REGULAMIN KONKURSU Magiczny Dzień Dziecka z nc+ Artykuł 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Magiczny Dzień Dziecka z nc+ Artykuł 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Magiczny Dzień Dziecka z nc+ Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, w całości wpłaconym, o nr NIP: oraz ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, w całości wpłaconym, o nr NIP: , zwani dalej Organizatorem Konkursu - ogłaszają niniejszym konkurs pod nazwą Magiczny Dzień Dziecka z nc+, zwany dalej Konkursem. Konkurs jest z dziedziny nauki, kultury i dziennikarstwa. 2. Niniejszy regulamin określa wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu. 3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych zostaną zamieszczone w serwisie 4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu. Ponadto regulamin jest dostępny na stronach internetowych pod adresem Artykuł 2 Uczestnicy 1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni łącznie niżej podane warunki: a) posiada, w okresie trwania Konkursu, umowę o abonament (świadczenie usług) zawartą z jednym z Organizatorów Konkursu 1, b) nie złożyła pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy, o której mowa w lit. a) przed dniem rozpoczęcia Konkursu i w trakcie jego trwania, c) nie posiada zadłużenia z tytułu opłat przed dniem rozpoczęcia Konkursu i w trakcie jego trwania. 2. Konkurs nie dotyczy Abonentów CANAL+ Cyfrowy S.A., którzy uiszczają opłaty abonamentowe w formie pre-paid.

2 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy CANAL+ Cyfrowy S.A., ITI Neovision S.A., a także The Walt Disney Company Polska sp. z o.o. Artykuł 3 Zasady Konkursu 1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej Uczestnikami Konkursu muszą w terminie od 6 do 25 maja 2014 r. skorzystać z aplikacji konkursowej w serwisie i: a) odpowiedzieć poprawnie na 3 pytania zamknięte z zakresu wiedzy filmowej, związanych z serialami emitowanymi na kanale Disney Junior. Aby odpowiedzieć na pytania należy zaznaczyć przy każdym pytaniu jedną z trzech odpowiedzi do wyboru i przejść dalej; b) odpowiedzieć na pytanie otwarte z zakresu kultury i wiedzy filmowej; c) wypełnić formularz danych po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) oraz nacisnąć przycisk AKCEPTUJĘ. W formularzu należy wpisać: adres imię i nazwisko (podane w umowie z CANAL+ Cyfrowy S.A. lub ITI Neovision S.A.) numer PESEL podany na umowie z CANAL+ Cyfrowy S.A., w przypadku abonentów CANAL+ Cyfrowy S.A. numer PESEL podany na umowie z ITI Neovision S.A., w przypadku abonentów ITI Neovision S.A. Uczestnik, który poda w formularzu powyższe dane i potwierdzi naciskając przycisk AKCEPTUJĘ, akceptuje postanowienia Regulaminu, w tym również dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych opisane w art. 6; d) odpowiedzieć na , zgodnie z zawartą w nim instrukcją, wysłany przez Organizatora Konkursu po wypełnieniu przez Uczestnika formularza, na podany w formularzu adres Uczestnika. 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko jeden raz, a masowe wpisy (czyli stosowanie jakiejkolwiek technologii umożliwiającej jednoczesne wpisy) nie będą dozwolone. 4. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu. 5. Poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie otwarte w ramach Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wysłana przez niego odpowiedź na pytanie otwarte nie narusza przepisów prawa, ani prawem

3 chronionych dóbr osób trzecich, zaś Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi na pytanie otwarte do Konkursu. Artykuł 4 Nagrody Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy łącznie spełnili następujące warunki: a) prawidłowo odpowiedzieli na pytania określone w art. 3 ust. 1 lit. a), b) udzielili odpowiedzi na pytanie otwarte, określone w art. 3 ust. 1 lit. b), c) wypełnili formularz, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) i d) odpowiedzieli na , zgodnie z procedurą określoną w art. 3 ust. 1 lit. d), komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatorów Konkursu wybierze 10-ciu Uczestników ( Laureatów Konkursu ), którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe zamknięte i napisali najlepszą zdaniem komisji konkursowej odpowiedź na pytanie otwarte. Komisja będzie oceniać pomysłowość, uzasadnienie pod kątem aktualnej wiedzy filmowej, a także poprawność dziennikarską wypowiedzi, w tym sztukę argumentacji i poprawność językową. Decyzja komisji konkursowej co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w zależności od zajętego miejsca: 1-10 miejsce: pobyt w Disneyland w Paryżu o wartości 1466,22 euro. Szczegółowy opis nagrody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu - Szczegóły wyjazdu. Laureat Nagrody otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości zł, która w części stanowi kieszonkowe Laureata, które może przeznaczyć na zorganizowanie transportu do Paryża, zaś w pozostałej części przeznaczona zostanie na zapłatę należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu w formie gotówkowej, a rozliczona zgodnie z ust. 5 poniżej. Wartość podatku w zł polskich obliczona zostanie zgodnie z kursem NBP z dnia opublikowania wyników Konkursu miejsce: tablet Samsung GALAXY Tab (Wi-Fi). Wyniki Konkursu opublikowane zostaną do dnia r. na stronie internetowej Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej i szczegółach związanych z odbiorem nagrody za pomocą a, wysłanego na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgodnie z art. 3 ust.1 lit. c-d. Z chwilą wydania Laureatowi Konkursu Nagrody, Organizatorzy potrącą z nagrody pieniężnej, stanowiącej część składową Nagrody, podatek od wartości całej Nagrody. Nagrody (vochery, na podstawie których możliwa jest rezerwacja, zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr. 1 Szczegóły wyjazdu) zostaną dostarczone Laureatom Konkursu za pośrednictwem kuriera lub poczty w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu na stronie

4 Nagroda nierozdana i nieodebrana przez Laureata przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu. Jedynie Laureat ma prawo do Nagrody. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju. W przypadku braku możliwości odebrania Nagrody lub skorzystania z niej przez Laureata z przyczyn leżących po stronie Laureata, Organizator zastrzega możliwość przepadku Nagrody lub przyznania jej Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Konkursie. Artykuł 5 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do ITI Neovision S.A. - w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku reklamacji związanych z Nagrodami, w terminie 30 dni od otrzymania/skorzystania z Nagrody albo od dnia, w którym upłynął termin na otrzymanie Nagrody, bezpośrednio do siedziby lub listownie (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego nadania). 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Artykuł 6 Ochrona Danych Osobowych 1. Administratorami danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy Konkursu. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, prawidłowego dostarczenia Nagród, rozliczenia przez płatnika podatku, gdy zgodnie z przepisami prawa Nagroda uzyskana w Konkursie stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz publicznego podania imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości), w przypadku Laureatów Konkursu. 3. Organizatorzy Konkursu będą przechowywali dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

5 nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania. Artykuł 7 Przechowywanie dokumentacji Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu. Warszawa, dnia r.

6 Załącznik nr 1. Szczegóły wyjazdu: W skład wyjazdu wchodzą: 4 bilety do Disney Parks (Disneyland Park and Walt Disney Studios), każdy ważny na trzy dni dla jednej osoby. Bilety powinny zostać wykorzystane w terminie do 31/03/2015; 2 vouchery na noclegi w pokoju standard w Disney s Newport Bay Club Hotel. 1 voucher ważny jest dla 4 osób na jeden nocleg. Vouchery powinny zostać wykorzystane w terminie do 31/03/2015; W pokoju musi być co najmniej 1 osoba dorosła. 8 x Half Board Plus meal voucher (voucher na jedzenie, każdy ważny na jeden posiłek dla jednej osoby (dorosły lub dziecko) w ciągu ważności daty vouchera oraz w przypisanych voucherowi restauracjach 4 x Half Board Standard meal voucher (voucher na jedzenie, każdy ważny na jeden posiłek dla jednej osoby (dorosły lub dziecko) w ciągu ważności daty vouchera oraz w przypisanych voucherowi restauracjach Laureat, w celu zarezerwowania pobytu, będzie zobowiązany wypełnić formularz (Information Request Form) oraz wysłać go em do departamentu Trip Fulfillment na adres podany w formularzu. Po wysłaniu formularza Laureat otrzyma informację o możliwości skorzystania z Nagrody we wskazanym terminie. co uzależnione jest od ilości uprzednio dokonanych rezerwacji. Organizatorzy Konkursu nie odpowiadają za możliwość skorzystania z Nagrody we wskazanym przez Laureata terminie w przypadku wyczerpania ilości miejsc. Laureat, który wskazał możliwy do realizacji, tj. dostępny termin, powinien otrzymać wiadomość zwrotną official letter z numerem rezerwacji i dokładną datą pobytu. Po dokonaniu rezerwacji w sposób opisany powyżej nie ma możliwości zmiany osób korzystających z nagrody (wskazanych w formularzu), ani terminu jej realizacji. Laureat jest wyłącznie odpowiedzialny za możliwość skorzystania z nagrody we wskazanym terminie i przez podane w formularzu osoby. Formularz zostanie przekazany Laureatom konkursu em, na adres podany w aplikacji konkursowej. Informacje dodatkowe: pobyt musi nastąpić przed dniem 28 marca 2015 r. i w zależności od dostępności w momencie rezerwacji bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę bilet nie jest do odsprzedaży, z wyjątkiem osób upoważnionych (skorzystać z biletu mogą wyłącznie osoby wskazane podczas rezerwacji) Disneyland Paris nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek dodatkowe koszty z tytułu utraty lub kradzieży każdy bilet opatrzony jest numerem seryjnym, którego brak należy niezwłocznie zgłosić do Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 oraz ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Danio Na wynos. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Danio Na wynos. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Danio Na wynos 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Danio Na wynos (dalej: Konkurs ) jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n

Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piłkarski konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo