REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA 1 ORGANIZACJA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu GROBOWIEC FARAONA, zwanego dalej Konkursem, jest firma: Nowa Era Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146D, Warszawa zwana dalej Organizatorem. 2. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w Konkursie. 2 PRZEDMIOT KONKURSU Przedmiotem Konkursu jest udział w konkursie GROBOWIEC FARAONA. Konkurs prowadzony jest poprzez aplikację konkursową, tj. poprzez uruchamiany na stronie internetowej program komputerowy przeznaczony wyłącznie do przeprowadzenia konkursu. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy na podstronie konkursowej znajdującej się na stronie internetowej magazynu National Geographic Odkrywca - przejść przez wirtualny labirynt oraz odpowiedzieć prawidłowo na 6 pytań, z zastrzeżeniem spełnienia innych pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie, szczególnie z uwzględnieniem par. 3 i 4. Prace poddawane są ocenie Kapituły w składzie: Marcin Wojtyński, Agnieszka Kozdra, Anna Wróblewska, Tomasz Biernacki, Tomasz Michniewicz. 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 1. Udział w Konkursie i udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej prenumerującej magazyn National Geographic Odkrywca, które w dniu wzięcia udziału w Konkursie mają miejsce zamieszkania w Polsce, są zgłoszone do udziału w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, a także uczęszczają do szkoły podstawowej prenumerującej magazyn National Geographic Odkrywca, zwane dalej Uczestnikami. 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników Organizatora, bez względu na łączący ich stosunek prawny, dzieci osób wchodzących w skład organów Organizatora oraz dzieci pracowników podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu. 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik i jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny akceptują treść Regulaminu i oświadczeń stanowiących Załącznik nr

2 1 do Regulaminu i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz założeń i warunków Konkursu. 5. Podanie nieprawdziwych danych, nieprzestrzeganie Regulaminu oraz zachowanie, które w ocenie Organizatora uniemożliwia dalsze uczestniczenie w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 4 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Konkurs jest dostępny na stronie internetowej 2. Konkurs trwa od 5 listopada 2012 roku do 30 listopada 2012 roku. 3. Celem Konkursu jest wyłonienie 10 laureatów. 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów: 1. Przejście przez wirtualny labirynt oraz odpowiedzeniu na 5 pytań testowych oraz 1 opisowe (dalej łącznie zwane pracą) na podstronie konkursu na stronie internetowej 2. Poprawne wypełnienie na podstronie konkursu formularza z danymi. 3. Udzielenie zgody przez opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika, na jego udział w Konkursie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności poprzez akceptację i podpis oświadczeń stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu a pojawiających się na podstronie z formularzem z danymi. 4. Przesłanie wydrukowanej pracy wraz ze zgodą opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika na jego udział w konkursie na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs GROBOWIEC FARAONA do dnia 3 grudnia (decyduje data stempla pocztowego). 5. Każda wydrukowana i przesłana w terminie na adres Organizatora praca, czyli odpowiedzi na pytania, ilość zdobytych punktów i czas pokonania labiryntu, zostanie poddana weryfikacji przez Organizatora oraz ocenie Kapituły. 6. Weryfikacja polega na odrzuceniu prac niespełniających kryteriów opisanych w niniejszym regulaminie, odrzuceniu prac naruszających w sposób rażący zasady dobrych obyczajów (odpowiedzi obraźliwe, niemoralne, nieetyczne, nieprzyjazne dzieciom) lub przepisy prawa oraz na odrzuceniu prac z nieprawidłowo narysowaną ścieżką oraz nieprawidłowymi odpowiedziami na pytania bądź bez zgody opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika na jego udział w konkursie. 5 ZASADY KONKURSU 1. Ocenie podlega cała praca przesłana przez Uczestnika, czyli odpowiedzi na pytania, ilość zdobytych punktów i czas pokonania labiryntu. 2. Udział w konkursie można wziąć od 5 listopada 2012 roku do 30 listopada 2012 roku do godziny 23:59.

3 3. Z wszystkich zebranych prac nagrodzonych zostanie 10 (dziesięciu) Uczestników. Jedna nagroda główna dla uczestnika, który zdobędzie najwięcej punktów i najkrótszy czas oraz 9 pozostałych nagród. 4. Laureatów konkursu wyłoni Kapituła w składzie: Marcin Wojtyński, Agnieszka Kozdra, Anna Wróblewska, Tomasz Biernacki, Tomasz Michniewicz. 5. Wyniki Konkursu będą publikowane na stronie w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. 1. Nagrodami dla laureatów Konkursu są: 6 NAGRODY a) 9 nagród w postaci zestawów: kredki ołówkowe National Geographic 12 K i blok rysunkowy A4 20 ark National Geographic b) nagroda główna w postaci plecaka NG-18 z logo National Geographic 2. Lista osób nagrodzonych będzie zamieszczana na stronie internetowej w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. Informacja o zdobyciu Nagrody będzie przesyłana również na adres mailowy Uczestnika podany w formularzu. 3. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym po spełnieniu wszystkich przewidzianych niniejszym Regulaminem warunków. 4. Nagrody, o których mowa w ust.1 niniejszego Regulaminu zostaną przesłane Zwycięzcom w terminie do 30 dni od momentu publikacji na stronie internetowej listy Uczestników nagrodzonych, zgodnie z postanowieniami ust Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Uczestnika danych osobowych, w celu sprawdzenia zgodności ze stanem rzeczywistym podanych danych osobowych i oświadczeń, o których mowa w art.4 niniejszego Regulaminu. 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 7. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 8. Organizator nie odpowiada, jeżeli paczka z nagrodą zostanie wysłana na adres błędnie podany przez Uczestnika. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne o tej samej wartości aniżeli te, które zostały określone w Art.6 ust.1 niniejszego Regulaminu. 7 REKLAMACJE 1. Każdemu Uczestnikowi działającemu poprzez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego przysługuje prawo wniesienia za pośrednictwem poczty polskiej pisemnej reklamacji związanej z Konkursem w terminie 14 dni od momentu

4 ogłoszenia listy nagrodzonych Uczestników. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane przez Uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich przez ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na piśmie i przesłane na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs GROBOWIEC FARAONA. Reklamacja 3. Reklamacja powinna zawierać: 1. imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres, 2. przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia listem poleconym w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 1. niemożność odbioru Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, 2. skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych, 3. prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera: listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora, przez lub do Organizatora w związku z Konkursem. 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu na stronie internetowej 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z Konkursem, jest Organizator, zaś dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.).. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Organizator oświadcza, że nie utworzy na podstawie zebranych danych osobowych zbioru danych osobowych posiadającego cechy bazy danych, a dane osobowe zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu, tj. po ustaleniu wszystkich laureatów oraz po skutecznym wydaniu nagród. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem, ogłoszenia wyniku Konkursu i wydania mu Nagrody.

5 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie na podstawie art.4 ust.4 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i akceptacją oświadczeń stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej 3. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. 4. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową, których wynik zależy od przypadku. 5. Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 8. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 9. Jedna osoba może wygrać tylko raz w konkursie. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku.

6 Załącznik Nr 1 FORMULARZ DANYCH Imię i nazwisko Uczestnika: Adres zamieszkania: Nazwa oraz adres szkoły: Klasa:.. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia w oparciu o magazyn National Geographic: Imię i nazwisko opiekuna prawnego /przedstawiciela ustawowego Uczestnika konkursu: Tel. opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu:

7 Oświadczenie opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika Konkursu Ja, niżej podpisany/a..., zam.... oświadczam, że: - jestem opiekunem prawnym osoby biorącej udział w konkursie, tj...; - wyrażam zgodę na udział w Konkursie ww. małoletniego Uczestnika; - zapoznałem/am się z treścią regulaminu i go akceptuję; - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm).. data i podpis

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo