Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe. Nr 1/13/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe. Nr 1/13/2009"

Transkrypt

1 Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe Nr 1/13/2009

2 INSTYTUCJE INSTITUTIONS Urszula Drozdowska RZECZNIK PRAW PACJENTA NOWY SPOSÓB OCHRONY PRAW PACJENTA? Patient s Rights Ombudsman the new method of patient protection?...str. 8 Tomasz Dubowski - PODZIAŁ WŁADZY W RAMACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA Separation of powers in the European Community selected issues...str. 16 Teresa Mróz - ISTOTA I ZASTOSOWANIE UMOWY O PRZEPROWADZENIE DUE DILIGENCE PRZEDSIĘBIORSTWA The essence and application of due diligence in company contracts.str. 25 Kazimierz Włodkowski - POZYCJA FUNKCJONARIUSZA CELNEGO W PRAWIE POLSKIM The position of customs officer in Polish law str. 32 ZASADY RULES Józef Strzelecki - SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI Judicial control of public administration str. 40 Iwona Sierocka - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKÓW SKŁADEK ORAZ OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ICH IMIENIU Z TYTUŁU NARUSZEŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH The liability of insurance premium remitters and their agents in breaches stipulated in the Act on Social Insurance Systems str. 58 Jacek Czaputowicz - PATOLOGIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Pathologies in public administration introductory issues str. 65 OBYWATEL CITIZEN Ewa Kowalewska-Borys - ROZWAŻANIA WOKÓŁ PROBLEMATYKI ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU SPRAWA GENERAŁA FIELDORFA NILA.str. 72 On the issue of crimes against the Polish Nation the case of General A.E. Fieldorf Nil Radosław Galicki - PUBLICZNOPRAWNE ASPEKTY UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W POLSCE (WYBRANE ZAGADNIENIA) Public and legal aspects of health insurance in Poland (selected issues).str. 78

3 POLITYKA POLICY / POLITICS Wioletta Czemiel-Grzybowska - INNOVATIONS IN THE COMPANIES IN THE PROGRAMMING PERIOD Innowacje w przedsiębiorstwach w okresie programowania str. 88 Alina Miruć - OPIEKA SPOŁECZNA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE I NA ZIEMIACH POLSKICH DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ Social care in modern Europe and in Poland before World War II. str. 95 Jolanta Urbanovič - ROZWÓJ AKADEMICKICH PROGRAMÓW KIERUNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA LITWIE W KONTEKŚCIE MODERNIZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ The development of public administration curricula in Lithuania in the context of modernizing public administration str. 103 PROCEDURY PROCEDURES Arkadiusz Bieliński - EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY ZAGADNIENIA WYBRANE The European Enforcement Order selected issues....str. 118 Marta Joanna Czubkowska - PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM The ex officio proxy in court administrative proceedings str. 131 VARIA Julita Sitniewska, Dorota Konopka - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA Z PERSPEKTYWY STUDENTA KIERUNKU ADMINISTRACJA PUBLICZNA. (RAPORT Z BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH) Professional Accountability from the Perspective of a Student of Public Administration Faculty( a sociological study)...str. 140 Tadeusz Gawin - BIAŁORUSKA OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA A ZWIĄZEK POLAKÓW NA BIAŁORUSI. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY ( ) Belarusian democratic opposition and the Union of Poles in Belarus the beginning of the cooperation ( ) str. 152

4 SPRAWOZDANIA, INFORMACJE REPORTS, INFORMATIONS Dominik Kościuk - SPRAWOZDANIE Z X DOROCZNEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ STOWARZYSZENIA EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PATOLOGIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ str. 164 RECENZJE REVIEWS Aleksandra Szymanowska - POLACY WOBEC PRZESTĘPSTW I KARANIA (rec. Anna Pulchny)..str. 172 Zeszyty Naukowe WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe Nr 1 /13/2009 STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW Urszula Drozdowska RZECZNIK PRAW PACJENTA NOWY SPOSÓB OCHRONY PRAW PACJENTA? Powołanie w polskim systemie prawnym Rzecznika Praw Pacjenta jako instytucji zajmującej się ochroną praw pacjenta należy ocenić pozytywnie. Otwartym pozostaje zagadnienie, czy Rzecznik będzie w stanie poprawić ochronę prawną pacjenta. Autorka prezentuje opinię, iż zależy to od wyposażenia Rzecznika Praw Pacjenta w bardziej efektywne instrumenty prawne w porównaniu do organów, zajmujących się obecnie tego typu ochroną. Zwraca uwagę hybrydowy charakter instytucji Rzecznika Praw Pacjenta.

5 Rzecznik Praw Pacjenta jest pewnym szczególnym typem Rzecznika Praw Obywatelskich, w którego kompetencjach znajduje się ochrona praw przynależnych pewnej grupie osób. Nie ma wątpliwości że kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta są do siebie zbliżone. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417), Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji. Przepis ten jest zbyt ogólny i nie określa wzajemnych stosunków między wymienionymi organami. Z drugiej strony, przeciwnie do tradycyjnej instytucji ombudsmana, RPP jest częścią administracji rządowej i podlega Prezesowi Rady Ministrów. Następna różnica pomiędzy tymi Rzecznikami polega na specjalnym uprawnieniu RPO do kontrolowania i nakładania kar w razie stwierdzenia naruszenia tzw. zbiorowych praw pacjenta. Problematyczna jest jednak zarówno definicja zbiorowych praw pacjenta, jak i brak wyposażenia Rzecznika w kompetencje do ochrony praw z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W praktyce może rodzić wiele problemów i konfliktów fakt, iż Rzecznik nie ma instrumentów prawnych wpływania na politykę Narodowego Funduszu Zdrowia. Tomasz Dubowski - PODZIAŁ WŁADZY W RAMACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA Artykuł poświęcono problemowi podziału władzy we Wspólnocie Europejskiej. Kwestia ta wydaje się istotna ze względu na daleko idący wpływ prawa wspólnotowego nie tylko na sytuację państw członkowskich, lecz również na zakres praw i obowiązków podmiotów prywatnych (zasada prymatu czy skutku bezpośredniego prawa wspólnotowego). Powyższa analiza prowadzi do następujących wniosków. W ramach Wspólnoty możliwe jest wskazanie trzech tradycyjnych obszarów działalności: legislatywy, egzekutywy i sądownictwa (funkcjonalny aspekt podziału władzy). Jednocześnie niemożliwym jest określenie poszczególnych instytucji wspólnotowych jako organów sprawujących w sposób wyłączny władzę prawodawczą, wykonawczą czy sądowniczą (organizacyjny aspekt podziału władzy). Instytucje wspólnotowe dzielą jakkolwiek w różnym stopniu określone kompetencje we wskazanych wyżej obszarach. W konsekwencji tradycyjny podział władzy łączący aspekt funkcjonalny z organizacyjnym we Wspólnocie nie występuje. Fakt, iż instytucje wspólnotowe w różny sposób zaangażowane są w procesy prawodawcze, wykonawcze i sądownicze pozwala mówić raczej o swego rodzaju równowadze instytucjonalnej, lecz nie o podziale władz (reprezentowanych przez określone organy) w tradycyjnym ujęciu.

6 Teresa Mróz - ISTOTA I ZASTOSOWANIE UMOWY O PRZEPROWADZENIE DUE DILIGENCE PRZEDSIĘBIORSTWA Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej powstają nowe rodzaje stosunków obligacyjnych kreowane wolą stron - uczestników wymiany dóbr i usług. Obecnie coraz większego znaczenia praktycznego nabierają umowy o due diligence. Szczególnie skomplikowanym przedmiotem obrotu jest przedsiębiorstwo. Obrót prawny przedsiębiorstwem, czy sprzedaż akcji lub udziałów w spółce kapitałowej zwłaszcza w obrocie giełdowym, wymaga szerokiej wiedzy na temat przedmiotu transakcji. Due diligence określa się jako proces gruntownej analizy, przeglądu funkcjonowania przedsiębiorstwa, staranne i obszerne badanie ryzyka, które może zaistnieć w związku z transakcją dotyczącą przedsiębiorstwa. Można przewidywać, że wraz z rozwojem gospodarki rynkowej, umowy o due diligence, będą się rozwijały i znajdą coraz szersze zastosowanie wśród przedsiębiorców. Kazimierz Włodkowski - POZYCJA FUNKCJONARIUSZA CELNEGO W PRAWIE POLSKIM Reforma Służby celnej ma w założeniach poprawę efektywności jej służebnej roli w stosunku do społeczeństwa. Lecz w tym samym czasie prezentowane są bardzo dziwne warianty reform statusu funkcjonariuszy celnych. 1. art. 25 ust 1 pkt 8a i 8b ustawy o Służbie celnej wprowadzał obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza celnego ze służby w wypadku wniesienia do sądu aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub tymczasowego aresztowania, 2. tzw. opcja zerowa, tzn. rozwiązuje się z określoną datą stosunek służbowy z wszystkimi funkcjonariuszami celnymi a następnie powołuje się do służby tylko część osób, 3. propozycja zastąpienia polskich celników funkcjonariuszami celnymi z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Aplikując obostrzenia charakterystyczne dla formacji mundurowych jednocześnie odmawia się funkcjonariuszom celnym przywilejów, które powinny rekompensować niedogodności wynikające ze służby społeczeństwu. Józef Strzelecki SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI

7 Autor poddał analizie przepisy prawne dotyczące sądowej kontroli administracji publicznej po wprowadzeniu dwuinstancyjnego postępowania sądowo administracyjnego. Przedmiotem rozważań uczynił zasady ogólne postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi na tle wybranych zagadnień sądowej kontroli decyzji administracyjnych. Ponadto przedmiotem rozważań uczynił postępowanie w sprawach sporów kompetencyjnych rozstrzyganych przez sąd administracyjny oraz skutków prawnych takich rozstrzygnięć. W swoich rozważaniach poruszył ponadto problematykę skargi powszechnej na przepisy prawa miejscowego, a także problematykę skargi kasacyjnej od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego. Rozważania Autora odnoszą się do aktualnych rozwiązań prawnych z zakresu postępowania sądowo administracyjnego w wybranych grupach przedmiotowych. Iwona Sierocka - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKÓW SKŁADEK ORAZ OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ICH IMIENIU Z TYTUŁU NARUSZEŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Artykuł dotyczy odpowiedzialności płatnika składek. Zgodnie z przepisami zarówno prawa ubezpieczeń społecznych, jak i prawa karnego wobec wskazanego podmiotu mogą być stosowane dwie formy odpowiedzialności, mianowicie odpowiedzialność typu administracyjnego oraz odpowiedzialność typu karnego. W przepisach tych przewiduje się trzy rodzaje sankcji, mianowicie sankcje pieniężne które wymierza ZUS w postępowaniu administracyjnym oraz sankcje karne stosowane przez sądy karne orzekające w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa - kara pozbawienia wolności, kara grzywny, kara ograniczenia wolności. Przesłankami odpowiedzialności są bezprawność, która może polegać w szczególności na nieopłaceniu składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, niezgłaszaniu wymaganych ustawą danych lub zgłaszaniu nieprawdziwych danych albo udzielaniu w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawianie ich udzielania, udaremnianiu lub utrudnianiu przeprowadzenia kontroli oraz wina sprawcy. Jacek Czaputowicz - PATOLOGIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Artykuł omawia różne formy patologii w administracji publicznej, ich wpływ na osłabienie efektywności i strategicznego działania administracji oraz sposoby zapobiegania konfliktom interesów. Autor dowodzi, że patologia w administracji jest pojęciem niezwykle szerokim, w sensie prawnym nieprecyzyjnym. Choć kojarzona przede wszystkim z korupcją w sferze zamówień publicznych, obejmuje szeroką gamę nagannych zachowań. Patologie są

8 w znacznej mierze efektem wadliwych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych. Groźba korupcji narasta gdy mamy do czynienia z brakiem przejrzystości, złym prawem oraz działaniami nieformalnymi. Korupcja jest nie tylko złem moralnym, lecz także generuje straty ekonomiczne i społeczne oraz niesie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Niedomogi funkcjonowania administracji prowadzą do spadku zaufania obywateli do administracji. Badania wskazują, że Polacy masowo nie ufają własnej administracji. Ewa Kowalewska-Borys - ROZWAŻANIA WOKÓŁ PROBLEMATYKI ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU SPRAWA GENERAŁA FIELDORFA NILA Problematyka niniejszego opracowania koncentruje się wokół zakresów pojęciowych zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w tym zbrodni komunistycznych, nazistowskich, które stanowią w dalszym ciągu aktualny problem społeczny, są w centrum zainteresowania polskiego prawa. Szczególną uwagę autorka poświęca regulacji prawnej tzw. Dekretu sierpniowego z 1944 r., czyli Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dn. 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. Wskazuje ona również na niechlubny przykład zastosowania tego aktu prawnego, jako prawnej podstawy karania żołnierzy Armii Krajowej zabójstwo sądowe, skazanie generała A. E. Fieldorfa Nila. Radosław Galicki - PUBLICZNOPRAWNE ASPEKTY UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W POLSCE (WYBRANE ZAGADNIENIA) Zdrowie jest ważną wartością konstytucyjną. Każdy, a zwłaszcza obywatel polski, ma prawo do jego ochrony. Dlatego władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Opieka zdrowotna w sektorze publicznym realizowana jest w Polsce przy pomocy powszechnego obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przez naukę prawa powszechne ubezpieczenie zdrowotne zostało zaliczone do systemu ubezpieczeń społecznych, obok ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Głównymi podmiotami ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce są: ubezpieczony jako świadczeniobiorca, Narodowy Fundusz Zdrowia jako ubezpieczyciel oraz świadczeniodawca.

9 Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która zarządza dochodami uzyskanymi głównie ze składek ubezpieczonych oraz zawiera umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami. Świadczeniodawcy natomiast to publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitale, grupowe praktyki lekarskie, dentyści, apteki, bądź zespoły ratownictwa medycznego). Tym samym powszechne ubezpieczenie zdrowotne odgrywa kluczową rolę w obszarze publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Wioletta Czemiel-Grzybowska - INNOVATIONS IN THE COMPANIES IN THE PROGRAMMING PERIOD Możliwości okresu programowania dają szansę przedsiębiorstwu na dokonywanie inwestycji w innowacje z zewnętrznych źródeł finansowania, bez konieczności ponoszenia całości nakładów ze środków własnych przedsiębiorstwa. Innowacje w dobie globalizacji są najważniejszym elementem międzynarodowej walki konkurencyjnej. Rozwój innowacyjności staje się głównym wyznacznikiem nowoczesności i konkurencyjności gospodarki krajowej. Chęć państwa w zakresie wspierania działalności innowacyjnej przejawia się w udostępnieniu szeregu podmiotów i instrumentów wspierających. Mają one na celu oprócz stymulowania, zmienić strukturę nakładów na innowacyjność (wzrost nakładów dotąd malejących na prace badawczo-rozwojowe, szkolenia oraz zakup i rozwój nowych technologii).w tym kontekście wspierana i promowana jest innowacyjność na poziomie krajowym i międzynarodowym (określana jako innowacyjność średnia i wysoka). Działania innowacyjne o takim charakterze i zasięgu generują najwyższą wartość dodaną dla gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym. Alina Miruć - OPIEKA SPOŁECZNA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE I NA ZIEMIACH POLSKICH DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ Pomoc społeczna na przestrzeni dziejów przechodziła różne etapy organizacyjne- dobroczynność prywatna, dobroczynność publiczna, opieka społeczna i współczesna pomoc społeczna. Zatem pojęcie opieka społeczna jest współcześnie pojęciem historycznym. Zmieniał się jej zakres i podmioty świadczące pomoc (Kościół, organizacje charytatywne, państwo, osoby prywatne),ulegał zmianie sposób jej udzielania i rola państwa w tej dziedzinie.

10 Trudno zrozumieć dzisiejsze rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w Polsce i w Europie bez spojrzenia w przeszłość, dlatego też powyższe opracowanie jest próbą uchwycenia ewolucji opieki społecznej w nowożytnej Europie i na ziemiach polskich do wybuchu II wojny światowej, zwłaszcza okresu międzywojennego, który stworzył podwaliny profesjonalnego systemu opieki społecznej w Polsce. Jolanta Urbanovič - ROZWÓJ AKADEMICKICH PROGRAMÓW KIERUNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA LITWIE W KONTEKŚCIE MODERNIZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Celem tego artykułu jest analiza rozwoju akademickich programów kierunku administracji publicznej na Litwie w kontekście modernizacji administracji publicznej. W artykule podkreśla się, że na rozwój programów przygotowania urzędników administracji publicznej ma wpływ panujący w określonych krajach pogląd na administrację publiczną. Jedni podkreślają aspekt społeczny, jego znaczenie dla interesu publicznego i zaznaczają jego aspekty polityczne. Inni wynoszą konstytucję i wagę regulacji prawnej dla administracji publicznej. Trzeci na administrację publiczną patrzą przez pryzmat menedżerski jak na politykę, która jest charakterystyczna dla sektora prywatnego, i rozważają możliwości jej zastosowania w sektorze publicznym. Więc w artykule szuka się odpowiedzi na pytanie, jakie proporcje tych poglądów musiałyby odzwierciedlić się w programach akademickich przygotowujących pracowników administracji publicznej, organizowanych w Europie kontynentalnej, dla której jest charakterystyczny mieszany model administracji publicznej? Drugim zagadnieniem tego artykułu jest pytanie, jakie kompetencje, umiejętności oraz wartości musieliby posiadać urzędnicy administracji publicznej, by mogli pełnić swoje funkcje w zmieniającym się środowisku globalnym. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania w artykule analizuje się podstawowe modele administracji publicznej i wymagania wobec urzędników administracji publicznej, rozwój służby cywilnej na Litwie, tendencje administracji publicznej, ich odzwierciedlenie w akademickich programach kierunku administracji publicznej oraz perspektywy integracji z systemami służby cywilnej w Europie kontynentalnej. Arkadiusz Bieliński - EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY ZAGADNIENIA WYBRANE Niniejszy artykuł w zarysie przedstawia jedną z nowych regulacji Unii Europejskiej Europejski Tytuł Egzekucyjny. Wskazuje jego istotę, procedurę wydania oraz problemy natury tak prawnej, jak i faktycznej. W założeniu bowiem, ma on pomóc wierzycielowi w

11 wyegzekwowaniu należnego mu świadczenia na terenie innego państwa członkowskiego, niż to które wydało orzeczenie objęte zaświadczeniem ETE, z wykorzystaniem uproszczonej procedury sądowej. Marta Joanna Czubkowska - PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM W artykule zostało przedstawione zagadnienie dotyczące ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowo administracyjnym, zakresu jego działania oraz sposobu wygaśnięcia tego pełnomocnictwa. W pierwszym rozdziale artykułu zawarto ogólne uwagi dotyczące pełnomocnictwa procesowego ze wskazaniem źródeł jego umocowania wola osoby udzielającej pełnomocnictwa, orzeczenie sądu wydane w przedmiocie przyznania prawa pomocy. W następnym rozdziale podano przesłanki warunkujące wydanie orzeczenia sądu w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. W rozdziale trzecim przedstawiono rozbieżne poglądy doktryny i stanowiska judykatury w przedmiocie interpretacji art ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W konkluzji stwierdzono, że z jego treści jednoznacznie wynika, iż ustanowienie pełnomocnika w ramach prawa pomocy nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa przez stronę i powstaniem stosunku pełnomocnictwa. Wskazano, że pełnomocnik ustanowiony z urzędu może działać w imieniu strony dopiero z chwilą dokonania wszystkich czynności w pięciu etapach procedury jego ustanowienia. Opis etapów tej procedury był przedmiotem dalszej części artykułu. W czwartym rozdziale przedstawiono zakres pełnomocnictwa z urzędu i stwierdzono, że ustawowy zakres jego umocowania jest taki sam jak pełnomocnika z wyboru. Wskazano, że strona, która uzyskała pełnomocnika w ramach prawa pomocy ma uprawnienia dotyczące modyfikacji ustawowego zakresu jego działania. W ostatnim rozdziale zostały opisane przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wypowiedzenia pełnomocnictwa przez stronę. Dorota Konopka, Julita Sitniewska - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA Z PERSPEKTYWY STUDENTA KIERUNKU ADMINISTRACJA PUBLICZNA (RAPORT Z BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH) Przedstawione powyżej badania dotyczą rozumienia pojęcia odpowiedzialność zawodowa i z nią związanych zachowań przez studentów kierunku administracja publiczna (studia pierwszego stopnia). Grupę docelową badań stanowili studenci I roku studiów dziennych. Opinie respondentów wskazują na ich wrażliwość i znajomość poruszanej

12 tematyki oraz ukazują potrzebę położenia większego nacisku na kształcenie praktyczne etyki wykonywanego zawodu. Tadeusz Gawin - BIAŁORUSKA OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA A ZWIĄZEK POLAKÓW NA BIAŁORUSI. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY ( ) Związek Polaków na Białorusi bez wątpienia odgrywał w opisywanym okresie ( ), dość ważną rolę w życiu społeczno-politycznym Republiki Białoruś skierowaną na wzmocnienie suwerenności i niezależności państwa białoruskiego i tym samym przyczynił się do budowy na Białorusi otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Jego współpraca i stosunki z białoruskimi siłami demokratycznymi i partiami politycznymi, które były w opozycji do władzy na Białorusi, wzmocniły się. Związek Polaków na Białorusi stał się częścią składową białoruskich sił demokratycznych.

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ IMIĘ I NAZWISKO / KONTAKT TEMATYKA / PROPONOWANE ZAGADNIENIA ILOŚĆ GRUP ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

r 580 4 W BfURO RZECZNIKA 1 PRAW OBYWATELSKICH I RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC/OS/063/3/08/FRD/#M /O g i Pan dr Janusz Kochanowski

r 580 4 W BfURO RZECZNIKA 1 PRAW OBYWATELSKICH I RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC/OS/063/3/08/FRD/#M /O g i Pan dr Janusz Kochanowski BfURO RZECZNIKA 1 PRAW OBYWATELSKICH I RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC/OS/063/3/08/FRD/#M r 580 4 W /O g i Pan dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich W nawiązaniu do pisma Pana Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wstęp Część pierwsza Druga rzeczpospolita ( )

Wstęp Część pierwsza Druga rzeczpospolita ( ) Spis treści Wstęp... 11 Część pierwsza Druga Rzeczpospolita (1918 1945)... 13 Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej... 13 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15 Wykaz skrótów................................. 13 Wstęp do wydania drugiego poprawionego................ 15 WPROWADZENIE............................... 17 1. Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 ROZDZIAŁ I Geneza sygnalizacji w polskim prawie karnym... 17 1. Problematyka zapobiegania przestępczości w k.p.k. z 1928 r.... 18 2. Profilaktyka w sferze prawnokarnej działalności organów ścigania

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne (Grzegorz Rydlewski)... 14 1.1. Doktrynalne i normatywne aspekty

Bardziej szczegółowo

Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Punkty ECTS 4 Łączna liczba godzin: 100, w tym: - wykłady 30 godz. - ćwiczenia 45 godz. - samokształcenie 25godz. Typ przedmiotu: obowiązkowy Wymiar godzinowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 160, poz. 1083; z 1998

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Przedmiot:: Prawo administracyjne ECTS: 10 Liczba godzin: 120

Przedmiot:: Prawo administracyjne ECTS: 10 Liczba godzin: 120 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2008/2009 Przedmiot:: Prawo administracyjne Punkty ECTS: 10 Liczba godzin: 120 Wykładowca: dr hab. Dariusz R. Kijowski Prowadzący ćwiczenia: Dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 Specjalizacja administracyjno społeczna 1 Prawo samorządu terytorialnego - Dr P.Suwaj 2 Administracja spraw zagranicznych - Dr A.Suławko-Karetko

Bardziej szczegółowo

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań Red.: Ewelina Nojszewska Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Część pierwsza Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce str. 15 str. 15 Finansowanie lecznictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ. Minister Spraw Wewnętrznych

Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-712621-III/12/TO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Inne źródła i opracowania... Wykaz aktów prawnych... Wstęp... XIII XV XXIX XXXIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

ROK I - WTOREK PAŹDZIERNIK 2014. Przedmiot i wykładowca. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

ROK I - WTOREK PAŹDZIERNIK 2014. Przedmiot i wykładowca. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dzień grupa ROK I - WTOREK PAŹDZIERNIK 2014 9 00 11 30 11 30 14 30 15 00-17 30 Przedmiot i wykładowca sala grupa Przedmiot i wykładowca sala grupa Przedmiot i wykładowca sala 7.10 A B Blok I J. Pietrzak)

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

ROK I - ŚRODA PAŹDZIERNIK 2013. grupa PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. (wykładowca- SSA J. Pietrzak) Miejsce wykładu: AULA NR 7

ROK I - ŚRODA PAŹDZIERNIK 2013. grupa PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. (wykładowca- SSA J. Pietrzak) Miejsce wykładu: AULA NR 7 dzień ROK I - ŚRODA PAŹDZIERNIK 2013 8 30-11 00 11 15-13 45 14 00-16 30 2.10 GRUPA 1 szczególności: a) nabycia prawa do zasiłku chorobowego np. w kontekście zasad obliczania okresu zasiłkowego, b) utraty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 48 poz. 552. USTAWA z dnia 12 maja 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 48 poz. 552. USTAWA z dnia 12 maja 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2000 Nr 48 poz. 552 USTAWA z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

prewencja indywidualna i zbiorowa

prewencja indywidualna i zbiorowa prewencja indywidualna i zbiorowa zapobieganie społecznym skutkom występowania chorób zakaźnych zwalczanie chorób zakaźnych w drodze szczepień ochronnych uodpornienie osób szczepionych zmniejszenie ryzyka

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 3 ) 2 0 0 9 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Biurze Rzecznika Praw

Na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Biurze Rzecznika Praw RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-632772-XVIII/12/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartłomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 112/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2013 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630)

Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630) Warszawa, dnia 27 lipca 2009 r. Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o Służbie Celnej jest aktem normatywnym, który w sposób kompleksowy

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-661550-V/12/ŁK 00-090 Warszawa Tel.centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prowadzący: dr Magdalena Arczewska Rok akademicki: 2010/2011 Semestr: letni Tok studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO

KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO Kontrola przestrzegania norm prawa administracyjnego to kontrola sprawowana przez podmioty administracji publicznej względem podmiotów od niej niezależnych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-736286-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. Przedmiot informacji: Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne informacji: Uprawnienia organizacji związkowej do skierowania sprawy interpretacji przepisów do Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068).

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-65(5)/10 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

I rocznica dr Janusza Kochanowskiego na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich

I rocznica dr Janusza Kochanowskiego na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich I rocznica dr Janusza Kochanowskiego na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich Słowo od Rzecznika Praw Obywatelskich Jako rzecznik jestem od tej chwili pełnomocnikiem, mandatariuszem wszystkich obywateli

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Warszawa, 2 / /, 2 0 /ć f RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz 1.501.14.2014.KMŁ Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Zaniepokoiły mnie pojawiające się sygnały o szerokiej dostępności danych 0

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/11021,komunikat-o-podjeciu-sledztwa-w-sprawie-obozu-zaglady-kl-ausch witz-birkenau.html Wygenerowano: Środa, 4 stycznia 2017,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Gertruda Uścińska Warszawa 2008 WPROWADZENIE 13 Rozdział I Hanna Perło, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 28 lipca 2015 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej Krajowa Rada Sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lipca 2010 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lipca 2010 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3857 Warszawa, 22 grudnia 2010 r.

Druk nr 3857 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3857 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo