływ zmian zasad kontraktowania świadczeń medycznych na rachunkowość zakładów opieki zdrowotnej w Polsce Przedstawione zmiany zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych implikowały miedzy innymi modyfikację rozwiązań stosowanych w rachunkowości, głównie w zakresie ewidencjonowania i kalkulacji kosztów. Obok struktury rodzajowej kosztów istotne stały się informacje o kosztach ponoszonych w układzie podmiotowym i przedmiotowym. Niemal równolegle z rozpoczęciem kontraktowania świadczeń zdrowotnych, na mocy Rozporządzenia z 1998 r. 17, zostały wprowadzone regulacje, które zobligowały SPZOZ do wyodrębnienia w strukturach organizacyjnych trzech grup ośrodków kosztów 18 : działalności podstawowej, związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych, obejmujących: oddziały, poradnie, pracownie diagnostyczne, sale operacyjne; działalności pomocniczej, świadczących usługi na rzecz ośrodków działalności podstawowej, do których zaliczono: dział żywienia, pralnię, dział techniczny, transport, aptekę; ogólnego zarządu. Szczegółowy i prawidłowy podział jednostek organizacyjnych szpitala na ośrodki kosztów stwarza możliwości podniesienia precyzji kalkulowania kosztów jednorodnych procedur medycznych 19, przy założeniu, że: koszty działalności podstawowej, grupowane w przekroju ośrodków zadaniowych, uwzględniają bezpośrednie koszty realizowanych przez nie usług, 17 Dz.U Zarządzenia MZiOS w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej; 1 punkt 2; MP Rozumiane jako elementarne świadczenie zdrowotne, które może być nośnikiem kosztów w ośrodku je wykonującym, a równocześnie jest świadczeniem powtarzalnym i możliwym do samodzielnego wyodrębnienia, W. Stylo, [1999, s. 44].

11 Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych koszty działalności pomocniczej, są doliczane do ośrodków zadaniowych przy wykorzystaniu precyzyjnie dobranych kluczy rozliczeniowych. Reorganizacja struktury organizacyjnej szpitala była również punktem wyjścia do ustalania kosztów leczenia pacjenta, wykonywanych zabiegów medycznych, udzielanych porad. Umożliwiło to przedmiotowe wyodrębnienie kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, które zakładało gromadzenie informacji o kosztach leczenia w poszczególnych ośrodkach zadaniowych z podziałem na koszty: leków, procedur medycznych, pobytu pacjenta na oddziale 20. Taki układ ewidencyjny i kalkulacyjny kosztów pozwalał na analizę poziomu przychodów uzyskiwanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kosztów ponoszonych przez zakład w związku ze zrealizowaniem określonej liczby i rodzaju świadczeń. Same zasady ewidencjonowania kosztów nie zmieniły się w istotny sposób wraz z modyfikacją zasad kontraktowania świadczeń. Najistotniejsze korekty w tym zakresie, przedstawione wcześniej, były wywołane samym faktem wprowadzenia, na początku 1999 roku, kontraktów. Należy podkreślić, że w jednostkach opieki zdrowotnej, prowadzona odrębna ewidencja realizowanych świadczeń zdrowotnych tylko i wyłącznie na potrzeby rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia często nie była wykorzystywana do celów zarządczych. Modyfikacje sposobów finansowania świadczeń realizowanych przez poszczególne jednostki w szpitalu w sposób znaczący wpływały natomiast na systemy planowania i kontroli kosztów w zakładach, a także na ocenę zakresu działalności poszczególnych oddziałów, poradni oraz izby przyjęć. W latach do oceny działalności jednostki oraz analizy i kontroli kosztów leczenia wykorzystywano przede wszystkim wskaźniki takie, jak osobodzień, procedura medyczna, świadczona usługa. Natomiast od roku 2005, w którym nastąpiła wycena punktowa realizowanych procedur medycznych, głównym wskaźnikiem, w oparciu o który dokonywane były wszystkie oceny i analizy działalności szpitala stał się punkt rozliczeniowy, którego cena jednostkowa była ustalana zarówno przez NFZ, jak i wewnętrznie przez komórki księgowości w szpitalu. Zakończenie Celem kontraktów na zakup działań medycznych opłacanych ze środków publicznych jest m. in. dążenie do jak najlepszego wykorzystania potencjału świadczeniodawców zarówno tych publicznych jak i niepublicznych, poprzez przejrzyste zasady przydzielania i rozliczania środków finansowych. Z tego względu kontrakty są częstym elementem systemu finansowania usług zdro- 20 Por. T. Grubecki, [2003, s ].

12 26 Małgorzata Cygańska, Jerzy Gierusz wotnych w wielu krajach, pomimo świadomości słabego przystosowania zarówno rynku, jak i władz do racjonalnego zarządzania taką formą dystrybucji środków publicznych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia. 21 W Polsce kontraktowanie traktowane jest przede wszystkim jako forma przeciwstawna do systemu centralnego planowania, mająca na celu urynkowienie usług medycznych. 22 Takie uregulowania coraz częściej wyzwalają inicjatywę kierownictwa zakładu w stronę usprawnienia dotychczasowych procesów zarządczych, zwłaszcza decyzyjnych, w zakresie oceny i ewaluacji, kontroli wewnętrznej, poprawy procesów przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi zakładu oraz włączenia pracowników w tworzenie i realizację strategii jego rozwoju. Literatura 1. Dudzik E., Juszczyk G, (2003), Finansowanie zakładów opieki zdrowotnej w oparciu o procedury medyczne austriacki model DRG, Zdrowie i Zarządzanie, nr 3/4. 2. Fedorowski J., Niżankowski R., (2002), Ekonomika medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 3. Grabowski J., Kozierkiewicz A., Gajek F., (2001), Polski system jednorodnych grup pacjentów, Służba Zdrowia, Grubecki T., (2003), Ścieżka wdrożenia rachunku kosztów leczenia szpitalnego według jednostek chorobowych ICD 10, Antidotum, Henrze J., Kehres E., (2001), Rachunek kosztów i świadczeń w szpitalach, praktyczne wprowadzenie, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra. 6. Jarząbek T., (2000), Kontrakty na usługi medyczne i ich wykorzystanie w zarządzaniu finansami zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Rachunek kosztów usług medycznych, Materiały/Konferencje, Uniwersytet Szczeciński. 7. Kautsch M, Whitfield M., Klich J. (red.), (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 8. Kozierkiewicz A., (2003), System wartościowania pracy lekarzy, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań. 9. Lwowski J., (2001), Kontraktowanie świadczeń medycznych. Erozja zdrowia publicznego, Służba Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Nr ewid. 184/1999/P/1998/129/DZK. 11. Obrok Ch., (2000), Casemix w australijskich szpitalach, Służba Zdrowia, nr Piotrkowski J., (2002), New PPS gets A-OK., Modern Healthcare, Por. J. Lwowski, [2001, s. 5-6]. 22 Jest ono promowane przez instytucje międzynarodowe, takie jak np. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które często uzależniają udzielenie pomocy ekonomicznej poszczególnym krajom od wprowadzenia przez nie reform ograniczających funkcje rządów w tym zakresie. Por. J. Lwowski, [2001, s. 5-6].

13 Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, (Dz. U ). 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków, trybu zawierania i udzielania świadczeń oraz trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia.(dz. U. Nr ). 15. Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 148, poz. 978). 16. Sobczak A., (1999), Dylematy wprowadzania DRG w Polsce. Wnioski z doświadczeń zagranicznych, Zdrowie publiczne, tom CIX, Sobczak A., (2001), System grup diagnostycznych (DRG), Służba Zdrowia, Stylo W., (1999), Ile kosztuje wykonanie poszczególnych świadczeń zakładach opieki zdrowotnej., Zdrowie i Zarządzanie, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U ). 20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U z późn. zm.) 21. Zarządzenia MZiOS z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. M.P Streszczenie Zasady funkcjonowania oraz finansowania działalności zakładów opieki zdrowotnej w Polsce podlegały w ostatnich latach ciągłym modyfikacjom. Pięcioletni okres zawierania umów na realizację usług zdrowotnych zaowocował wykreowaniem różnych sposobów kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Warunki finansowania usług medycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie uzależnione są w dużej mierze od problemów występujących w służbie zdrowia oraz od możliwości finansowych budżetów poszczególnych państw. Ich dostosowanie do panujących realiów gospodarczych często wyzwala inicjatywę kierownictwa zakładu w kierunku usprawnienia dotychczasowych procesów zarządczych, zwłaszcza decyzyjnych, w zakresie oceny i ewaluacji, kontroli wewnętrznej, poprawy procesów przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi zakładu oraz włączenia pracowników w tworzenie i realizację strategii jego rozwoju The methods of financing units of episodic health care in Poland and other countries (Summary) The goal of the research was to present the methods of financing units of episodic health care in Poland and other countries. The selection of available methods is based on systems of health care, problems of health care units and financial resources.

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA Kraków marzec 2002 1 1. Wprowadzenie (Kluczowe znaczenie kosztów dla tworzenia systemów Jednorodnych Grup Pacjentów). 2. 3.!# grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną.

W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną. W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną. Metoda retrospektywna polega na zwrocie kosztów poniesionych przez podmiot leczniczy w

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia sierpnia 2011 r. P/11/137 LKI-4101-04-03/2011 Pan Marian Pytlewski Dyrektor Regionalny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA WYBRANE PROBLEMY 1

KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA WYBRANE PROBLEMY 1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 679 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 44 2011 MAŁGORZATA CYGAŃSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zapis potwierdzający wcześniejsze uwagi, autonomia w kontraktowaniu, możliwość preferowania określonej, zalecanej grupy świadczeniodawców.

Zapis potwierdzający wcześniejsze uwagi, autonomia w kontraktowaniu, możliwość preferowania określonej, zalecanej grupy świadczeniodawców. s. 3: Proponuje się powołanie wojewódzkich funduszy zdrowia, jako autonomicznych, regionalnych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, posiadających osobowość prawną, wraz z zagwarantowaniem realnego wpływu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr 1).

poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr 1). $ % $&' (( )**+, -% Koncepcja kalkulacji kosztów jednostkowych procedur medycznych, opisana w %. / 0 1 2. %34 5 poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 12/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) - FAKTY I MITY.

PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) - FAKTY I MITY. PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) - FAKTY I MITY. Istotą tej prezentacji nie jest szczegółowa analiza formalno prawna zasad zawierania, wykonywania i rozliczania programów lekowych, ale przedstawienie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 20.06.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zadania czy paragrafy?

Zadania czy paragrafy? Zadania czy paragrafy? Wpływ sposobu planowania i rozliczania wydatków na sposób patrzenia na oświatę by Antoni Jeżowski, 2012 Budżet tradycyjny a budżet w układzie zadaniowym W tradycyjnym układzie klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc

Bardziej szczegółowo

Wpływ finansowania w systemie jednorodnych grup pacjentów na ewolucję systemu rachunku kosztów jednostek opieki zdrowotnej

Wpływ finansowania w systemie jednorodnych grup pacjentów na ewolucję systemu rachunku kosztów jednostek opieki zdrowotnej Aleksandra Szewieczek Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Rachunkowości Wpływ finansowania w systemie jednorodnych grup pacjentów na ewolucję systemu rachunku kosztów jednostek opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Rola kontraktowania świadczeń lekarskich w zarządzaniu zespołem medycznym. ofta, Inga Wałaszkowska, Iwona Wesołowska

Rola kontraktowania świadczeń lekarskich w zarządzaniu zespołem medycznym. ofta, Inga Wałaszkowska, Iwona Wesołowska Rola kontraktowania świadczeń lekarskich w zarządzaniu zespołem medycznym ofta, Inga Wałaszkowska, Iwona Wesołowska Charakterystyka zatrudnionych lekarzy liczba: 212 (149 etatów) 37 rezydentów 30 stażystów

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROCEDURA PROWADZENIA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIECYM W LUBLINIE BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO LUB WYROBU MEDYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROCEDURA PROWADZENIA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIECYM W LUBLINIE BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO LUB WYROBU MEDYCZNEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA KLINICZNEGO W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W LUBLINIE NAZWA BADANIA KLINICZNEGO...... NR PROTOKOŁU... SPONSOR... CRO... Dane osoby reprezentującej

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 381 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r. PROJEKT z dnia 21.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) z angielskiego ManagedHealth Care plan KOZ ( program KOZ )-konkretna organizacja,

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 REHABILITACJA LECZNICZA

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 REHABILITACJA LECZNICZA REHABILITACJA LECZNICZA 1. Nakłady finansowe MOW NFZ na rehabilitację leczniczą w latach 2004 2012 Poziom nakładów na rehabilitację leczniczą o okresie od 2004 do 2012 r odznacza się znaczącym wzrostem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej LexPolonica nr 8316436. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.473 (R) Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 Pojęcie opieki długoterminowej w tym rozdziale obejmuje świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r.

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r. Projekt, 07.03.2014 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Definicja Ochrona zdrowia obejmuje szerszy zakres niż opieka zdrowotna - wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zapobieganie, utrzymanie i polepszanie stanu zdrowia ludności:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Pani Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie P/11/137 LOL - 4101-03 - 02/2011

Bardziej szczegółowo

Organizacja Zespołu Żywieniowego w szpitalu

Organizacja Zespołu Żywieniowego w szpitalu LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH Kurs pod patronatem POLSPEN. Gdynia, dnia 8.04.2015 Organizacja Zespołu Żywieniowego w szpitalu Jarosław Szefel Zakład Propedeutyki Onkologii Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne>

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo