Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe. Nr 1/13/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe. Nr 1/13/2009"

Transkrypt

1 Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe Nr 1/13/2009

2 INSTYTUCJE INSTITUTIONS Urszula Drozdowska RZECZNIK PRAW PACJENTA NOWY SPOSÓB OCHRONY PRAW PACJENTA? Patient s Rights Ombudsman the new method of patient protection?...str. 8 Tomasz Dubowski - PODZIAŁ WŁADZY W RAMACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA Separation of powers in the European Community selected issues...str. 16 Teresa Mróz - ISTOTA I ZASTOSOWANIE UMOWY O PRZEPROWADZENIE DUE DILIGENCE PRZEDSIĘBIORSTWA The essence and application of due diligence in company contracts.str. 25 Kazimierz Włodkowski - POZYCJA FUNKCJONARIUSZA CELNEGO W PRAWIE POLSKIM The position of customs officer in Polish law str. 32 ZASADY RULES Józef Strzelecki - SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI Judicial control of public administration str. 40 Iwona Sierocka - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKÓW SKŁADEK ORAZ OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ICH IMIENIU Z TYTUŁU NARUSZEŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH The liability of insurance premium remitters and their agents in breaches stipulated in the Act on Social Insurance Systems str. 58 Jacek Czaputowicz - PATOLOGIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Pathologies in public administration introductory issues str. 65 OBYWATEL CITIZEN Ewa Kowalewska-Borys - ROZWAŻANIA WOKÓŁ PROBLEMATYKI ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU SPRAWA GENERAŁA FIELDORFA NILA.str. 72 On the issue of crimes against the Polish Nation the case of General A.E. Fieldorf Nil Radosław Galicki - PUBLICZNOPRAWNE ASPEKTY UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W POLSCE (WYBRANE ZAGADNIENIA) Public and legal aspects of health insurance in Poland (selected issues).str. 78

3 POLITYKA POLICY / POLITICS Wioletta Czemiel-Grzybowska - INNOVATIONS IN THE COMPANIES IN THE PROGRAMMING PERIOD Innowacje w przedsiębiorstwach w okresie programowania str. 88 Alina Miruć - OPIEKA SPOŁECZNA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE I NA ZIEMIACH POLSKICH DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ Social care in modern Europe and in Poland before World War II. str. 95 Jolanta Urbanovič - ROZWÓJ AKADEMICKICH PROGRAMÓW KIERUNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA LITWIE W KONTEKŚCIE MODERNIZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ The development of public administration curricula in Lithuania in the context of modernizing public administration str. 103 PROCEDURY PROCEDURES Arkadiusz Bieliński - EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY ZAGADNIENIA WYBRANE The European Enforcement Order selected issues....str. 118 Marta Joanna Czubkowska - PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM The ex officio proxy in court administrative proceedings str. 131 VARIA Julita Sitniewska, Dorota Konopka - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA Z PERSPEKTYWY STUDENTA KIERUNKU ADMINISTRACJA PUBLICZNA. (RAPORT Z BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH) Professional Accountability from the Perspective of a Student of Public Administration Faculty( a sociological study)...str. 140 Tadeusz Gawin - BIAŁORUSKA OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA A ZWIĄZEK POLAKÓW NA BIAŁORUSI. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY ( ) Belarusian democratic opposition and the Union of Poles in Belarus the beginning of the cooperation ( ) str. 152

4 SPRAWOZDANIA, INFORMACJE REPORTS, INFORMATIONS Dominik Kościuk - SPRAWOZDANIE Z X DOROCZNEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ STOWARZYSZENIA EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PATOLOGIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ str. 164 RECENZJE REVIEWS Aleksandra Szymanowska - POLACY WOBEC PRZESTĘPSTW I KARANIA (rec. Anna Pulchny)..str. 172 Zeszyty Naukowe WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe Nr 1 /13/2009 STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW Urszula Drozdowska RZECZNIK PRAW PACJENTA NOWY SPOSÓB OCHRONY PRAW PACJENTA? Powołanie w polskim systemie prawnym Rzecznika Praw Pacjenta jako instytucji zajmującej się ochroną praw pacjenta należy ocenić pozytywnie. Otwartym pozostaje zagadnienie, czy Rzecznik będzie w stanie poprawić ochronę prawną pacjenta. Autorka prezentuje opinię, iż zależy to od wyposażenia Rzecznika Praw Pacjenta w bardziej efektywne instrumenty prawne w porównaniu do organów, zajmujących się obecnie tego typu ochroną. Zwraca uwagę hybrydowy charakter instytucji Rzecznika Praw Pacjenta.

5 Rzecznik Praw Pacjenta jest pewnym szczególnym typem Rzecznika Praw Obywatelskich, w którego kompetencjach znajduje się ochrona praw przynależnych pewnej grupie osób. Nie ma wątpliwości że kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta są do siebie zbliżone. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417), Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji. Przepis ten jest zbyt ogólny i nie określa wzajemnych stosunków między wymienionymi organami. Z drugiej strony, przeciwnie do tradycyjnej instytucji ombudsmana, RPP jest częścią administracji rządowej i podlega Prezesowi Rady Ministrów. Następna różnica pomiędzy tymi Rzecznikami polega na specjalnym uprawnieniu RPO do kontrolowania i nakładania kar w razie stwierdzenia naruszenia tzw. zbiorowych praw pacjenta. Problematyczna jest jednak zarówno definicja zbiorowych praw pacjenta, jak i brak wyposażenia Rzecznika w kompetencje do ochrony praw z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W praktyce może rodzić wiele problemów i konfliktów fakt, iż Rzecznik nie ma instrumentów prawnych wpływania na politykę Narodowego Funduszu Zdrowia. Tomasz Dubowski - PODZIAŁ WŁADZY W RAMACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA Artykuł poświęcono problemowi podziału władzy we Wspólnocie Europejskiej. Kwestia ta wydaje się istotna ze względu na daleko idący wpływ prawa wspólnotowego nie tylko na sytuację państw członkowskich, lecz również na zakres praw i obowiązków podmiotów prywatnych (zasada prymatu czy skutku bezpośredniego prawa wspólnotowego). Powyższa analiza prowadzi do następujących wniosków. W ramach Wspólnoty możliwe jest wskazanie trzech tradycyjnych obszarów działalności: legislatywy, egzekutywy i sądownictwa (funkcjonalny aspekt podziału władzy). Jednocześnie niemożliwym jest określenie poszczególnych instytucji wspólnotowych jako organów sprawujących w sposób wyłączny władzę prawodawczą, wykonawczą czy sądowniczą (organizacyjny aspekt podziału władzy). Instytucje wspólnotowe dzielą jakkolwiek w różnym stopniu określone kompetencje we wskazanych wyżej obszarach. W konsekwencji tradycyjny podział władzy łączący aspekt funkcjonalny z organizacyjnym we Wspólnocie nie występuje. Fakt, iż instytucje wspólnotowe w różny sposób zaangażowane są w procesy prawodawcze, wykonawcze i sądownicze pozwala mówić raczej o swego rodzaju równowadze instytucjonalnej, lecz nie o podziale władz (reprezentowanych przez określone organy) w tradycyjnym ujęciu.

6 Teresa Mróz - ISTOTA I ZASTOSOWANIE UMOWY O PRZEPROWADZENIE DUE DILIGENCE PRZEDSIĘBIORSTWA Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej powstają nowe rodzaje stosunków obligacyjnych kreowane wolą stron - uczestników wymiany dóbr i usług. Obecnie coraz większego znaczenia praktycznego nabierają umowy o due diligence. Szczególnie skomplikowanym przedmiotem obrotu jest przedsiębiorstwo. Obrót prawny przedsiębiorstwem, czy sprzedaż akcji lub udziałów w spółce kapitałowej zwłaszcza w obrocie giełdowym, wymaga szerokiej wiedzy na temat przedmiotu transakcji. Due diligence określa się jako proces gruntownej analizy, przeglądu funkcjonowania przedsiębiorstwa, staranne i obszerne badanie ryzyka, które może zaistnieć w związku z transakcją dotyczącą przedsiębiorstwa. Można przewidywać, że wraz z rozwojem gospodarki rynkowej, umowy o due diligence, będą się rozwijały i znajdą coraz szersze zastosowanie wśród przedsiębiorców. Kazimierz Włodkowski - POZYCJA FUNKCJONARIUSZA CELNEGO W PRAWIE POLSKIM Reforma Służby celnej ma w założeniach poprawę efektywności jej służebnej roli w stosunku do społeczeństwa. Lecz w tym samym czasie prezentowane są bardzo dziwne warianty reform statusu funkcjonariuszy celnych. 1. art. 25 ust 1 pkt 8a i 8b ustawy o Służbie celnej wprowadzał obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza celnego ze służby w wypadku wniesienia do sądu aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub tymczasowego aresztowania, 2. tzw. opcja zerowa, tzn. rozwiązuje się z określoną datą stosunek służbowy z wszystkimi funkcjonariuszami celnymi a następnie powołuje się do służby tylko część osób, 3. propozycja zastąpienia polskich celników funkcjonariuszami celnymi z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Aplikując obostrzenia charakterystyczne dla formacji mundurowych jednocześnie odmawia się funkcjonariuszom celnym przywilejów, które powinny rekompensować niedogodności wynikające ze służby społeczeństwu. Józef Strzelecki SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI

7 Autor poddał analizie przepisy prawne dotyczące sądowej kontroli administracji publicznej po wprowadzeniu dwuinstancyjnego postępowania sądowo administracyjnego. Przedmiotem rozważań uczynił zasady ogólne postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi na tle wybranych zagadnień sądowej kontroli decyzji administracyjnych. Ponadto przedmiotem rozważań uczynił postępowanie w sprawach sporów kompetencyjnych rozstrzyganych przez sąd administracyjny oraz skutków prawnych takich rozstrzygnięć. W swoich rozważaniach poruszył ponadto problematykę skargi powszechnej na przepisy prawa miejscowego, a także problematykę skargi kasacyjnej od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego. Rozważania Autora odnoszą się do aktualnych rozwiązań prawnych z zakresu postępowania sądowo administracyjnego w wybranych grupach przedmiotowych. Iwona Sierocka - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKÓW SKŁADEK ORAZ OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ICH IMIENIU Z TYTUŁU NARUSZEŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Artykuł dotyczy odpowiedzialności płatnika składek. Zgodnie z przepisami zarówno prawa ubezpieczeń społecznych, jak i prawa karnego wobec wskazanego podmiotu mogą być stosowane dwie formy odpowiedzialności, mianowicie odpowiedzialność typu administracyjnego oraz odpowiedzialność typu karnego. W przepisach tych przewiduje się trzy rodzaje sankcji, mianowicie sankcje pieniężne które wymierza ZUS w postępowaniu administracyjnym oraz sankcje karne stosowane przez sądy karne orzekające w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa - kara pozbawienia wolności, kara grzywny, kara ograniczenia wolności. Przesłankami odpowiedzialności są bezprawność, która może polegać w szczególności na nieopłaceniu składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, niezgłaszaniu wymaganych ustawą danych lub zgłaszaniu nieprawdziwych danych albo udzielaniu w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawianie ich udzielania, udaremnianiu lub utrudnianiu przeprowadzenia kontroli oraz wina sprawcy. Jacek Czaputowicz - PATOLOGIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Artykuł omawia różne formy patologii w administracji publicznej, ich wpływ na osłabienie efektywności i strategicznego działania administracji oraz sposoby zapobiegania konfliktom interesów. Autor dowodzi, że patologia w administracji jest pojęciem niezwykle szerokim, w sensie prawnym nieprecyzyjnym. Choć kojarzona przede wszystkim z korupcją w sferze zamówień publicznych, obejmuje szeroką gamę nagannych zachowań. Patologie są

8 w znacznej mierze efektem wadliwych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych. Groźba korupcji narasta gdy mamy do czynienia z brakiem przejrzystości, złym prawem oraz działaniami nieformalnymi. Korupcja jest nie tylko złem moralnym, lecz także generuje straty ekonomiczne i społeczne oraz niesie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Niedomogi funkcjonowania administracji prowadzą do spadku zaufania obywateli do administracji. Badania wskazują, że Polacy masowo nie ufają własnej administracji. Ewa Kowalewska-Borys - ROZWAŻANIA WOKÓŁ PROBLEMATYKI ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU SPRAWA GENERAŁA FIELDORFA NILA Problematyka niniejszego opracowania koncentruje się wokół zakresów pojęciowych zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w tym zbrodni komunistycznych, nazistowskich, które stanowią w dalszym ciągu aktualny problem społeczny, są w centrum zainteresowania polskiego prawa. Szczególną uwagę autorka poświęca regulacji prawnej tzw. Dekretu sierpniowego z 1944 r., czyli Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dn. 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. Wskazuje ona również na niechlubny przykład zastosowania tego aktu prawnego, jako prawnej podstawy karania żołnierzy Armii Krajowej zabójstwo sądowe, skazanie generała A. E. Fieldorfa Nila. Radosław Galicki - PUBLICZNOPRAWNE ASPEKTY UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W POLSCE (WYBRANE ZAGADNIENIA) Zdrowie jest ważną wartością konstytucyjną. Każdy, a zwłaszcza obywatel polski, ma prawo do jego ochrony. Dlatego władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Opieka zdrowotna w sektorze publicznym realizowana jest w Polsce przy pomocy powszechnego obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przez naukę prawa powszechne ubezpieczenie zdrowotne zostało zaliczone do systemu ubezpieczeń społecznych, obok ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Głównymi podmiotami ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce są: ubezpieczony jako świadczeniobiorca, Narodowy Fundusz Zdrowia jako ubezpieczyciel oraz świadczeniodawca.

9 Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która zarządza dochodami uzyskanymi głównie ze składek ubezpieczonych oraz zawiera umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami. Świadczeniodawcy natomiast to publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitale, grupowe praktyki lekarskie, dentyści, apteki, bądź zespoły ratownictwa medycznego). Tym samym powszechne ubezpieczenie zdrowotne odgrywa kluczową rolę w obszarze publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Wioletta Czemiel-Grzybowska - INNOVATIONS IN THE COMPANIES IN THE PROGRAMMING PERIOD Możliwości okresu programowania dają szansę przedsiębiorstwu na dokonywanie inwestycji w innowacje z zewnętrznych źródeł finansowania, bez konieczności ponoszenia całości nakładów ze środków własnych przedsiębiorstwa. Innowacje w dobie globalizacji są najważniejszym elementem międzynarodowej walki konkurencyjnej. Rozwój innowacyjności staje się głównym wyznacznikiem nowoczesności i konkurencyjności gospodarki krajowej. Chęć państwa w zakresie wspierania działalności innowacyjnej przejawia się w udostępnieniu szeregu podmiotów i instrumentów wspierających. Mają one na celu oprócz stymulowania, zmienić strukturę nakładów na innowacyjność (wzrost nakładów dotąd malejących na prace badawczo-rozwojowe, szkolenia oraz zakup i rozwój nowych technologii).w tym kontekście wspierana i promowana jest innowacyjność na poziomie krajowym i międzynarodowym (określana jako innowacyjność średnia i wysoka). Działania innowacyjne o takim charakterze i zasięgu generują najwyższą wartość dodaną dla gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze międzynarodowym. Alina Miruć - OPIEKA SPOŁECZNA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE I NA ZIEMIACH POLSKICH DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ Pomoc społeczna na przestrzeni dziejów przechodziła różne etapy organizacyjne- dobroczynność prywatna, dobroczynność publiczna, opieka społeczna i współczesna pomoc społeczna. Zatem pojęcie opieka społeczna jest współcześnie pojęciem historycznym. Zmieniał się jej zakres i podmioty świadczące pomoc (Kościół, organizacje charytatywne, państwo, osoby prywatne),ulegał zmianie sposób jej udzielania i rola państwa w tej dziedzinie.

10 Trudno zrozumieć dzisiejsze rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w Polsce i w Europie bez spojrzenia w przeszłość, dlatego też powyższe opracowanie jest próbą uchwycenia ewolucji opieki społecznej w nowożytnej Europie i na ziemiach polskich do wybuchu II wojny światowej, zwłaszcza okresu międzywojennego, który stworzył podwaliny profesjonalnego systemu opieki społecznej w Polsce. Jolanta Urbanovič - ROZWÓJ AKADEMICKICH PROGRAMÓW KIERUNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA LITWIE W KONTEKŚCIE MODERNIZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Celem tego artykułu jest analiza rozwoju akademickich programów kierunku administracji publicznej na Litwie w kontekście modernizacji administracji publicznej. W artykule podkreśla się, że na rozwój programów przygotowania urzędników administracji publicznej ma wpływ panujący w określonych krajach pogląd na administrację publiczną. Jedni podkreślają aspekt społeczny, jego znaczenie dla interesu publicznego i zaznaczają jego aspekty polityczne. Inni wynoszą konstytucję i wagę regulacji prawnej dla administracji publicznej. Trzeci na administrację publiczną patrzą przez pryzmat menedżerski jak na politykę, która jest charakterystyczna dla sektora prywatnego, i rozważają możliwości jej zastosowania w sektorze publicznym. Więc w artykule szuka się odpowiedzi na pytanie, jakie proporcje tych poglądów musiałyby odzwierciedlić się w programach akademickich przygotowujących pracowników administracji publicznej, organizowanych w Europie kontynentalnej, dla której jest charakterystyczny mieszany model administracji publicznej? Drugim zagadnieniem tego artykułu jest pytanie, jakie kompetencje, umiejętności oraz wartości musieliby posiadać urzędnicy administracji publicznej, by mogli pełnić swoje funkcje w zmieniającym się środowisku globalnym. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania w artykule analizuje się podstawowe modele administracji publicznej i wymagania wobec urzędników administracji publicznej, rozwój służby cywilnej na Litwie, tendencje administracji publicznej, ich odzwierciedlenie w akademickich programach kierunku administracji publicznej oraz perspektywy integracji z systemami służby cywilnej w Europie kontynentalnej. Arkadiusz Bieliński - EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY ZAGADNIENIA WYBRANE Niniejszy artykuł w zarysie przedstawia jedną z nowych regulacji Unii Europejskiej Europejski Tytuł Egzekucyjny. Wskazuje jego istotę, procedurę wydania oraz problemy natury tak prawnej, jak i faktycznej. W założeniu bowiem, ma on pomóc wierzycielowi w

11 wyegzekwowaniu należnego mu świadczenia na terenie innego państwa członkowskiego, niż to które wydało orzeczenie objęte zaświadczeniem ETE, z wykorzystaniem uproszczonej procedury sądowej. Marta Joanna Czubkowska - PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM W artykule zostało przedstawione zagadnienie dotyczące ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowo administracyjnym, zakresu jego działania oraz sposobu wygaśnięcia tego pełnomocnictwa. W pierwszym rozdziale artykułu zawarto ogólne uwagi dotyczące pełnomocnictwa procesowego ze wskazaniem źródeł jego umocowania wola osoby udzielającej pełnomocnictwa, orzeczenie sądu wydane w przedmiocie przyznania prawa pomocy. W następnym rozdziale podano przesłanki warunkujące wydanie orzeczenia sądu w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. W rozdziale trzecim przedstawiono rozbieżne poglądy doktryny i stanowiska judykatury w przedmiocie interpretacji art ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W konkluzji stwierdzono, że z jego treści jednoznacznie wynika, iż ustanowienie pełnomocnika w ramach prawa pomocy nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa przez stronę i powstaniem stosunku pełnomocnictwa. Wskazano, że pełnomocnik ustanowiony z urzędu może działać w imieniu strony dopiero z chwilą dokonania wszystkich czynności w pięciu etapach procedury jego ustanowienia. Opis etapów tej procedury był przedmiotem dalszej części artykułu. W czwartym rozdziale przedstawiono zakres pełnomocnictwa z urzędu i stwierdzono, że ustawowy zakres jego umocowania jest taki sam jak pełnomocnika z wyboru. Wskazano, że strona, która uzyskała pełnomocnika w ramach prawa pomocy ma uprawnienia dotyczące modyfikacji ustawowego zakresu jego działania. W ostatnim rozdziale zostały opisane przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wypowiedzenia pełnomocnictwa przez stronę. Dorota Konopka, Julita Sitniewska - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA Z PERSPEKTYWY STUDENTA KIERUNKU ADMINISTRACJA PUBLICZNA (RAPORT Z BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH) Przedstawione powyżej badania dotyczą rozumienia pojęcia odpowiedzialność zawodowa i z nią związanych zachowań przez studentów kierunku administracja publiczna (studia pierwszego stopnia). Grupę docelową badań stanowili studenci I roku studiów dziennych. Opinie respondentów wskazują na ich wrażliwość i znajomość poruszanej

12 tematyki oraz ukazują potrzebę położenia większego nacisku na kształcenie praktyczne etyki wykonywanego zawodu. Tadeusz Gawin - BIAŁORUSKA OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA A ZWIĄZEK POLAKÓW NA BIAŁORUSI. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY ( ) Związek Polaków na Białorusi bez wątpienia odgrywał w opisywanym okresie ( ), dość ważną rolę w życiu społeczno-politycznym Republiki Białoruś skierowaną na wzmocnienie suwerenności i niezależności państwa białoruskiego i tym samym przyczynił się do budowy na Białorusi otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Jego współpraca i stosunki z białoruskimi siłami demokratycznymi i partiami politycznymi, które były w opozycji do władzy na Białorusi, wzmocniły się. Związek Polaków na Białorusi stał się częścią składową białoruskich sił demokratycznych.

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Warszawa 2013 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.)

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) Dominika Sagan, Tomasz Miśko asystenci na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) 18 20.10.2007 r. odbyła się w malowniczo

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1 Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania korupcji... 10 1.2 Prawo krajowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie

Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI...ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien.* WARSZAWA DWUMIESIĘCZNIK ROCZNIK 56: 2011 R. NUMER 2(337) MARZEC KWIECIEŃ KOMITET

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Międzynarodowe standardy wykonywania kar Nr 72-73 Warszawa 2011 III-IV kwartał 2011 NUMER SPECJALNY Redaguje Kolegium w składzie: Tomasz Głowik, Krzysztof Kowaluk (sekretarz

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo