Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane"

Transkrypt

1 Aleksandra Ulanowska Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane Wstęp Do niedawna szeroko rozumiane usługi medyczne świadczone były jedynie przez podmioty państwowej służby zdrowia, jednak w ostatnich latach odnotowuje się niebywały rozwój segmentu usług medycznych finansowanych ze środków niepublicznych. O dynamicznym rozwoju prywatnych usług medycznych w Polsce świadczy fakt, że prywatne wydatki na opiekę zdrowotną wzrosły od ok. 19 mld zł w 2005 r. do blisko 30 mld w 2010 r. Na wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej składają się przede wszystkim opłaty za leki i sprzęt medyczny, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie opłacane bezpośrednio przez pacjentów, abonamenty oferowane przez firmy medyczne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta 1. Według szacunków firmy badawczej PMR, w latach rynek będzie powiększał się o 6% rocznie i w 2013 r. jego wartość przekroczy 34 mld zł 2. Tendencję tę potwierdzają badania Diagnoza Społeczna 2009, z których wynika, iż coraz więcej polskich gospodarstw domowych korzysta z opieki zdrowotnej opłacanej z własnych środków 3. Coraz większe zainteresowanie usługami w prywatnej służbie zdrowia, a co za tym idzie rosnąca konkurencja i wzrastające wymagania klientów, zmuszają prywatne firmy do ciągłej rozbudowy swojej oferty. Liderzy rynku prywatnych usług medycznych dynamicznie rozwijają swoje zaplecze, zarówno w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, jak i placówek szpitalnych. Znaczna liczba prywatnych centrów medycznych decyduje się również na wykorzystanie w swojej działalności tzw. telemedycyny, czyli udzielania usług lekarskich lub przekazywania informacji medycznych za pośrednictwem nowoczesnych środków transmisji danych, takich jak Internet, łącza satelitarne czy sieci komórkowe 4. Jednak niezależnie od tego, czy realizacja świadczenia na rzecz pacjenta odbywa się w gabinecie lekarskim, czy też dzięki najnowszym technologiom na odległość, pojawia się kwestia oceny prawnej umowy zawieranej z nim przez świadczącego usługi medyczne. Realizacja komercyjnych usług medycznych odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych przez ich dostawców z jednostkami organizacyjnymi, zwykle posiadającymi status pracodawcy albo zleceniodawcy, lub z osobami fizycznymi, zainteresowanymi nabyciem usług dla siebie lub swoich bliskich 5. Pomimo tak dynamicznego rozwoju segmentu prywatnych usług zdrowotnych i niewątpliwej aktualności prezentowanego zagadnienia w polskiej literaturze prawniczej dotychczas nie przeprowadzono szczegółowej analizy przedmiotowej umowy, a nieliczne publikacje zawierają

2 jedynie fragmentaryczną jej charakterystykę, dokonaną w oparciu o przepisy uchylonej już ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 6. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia podstawowych, lecz niezwykle istotnych kwestii dotyczących umowy o świadczenie usług medycznych w świetle nowego aktu normatywnego, stanowiącego systemową regulację w zakresie ochrony zdrowia ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 7 (dalej jako u.dz.l.). Wśród licznych zagadnień, które warte są omówienia, przedmiotem niniejszych rozważań będą: charakter prawny, przedmiot oraz strony tego kontraktu. 1. Charakter prawny umowy o świadczenie usług medycznych Kwalifikacja umowy o świadczenie usług medycznych, czyli ustalenie jej charakteru prawnego, jest konieczna do określenia reżimu prawnego, któremu umowa ta będzie podlegała. W jej wyniku możliwe jest wskazanie konkretnych przepisów prawa cywilnego, które będą stosowane do takich stosunków zobowiązaniowych oraz skutków prawnych zawarcia umowy. W doktrynie prawa cywilnego przyjęty został podział na dwie grupy umów umowy nazwane określone i uregulowane w przepisach prawa cywilnego oraz umowy nienazwane (contractus innominatus), których cechy charakterystyczne nie są unormowane przez przepisy 8. Z uwagi na fakt, że elementy treści umowy o świadczenie usług medycznych nie zostały bezpośrednio wskazane w przepisach prawa, choćby o charakterze dyspozytywnym, umowa ta zaliczana jest do umów nienazwanych. Dopuszczalność zawierania umów o świadczenie usług medycznych wynika z zasady swobody umów, wyrażonej expressis verbis w art k.c. 9. Na tej podstawie strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Warto podkreślić, iż art k.c. nie tylko statuuje zasadę autonomii woli stron w kształtowaniu stosunków obligacyjnych, lecz także wskazuje granice, poza które ich działalność normotwórcza nie może wykraczać. Szczególną regulację ograniczającą swobodę kształtowania treści umowy, odnoszącą się do umów zawieranych z konsumentami, zawierają także art k.c., dotyczące niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych) 10. Ponadto, z uwagi na fakt, iż umowa o świadczenie usług medycznych osiągnęła znaczny stopień wyodrębnienia i nabiera dużej doniosłości gospodarczej, można ją zakwalifikować do umów typu empirycznego 11. Umowy empiryczne to umowy wykształcone w praktyce obrotu gospodarczego. Jak podkreśla S. Włodyka, czynnikami kreującymi empiryczny typ umowy są: powtarzalność danej czynności prawnej w praktyce obrotu oraz wspólne, swoiste cechy (elementy treści), które nie pozwalają na zakwalifikowanie umowy, w całości i bezpośrednio, do żadnego ze znanych normatywnych typów umów 12. Umowy empiryczne mają zwykle charakter przejściowy, co oznacza, że w wyniku zabiegów legislacyjnych mogą zostać uregulowane w ustawie, a tym samym zyskać miano umów nazwanych 13. Brak szczegółowych przepisów w odniesieniu do umów o świadczenie usług medycznych

3 powoduje, że ich prawne konsekwencje powinny być oceniane według przepisów ogólnych przewidzianych dla wszystkich kontraktów (ogólny reżim kontraktowy). Do umów nienazwanych mają zastosowanie przepisy zawarte w części ogólnej prawa cywilnego oraz części ogólnej prawa zobowiązań. Ponadto, ze względu na fakt, iż umowy o świadczenie usług medycznych należą do szerokiej grupy umów nieunormowanych przepisami prawa, których przedmiotem jest wykonywanie określonych czynności faktycznych jako usług, zgodnie z regulacją art. 750 k.c., należy do nich stosować odpowiednio przepisy o zleceniu. W tym miejscu należy przypomnieć, że nieodzowne jest wyraźne odróżnienie odpowiedniego stosowania przepisów prawa od ich zwykłego stosowania. O ile bowiem odpowiednie stosowanie dopuszcza modyfikację treści przepisów wynikającą z konieczności dostosowania ich do rozważanych przypadków, a nawet pominięcie niektórych z nich, o tyle zwykłe stosowanie nie przewiduje możliwości odstępstw od treści stosowanych przepisów. Przykładowo można wskazać, że w przypadku umowy o świadczenie usług medycznych lekarz nie może jej wypowiedzieć w każdym czasie zgodnie z art k.c., a jedynie może to uczynić, uwzględniając konieczność zachowania ciągłości leczenia, zgodnie z zasadami sztuki medycznej 14. Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 1 w zw. z art. 30 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 15 (dalej jako u.z.l.), lekarz nie może odstąpić od leczenia pacjenta, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki 16. Podobne zasady obowiązują także podmioty lecznicze podmiot leczniczy nie może odstąpić od umowy w sytuacji, w której pacjent potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia (art. 15 u.dz.l.). Zgodnie z przeważającym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, umowa o świadczenie usług medycznych jest umową starannego działania lekarz jest zobowiązany wobec pacjenta do dołożenia należytej staranności oraz postępowania zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, a nie do osiągnięcia określonego, skonkretyzowanego rezultatu. Potwierdzeniem tego stanowiska jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 marca 1998 r., zgodnie z którym wysokie wymagania staranności, jakiej oczekuje się od funkcjonariuszy państwowych, nie mogą się przeradzać w przypisywanie im obowiązków niemożliwych praktycznie do wykonania i tym samym wprowadzenia swoistej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, co w sposób szczególny dotyczy czynności, z których podjęciem połączone jest niebezpieczeństwo oraz wynikająca stąd możliwość częstszego niż to zazwyczaj się dzieje powstania szkody. W takich wypadkach przy zachowaniu maksymalnej staranności ze strony podmiotu organizującego lub osoby wykonującej np. operacje przy zastosowaniu wszelkich dostępnych środków ostrożności, nie da się nigdy wyłączyć możliwości powstania szkody, gdyż jej ryzyko stanowi nieodłączny i przez nikogo niezawiniony element tego rodzaju czynności 17. Należy również zaznaczyć, że w przypadku lekarza, ze względu na charakter wykonywanej przez niego działalności oraz istnienie szczególnego rodzaju więzi zaufania pomiędzy nim a pacjentem, staranność powinna być najwyższa. Na wysoki stopień staranności wymaganej od

4 lekarza wskazał Sąd Apelacyjny w Lublinie, który w wyroku z 29 września 2005 r. stwierdził, że do obowiązków lekarzy oraz personelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywany efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nienarażenia pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia 18. Nieco odmienne stanowisko w tej kwestii przyjmuje M. Nesterowicz, który stwierdza, iż w przypadku prostych zabiegów pomocniczych, transfuzji krwi, radioterapii, niektórych zabiegów dentystycznych, wykonywania zastrzyków, posługiwania się sprzętem medycznym czy zainfekowania pacjenta inną chorobą, lekarz, choć nie jest zobowiązany do osiągnięcia pomyślnego wyniku leczenia, powinien ponosić odpowiedzialność za sam fakt wyrządzenia szkody, bez względu na stopień staranności 19. Rozbieżności zdań istnieją także w przedmiocie chirurgii estetycznej część teoretyków podnosi, że jest to typowe zobowiązanie rezultatu i lekarz ponosi odpowiedzialność w przypadku jego nieosiągnięcia 20. Należy jednak podkreślić, iż wspomniane wątpliwości nie wynikają jedynie ze szczególnego charakteru czynności wykonywanych przez lekarza, lecz także a może nawet przede wszystkim z kontrowersji wokół kryteriów wyodrębniania zobowiązań starannego działania i rezultatu oraz praktycznego znaczenia tej koncepcji. Umowa o świadczenie usług medycznych niewątpliwie jest umową dwustronnie zobowiązującą, z reguły także odpłatną. Ponadto, uwzględniając okoliczność, że świadczenia stron są tu wzajemnymi odpowiednikami, umowę o świadczenie usług medycznych należy zaliczyć do umów wzajemnych 21. Ze względu na ścisły związek zachodzący między świadczeniami wzajemnymi oraz współzależność kontrahentów Kodeks cywilny zawiera szereg przepisów szczególnych odnoszących się do umów wzajemnych, w szczególności dotyczących sposobu wykonania i skutków niewykonania zobowiązań (tzw. funkcjonalne synallagma) 22. Przykładowo można wskazać, iż zgodnie z art. 488 k.c. świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie w konsekwencji każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego. Ponadto, na mocy art k.c., w przypadku zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, wierzyciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 2. Przedmiot umowy o świadczenie usług medycznych Przedmiotem umowy o świadczenie usług medycznych jest udzielanie uprawnionym pacjentom świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 10 u.dz.l., świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Ustawodawca, statuując zmiany w systemie organizacji zdrowia, zdecydował się również na wprowadzenie pojęcia działalność lecznicza, które swym zakresem obejmuje nie tylko udzielanie świadczeń zdrowotnych, lecz także promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu

5 z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Rodzajami świadczeń zdrowotnych są świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji lub rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne to: świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania świadczeń w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą polegać również na wykonywaniu badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Definicję legalną omawianego pojęcia zawiera także art. 5 pkt 40 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako u.ś.o.z.) 23 stanowiący, że świadczenie zdrowotne to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia lub inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania 24. Ponadto swoiste definicje świadczeń zdrowotnych zawierają również ustawy odnoszące się do podstawowych zawodów medycznych 25. Ponadto, zdaniem M. Nesterowicza, na treść umowy, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, składa się również zobowiązanie wykonawcy usług zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa, rozumianego jako ochrona przed wypadkiem niezwiązanym bezpośrednio z procesem leczenia (np. zainfekowanie chorobą zakaźną, spowodowanie urazu, szkody nieprzewidywane i nieobjęte ryzykiem, które akceptuje pacjent) 26. Od umowy o świadczenie komercyjnych usług medycznych, zawieranej bezpośrednio z pacjentem, należy odróżnić inne umowy, których przedmiotem są świadczenia zdrowotne: umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz umowę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, jednak szczegółowe omówienie ich wykracza jednak poza ramy niniejszego artykułu. 3. Strony umowy o świadczenie usług medycznych Stronami umowy o świadczenie usług medycznych są zleceniodawca pacjent lub płatnik,

6 czyli osoba finansująca opiekę zdrowotną dla pacjenta, oraz zleceniobiorca podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Należy podkreślić, że ocena strony podmiotowej umowy o świadczenie usług medycznych uzależniona jest od konkretnych okoliczności faktycznych, w tym przede wszystkim formy wykonywania usług medycznych przez przyjmującego zlecenie. Słowo pacjent wywodzi się etymologicznie z łacińskiego patior lub patiens, co oznacza osobę cierpiącą, znoszącą przykrość lub chorą 27. Wielokrotnie w literaturze prawniczej podejmowano próby zdefiniowania omawianego pojęcia, podkreślając przede wszystkim jego szerszy zakres normatywny, obejmujący także osobę zdrową, korzystającą z nieterapeutycznych świadczeń opieki zdrowotnej 28. Jednak legalna definicja pacjenta pojawiła się dopiero wraz z wejściem w życie ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej jako u.p.p.) 29. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.p. pacjent to osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Przedstawione ujęcie definicji pacjenta jest spójne z kierunkiem obranym przez Światową Organizację Zdrowia przyjęta w 1994 r. w Amsterdamie Deklaracja o Promocji Praw Pacjenta w Europie precyzuje, że za pacjenta uznaje się osobę korzystającą z usług medycznych, niezależnie od tego, czy jest zdrowa, czy chora (patient(s): user(s) of health care services, whether healthy or sick) 30. Na skutek urynkowienia usług medycznych i innych usług z zakresu publicznej opieki zdrowotnej w piśmiennictwie pojawiają się głosy sugerujące postrzeganie świadczenia zdrowotnego, jako usługi, a pacjenta jako konsumenta usług medycznych 31. W doktrynie polskiej stanowisko takie prezentuje E. Łętowska, której zdaniem w efekcie komercjalizacji usług medycznych pacjent może aspirować do roli konsumenta-klienta, niezależnie od tego, czy jego prawo do świadczeń zdrowotnych wypływa z umowy cywilnoprawnej, czy też z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i stosunku ubezpieczenia 32. W świetle ogólnej definicji zawartej w art k.c., za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pacjent, zawierając umowę o świadczenie usług medycznych, z pewnością działa w celu osobistym lub rodzinnym, w większości przypadków bez nawet pośredniego związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a zatem niewątpliwie może zostać uznany za konsumenta 33. Od połowy lat 90. XX wieku w Polsce prężnie rozwija się rynek usług abonamentowych. Abonament medyczny to usługa polegająca na udzielaniu, w ustalonym zakresie, świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym w zamian za periodyczną opłatę ryczałtową. Umowa abonamentu medycznego może być zawarta ze świadczeniodawcą bezpośrednio przez pacjenta (abonamenty indywidualne), najczęściej jednak pakiety świadczeń medycznych wykupuje pracodawca na rzecz swoich pracowników i ewentualne członków ich rodzin (abonamenty pracownicze) 34. Zgodnie z ustawową definicją (art. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej jako k.p. 35 ), pracodawca to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Pracownikiem jest natomiast

7 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Pracodawcę łączy z pracownikiem specyficzny stosunek prawny stosunek pracy. Zgodnie z art k.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. W zakresie opisywanych abonamentów medycznych pojęcia pracownika i pracodawcy należy jednak rozumieć szerzej niż w ujęciu kodeksowym, ponieważ obejmować one będą również osoby związane stosunkami cywilnoprawnymi. W rezultacie stroną umowy o świadczenie usług medycznych w ramach abonamentu pracowniczego będzie nie tylko podmiot zatrudniający pracowników za podstawie stosunku pracy, lecz także organ lub osoba związane z adresatem usługi umową cywilnoprawną (kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Należy w tym miejscu podkreślić, że pomimo iż umowy dotyczące pakietów medycznych bardzo często zawierają w swej treści zastrzeżenie spełnienia świadczenia nie na rzecz wierzyciela (zleceniodawcy), lecz osoby trzeciej, niebiorącej udziału w transakcji (pracownika, członka rodziny zleceniodawcy), to osoba trzecia nigdy nie staje się stroną umowy. W wyniku takiego zastrzeżenia nabywa ona jedynie uprawnienie do żądania bezpośrednio od dłużnika (zleceniobiorcy) spełnienia świadczenia na jej rzecz 36. Taka konstrukcja prawna nosi miano umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (pactum in favorem tertii) i została uregulowana w art. 393 k.c. Jak już wspominano, o tym, jaki podmiot będzie stroną umowy o świadczenie usług zawieranej z pacjentem, decyduje przede wszystkim forma wykonywania usług medycznych przed świadczeniodawcę. Ponadto istotnym dla prawidłowego odczytania strony podmiotowej umowy jest fakt samodzielnego decydowania pacjenta o wyborze kontrahenta oraz istnienie odrębnego elementu przedmiotowego umowy, jakim jest zapewnienie strony organizacyjnej i bezpieczeństwa udzielania świadczeń medycznych 37. Ustawa o działalności leczniczej dokonała szeregu modyfikacji stanu prawnego dotyczącego spraw ustrojowych uczestników rynku usług medycznych. Jedną z zasadniczych zmian jest rezygnacja z zapisów wskazujących zakład opieki zdrowotnej jako podmiot dominujący w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych i wprowadzenie w to miejsce pojęcia podmiotów prowadzących działalność leczniczą, do których należą podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki zawodowe. Status prawny zakładów opieki zdrowotnej już od 1992 r. budził kontrowersje i zastrzeżenia nie tylko w środowisku prawniczym, lecz i medycznym. Ułomna definicja ustawowa, łącząca elementy majątkowe i osobowe, wymykała się podstawowym zasadom prawa cywilnego, a brak osobowości prawnej uniemożliwiał zakładom opieki zdrowotnej samodzielne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym 38. Z dniem 1 lipca 2011 r. zakłady opieki zdrowotnej, stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych 39 i traktowane są jako substrat majątkowy w postaci aparatury i sprzętu medycznego, czy też lokali przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych. W rozumieniu art. 4 ust. 1 u.dz.l. podmiotami leczniczymi są:

8 1) przedsiębiorcy we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej 40, 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 4) instytuty badawcze 41, 5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza wykonywanie działalności leczniczej, 6) kościoły kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. Podmiot leczniczy jest obowiązany zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujący zawód medyczny oraz spełniające określone wymagania zdrowotne. Należy jednak podkreślić, iż co do zasady pacjent leczący się prywatnie lub pobierający świadczenia ponadstandardowe, tzn. nieobjęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zawiera umową o świadczenie usług medycznych z podmiotem leczniczym, niezależnie od tego, czy ma prawo wyboru osoby udzielającej mu świadczeń zdrowotnych oraz bez względu na formę prawną podmiotu. Osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) w podmiocie leczniczym nie łączy z pacjentem żaden stosunek umowny, osoby te są bowiem wykonawcami zobowiązań tego podmiotu i działają na jego rachunek 42. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 u.dz.l., osobą wykonującą zawód medyczny jest osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Z powyższego sformułowania wynika, że ustawodawca wyodrębnia dwie grupy osób wykonujących zawody medyczne. Do pierwszej grupy osób, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych, należy zaliczyć w szczególności: lekarzy, lekarzy dentystów 43, pielęgniarki, położne 44, diagnostów laboratoryjnych 45, ratowników medycznych 46, farmaceutów 47 i felczerów 48. Drugą grupę osób wykonujących zawód medyczny, zgodnie z przytoczoną definicją, stanowią osoby, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ze względu na brak przepisów, które zawierałyby szczegółowe uregulowania dotyczące wykonywania zawodów medycznych, innych niż objęte pierwszą częścią przedmiotowej definicji, przy ustalaniu kręgu osób wykonujących zawód medyczny można pomocniczo posłużyć się rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 49, które w załączeniu zawiera taryfikator kwalifikacyjny

9 pracowników działalności podstawowej 50. Zgodnie z powołanym aktem prawnym, do osób wykonujących zawód medyczny można zaliczyć m.in.: dietetyków, techników farmaceutycznych, fizjoterapeutów, logopedów, optometrystów, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych. Działalność lecznicza może być również wykonywania w formie praktyki zawodowej, czyli działalności gospodarczej wykonywanej jako indywidualna (indywidualna lub indywidualna specjalistyczna praktyka, indywidualna lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem) lub grupowa praktyka lekarska lub pielęgniarska. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Ponieważ indywidualna praktyka lekarska, pielęgniarska czy położnicza nie jest żadnym szczególnym, odrębnym podmiotem prawa, lecz jedynie formą wykonywania działalności leczniczej przez osobę fizyczną, stroną kontraktu z pacjentem zostanie odpowiednio lekarz, pielęgniarka i położna 51. Przepisy dopuszczają trzy formy prowadzenia grupowych praktyk zawodowych spółkę cywilną, jawną oraz partnerską. W przypadku gdy świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze, pielęgniarki czy położne wykonujący zawód w formie praktyki grupowej prowadzonej jako spółka cywilna, kontrahentami pacjenta są wspólnicy spółki. W myśl art k.c., spółka cywilna jest czystym stosunkiem obligacyjnym opartym na umowie, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, a zatem nie może ona być podmiotem praw i obowiązków na gruncie prawa cywilnego. Warto również podkreślić, że za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie 52. Natomiast w przypadku gdy praktyka grupowa prowadzona jest w formie spółki jawnej bądź partnerskiej, z uwagi na zdolność prawną tych spółek do zaciągania zobowiązań, stroną kontraktu, niezależnie od tego czy pacjent ma prawo wyboru lekarza, będzie spółka 53. Wspólnicy spółki jawnej za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, lecz ich odpowiedzialność jest subsydiarna egzekucja z majątku wspólnika może być prowadzona tylko wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna 54. Natomiast do istoty spółki partnerskiej należy szczególna regulacja zasad odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki. Artykuł 95 1 k.s.h. wprowadza zasadę, zgodnie z którą partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez innego partnera, jak również za zobowiązania będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki (np. pielęgniarka, technik medyczny). Partner ponosi zatem odpowiedzialność jedynie za zobowiązania spółki związane ze świadczeniem przez niego osobiście usług w ramach wolnego zawodu oraz za osoby podlegające jego kierownictwu. Partnerzy ponoszą również odpowiedzialność za ogólne niezwiązane z wykonywaniem zawodu zobowiązania spółki 55.

10 PRZYPISY 1 Należy zauważyć, że termin prawo medyczne jest pojęciem języka prawnego zob. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 213, poz ze zm.). 2 Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm. 3 Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm. 4 Dz.U. Nr 191, poz ze zm. 5 Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm. 6 Dz.U. Nr 219, poz ze zm. 7 Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm. 8 Nie licząc dookreśleń ustawowych zob. art. 2 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 9 Dz.U. Nr 185, poz Dz.U. Nr 184, poz ze zm. 11 Dz.U. Nr 140, poz ze zm. 12 Niemniej jednak istnieją akty prawne z zakresu prawa medycznego, w których nie ma definicji legalnych. 13 Dz.U. Nr 221, poz Dz.U. Nr 187, poz Care in normal birth: a practical guide, s Sporne jest jednak to, jak rozpoznać, czy dany przepis wprowadza definicję legalną por. A. Bielska-Brodziak, Miejsce definicji legalnej w porządku prawnym, s. 5 i n. Artykuł dostępny na stronie [data odwiedzin strony 1 października 2011 r.]. Wątek ten pozostawiam jednak poza głównymi rozważaniami, z racji tego, że w rozpatrywanym przypadku nie ma żadnych wątpliwości, iż standard I ust. 2 pkt 9 r.s.o. wprowadza definicję legalną. 17 A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2000, s M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006, s L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s S. Kaźmierczyk, w: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Warszawa 2006, s A. Malec, Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000, s O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2007, s T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, s Zob. np. uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z 28 września 2009 r., II GPS 1/09, LexPolonica nr Z. Ziembiński, Logika, s A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2006, s M. Zieliński, Wykładnia prawa..., s O. Nawrot, Wprowadzenie, s S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, s T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp..., s Zob. np. główny podręcznik do nauki tworzenia prawa H. Schneider, Gesetzgebung, Heidelberg 2002, s. 226, którego Autor jednoznacznie stwierdza, że definicje legalne służą jednoznacznie dążeniu do zwięzłości, wyjaśnienia i określenia zamierzonych przedmiotów za pomocą użytego wyrażenia; por. także G. Beaucamp, L. Treder, Methoden und Technik der Rechtsanwendung, Heidelberg 2011, s. 16; I. Puppe, Kleine Schule des juristischen Denkens, Göttingen 2008, s. 43 i n. 33 Zob. np. wyroki NSA: z 18 sierpnia 2009 r., II FSK 1303/08, LexPolonica nr ; z 14 października 2009 r.,

11 I FSK 60/09, orzeczenia.nsa.gov.pl; z 18 maja 2010 r., II FSK 1440/09, LexPolonica nr oraz z 18 maja 2010 r., II FSK 942/09, LexPolonica nr Dz.U. Nr 100, poz Zob. np. P. Hanretty, Obstetrics illustrated, Elsevier 2003, s. 223, w: Care in normal birth: a practical guide, s. 3; Making normal birth a reality, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2007, s. 3; S. Donna, w: Promoting normal birth. Research, reflections & guidelines, red. S. Donna, United Kingdom 2011, s. 1 i n.; J. Jomeen, Choice, Control and Contemporary Childbirth, united Kingdom 2010, s L. Morawski, Zasady, s A. Malinowski, Redagowanie, s M. Zieliński, Problemy, s B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002, s A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009, Lex Wyrok NSA z 13 maja 2010 r., II FSK 402/ Postanowienie SN z 2 lutego 2009 r., V KK 330/08, LexPolonica nr ; zob. także uchwałę składu siedmiu sędziów SN z 31 marca 1999 r., III ZP 37/98, LexPolonica nr Wyrok SN z 8 maja 2007 r., IV KK 93/07, LexPolonica nr Pogląd ten niewątpliwe nawiązuje do stanowiska M. Zielińskiego; zob. także wyrok SN z 4 września 2007 r., II KK 322/06, LexPolonica nr Wyrok NSA z 14 sierpnia 2008 r., II FSK 678/08, LexPolonica nr Orzeczenie NSA z 8 czerwca 1994 r., SA/Po 692/94, LexPolonica nr Por. także uchwałę składu pięciu sędziów NSA z 29 listopada 1999 r., FPK 3/99, LexPolonica nr ; oraz wyrok składu siedmiu sędziów NSA z 14 grudnia 2000 r., FSA 2/00, LexPolonica nr Por. np. M. Zieliński, Wykładnia prawa, s. 209; A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu 47 B. Brzeziński, Szkice, s A. Malinowski, Polski język, s. 159; por. także M. Zieliński, Wykładnia prawa, s i A. Malec, Zarys, s Zob. np. wyrok SN z 8 kwietnia 2002 r., V KKN 281/00, LexPolonica nr , oraz uchwałę składu siedmiu sędziów SN z 12 marca 2002 r., III ZP 34/01, LexPolonica nr Zob. także postanowienie NSA z 25 sierpnia 2011 r., I OW 91/11, niepubl., w którym stwierdzono, że: Ustawa o świadczeniach rodzinnych nie definiuje pojęcia «miejsce zamieszkania», odwołać się więc należy do rozumienia tego zwrotu wynikającego z art. 25 Kodeksu cywilnego ; por. także wyroki NSA: z 2 lutego 2010 r., II FSK 1293/08, LexPolonica nr ; z 31 maja 2011 r., II FSK 77/ Zob. A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu, która jako przykłady takich orzeczeń wskazuje m.in. na wyroki NSA: z 25 lutego 1998 r., I SA/Gd 699/96, LexPolonica nr ; z 10 czerwca 1999 r., I SA/Po 1947/98, LexPolonica nr ; z 25 czerwca 2003 r., SA/Rz 235/03, LexPolonica nr ; oraz uchwałę NSA z 29 listopada 1999 r., FPK 3/99, LexPolonica nr A. Bielska-Brodziak podkreśla nawet, że: Takie odmienne stanowiska zdarzają się nawet na gruncie identycznych stanów faktycznych i w stosunku do tej samej regulacji prawnej. Skutkuje to rzecz jasna całkiem odmiennymi rozstrzygnięciami końcowymi. 52 Zob. nieobowiązująca już ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 91, poz. 410). 53 Dz.U. Nr 174, poz Pomijam tu zagadnienie dopuszczalności zdefiniowania przez rozporządzenie pojęć ustawowych bez wyraźnego upoważnienia do tego, gdyż jest to problem ze sfery konstytucyjnoprawnej. 55 Por. A. Bielska-Brodziak, Miejsce, s. 8; por. także tejże, Wykładnia językowa według orzecznictwa sądów administracyjnych, Toruński Rocznik Podatkowy, Toruń 2008, s. 25 i n.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 19 października 2016 r. Sygn.:

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 19 października 2016 r. Sygn.: Sopot, dnia 19 października 2016 r. Sygn.: 002967 OPINIA PRAWNA sporządzona w oparciu o zlecenie skierowane przez Zleceniodawcę Pana Krzysztofa Bukiela Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z dnia 5 października 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. Sygn. akt KIO/KD 27/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 18 marca 2014 r., zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Klauzula sumienia w służbie zdrowia

Klauzula sumienia w służbie zdrowia MICHAŁ BALICKI Klauzula sumienia w służbie zdrowia Podstawowym zadaniem klauzuli sumienia jest zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym możliwości wykonywania zawodu w zgodzie z własnym sumieniem.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 25 maja 2016 r. Sygn.: 001890 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Zleceniodawcę Pana Pawła Ruszczykowskiego w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 16:09 w ramach abonamentu Lex Secure 24h

Bardziej szczegółowo

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E Warszawa, 29 maja 2013 r. S T A N O W I S K O Osoba pracująca w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym nie może używać tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Specyfika prawna projektu wdrożeniowego. Prowadzenie: dr Jakub Kabza

Specyfika prawna projektu wdrożeniowego. Prowadzenie: dr Jakub Kabza Specyfika prawna projektu wdrożeniowego Prowadzenie: dr Jakub Kabza Pojęcie projektu wdrożeniowego Wdrożenia od strony faktycznej dwa podejścia: Wdrożenie według Klienta - dostarczenie przez firmę IT oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) 126 Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12 Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Maria Szulc Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 14.03.2014 r. skierowane przez Zleceniodawcę Pana Czesława Misia w dniu 14.03.2014 r. o godzinie 9:27 w ramach abonamentu Lex Secure Twoja Opieka Prawna Przedmiot

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 8/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa małoletniego

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy Cechy stosunku pracy Niepracownicze stosunki zatrudnienia Czym jest kierownictwo pracodawcy? Czym jest ryzyko pracodawcy?

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 01.10.2014 r. Sygn.: 000270 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Zleceniodawcę Pana Krzysztofa Bukiel - Przewodniczącego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/13/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający: Szpital w Śremie

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 366/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 marca 2009 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków PODSTAWY PRAWA PRACY mgr Małgorzata Grześków Pojęcie prawa pracy Pojęcie prawa pracy - odrębna gałąź prawa, wyróżniania ze względu na kryterium: przedmiotowe metody regulacji (w tym zakresie prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu klinicznym

Samozatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu klinicznym Zdzisław Kubot Samozatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu klinicznym 1. Uwagi wstępne Samozatrudnienie lekarzy w szpitalach, a szerzej w podmiotach leczniczych jest zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. I)

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. I) Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki - ma określone obowiązki dotyczące rachunkowości, zamówień publicznych i kontroli finansowej. W każdej jednostce zaliczanej do

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą Diagnostyka i Terapia I. Informacje ogólne, firma, nazwa podmiotu, podstawy prawne działalności 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, dnia 21 stycznia 2013 r. OPINIA PRAWNA 1. Cel opinii: Celem opinii jest określenie charakteru prawnego oraz zasad udzielania i sposobu obliczania wymiaru płatnego urlopu, przysługującego pracownikowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w Polsce 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjna ochrona zdrowia Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Podstawy prawne - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2013 poz.217 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 Sygnatura PT8.8101.280.2015TKE Data 2015.07.01 Autor Minister Finansów ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU NR 6 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PODSTAWOWE DEFINICJE Zakres ochrony prawnej wg ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających.

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. Wprowadzenie Na początek należy wskazać przepisy prawne odnoszące się

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Biuletyn Informacji Publicznej Źródło: http://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/rejestry/2043,rejestr-podmiotow-wykonujacych-dzialalnos c-lecznicza.html Wygenerowano: Czwartek,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE INSTYTUCJE W OCHRONIE ZDROWIA PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE 2014-03-26

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE INSTYTUCJE W OCHRONIE ZDROWIA PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE 2014-03-26 MAKROEKONOMIA 1 System opieki zdrowotnej instytucje zawody medyczne szpitale i organizacje opiekuńcze determinanty wzrostu kosztów i wydatków dr Piotr Karniej ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA, KATEDRA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 10.01.2014 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 09.01.2014 r. o godzinie 23.16

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (W przypadku składania wniosku o wpis zmian w rejestrze należy wypełnić pozycje od 1 do 4 oraz te pozycje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 345/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne Opole, dnia 20 września 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego (stan prawny: 3 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu PEŁNOLETNOŚĆ Art. 10 k.c. 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I UZ 27/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 listopada 2016 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych

Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych źródło: www.uzp.gov.pl serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych I. Podstawowe znaczenie dla ustalenia

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPB-2-1/4514-63/16/MZ Data 2016.04.14 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Telefon 81 4453751 KANCELARIA ADWOKACKA Adw.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 czerwca 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

ezdrowie wybrane zagadnienia prawne warsztaty dla regionów

ezdrowie wybrane zagadnienia prawne warsztaty dla regionów 1 2 ezdrowie wybrane zagadnienia prawne warsztaty dla regionów Agnieszka Kister Dyrektor Departamentu Infrastruktury i e-zdrowia Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 25.02.2016 3 Spis treści I. ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT w świetle ustawy o prawach konsumenta- czy zmiany idą w dobrym kierunku? Dr Małgorzata Sieradzka Uczelnia Łazarskiego

KONSUMENT w świetle ustawy o prawach konsumenta- czy zmiany idą w dobrym kierunku? Dr Małgorzata Sieradzka Uczelnia Łazarskiego KONSUMENT w świetle ustawy o prawach konsumenta- czy zmiany idą w dobrym kierunku? Dr Małgorzata Sieradzka Uczelnia Łazarskiego POJĘCIE KONSUMENTA [do 25.12.2014 r.] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA. Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha

PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA. Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Słowo wstępne... 9 Część I. Ćwiczenia... 11 1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy... 13

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1. Dz.U z dnia DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1. Dz.U z dnia DZIAŁ I Przepisy ogólne Dz.U.2015.618 z dnia 2015.05.06 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.2015.618 2016.07.15 zm. Dz.U.2016.960 art. 1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/91 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626. z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy

Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego Tel.: 883-925-879, e-mail: biuro@cdpm.pl, info@cdpm.pl, www.cdpm.pl Prawo medyczne zespół norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego 2 sierpnia 2010r. Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 87/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DLA KOGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KOGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Marcelina Daszkiewicz aplikant adwokacki PIERÓG & Partnerzy To zamawiający decyduje w zależności od potrzeb wynikających z rodzaju zamówienia, jego przedmiotu i wartości oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... XIII A. Tekst ustawy........................................ 1 Ustawa o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę?

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Nasza firma przekazuje pracownikom nieodpłatne pakiety medyczne. Czy w związku z najnowszymi zmianami ustawy o VAT przekazanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne>

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo