REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2. Artykuł 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, w całości wpłaconym oraz o nr NIP: nadawca programu telewizyjnego DOMO+ (Organizator Konkursu), ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą Zgłoś swój udział w audycji Home staging mieszkania do sprzedania 2 (Konkurs), w ramach którego zostaną wyłonieni uczestnicy programu wybrani przez Jury Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, spełniający warunki określone w art. 2 ust. 1 Regulaminu do udziału w kolejnych odcinkach audycji Home staging mieszkania do sprzedania 2 (Laureaci Konkursu). 2. FORWARD GROUP Ewelina Binkowska (NIP , REGON ), prowadząca działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych jest producentem audycji Home staging mieszkania do sprzedania 2, nadawanego w programie telewizyjnym DOMO+ przez Organizatora Konkursu (Producent). 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie oraz sposób wyłonienia laureatów Konkursu. 4. Informacje o Konkursie i o jego zasadach zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz udostępnione w siedzibie Organizatora Konkursu na żądanie uczestników Konkursu. Artykuł 2 Uczestnicy Konkursu 1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni łącznie niżej podane warunki (Uczestnik Konkursu): a) jest osobą pełnoletnią b) ma trudności ze sprzedażą lub wynajmem swojego mieszkania/domu przez okres dłuższy niż 3 miesiące c) wyraża zgodę na wykonanie remontu mieszkania/domu lub jednego z pomieszczeń przez ekipę remontową wskazaną przez Producenta i zgodnie z przedstawioną przez niego koncepcją aranżacji oraz podpisze stosowną umowę z Producentem na wykonanie remontu mieszkania/domu d) jest zainteresowany i wyraża zgodę, aby przebieg remontu zgłoszonego w Konkursie mieszkania/domu został zaprezentowany w jednym z odcinków audycji Home staging mieszkania do sprzedania 2, emitowanej na antenie kanału telewizyjnego DOMO+ 1

2 e) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www kanału telewizyjnego DOMO+: prześle swoje zgłoszenie do udziału w Konkursie, przy czym konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz dodanie jednego swojego zdjęcia, a także zdjęć nieruchomości, której dotyczyć będzie remont/metamorfoza (max 8 zdjęć). 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko jeden raz, bez względu na liczbę posiadanych nieruchomości. 4. Poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu, w tym: a) podanie danych osobowych b) odpowiedzi na zawarte pytania otwarte c) załączenie swojego zdjęcia oraz zdjęć zgłaszanej nieruchomości, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wysłane przez niego materiały nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, zaś Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia nieruchomości do Konkursu oraz swobodnego dysponowania zamieszczonymi w formularzu treściami. 5. Poprzez przesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w serwisie oraz ich prezentacji w kanale Domo+; b) wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęć na stronach serwisu w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem oraz na antenie Domo+ przy okazji audycji Home staging mieszkania do sprzedania 2 oraz jej promocji; c) posiada prawo do udzielenia zgody na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Producenta. 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu. Artykuł 3 Zasady Konkursu 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 29 maja do 28 czerwca 2014 r. 2. Spośród osób spełniających warunki określone w art. 2 ust. 1, w imieniu Organizatora trzyosobowe Jury w składzie: a) Dominik Drzewiecki b) Maria Semczyszyn 2

3 c) Szymon Wronkowski wybierze 6 osób - Laureatów Konkursu, którzy najlepiej w ocenie Jury uzasadnią, dlaczego ich mieszkanie/dom powinien być przedstawiony w audycji Home staging mieszkania do sprzedania Wybór Laureatów będzie następował sukcesywnie (od 29 maja do 28 czerwca 2014 roku), w zależności od liczby zgłoszeń Uczestników Konkursu, w siedzibie Organizatora Konkursu. 4. Niezwłocznie po zakończeniu obrad Jury sporządzony zostanie protokół dotyczący przebiegu tych obrad. Powyższy protokół zostanie zatwierdzony przez dyrektora programowego DOMO+, a decyzja Organizatora odnośnie do wyłonionych Laureatów Konkursu będzie ostateczna. 5. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej do dnia 6 lipca 2014 r. 6. Niezależnie od powyższego, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień art. 4 ust. 6, zarówno telefonicznie, jak również drogą mejlową, przy wykorzystaniu danych wskazanych w formularzu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu. Artykuł 4 Nagrody 1. Laureatom Konkursu zostanie przyznana nagroda, zwana dalej Nagrodą w postaci: a) przygotowania projektu aranżacji wnętrz oraz zapewnienia nadzoru artystycznego osoby prowadzącej audycję Home staging mieszkania do sprzedania 2 nad realizacją projektu i przeprowadzanym remontem; b) przekazanego przez Organizatora Konkursu budżetu w wysokości nie niższej niż i nie wyższej niż zł na remont zgłoszonego mieszkania/domu lub jego niektórych pomieszczeń, z zastrzeżeniem, że decyzję o sposobie wykorzystania tej kwoty podejmie Producent w ramach przeprowadzanego remontu i zgodnie z własną koncepcją aranżacji; wskazana kwota uwzględnia dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną przez Organizatora na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych; c) sfilmowania i zaprezentowania zaaranżowanych i wyremontowanych wnętrz w jednym z odcinków audycji Home staging mieszkania do sprzedania 2, emitowanych na antenie programu telewizyjnego DOMO+. 2 Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie odpowiedniej umowy z Producentem na realizację odcinka audycji Home staging mieszkania do sprzedania 2, w związku z którym przeprowadzona ma zostać aranżacja i remont oraz wywiązanie się z warunków umowy uczestnictwa w programie, jak również podanie przez Laureata Konkursu danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody. 3 W przypadku konieczności poniesienia większych wydatków na przygotowanie nieruchomości do transakcji, Laureat Konkursu będzie zobligowany do ich 3

4 pokrycia, z zastrzeżeniem, że budżet ten nie będzie przekraczał planowanego zwrotu z inwestycji. 4 Ze względu na charakter Nagrody, za wydanie Nagrody Laureatowi Konkursu uznaje się premierową emisję programu Home staging mieszkania do sprzedania 2, w którym zaprezentowany został remont mieszkania/domu danego Laureata Konkursu, która odbędzie się nie później niż do 30 września 2014 r. 5 Z chwilą wydania Laureatom Nagród w rozumieniu ust. 4 powyżej i z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8 poniżej, Producent potrąci z nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1b niniejszego artykułu, stanowiącej część składową nagrody pieniężnej, podatek dochodowy od wartości nagrody pieniężnej przeznaczonej na aranżację/remont. 6 Jeżeli nie jest możliwym skontaktowanie się z Laureatami Nagród w terminie 15 dni od daty zakończenia Konkursu w sposób określony w art. 3 ust. 6, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Laureatowi. 7 Nagrody nierozdane i nieodebrane przez Laureatów Konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora. 8 Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do Nagrody. 9 Każdy Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody. 10Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. Artykuł 5 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z przeprowadzeniem Konkursu należy składać do Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny reklamacji, bezpośrednio do siedziby Organizatora Konkursu lub listem poleconym na adres: CANAL+ Cyfrowy S.A., al. gen. Wł. Sikorskiego 9, Warszawa z dopiskiem Konkurs Domo+ zgłoś swój udział w audycji Home staging mieszkania do sprzedania 2 (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Artykuł 6 Ochrona Danych Osobowych 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, wyłonienia Laureatów Konkursu, prawidłowego dostarczenia Nagród, rozliczenia przez płatnika podatku, gdy zgodnie z przepisami prawa 4

5 Nagroda uzyskana w Konkursie stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz publicznego podania imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości), w przypadku Laureatów Konkursu. 3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 5. Administrator danych osobowych, w celu wydania Nagród może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Laureatów Konkursu Producentowi. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do weryfikacji spełnienia wymogów określonych w art. 2 lub kontaktu z Laureatami Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania. Artykuł 7 Przechowywanie dokumentacji Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty zakończenia Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu, określony tymi przepisami. Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. 5

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 oraz ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent Preambuła Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo