REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 oraz ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, zwani dalej Organizatorem Konkursu - ogłaszają niniejszym konkurs pod nazwą KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU, zwany dalej Konkursem. Konkurs jes z dziedziny kultury i dziennikarstwa. 2. Fundatorem Nagród jest TRACE TV SA (Limited liability company) z siedzibą 73 rue Henri Barbusse, Clichy, Francja 3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu i są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych, przekazanych w ramach Konkursu, będzie się odbywać w celu weryfikacji posiadania umowy z CANAL+Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 lub ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, prawidłowego dostarczenia nagród, rozliczenia podatku od nagród oraz w - przypadku zostania Laureatem - publicznego podania imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości). 6. Zgodnie z Ustawą Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 7. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu. Ponadto regulamin jest dostępny na stronach internetowych pod adresem Artykuł 2 Uczestnicy

2 1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni łącznie niżej podane warunki: a) posiada, w okresie trwania Konkursu, umowę o abonament (świadczenie usług) zawartą z jednym z Organizatorów Konkursu 1, b) nie złożyła pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy o której mowa w pkt a) przed dniem rozpoczęcia Konkursu i w trakcie jego trwania, c) nie posiada zadłużenia z tytułu opłat przed dniem rozpoczęcia Konkursu i w trakcie jego trwania. 2. Konkurs nie dotyczy Abonentów CANAL+ Cyfrowy S.A. którzy uiszczają opłaty abonamentowe w formie pre-paid. Artykuł 3 Zasady Konkursu 1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej Uczestnikami Konkursu muszą w terminie od 24 lutego do 16 marca 2014r. skorzystać z aplikacji konkursowej w serwisie i: a) odpowiedzieć poprawnie na 5 pytań zamkniętych, dotyczących Justina Timberlake. Aby odpowiedzieć na pytania, należy zaznaczyć przy każdym pytaniu jedną z trzech odpowiedzi do wyboru i przejść dalej; b) wykonać zadanie konkursowe w postaci napisania krótkiej recenzji (3-6 zdań) na temat wskazany w aplikacji konkursowej; c) wypełnić formularz danych po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) oraz nacisnąć przycisk AKCEPTUJĘ. W formularzu należy wpisać: adres imię i nazwisko (podane w umowie z CANAL+ Cyfrowy S.A. lub ITI Neovision S.A.) numer PESEL podany na umowie z CANAL+ Cyfrowy S.A., w przypadku abonentów CANAL+ Cyfrowy S.A. numer PESEL podany na umowie z ITI Neovision S.A., w przypadku abonentów ITI Neovision S.A. Uczestnik, który poda w formularzu powyższe dane i potwierdzi naciskając przycisk AKCEPTUJĘ, akceptuje postanowienia Regulaminu, w tym również dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych określone w art. 6 Regulaminu; 1 Z wyłączeniem abonentów oferty wspólnej ITI Neovision i Cyfrowego Domu dla Klientów TP

3 d) odpowiedzieć na , zgodnie z zawartą w nim instrukcją, wysłany przez Organizatora Konkursu po wypełnieniu przez Uczestnika formularza, na podany w formularzu adres Uczestnika. 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko jeden raz i masowe wpisy (czyli stosowanie jakiejkolwiek technologii umożliwiającej jednoczesne wpisy) nie będą dozwolone. 4. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu. 5. Poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie otwarte w ramach Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wysłana przez niego odpowiedź na pytanie otwarte nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, zaś Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi na pytanie otwarte do Konkursu. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy CANAL+Cyfrowy S.A. oraz ITI Neovision S.A., a także Trace Urban Artykuł 4 Nagrody 1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy: a) prawidłowo odpowiedzieli na pytania określone w art. 3 ust. 1 lit. a), b) udzielili odpowiedzi na pytanie otwarte, określone w art. 3 ust. 1 lit. b), wypełnili formularz, i c) odpowiedzieli na , zgodnie z procedurą określoną w art. 3 ust. 1 lit. komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatorów Konkursu wybierze Uczestników ( Laureatów Konkursu ), którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe i napisali najlepszą zdaniem komisji konkursowej recenzję. Komisja oceniać będzie recenzję uwzględniając styl, zachowanie formy recenzji oraz efekt zachęcenia potencjalnego adresata recenzji. Decyzja komisji konkursowej co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna. 2. Laureaci Konkursu otrzymają Nagrody, w zależności od przyznanego im przez komisję konkursową miejsca: a) 1 miejsce (Nagroda Główna): Wyjazd w terminie kwietnia 2014 do Paryża na koncert Justina Timberlake, o łącznej maksymalnej wartości 1675 euro. Całkowita łączna wartość uzależniona jest od ceny biletów na samolot oraz transferów w Paryżu z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko. Laureat Nagrody

4 Głównej otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, która przeznaczona zostanie na zapłatę tego podatku i nie zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu w formie gotówkowej, a rozliczona zgodnie z ust. 6 poniżej. Wartość podatku w zł polskich obliczona zostanie zgodnie z kursem NBP z dnia opublikowania wyników konkursu. W skład Nagrody Głównej wchodzą: przelot z Polski do Paryż i z Paryża do Polski (dokładne miejsce wylotu z Polski i powrotu zostanie ustalone z Laureatem) 3 noclegi w hotel w Paryżu ze śniadaniami. 2 bilety VIP na koncert Justina Timbelake na Stade de France. transfer z lotniska w Paryżu do hotelu w dniu przylotu i z hotelu na lotnisko w dniu wylotu kieszonkowe b) 2-6 miejsce: płyta CD Justina Timberlake The 20/20 Experience c) miejsce długopis + smycz Trace Urban 3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną do dnia na stronie internetowej 4. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej i szczegółach za pomocą e- maila, wysłanego na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgodnie z art. 3 ust Z chwilą wydania Laureatowi Konkursu Nagrody Głównej, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Organizator potrąci z nagrody pieniężnej, stanowiącej część składową Nagrody Głównej, podatek od wartości nagrody w wysokości 10od sumy wartości Nagrody Głównej i nagrody pieniężnej. 6. Nagroda Główna zostanie dostarczona Laureatowi Konkursu w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu na stronie 7. Pozostałe nagrody zostaną dostarczone Laureatom Konkursu za pośrednictwem kuriera lub poczty w terminie 45 dni od daty opublikowania wyników Konkursu na stronie 8. Nagroda nierozdana i nieodebrana przez Laureata przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu. 9. Jedynie Laureat ma prawo do Nagrody. 10. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju.

5 11. W przypadku braku możliwości doręczenia Nagrody z przyczyn, za które odpowiada Laureat, Organizator zastrzega możliwość przepadku Nagrody lub przyznania jej Uczestnikowi, którego mail został zarejestrowany jako następny w kolejności. Artykuł 5 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do ITI Neovision S.A. w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników, bezpośrednio do siedziby lub listownie (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego nadania). 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Artykuł 6 Przechowywanie dokumentacji Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu. Warszawa, dnia

Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n

Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piłkarski konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS"

REGULAMIN Konkurs Wianki 2011 SMS REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu "Wianki 2011 SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31 946 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo